Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 17 KASIM 19S2 Gülleler gökyüzünde patlıyor ve dumanlan Gözetleme subayı Korugan'dan telefon ediyordu: Albayım, albayım sapasağlamım,1 korugamm yan yattı ama ben îyiyîm Ateşkes saat 10'da yürürlüğe girecek, ~ " Çinlilerin saatleri 10 dakika ı ileriymiş. 10'a 10 dakika kala mevzilerinden fırladılar Albay Madanoğlu Kore'de Mustafa EKMEKÇİ Yellahcılar... Hasan Ali Yücel, bakanhğı sırasmda Adana Lisesi'ne gitmişti. Okulda Disipün Kurulu'na verilen ögrenci olup olmadığını sordu. Bır öğrenclnin, sigara içtiği için, Disîplin Kurulu'na verildigini söylediler. Getirin bakayım. bir konuşayım onunla... dedi. Öğrenci geldı Hasan Ali Yücel sordu: Sen sıgara içiyormuşsun, doğru mu' Oğrencı go^Ienni yere indırdbı, usulca karşılık verdt: Içıyarum efendım! Nerede içiyorsun? Helada efendmı! Oğrenci sigara içer mi? Ogrenctkarşılık v«rmedi> Vucel yeniden sordnv Tıryaki mısın* Evet efendim, tiryakiyim! Hanai sigarayı içiyorsun'' Ne bulursam içiyorum efendira! B'ina bak, dedı Hasan Ali Yücel. sen tiryahî değıl otlahçısın! *•* Aktaracağım olay, 1950 öncesinde geçer; CHP'nın tçişlen Bakanı Şükrü Sokmensüer, Trakya îllonnden birinın valisi de sonradan DP bakanlarından olan Ruknettin Nasuhioğlu. Olayı. Yassıada Başsavcısı Altay ömer Egesel'den dinledim. Birincı perde şöyle: Vali RukneUın Nasuhioğlu, tçişleri Bakanı Şükru SSkmensuer'e söz verir: Siz tnerak etmeyin efendim, benim 11'imde, Demokrat Parti kurulamayacak! der. Rııknettin Nasuhioğlu da, kaymakamlara güvenmektedir Ama, işler ters gider. onlarm deyimıyle itm biri», bir ilcede parti örgutünü kurar. Sen tnisın kuran? Adamı içeri atarlar. eziyet ederler. Ama adam da inatçı mı Inatçı. İçeriden çıkıp, yaraîan iyileşınce parti örgütünü yenıden kurar... II de. Bulgar sımrına yakın. Kaymakam Zühtü Bey düşünür. taşınır: Şunu, der Bulgar sımnndan içertye süreyim, orada ne hali varsa görsün! Bunu uygulamaya koyacagı sırada, görevli jandarmalardan Diri. olayı pemokratlara duyurur. An kara'dan gelen 22 DP milletvekîli, ilde bir basm toplanha düzenteyip, olayı kamuoyuna açıklarlar. tçışleri Bakanı Şükrü Sokmensüer, kaymakam .Zühtü Bey'i. merkeze alma zorunda kaltrl Altay Ömer Egesel. olavı kaj'makam Zühtu Bey'ın ağzından dınlemfotir. 14 Mayıs 1950'de Demokratlar. eziöi çoğunlukla ikttdara geldiler. 15 Mâyıs günu, Altay Ömer Egesel, Zühtü Bey'le karşılaşır. Altay Ömer Egesel sorar: Yahu ne oldu? Yıktık abl. yıktık! Kimi yıktmız? CHP'yi yıktık! Pes! der. Altay Ömer Egesel, sen DP'yi de yıkarsm! Otayın ikincî perdesi, 27 Mayıs 1960'dan bir kaç hafta s>onra geçer. Yargitav Başsavcısı Yaraımcısı olan Altay Ömer Egesel, devrimcilerce. tzmır Savcılığma verümiştir. Yassıada Mahkemelerl henüz kurulmamıştır. İzmir Valisi de İrfan Tansel . Bir olav nedeniyle. Egesel, Ankara'ya Milü Birlikçilerle görüşmeye getir. Eskî Meclis'te toplantıdadırlar O gün de başkanhgı Fikret Kuvtak yapmaktadır... Bir köşeye oturayım da. toplantının bitmesîni bekleyeyim! der. Oturur... Bir bakar, karşıdan Zühtü Bey gelmekte... Yahu Altay. der Zühtü Bey, hayrola ne işîn var? Egesel şaşınrs Senin ne işîn var burada? Ben burada danışmanım! O sırada. MillJ Birlikçiler toplanhdan çıkmaktadırlar. Egesel, onlara şöyle der: CHP'yi bu yıktı, DP'yİ de yıkan budurl Şimdi, sizin içinize gırmiş, sizi de yıkacak! Milli Birlikciler. o gün Zühtü Bey'in görevine son veririer... •Ankara Nottan»run başhğım Otlakçılar» koyacaktım vazgeçtim Otlakcıhk yine de hoş bir şey. Bir ozan arkadaşım. uygun başlıgı buldu: Urfa yöresînde. dedi. her dönemin kişilerfne •Yellahcı» derler. Toplumumuzda *lnsan» Ögesi. çok önemli Bas kılarla karşılaşmasa, belkl düşsel b)r tip olarak sunulan olayımızdaki Zuhtu Bey de öyle olmayarnktı... YÖK uygulamalanna elestiriler sürüyor. t?ir VÖK üvesine olup bHpnWin icvü?(inu sordtım' Vallahi kardeşim, bizim de bilgimiz YOK! dedt lrkaç gün geçtl. Tümenden yazılı bir buyruk geldi. Bütünleme blrliğimizl bir savaş taburu olarak düzenleyip donatacak, böylece birlnci taburla birlikte iki taburlu bir görev gücü oluşturacakmışız. Durumlarda bir yaramazlık olursa bn iki taburluk güç kullanılacakmış. Oysa durumlarda bir yaramazlık yoktu ve blzden sonra îzmir'den yola çıkan îkinci Taburun blrtiğe katılmasma birkaç gün vardı. Ne diye uyduruk bir alay düzenleyip bizim delikanlıları Kore topraklarında bırakmakla sonuçlanabilecek bir serüvene kapı açacaktun. Oturdum tümenc bir yazı yazdım. Türk ordusunda kuruluş değisikliğini Genelkurmay Başkanhgı yapar. Bütünleme birliği savaşta oluşan eksikleri doldurmak; yitikleri karşılamak. gedikleri doldurmak icindir. Değisikllk yapamayız. Üstelemediler. B Albay Cemal Madanoğlu, Harekât Şnbe Müdfirfl tlhaml Barntla.. (Fotoğraf: Cumhnrtyet) Telsizlnden sea gelmlyor. öldü mü kaldı mı, belll değü. Bu işl ben yaptığım lçin sorumluluk duyuyorum. Çocuğu aldık getirdik, gözetleme subayı yaptık; gittl be nim yüzümden gürültüye.. diyorum kendi kendime... Telsiz telefonla bağlantı kurmaya çalıştık epey.. Son ra sesi çıktı. Kendine gellp ölmedlğini anlaymca konuşmaya başladı: Albayım, albayım, sapasağlamım. Korugamm yan yattı, ama ben iylyim, güvencedeyim. Bak bak ortalığa tıpkı İzmir Fuan gibl değil mi? Çünkü ateş alabildiğine sürüyor; ortalık zaman zaman aydmlanıp ışılanıyor: Onal durumu İzmir Fuarına oenzetmiş. gökyüzünde patlıyor, dumanlan dagılmca gökçekarak ağacımn yaprakları gibi titresen pırıltılar görünüyor. Bu pırıltılar aşağı doğru alçaldıkça genişlediler, yerlere düşüp saçıldılar, oraya buraya rüzgârla sürüklendikçe kâğıt olduklan anlaşıldı. Çevinnen Tavn« koşup blrisini aldı getirdi; okudu: « Kapitalist uşakları bu rada ne işiniz var?» Meğer attıkları propaganda güllesiymiş. Bu uşaklık yakıştırmasmı beğenmedim. Yumruğumu ofkeyle havaya doğru salladım ama: bir yandan da birkaç gün önce ayak üzeri tanıştığım bir Koxeli general gözümün önüne geldı. Koreli, bana bir Amerikan albayım göstererek yüzüne karşx detniştt ki: Bîze ne yapmaraız gerektiğini bunlar söyler; kay nana gibidirler. înçon'daki şoför kızı da anımsadım. Çinliler kapitalist uşağı olduğumuzu düşünebiliyorlar demek. Ateşkesin yapılacağı gün. I. Tabnr Komutan Tardımcısı Blnbaşı Cahlt Aksoy (ayakta) Harekât Şube Müdürfi Ühami Barnt ve Madanoğlu (sırtı dönük). Bize Japonya İçin izln çıktı. îzin süresl kısa, ama hepimiz Japonya'yı göreceğlz diye çok sevinlyoruz. O dönemlerde dünyadaki ulaşım iletişim bugünkü gibl yoğunlaşmamış; Çin, Japonya, Güneydoğu Asya, dtinyanın öteki ucunda düşlem ülkeleri gibi... Ben bizimkileri topladım: Oğlum, dedlm, biz bu gece trenle yola çıkacağız. Bütün gece trendeyiz. Sonra ucağa binip sabahleyin uykusuz Japonya'ya va racağız. Yorgun düşüp uyuyup kalacağız. Günümüz gürültüye gidecek. Tren gec vakit kalkıyor, en iyisi o saate kadar uyuyalım. Eh, akşam üzeri uyunur mu? Dedim ki: « Birer bardak vlskl çe( kince bal gibi uyunur. '. Biz bu işi yaptık; sözde zaman kazanacağız. Zamanı gelince uyandık. birllkte gideceğimiz ekibi teker teker sayıyorum, bir kişi eksik, Pilot Yüzbaşı Kaylıan Batur ortada yok. Bırakıp gidemeyiz ya... Benim hlzmet erl Murl Gök geldl. Ben ona Gök değil, Gok diyorum. Söyle!.. Kayhan Yflzbaşı'yı bul duk, ama kalkmıyor. Karyolasıyla getirin. Karyolasıyla birlikte getirdîler: Kayhan Batur, uyuyayım diye içe içe sızmış. Oğlum Kayhan kalksana... Kayhan kendi kendlsine konuşuyor: Yahu bu Albay Madanoğlu'nun sesi ama, nereden geliyor? Neyse onu da kamyona attık. Uçağa binerken görevliler Amerikalıları bir bir adlarıyla denetleyip glrişl düzenllyorlar. Bize gelince adlanmızı beceremediler. Haydi buyrun, dediler. Cümbür cemaat dolduk. Uçağm îçinde sıralara yer leştik. Doruk mevzîlerî ivaşın ayağma kadar gidip onu görmeden dönmek istemiyordum. Cephede uçakla epey dolaştım; olmuyor. Sıb sık cepheye kaçıyorum. Orada yakmdan gördüm ki mevzileri tepelerin başmda yapmıslardı. Tekerlemesine derin hendekli. Tepenin icini bir güzel oymu1?lar. Buralara cephanelerini yığmışlar, çevrelerine tel örgülerini cek.mişler. Bu tel örçülerin' îlerisine yumruk büyüklüğünde dinleme aIetlerini koymuşlar. Gündüz leri birkaç kişi r>öbette kalıyor: gerisl tepenin içinde dinleniyor, uyuyor. Amerikan erinin savaşı bir hoş... Tepeden uzun süre ateş acıyor. attığmı vurduğunu anladı^mda bir: Yiiiihuuuu.. çekiyor. Tüfeğinin başmdan kalkıp tepenin arkasına dolanıyor, ziraz sonra elinde bira kutusuyla çıkıyor. Beline dek çıplak ve çelik yelekli. Birayı yudumlayıp yenlden makineli tüfeğin başına oturuyor. Tepede mevzllenmekle Cok yarar sağlanmış. Düşroanm ateşi ya yamaca. ya da arkadaki dereye düsüyor. Uzun düşen gülleler arkadaki dereye. kısa düşenler öndeki dereye... Doruktakî dar hendeğî tutturmak çok zor. Tepe mevzilerinin araîarı da boş bırakilmarms. O boslukiar istenlldiğinde ya da gerekîrse atPsle dolduruluyor. İn gibi bir d'zilrae de yok. Ussal bir düzen. G°lgelelim Eece başlayınca bir kapışmadir başlıyor Silahlar durmadan ateg ediyorlar, uçaklar düşınan mevîîîlerini bombalıyorlar G6kvü7tintin düşman yant bu atesle aydmlanıyor Şafak sökerken tümen toDeusunun hstarvalanyla cahssn topru'arımızı <?örmp ve sıitMm Bakttm ki va suhaylanmızın nin altı kıpkırmizı kalı'annki öyle değil Bira? kurcalaymca durum anlaşıldı. Bizde bir bataryanın komutam vardır. batar"'a iki takımdır. Birincî tpkım komutanı iki topa. ikinci takim komntanı iki tona kumanda eder. Amerikalıiarda fi ton var ve her takımın basınria bir komutan var. Gö7Ptipme «u bayları ftc t.ane Bir subayın sürekli olarak bu Isl vftrütmesino nianak vok Rn nu pnlayınca karar verrlîm Bizim vedek eüne dııruyor? birliginden subaylar alıp eözptieme suhavlarını ben de «ce cikardım. Bizde bir. Amerikaiıda «c =nbayı vardı, areşit oiduk. S # Propaganda güllesi epheye sık sık gîdlyorum ya, bir kez de günduzdü. Üzerlmize topçu ateşl yağmaya başladı. Gülleler C Saat tam 10'da ateşkes yurürlüğe girecekmiş. Bunu duyunca cepheye koştuk. Saat 10'a 10 dakika varken birden bizim yandan Amerikan mevzilerinden bir cayırtı koptu; makineli tüfekler ateşe başladılar. Ne gereği var? diyorum kendi kendime... Çok geçmedi düşman mev zilerinde bir patlama oldu. Ben görmedim ama olanları görenler anlattılar. Çinlilerin saatleri 10 dakika ileriymiş. Onlar kendi saatlerine göre ateşkes baş ladı diye mevzilerinden çıkarak, karavana kapaklannı. kapkacağı birbirine vurarak. zıplayıp sıçrayarak sevincîe aşağı doğru inmeye başlamışlar. Bunlardan bir küme asker mayınlann içine düşünce bir patlamay*' la havaya uçmuşlar. Duyduğum patlama oymuş. Amerikalılar onlan uyarıp ürkütmek için ateş açmışlar; ama başaramamışlar. Ateşkes gerçekleşti. A YARTN: Tokyo gezisi... (SOYLOnCE 17 KASIM 1932 9 Tütünlerimize yeni mahreçler Mevsuk bir membadan aldığımız malumata göre, Ankara'da Iktisat Vekâletüıde muhtelif sefaretler ateşe kommersiyalleri ve tîcaret mümessilleri arasmda yapılmakta olan müzakerat neticesinde Avusturya. Çekoslovakya, Lehistan ve Fransa ile tütün uzerine takas mukaveielerl aktl için ttilâf hâsıl olmuştur. Bu itilâflann ana hatlan ve bu memleketlere ihraç edecoğimiz tütünlere mukabil alacağıtnız mamulât ve mahsulâtm nevi ve miktarlan tesbit edilmişür. Tütün mahsulümüze alt takas meselelerinin kat'i suretle haili esnasında hazır bulunması için Anadolu'da bir teftiş seyahati yapmakta olan Inhisarlar Umum Müdürü Hüsnü Bev telgrafla Ankara'ya davet ediimiştir. Hüsnü Bey. dün Sinop'tan Tokafa hareket etmiştir Tokat'taki teft.işlerinî bHirerek iki güne kadar Sıvas'a gececek oradan da trenle Ankara'ya gî vaffak olmayan talebelerin, gelecek sene imtihanlannda evvelâ bu dersten Imtihan vermek şartile bir yukan smıfa alınmalanna dair verdigi karar tetkik edilecektir. İnönü Üniversitesi Satınabna Komisyonu Başkanîîgından 2547 sayıh Yüksek Öğretım Kanunu'nun 58. mad desinin (e) ve 2653 sayıh kanunla değişik Cf) fıkralan ile 65. maddesi gereğînce; 1 Aşağıda isimleri yazılı 6.500 000 TL. muam men bedelli ve 195.000 TL. geçici teminatlı. miktarları belirtilen malzemeler kapalı zarf usulu ile ihale edilecektir. 2 Bu işe ait teknik ve idari şartname înönü Üniversitesi Satınalma Müdürlüğu'nden ücretsiz temin edilebılir. 3 İhaleye Iştirak edecek firmalar teklif mektuplannı en geç 29 11.1982 srunü saat l?00've kadar Satınalma Müdurlüğü'ne teshm etmeiPn Rerekir 4 Ihale 30111982 günü saat 14 30'da Satınalma Komisyonu Başkanlıgında yapılacaktır. 5 İhaleye iştirak etmek isteyenlenn teminat tnakbuzu veya banka teminat mektuplan ile 1982 yıh Ticaret Ödasi vesikasını ibraz etmeleri 6 Üniversitemiz Ihaleyi vapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. MALZEMENtN ADI 1 Prefabrik B A. Çît Direği (2 903 00 m boyundai 2 Prefabrik B A. Payanda 3 Galvanizli Dikenli Tel MtKTARl 3 350 130 19 000 (Basın. Adet Adet Kg 24H12) Q Heybeli orta mektebi Heybeli'de açılacak orta mektebin bir an evvel talebe kaydına ve tedrisata başlayabilmesi tçin icap eden hazırlıklar ikmal olunmuştur. Birkaç srün içinde talebe kaydına başlanacaktır. Henüz gelmemiş olan muallim kadrosunun Maarif Vekâleti tarafmdan birkaç güne kadar gönderilmeslne Intizar edilmektedir. # Ecnebi mektepler hakkında bîr tamim Maarif Vekâletinden gelen bîr tamime göre ecnebi ve ekalliyel mekteplerinin Türkçe muallimlerl Maarii raüdürlügü tarafından tesçil edilecek. orta tedrisat umura müdürlügü ancak bu muallimlerin tayinlerinin tasdikı île mesgul olacaktır Ecnebi ve ekalllyet mekteplennln orta mektep ve lise derecesinde olartları yalnız Maarif umum müfettişleri ile Maarif müdürü ve Maarif müdür muavini tarafından teftiş edileceklerdir. muhacîrler gelen Dun Romanya'da sehrimi?e yüz hanetik mohacir eelmîştir Bunlar EIâ7i7'e sevk ve orada tekön odlecekle>dir Hükumet orada bu muliacirler ır>n tmipteiTpni evİPr VRntirtT.l'tır. (günün ilanJan) # Büyük müjde Bütün dünyşdi en sağlam olarak tantnmt'? olan yerli rnalı üç köseii Türk Gıslavpd la«;fik!eri Istanbul'da Rahçe kapı'da Cela! Bey hanı tahttnda İB No'da Dilberyadp Lattf htanbui Bon rnarşe=inde valniz bir hafta içtn 250 satılmaktndır Bu müstesna fıı pdinîz. Çay Kurumu Genel Müdürlüsünden 1 Kunımumuz thtiyao 13.500 000 ariet madeni (cember tokası) tekliî alma usulü 11e satınalınacaktır 2 Bu işe ait şartrame Cay Kurumu Gene: Müdürlup Satınalma Müdürlüğü BÎZE. tstanbu) Bölge Ticaret Müdüriügll Sınanpasa Khprüsü Sokak No: 19 Be^iktaç ÎSTANBUt ve trtibat Müdilrlüğü Konur Sokak No 28 Yenısehir ANKARA adreslerinden ücretsiz temin eclüebilir 3 İhaJpye katılmak lsteyecek fVrmaların sartname esaslan dahilinde hanrhvaoakları teklif mekfuplarını engeç 30.1119R2 salı günü tnesaı saati sonuna kadar Çay Kurumu Genel MttöuriuSu Satınalma MüdUrlügti RtZE adresine ısdelı taahhOHJlü olaratr çfindermPlerı veya makbuz mukabllı etden vermelen gerekmektedir 4 Postada rakı gecikraeler ve telgrafla yaoılacais müracaatlar kabu! edümez 5 Kurumutnuz 2490 savıh yasaya tabi olmayıp, (haltvi yapıp yapmamakta. brtlerek kalem kalem vapmakta veya dilediğine yapmdtta serhpsttir fBasın: 23559) 7337 «Oç hu pk«amdan itibn fPn r^rem Rpgîf Rpvin tplif ve Cema' Pesit Rpvin hpstpleriisr' «Üc ^aat» isim lî ooerptın t«"msiHnc> baslanarakt'r Ay larHon b«5ri ri7prinıİP csl^ılan bu ope retin merpVla bpM»nm»Vtft o1du&u ırw lumriur Opprpfin tpm«iilin<» ba''1flnfİ7& bıif"irı tavv^rprtpn «htnraU köçük ilan rfl hm\Y Fııarı? lr gece bizim gröletleme subaylann dan Suphi [Jral'ın bulundugu koruçanın üstüne gülle düşmüş. tonlanıyor cEivam Satüık piyano Tnsrîliz fBroadwood Crapaud 1 markalı ve mfiVemmel bir halde piva nö satiliktır Hali ha^ırda r.ondra'dp fiatı 120 Ingili? lirasıdır 500 Tfırk li rasina venlerektir Tekliflerln PB ru muzu 11e Iptanbui 17R numarah posta DariilPnnun ^ivani bııenTn içHmada Hnkıı't Fnkfıltesl mertlsinin. fi9<tü mi^anı dnldurduklan halde bîr dersten tnu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog