Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

7 ÇAĞDAŞ YAY1NLARI MEKTUPLARIYLA HALİKARNAS BALIKÇISI AZRA ERHAT 2. BASI EDERİ: 150 TL hteme Adresl. Türkocaığı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU tSCTANBUL Cumhuriyet 59. Yıl; Sayı: 20937 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 18 Kasım 1982 Perşembe ÇAĞDAŞ YAYINLARI SÖYLEV Gazi M. Kemal ATATÜRK 11. bası ile altmışbeşinci bıne ulaştı. Türkçeleştiren: Ord. Prof. Dr. H.V. VEÜDEDEOĞLU EDERt: 400 TL. tsteme Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL Cetiner. DM'deki tartısmalı oturumda şuçlamaları yanıtladı Kral Hüseyin bugün Ankara'da Asgari Ücret Komisyonu toplaudı, işçi temsilcisi eleştirdi: "Ihbarların çoğu amyor,, cıkara ANKARA, (Cumhmiyet Bflrosu) Oanışma Meclisi Genel Kurulunda dün tçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, bazı Vali ve Kavmakamlarla ilgıli iddialar sert tartıştnalara yolaçtı. Gecen cuma günii bütçenin tümü Uzerlnde konuşarak bazı Vall ve Kaymakamların anarşive destefc olduklannı ve çeşitli yolsuzluk yaptıklannı öne stiren Kırfclareli üyesi Muzaffer Ender'i yanıtlayan tçişleri Bakanı Selahattin Cetiner, «Bn isnatlan haklı gösterecek hlcblr husus tespit edilmemistir» dedi ve Bakanlığa vapılan Ihbarların büyük bir kısmmın kisisel çıkara davandıgmı sövledi. Cetiner, Kars kalesinden rürk bayragımn indirilerek yertne Kızıl bavrak cekildigi savına şu karşılıgı verdl: «Kars kalesinden Tfirk bayrağının indirilerek verine Kızıl bavrak cekildigi devrin Kars Valisinin bn kınl bavragı makam odasından sevrettiSi 12 Eylülden sonra da bıı Valinin Kastamonu'va atandıih bir haş. ka tddiadır. Bn iddia. o zamanın tçişleri Bakanı tarafından Incelettirllmiş ve hazırlanan ranorda orakçekiçli kızıl bayrağın kaleve cekilmediğl keslnlikle belîrttlmiştir.» DM üyelerinden Canakkale tivesi Mehmet Pamak ile Mo Türkiye ve Urdün, Orta Doğu'daki durumu ele alacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ürdün Kralı Hüseyin, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in çağnhsı olarak resmi bır zıyarette bulunmak üzere bugün \nkara'ya geliyor. Türkiye ve Ürdün'ün en üst düzeydekl (Arkası Sa. 11. Sü 2*de) YHK, işçi ücretini dilediğince sınırladı Kaya Özdemir: «YHK hızla artan fîyatlan görmezden gelmeyi ahşkanlık haline getirdi. Asgari ücret belirlenirken geçen kez ele alınmayan faktör şimdi dikkate alınmah» geçim şartlarını iyileştlrmeli, diğer yandan ülkenin 1çinde bulunduğu ekonomik şartları ağırlaştırmamalı ve enflasyon oranını kabul edllebilir sınırın üstüne çıkarmamalıdır. Şüphcsiz çalışan lann hayat seviyesinl yükselt mek hükümetlmizin en başta gelen amacıdır. Çalışanlara emeklerinin karşılığı olan ücret tam olarak ödenmelidir. Asgari ücret adil ve asgari yaşama seviyesini temin edecek bir ücret olma «Kars Kalesi'ne kızıl bayrak çekilmedi. İçel Valisi için soruşturmaya gerek görülmedi.» «Yusufeli Kaymakamı hakkındaki ihbar mektubundaki isimler sahte.» «Fatsa Kaymakamı hakkındaLi iddialar yanlış. Manisa Valisi toplantıya katılmadı.» İddia sahipleri Pamak ve Ender'in suçlamalan kanıtlayamazlarsa istifa etmeleri istendi. Muzaffer Ender: «Biz canlarumzı ortaya koyarak buraya geldik... Halen bu kürsüden DİSK üyesi, Dev Yol ve Dev Sol üyesi gibi konuşanlar var.» Mehmet Pamak «Türk bürokrasisi aşın sol zihniyetin eline teslim edilmiştir» dedi. zalteı Ender, Çetlner'ln lstllasını ıstediler. Uşak üvesi Rema Banaz ıse, ıddıaların doğru çıkmaması durumunda Pamak ve Ender'in istifa voluna başvurmaları gerektiğıni bildırdi. tçişleri Bakanı Çetiner, Artvin halkından Ahmet Dnrmtış isimli bir vurttasm DM üvesi Muzaffer Ender'e gbnderdiği mektupta suçladıgı Yusufeli Kaymakamı hakkında bakanlıkça soruşturma vaütınldığını sövledi Bakan Cetiner. Artvin Valiligince sürdüriilen soruşturma sonucunda iddiaıarın gerçek dışı olduğunun azuaşıldığını söyleyerek özetle &oyle konuştu: «Yaptırılan soruşturmalar sonunda, ilk iki ibbar mektubundaki isimlerin uydurma ve sahte oldyğu tespit edilmiştir. Artvin ilinde Ahmet Durmuş :simU üç kişi tespit edilmiştir. Bunlardan birisi bir hayli zaman önce vefat etmistir. IMğerinin 8 yaşında bir cocuk olduğu anlaşılmıştır. Ücüncü sabıs ise Artvtn'de kendi işi tle Kenan Akman: Üç firmanın 1 milyarlık dısalımına aracı olduk m uğrasan tdc kimseye böyle bir mektup göndermedieini zabıtla tespit ettiren, bir bakırcı vatandastır.» 12 Eylül'den sonra bölücü lük ve yıkıcılık konusunda son derece hassas davranıldığını anımsatan tçişleri Bakanı Çetıner, bakanlığa gönderılen ıhbar mektuplarının büyük bir kısmının «kişisel» veya «zümrevl çıkara» dayandığını söyledl Çetiner, DM üyesi Ender'in tçel Valisi taakkındaki ıddıalarını yanıtlarken de konunun 12 yıl sonra ortaya atıldı&nın anlaşıldığmı belırttı. Cetiner bu konuda sunları söyledi: «Vali hakkında ileri sürülen iddialann görevleri zamanında «JeğU de son defa tçel Valiliğine getirilmesinden sonra ortaya cıka rılmasmın maksadı anlaşılmaınıştır. 12 yıl kadar önce vapllan toplantının niteliği itibariyle yasal bir toplantı olduğu kabuı edilmis olmalı ki. bu toplantıyı düzenleyenler ve ona kıtılaıılar hakkında o zaman ve bilahare eörevli bulunan hükümetler tarafmdan ne adlî, ne idarî ne de disiplin yönünden hicbir sornşturma açılmamış, toplantıya katılanların herhangi blr cezaî sorumluluklan da görülmerniştir.» tçişleri Bakanı Cetiner, Devrimci Yo] davası iddıanamesinde adlan gecen iki Kavmakam hakkında bugüne dek bakanlığa bir suç duvurusunda bulunulmadıgını söyledl. Çetiner. Danışma Meclisi Uyesl Ender'in iddialannı yanıtlarken daha sonra sövle konuştu: «tddianamede Kavmakamın isminin vazılmadı&ı dikbatH bir incelem«"de çöriilecektîr. Fatsa (Arkası Sa. 9, Sfl. 2*de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Asgari Ücret Tes pit Komisyonu. dün çalışma lanna başladı. Komisyon ça lışmalarını bir konuşma ile açan Çalışma Bakanı Prof. Turhan Esener, asgari ü o retin hem düşük ücretH ışçilerin geçimlerini iyıleştirmesi. hem de ülkenin ekonomik şartlarını ağırlaştirmaması gerektiğini söyledi. Toplantıya işçi temsilrisi olarak katılan Türk Iş Genei Eğitim Sekreteri Kaya Özdemir, asgan ücretin sap tanmasındaki modelin gelig tirilmesini istedi. Işveren temsilcisi TISK Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Yoluç. kıdem tazminatı 'le asgari ücretin ilişkisinin kesilmesi gerektiğini savundu Düşük ücretle çalışan işçilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıntn dikkate ahnarak. yasal sürenin dolrnası bpklenümeden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıya çaerrıldıftını belırten Bakan şunlan sövledı«Asgari ücret. bir yandan işçiye sosyai bakımdan uygun asgari bir yaşama seviyesi sa&layan. öte yandan da isverenieri bundan daha düsük ücret ödemekten m?n eden karaktere sahip h)r üc rettir. Başka bir deyisle asgari ücret pazarlık konusu bir ücret olmayıp, bilimsel, objpktif ve füvenilir ölrı'ler le tesolt edilmesi gereken Wr taban öcrettir. Aspari ücret üzerindp pazarlık pciilemez ve spekülasyona konu olmamaiıdır O°rrpUtpn vapacagımz tespit öyle olmalıdır ki, bir yandan düsök ücretle çalışan işçilerimizin üdır. Tecrübeler göstermiştir kl, işçiier yönünden ücret tutarının yüksek olması, bir önem taşımamaktadır. Asıl önemli olan ücretin temsil ettiği satınalma gücü, yani, ücret karşılığında ediniien mal ve hizmetler tutarıdır. Herkesin bildiği üzere. enflasyon oranının, yükselmesi ile ücretlilerin satınalma gü cü azalmaktadır. Bunun içindir ki, ülkemizde enflasyon oranının düşürülmesine, her türü fedakârhğa katlanılarak çalışılmaktadır. An cak, bir İki ülke dışında dünya ekonomisi ve ist:hdam durumunda ortaya Çi(Arkası Sa. U, Sü. 4'de) ONEMLl KONUK Cumhurbaşkanı £\rrcn'in davetlisi olarak gellyor. Kımdırr Eski ve deneyli bir yönetici Ankara'nın bugünkü konuğu Urdün Kralı Hüseyin, Arap dünyasının en eskl yö neticisı. Ve herhalde dünyanın da en uzun süredır işbaş^rıaa bulunan siyaset (Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) DM'den izlenimler Kim istîfa etmeli? Betül UNCULAR ANKARA tçişleri Bakanı Selahattin Çetiner, bir tarihte Turk kamuoyunu uzun süre il gılendıren, «Kars kalesine kızıl bayrak çekilmesi» olayına çarpıcı açıklıklar getirdi. Suçlayanlara göre, zamanın Kars Valisi Orhan Pirler «Makam odasından kaleye çekilen kızıl bayrağı sanki hiçbir şey olmamış gibi» seyrediyordu. Suçlayanlara göre, Vali Orhau Pirler 12 Eylül'den sonra da Kastamonu valiliğine atan mıştı. İçişleri Bakanı Çetıner, Danışma Meclisinde geçen hafta ortaya atılan bu ve benzeri id dialan yanıtlarken, «kendisini savunma imkânı bulunmayan lara» saldıran Danışma Meclisi üyelerinden bazılarının hır çınlaştığı görüldü. İçişleri Ba kanı, kesin bir dille konuştu: Kesinlikle böyle bir şey yoktur. içişleri Bakanlığı bütçesinin görüŞülmesi sırasında aynca, «bir istifaya çağrı» yanşı da yapıldı. Bütçenin tümü üzerindekl konuşmalarmda »eçmişteki siyasi bir ekibin "önetimıni eleş (Arkası Sa, 9, Sü. 4'de) • CHP eshi milletvekilî Kenan Akman dünkü sorgusunda sosyalist veya komünist parti de gelse sömurünün kalhmayacağmı, sosyalist ülkelerde sömürunün sürdüğünü savundu Istanbul Haber Servlsi DISK davasmda sorgusu yapılan CHP eskl Milletvekili, DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Lastikİş Sendikası Başkan vckili Kenan Akman, iddı&namede yer alan ekonomıyı çökertme stratejisi ve ekonomik savaş suçlamasının gerçek dışı olduğunu söyledı. «Biz hiçbir zaman eKonomiyi çökertmek istemedik. Uygulamada, güç durumdaki işverenlerin kurtarılmasına illşkin pek çok çalışmamız olmuştur Kendi iş kolumda iflas etmek üzere olan tzmir'deki 15 fabrikava bizzat yardımcı oldum. Hammadde sıkıntısı sorunlannı çözümiedik. Aynı şekilde, Goodyear. Pirelll. Lassa fabrikalannın 1 milyar tutarındaki hammadde ithall sıkıntüarının çözümünde aracı olduk.» dedi. Genscher Ankara'ya geliyor BONN, (ANKA) Federal Ataıanya Dışişleri Bakanı Haııs Dietrich Gcnscher'ın cumartes günü An kara'ya geleceği öğrenıldı. Edinilen bilgiye göre, (Arkası Sa. 11, S8. 7'de) Altına olan talep sürdükçe spekülasyonu önlemek güe Osman ULAGAY Türkiye'deki «altın lobisi»nin gücunü bilenler, hükümetin altın konusuna el atmasını takdirle karşılarken alman karann son şeklini •normal» olarak nitelediler. Aynı çevreler son haftalarda ortamı elverişli bularak Türkiye'de altın ve karaborsa döviz fiyatlarını hızla tırmandırma operasyonu içine giren çevrelere karşı alınan onlemı «Şu an için caydırıcı» fakat «uzun vadede sorunu çözmeyecek» nıtelikte bulduklarını da belirttiler. Hükümetin son aldığı altınla ilgill karann halkın elindekı altın varlıklarını değerlendirme. işlenmiş altın ihracı için yeni olanaklar yaratma, Merkez Bankasının altın varlıklanns yeniden değerlendirme ve bazı dış operasyonlarda Merkez Bankasma yem olanaklar saglama gibi amaçlarının önunde asıl ivedi amacı altın üzerindeki spekülasyonu onle mek, ıç ve dış fıyatlar arasında açılma eğılımı gosteren uçurumu kapatacak onlemlerı almaktı. Ortaya çıkan olumsuz sonucu onlemek açisından boy le bir önleme yönelmek her halde gerekliydi Anrak ka(Arkası Sa. 9, Sü 6da) (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) AKMAN DİSK'in bütün kararlanna katılmadığını bildirdi. (Fotoğraf: Deniz TEZTEL) Moskova ve Pekin* düsmanlık dönemini geride bırakıyor Dış Haberler Servisi Leunid Brejnev'in ölumünden sonra dıplomatik gözlerocıJerin dikkatini çeken ilginç gelişmelerden bıri, Sovyetler Birliği ile Çin Hall: Cumhuriyeti arasında bejırgin bir yumuşamanın başleması oldu. Erejnev'in cenazesine katılmak için Moskova'ya giden Çin Dışişieri Bakanı, Huang Hua'nm, Sovyetler'e lişkin vaptığı ılımlı açıklama ile gözlemcılerin dikkatini çeken bu vumuşama Sovyetler Bırlıği Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko ile Huang Hua'nın önceki gün 90 dakika süren görüşmeleri st'nunda yeni bir boyut kazendı. tki ülke arasında uzun yıl Iardır ilk kez yüksek düzeyde böyle bir toplantı vapılıyor AP AJansı'nın Moskova kavnaklı haberine göre. Hua Gromiko görüşmesinf de ik ülke arasındaki ilişki lenn normallestirimesi volunJa izlenecek vollar ele alındı Görüşme sonunda va vmlanan ortak bildiride ta raflann siyasi diyalogun de vam etmesi karanna vardık ları belirtildl. Sovyet resml ajansı Tass'a göre Gromiko, göruşmede, Hua'ya Sovyet liderlığının, iJkJ ülke arasındaki ılışkilerm normalleştinlmesine buyük önem verdiğinı ve Moskova'nın bu yolda her türlü çabayı harcayacagını belirtti. Huang Hua da, Çin Sovyet ilişkilerinin adım adım düzeleceğine ilişkin Çia hükümetinin ınancım ui le getirdi. Yenı Çin Haber Ajansı «görüşmenin samimi ve barışçı bir havada geçtiğini belırttı. Huang Hua Andrei Gromiko görüşmesi, Dışişleri (Arkası Sa. 11, Sü. 8 de) Selçuk ÜniversitesVnden atılanlar Evren'e hasvurdu Öğretim elemanlannın başvurusunda, «Üniyersitemize Ve ülkemize en yararlı olabileceğimiz bir dönemde işimize son verildi» denildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Çeşitli üniversitelerden lşlerine son verilen çok sayıda öğretim elemanı sorunlarına çözüm arama girlşimine başladılar. Öğretim elemanlarından bir kısmı uygulamanın YÖK Yasası'na aykırı olduğu gerek çesiyle Bölge îdare Mahkemelerine başvurma hazırlıklarını sürdürürlerken, bir kısım da Yüksek öğretim I Tahran: Amaç sadece darbe indirmekti. Bağdat: Saldırıyı geri püskürttük. Yeni ttalyan hükümetini kuracak olan Fanfani, «Sola açılışın» miman. 3. Sayfada I Bu akşam başlayacak TV Oyunu: Taaşşukı Talat ve Fitnat. 4. Sayfada ı «Başkentin Kara ürtüsü» Fatih GüUapoğlu'nuu yazı dizisi. I 25 bin öğrencının alınacağı Açıböğretim Fakültesi'nde öğretimin nasü olacağı hâlâ belirsiz. I Abuzer Uğurln davasına Gümriik ve Maliye E:ık.n!ı!tları tnüdahil olarak katılacak. 12. Sayfada Evren: Siyasi partüer ve secim yasaları Anayasa kadar önemli ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Siyasi Partıler ve Seçim Yasalarınm «Anayasa kadar önemli» olduğunu beiirterek. «Bu yasaların Anayasa gibi miikemmel şekilde hazırla.nma sı halinde, kurulacak hiikiimetlerin daiıa rahat calışmalarının sağlanacağını» söyledi. Evren, dün Danışma Mec Ilsi Anayasa Komisyonu' nun er.ki üyeİTini Çankaya Köşkünde kabul etti. KaDiilde Anayasa Komisyonu Ba^kanı tıof. Orhan Aldıkaçtı, Prof. Şener Akyol, Prol'. Fyyaz Güîcüklü, Doç. Tnrgut Tan, Miinıin Kavalalı, Hikmet Altug, thsan (Arkası Sa. 11, Sü. Tde) Kurulu'na başvuruyor. Konya Selçuk Üniversitesinde görevlerine son verilen toplam 29 araştırma gö revlisi de durumlarını Cum hurbaşkanlığına ilettiler. Cumhurbaşkanlığma yapılan yazılı başvuruda «Üniversitemize ve ülkemize en yararlı olabileceğimiz bir dönemde üniversitemizdeki kadrolaşma nedeniyle 29 ar kadaşımla birlikte işimize son verildi. Bilgilerinize say gıyla arzederiz» denildi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Faruk Aktuzlu «Yüksek ög retim Knrulu Başkanlığı'na bağlı herhangi bir kurıuna yardımcı doçent olarak atanmasını ve ataması yapılıncaya kadar bir devlet me muru ve üniversite mensubu olarak nasıl davranması gerekti^inin kendisine bıldirilmesini» İstedi. Araştırma görevlisl Aktuzlu YÖK'e yaptığı yazılı (Arkası Sa, 11, Sü. 4'de) Ibrahim üktem öldü Haber Merkezi Türk politikasının deneyimli slya set adamlarından ve eski Milli Eğitim Bakanlanndan Dr. tbrahim öktem önceki gece 23 30 dolaylarında İstanbul'dakl evinde öldü. tbrahim Öktem, akclger kanseriydi. Dr. öktem' ın bir ciğeri 8 yıl önce alınmıştı. Bir süre önce nükseden hastalık 78 yaşındakl siyaset adamını bu kez ye(Arkası Sa. 9. Sü. 2'de) Yurtdjşından çağrildı, isten atıldı Erbil TUŞALP ANKARA Pen Fakültesl Jeoloii bölümü asıstanlarından Hıdır Çağlayan. Avusturya Bilim Araştırma Bakanlığı ndan aldıgı bursu tamamlavamadan yurda çağrılmış ve işten atılmıştı. Sankl İşten atmab için çağırdılar. Burs süremin uratılmaması için belki vasal bir eerekçe bulunabilir. Ancak vurda döner dönmez işten atılmam kötü nlvetle bareket ettikleri(Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) YÖK UĞUR MUMCU Acısı.. ÖKTEM Siyasi yaşamın önemli ismiydi HIDIR ÇACLAYAN Atılmasına gerekçe buldu.. Üniversite ve fakülte yönetimleri. YÖK eliyle belli bir siyasal ve ıdeolojik doğrultuda rektor ve dekanlara teslim edümiştir. Bunların kımler oldugunu. hangi siya^a! partıler ve derneklerle ılışkili olduklarını, daha önceki yazılanmızda belgelere (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog