Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER göstermektedlr. Hayvanlarda aooteknik performansın düşmesl ve enfeksiyonlara karşı direncin azalması lle birlikte, öbür hastahklara da yol açan bu zehlrler, hayvanların et ve sütleriyle insanlara geçebilmektedir. Küf toksinlerl ile bulaşık besinlerin yenmesi, insanlarda iç kanamalara, ishallere, vücutta titreme, slroz, karaciğer kanseri ve kusma gibi bozukluklara neden olabilmektedir. Şu halde, bitkisel ve hayvansal ylyecekler ile su tirünlerinln bazı zehlrli kimyasal kalıntılar ile bulaşarak kirlenmesi, üzerinde önemle durulması gereken blr sağlık sorunudur. 17 KASIM 1982 anlış besîn üretim teknolojisl; yiyeceklerin yapılarına karışan zehirli kir, kalıntj v.b. gibl kimyasal etmenlerle bulaşması, günümüzde, tizerinde onemle durulan konulardan biri olan, «besin kirlenmesi» sorununu ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Gerçekten, bu gibl kimyasal ögelerin. slnsl sinsl süren hastalık ve zehirlenmeJere yol açıcı nltelikler taşıdığı, hayvansal ürünlerin kalitesini de olumsuz yönde etkilediği, yadsmamıyacak bilimsel bulgular arasında yer almış bulunmaktadır. Bu nedenle, Avrupa ülkelerinde, fazla et üretimi için, besiciükte semlrtici hor. mon kullanılması, bu glbi tirünlerle beslenenlerde, sağlıkla ilgilî bozukluklara yol açtığından, bazı önlemler alınması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Nitekim, Avrupa Komisyonu tarafından 1 ocak 1981'de, hazırlanan önlemler paketinde: «Hayvancılığm bütün dallannda, ister doğal, lster yapay olsun. her türlü semirticl hormon'un kullanımı yasaklanmıştır.» Eskiden beri olduğu gibl, bugün de, ülkemlzde yapılan hayvan besidllğinde, genelllkle hormon kullanılmamakta ve uzmanlarca da salık verllmemektedir. Ancak, tarımda, bitkisel üretimi artırmak için, yapay kimyasal gübre, tarım korun a llaçlan glbi bır sürü kimyasal özdekden (maddeden) yararlanılmaktadır. 1laçlı bitki ve taneli yemlerle, hayvanların et, süt, yağ gibi çeşitli ürünlerine geçerek blriken, bu gibl zehirli kimyasal kalıntılar, yüksek düzeylerde biriktiğlnde, toplum sağlığı açısmdan onarılması güç sağlık sorun'arı yaratabilmektedir. Y Sağlıklı Et Üretimi BİLİMSEL ÇALIŞMALAR, DÜŞÜK DÜZEYDE DE OLSA, ET SÜT TEREYAĞI PEYNİR... GİBİ HAYVANSAL ÜRÜNLERİN TARIM KORUMA İLAÇLARIYLA KİRLENDİĞİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR. SAĞLIKLI ET ÜRETİMİ İÇİN DENETİM GEREKLİDİR. Cumhuriyet Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. adına NADİR NADİ Cenel Yayın Müdürü Müevıese Müdürü Yazı işlerı Müdürü HASANI CEMAL EMINE USAKLICİL OKAYGONENSIN AHMET KORULSAN YALÇIN BAYER ALİ ACAR • Yazı Işleri Müdür Yardrmcısı HaberMerkezı Müdürü Mizanpaj Yönetmeni TEMSİLCİLER • ANKARA : • UMIR : • ADANA : • YALÇIN DOĞAN HİKMET ÇETİNKAYA MEHMETMERCAN Prof. Dr. Kemal OZAN lle bulaşık tahıl ve besinler beslenme zincirl aracılığı ile bazı hastalık ve zehîrlenmelere neden olabilmektedir. öyle kl, tarım alanlarma serpildiklerinde, yağmur suları ile dere ve ırmaklara; akarsularla da denizlere yayılarak, deniz ürünlerinin bile et ve yağlarma karışabilmektedir. ceklerle organizmaya giren bu gibi zehir artıkları, birikme sonucu astım, kansızIık, halsizlik, sinirsel bozukluklar, deride döküntüler, karaciğer ve böbrek bozuklukları, kanser ve öteki bazı hastahklara neden olabilmektedir. Yiyeceklerde bulunan zehir kalıntıları, ülkelerin sanayileşme düzeyine göre de değişik oranlarda olmaktadır. En geliş miş ülkelerde, buîaşıklık düzeyi, genel ortalamadan, ABD'de 50, Avrupa ülkelerinde lse 1020 kat daha fazladır. Nitekim, bu ülkelerde ameliyatlar esnasmda çıkarılan yağ dokuları üzerlnde yapılan analizler de bu varsayımı doğrulamaktadır. Anallz ortalamaları, lnsanların karm yağlarında kllogramda 2 lle 3 miligram kadar zehir kalıntısı toplandığım göstermektedir. Ve bulunan farklı düzeylere göre, yağ dokusunun alındığı kişinln, bu yolla milliyetini blle çok kez saptamak olasıdır. Ülkemlzin et, süt, tereyağı, peynir ve su ürünlerinde, toksikoloji laboratuvarlarında yapılan analizler sonucu, bulaşıklık düzeyinln henüz düşük olduğu saptanmıştır. Bu bakıtndan, Ulketniz sağlıklı hayvansal üretim yapan nadir ülkelerden biridir. Yine toksikoloji laboratuvarlannda yapılan analizler, tarımsal ürünlerde olduğu gibi, bazı hayvan yemlerinde küf toksinlerinin bulunabileceğinl Denetimle Önlenebilir Araştırmalar kirlenme düzeyinin sanayileşmeyle ilgili olarak arttığını göster mekle birlikte, yeterli bir besin denetiml yapılmayan ülkelerde, gıda kirlenmesine bağlı hastalık ve ölümler daha da fazla olmaktadır. Henüz sağlıklı olarak tirettiğimiz ve dış pazarlara gönderdiğimiz hayvansal ürünlerimizin. gelecekte bu bakımdan her hangi bir sorun yaratmasını önlemek amacıyla, bazı önlemlerin alınıp uygulanması yerinde ve zorunlu görülmektedtr. Şöyle k!1 Dağıtım zinciri içerisinde ve özellikle uzmanlarca yem ve hammaddenin denetimi. 2 ÇiftlikleiKİe canlı hayvanların denetimi. 3 Keslmevlerlnde canlı hayvanlar ve et ile ilgili denetlm. 4 Blr buîaşıklık ortaya çıkarıldığmda, hayvanm geldiği sürüys kadar inll mestnl sağlayacak, bölgre toksikoloji laboratuvarlarma nıalik, blr organizasyonun kurulup geliştirihnesl. Böyle bir denetim, ülkeler arası pazarlara et dışsatımı yapılması bakımından, hayvansal ürünlerimizin doğal kalltece üstün olduğunu gösteriıesi bakımmdan da yararlı olacaktır. Ayni zamanda sanayiimizin gelişmeslvle birlikte artması olası olan kirlenme de denetim altına ahnabilecektir. Sağlıklı Gıda Üretmek Özellikle, bitkisel ürünlerle hayvan ve insanlara geçen kimyasal kalmtıların ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan biri: Bu gibi ögelerin bazı yiyeceklerde birikmesidir. Örneğin: Süt, tereyağı, peynir, su flrünleri v.b. yiyeceklerde böcek ilâcı kahntılarınm buîaşıklık düzeyl gittikçe artmaktadır. Oysa, bu gibl zehirli kalmtılar, besinlerle almdığmda, uygun ortam ve koşullarda, kansere varana dek, bazı hastalıkların şekillenmesine yol açabilmektedir. Toksikolojlk analizler, tarım koruma llâçları ile bulaşık yiyeceklerle, organizmaya giren zehir kalıntılarınm, beyin, sinirler, böbrek, karaciğer ve yumurtalıklar glbi en önemli organlar lle yağ dokularında birlktiğini göstermektedir. Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalar, düşük düzeyde de olsa, et, süt, tereyağı, peynir v.b. gibi hayvansal ürünlerin tarım koruma llaçlan ile kirlendiğini ortaya çıkarmış bulunmaktadır. örnegin bulaşıklık düzeyine göre, gttnlUk yiyeceklerle alman zehirli kalıntı tntarı 0.1 ile 0.2 miligram kadar sanılmaktadır. Yiye SERVİS ŞEFLERİ • Istanbul Haborleri :Selahattin CÜLERDı^ Hnberler : Ergun BALCI Ekononıı Osman ULAGAY >urt Haberlerı • Barbaros GENÇAK Kültiır: Aydın EMEÇ . Mdjjazın : Yalçın PEKSEN Duzeltme: Konur ERTOP Araştırma'. Şahin ALPAY BÜROLAR KonurSofcak No. 24/4 Yenlşehir ANKARA Tel 17 58 2517 58 66ldare 183335 Nalit Ziya Bulvarı No: 65/3 İZMİR Tel: 25 47 09131230 Atatürk Caddesi, T.H K Işhanı Kat2/13ADANA Tel. 14 55019 731 Basanve Yayan: CUMHURİYET MaîbaacıTıkve Gart»*prir!t< T A $. Türkocağl Cad. 39/41, uıy<ııuuıuı*iMU0UL. P. K.: 246 istanbul, Tel: 20 97 03 (5hat) TAKVİM Açlıkla savaş kampanyasmın sürdürüldüğü ve gıda kaynaklarının korunması. verimlerlnin artırılmasına çalışıldığı çağımızda, asalak ve kemirici gibi canlıların tarımsal gıda yitimine engel olmak için, tarım koruma llâçlarının kullanılması, belll bir ölçüde zorunluluk da kazanmış bulunmaktadır. Fakat, bu gibl zehirli ilâçlarm çoğu dış etmenlere karşı çok dayanıkh olduklarmdan, kalmtılan Açlıkla Savaş İçin, Fakat... Küf Toksînleri •• GÜNEŞ 7.47 ÖĞLE İKlNDÎ 12.59 15.34 17 KASIM 1982 AKŞAM 17.49 YATSI 19.24 İMSAK 6.07 HfiVİR OKTAY AKBAL Yeni Dönemin Esiğinde... 'önetemReşitCANBEYLİ Sekilbellekli alasımlar «Yenl dönemin esiğinde, geçmiş acılanmızı unutmadan, fakat artık mecbur kalmadıkça, o acı günlerin sözünü etmeyerek, milli birlik ve beraberliğimizle Turkiye'mlzin geleceğlne bakalım.» Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren böyle diyor. 'Mecbur kalmadıkça geçmişln acılı günlerinden söz etmemek" ve Türkiye'nin yeni geleceğine' gözlerimizi çevirmek uyansı çok yerinde ve çok doğru bir görüştür. Buna tüm yurttaşlann katıldığını söyleyebiliriz. Son yıllarda çok acılardan geçtik Akıl dışı «laylara tanık olduk. Korkunç cinâyetler, acımasız saldınlar, kırımlar. kıyımlar... Iki yıldan beri de pek çok duruşma, pek çok tutuklu, pek çok gözaltında yurttag var. Acılar, üzüntüler içinde çırpınan bir toplumda yaşamaktayız. Adalet, görevini yapmaya çahşıyor, sayısız yargıç, savcı görev basındadır; mahkeme koridorları, salonlan, haplshaneler, tutukevleri tıkhk tıklım... Adalet stmgesinin gözlerl bagltdır Bunun nedeni, adaletin kimi zaman gözleri baftli davrantnası mıdır, yani suçluyu suç suzu lcesinlikle ayırdetmesinin olanaksızlığı mtdır? Yoksa sanığın kımliği, kişiliği lle ilgilenmemek, bövlece etkl altinda kalmamak İçin midlr? Türk ulusu bir halkoylamasından «eçti Ş'mdi yeni bir Anayasa var. Demokratik ortama dönüg hszırlıklon son sşamasına gelmiş Seçirn Yasası 11» Partiler Yasası birkaç ay içinde hazırlanacak; yeni partiler kurularak Sayın Cumhurbaşkanmın sö7İennden öğrendiğimize göre ekim 1983'de genel seçimler yapılarak. TBMM EÖrevini. kaldigı yerden sürdurmeye başlavacak Önümö7dekl günlerde kamuoyu ve basın. Seçim ve Partiler Yasasının en IV. en yararlı gerçekleriml?e en uygun bir biçimde hazırlanabilmesi için katkılarda bulunacak. Hepimi^ Anavssanın hazirlanmasmda yaptısrımız jribi kendi Eörfl$lerimi7i. dü<5ünceler1mizi açık açık belirtecegiz Kırk yıla yaklasan btr demokraçi deneyiminin sonuçianndan vararlanarak. en 'iyi' blr Seçlm ve Partiler Yasasının ortaya çıkması için ugraşacağı? «Yenl dönemin esiğinde^yiz. Bu yenl dönemin, Recm'S'ekî acıları Ü7üntüleri kökünden silmeye öaşiaması u'tısumu7a mutlu bir yaşamın kapılannı açması gerekmez mi? Yavaş yavaş bu acilann kaynaklsnnı. nedenleHni silmeye başlamak: hoşgörüy1e anlfivısla. dostlukla geçmişin tatsız bir anı ola rak kalmaçım saftlavırı yöntemlere başvurmayı düşunm^'f .. Su va da bu nedenlerle birbirlenne düsürulmüş. eüerine knçak siiahlar tutuşturulmuş birbirlcrinin canını almava itilmis. sonra bütün bu yaotıklannın vanlışlıeını vsrarsırlıftını nnlamıg gençlerlmi7e dostça, hoşgörüyle davranmak... Adalet önünde yarftılanan on binlerce Insan var Nice aydınımız nice emekçimiz nice gencimİ7. dp&i$ik mesleklerden nire yurttaşımız 'venl döneme' eeçillrkpn acılar Içinde çırpınmaktadır U?un yargılsmalar somıcunda suçlandınldıklan konulardan bolki rte akianarsk çıkarak In«san1an dOşflnme miz bir görev olmaktadır Anayasa oylamasınd« vfl7de 01 oy alan bir vflnetimin ufak tefek olaylardan: diişünre suçlanndan; yanıiınlara itilmiş genc'erdpn çektnerek bir vant oimamnlıdır Gftçmistpki işlere sflnKer çekmek yenl dftnemin huzurlu aydınlıftında en kısa süredo banş ve huZUT ortamı yaratmak ulus yaranna olmayacak mıiır? Geçen trün bir durusmaya Ketirllen sanıklan Ö7öntüvle İ7İfidlm Strtlannda mavi mahkum gtysileri vardı saçlan sıfır numara kesilmfsti .. Bunlardan daha Ö7ücüsü de. hemen hepii orta yaşın üstünde. ü'kpmi7in tanınmış avdınları olan bu sanıkIftrın korkunç ve azılı canlier pibi sünerüler altında adalet ftnüne firetirilmeieriydi 'Yenl bir dönem'in eşiftfnde varatılan bu üzücfl man7ara <çte ve dışfa teokilpr varatacakti ve varattı Toplumda hans ve huzur bu tür vanlıs işlemlerin en kı«a zamanda ftnlenmesiyle kurıılacaktır Geçmlsin an Kfınlerinin ?ö7önö zorunlu olmadıkça ptm9yelim ama içinde vasadıSımız prünlprin acılanni <ii elden tro'dt&inre azsltmaya: glderek ortadan kaldırrnaya çaba harcayalım. M ETALLERÎN ve çeşitll metallerin karışımından elde edilen alaşımların teknolojide yaygm olarak kullanılmalan belirli özelllklerinden kaynaklanır: Ge rilme direnci, haddeden çe kilme, dövülerek şekillendirilme ve elektrik akımını lletme gibl. Bütün bu özelliklerln yanı sıra, son yıllarda giderek önem kazanan bazı alaşımların bir başka nltelikleri daha var: Şekil belleğl ve belirli şekllleri «öğrenme» yeteneği. Kısaca, bazı metal * alaşımlanna (örneğin blr demlr platin alaşımına) nor mal oda ısısmda verilen bir şekil, alaşımın kritlk bir de receye dek ısıtılıp derhal soğutulması durumunda, ka lıcı hale getirilir. Alaşım da ha sonra mekanlk olarak başka bir şekle sokulsa blle, ısıtılması durumunda yeniden orijinal sekllni alır. nan bu alaşımların kristalleşme açısmdan bazı önemli nitellklerl var. Uygulanan stres ve ısı koşullarına bağlı olarak, blr marmem alaşımınm lçerdlği atomların krlstalleşme biçimlerinl (konfigürasyonunu) etkilemek olanaklı. Herşeyden ön ce, şekil belleği gösteren bir alaşımın krlstal yapısının belirli blr ısı ve stres altmda martensit denilen bir kristal konfigürasyonunu alabilmesi ve belirli koşullarda bu konflgürasyondain çıkabilmesi gerekli. Bunun belki de en ilginç örneklerinden biri 1962'de geliştlrilen nikel ve titanyum karışımı Nitinol adlı alaşım. Tipik bir uygulamada, Nitinol'dan yapılan bir tele belirli bir şekil (örneğin yonca şekli) verilir. Nitinol teli daha sonra alaşımın kristal yapısınm beta veya ana evre konfigürasyonu denilen konuma gelmesini sağlayacak şekilde ısıtılır (yaklaşık 650°C). Tel bu ısıya eriştikten sonra derhal soğutularak martensit konfigürasyonunu aldığı ısıya getirilir. (5260"C). Bu aşa mada telin şekil değiştirilip bozulsa bile, alaşımın martensit konfigürasyonun dan çıkmağa başladığı blr dereceye ısıtılması lle birlikte (yaklaşık 71 ile 77°C) telin orijinal yonca şekline döndüğü görülür. Çeşitli marmem alaşımla rının beta ve martensit kon figürasyonları için gerekli ısı miktarları Nitinol'unkin den farklı olsa bile, yukardakine benzer blr dizi lşlemle bu alaşımlara da daha sonra anımsıyabilecekleri şekiller kazandırmak olanaklı. önemli parça ısı detektörlerlnde, elektromekanlk düğmelerde ve Jet uçaklarının hidrolik sistemlerinde kullanılmakta. Marmem alaşımlarımn kullanım alanlarından ilginç bir örnek de uzaya atılan uydulardakl antenler. Değişik boy ve şekildekl antenlerln bazıları (örneğin yarı küre şekllnde bir anten), yay şekli verilerek beta konfigürasyonuna ısıtılan Nitinol tellerlnden yapılmakta. Bu antert" daha sonra fazla yer kaplamasm dlye bir yumak haline getirilip uyduya yerleştirilir. Uzayda antenin ısmması ile birlikte yarı küre biçimini alması sağlanır. » * . • * « ı® Deçişik Şekil Bellekli Alasımlar Son yıllarda, şekillendlrllme özelliklerl, mekanik dayanıklılık, beta veya mar tensit konfigürasyonu için gerekli ısı derecelerl, vb. gi bi konularda farklılıklar gösteren bir çok alaşım geliştirilmiş durumda. Nltinol'un yanı sıra, en yaygm olarak kullanılanlar arasın da demirplatin, demlrnikel, nikelalümlnyum ve paslanmaz çelik gibi alaşım lar var. Şimdiden bu alaşımlardan yapılmış bir çok O Gelecekteki Uygulamalar Marmem alaşımlarmm g< leceği oldukça parlak görünüyor. Bu alaşımlardan ilerıde otomotiv ve uçak endüstrilerinde olduğu kadar tıp alanında ve enerjl üretiminde yararlanılması bek leniyor. Tıp alanında ilginç btr uygulama, bazı hastalarda bacaklarda oluşabilecek kan pıhtılarınm kalbe veya akciğerlere ulaşmalarını engelleyecek bir süzgeç şeklinde olablür. Nitinol'dan, kan pıhtılarına engel olacak ama kan akışını durdurmayacak şekilde ince bir düzgeç yapmak olanaklı. Daha sonra damara sokulabilecek bir tel şekline dönüştürülecek bu süzgeç. martensit hallnde (soğutularak) bir kateter vasıtasıyla büyük toplardamar vena cava'ya yerlestirilebilir. Telin kan ısısıyla orijinal süz geç şeklini almasıyla kan pıhtılarına karşı mekanik bir engel sağlanmış olacak. Hayvanlarda yapılan araştırmaların basarıli sonuçlar vermesl, ilerlde bu ve buna benzer uygulama alanlarında önemli bir gelişme olablleceğini vurgulamakta. Küitörlüsünuz. Bu kültürünu/u yaymak amacmdasımz. ÇaTışlan ve dınamıksıntt. Çevrenızdekılen etkılemesını bıhyor, bundan ayrıca zevk alıyorsunuz. Özgür bır ortamda çalışmak; çabalarınız ve başanlarınızın bu oranda değcrlendırılmesını ıstiyorsunuz. Yaptığınız ışı seMnek, doğruluğana ve toplum yararına ınanmak seçeceğıniz ış ıçııı etken. Toplumumuzun en büyuk boşluğunun eğıtım kakenli olduğunun bılıncındesını? Bır katkıda bulunmak iizi mutlu edecek. Bız de sızı arıyoru? 099 yaşlara eğıtsel hızmetler göturmek ıçın s,ıze ıhtıyacımız var Yabancı dil programları, yavınlar, eğıtsel programlar, eğıtım araçları ve eğıtım hızmetlerı bu çalışmaJardakı araçlarırnız, Celın göruşelım. ® Marmem Alaşımları Şekil belleği olan bu tür alaşımlara marmem alaşım ları denir. tlk kez 1930'larm sonunda incelenmeğe başla • Utanbul Mtrku : Abdl Ipokçl Caddesi Kadırgalar Ap! 5 9 / 2 6 9 / 2 MAÇKA n » K t » n * ISTANBULTel 46 1077/46 10rB/<6j7 75 • ANKARA Temtilclllklarl: ATLAS PA2ARLAMA . Gazl Mustalo X«mal Bulvarı Onur I ; Hanı No 159 / 7Kızılay ANKARA Tel 18 81 33 •GUNIŞIK EölTlM ARAÇLARI • Gazl Muctala Kernal Bulvarı Onur Iş Hanı No 160 / 7 KızılayANKARA Tel 25 45 82 •DOGAN PAZARLAMA Meşfutıyet Cad. Halay Sok. No 8 / 1 1 Kızılay ANKARA Tel 25 55 150MEMNUNE KULLUKÇU Mılhat Pa5a Cad 34 / F Aydın Iş Hanı No 45(EskıTRT. Kurumu Karijisı)Kızılay ANKARA Tel 28 19 86 « KONYA TemsllcıüSI : Kanta; Yayın Pazarlama Alaaddln Cad Mlımtaz Koıu Pasajı No 12 KONYA Tel 19818 ©ADANA Temsüciliğl UFO Bilıni36İ Araşll'mave Dahıll Tıoaret Bürosu Kurtuluş Mah 290 Sok No . 30 ADANA Tel 12094 • MERSİN Temsllcıllğl: HALİL CUVENÇ AtalürkCad Ha*a\i IşHanı No114 Kat . 5 MERSİN Tel 16635 • • (MÜNHAL İLE ve BÖLGELERE GENEL BAYİLIKLER VERİLECEKTİR) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından Bildirilmiştir Aşağıda adlan yazılı Anabllim ve Billm dallanna Asistan kadrolan karşılık gösterilerek üzman Araştırma Gorevlisi ve Tıpta üzmanlık öğrencisi alınacaktır. Tıpta Uzmanhk öğrenclliği için yabancı dll ve billm dalı sınavları aşağıda gösterilen yer ve zamanda yapılacaktır. Zamanı Yeri labancı Dil 1.12.1982 Temel Tıp Billmlerl îngilizce Saat: 10.00 III No'lu Anfi Çapa 1.12.1982 Temel Tıp Bilimlerl Almanca, Fransızca II No'lu Anfi Çapa Saat: 10.00 Yeri Zamanı Bilün Dalı Cihat Tahsin Gürson 10.12.1982 Anflsl Çapa Saat: 10.00 Çocuk Sağlığı ve Hast. Temel Tıp Billmlerl 10.12.1982 HistoloJİ ve Embrlyolojl, 11 No'lu Anfi Çapa Saat: 10.00 Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı, Biokimya. Biofizik, Farmakoloji, Patolojik Anatomi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Temel Tıp Billmlerl 10.12.1982 III No'lu Anfi Çapa Saat: 10.00 Tıpta üzmanlık öğreneiüğine istekliîerin blr dilekçe, 4 fotoğraf ve ders notlarını gösterir (3 nüsha) mezurıiyet belgesi ash veya onanmış örnekleri ile 29 kasım 982 pazartesi günü mesai saatl sonuna kadar Dekanlığa basvurmalan duyurulur. Bilim Dalı Tıpta Üzmanlık öğrencisi Histolojl ve Embriyolojl (Tıp Fakültesi mezunu) Plzyolojl Mikrobiyolojl Halk Sağlığı Patolojik Anatomi Biokimya Tıp Tarihi ve Deontoloji Biofizik dalında doktora yapmış Arş. Biofizik Görevllsi Tıpta Üzmanlık öğrenclsl Farmakoloji Çocuk Cerrahlsi Uzmanı Araştırma GöÇocuk Cerrahlsl revllsi Tıpta üzmanlık öğrenclsl tç Hastalıklan Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahlsi Tıpta üzmanlık öğrencisi Plâstik ve Rekonstrüktif Cerrahl Tıpta üzmanlık öğrencisi lle Burslu Tıpta üzmanlık öğrenclsl Tıpta üzmanlık Öğrencisi ile Burslu Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Tıpta Üzmanlık öğrencisi Çocuk Psikiyatrlsl Tıpta Uzmanhk öğrenclsl Ruh Sağlığı ve Hast Uzmanı Ortopedi ve Travmatolojl Radiodiagnostlk Radyoterapl Anestezlyolojl ve Reanlmasyon (Basm: 245595" ' 7483 Diğer Bilim Dallan İstanbul PTT Bölge Baştnüdürlüğünden 1 Teşekkülümüz ihtlyacı olarak muhürlü numunemize ?öre 40 000 çift çorap kapalı yazılı teklif alma usulü ile satınalınacaktır 2 îhale 2 12 1982 perşembe erünu saat 15 30'da Buyükpostane binası 2 katında toplanarak AlımSatım Komisyonunda vapılacaktır 3 istekliîerin usulüne göre tanzim pdılmis kapalı yazıh teklif mektuplannı ihale Rünü s.aat 14 30'a kadar Başmudiırlüftumüz Mal/eme Müdütlüftüne makbuz mukabili tevdı etmelerı şjerekmektedir 4 Bu işe ait muhürlü numune ile şartname is günlerindp me'.ai saatleri dahılinde Malzeme Müdürlüğiınde erörülebilir 5 Posfada vaki olacak ıçecikmeler kabul olunmaz 6 Teşekkülümüz 2490 sayılı artırma ve eksıltme kanununa tabt olmavıp ihaleyi dileriigine vapmakta veya yapmamakta serbesttir (Basın 23499) 7550 # Elektrik Üretimi Bellekli alaşımların ilerlde en önemli uygulama alanlarından biri de elektrik tiretimi konusunda olabllir. Bu alaşımların kullanışlı yanlanndan biri de ısıya bağlı olarak değişik şekillere girebilmeleri ve bir şekilden ötekine geçerken ısıyı mekanik enerjiye çevirebllmeleri. Şu anda, yeryüzünde en yaygın ste aynı zamanda en az kırtlanılan enerji kaynaklarından biri de kuşkusuz okyanusların. göllerin ve hatta baraj göllertnin yüzeylerl lle diplerl arasındak) ısı farkı. Bu fark bazı durumlarda 20 dereceyl (C) bulmakta. Bellekli alaşımların ısıyla şekil değiştirme yeteneğini denlzlerde ki ısı farklarıyla pratik bir şekilde bir araya getlrebllecek blr teknoloiinln gelişmesi durumunda, elektrik üretimlnde ucuz. hava klrliligjne yol açmayan bir yöntem bulunmuş ve bu alanda belki de yenl bir çığır açılmış olacak. MÜESSESEMÎZ PERSONEL TAŞIMACILIĞI YAPTIRILACAKTIR 1 Müessesemiz işçilerinin iki yıl müddetle taşınması işi şartnamemiz esaslan dahılinde kapalı fiyat teklifi alınmak suretiyle yaptınlacaktır. 2 Bu işe ait geçici teminat 250 000 TL'dir 3 Teklif mektuplarında geliş ve tridiş için ayn ayn fiyat teklifi verilecektir 4 Şartname ve difter bilgiler Müessesemiz Ticaret Müdürlüftü'nden temin edilebilir 5 thale 6 aralık 1982 pazartesl uünü saat 14 OO'de Müessesemlzde vapılacaktır 6 Teklif zarfı üzerine «tŞÇÎ TAŞIMA rEKLIFİ» ibaresinin yazitması srereklidir. 7 Muessesemiz ihalevi vapıp yapmamakta veya dilediği firmaya yaptırmakta tamamen serbesttir. SUMERBA K BAKIRKÖY PAMUKLU SANAYlt MÜESSESESİ Ortaokul öğrendlerine, Üniversite öğrencisinden Matematik, tngilizce dersleri verilir. Tel: 37 63 61
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog