Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

17 KASIM 1982 Cumhuriyet 7 Ihbarcî Profesör Yılmaz, 25 bin lira manevi tazminata mahkum edildi ANKARA (CumhuriyetBÜrosu) Ankara Üniversltesi Fen Pakültesi Jeoloji Bölümü Başkanı Prof. Ismet Yılmaz aynı bölüm araştırma görevlilerinden Erdal Şenöz'ü «yasadışı bir ö'rgüt fiyesl gibi göstererek, şeref ve haysiyetlne saldırıda bulnndugn» gerekçesiyle 25 bin llra manevi tazminat cezasma mahkum edildi. Ankara 13. Asllye Hukuk Mahkemesindekl yargılama, davacı Erdal Şenöz'ün, Prof. Ismet Yılmaz'm Milli Eğitlm Bakanlığına gönderdiği dilekçede kendisinln şeref ve hayslyetine saldırıda bulunulduğu iddiası ne denlyle yapıldı. Şenöz, Prof. Yılmaz'm Bakanlığa verdiği 28 ocak 1981 tarihli ihbar dllekçesinde «Haklı şikâyetlerimden rabatsız olan Prof. M. Ayan ve onun yan daşları aşırı sol asistanlar Hikmet Tümer. Erdal Şenöz, Hıdır Çağlayan, Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası yönetiei kadrosnna seCimlerin yapıldığı dönemde Genel Kurul toplantısmda DevYol, DevSol ve TÎKKO'nun adaylan olarak katıldılar» şeklinde suçlamada bulunduğunu belirtmiştl. Şenöz, dava dilekçeslnde Prof. Ydmaz'm 50 bin lira manevi tazminat cezasma mahkum edilmesl isteminde bulunmuştu. Yargılama sonunda, «Dîlekçede knllamlan sözlerle davacınm DevYol, DevSol ve TtKKO'nun adayı oldnğunn Herl siirnıek suretiyle kişilik haklanna saidınidıf ı, bu örgütler yasadışı bulunmasına göre kusurun özel ağırlı£rınm varhgı ve şikâyet hakkının kullanılması sınınnm aşıldığı benimsenerek» Prof. Yılmaz'm manevi tazminata mahkum edilmesine karar verilmişti. Ancak Yargıtay, Prof. Yılmaz'm mahkumiyetini eksik soruşturma nedeniyle bozunca yargılama yenilendl. «Nesnel verilerin bu şekilde bir seçme ve gizleme işlemine tabi tutulmasıyla, farkh amaçlarla, çok farkh sonuçlara varmak mümkündür. Bu yolla, bir derneğin gizli bir terör örgütü olduğu da, bir hayır kurumu, yahut bir mason locası olduğu da iddia edilebilir.» Taylan: Iddianame, empresyonist bir yöntemle kaleme ahnmıs tstanbul Haber Servisl Barış Derneği davasınm 11 kasun günii yapılan duruşmasında sorgusu tamamlanan ressam Orhan Taylan, ıddianame de ttimüyle «suç işienmiş izleniml yaratma vöntemi» kullanüdıgım belirtti ve «blr yönttyle bu, iddianamenln başından sonuna kadar, bazı terimlerl boyuna tekrarlayarak, yani gözümüzun öniinde kıpkızü bir ihtllal tablosu yaratacak şekilde kullanılıyor..» dedi. İddianamede getirilen tüm suçlamalan reddeden Orhan Taylan şöyle konuştu: «Bu Iddianame snç teşkfl edecek fiil göstenniyor. Fill göstermeden, gerek Ban? Der neği, gerekse tek tek yönetiei lerl hafckında, suç işlemiş izlenlml ysratmak istiyor. Bu «izlenim yaratma» yöntenü bastan sona bfitfin iddianamenin yapısuıı oluşturuyor. Davanın bu safhasında Iddia Iann tfimü çüriitülmüştür. Gel geleUm, iddialar fiil gösterme diklerl için çüriitülebilmiştir ama genel olarak «suç işlemiy izlenlmi» yarattıklan için et kflerinl hâlâ koruyabilmekte dirler. Esasen Iddianamenin tek tutarlı yam da, bu amaca uygun bir yönteml titizlikle uygulamasmdadir. Suç işlenmiş izlenimî yarat ma yöntemi, bir yönüyle, iddianamenin başından sonuna kadar, bazı terimleri boyuna tekrarlayaraJc, yani RÖZÜmüzttn önünde krpkızıl bir ih tilal tablosu yaratacak seldl de kullamlıyor. Bu suç işlenmiş tzlenimi ys ratma yöntemi, açıklık ve kesinlikten sakınmak ve bellrsizliklere dayanmak zorundadır.. Nitekim lddlayı ohışturan mo zayiğin bütün unsurlan gerçeŞin açıkca belirmeslne engel olacak şekilde sunulmuşlardır.» MADDİ HATALAR Orhan Taylan, daha sonra id dianamedeki maddi hatalara da değindi ve özellikle Banş Derneği"niD aşın sol örgütlerJe ortak hareket etmesinin kanıtı olarak 8 kuruluşun adının sayıîdığmı, oysa bu kuruluşla rm aslmda 116 olduğunu belirterek şöyle dedi: «.. maddi hatalar üzerinde durmayacağraı.. Çiinlrii önenıii olan, Banş Derneğinin çoğunlukla aşın sol örgütlerle eyl«n yaptığı izlenlmi yaratmak için başvurulmuş bulunan yön temin orfaya çıkmasıdır. Bu yöntem. Barış Derneği'nin nasıl bir kuruluş olduğunu gös termek için degil, nasıl bir ku rulaş olduğunu göstermemek için kullanılmıştır. Yani, Dernckle ilgili gerçekleri gizlemek tedir.» Daha sonra, dellllendinnede kasıtlı bir seçme işlemi uygulandığını da belirten Taylan, konuya ilişkm olarak şöyle dedi: «Nesnel verilerin bu şekilde bir seçme ve gizleme işlemine tabi tutulmasıyla, farkb atnaçlarla çok farkb sonuçlara varmak mümkündür. Bu yol la. bir derneğin glzll bir terör örgütü olduğu da, bir bsyır kurumu, yabut bir masoo locası olduğu da Iddia edileIddianamenin «Empresyonist bir eser» olduğunu da ileri siı ren Taylan bu konuda da şöyle konuştu: «İzlenimcillk, ytygın adıyla Empresyonizm, 19. yttzyıl son larmda ortaya çıkmıs ve en belirgin ömeklerini reslm sanatı alanında vermis blr ifade yöntemidir. Empresyonlst yön teme bağlı sanatçüar doğayı, daha önceden natüralistlerin yapageldiği gibl objeküf biçimde yansıtmazlar. Terslne, objektif gerçeklik karşısında, kendl sfibjektif duygulannı yansıtmaya önem verirler. Empresyonizm, yöntem olarak, bir sanat eseri yaratmak için kullanıldığı zaman saygıdeğerdir, ama bilimsel bir yöntem değildir. Bu yöntemle herhangi bir bilim dahnda nes nel gerçeklik araştınlamaz. tş te bu sebeple, bu yöntemle bir iddianame de yazuamaz. Yazüıyorsa, bu yöntem gerçe ği ortaya çıkartmak için değil gerçegi ortaya çıkartmamak içitı kullanılmıs demektirj» Hayati Bey anlatıyor! dam sömürge dö neminde Hindis tan'da dünyalîğını yapmış emekli bir Majör. Londra'ya dönünce Gity'de 1 kilometrekarelik alanda sayıları îki bini aşan bankalardan birine muhkemca yer leştirmiş Hindistandan söğüşlediklerini. Mayfair'de malikâne, Cambr'dge'de yan , castle bir A yazlık. Yarış atlan, Lond ra sosyetesinin sık sık buluştuğu partiler. Aşağı . yukan herkese kapah bir soylular klübünün üyeliği, iyi yemek, sherry, Earl Gray çay ve malikânesinin uç^uz bucaksız çimenleri. Kolo niyal bıyıklanyla majör golf hastası. Kriket denilen o korkunç hareketli oyunda olduğu SÜRECEK Bir yurttaş yakınıyor "Grev üretimi durdurur ama lokavt işçiyi aç bırakır,, £ 1969 yılında Çayırova Cam Sanayiinde işçiliğe başlayan, 1974'te Hür Cam . İş Başkanı olan, 1.5 yıl DİSK Yönetim Kurulu üyeliği yaptıktan sonra 1977'de tutuklanıncaya kadar işçilik yapan Şahin, işçi sendikalannm işçi çıkarlan ile ülke çıkarlannı birlikte savunduklanm söyledi. lu üyeliği yapan, 1977'de sen dikacılıktan aynlarak, o tarihten tutuklanıncaya kadar işçilik yapan Ali Şahin, işçi sendikalannm işçi çıkariarı ile ülke çıkarlannı birlikte savunduklannı söyledi. Ali Şahin, Duruşma Yargıcı Çetin Güvener'in sorulan üzerine, DISK'in sadece sendikal görev yaptığmı. ekonomik mücadele verdiğini bildirdi. Yargıç, iddianameye göre, DISK'in kapitalist düzene karşı mücadeledo bi limsel sosyalizm ilkelerine göre hareket ettiğfni söyledi. Ali Şahin katıldığ! 34 Yö netim Kurulu toplantısmda, bilimsel sosyalizm değil. sos yalizmin dahi tart»?ılmadîğını savundu. Yargıç işçi sınıfı biliminin ne anlama geldiğini sordu. Ali Şahin, işçi sınıfı biliminden ne anladığmı açıklarken, «Bizim iş kolumuzda çok fazla iş kazası olur. İşveren işçinin dikkatsizlik yaptığmı söyler. İşçi temsilcisi ise işverenin iş kazasına karşı 6nlem almadığım açıklar. İşte bu bir bilim konusudur. Ben İşçi sınıfı biliminden bunu anhyorum. Yoksa yabancı blr ideoloji değil. Temsilcinin görevleri vardır. Bir sözleşme nasıl yaptlır?... Sendikal mücadelenin gereği olan bil giler vardır. Bütün bu bilgiler bilime dayanır» dedi. Yargıç iddianamenin Marksist . Leninist iktidar mücadelesinden söz ettiğini anımsattı. Ali Şahin, «Ben Mark sist , Leninizmin ne olduğunu dahi bilmemekteyim» yanıtını verdi. LOKAVT Yargıç, 5, 6, 33 Nolu Genel Kurul kararlarının açık lanmasını istedi. Ali Şahin, demokratik güçlerle işbirliği yapılması anlamında alınmış kararlar olduğunu söy' ledi. Bazı demokratik istemleri olduğunu bildirdi. Örneğin lokavtın yasadan çıkarıl masını istediklerini, lokavtın işçiyi aç bıraktığını, grevin ise sadece üretimi durdurdu ğunu, ikisinin aynı sayılamayacağım savundu. Yargıcm, «Kanun bu» itirazı üzerine, «Ama Anayasal hak değildi. Yasalardan çıkarmak sendikalarm görevi değil, sendikalar sadece istemde bulunur» dedi. Yine yargıcm sorulan üzerine, sendikalararası dayanışmayı sağlama amacı ile bir isUim olarak genel grevi dile getirdiklerini, iççiyl temsil etmeyen sendikalann toplu sözleşme yapma yetkisini al maları karşısında referandumun yasalaşmasını istedik lerini iddianamede yer a!an bu konudaki suçlamalan ka bul etmediğini açıkladı. Ali Şahin katıldığı 1 Mayıs 1976'da hiçbir ulkenin, yabancı bayrağmın bulunmadığmı, Atatürk büstü, Türk bayrağı ve sendikalarm flamaiannın yer aldığını anlattı. Yargıcm 141 142. maddelerin, DG Mahkemelerinin neden kaldırılmasım istedikleri sorularım şöyle yanıtladi: «141 • 142'nln kaldırılması parlamentodan istendi. DtSK ne zaman bir Isyerinde Srgütlenmeye kalksa, isverenler fbunlar komunîst) diyerek işçileri işten atıyor, savcılıklara ihbar ediyorlardı. Gprçi bağımsız mahkemeierde sonunda beraat ediyorlardı, ama ma&dur oluyorlardı. Demokratik, yasal, örgütlenme hakkımız böylece engelleniyordu. İşveren !?Cİ çıkarması İçin bir babane olarak kullanıyordu. Bunun için karşı çıkıvorduk.» Yargıcm sömürüsüz. baskısız düzenden ne anladığı sorusu üzerine, sömürüye tabii olarak karşı olduğunu, sömürüden işverenlerin haksız. fazla kazancmı anladık Iarmı, işçinin bundan pay alması gerektiğini savunduk larım belirtti, bu konuya ilişkin suçlamalann tümünü reddettl. Al: Şahin görev yaptığı sürece Anayasayı. yasalan, demokrasiyi savun duğunu, bunlara saygıh olduğunu söyledi. 19 haziran 1981'de Savcılığa götürüldüğünü, okunan ifadesinin ken disine ait olduğunu. ancak kendisine vöneltilen soruların bir bölümünü anlayamadığım bildirdi. Ali Şahin'in sorgusu sonunda ve Avukatı Rasim Öz tarafmdan da yapılan tahliye istemleTİ reddedildi. A hmet Düzgünman adh vatandaş 7 kasım 1982 günü gazetemizde yayınlanan T.C. Merkez Ban kası'mn ilamnı okudu. İlâna göre eski ve yırtık paralar Ziraat Bankası şubelerinde yenisi ile değiştirilebilecekti. 11 Kasım 1982 günü elimde birikmiş eski ve yırtık paralarla Ziraat Bankası'nın Üsküdar şubesinin yolunu tuttu. Fakat banka ilgilileri bir garip davrandı Ahmet Düzgünman'a, *Biz burilan almıyoruz* dediler. fazla da ilgilenmediler. Ahmet Düzgünman yanında gazdtemizden k8stiği Merkez Bankası ilanını da getirmlşti "mu gösterdi banka memurlanna. Yine bir sonuç alamadı. Şimdi bize soruyor. 'Merkez Bankası bu ilanı niye ver di? Yahut ilanı verdikten sonra söz konusu banhalara bir direktif vermedi mi?» Doğrusu bu sorulann lannı biz de merak ediyoruz, golfta da bir hayli usta. Majör, Hindistan'da hır* sızlıktan küpünü dolduran çoğu meslektaşı gibl bir gözünü Hayber ge çidinde bırakmıştı. Moşe Dayan tlpi bir korsan bandı, soygun meydamnda btraktığı, bu yüzden de doğal olarak yeri boş kalan gözünü kapatıyordu. O gün golf. sis benüz dağılmadan sabahın köründe başlamıştı. Majör, Morgan Bankasınm Genel Müdürü yönünde atışını yapmıştı. Çantasmı taşıyan küçüfc, sevimli oğlan bile farketmişti vuruşun kusnrsuz olduğunu. Caddy'lerin slz yaşlannm küçük olmasına bakmayın. Tannnm günü efendilerinin ardmda yürüye, koga bu soylu ovunu iyice öğrenmiş.'erdi. Rakip işte tam bu sırada vurmuştu topa. Top kurşun hızıyla yerden yükselmiş ve tanreal bi»1 rastlantı sonucu Malör* ün sağlam gözünOn tpm ortasma yerleşm<şt'. M » <Jör darbenin şiddetiylo sendelerken. Caddv saygıdeğer bir ifadeyle mırıldandi: Good nlght Sir! tstanbul Haber Servisi DİSK davasında 5 ekim günü sorgusu yapılan eski DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Hür Camİş Sendikası Başkanı Ali Şahin, DISK'in ve sendikasmm yasal bir kuruluş olarak görev yaptığma inandığını, iddianamede Marksist Leninistlikla suçlandıklarmı, ancak bu suçlamalann ne anlama gel diğini bile bilmediğini, iddianamede yer alan bir kısım terimlerin yabancısı olduğunu. yönetiei olarak katıldığı DISK'lo ilişkili toplantılarda ve kurullarda bu terimlerin hiç kullanılmadıtmı anlattı. 1968 yılında Çayırova Cam Seu}£yii"nde işçiliğe başlayan, 1974'te Hür damİş Başkanı olan. 1.5 yıl kadar yedek lis teden DİSK Yönetim Kuru Türkiye'yi dışarda temsil edecek filmler nasıl seciliyor ? ürk sineması, uluslararası şenliklerde ülkemîzi nasıl temsîl ediyor? Son yıllarda üstüste aldığımız ödüllere bakılırsa, hiç öe kötü temsil etmiyor. Ama tüm bu olaylarda, filmlerin sahipleri söz konusu şenliklere kendi girişimleri ve olanak lanyla katıldılar. Devlet bu konuda elini bile kıpırdatmadı. Peki. bu konuda devletin öncu olması, gönderilecek film T »&•;<• Halit Narin, hükümet zirvesinde su döktü irisi çıkıp da TİSK Baçkanı Halit Narin'in kalabalığın içinde su dökeceğmi söylese inanır mısrnız?.. înanmak zor ama Narin Bakanlarm, özel sektörün guzide temsilcılerinin ve basın mensuplarının önünde su döküverdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgının 11 Mart 1982 gün ve 164/056/34/2904 sayıh müsaadelerine dayanarak Bahçekapı, Sirkeci, Sultanahmet, Cağaloğlu semtlerinin bir bölümünde 110 Volt olan şebeke gerilimi 24 kasım 1982 tarihinde 220 V.'a çevrileceğinden, bu işlem sırasında ean ve mal emniyetinin korunması ve işin aksatılmadan gerçekleştirilebümesi için aşağıda belirtilen hususlara uyulması abonelerimizden önemle rica olunur. 1. Gerilimi değişecek aboneierimizin tümüne tebligat vapılmış ve sayaçları 220 V.iuk sayaçlara degiştirilmiştir. Ancak herhangi bir yanlışlığa meydan vermemeic amacıyla gerilimi değiştirilecek abonelerin ceryanı 22 ve 23 kasım 1982 günii saat 10.00 da 10 dakika süre ile kesilerek kontrolu yapılacaktır. Bu kontrol kesintilermde ceryanı kesildiği halde daha cnce sayaçları değiştirilmemiş bulunan Kantarcılar, Murat Efendi Sokak, Kıble Çeşme Caddesinm bir kısmı, Eminönü Merkez Hali, Bahçekapı, Yalı Köşkü Caddesi, Mimar Kemalettin Caddesi, Arpacılar caddesi Vezir Iskelesi, ŞeyhUlislam caddesi, Muradiye Caddesi, 4. Vakıf Han, Dogubank îşhanı, Ankara Caddesi, Yerebatan Caddesi, Alemdar Caddesi, Divanyolu Caddesi, Ayasofya Müzesi Civarz, İstanbul Erkek Lisesi ve civan, Türk Ocaftı Caddesi, Babıali Caddesi, Nuruosmaniye Caddesl, Cumhunvet Matbaası ve civarındaki cadde ve sokakların bir bölümündeltı aboneierimizin, Beyazıt Sebeke Müdürlüğlimüze en kısa sürede başvurmaları gerekmektedir. 2 Gerilim değisikliginden bir gün önce yani 23 Kasım 1982 salı günii TRT kanalıyla son bir hatırlatma vapılacaktır. 24 kasım 1982 çarşamba giinü saat 09.00 dan ıtibaren aboneierimizin gerekli hazırhklarını yapmaları, cihaz ve tesisatlarını değiştirmeleri tçin ceryan kesilecek ve avnı friin saat 13.0015.00 arasî 220 V. olarak tekrar verilecektir. Bu itibarla aboneierimizin 24 kasım 1982 giinü saat 13.00'e kadar, daha önce yazılı olarak kendilerine tebliğ edilen hazırhklarını tamamlamış olmalan gerekmektedir. Aksi taîcdirde ceryanının 220 V. olarak tekrar verilmesinden doğabilecek kaza ve hasarlardan Koordinatörlüğümüz sorumlu olmayacaktır3. Yaoıiacak işler hakkında hPrhangi bir tereddüt hasıl olduğu takdirde Beyazıt Şebeke MUdUrlUgUmüze başvurulmalıdır. (Bas:n: 24443) 7541) Yuvarlak Masa Toplantısı Çarşamba 17.11.1982 saat 18 30 TURKİYE ELEKTRİK KURUMU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITSM BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NDEN BİLDİRİLMİŞTİR SEKA AFYON MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇAYAFYON ÂFYON ili, Çay ilçesi Karacaören kasabasında kurulmuş ve selüloz üretmekte olan tesislerimizin 1983 yılında işliyeceği hammaddenin (sapsaman gölkamışıl fabrikaya verilmek üzere stok sahalanmızda römorka yüklenmesi işi şartnamesi esaslannda ve kapah zarfla teklif almak suretiyle ihaleye çıkanlmıştır. a) Bu yükleme işine ait şartname ücretsiz olarak; 1 SEKA Afyon Müessesesi Nakl. Amb. Şefliğinden (Çay/AFYON). 2 SEKA Genel Müdürlüğü. Hammadde Tedarik ve Nakliyat Müdürlüğünden (İZMİT). 3 SEKA tstanbul Alım Satım Müdürlüğünden (Karaağaç Gad. No: 115 Sütlüce/İSTANBUD. 4 SEKA Ankara Alım Satım Müdürlüğünden (Selanik CacL No: 5 Kızılay/ ANKARA). 5 SEKA tzmir Alım Satım Müdürlüğünden (27 Mayıs Cad. Gümrük İşhanı Kat 3 İZMİR). aHreslerinden temin edilebilir. b) Teklif zarflan 9.12.1982 günü saat 17.00'ye kadar Müessesemiz Haberleşme Şefliği'ne verilmiş olacak, teklifler 10.12.1982 günü saat 09.00'da Komisyon huzurunda açılacaktır. c) Telefon ve telgrafla teklif yapılamıyacağı gibi postadaki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. 3) SEKA ihaleyi, yapıp yapmamakta, bölmekte, geri bırakmakta, ucuzluk pahalılık nisbetine bakmaksızın dilediğine vermekte serbesttir. (Basın: 24626) B Başbakan Bfilend Ulusu'nun iş adamıanyla yaptığı zirveye TİSK'i temsilen Halit Narin katıldı, Narin Bakanlıktaki toplantı salonuna girince hükümetten bir çok tan^dık simaya rastladı. Gtilerek bakanlarm ol duğu yere yaklnşan Narin de: «Bütün yakışıklı bakanlar da burdaynuş» diye esprl yap tı. Zater. ne olduysa Halit Narin ile bak&nlann kucaklaşması sırasında oldu. Narin tam bakan ile öpüşecekken suyu döküverdi. Aslmda saym Halit Narin kalabal* yerde su dökecek tıirisi değil ama eli masa da duran sürahiye çarpınca toplantı masası su içinde kaldı. îşadamlannın başbakana vereceklerl dosyalar bazı evraklar heps», hepsi, sulandı. leri seçmesl, onlann ve onlan yaratanIann söz konusu şenliklere katılmasına yardımcı olması beklenmez mi? Beklenir, ama devlet işin içine kanşmca, bakmız neler oluyor. Cezayir'deki film şenliğine, yıllar öncesinden (1960'lann sonundan) kalma «Yedi Kocah Hürmüz» filmi katılıyor. Bu fllmle birlikte Çezayir'e gitmesi Türkân Şoray'a önerilince, güzel yıldız neye u£radığını şaşınyor. bu modası geçmiş filmle bir dış şenliğe katılmayı istemediğinden kibarca reddediyor çağnyı... Şu günlerde yapılacak Balkan Film Şen ^liği'ne ise, yine o yıllardan (70'lerin başından) kalma masal filmi «Pamuk Prenses ve 7 Cüceler katılıyor («Kınk Bir Aşk Hikâyesi» ile birlikte). «Gerçekçi film» yerine bir masal filmi... Üstelik bizim kısıth olanaklanmızla çevrilmiş, hiç bir sinemasal değeri ve görsel zenginliği olmayan uyduruk bir film... Tür kiye böyle mi, bu filmlerie mi temsil edi lecek. dış ülkelerde? Sinemalannda bizim bürokratlanmızm hayal bile edemediği aşamalar gerçekleştiren, dünyaya açılan bu ülkelerde bu eskimiş filmler mi Türk sinemasını temsil edecek? Peki, bu kadar film dururken bu yıllanmıç filmler nerden çıktı, diye sorarsanız onun da yanıtını verelim... Bu 2 film de bir zamanlann şimdi dükkanı kapamıs yapımcısı Özdemir Birsel'e ait... Ve Özdemir Birsel de Kültür ve Turizm Bakanımız flhan Evliyaoğlu'nun en yakm arkadaşı... Şimdi anlaşıldı mı, Türkiye'yi dışarda temsil edecek filmler nasıl seciliyor? Sonra da kendimizi tanıtamıyoruz, sanatımızı duyuramıyoruz diye dövünüp duralım... EREĞLİ KÖMÜRLERİ İSLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN (İnşaat Eksiltme İlânı) 1 Müessesemiz, Zonguldak . Amasra Oretim Bölgesinde keşif tutan: 34.410.589.80 TL ve geçici teminatı 1.O3O.0O0.00 TL.: Ihraç tesislerine ait 2 adet Çelik Konstrikslyon Vlnç Binası ve Vinç temelleri inşaatlanmız dosyasında mevcut Özel Şartnamede de görüleceği üzere, 1983 1984 yılı birim fiyatı esası üzerinden kapah zarf usulüyle eksiltmeye çıkanlmıştır. 2 Eksiltme, 14.12.1982 salı günü saat: 15 00' de Zonguldak'ta tnşaat Şube Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 Yapılacak tenzilât. Baymdırlık Bakaniığınm bu seneler için çıkaracağı birim fiyatlarn ayn ayrı uygulanacaktır. 4 Eksiltme Dosyasiı Zonguldak'ta Müessesemiz tnşaat Şube Mü. dürlüğünde, Ankara'da Türkiye Kömür Işletmeleri Kurumu inşaat Dairesi Başkanlığında, İstanbul'da Türkiye Kömür Işletmeleri Kurumu Satınalma Müdürlüğünde, Bomova'da İzmir Ege Linyitleri Işletmesl Müessese Müdürlüğünde görülebillr. 5 «B grubundan 50.000.000.TL.'lik Bayındırhk Bakanhğmdan alınmış müteahhitlik karnesl aslı ve" şimdiye kadar bir defada keşif bedeli ka1ar beozeri Çelik inşaatı müteahhit olarak yapıp bitirdiğine dair tasdikli iş bitirme belgesi, aynca bu belge ile ilgili geçici kabul tutanağmm aslı veya noterden tastikli örneği, teknik personel teçhizat beyannamesi ve banka referansı ile birlikte eksiltme farihinden üç gün evveline kadar Zonguldak'ta Müessesemlze müracaatla (Eksiltme iştirak belgesi) almaları gerekmektedir. 6 Ekf Jltmeye iştirak belgesi verilip verilmedi£i Müessesemiz (inşaat Şube Müdürlüğünden telefonla öğrenilebilir.) (Tel.: Müessese Santrah 3601/ den 5166) 7 Teklif zarflan eksiltme şartnamesine göre tanzim edilmiş olarak ihale günü saat: 12.00'ye kadar Müessesemiz Genel Muhaberat Servis Şefliğine teslim edilmiş olacaktır. 8 Müessesemiz belge verip vermemeftte. ihaleyi yapıp yapmamakta" veya dilediği müteahhıde ihaleyi yapmakta serbesttir. (Basm: 24672) İLAN T.C. tSTANBUL 9.T7NCU ASLİYE CEZA MAHKEMESt HAKtMLİĞİ Sayı: 978/583 ÎEtanbul • Fatih. Atikmustafapaşa Hane: 381, Cilt: 006/04'de nüfusa sayıtlı, Patih • Drama ıkinci fethiye aralıgı 68/4'de aturur, Mustafa ve Hamdiye' den 1938'de olma sanık SEBAHATTİN MUSTAFAPAŞA hakkında tstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nden verilen ve 29.3.1980 ta rihinde kesinleşen 10.3.1980 tarih ve 563/273 sayıh ılam la Bir ay süre ile ticaret ve sanatından mahrumiyet) cezası verildlği üan olunur. 141.1982 (Basm: 24618) SERGİ «BRUNOTAUT» 1936 38 yıllan arasmda Türklye'de mültecl olarak yaşamış ünlü Alman mimarının eserlerine toplu bakış. Sergl 26.11.1982 tarihlne kadar hergtin (Pazar harlç) saat 13.00 18.00 arası gezilebllir. «FEDERAL ALMANYA'DA TÜRKLER» Katılanlar: Dr. Michael Fritsche, Oldenburg Üniversitesi Yalçın Doğan, Cumhuriyet Gazetesi, Ankara Yöneten: Ahmet Say, Turkiye Yazıları, ANKAHA DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1. Genel Müdürlüğümüz Hava Limanı ve Meydan Müdürlükleri personel ihtiyacını karşılamak üzere Ticaret Lisesi mezunu daktilo bilir eleman alınacaktır. 2. ARANAN NİTELIKLER, a) 657 sayıh Devlet Memurlan Kanununun değlşik 48. maddesindeki nitelik ve şartlara uymak, b) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, c) tmtihan tarihi itibari İle 30 yaşmdan gün almamış olmak, 3. Sınav 29 kasım 1982 tarihinde saat 10.00'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğü (YEŞILKÖYISTANBUDnde yapılacaktır. 4. Isteklilerin resimll nüfus cüzdanlannm tastikli örnekleri ekli dilekçeleri ile imtihanın yapılacağı Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğüne (İSTANBUL), müracaatlan gerekmektedir. (Basın: 24641) Ankara Alman Kültür Merkezi Atatürk Bul. 131 Bakanlıklar/ANKARA Tel: 2514 36 17 3124 ANKARA ALMAN KÜLTÜR MERKEZİ Atatürk Bul. 131 Bakanhk'ar Tei. • 2514 36 17 3124 İLAN T.C. BAKIRKÖY 3'ÜNCÜ SÜLH HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas No: 1982/1053 Karar No: 1982/1158 Giresun, Bulancak, Bülbüllü köyü, C: 060/01, S: 47, K: 13'de nüfusa kayıtlı Emin oğlu, 1963 D.'lu TACETTİN ARSLAN'ın hacr altına alınarak M.K.nun 369'uncu maddesi gereğin ce aynı yerde nüfusa kavıtlı babası îlyas oğlu, 1934 D.'lu EMtN ARSLAN'ın velayeti altma konulmasına 2.11.1982 tarihinde karar verildiği ilan olunur. (Basın: 11858) • Sağlık cüzdaıumı yitirdim. Hükümsüzdür. Zerrin ECE SÜRECEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog