Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

17 KASIM 1982 Cumhuriyet 9 (Baştarafı 14. Sayfada) yapma gereğı bızdekı uygulama içinde olumsuz bir nitelus kazanmaktadır. Sizin yaklaşımınız nedir? TEPUM. Merkezimızde bıigisayarm olanaklanndan yararlanarak bir soru bankası oluşturmuş bulunuyoruz. Tur kiye'deki kitap ve dergiler kadar Amerika, Ingiltere, Almanya'dakl ilköğretim yaym lan süreklı taramyor. Her ko nudaki çeşitli sorular ve bu konulann öğretılmesine ilişlan yeni yaklaşımlar tespit ediliyor. Her konunun işlenişinde ve kavratılmasında önem taşıyan farklı soru türleri bulu nuyor. öğretmen arkadaşlarımız bunlan müfredatımıza uy gun kümelere ayınyor ve yerü sorularla zenginleştiriyorlar. Sorular, aynı konudaki yüzler ce farklı soru arasmdan bilgisayar programlanna göre se çlliyor. Bu sçim mamematiksel zekâ açısından önem taşıyan farklı çözüm yeteneklerine göre yapılıyor. Böylece bir so ru türünde örneğın sadece kav rama yeteneğini ön planda tutan soruların scrulması önleni yor. Kavramanın yanısıra, ilişkilendirme zihinsel canlandır ma, somuttan soyuta geçme, akıl yürütme yeteneklerine ağırhk veren örnekler sorulu yor. Böylece öğrencınin farkiı çöziim yeteneklerınin hepsinin gelişmesi, kalıplardan kurtulması, konuyu çeşitli yönleriyle kavnıması sağlanıyor. MODÜLER ÇÖZÜMLEME İLKOKUL ÇOCUKLARI İCIN Bilgisayar kullanını eğitinı yönteminde başka ne gibi değişiklikler getiriyor?.. TEPUM: Amaç çocugun kavraması, kalıplara alışmaması olunca soru dizisinin de bu yönde oluşturulması gerekıyor. Bunun içın «modiiler ço zümleme» yöntemini uyguluyoruz. Bir konuda gelişigtiz»1 sorular seçnıek yerine en ög retici soru dizisinin oluşturulmast amaçlanıyor. Ayrıca heı modülde öğrenciye çözüm t çin gerekli ön bilgıler ve doğnı düşlinme oaşiangıcı veriliyor. Dolayısıyla ögrencinto eksik bilgiyi öğrenerek çözümü bu lup çıkarması sağlanıyor. Bu yöntem edinilen bilginin kalı cı olmasını da sağlıyor. olarak hazırlanmıştır. Sort. fasikülü ıle birlikte ögrenc;mıze gönderdiğımiz bilgisayar cevap kartını ögrencl doldura rak Merkezimize göndermektedlr. Fasıküllerde yer alan her bır soru temel yetenek knter lerine göre kodlanrruştır. Cevaplan bu yeteneklere göre bil Şisayarda değeriendirerek, her t'asikülden îonra vellye öğren cmin yetsnek durumunu bildiriyoruz. Ayrıca bilgisayar belleginde her ögrencl için açılan ayn bir dosyada öğrencJ nın gelişmesi kaydediliyor.. Böylece, bilgisayar arncılığıyıa tek tek her öğrenci İle özel olarak ilgilenebiliyoruz. Eğltim fasikülleri aracılıgıyla bil gisayar hlzmetini Türklyemrı her yerlndeki ögrendye ulaştırabiliyoruz. (Baîtarafı 14. Sayfada) miş bir davadır. 60 yılda Tür klye'de 88 parti kurulmuştur. 381 kapatılmıştır. Bunlardan 8 tanesi Iaikliğe aykırı oldugu için kapatılmışjr.» Kapatılan partileıin kapatılma nedenlerini açıklayan Necmettin Erbakan, Milli Ni zam Partisi'nin kapatıldığıru. encak vöneticileri hakkın da ctzai sorumluluk getirilmediğini belirtti. Erbakan savunmasının 4. bölümünde TCK'nm 183/1. maddesindeki biçbir unsurun bu davada bulunmadığını söyledi. TCK 163/1'de illegaı cemiyet lerin yasaklandıgını kaydedea Erbakan, «MSP'nin bir parti olduğunu ve illegal bir cemiyet olmadığını» söyledi. I*gal bir parti Yönetim Kurulu'nu TCK 183'deki cerniyet olarak kabul etmenin mümkün olmadıâını anlatan Erbakan: MSP, illegal Erbakan, «Birtakım partiler yarfrılanmıştır. tlk defa üç hükümet kunnuş, 8 yıl faaliyet göstermiş bir parti yargılanıyor. Böyle olursa devlet yıkılır.» biçiminde ko ouştu. Gerıel tdare Kurulu üyelerinin devletin temel esaslan tçin çalıştığmı TCK 163/1'de kt cemiyet ile bu davanm ilişk'sinin kurulamayacağını yineledi. Erbakan. Genel tdare Kurulu üyelerinin illegaı olarak adlandınlmasım aklın kabul etmeyecefeini be llrtti. Erbakan. MSP'nin kuruluşunun illegal cemiyetlerin aksine asaftıdan yukan va dogru, kövlerden başladı Sını anlattı. Erbakan, «Hantd yönierden bakılırsa bakı) <;ın iddialar mevcut degildir» Necmettin Erbakan. savun ması sırasında «devleti yö nettik devleti ele geçirdik» söderini söylemesî ürerine kendısine mahkeme heyetin c devleti ele geçirdik, dev leti yönettik sö lerinden ne kastetmek istiyorsunuz» so rusu soruldu. Erbakan soru yu şöyle yanıtladi: «Bu sözleritnle siyasi parti olarak seçimlere katılmanıız, ve ayrıca hükümet ortağı olarak parti kurmamız, bunun haricinde 4. Beş Yıllık Plan yapılırken hükü met ortağı olduğumuzdan ve aynca Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Yardım cılığma bağlı olduğu ve bununla bana ait Başbakan yardımcılığına bağlı bir kuruluş olduğundan bu sözleri söylemiş bulunmak layım. Bundan kastım hükü met idare edilirken idare eden durumunda bulunmamız ve yapılacak plan ve programları kendimiz Milli Salamet Partisi olarak tes bit etmekti.» Erbakan savunmasında sa vundukları milli görüşün ya sal görüş olduğunu söyledi. Erbakan duruşma sırasında ağırsanayi yörelerini gösteren bir Türkiye harita sını mahkeme heyetine gös terdi ve «işte bu bizim fo tDğrafımızdır» dedi. Mahke me heyeti daha sonra sa vunmaların yapılması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. TÜSIAD dı«s basına (Baştarafı 1. sajfada) intikamı ahnıyordu. Amerikan kamuoyu. bu cinayete ancak «anlamsız katitam» deyiminin yeni bir örneği olarak bakabilirdi. Dışanda Türkiye'ye karşı yürütülen terör kampanyasınm amacının, Türk'ye'nin müttefikleri ile arasını bozmak olduğu anlaşılryordu. Ama Türkiye'nin içindekl te rör, dışarıdakinden de ciddi boyutlara ulaşmıştı... Yoğunlaşan terör, Türk halkının, hükümet, parlameııto ve çok partili demokrasıye olan güvenini sarsıyordu. 1980'de. her teröristin amaçladığı klasik aşamalara gelinmiş gibi görünüyordu: Önce terör ve istikrarsızlık, sonra da iktidan ele geçirmek. Bu noktada, ordu duruma müdahale etti. (Bir yabancı. Türk Ordusunun böylesine ciddi bir durumda müdahale etmek için neden bu kadar beklediğini merak edebilir. Fakat Türk tarihini tanıyanların gayet iyi bildikleri gibi Türk ordusunun hiç bîr zaman siyasi Ihtiras lan olmamıştır. Türk Ordusu, Cumhuriyet'in kalesi. Atatürk ilkelerinin koruyucu• 06 NS 196 plakalı çekicı arscm arka plakası düsurülmeK suretiyle kaybedilmiştir. Hükumsüzdür. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığmdan aldığımız 25.12.1980 Ta rıhli 19190 sayılı sanayi sicil belgesmi kaybettim. Hükltmsüzdür. Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. • I.Ü. Iktisat Fakültesi ögrenci karnemi kaybett'm. Hü kumsüzdür. Ayhan ILHAN • İ.Ü. İktisat Fakültesi karnemi kaybettim. Hükumsüzdür. Nimet YARDIMCI • HUviyetimı Kaybetüm. rıüktimsüzdür. Yusuf OZAN 9 Nüfus cuzdanımı kaybettim, geçersizdır. Yakup KIVRAK sudur.» Ermeni terörüne geltnce; bu terör, dünyamızdakj diğer terörlerden farklı bir özelîiğe sahip. Meydana geldiği ileri sürülen olaylardan sonra 50 yılı aşkın bir süre geçtiği halde, Türklere karşı herhangi bir «aldırı olmadı. Güniimüzde terörist olarak yetiştirilen genc Ermenilerle meydana geldiğini ileri sfırdükleri olaylar arasında bir kaç kuşak mesafe var Tarihte böyiesine geriye gîden bîr intikam duygusuna rast lanamaz. Tarihte Ermeniler binlerce yıl belirli bir yurtları olmadan yaşadılar. Kafkasya. Gü ney Rusya. Türkiye. Iran ve Irak arasında dolaştılar. Bugün ASALA tarafmdan hak idrlia edilen altı Türk kentinde. Ermeniler hiç bir 7nm»n bapımsı? hükümran bir devlet kurmamışlardır. 19 yüzyılda Osmanlı Impa ratorluğu'nda birçok Ermeni, Bakanlık. Konsolos'uk gi bi yüksek düzeydeki devlet görevlerinde bulunmuşlardır. Türkiye'de yaşayan Ermeniler gerçeği biliyorlardı Ve kendi kendileıine şu soruyu soruyorlar: «Teröristler kimi aldattıklarını sanıyorlar!» Bu sorunun bizim için acı olan yanıtı şııdur: «Bah dün yasının büyük bir bölümü' nü.» Terörizme karşı anrak uluslararası işbirliği ile mücadele edilebilir. NATO ve diğer hür dünya hükümetIeri el birliği ile önlem almalıdırlar. Terörizm Batı dünyasınm Islikrannı tehdit etmektedir. Biz TÜSİAD olarak önde gelen Türk İşadamlan Derneği bu mesajı iletiyoruz. Türk hükümeti adına konuşmuyoruz. Siyasi niteiikt.9 bir örgüt değiliz. Özel teşebbüsün temsilcisiyiz. ! J e H» VAMAHİJ V,) Programlannız nasü uygulanıyor?.. TEPUM: programlanmız ilk okul 3., 4. ve 5. sımf öğrenci leri için farklı soru fasikülleri Hamburgerde FflYTON Suat Taser • (Baştarafı 1. sayfada) arada da Ankara Radyosun da 1942 1947 yıllan arasmda spikerlik yaptı. îlk şiirleri «Serveti Fünnn», «Uyanış» (1938) ve «Varlık» dergilerlnde yaymlandL Devlet Tiyatrolannda otuz yıl süreyle oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Taşer, 1971 yılında emekll oldu. Bir ara Izmlr Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü de yaptı. Son görevl 9 EylUl Ünlversitesi Güzel Sanatlar Faktiltesi Tiyatro Bölümü öğretim üyeliğiydl. Snat Taşer'in yayınlanmış sekiz şlir kltabından başka, kitap haline getirilmiş tlyatro kuramı, roman, masal, öykü türlerlnde de yapıtları var. «Aşk ve Barış» adlı oyunu Ankara, îzmir ve Bursa Devlet Tiyatrolannda, «öteye Doğru» adh çevlri oyunuysa Ankara Devlet ve tstanbul Şehir Tiyatrolannda uzun süre oynanmıştı. Snat Taşer'in bir de «Gönderllmeyen IVIektuplar» adlı gezi izlenimlerl kîtabı bulunuyor. Ankara Döneri TILR ÖÜLLN NETİS Değerli hocamız, büyük sanatçı, arkadaşımız, ağabeyimiz büyük insan. ÇiĞ KÖFTE V'c"diîjcı 'Spçcial Türler ÖDus'YoluÖstu »s Pıtseo Btr'a Baruag SUAT TASER kaybettik. dileriz. • Aileslne ve tüm dostlanna Da§sağlı|ı tZMİR MEYDAN OYÜNCULAR1 SFD Kitap Fuan'nda imza günleri: TknkDuısunK. 18 Kasım Persembe SUAT TASER (19191982) Anısı önünde saygıyla eğiliriz. 9 EYLÜL ÜNİVERSÎTESt GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI BÖLÜMÜ Gönensin (Baştarafı 14. Sayfada) ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet tşleri Başkanlığı'nca çekilen telgrafla ve îstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'na verijen dilekçede Askeri Yargıca, Sıkıyönetim Askeri Savcısı'na ve Yardımcısına, tstanbul Emniyet Müdürü' ne hakaret ve iftıra ettıgi iddia ediliyor. Okay Gönensin iss bu di'ekçe ve telgrafı gazetede yavınladığı için yargılanıyor. Tanık Tercüman Gazetesi mu habiri Mehmet Ünlü mahkemelerde ve savcılıklarda davalarla ilgili ve soruşturmalarla ilgili baberleri yasal vönden yazabilmek amacı ile avukatlardan bilgi aldıklarını belirterek, «Burhan Apaydın'uı fotokoplsi. nl çıkardıgı itiraz ve sikâyet dilekçeleıini ben ve dicer eazeteci arkadaşlanmın arzusu üzerine bize birer suret verdi» dedi. Gazetemiz muhabiri tanık Necdet Ooğan tfadesinde Askeri Savcılığa vermiş olduğu ifadeyi kabul ettiğini belirtti. Askeri Savcılık'taki ifadesinde. Do gan'm basın mensubu arkadaşlan ile birlikte Apaydın'dan me tinleri istedigi, alınan metlnlerin de gazeteciler tarafmdan çe şitli bicimlerde özetlBTierek haber halinde yayınlandıSı belirtiliyor Duruşma 28 aralık 1982 tarihine ertelendl. CAfiS€U€R 19 Kasım Cuma füRUZAN 20 Kasım Cumartesi SUAT TASER 1919 16.11.1982 Türk sanatı değerli bir varlığım yitirdi. Cenazesi (bugün) 11.30'da 9. Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde törenden sonra saat 13.00'de Alsancak Hocazade Camiinden kaldırılacaktır. Sevenlerine duyurulur. i m ADAM standında kitaplarını imzalayacaklar. '<*•'»'Vr 21 kasım pazar saat 15 00 ae (tnat tSıterllcri (16.00 19.30arası) BtLFTLER SATJŞA SUNULMUŞTUR ŞAN TİYATROSUnda M a r m a r a Etap Otelı. Taksıtn'** ;ş *** 9. Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığt V E F A T Cemiyetimiz üyesi, değerli arkadaşımız 1982/2Ü99 Esas. Bir borçtan dolayı ipoteklı bulunan, paraya çevril mesine karar verilen Bakırköy Kartaltepe mahallesı, ıncirli mevklinde kain 617 ada, 4 parsel sayılı 600 M2 miktarlı arsa üzerine ınşa edilmekte olan kargir apartmanın zemın katında 5 nolu meskene ayrılan 6/100 arsa payının tamamı Bakırköy 3 Icra memurluğunda satılarak pataya çevrileoektır. Imar Uıırumu: tstanbul Beledıyesı îmar Müdürlüğünün 24.H.1B82 tarih ve 3477 sayılı ımar durumu belgesinde: Bma ırtlfaı 12.50 m, bına derinlıği azami 20.00 mt, ön bahçe mesatesi 6.50 m, yan bahçe mesafesi 4.00 m, arka bahçe mesaiesi 5.00 m, ve ayrık nızam şeklinde mşaata rnusade edılmektedir. Gayrimenkulün Evsaf ve Kıynıeti: Satışa arz edılen gayrımenkul: Kartaltepe mahallesı, İncirlı mevkiınde, Yayla duragında, MaJımut Ardaç sokağmda 56 pafta, 617 ada, 4 parsel sayılı 800 M2 miktarlı arsa dahilinde 8 kapı nolu ve Çidem ısimlı B.A. Kargir ınşaatlı apartmanın zemın katında 5 nolu daıresidır. Dairede: Girişte bir antre, sağında alaturka bir tuvalet. antreden uzun bır koridora geçilmekte, bu pıyes iızennde ve sol taraffa önünde bır balkonu bulunan L şeklinde bir salon yanında bir mutiak, önünde balkonu bulunan bir misafir odası, karşısında bir banyo, ve kondorun sonunda btr yatak odnsından ıbarettir. Dairede salon zemın) ve oda zeminlerı marley döşelı, dığer zemınler karomozayık kaplıdır Dairenin bütün duvarları kâğıtla kaplı olup. nafi sahası takrıben 70 M2 civannda bulunmaktadır Banyoda: Termostatlı bîr kazan, gömme bır küvet mevuut olup duvarları 1.5(1 m, ırtifaına kadar tayansla kaplıdır Muttakta Sabıt neton tezgab. iızeri dört sıra r'esenlı tayans Kaplı altında ve cephesınde mııntaznmfin fnrmika dnlapları mevrutuır tnşaat beton arme kargir olup, inşaatta kullamlan bilurr.um malzeme ve tşçıllk btrincı sınıl olup etektrık ve su mevcuttur. Apartmanın mevkıı ırnar durumu. tarzı inşaası ve kullanılan malzem«nln cınsı ve Kivmete müessır büttın hususlar goz öniınde tutularak bu günkü emsal alım satını tavıçjerıne gure zemın Katta 6/100 arsa paylı 5 nolu riam>nın iamamına 2 1 M I 00 Tl. kıymet taktir edil. K HU 7 miştlı Hntış Şurtları: 1) Satış 27 Aralık ıatö pazartesı gtfnü saat 10.00 13.3U arası Bakırkoy 3. Icra Daıresınde açılc arttırma suretıyle yupılaoaktır. Bu arttırmada tahmın edılen nıymetın %75'ını ve ruçnanlı alacaklıların alacajtının mecmuunu ve satış masratlarını geçmek şartıyla ıhale olunur Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudti bakı .ialmak şartıyla 6. ocak 1 K persembe günii aynı yer ve aynı saatte ikincı açık M3 arttınnaya çıkarıiaoaktır. Bu arttırmada rüçhanlı alacaklılar alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ıhaJe olunur 2.) Arttırmaya iştırak edeceklerin tahmin edilen kıymetın %1O nısbeiınde pey akçesı veya bu mıktar kadar millı bir bankanın femınat mektubunu vermeleri lâzımdır Satış peşin para iledır. Alıcı ıstediğmde 20 günü geçmemek ilzere mehıl verllebılır. Dellaliye resml ihale damga pulu ve tapu harç masrafları alıcıya aittir. Bırıkmış vergiler satış bedelınden ödenır. 3.) Ipotek sahıbi alacakhlar dığer ilgililenn (Ilgililer tabirine lntita hakkı sahipleride dahildır) bu gayrimenkul tizerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgelerle 15 gün içinde dairemize bildirmelerı lâzımdır. Aksi taktirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4.) Satış bedeli hemen veya verilen müddet içinde Odenmezse tîK 133 maddesı gereğince ıhale fesh edilır. îki Ihale arasmdakl farktan ve %1O talzden alıcı ve kelilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmaksızm kendilerinden tahsil edilecektir. S.) Şartname ilan tarihmden itibaren herkesin görebllmesi için dairede açık olup masratı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebılir. Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmlş sayılacakları başkaca bilgi almak ısteyenlerin 1982/2R99 esas sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza baş vurmaları İlan olunur. 15.11.1982 BAKIRKÖY 3.'NCÜ İCRA MEMURLUĞUNDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI Merikul deger âlıp satan Enver Ebcioğlu 15 kasım 1982 günü vefat etmiştir. 1950 yıhnda gazeteciliğe başlayan ve 32 yıl Türk Basınına emek vermiş olan Ebcioğlu'nun cenazesi 18 kasım 1982 persembe günü (yann) Nuruosmaniye Camii'nden ikindi namazım müteakip alınarak ebedi istirahatgâhma tevdi edilecektir. Arkadaşımıza Tann'dan nıağfiret üyelerimize ba^saAlığı dileriz. GAZETECÎLER ailesine ve CEMİYETİ Meban'dan duyuru. MEBAN 45125a (10 Hat) MENKILDEĞERLER BANKERLİK >t FİNANSHUN A.Ş. Kâyıth t»fmayesı: 500.0OO.OOOTL Tamamı odenmj; sermayesi: 500.000.000TL ProfÜo Elektrikli Gereçler San. A.Ş.'nîn sınırlı bir miktar kımiuşumuz portföyüne satın alınmış oluphsa bir birikmiş faizleriyle birlikte, her an paraya çevrilebilir B tertibi tahvillerinden 7.7.1983 tarihinden itibaren süre için iskontolu fiyatiar üzehnden satışa sunulmuştur. »TERKEZ: îstiklâl Cad. Odakule tş Merkezi No: 286/A Tel: 45 12 50 (10 Hat). Telex. 24124 MEBAN TR. Tahvil, hisse senetlerl alınz ve satanz. Bu konulara ihşkin tüm İşlemlerinizde MEBAN uzman kadrosu hlzmetınizdedir. AKANAN HİSSE SENETLERİ • AKÇtMENTO • ANADOLU CAM • ÇELİK HALAT O ÇUKUROVA ELEKTRÎK • EGE BİRACILIK • EGE GÜBRE • GÜNEY BtBAClUK • İZOCAM • KARTONSAtf • KORDSA • OLMDK • PINARSÜT • RABAK • ŞtŞE CAM • SARKUYSAN MEBAN VAYINLARI Para Dergisı Türkiye'nin en önde gelen finans dergisi Sermaye ve para piyasalan bankacüık ve bankerlik sektör len ve Türk ekonomısmin gıdişatı hakkında etraflı v e aydınlatıcı bilgiler verir. Memleketimızın baslıca yöneticılerinin görüş ve önerilerini her sayısında sizlere sunar. Ayda bir kez yayınlamr. Fiyatı: 200 TL. Para abonelenne ayrıca MEBAN Sermaye Piyasası Bülteni ücretsiz gönderilmektedır. HİSSE SENEDt NEDİR? Piyatı: 25 TL. TabvU Nedir? Fiyatı: 25 TL. MENKUL DEÖERLER BANKERLİK « FİNANSMAN A.Ş. Tamamı Ödenmiş Sermayesi: 500.000.000 TL .. Merkez: Odakule Iş Merkezi, Mklal Cad.,No.286 BeyoğluIstanbul Tel:45 12 50(5hat) MEBAN Bu duyuru, TC Merkez Banlcası'mn onsyı iTe vayır'an'rnaKatîır» İLANEN TEBLtGAT ÜSKÜDAR BÎRİNC1 SULH HUKUK HAKÎMUGİNDEN DAVAL1: ZÎŞAN AYTAÇ, ÜSKÜDAR KIŞLA CADDESI No/17 Sayı: 1982/480 Davacı Îstanbul Su ve Kanal Idaresi Genel Müdürlüğü vekili Av Sevil Lokmanhekim tarafmdan aieyhinize açılan 1981 yıhna ait ikramijeden 1509 lira, 1981 Mayıs ayı maaşından 1047ı üra olmak üzere ceman 11980 lira alacağın kanuni faizl ıle bırHkte davalıdan tahsıline dair mahkememizde açılan alacak davasının yapılmakta olan açık duruşması sırasında; Davalı adına gönderilen davetiyenin bila teblığ iade edildiği ve zabıtaca yaptırılan lahkikattan da davalımn adresi testit edilememiş oldugundan adına ilanen tebligat icrasına karar verüdlginden duruşma 3/12/1982 günu saat 9/10'a tajik edilmiftir. Davalı Zisan Aytaç'm belli gün ve saatte duruşmada hszır bulunması aksi halde H.U.M.K.'nun 009 ve 510'ncu maddeieri gferegince adına gıyap kararı çıkanlmaksızın duruşmanın gıyabında devam olunacagı ilanen tebliğ olunur. (Basın: 11819)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog