Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

17 KASIM 1982 Brezilya'da îlk seçim sonuçları DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 ABD, Dayanışma liderinin bırakılmasından memnun Ana muhalefet partisi önde gidiyor Rfo De' Janeiro: (a.a.) Brezilya'da genel seçimlerle îlgili olarak kullanılan oylann tasnifi surüyor. Ön ceki gece geç saatlerde ya pılaı, açıklamalara göre, Bre zilya Demokratık Hareket Partısi (PMDB) 9 eyaletten 5'ınde seçimleri önde gotu ruyor. Muhalefette bulunan bu partinin seçimi on de götürduğu eyaletler şunlar. Parana, Sao Paulo, Mınas Gerals. Goias ve Bahia. îktîdarda bulunan Sosyal Demokrat Parti ise (PDS), Rio Grande Do Sul, Santa Catarina, Rio Grande Do Notre ve Paraiba eyaletle rinde başarı sagladı. Lech Walesa: Ne yapacağıma karar vermek için zamangerek Moskova'da Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu ile bir görüşme yapan Polonya askeri yÖnetim İideri Jaruzelski, sıkıyönetimi 2 ay içinde kaldıracaklarını söyledi Dış Haberler Servisi llay tutuklu kaldıktan sonra geçen cumartesi gecesi serbest bırakılan Polonya Dayanışma Sendikası iideri Lech VValesa, önceki gün gazetccilere yaptıgı açıklamada, gelecekte ne yapabileceğine karar vermek için zamana Ihtıyacı olduğunu soy ledî AP ajansının haberine göre Grandsk'taki evinde geze tecilerle konuşan VValesa şunları söyledi: «Durumu düşünmek zorundayım. Çünkü şu anki durum hakkında hiç birşey bilmiyorum. Bana en az I ay süre tanıyın. Mümkfin olan en kısa zamanda sİ7İ, askeri yönetim yetkilileriyle görüşme şansının varolup olmadıgi konusunda haberdar edeceğim.» Dayanışma Sendikası'nın ya saklanmasıyla ilgili bir yo Iran birlikleri JMtendeJi kasabasma girdi, ama geri çekildi Dıj Haberler Servisi İran birlikleri dün sabaha karşı sınırda bulunan Mendeli kasaba sma karşı yoğun bir saldında bulunduktan ve gırdıkten son ra geri çekildiler. Iran aynca Irak sınırının güney cephesinde bazı stratejık tepeleri ele geçirdiğini öne sürdü. Mendeli Irak'ın başkenti Bağdat'ın 120 km. kuzeydoğusunda bulunuyor. Amenkan AP ajansının îran haber ajansı Irna'ya dayanarak verdigl Jıabsre göre, Mendeli kasabası çevresındeki tepelerden saldınya geçen îran askerleri kasabadakı Irak bırlıklerine büyük bir darbe vurciuktan sonra geri döndüler. Iran birlikleri, MendeU bolgesinde, ekim ayı baslarında da büyük bir saldırı yapmışlardı. İrna ajansmca yapınıanan aske. ri bildiride Mendeli kasabasıııa önceki gece başlayıp dün sabaha kadar süren saldın sonucu bölgede bulunan Irak askeri araç ve gereçlerinın ° o / 70'inin imha edildigi, çok sayi da Irak'lı askerin de öldürüldüğü öne sürüldü. Ima ajansı aynca, dün sabah Dezful'un batısında 2 Irak uçagı düşürüldüğunü duyurdu. Iran 1 kasımda başlattığı Muharem Ha rekatmdan bu yana 19 Irak uçağı düşürdü. Iran savaşm sona erdirilme si için Irak'ın saldırgan olduğunu kabul etmesini, savaş taz mınatı olarak 150 nıilyar dolar vermesıni, işgal ettiği Iran topraklarından tamamen geri çekilmesini ve Saddam Hüseyın'in devrilmesıni istiyor. AP ajansının Bagdat kaynak h haberine gore, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, Amerıkalı gazetecilerle birlikte bir basın konferansı düzenledı. Hüseym Iran'm, iktidardan çekılmesi yolundaki ısteğinî reddetti ve «savaş 10 yıi sürse bile» iktidarmı korumaya yemin etti. Saddam Hüseyin basın toplantısı sjrasmda aynca ABD ve Sovyetler Birliği'ni, sa vaşı uzatmak için gizli işbirli» gi yaptıklarını iddıa etti. Saddam Hüseyin daha sonra şunlan söyledi: «Dü.şman bağınısızlığunıza ve güvenliğimize saygı gösterüıceye ve içişlerimlze karışmayı durduroncaya kadar savaşı sürdüreceğiz. Baş ka 8eçeneğiınjz yok. Düşman sorrnın ortaya böyle koyuyor. Tüm yollan denedik. Tüm 1tapılan çaldık. Ama baska bir se çenek yok. Savaşacagız» dedi. BaaderMeinhof örgütünun iideri Klar yakalandı KARLSRUHE (aa.) Federal Alman Teror Örgütü «Kızıl Ordu Fraksiyonu» BaaderMein hofun Iiderlerinden terörist Christian Klar dün Hamburg yakmlarında yakalanndj Federal Alman Polısı, aldıg bir ihbar üzerıne, terörist lide rinl, Hamburg'un hemen dışmda bir ormanda, yere gömülü olan silahları çıkartmava çalışır ken yakaladı. Baskın sırasında, kimliği bilinmeyen ve Klar ile birlikte çalıştığı sanılan diğer bir terrinst kaçmayı basardı. Çin'de "tatlı hayat,, rum yapmamaya özen gösteren VValesa, tutuklu bulunanlann serbest bırakılması için elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi. ANKA aiansının haberine göre, VValesa serbest bırakılması için herhangi b!r koşul öne sürülmediğini, kendisine her hangl bir belge imzalatılmadığını söyledi. Dayanışma Sendikası liderinin evi çiçek ve Dayanışma bayraklanyla donatıldı. AP aJansmm VVashîngton kaynaklı haberine göre, EDVVABDS HAVA ÜSSÜ, ABD Dışişleri Bakanhğı Wa(ANKA / ADPA) Uzay lesa'nm serbest bırakılmaMekiği «Columbia» ilk tica sından memnun olduklarını bildirdi. Bakanlık sözcüle n uçuşunun başanyla tamam rinden Alan Romberg tara Iıyarak dünyaya döndü. Bş günlük uçuşu sırasında fından yapılan açıklamada, «Dayanışma'mn kapatılma uzaya iki ticari uydu yerleş. sından sonra VValesa'mn sor tiren ve çeşitli deneyler yabest bırakılması bizi mem pan Columbia, Edwards hanun etti, Umuyoruz, Polonva üssüne başanh bir biçim de iniş yaptı. ya toplumo İle en kısa zamanda uzlaşma yollan İçin gereken adımlar atılır» dendi. Polonya askeri yönetim iideri. Brejnev'in cenaze toreni için gittigi Moskova'da önceki gün Yunanlstan Bü yükelçiliği'nde, Yunanlstan Başbakanı Andreas Papandreu ile bir görüşme yaptı, Anadolu ajansının haberine göre Jaruzelski toplantıda «Her ne olursa olsun. Polonya'da sıkıyönetimi en geç iki ay içinde kaldırmaya ka rarlıyız» Columbia dünyaya döndü DOĞUMDAN SONRA ZAYIFLAMAYA BAŞLADI: Prenses Diananm doğumdan sonra sürekll zayıflamaya başlaması söylentilere yol açtı. Fotoğrafta, Dlana, doğum yapmasından kısa süre sonra henüz zayıflamaya başlamadığı sırada bebeği İle görülüyor. Komünisf Parti yetkilileri kendilerine lüks villaiar yaptılar tin işçilerini kullanmak suçundan geçen 8 Eylül'de tutuklandığı bildirildi. Gazetetnın bîrinci sayfasında yayınlanan yazıda «Eğer parti ttyelerinln sözlerivle davranışla n birbirinl tutmazsa, halk nasıl ikna edilir?» diye soruldu. 7, 8 hatta 15 odalı eulerin herbirinin 2,800 ile 7,500 dolar değerinde olduğunu belirten gazete bazı yetkililerin lıstesini yayınladı ve şunlan kaydett.ı: «Normal bir yetldli ve işçî nasıl bu kalitede ve bu boyutlarda bir ev tnşa edebilir?» ftalya'da hükümeti Fanfani kuracak ROMA (aa.) ttalya Dev]et Başkaru Sandro Perini, yeni hükümeti kurma görevini, nar lamento başkanm ve Hristiyan Demokrat lider Aminntore Fan fani'ye verdi. Spadolini'nin beş partili koalisyon hükümetinin üç gün ön ce istifa etmesi üzerine, Fertini, dün akşam üzeri Fanfani' yi Başbakanük Konutuna çağır dı ve bir süre görüstükten son ra, daha önce de dört kez Baş bakanlnık yapmış olan Hristiyan Demokrat liderine. Italya'nın 2. Dünva Savasından sonra ki 43. hükümetini kurma görevini verdi. Diana'nın lıasta olduğu söylentileri yayıhyor tONDRA (AP) tngiltere Veliahdı Prens Charles'in eşi Prenses Diana'nın (Galler Prensesi) sağlık durumunun bozulmakta olduğuna ilişkin söylentiler yoğunlaşıyor. Prensesin son zamanlarda sürekli zayıflaması söylentılerın yoğunlaşmasında onemli rol oynadı. Buckinghan Sarayı'nın bir sözcüsü, Diana'nın zafiyet geçirdiği ya da sinirsel bunalım içinde olduğu yolundaki söyientileri «iğrenç dedikodular» oîarak nitelendirdi. Ancak, «Daily Mirror» gazetesi Sarayın açıklamasmın doğru olmadığını one surüyor. Gazete, Prensesin adının açıklanmasını istemeyen bir akrabası ile yapüğı gdruşmeyi yayınladı. Prensesin akrâbası şöyle dedi: «Diana'nın sağlık durumunda bir bozukluk oldnğu kesin. Bu görüşe sahip bir dizi iıısaıı va r . Gerçl bana bir şey söylemek dü.fmez. Ama, Diana son zamanlarda anormal bir şekilde zayıfladı. KISA ^ $ # ^ Dünyadan PEKtN (AP) Çin Komünist Partisi yayın organı Halkın Gfinlüğü gazetesi, ülkenin merkez kesimlerinde yüzlerce parti yetkilinin geçtiğimiz üç yü içinde kendilerine «çok güzel» evler yaptıklarını yazdı. Baader Meuıhof'un önde geGazete, bu evlenn yetkililelen diğer iki lıderi Adelheid rin aldıkları maaş için «fazla Shıüz ve Brigıtte Mohnhaupt güzei» olduğuna da işaret etti. da, geçen hafta Frankfurt yaHalk Güniüğü, Henan eyalekınlnarında yaicalanmışlardı. tinda bir inşaat yetkilisinisı yolsuzluk yaptıgını da duyurAlman Polisi, örgütün liderle du. Yen Chun Tang adh yetrînden sonuncusu olan İnge kiUnin 1.850 dolarhk devlet Viett için tum ülkede yoğun malzemesıni çalmak ve dev1»araştırmalannı sürdurüyor. Yunanistan'm en önemli Jöviz kaynağı olan gemicilik sektörünae 2. JJünya Savaşmdan bu yana en büyük kriz:n yaşandığı ve oünyada boş bekleyen 861 gemıden 570'inin Yunan gemisi oiduğu bildinlıyor. Orta Lübnan'da Aley Kasabası'nda sağcı Hristiyanlarla, solcu jr.üsluman ntlrzıler arasında djn yeruden çatışma çıkü. Çattşrrtalarm siddetljnmesi üzorina Israil birlıkleri kasabaya girdiler. Başkan Reagan'm Başkanlık görevini devraîışından beri gittikçe artan JaponyaABD Ortak Asken manevralanndan bir yenisi daha dün sabahtan ıtibaren Puji Yama Dağı eteklerinde başladı. IJbya Lideri Albay Muamrosr Kadaafi, Afrika Birliği örgütü'nün Bakanlar Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Amerika'lıların «köpeklere bile zencilcrden daba iyi muamele ettikleriıü» iddiâ etti. Yunan gemiciliği Lübnan'da Müslüman Hıristiyan çatışması ABDJapon ortak tatbikatı Kaddafî, ABD'ye çatü T.C. ZİRAAT BANKASI Müiettis Muavinliği Giris Suıavı t 'I BOLU KORU OTEL CunnaPuar zorPar««mtM TL0OO Tl. CumartesiPazsr 5.500 TL. Sınava kaülabilmek için: a) 657 sayıh Devlet Pereoncl Kanunu ile Bankamız Personel Yönetmeli|i ve Teftîş Kurulu Sınav Yönetmeliğıne goft, bankada gorev alabılme şartlanm haiz bulunmak, b)Hukuk. İktısat, İşletme, Sıyasal Bilgıler Fakulteleri ile Ege, Boğazıçı, Ortadoğu Teknik, Aıaturk ve Hacettepe Ünıversıtelennın Idarı Ilimler, Iş Idaresı ve iktısat Bolümlennden veya Fakültelerinden, Iktısadi ve Tıcarı Ilımler Akademılen ve bunlara bağlı fakulte ve yüksek okullann 4 yıllık mesleki oğrenım veren bolümlennden veya yukanda isımlen sayüanlann benzerleri ile bunlara Milli Eğitim Bakanhğınca muadeleti kabul edilmiş yabancı ülkelerdekı fakülte ve yuksek okullann birinden mezun olmak, ' c) Sınav gunü olan 1.12.1982 tarihinde 30 yaşını doldurmanuş bulunmak, (2.12.1952 tanhındcn oncekı dogumlular sınava ı kabul edılmeyecektır.) ' I d) Askerlık görevini yapmış veya bu görevi sınav gününde erteletmiş olmak. e) Bankamız dışında bir kuruma herhangi bir hizmet taahhüdü altında bulunmamafc. f) İyı hal sahıbi olmak ve müfettişlık mesleğine alınmasma engel bir durumda olmamak, g) Sağlık ve bedeni durumu, yurdun her yerinde müfettişlik görev ve seyahati yapmaya miisait olmak, h) Evvelce bankamız mufettış muavinliği sınavına bir defadan fazla katılmanuş olmak. şantır. ABANTOTEIİ TL CumaPazar INııaı Mllı ı^ıııılı» IPIIH M >TI SaghkfcYhsam Huzur Içinde KrTatü özel otobus.tum vernekler, Ortur ıkrarnlan servıs ve V^rgıler f tatlarır nıza dah,ldır BÂRBAROS BULVARI 3575 BEŞİKTAŞ Td6tT074 6122 81 61 «2 26 tU 26105 Sınav biçimi, zamara ve yeri: Sınavlar, yaîalı ve sozlu olmak uzere 2 bolumdür. Yazılı sınavlar, 123 Aralık 1982 tarihlerinde, Ankara'da, Genel Mudurluk bınasında, İstanbul'da, Karakoy şubesınde ve İzmir'de, İzmir şubesinde, saat 9.00*dan ıtıbaren yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananlardan. Teftış Kurulunca yaptınlacak araştırmalar sonucunda engel hali gonilmeyenler, sözlıi sınav için Ankara'ya çağınlacaklardır. Sınav konulannı ve gerekli sair bilgileri kapsayan broşün Ankara'da Teftış Kurulu Başkanlıgından. jstanbul, İzmır, Erzurum, Adana, Dıyarbakır ve Samsun'da mevcut Bölge Mudürluklerimizden ve Merkez Şubelenmızden temın edılebilır. Sınava katılmak ısteyenlerin "T.C. Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı Ankara" adresine, en geç 19.11.1982 Cuma gunu saat 18.00'e kadar, şahsen ve yanlı müracaatla istenilen belgeleri ermcleri gerekmektedır. ÎLAN T.C BEYKOZ ASLİYE HüKüK HAKtMLtĞİ'NDEN Dosya: 1982/335 Davacı Kadir Kavı taxafından davalı Nuran Kavi aleyhine açılan boşanma dâvasının duruşması sonunda: Beykoz Gümüşsuyu No: 68'de ikamet ettiği bildirilen ve yapılan tebligatta bulunmamakla adresmin meçhul olduğu anlaşılan davalı Nuran Kavi'nin mah kememizde görülmekte bulunan boşanma dâvasının 17 2.1983 tarih saat 10.30'dakı duruşmasına bizzat gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerine kaım olmak üze re ilanen tebli§ olunur. 15.11.1982 (Basın: 11861) • Maraş Pasaport Daıresmden 1982'de aldığım pasaportumu kaybettim. Geçersizdir AH AYDEMÎR Miffi Ryangp biletlerinizi EmlakKnedi şubelerinden alabilirsiniz.; Kazanmanızı dileriz.^ Ikıarrriyelerinizi de büyük bir mutluluklagene şubelerimizde öderiz. İyisanslar, TbRKİYE EMLAK KREDİ , BANİCASI ATÛLYE İ L A N ADANA 5. ICRA MEMURLUGUNDAN ODEME EMRINİN ILAKEN TEBLİĞİ Alacaklı: Selahatırn Ataiay Şsntskin Vek. Av. Ali Yilcel Kesen. Borçlu. Aksel Özgüner. Cıhangır Fıruzağa Kadırüer YoJcuşu No. 45. TALP Apt. Daire No. 4. Boyoğlu . Istanbul Borç ıniktan: 980.000 TL. masraflan hanç. AÎJStenidatı: 12.5.1982 tanzım ve 6.7.1982 vadelı bono. Tî,kıp tarıhi 23.3.1982. Dosya No 19S2/3462 i'ukanda yazılı belgslerle aleyhinıze açılan takıp uzenne namıruza çıkartılan tebligata verılen meşruatta adresınızde bultınmamanız üzerıne adres tahkiki yaptınlrtuş yapılan tahkikat r.eticesinds ve adresinızin tesbıt edilememesi nedeniyle teb'igatm gazete ile ılaruna karar veritaış olmakla ışbu ilamın gazete ile neşnnden itibaren yssanm tanıdığı sureye 15. gün ılave neticesı 25. gün içinde borcunuzu ödememz takıp konusu senet kambiyo nıtelığine haiz değilse aynı müddet içinde ayn ea bir dilekçe ile icra dairesjne bildirmetıız, imzamzı haksız yere inkâı ederseniz 100 TL.'den 5 000 TL.'ye kadar para cezası ile mahkum edileceginiz borçlu olmadığmız veya alacağınız zaman aşımına uğradığı îıakkında itira zımr varsa sebepleri üe birlikte 20 gün içinde tetkik Rvucıîne bir dilekçe üe bildirmemz aksi takdirde cebri :craya devam olunaca^ı itiraz edilmodıgi veya borç ödenmediği takdirde 25. gün içinde 74. madde gereğince mal beyanmda buluamanız veya hilau hakıkat beyanda bulunursanız hapisle tayzik oiunaca?ıni7 »eblıgat kanununun 28. ve müteakip vs nizamnamenm 46. ve müfalrip • laddeleri gereğince tebligat yonne kaim olmak üzere, ilanen tebliğ olur.ur. 11.11.1982. (Basın: 24636) T.C. ZİRAAT BANKASI v tST. 3. ASLİÎE HUKCK R4KtMLl6tNDEN: 981/324 Dâvacı BUlent Coşkun Erbayık tarafından davalılar Mehmet Şerif Kuşkonmaz ve îst. Kabataş Set üstü No. 9/1 daıre: 3 de oturur llhan Karadeniz aleyhine mahkememize açılan maddî ve mânevî tazminat dâvasının yapılan duruşması sonunda: Dâva sabit gdrtuduğünden 1.750 000 Ura tazminatın olay tarıhi olan 5 6.1980 tarıhmden itibaren %5 kanuni falzl ile birlikte müteselsilen dâvalılardan ve keza mahkeme masral'lan ile 69.000 lira Ucreti vekâletinde yıne davalılardan tahsilıne 24.6.1982 tarihinde 081/334 esas ve 982/370 sayı ile karar verilmiş olup, tşbu hükmün dâvalılardan îlhan Karadeniz'e gazete ile ilan tarihinden ltibaren İS gün sonra teblığ edilmiş sayılaoağı kanuni müddetl içinde temyiz olunmadığı takdirde hükmün kesinleştirileceği tebhğ yerine kaım olmak üzere ilan olunur. (Basın: 11829) ISTANPUL ASLIYE 4. TICARET MAHKEMESI BAŞKANLIGINDAN DOSYA 1982/1202 Sutaş Su tesısatları Armatürlerı Sanayı ve Ticaret A.Ş.'nın a'acsklılarına teklıl ettiği konkardato ile ilgılı dava dosyası fstanbul 3. Tetkik Mercı Hâkimliğinm 12.11. 1982 günlü 1982/1549 sayılı vazısı ile mahkememize havalesi yapjJmış c.dugundan korkordatonun tasdiki hakkmdaki mürafaa 26/11/1982 gunü saat 16 da Mahkememiz duruşma salonunda yapılacaktır. Itirazı bulunan alacaklüarın haklannın müdataa için duruşmada hazır bulunmaları, Talep H.UM.K.'nun 507 maddesi hükmü gereğince Basıt Usulü Munrke.neye tabı oiduğundan Usulün 509 maddesince 'braz etmek istedıkleri belgeleri engeç duruşma gününe kadar ıbraz etmeleri duruşmaya gelmedikleri takdirde gıyap karan teblığ edılmeksizin gıyaplannda duruşmaya devam olunarak karar verüeceği hususu îlanına karar verilmiştir.. İlan olunur. 12.11.1982 (Basın: 11860) DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖRTYOL TÜRUNÇGİLLER DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNDEb! 1982/1983 yılı mahsulu 13 parselde 831 ton muh telıf cıns porfaka), 2 aralık 1982 tarihinde perşembe gunu saat 14 00'de Dortyol'dakı Çıftîık Idare bma sında açık artırma suretiyle satılacaktır. Şartname Ankara'da Devlet Uretme Çtftliklen Genel Müdürlüğünde, Istanbul, Bursa. Mersin Adana, Gaziantep, Izmır ve Hatay Teknik Ziraat Mü dürlüklerınde Izmır ve Mersin Ticaret Odası Baş kanlıklarında ve Dörtyol Turunçgiller Devlet Uret me Çiftliği Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir. Bu işin muhammen bedeli 20.100.000. lira, geçici teminatı ise 603 000 lıradır. Isteklilerın bellı pun ve saatte teminatlan ile birlikte müracaatlan ilan olunur. (Basın: 24677) 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog