Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 6 EKONOMİ 17 KASEVI 1982 EKONOMİ DE GÜNÜN AYNASI Topfan esya tiyaflan ekimde binde 2 geriledi ANKARA (ANKA) TIcaret Bakanlığı'nca düzenlenen toptan eşya fiyatlan indeksi eylül ayına kıyasla ekim ayında bınde 2 oranında diişme gösterdi. Ankara geçinme indeksi 1981 ayında eylül ayına göre yüzde 3.0 oranmda, Istan"bul geçinme indeksi ise yüz de 1.8 oranında artış gösterdi. Geçinme indekslerinin senenin îlk on ayındaki artışları 1982'do Ankara'da yüzde 25.4 İstanbul'da yüzde 25.00 oldu. 1981 yılında ise Ankara'da yüzde 22.00 İstanbul'da yüzde 24.5 olarak gerçekleşmişti. Geçinme indekslerinin son onıki aylık artış oranları 1982 yılında Ankara'da yüzde 29.4, îstanbul'da yüz de 29.1.1981 senesinde Ankara'da jüzde 28.4, Istanbul' da yüzde 31.4 olmuştu. Mali kesimin sorunlarına ivedi çözüm isteniyor Fuat Süren: 1983 ocagı, Türkiye için yeni bir 24 ocak olabilir Meral TAMER Transtürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Süren, 24 Ocak kararlannm enflasyon oranım düşürmede, yokları ortadan kaldırmada ve dışsatımı önemii ölçüde artırarak ödemeler dengesi açığmı küçültmede azımsanmayacak başarılar sağlamasma karşm, mali kesımdo bekleneni veremediğini kavdederek, «1983 yılı mali adaptasyonu getirmelidir. Aksi halde muvaffak olunan alanlarda da gerlye sayma başlar. Açıklanmasını beklpdifeimiz ekonomik paket, mali kesimin sorunlanna cözfım getirebilirset 19R3 ocak ayı. Türkiye için 24 Ocak 1980'i ikmal eden bir dönem ya da iklnci bir 24 Ocak olarak amlabilir» dedi. Fuat Süren. mali kesimde alınabilecek önlemleri şöyle sıraladi: • Mali kesimin dışa açılması. • Sermaye piyasasmm güçlendirilmesi ve yeni araç larla takviye edilmesi, • Banka sisteminde yeni düzenlemelere gidilerek bu kuruluşlann kârlı bale getirilmesi, • Faiz hadlerinin makul bir düzeye indirilmesi. Sanayiye yeni kaynak yaratacak önlemlerin ivedilikle ahnması gerektiğini vurgulayan Süren, yeni Sermaye Piyasası Kanununun sanayiye yüzde 5060 faizle para sağlama olanağı yarattığını. yeniden değeriendirm e yasasının çıkmnsma ek olarak sanayinin doğrudan doğruya dışardan borclanmasına da izin verilecek olursa, sanayinin finans sorununun büyük ölçüde giderileceğini söyledi. Süren, sernıaye piyasasının yeniden düzenlenmesiyle ilgili 12 ve 24 eylül tarihli kararlann yenileriyle takviye edilmesi halinde, gelecek yılki tahvil ihracınm 200 milyan bulabileceğin! kaydetti. Transtürk Holding Yöne tim Kurulu Başkanı Süren, Türkiye'de piyasada dolaşan menkul kıymet miktannı artırabilmek tçin, menkul kıymetler piyasasının yeni araçlarla desteklenmesi göru şünü savundu ve bu araçları şöyle sıraladi: 120 günlük) finansman senetleri de, sermaye piyasası için yararlı araç olabilir. Kamu kuruluşlannm çıkaracağı kâr garantili hisse senedi ve tahviller, buyfik kamu yatınmlannın finansmanı için kısa sflrede kaynak yaratılmasına olanak saglayabilir. Üstelik bu tur menkul kıymetler, kamu tarafından çıkarılacağı İçin, vergi muafiyeti gibl avantajları da olabilir. Amme kuruluşunun temin edeceği gelire karşı borçlanma olarak niteleyebüeceğimiz bu araçlarla orneğin Atatfirk Barajı ya da otoparklann yn pıtnı için süratle finansman sağlanabilir.» Prof. Türk: Öncelik, hisse senedinde olmalı ANKARA (ANKA) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Prof. tsmail Türk, sermaye piyasasıaı geliştirmok ve bu piyasada işlem gören me»ıkul kıymetleri çeşitlendırmek amacıyla yapılan çalışmalar konusunda bilgi verirken Maliye Bakanlığı ile ortak çalışmalar yiirüten Sermayo Piyasası Kurulunun piyasanın geliştirilme sinde ilk önoaüği hisse sesnSt* lerine verdigini belirtti. Hisse senetlerinin ardından tahvulerin geliştirümesine onem verdiklerini kaydeden Prof. Türk, oy hakkı olmayan ve hisse senetlerine benzer «intifa» senetlerini geliştirecek lerini, hisse senedine dönüştürülebilir tahvU çıkartuması üzerinde ourduklannı, aynca büyük umutlar bağlanarak çıkartılmasına karşm, şimdi geleceği tartışılan «kâr ortaklığı belgesbne benzer özel kâr or taklığı belgesi ihracına olanak vermeyi düşündükleriısi söyledi. Ticaret Bakanı yann Mısır'a gidiyor ANKARA (ANKA) Ticaret Bakanı Kemal Cantürk, Mısır Arap Cumhuriyeti Ticaret Bakanı ile iki ülke arasındaki ticari ilişkiler konusunda görüşmeler yapmak üzere 1821 kasım tarihleri arasında Mısır'ı ziyaret edecek. Cantürk aynca, 2027 kasım tarihleri arasmda Türkiye Odalar Birliğl tarafından Kahlre'de düzenlenecek «TUrk Haftas»nın Türkiye adına açılışmda bulunacak. Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ilişkiler 1976 yılına kadar kliring esasma dayalı 16.3.1966 tarihli ticaret anlaşmasma göre yürütülmekte idi. Bu anlaş manın ilişkilerin yeterlnce gelişmesini sağlayamamış olması dikkate alınarak 20 nisan 1976 tarihinde Ankara'da imzalanan ticaret anlaşması ile serbest dövizle ödeme esasma geçilmiştl. ^ | Hisse senedi «Sermaye piyasasının ana aracı hisse senedidlr. Ama bizde, hisse ser dinin isml var, cismi yoktur. Bu npdenle hisse senedini yeni bir araç sayabilhiz. Vergi Usul Kanununun 81. maddesinde l.S yıl kadar 5nce yapılan bir de&işiklikle hisse senedinin dej^er artışı, vergiye tabl ktlınmış ve bu karar, zaten canlı olmayan hisse senedi alışverişine biraz daha sekte vurmuştur. Yeni ekonomik pakette yapılan bu yanlışın düzeltileceğini umuyoruz. İpotekli borç senedi. sprmaye piyasası için cazip bir yeni araç olabilir. Gayrimen kulleri menkul kıymete dönfişturme olarak niteleyebileceğimiz bu senetlerle sanayi kuruluşları, kendi gaynmenkullerini ipotek göstererek, halktan faiz mukabili borç alabllirler. transtürk Holdln^ Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Süıen: Ocak, tassrrufla tasfiyeyl ayırt edemedi.» «24 Süren: Dışardan para buluyoruz, ama Türkiye'ye getîremiyoruz Transtürk Holding Yönetim Kurulu Başkam Fuat Süren'le Karaköy'dekl bürosunda japtığırma söyleşide, yakın gelecekte ekonomife düzenlemelerle ilgili olarak neier yapüması gerektiğinin yamı sıra, 24 Ocak'tan bu yana nelerin gerçekleştirilemediğini ae görüştük. Fuat Süren'e göre 24 Ocak istikrar programı, mali kesimin yanı sıra sartayide öncelıkli sektörlerin seçilmesi ve terdin çalıştırılması konularmda da başarılı olamadı. Suren, turizm ve ulaşım gibi sektörlere öncelik tanınması yerine, demir . çelik ve tekstil gibı dünya çapında bunalımda bulunan sektörlerin desteklenmeye devam edilmesinî, 24 Ocak programmın hatah yönlerinden bıri olarak niteledi. Süren'e göre 24 Ocak düzemlemelermin bir diğer hatah yönü ise, «yıll»r boyu varlığını tamamen kapalı bir sistem olarak sürdüreo finansal piyasanuı bir anda 180 derecclik dönüşle tümüyle serbest bir sisteme dönfiştflriümesiydi.» Fuat Süren'in sözleriyle, «Fuians kesimi yıllardan beri hastalıklıydı. Biz hastayı, önce odada dolaştınp, sonra kademell olarak salona, bahçeye ve soka.ea çıkannak yerine, bîrden blre sokak ortasınua btraKmıştık.» Türk finans sisteminl gereğinden çok daha hızlı olarak tümüyle açık sisteme çevirirken, açık sistemin ana ilkelerinden bıri olan dış finitıs sistemine bağlanmanm lnmal edildiğine işaret eden Süren, «dışardan ı>ara buluyoruz. Ama ülkeye Rctlremlyoruz. Çünkü yabancı bankalara muhatap olamıyornz. GaranU veremiyorıız. Kentli imzamızU dışardan borç bulabilseydik, sanayi için gerekli finansman kaynaklarmın bir bölümü yaratılmış olurdn. Buefin pek çok isadamımız mark üzerinden •/ol2, îsviçre FranRi üzerinden %919 faizle kolaylıkla borç bulabilecek durumdadır. San»ylyi dışarı açtık, mali hususn neden açmayalım,» diyordu. Fuat Süren'e göre 24 Ocak kararlannm bir diğer hatası da, «ferdi çalıştırmayı haşaramamasıydı». Süren'in gorüşüne göre her ekonuimik sistemin ana amacmm ftlreyleri çahş tırmak olması gerekirdi. Ancak 24 Ocak tasarrufla tasfiyeyi ayırt edememiş, yuksek faiîler bireyleri çauşmaktan caydırmısta. Kişiler i fazla gelir elde edebilmek için dükkanlarını satıp, ya da işlerinden ayrılarak kıdem tazminatlanm ahp paralannı bankerlere yatırmışlar, dolayısıyla ferdin çalıştırılması bir yana, tam aksine kişilerin tembelleşmeleri somucu doğmuştu. Milli Aydın Bankası "Tarisbank,, oldu İZMtR, CCumhuriyet Ege Bürosu) Ege bölgesinin ea eski bankalanndan olan milli Aydıa bankasmın adı dun yapılan olağanustü genel kuruldan sonra TARÎŞBANK olarak degiştirildi. Milli Aydın Bankasmın ardma bundan boyle TARİSBANK eklenecek. Bu arada bankanuı sermayesi 100 milyon liradan 5 milyar liraya çıkanlarak merkezinin lz mir'e taşınması karar altma alındı. Genel kurul gündemlnın son maddesl olan yö netim kurulu üyelerinın seçımi tartışrrialar içinde geçti. Yüzde 51 hisseye sahip TARtŞ'in temsücılermin ısrarı üzerine diğer üyelerm tümünün itirazına karşm yönetim kurulu uyeliklerine Şem settin Gul. Burhan înce, Alaaddin Yuksel, Mehmet Lok. Reşat Sönraez, Özdemir Alacam ve Avın Huntürk seçildiler. 0 îpotekliborç senedi # Banka tarafından garantl edilmiş kısa vadeli (90 Kısa Vadeti fınansman senedi Ekonomi Servisi TUrkiye 1 Şişe Cam fabrikalan Nijerya da kurulacak düz cam fabrikasımn personel eğitimi ve fabrıkanın işletmeye açılması konularmda Nijerya'ya teknik yardım yapacak. Konuyla ilgili anlaşmamn imza töreni sırasın da konuşan Türkiye Şişe • Cam fabrikalan Genel Müdürü Talat Orhon, «bu anlaşmayla Tfirkiye ilk krz bir Üçfincu Dünya ülkesine teknik yardun yapmış olnyor. Üçüncü Dünya' ya bn ilk girisimimizi diğerleri de izleyecek. Cezayir'de bir şişe . cam fabrikasuıı işletmeye açnmk ve teknik bilgiterle desteklemek konusunda Cezayirlilcrle anlaşmaya varmak iizereyiz. Aynca Tunus'ta bir düz cam fabrikasının knnumas: konnsunda temmslanmız v a r j dedi. Düzcam fabrikasımn müteahhitlik hizmetleri büjük bir Batı Alman müteahitljfc firnıası olan KHD tarafmdan gerçekleştirilecek. Şişe Cam. Nijerya'ya teknîk yardım yapıyor Kuşçulu ve Bodur, Tara'ya karşı çıktılar Sunfa ve Drolife zam geldi İZMİR, (THA) Piyasa da giderek yoklar arasnıa karışan suntaya tabaka başına 300, drolite isd 60 lira zam yapıldı. îzmir, Ticaret Odası Mes lek Komitesi uyesı keresteci Leveüt Şentürk'* ten edinilen bilgiye go re hammadde yokluğu yu zü/ıden birçok fabrikarun imalatını durdurduğu sun tanın fabrika çıkış fiyatı 3 bin 400 liradan 3 bin 700 liraya, drolitin ise 510 liradan 570 liraya yükseldi. Levent Şentürk, zam kararının pazartesi günün den itibaren uyguiamaya konulduguau belirtirken, piyasada sunta bulmakta guclük çektiklerini söyle' di. Şentürk sunta ve drolitteki fiyat artışlannın sü receğini de ileri sürdü. "Hükümetten enflasyonu canlandırıcı en ufak bir talepte bulunmadık,, Ekonomi Servisi ENKA Holding Yönetim Kurulu Baş kanı Şank Tara'nın, «özel s«k tör temsilcilerinm hüküme te götürdükleri önerilerin enflasyonu canlandırıcı ni telik taşıdığı» yolundaki gorüşüne, îstanbul Ticaret Odası Başkanı Nuh Kuş çulu ve îstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Bodur karşı çıktılaı. ÎTO Başkanı Nuh Kuşçu lu, «özel sektör temsilci leri olarak hükümetten enf lasyonu canlandırıcı en ufak bir talepte bulunmadık, dedi. Nuh Kuşçulu, ekonominin çeşitli kesimle riyle ilgili olarak hükümete götürdükleri önerilerin sag lam kaynaklara dayandığı nı ve bu önerilerin benimsenmesi halinde enflasyonun canlanmasının söz konu su olmadığmı vurguladı. 100 bininci Murat bugün kutlanıyor BURSA, (THA) Üretilen 100 bininci Murat 131 oto mobil için bugün saat 10.30'da TOFAŞ Otomobil Fabrikasında tören yapıla cağı açıklandı, TOFAŞ OtonioDil Fabri kası Mudürlüğünden elde edileu bilgilere göre, TOFAŞ Otomobil Fabrikası 12 şubat 1971'de otomobil üreti min« başladı, fabrikada 197l'de 7 bin 835 adet, 1972' de 17 bin 609 adet, 1973'te 24 bin 918 edet, 1974'te 28 bin 839 adet. 1973'te 29 bin 725 adet, 1976'da 25 bin 931 adet olmak üzere toplam 134 bin 857 adet Murat 124 tipi otomobil üretildi. Fabrikada Dünya ficareti 1930dan bu yana en dü*ük duzeyde CENEVRE, CANKA DPA) Uluslararası ticaretin 1930'lu yıllardan bu yana en düşük duzeyde sey rettiği bidirildi. Gumrük ve tarifeler genel anlaşması (GATT) yıllık raporunda, dunya ticaret hacminin, 1980 yılmdan bu yana 2.000 milyar dolarhk bir gerileme gosterdiği belirtiliyor. Giderek artan «korumacı» önlemler nedeniyle, uluslararası mali sistemin tehdit edildiği belirtilen raporda, dünya ekonomisinin her zamankinden fazla duşük enflasyon ve faiz oranlarına gereksinim duyduğu savunuldu. Sinai Kalkınma Bankası Raporu: Konfeksiyon ihracatı için Avrupa modası izlenmeli İZMtR, (a.a) Konfeksiyon ihracatçılannm değişen tüketim alışkanhklanm gozlcyerek üretim kararı almaları önerildi. Türkiye Suıai Kalkınma Bankası'nca hazırlanan «Gi yim sanayiinde ihracat o• lanakları» konulu raporda, Türk tekstil ve konfeksiyon sanayumn, kumas ve hazır giyim olarak, tüm Avrupa pazarlanyla rahathkla reka bet fcdecek guçte olmasma karşın. ihracatçılann değişen tüketim alışkanlıklannı, gereği kadar incelemeden, uretim kararı aldıkları öne sürüldü. Avrupa'da klasik pardesü kullanımı azalırken, naylon anoraklardan süete kadar, her tür ceket'in çok tutul dugunu belirten raporda, kadın giyiminde patolonun geçmiş yıllardaki hükmü nü yitirdiği, bunun yerini pantolon eteklerın aldığı belırtüdi. Raporda Blue Jean kullanımının terkedilmesine karşın kadife ye ilginin arttığma da işaret edildi. Raporda genel anlamda gözlenen bu değişikliklerin yanısıra ülkeler itibarıyla hala katı biçimde tutulan bazı moda'lar olduğu da kaydedildi şöyle denildi: «Örneğin modaya tabi mallarda, Italya ve Fransa tercih edilmekle birlik te, İngiliz modası kendi ağırlığını korumaktadır. Ör neğin yelekli erkek elbisele ri, dünyanm diğer ülkele rine oranla en çok İngil terede kullanılmaktadır. Hol landa'nm en önemli özelli Marmarabirlik zeytin alımına basladı BURSA, (THA) Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Bırlıgi ortan ureticılermden sofralık zeytin alımına baş lad». Marmara Birlık Ge nel Mudürü îsmaıl Mina reci, Mudanya Kooperati fince uretıcılerden 5 ton zoytin almdığını, zeytm zeytin alımının önümuzdeki günlerde artacağıru söyledi. Zeytin bedellerinın ödenmesi konusunun henüz açıklığa kavuşmadığını da belirten Mınareci: «Birlik olarak alınan zcytinlerin bedelıerini peşin ödcmekten yanayız. Ancak bu karar Bakanlığıımza aittir. Bilindiği gib:. tarımsal ürünlerin destekleme ahmları taksitli ödeme ile yapılmak tadır. Hak edilen bedelin yüzde 50'si peşln, kalanı 6 ay taksitle ödenmektedir. Ziraat Bankası ile yaptıgım görüşmede zeytin bedellerintn de bu bi çimde taksitle ödenmesi yoluna gidileceği söylen di. Ancak yinede bizi kesin bir karar iletilmedi. Ziraat Bankası zeytin alımlarında kullanılmak üzere istediğimiz 9 milyar liralık reeskont kredisinden bir milyar liralık bölümünü bu haf ta içinde birliğimize ve recektir.» dedi. m Ivm AET Ankara temsilcisi Cox: Tekstil ve Türk iscileri sorununun cözümü var ANKARA, (a.a.) Dışişle ri Bakanlığı tarafmdan düzenlenen «Avrupa ekonomik toplulugu ve toplulufa katılmamanın sonuçları konulu seminerin dün sabahki bölümün de bir konuşma yapan Ortak Pazar.'ın Türkiye Tem silcisi Robert Cox, AET'yi «bir makina»ya benzetmiş ve «tkinci Dünya Savaşı sonrasında bölünmüş ve ekonomisi çökmüş bir ulus lar topluluğunun, kendileri ni ve ekonomilerini uyumlu bir merkezde birleştirmele ri zorunluğu üzerinde doğ muş bölgesel bir örgüt» olarak niteledi. Seminerde daha sonra ka tıîanların konuya ilişkin so rularmı cevaplayan AET'nin Türkiye temsilcisi Cox, Türkiye'nin topluluğa tekstil ihracatı ile ilgili olarak, «Tekstilde ?u anda limiti aşma durumundayız. Bu bakımdan topluluk haricin deki ülkelerden yapılacak MERKEZ BANKASI FfrATI 1 gram 24 ayar kfilçe alt'tı Alış fiyatı: 2.365, TL. Satış fiyatı: 2.415, TL. 16 kasım 1982 15 kasımla fark 275225 lira düştü Cumhuriyet 317.900 18.000 Reşat 18.000 18.200 Fark yok 25 lira düştü 2.67E 2.685 24 Ayar 35 lira düştü 22 Ayar bilezik 2.42.'' 2.535 60.00 61.00 Fark yok Gümuş •••••• %^^^^w •••••• Dövizin Cinsl 1 ABD Doları 1 Avustralya Doları 1 Avurturya Şilinl 1 Batı Alman Markı 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Holanda Florini 1 Isveç Kronu 1 îsviçre Frangı 100 Italyan Lireti 100 Japon Yeni 1 Kanada Doları 1 Kuveyt Dinan 1 Norveç Kronu l Sterlin 1 S. Arabistan R. İt7 11 / Dövta AIıs 182.00 " 171.12 " 10.06 70.65 3.65 20.17 24.98 64.97 24.10 82.48 1227 68.22 148.52 619.98 24.91 29551 52.92 1 . • . . JPLP '*' Dövfe Satış 185.64 174.5* 10.26 72.06 3.72 20.57 25.48 66.27 24.58 84.13 12.52 69.58 151.49 632.38 25.41 301.42 53.98 Efektlf Ahş 182.00 162.56 10.06 70.65 3.47 20.17 2498 64.97 24.10 82.48 11.66 64.81 141.09 588.98 23 66 295.51 50.27 ru Efektlf Satış 187.46 176.25 10.36 72,77 3.76 20.78 25.73 66.92 24.82 84.95 12.64 70.27 152.98 63858 25.66 304.38 54.51 BtJSSA tŞ MAHKEMEStNDEN Dosya No: 198Î/437 Davacı BağKur Genel MüdürlüğU VekiU Av. Nilgün Bağrıyamk tarafmdan davah Muharrem özer aleyhino mahkememize açılan Rucurın alacak davasınm yapılan duruşması sırasında davetiye teblif edllemediğlnden ve 4. Uvent Mah. Sultan Selun Sk. No. 4/1 tSTANBUL adresinde ikâmet etmekte iken adresi meçhule giden davah MUHARREM ÖZER'ın 14.12.1932 sah günü saat 9.30 da mahkeme salonunda haeır bulunması veya bir vekille kenâisıni temsil ettirmesi aksi halde gıyabmda duruşma japılacafınuan yukenda belirtilen duruşma gününde hazır bulunması İçin davetiye yerine kaim olmak üzere ilsnen tebliğ olunur. (Basın: 24603) Kuşçulu, «enflasyonu k8rüklemenin Türkiye için ne büyük sorunlar yaratabileceğinin bilincindeyiz. Bu yönde tavrımız söz ko nusu olamaz.» dedi. ÎSO Meclis Başkanı Ibra him Bodur da THA ajansma verdiği demeçte, «özel sektösün hükümete enflasyo nu canlandırıcı öneriler gö türmesi söz konusu olamaz,» dedi. Bodur şöyle konuştu: • «Devletiin ve ona destek olan özel kesimin en çok ü zerinde durdukları, gerçek leşmesini istedikleri ve bu konuda çaba sarfettikleri ği, giyim sanayinin asağı hosusiardan birisi de enfyukarı yok olma yolunda lasyondur. Bu şuur ve gay oluşudur ki, bu şartlar al tında ihracatçılann her ret içerisinde olan devle timizin ve özel kesimin, ül hangi bir temsilciligin ara ANKARA, tANKA) Tür kemiz ekonomisinin düzMehmet Yazar, ilk fırcılığı gerekmeksizin pazara direkt yaklaşımı mümkün lüğe çıkması için elbiriiğl kiye Çm Karma Ekono satta Turk saaayici ve ış dür. Fransa giyim sanayii, ile çözüm aradığı bu dö mik Komisyon toplantıları adamlarmdan oluşan bir he karmaşık bir yapıya sahip nemde, enflasyonun körük için Ankara'da bulunan yetle Çın'i ziyaret etmeyi lenebilecegi düşüncesi bile Çin Halk Cumhuriyeti Ti duşünduklerini de belirttitir. AET ülkeleri içinde en abestir. Dolayısıyla özel sek caret ve Ekonomik llişki ği Jvonuşmasmda, «herşeygeniş büyük mağazalar, zin cirlcme satıcılar ve alış tör hükümet görüşmelerin ler Bakan Yardımcısı Mr. den önce iki ülkenin tica yukarılara Lu Şuejıan, Türkiye ile ul ri, sınai. v e teknik ünkan veriş merkezleri bu ülke de, enflasyonu deyken, dağıtımın çok önem çekecek tekliflerin götürül kesi arasındaki işbirliği a laruıı çok yakmen tanıma li bir bölümü halâ bağımsız mesi söz konusu olamaz.» lanlaraın çok geniş ve gele mız, sonra da neleri yapa ceğmin de parlak olduğunu bileceğimizi tesbit ederek. dükk&nların elindedir. Bel Büindiği gibi özel sek söyledi. bunlar üstünde ısrarla dur çika ise büyük ölçüde Fran tör temsilcilerinin geçen mamız gerekir» dedi. sa'nın etkisindedir.» hafta Başbakan Ulusu ve Lu Şuejıan Başkanlığmda Raporun son bölümünde, bazı bakanlarla yaptıklan ki Çin Halk Cumhuriyeti topiantınin ardmdan bir a Ticaret Heyeti, bugün Tür y/ ihracatçılann bu noktalan çıklama yapan ENKA Hol kiye Odalar gözonünde bulundurarak Bırliği'nde ding Yönetim Kurulu Baş Turk iş adamları ile yapı uretim yapmalan ve pa kanı Şarık Tara, «öneriler lan bir toplantıya katıldı. zarlama imkanlan arama çok sempatik. ancak enflas Topiantınin başmda konuları halinde, çok daha iyi yonu canlandırıcı nitelik şan Tıcaret ve Ekonomik sonuçlar alacagma da işa taşıyor» demişti. ret edildi. îiişkiler Bakan Yardımcısı Lu Şuejıan. iki ülke arasm daki ekonomik ve tıcarı İZMtR (a.a.) imâr Ticaihşkilerin giderek gehştiğı ret Odası Ayakkabı Meslek Gru ni. ülkenin bu üişkilere çok bu üyelerinden Yuksel Hancı, önem verdiğini söyledi. Ko ayakkabı ihracatı ıcin önemli nuk Bakan. Türkiye ve Çin bir potansiyelin mevcut olduarasmda mal mubadelesi ve ğunu öne sürerek, «Kaliteli ve uyıjun olithalatta, Türkiye'nin şan AET ülkelerinde çateknoloji alışverişinin söz dünya standartlarına 23 Milyon mak şariı ile her yıl sını arttırırsak, kendi aralışan Türk işçileri probkonusu olduğunu belirtir ayakkabı ihraç etmemiz mümmızdaki ortak ticaret po lemı için şu anda tatmin ken, «iki ülke arasındaki ktindir» dedi. litikasına aykırı düşeriz.» edic ve açık bir çözüm gö işbirliği, dünyada uygun ol dedi remiyorıun. Eğer Türk iş mayan durumların değiştî îzmir'de büyük bir ayakkabı Robert Cox, AET'ye üye çileri, çalıştıklarl ülkenin, rilmesine katkıda buluna fabrikasımn da yöneücisi olan ülkelerde çalışan Türk iş kendi işçileriyle sosyal a caktu.» dedi. Türkiye Oda Hancı, ayakkabı ihracatı için çılerinin sorunları ile ilgili çıdan aynı düzeye gelebi lar Birliği Başkanı Meh deri sanavünin de Relistlrlhnebir soru üzerine, «sorunu lirlerse, tabii bu çok mem met Yazar da. yaptığı ko sı gerektiSini savundu ve «Tiirk Avrupa ülkelerindeki genel nun edici olur. Ama bu a nuşmada giderek gelişen mali derilerin fiyatlan. özellik le Avrupa ölçülerine Röre lıay ekonomik sorundan ve gi şamada sanırım bu itnkân Türk Çin siyasal ve ekono li vüksektir. ftrnegin, Kıbrıs derek artan işsizlik prob sız. Zira Avrupa ülkelerin mik ilişkilerini buyük bir bile işleyebflecefl deriyl, Ame lemmden ayn değerlendjrme de gittikçe büyfiyen işsiz nıemnunlukla karşıladıkla rika ve Arjantin'den eetirtmek mek gerektiğlni belirtti» kadrosu bunu engelleyecek nnı belirtirken, «Çin, büyük tedir. Kıbns'm desislni 250 liÜr.» insan potansiyeli, geniş top raya nıalettiği derl, Türkiye ni ve şunları söyledi: rakları ve tarihi geçmişi iie yasalannda 350 liradan i?lem Asya'da en eski medeniyet «rSrmektedlr» şeklinde konuştLAN ve kültürün sahibidir. Aym tu. İZMİR 5 İCRA TETKtK MERCİİ HAKtMLlĞtNDEN zamanda Uzak Doğu'da güç îzmir Ticaret Odası Meclis lü bir ekonomik dengedir.» Dosya No: 1982/871 üyesi Hancı, özellikle Avrupa" dedi. Alacaklılan ile konkordato aktetmek üzere mühlet ya avakkabı ihracatı için bü 1977 yılında model değişikli ğine gidilerek Murat 131 oto mobili üretimine başlandı. TOFAŞ'ta l«77'de 19 bin 212 adet, 1978'de 19 bin 612 adet, 1879'da 21 bin 597 adet, i98O'de 13 bin 300 adet, 1981' de de 12 bin 881 adet Murat 131 otomobil üretimi gerçeklcsştirildi. Böylece fabrikanııı açüdığı 1971 yıluı dan 1961 sonuna kadar üretilen toplam otomDbil sa yısı 221 bin 759 adet ol du.. TOFAŞ Otomobil Fab rikasmda 1982 yıh otomo bil üretiminin de 14 bin S0O adet olarak gerçekleşmesl bekleniyor. Yazar: Cin Uzak Doğu'da ekonomik denge unsurudur 23 milyon ayakkabı ihraç edebiliriz,, talebinde bulunan ve 90ı Sk. No. 2/1 ve 886/1 Sk. N o : 101102 ve 103 numaralarda Yeni sanayi sitesinde E.P.A.S. Ege Plâstik AmbalaJ San. Ticaretı üe iştigal eder Ata Hepdizici ve Melahat Hepdiziciye alacaklılan ile konkordato aktetmek üzere ÎÎK'nun 285 ve müteaakıp maddeleri gereğince tKt AY MÜHLET \rEaiIUvrESINE ve İzmir avukatianndan Erdoğan Keser'in korkordato fcom seri olarak Uyinine 9.11.1982 gün ve 1982/871747 sajn üe karar verilmistir. Kcyüyet üan olunur. 9.11.1982 (Basın: 197202*689) Yazar, iki ülke arasmda bugün ulaşılan ticari ve ekonomik i$ hacmini yeter li bulmadıklannı, bunun da ha da geliştirilmesini ve uçuncu ülkelerde ortak iş vapmak için surekli ve sa mimı çaba gösterilmesiai is tedi. yük bir potansivel olduğunu kaydederek, «Yapıstırtna maddpsl iyi, kftselesl saâlam ve de risi kaliteli olmak sartı ile her yıl 23 milyon çift avakkabı ih raç edeMliriz. Gerekli tedbirler alındığı takdirde. ayakkabı ihracatı Türkiv.» için yeni döviz kapısı olabilir. *îu ihrarattan her vıl ortalama 100 mil. yon dolarhk girdl sağlayabill riz» dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog