Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhurıyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 17 KASIM 1982 televizyon 19.20 19.50 TV OKULU ÇİFTÇİDEN ÇÎFTÇİYE 20.15 İYİ ÜYKULAR ÇOCUKLA1 Bir öykü. Çağdaş resmimizin duygulu ve suskun adamı: Şefik Bursalı karsılıklı güven duygusunun ifadesine ortam hazırlayan gorüşmelerimiz olBir sanatçıyla evinde, es muştu. Bu kez, Istanbul'da ki yeni resimlerinin ara Urart Galerisi'nde açılacak sında. konudan konuya at olan kişisel sergisinin de ya layarak söyleşmek, yıllar rattığı olağan bir karşılaşgeçtikçe geriye doğru kaçıp ma içinde. şimdiye kadar giden, ama kuşkusuz yapıt görrae olanağı bulamadığım larda yaşayacak olan birta başka resimlerini de bir ara kım aynntıların «muhase da görebilmek umuduyla ebe»sini birkaç saat içine sı vini ve atölyesini ziyaret et^ kıştıiTnak anlamını taşıyor. mek istedim. Şefik Bursalı, Elbet her yönüyle değerlen çağdaş resmimizin bu duydirilmis bir görüşme olmu gulu ve suskun adamı, altyor bu; öyle olması için, bu mış yıh bulan sanat yaşamı görüçmenin pek de raslantı nın ilk sergisini açacaktı tsya bırakılmayan başka bu tanbul'da. Bugünün genç ku luşmalarla perçinlenmesi şaklarl için, sabırlı ve ciddi gerekiyor. Ama o sanatçı ile çalışma dönemlerini bütüsık sık karşılaşma olanağı nüyle içeren bu kadar uzun nız varsa, söz konusu «mu bir süreyi, sergi açmaksızın has«be»nin doğal akışı içi bugünlere kadar getirmek, ne cturdugunu, bir süre son sanınm kolay anlaşılır bir durum değildir. Ne var ki ra görebiıiyorsunuz. sanatta ustalık düzeyine uGüzel Sanatlar Akademi laşmak, birbiri arkasına asi'ndeki göreviaden emekli çılan sergilerde verim bollu olduktan sonra, yaşammı ğunu kanıtlamakla eşanlam Ankara'da sürdüren Şefik lı değil. Şefik Bursalı'nm Bursalı ile, daha önce bir 1930'larda Konya ve Bursa'çok kez sergi açılışlarmda dan çahştığı kcndi deyimiy ayaküstü konuşmalarımız, Kaya ÖZSEZGİN 20.30 HABERLER 20.45 HAVA DURUMU TÜRKİYEAVUSTURYA MİLIİ FUTBOL MAÇININ VİYANA'DAN NAKLEN YAYINI (RENKLİ) 22.50 HABERLER 22.55 KAPANIŞ 20.55 ; radyo TRTI î 05.00 Açılış, 05.05 Ezgi Ker vanı, 05.30 Solistlerden Birer Şarkı, 06.00 Kısa Haber ler, 06.02 Bölgesel Yayta, 06. 30 Köye Haberler, 06.40 Günaydm, 07.30 Haberler, 07. 40 Günün îçinden (1), 10.00 Kısa Ha^rler, 10.02 Arkası Yann, 10.22 Bölgesel Yayın, 11.00 Kısa Haberler, 11.05 Okul Radyosu, 12.00 Kısa Haberler, 12.10 Oğle Üzeri, 13.00 Haberler 13.15 Müzik, 13.30 Bölgeseı fayın, 14.45 Öğleden Sonra (2), 16.00 Kısa Haberler, 16.05 Okul Ead yosu, 17.00 Olayların içinden, 17.30 Fasü, 18.00 Kısa Haberler, 18.05 Çocuk Bahçesl, 18.20 Haftamn Çocuk Şarkısı, 18.23 Bölgesel Yayın, 19.00 • 01.00 TRT . 2 ile Ortak Yayın, 19.00 Haberler, 19.30 Azeri Türküler, 19.45 Şarkılar, 20.00 Köyümüz Köylümüz, 20.20 Yenl Şarküar, 20.40 Müzik, 21. 00 Kısa Haberler, 21.05 Yurt tan Sesler, 21.30 Şarkılar, 22.00 Kısa Haberler, 22.05 Türküler, 22.20 Küçük Konser, 22.40 Şarkılar, 23.00 Ha berler, 23.15 Gecenln îçmden, 01.00 Program ve Kapa nış, 01.05 05.00 Gece Yarı£1. küler, 17.00 Olaylann Içinden, 17.30 Çeşitli Sololar, 18.00 Erzurum Radyosu Türk Halk Müzlğl Topluluğu, 18.30 Btiim Dergisi, 18. 50 Çocuklar Şarkı Söylüyor, 19.00 . 01.00 TRT • I ile Ortak Yayın, TRT. III 07.00 Açüış, 07.02 Güne Baslarken, 08.00 Sabah Kon seri, 09.00 Türkçe Haberler, 09.03 Müzik, 09.30 Steely Dan Topluluğu, 10.00 Müzik, 11.00 öğleye Doğru, 12.00 Haberler, 12.12 Diskoteğımizden, 13.00 Konser Saati, 14.30 Caz Müziği, 15.00 Müzikli Dakikalar, 16.00 Günün Konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler îçin, 18.00 Haftanın Topluluğu, 19.00 Haberler, 19.12 Bir Konser, 20.45 Hafif Müzik, 21.00 Müzikde 20. Yüzyıl, 21.45 Saz Eserleri, 22.00 Haberler, 22. 12 Gecenin Getlrdikleri, 23. 00 Çarşamba Konseri, 24.00 Gece ve Müzik, 01.00 Program ve Kapanış. İSTANBUI/DA AÇILAN İLK SERGİSt ? Yaşammı An kara'da sürdüren Şefik Bursah'nın sanat yaşamı altmış yıh buluyor, ama bu İstanbul'da açılan ilk sergisL Ne var kl, sanatta ustalık dfl7oyino ulaşmak birbirl ardına açılan sergilerde verim bo.Uugunu kamtlamakla eşanlamlı değil.. le o kentlerimizin «nüfus tezkeresi» olarak adlandırdığı en eski resimleriyle, ge çen yıı ya da bu yıl yaptığı tabloları yan yana. bır arada görünce, suskun geçtiği sanılan dönemlerin aslmda büyük bir çalışma ve ürotme aşkıyla bütünleşmiş olduğunu anlıyorsunuz. Konuşmamız sırasında, ilk heyecanın kaybolmadığını, ter sine yıllar geçtikçe daha da güçlenerek geliştiğini kanıtlamak istercesine, sık sık bizden ve Batılı büyuk sanatçılann röprodüksiyonlarmdan örnekler koyuyor önüme, resım sanatınm eskimeyen ve hiçbir zaman eskimeyecek olan degerlerine dikkatimi çekmek ıstiyor. Chardin'den Picasso'ya, Gau guin'e uzanan bir deney birikiıuinın. hangi temel yaklaşımlardan kaynaklandıginı göstermeye çalışıyor. Yeniliklere kapalı değil, ama bu yeniliklerin bir «trük» ya da gelip geçici bir heves uğruna harcanmasmı da doğru bulmuyor Duzenle Sîi^rtlilÖ^ HAIKTI H A i R ••**«!• MılosFomaıVdan YttmSUper Fılml İTÜ RADYOSU HAlR HAIR HAI Nastassia Kinski hodrJmevdan«$ küitürmerkezi67 Ybn:ClaudSAUTET 19.00 Açılış ve Program. 19.01 «The Sound of Music» Müzıkalinden seçmeler... Julie Andrews Christipher Plummer, Müzik: Richard Rodgars. (St) 19.50 TeleTRT. II rnann: 3 Keman için konçer to, Pa Majör... B. Warchal 07.00 Açılış, 07.02 Solistler A. Hölblingova, Q. Hölbling den Seçmeler, 07.30 Haber(Kemanlar) ve B. Warchal ler, 07.40 Türküler, 08.00 MÜ yön. Slovak Oda Ork. 20.06 zik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Schumann: Introduction ve Türk BUyüklerl, 09.30 SaAllegro Appasionatz, Sol bah Konseri, 10.00 Şarkılar, 10.20 Türküler, 10.40 Dün. Majör... S. Richter (Piyano) ve S. Wislochi yön. Senfoni den Bugüne Türk Mutfağı, Ork. (St) 20.23 Mozart: Pi11.00 Kadınlar Topluluğu, yano Konçertosu, Mi Bemol 1150 MUzik, 11.45 Türküler, Majör, K. 365... L. Bruk (Pl 12.00 Dünya Polkloru, 12.20 yano) M. Taimanov (PiyaŞarkılar, 12.40 Türküler Geno) ve L. Cozman yön. Oda çidi, 13.00 Habefle*; 13.15 Ork. 20.50 Rey: EnstantaneSajs Eserleri, 13.30 Müzik, ler ve Konsertan Parçalar... J4.D0 Türküler, 14.30 Yaban. cı Dil öğrenelim, 15.30 Oda P. Pownler (Viyolonsel) ve Bestecl yön. Orkestralar. 21. Müziği, 16.00 Musüumizde 20 Hava Raporu, Ertesi güÜnlü Eserler, 16.20 Arkası Yarm, 16.40 Oyküler ve Tür nün prograrm ve kapanış. YönetmenrRomanPolanskl YAKINDA SİNEMALARDA İBRAHİM TATLISES İ tm (Cesare et Rosalıe) YvesMONTAND RomySCHNEIDER Sami FREY gelecek izlence: YENİ YIL Yönetmen: C. LELOUCH BEN me» ile «resim» olaymm çok taşka değerlere dayandıfını. akademideki ogrencılik yıllarmda kcndi doneminijj arkadaşlarıyla birhkte Callı'dan çok şey öğrendiklerini, bunun ve Avrupa' da geçen araştırma yıllarının, koklü bir sanat beğenı siııe >ol açtığmı uzun uzun anlatıyor. Çallı'nın salt bir espri adanu. bir schbet mer kezi olarak tanıtılmış olma sından duyduğu üzuntüyu dile getiriyor. Insanm sanatçı olabilmesı için, yaradılı=ında bir ressamlık «hassa»s.nm bulunması gerektığine değiniyor. O, bunları anlatırken, gözüm, bir bolumü duvarlarda asılı duran. bir bolumu yerde yan yana dizili duran tumu de kon'pozisyon turune giren büyük boyutlu resimlerine kayıyor. Onların en eskisi, 1937'de Konya'da öğretmen olarak bulunduğu sırada yaptjgı bir Konya peyzan. Nerdeyse çağdaş resmimi7in. o tarihlerde başlamış olan Anadolu'ya yönelik duyarlığıyla yaşıt bir tablo bu. Buyük kentlerimizin bugun artık bozulma dönemıne gir mıs olan pitoreski, yöresel niteliği. bu tabloda biraz da hüzOnlü bir çagrışımla sizi bozkır gerçeğine götürüyor. ŞefiK Bursalı'nm vakin yıllarda yapmış oldugu peyzaj larda da bu gerçeğin hakim izlerini bulmak zor değil. Onu ilk meslek yıllarmm yaratmış olduğu bir tutkuyla Ankarp.'ya çeken ve şimdi başkentin yerleşik bir sa natçısı yapan oîuşumlann temelinde de bu izlerin payı yok mudur? Gürültüden uzakta. kahcı bir işe gönül Avrupa ve Anadolu Uygariıkları Sergisi 1983 mayısında açılacak ANKARA, (UBA) Kültur ve Turizm Bakanı îlhan Evliyaoğlu, Hıcretin 15. yuzyılmı kutlama etkinlikleri ı;erçevesinde 20 nisan 1983'de lstanbul'da «İslam Sanat lan Sergisi»nin, 1983 mayısında da Avrupa Konseyı'nın kultur etkınliklerinden olan 18. Avrupa ve Anado lu Uygariıkları Sanat Sergisi» mn duzenleneceğini açıkladı Ev'ivaoğlu'nun verdiği bil giye göre, «18. Avrupa ve Anadolu Uygariıkları Sanat Sergisi» 22 nıayıs 1983'de lstanbul'da Cumhurbnşkanı Kenarı Evren tarafından açı lacak. Açılışta ayrıca çeşitli ulkelerden otuz bakan da hazır bulunacak. 22 mayıs 30 ekim I98.s tarihleri arasında açık kalacak olan Sanat Sergisi'nde üçü ana on ikısı konusal olmak uzere on bes sergi ver alacak. Goncourt Ödülü'nu Fernandez kazandı PARİS, (a.a.) Fransa'da bu yılki Goncourt Edebiyat Ödülu nü 53 yaşınidaki Dominique Fernandez'in «Meleğin EUerinde» isimli eseriyle kazandığı açıklandı. Kıtap, ünlü Italyan film yönetmenı Pier Paolo Pasolinı'nin «Hayali Hayat Öyküsü» niteliğmde. Tanınmış Fransız yazarlann dan oluşan bir jüri tarafından verilen ödül, 50 Franktır. (yaklaşık 1300 TL.) ödül nuk tan ilk kez verildiği 1903 yılından bu yana hiç değiştirilıpemişse de, Goncourt sahibıne çok büyük bir onur kazan dırdığı gibi yazarın kitaplarınm da büyük miktarlarda sa tılmasını sağlamaktadır. VAPRAK ÖZDEMJROĞLU IIMMIfMlt LtKS İKK YAMAN OKJW ŞERİFGÖREM Kalıcı bir işe gönül vermenin erdemli boyutları, bütün resimlerini saran sıcak bir halka halinde izleyiciye ulaşıyor. vermenin erdemli boyutları, bütün resimlerini saran sıcak bir halka halinde izle yiciyo ulaşıyor. Zorlu Ve say gm bir uğraşın peşinde, hep guç ve yorucu olan sorunlann çözümüne adanmış bir yaşam, bu halkanm sıcaklığında çok başka bir anlam kazanıyor. Duvarda 1955 tarihli bir natürmort var. Geçen vıl yaptığı ayni türdeki bir başka tablo, yan dönmüş bir sepet içinden dökülen meyvaları konu alıyor. Peyzajlan ile birlikte bu na türmortlar ve gene büyük boyutlu portre, ayrıca bu yıl devlet sergisinde ödüle değer görülen «Balıkçılar», izlenimci resmin getirmis ol duğu değerlerin kuşkusuz dışmda kalmıyor. Şefik Bur sah'da kendini kabul ettiren bir başka nokta. tum bu resimlere sinen «klasik» denebilecek lezzettir kanımca. Figur çiziminde gözettiği de ğerlori ve ayncalıklan, kökıı bir çeşit klasizme dayanan gelenekle bağıntılı görmek yanlış olmaz. Onda nesneyi. duygu çemberiyle kuşatan titiz bir gozlem gücu var kî, bu güç avni za Kültür ve Turizm Bakanlığmın kitaplarını satacak kitapçılardan iyi hal kâğıdı istenecek ANKARA, (THA) Kültür ve Turizm Bakanhgı Dö ner Sermaye Işletmesi'nce basünlan kitapları satmak isteyen kitapçılardan iyi haı kâğıdı. yüklenme senedi ve ticari uğraşı belgesi istenecek. Resmi Gazete'nin 15 kasım tarihli sayısmda yayımlanarak yurürıüğe giren, Kültür ve Turizm Bakanhgı Doner Sermaye Işletmesi Sa tıg Işleri Yönetmeliği'ne göre, Bakanlık'ça vayımlanan kitaplar ve Turk kultürunün tanıtılmasmda ve yaşa tılma&mda yararh olacak her türlü maı ve malzeme, Doneı Sermaye tşletmesi Merkez Müdürlüğü'nde. Bakanlığın uygun goreceği işletme mudürlüklerinde ve birimlerde. okullarda okul kopfiratiflcrindo ve uygun gorulen kıtapçılarda satılacak Yurt dı^mda kitap satı şı ise, yalnızca Doner Sermaye Işletmesi'nin temsilciliğınin bulunduğu ülkeleıe yapılabilecek. i " iM>t ueuool M KENT OYUNCHtARl BABALAR ve OĞUL1AR CYRANÖ de BERCERAC HAROLD ye MAUDE BİUTLER SATI5A SUNULMUŞTÜR " <*> uluslararaşı sanat •^gösterileria.s. KONSERDÖSll 20 Kasım Cumartesi saat: 15.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 234 5 6 78 9 SOLDAN SAGA: 1 Bir tasarının gerçekleştirilmesı amacıyla ahnan önlemlerın uygulanması. 2 Arsız, sırnaşık... Numaranın kısa yazıhşı. 3 Ingilizce'de «bay» anlammdaKi sozcuğun kısa yazıhşı.. Argoda sıvışma, kaçma. 4 Buğdaygillerden, bir yıllık ya da daha uzun ömur lü otsu bıtkı... Askerlikte bir birliğm kısa yazıhşı. 5 Ayak... Hıle, düzen.. Kımı Islâm ülkelerinde kullanılan bir çeşit tahıl ölçeği.. 6 Tantalın simgesı. 7 Bir ilimiz. 8 Her yanı denizlerle çevrıli kara parçası.. Karışık renklı. 9 Oynak yerlerin şişıp Kizararak ağrunası ile kendini gösteren bir hastalık, yel. YUKARIDAN AŞAGIÎA: 1 Manavgat çağlayanı üzerinde kurulmuş hıdroelektrik santral. 2 Genellikle askerlenn açık nava eğitimi sırasında giydikîeri, soğuğa karşı koru. 1 II II • 46 35 8947 36 34' LEVENT KIRCA FOIK ıa: BaşorSABUNCU •• •Mam : Cumartesi: 15.0018.00 Pazar, Salı, Perşembe : 21.15 Tel: 66 74 1967 04 96 BiletlerHODRİMEYDAN gişelerinde satılmaktadır. 21 Kasım Pazar saat: 15.00 ÜÇLÜSÜ SELDA 406792 kaldüım serçesı yucu bir çeşit üstlük.. Bir nota. 3 Ülke, yurt... Yemek .yiyecek. 4 Kaynar suda kabuğu ile az pişırilmış yumurta. 5 öküz yemliği... Lezzet. 6 Kımi başlıkların üzerine sarılan sargı... Dört halifenin sonuncusu. 7 Alev. 8 «Alaca somakı», «Mühresenk» gibi adlar da verılen bir akık çeşidı. 9 Bir fılmin çekim, sahnp, ayrım, bölüm gibi çeşitli parçalarını birbırinden ayırmakta kullanılan işlemlerin tümü. n SON HAFTA san tîyatrosunda Not: Öğrencllere toplu rezervasyon yapılır. müziklioyun • hodri meydan •••••kültiır merkezı' ZincirlikuyuLevent Tel. 66 74 1967 04 96 ••': Crş. 18.0021.00 Çü.21.001 Cts.21.00Pz.15.OO18.OO Biİetief ŞAN Nlüzikholü ve tiyafro gişelerinde satılmoktadtr t Üubkkstati 3 M S 6PUAN MÜZteAl. KOMEDİ BALEANmONÜRU OLC*NXItCAY FHJZUTKU ,U POYRAZOGLU/KORHAN ABAY TIYATROSU KENTER TİYATROSUNDA Çevirmen ve gulmece yazarı Bursalı'mn İstan Osman Canberk bul'da düzenlediği öldü sergi, resmimizin dünden bugüne aktarılan değerterinin de seçkin bir göstergesi. / « AZlZ NESIN' ın . D ALİ POYRAZOGLU • KORHAN A 6 A Y « H u M £ V R A TURGUT BORAU • 1SMET AY ALPAY IZER SEVIM ORAL TEKIN SIPER MERT EGEMEN TANER AKTOP • EMEL AKALIN • YAVU2 KU7AL V1 GULDURUSU UCL|LCJK 6AU I CAKSAMBA PFKiıtMBt ri'M\KHSI VAZAR 21 30 1 30LI y ^ m ı s i 8 P\/'MÎ \ I I I I \ E . 1 30 9 1 2 34 56 7 8 9 1 F R i klşti y N 2 J A. NJEMS A H \k 3 N oP5İO|K M 4 G L A Jî 5 IHAL K M A 6 1 7 u L 8 E İAİTİI |K, k 9 K 1° CUMAIJ J SamtGakrid TUROUT UZUMÖMMOÖtU • i 1 Ev/Dekorasyon'un 4.Aİ.TINPALETRESİM YARIŞMASI 2 Aralıkta galerılerımızde yapılacaktır.Yanşma koşulları galer.mızden osrenılebılır. 215 Aralık * 4.ALTINPALETRESIM SEflGISI nde 1982 Buyuk Onur Odulu Sanalçısı Prof ADNANÇOKER UÇ ALTIN PALET SANATÇISt, ON BAÇ<VHI ÖOULU SANATÇISl'nın eserletı galefinıızde ızlenebılır VENÜS TİYATROSU manda kendı donemınin sahıp çıktığı renkçi değerlerle de kolayca bagdaşıyor. Şefik Bursalı'nm sanatını, ben boyle bir baglam içinde degtrlendirıyorum. Onda bir dönomin saygın kişiliği oldukça belirgindir. Gölge ve yan gölgeler, açıklı koyulu tinlar ve yer yer modulasyrna kaçan gosterimler arasmda, figur etkinliğini gözden kaçırmayan ince bir seziş gücü, izleyiciyi kavrayabilmektedir. Onun, bugun uygulayıcılan nerdeyse tükentniş bulunan «sülüs« ve «tâlik» yazı türlerinde, bir uzman dikkatiyle oluşturduğu kaligrafik etüdlerinde, buna benzer bir etkinligin uzantıları yok değildir. TÜRK RESMİNOE PORTRE VE FİCtİR 527 kasım 1982 191/8 SnmUöyIST Kültür Servisi Çevir< nıeı: ve gulmece yazarı, Osman Canberk 14 kasım| da lstanbul'da oldu 190? yılında tstanbul'da dunyaya gele^ı Osman Canberk 1930 yılında Harp Okulu'nu biti rerek orduya katıldı 1960'dan sonra Harp Akademilerı'ndo Fransızca oğretmeni olarak gorev yaptı 1960'h vıılarda Pardon ve Papagan dergılerinde Nuri Can, takma adıyla gulmece vaztları ve çevınleri çıktı. Mşydan Larcusse'da yer alan askeri maddelerin bir kışmın» k:ilenıe aldı. Andre Dahl, Alphonse Allais, Giovannl Guareschi gibi gulmece vazarlarından ve Jules IJoma ins, Simone De Beauvoir ve Jack London gibi yazarlardan kitaplar çevirdi. DffiSİM 49BS44 CÜMALU SanatGukrisi Bağtfat Ca^ No:256 T e l : 58 87 98; Resim Sergisi MUSTAFAISİRKUŞ e30Kawm ModâC»d2«4K»(»8y »371531 TEKİNARTEMEL lesimsengisi ı ««« ÜMtTYRSflR ^ SANKT GflJjERİSt Pkaam/3arabk I«HI CHHUT. rımıNı n». r««ı ı m r«w »». u ı,«. V l GÜL DERMAN in Takslm Sanat Galerisi'nde bugün açılacak reslm sergisi, 30 kasım 1982 akşamma değin surecek. Şahin Kaygun ve Necati Abacı . sergisi Çapa,Diş HekJmliğrnde Mülkiye 1062 mezunu tüm tahsildaran, tellakiyun ve züppeyun'un 27 kasım 1982 günü saat 19.00'da Büyük Ankara Oteli Salonlarında, mütemmim cüzleriyle (teferruat hariç) toplanacaklarına dair ilandır. 324 Mart 1983 BaRan Nacl Isllmyell 9.30 Bylul 198S HoassoChagaU 724 Nisan 1963 Teoman SudoraulBerenSudor 728 Ekün 1982 Avni Arbaş B26 Majns 1983 Orhan FBker 425 Kasım 1982 ŞefUt Bursalı 222 Haziran 1963 ÖzgOn Baakı Sergisi 223 Arahk 1982 Şenol Yorozlu 23 Haz.22 Tem. 1983 İstanbul Pesüvall Programı 627Ocalc 1983EşrefÜren 324 Şubat 1983 Leyla GamsızSarp Turk 425 Agusto31963 Grafli Sergisi Tel. 48 03 26 URART SANAT GALERİSt RESİM SERGİSİ 4KMIM2SKMIM19«2 Abd tp*Cİ Cti. 21 «^rtnı U*«* T* «M» J SEFİKBURSAU Kültür Servlsl 1622 ka bin tarihlerinl kapsayan Şefik Bunalı'nın îstanbul' «Agız v e Dls Sağhgı Haftada düzenlediğl sergi. bu ba sı» nedenlyle, Törkiye Diş kımdan bir sanatçınm geç Tabipleri Cemlyeü'nce. bilim mişten geleceğe uzanan sel faaliyetlerln yanısıra, tüm dönemlerini, hiç değil Çapa Diş Hekimliği Fakülse belli başlı yapıtlarıyla göz tesi'nde, Şahin Kaygun ve önüne seren bir özel gösteri Neiatl Abacı'nın yapıtlannolmakla kalmıyor, resmimi dan oluşan bir sergi de düdünden bugüne aktan zenlendi Hafta boyunca ar değerlerinin de seçkin çık kalacak serginin açıhşı bir göstergesi niteliğini ta nedonlyie bir kokteyl verll
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog