Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet 14 17 KASEV1 1982 VVashington dan HalükŞAHIN Danışma Meclisi'nde Adalet Bakanlığa bütçesi görüşüldü Son tango WASHİNGTON Amerikan siyaset sahnesînÜe, uzmanlık alanı Sovyetler Birliği'ndeki siyasal değişimler olan bir kesim var. Bunlara *Kremtinolog» deniyor. İşleri güçleri, Pravda'yı İz7estia'yı tarayıp, resmi belgeleri vb. fotoğraflan gözden geçirip Kremlin'in kalın duvarlarmın arkasındaki ikttdar mücadelesinin röntgenini çıkarmaya çalışmak. Kremlinologlar satırlarm arasını okumaya mpraklılar. Bir haberde hangi bakanın adı önde hangisininki sonda. fotoğrafta kim nerede duruyor, başyazıda kimin adı geçiyor, kiminki geçmiyor... Siyasal istihbarat ile siyasal bilimler arasındaki buîanık bölgede yer alan bîr çalışma alanı Kremlinoloji. Tarihi daha çok kişisel özellikler merceğinden yorumlayan, liderlerin psikolojik profillerlne çok önem veren bir yaMaşımı var. Amerikan Kremlinologlan uzun süredir Breînev'e bir şey olursa yerine kimin geçeceğini çıkarmaya çalışıyorlardı. Bir çok senaryolar, çeşitli aday lar öne surdüler. Sonunda er geç beklenen oldu, Brejnev sahneden çekildi, yerine Yuri V. Andropov seçildi. Şimdi herkes Kremlinoglara soruyor: Bu Andropov nasıl bir adam? Yumuşak mı, yoksa sert mi? Nasıl bir politika izleyebilir? Bu politika Brejnev'inkinden ne kadar farklı olabilir? Ve Kremlinologlar, uzun bir bekleyişten sonra rol sırası gelmiş acemi aktörler gibi, televizyon kameralarının önünde bu sorulara cevap yetişürmeye çahşıyorlar... Söylediklerine dikkat edildiğinde iki görüş göze çarpıyor: Birinci görüşe göre, Brejnev'in ölümü ve yerine Andropov'un seçilişi temelde hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Brejnev iktidar dizginlerini tek başma tutmuyordu, Andropov'un da içinde bulunduğu bir grubun kollektif lideri durumundaydı. Aynı durum Andropov döneminde de devam edecektir. Yani. Sovyetler Birliği'nde kısa dönemde köklü bir değişiklik beklemek ve bu değişikligin silahsızlanma, Afganistan, Polonya gibi konulara yansıyacağını ummak hayaicilik olur. îkinci göruşü savunanlar ise, Andropov döneminde önemli değişiklikler olabileceğini öne süruyorlar. Bunlara sorarsanız, Andropov daha dinamik, geniş kültürlü ve uyamk bir kişidir. Konulara pragmatik açıdan yaklaşır. Çarkları iyice gtcırdamaya baslamış olan ekonomik yapmın reforma ihtiyacı ok'uğunu gözardı edemez. Bu reform diğer alanlara da yansır. Bu iki farklı yorumun Amerikan Sovyet ilişkilerine yansıması da farklı tabii. Birinci görüşten yana olanlar, Sovyetler Birliği'nde hiçbir şey değişmeyeceğine göre, ABD'nin siiahlanma politikasma devam etmesini istiyorlar. İkinci görüşten yana olanlar ise, Andropov'a küçÜK bir zeytin dah uzatılmasmın çok iyi sonuçlar verebileceği kanısmdalar... Reagan, birinci görüşten yana olmakla birlikte, öteki kapıyı da tümuyle kapamış görünmek istemiyor. Ancak, iki süper devlet arasında bir yakınlaşma olabilmesi için Sovyetler'in ilk adımı atması gerektiğini savunuyor. 'Tango ihi kişiyle yapılır. Dansetmeh istiyorlarsa piste buyursunlar* diyor.. Sovyetler ise uzun zamandır pistte yalnız başlanna dans ettikleri iddiasındalar. Bu arada, insanlığm büyük bir kısmı süperlerin dansma tempo tutmaya hazır. Bu dansın herkes için «Son Tango» olabileceğini biliyorlar çünkti... Menteş: DGM yasası bu 9 ay Meclis e sunulacak Ağustos itibariyle cezaevlerinde 79.633 tutuklu olduğunu söyleyen Menteş, terörist nitelikli hükiimlülerin yeni inşa edilen Bartın, Malatya ve Çanakkale Cezaevlerîne gönderileceğini belirtti. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Bakanı Cevdet Menteş, DM'de Bakanlığı bütçesi üzerinde ko nuşurken, Anayasada yeralan DGM'ler, Olağanüstü Hal Yasasınm bu ay içinde Danışma Meclisi'ne sunulacağmı söyledi. Menteş, Basın, Anayasa Mahkemesi. Ha kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Avukatlık, Noterlik ve Ceza Muhakemeleri Usulü Yasaları hakkmda çahş malann hızla sürdürüldüğünü açıkladı. Menteş, açıklamalan sırasmda Bakanlığm çalışmalarıyla ilgili ağustos itibariyle cezaevlerinde 79 633 hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu, tehlikeli ve terörist vasıfh hükümlülerin yenl inşa olunan Bartın, Malatya ve Çanakkale Cezaevlerine gönderileceklerini bildirdi. Adalet Bakanı, gerekli atamalar yapıldığı takdirde 1983 yılında 11 yeni mahkeme kurulacağmı söyledi. Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde konuşan Abdullah Pulat Gözübüyük, adalet görevinin cazip bir hale getirilmesini istedi. Adalet bına lannm yeterli olmariığını, adalet mensuplannm mesken ihtiyaçlarının önemli olduğunu bildiren Gözübüyük arlalet metinlerinin ka nun diline uygun olarak yazılması gerektiğini söyledi. Rifat Bayazıt ise, Anayasaca çıkanlması öngörülen 19 yasanın geceli gündüzlü çalışılarak yasalaştırılma sını istedi. Bu yasalann siyasi partilere bırakılmasıyla ikinci plana atılacağını savunan Bayazıt, yasalann ge lecek Meclis'e bırakılması ha linde, Anayasanın işlemez hale sokulacağını öne sürdü. Isa Vardal. konuşmasında 1100 hakim ve savcı açığı bulunduğunu boş kadrolann bugüne dek doldurulamadığını söyledi. Mesleğe rağbetin azaldığ* nı, hakim ve savcıların yalnızlığa terkedildiğini belırten Vardal, «Adalet saygmlığma gölge düşüren Adalet binalarmdan mutlaka kurtulunmalıdır» dedi. Vardal, yargının sorunlannın bu bütçe ile çözülemeyeceğinî de sözlerine ekledi. Görüşmelerin tamamianmasından sonra Adalet Bakanlığı Bütçesi kabul edildi. BİLDİRİ DAĞITIYORLARDI tstanbul'da bildiri dağıtan, pul ve el îlanı yapıştıran ve çeşitli adreslere PTT kanahyla mektup ve kart gönderen yasadışı TKP ile TSÎP mensubu 32 kişi. suç delüleri ile birUkte görü lüyorlar, (Fotoğraf. Ender ERKEK) TSİP ve TKP bildirisi dağıtan 32 kişi yakalandı İstanbul Haber Servisi Güvenlik kuvvetlerince gerçekleştirilen operasyonlar so nucu, îstanbul'un çeşitli semtlerinde bildiri dağıtan, pul ve el ilanı yapıştıran ve çeşitli adreslere PTT kanalıyla mektup ve kartvizit görderen TSİP ve yasadışı TKP üyesi 32 kişi yakalandı. I. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'nin açıklanıasına göre. ll'i TKP'U, 21'i TStP'li olan sanıklarla birbir adet tabanca, 20 mermi, 7 daktilo, yuzlerce TKP ve TSÎP ünzalı ve postalsnmak üzere hazırlanm:ş bildiriler. yasadışı yollarla yurda gönderilen çok sayıda yasaklanmış gazete, dergı ve örgütsel dökümanlaı ele geçirildi. Yakalanan sanıklardan lO'ucun bayan olduğunu kaydeden ilgililer, sanıklardan Salih Karakaya'nm 1979 yılında Amasya'dan TSÎP senatör adayı olduğunu da bildirdiler. 25'i yüksek tahsilli olan sanıklardan Mehmet Yıldınm'ın, TSÎP Elazığ îlçe Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi, Halit Köleli'nin Kartal General Rafet Belen Ortackulu fen bilgisi, eşi Nes lihan Köleli'nin de Küçükyalı Halit Armay Ortaokulu îngilizce öğretmeni, Ayşe Baykara ve eşi Erkut Baykara'nm eczacı, Zehra Altın soy'un da Kartal Belediyesindc görevli mimar oldugu osrenildi. Cevik Kuvvet tariısmaiarım DM'de yanıtladı Haluk Bayülken: Türkiye nin kararları Ankara'da alınır Milli Savunma Bakanı, Yunan Hükümetinin son günlerde takmdığı tutumu «hayal kırıcı ve tahrikkâr» olarak niteledei. ANKARA (Cumhuriyet Büro su) Milli Savunma Bdkanı Ümit Haluk Bayülken. Danışma Meclisı'ncle Bakanlığının bütçesinm görüşülmesı sırasın da yaptığı konuşmada, Yunan hükümetınin takındıSı tutumu eleştırdi ve bu tutumu «hayal kırıcı ve tahrikkâr» olarak niteledi. Bayülken, Türkıye'nm Yunan hükümetinin iki ülke a rasmda diyalog yolunun açılma sına katlnda bulunması beKİen tisi içinde oiduğunu bildirdi. Bayülken, konusmasımn Ö nemli bir bölümünü Türkıye'nm NATO'nun sorumluluk alanı dışmda görevler vüklenip yüklenmeyeceğine ilişkin olarak son günlerde yogunlasan tartışmaların yamttanmasına ayırdı. Bayülken, havaalanîarımızm bir kısmımn modernize edilmesinden niçin endişe duyulduğunu sorarak şunları söyledi: «Bunun esef verici yanı var mıdır Türkiye'nin clvarında acaba kaç havaalannı olduğunu arkadaşlar biliyorlar mı? Bunlarda dikkate alınmalıdır. Türkiye'nin Orta Doğu politikasında hiç de değişiklik yorktur. Tür kiye Orta Doğu da denge unsuru olmaya devam edecektir. Islam üJkeleriyle her alanda işbirliği yapılmaktadır. Askeri alanda da işbirliği vardır. Ama bu pakt demek değildir.» NATO'nun bölgesi dışındaki yere müdahale edemivecegini Türkiye'nin NATO bölgesi dışında herhangi bir rol almayı kabul etmediğini kendisinden de böyle bir şey istenmedığmi bildiren Bayülken sözlerini şöy le sürdürdü: «Son zamanlarda bazı havaalanlannın modernize edilnıesi ile çevik kuvvetin Türkiyf Ue İİRİI1 yorumlan ortaya cıktı. Türkiye NATOya eirdiğlnden bu yana birçok havaalanı modernize edildi. Bunlara yüzde 1 alt yapı katılımımız vardır. Şn bilinmelidir ki Türkiye'nin siyaseti Ankara'da Türk milli makamlarınca yapılır.» Ulusal karara dayandığım an latan Milli Savunma Bakanı, NATO üyesi ülkelerin milli çıkarları için NATO dışında bazı uygulamalar yapabıleceklerını söyledi. Bayülken NATO'nun acil kuv vet konusunda bir kararı bulun nadığım Çevik Kuvveti Türkiye üzerinden kullanmak konusunda bir görev de ıstemediğiru sözlerine ekledi. Konuşmasında Atatürk'ün yurtta sulh, cıhanda sulh ilkesini benimseyen ve izleyen bir ülke olarak Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklannda gö zü olmadığını, ancak bir karı şını dahi kımseye bırakmamaya kararlı olduğunu söyleyen Milli Savunma Bakanı, NATO ittifakı içindeki sorumluluklarının bilincinde olan ve ortado ğu'da bir denge unsuru olan Türkiye'nin müttefıklerinden daha fazla askeri yardım almasının doğal olduğunu belirt ü. (Arkası 13. Sayfada) J Erbakan: MSP, illegal cemiyet değil, partidir ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) Kapatılan MSP'nin Genel Başkanı Necmettin Er Bakan ve Genel îdare Kurulu üyelerinin yargılanmalan na devam edildi. Necmettin Erbakan, savunmasında, «MSP'nin illegal bir dernek olmadığını, bir parti» olduğunu belirterek, «Siyasi par tiler demokrasinin vazgeçil mez unsurlarındandır» dedi. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı (1) Numaralı As keri Mahkemesi'nde dün ya pılan duruşmaya Erbakan, bir bavul üç küçuk el çantası ve büyük bir çanta ile geldi. Erbakan çanta ve valizlerin içinden çıkardığı dosyalan, kitaplan mas£.nın üstüne koyarak savunmasına başladı. Erbakan, önceki duruşmada yarım kalan savunmasına devam ederek, «Bizîm MSP'yl laikliğe aykırı olarak idare ettiğimiz söylenmektedir. Bu dogıu değildir.» dedi. MSP'nin 60 bin uyesinin hiçbirinın laikliğe aykın hareket etmediğinı savunan Erbaka;ı «Mahkemeniz fuzulen işgal edilmiştîr, Lüzumsuz birçok şey önünüze getirilmiştir» dedi. Davanm delillerden yoksun bulunduğunu bildiren Erbakan. beraatleri ni istedi. Daha sonra siyasi partiler yasasınm 7. bölümüne değinen Erbakan, «Partiler kanvnunda hükmi şahsiyet ilkesi kabul edilir. Yönetim Kurulu partiyle ilgili faaliyetlerden dolayı mahkeme önüne getirüdi.» biçiminde konuştu. Erbakan savunmasını daha sonra şöyle sürdurdu: «Kandil tebriklerinden Yö netinı Kurulu nası! mesul olur? Dava dosyasmdaki bel geleri dava açıldıktan sonra öğrendik. Bunlardan mesul tutulamayız. Bu dava Anayasa ve kanunlara aykırıdır. 60 yıldan beri Türkiye'de eşi flförülme CArkası 9. Sayfada) MSP davası MHP davasında, sınava girmeden diploma almabüecek okulların listesi acıklandı ANKARA (Cumburlyet Bürosn) MHP ve ülkücü kuruluş lar davasının dünkü duruşmasında MHP Genel Merkezi'ne gönderilen, «sınava eirmeden diploma alınabllecek okulların listesi» acıklandı. Ankara Sıkıyönetim Komutan kğı (1) numaralı Askeri Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada 110 numaralı dosvada bu lunan belgeler okundu. Okunan bir belgede, MHP Genel Merke sa"ne gönderilen sınava girmeden dıploma almabüecek ilk ve orta dereceli okulların bulunduğu listeler okundu. Belgelere göre, ütkücülerin gereksinme duyulması halinde dıpioma almırjası sağianacak ilk ve orta dereceli okullardan bazıları tstanbul, îzmir, Konva, Kavseri, Yozgat, Niğde. Ordu, \fyon, Buriur ve Zonguldak ille rinde bulunuyor. Askeri Mahkeme. duruşmayı yarına erteledi. Evliyaoglu: Ömek bir tuvalet projesi hazırlıyoruz ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kültür ve Turizm Bakaru İlhan Evliyaoglu basanlıgının ornek bir tuvalet projesi hazırlama asamasında olduğunu söyledi. Evliyaoglu Danışma Meclisi'n de dün bakanlığmm bütçesi gö rüşülürken yaptığı konuşmada, ömek tuvalet proiesinin özellıkle benzın istasyonlarında gerçekleştirileceğini ve istasyon sahiplerine düşük faizli ve 5^ yıl gıbı uzun vadeli kredi verıleceğini bildirdi. Gerektiğinde Turizm Bankası'nm da tuvalet yatınp işleteceğini söyleyen Evliyaoglu iyi bir tanıtma ve pazarlama olmadan birkaç yıl içinde turizm patlaması beklenemeyeceğını belirtti ve «amacımız beş yıl içinde turizm gelirlerinî 1 milyar dolara çıkarmaktadır» dedi. Bütçe üzerinde söz alan Mahir Canova Türkiye'de kültür patlamasmın işaretlerıni görme ye başladıklarını belirtti. Canova özel tiyatrolara maddi de ğil ayni yardımda bulunulmasınm yerinde olacağını söyledi. Mehmet Aydan büfceye turizm patlaması anlayışınm konulmadığım savunurken, Pa şa Sarıoğlu «Türk Hava Yollarının gecikmeleri ortada ikenturizm patlaması olacak a\ ye kendimizl aldatmavalım» di ye konuştu. Görüsmelerden sonra Kültür ve Turizm Fakanlığı bütçesi kabul edildi. Danışma Meclislnin bugünkü birleşiminde tçişleri ve Baym dırlık Bakanlıkları ile bağlı ku ruluşlann bütçeleri görüşülecek. Silahh Kuvvetler'in 4,5 milyonluk akaryakıtmı satanlar yargılamyor tZMİR, (a.a.) Hava Teknii* Okullar Komutanlığına aıt 4 milyon 594 bın lıralık akarya kıtı, piyasaya süren ve görevi ni suıstimal ederek haksız kazanç sağlayan dördü başçavuş 21 kışıden oluşan şebekemn yar gılanmasma dün Hava Eğitım Komutanlığı Askeri Mahkemesinde başlandı. Askeri Savcı samklar hakkında «haksız kazanç sağlamak, gö revi suistimal» suçlarından 1 5 yıl arasmda değişen çeşitli hapis cezalan istedı. Iddıaya göre, Hava Teknik Okullar Komutanlığına ait akar yakıt, başçavuşlar Erdal Miitevelioğlu, Fahmi özçelik, ömer Aslan, Fethi Karakuş'un yardırnı ile şebekenin diğer eleman lan aracılığı ile bir Petrol Ofis ıstasyonuna boşaltıldı. Oradan da değişik tankerlere alma rak başka kışilere satıldı. Toplam 4 milyon 594 bîn lirayı bnlan akaryakıt yolsuziu ğu bir ıhbar üzerine ortaya çıs tı. Gorevli başçavuşlarla bırlık te olaya adları karışan Ali Dayan, Alaattin Demirdelen, üfuk Karakizlı, Doğan Harputlu, İb rahim Pars, Varol Pala, Yılmaz Gezerge, Durmuş Boyacı, Saşar Sarp, Yılmaz Karakizlı, Atilla Aîpaslan, Ibrahim Yelkenbiçer, Nizamettin Pabuçcuoğlu, Erkaıı Pabuçcuoğlu, Emrullah Gönüıı, Arif Yatağan yakalandılar. 7'si tutuklu olarak yargılanan sanıklarm kimliklerımn saptan masmdan sonra iddianame okundu. Daha sonra ıfadelerı almdı. Perinçek bîr yıl hapse çarptırıldı İstanbul Haber Servisî Feshedılen Turkıye îşçı Köylü Partısi Genel Başkanı Uoğu Perinçek, hükümetin güvenlık kuvvetlerini yayın yolu ile tahkir ve tezyif ettıği iddiası ile bir yıl ağır ha MODÜLER ÇÖZÜMLEME Çocuğun eğitiminde konuyu kavramasına öncelik veriliyor. Bunun için uygulanan modüpis cezasına çarptırıldı. ler çözümleme yöntemiyle en öğretici konu dizisinin oluştu rulması amaçlanıyor. İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 numaralı Askeri Mah kemesi'nde devam eden yargılamada Doğu Perinçek «Aydın lık» gazetesinin 11 temmuz 1978 tarihinde yayınlanan sayısındaki «Kontrgerillanın îş eüvenliği» başlıklı yazıdan dolayı bu ceza ya çarptırıldı. ikinci eDünkü duruşmaya Doğu PeTemel Bilgileri Frogramlama ve Uygulama zülüyorlar, çocuklarm çocukluk bilen bir öğrencininoluyor. Oğ lannı yaşayamadığım düşünü lemede elendjği de rinçek katılmadı. Perinçek'm Merkezi (TEPUM) ilkokul öğrencilerine fark* yorlar. Ama bir yandan da retmenler bunu genellikle sıavukatlan kararın temviz ediolarak değerlendoğru giderek arleceğini biidirdiler. Perinçek'in lı soru fasikülleri ve bilgisayar cevap kartı 5. smıfa tedirginliği yaşıyor nav sürpnzi Oysa bizim yapcıdiriyorlar. tan bir bir başka davadan da 1.5 yıl gönderiyor. Yanıtlar bilgisayarla değerlendiri lar: t€ât kitaplarmdan, test ğımız mcelemeler sorunun tutarında kesinleşmemiş mahöğ oluşan kumiyet cezası var. lerek velilere öğrencinin yeteneği bildiriliyor. der^İerinden önünde bir yı başka olduğunu gösterdi. öğğın çocuğun yüksel renciyi smava hazırlayan ANKARA'DAKİ DAVA meye başlıyor. Bu noktada uy retmen öğrencıye hız kazandır «Bozkurt Efsaneleri ve GerHaber Merkezi îstanbul' öğretimle bütünleşeU on yıl ol gulanan «yetiştirme» yöntemle mak için aym konuda birbiriçek» adlı kitabmda. «Milli duy Temel Bilgiler Prog du. Gerek dersin haarlanmasm ri üzerinde önemle dunnak ge ne bsnzeyen yüzlerce soru so guları zayıflatıcı yavın yaptığı» da kurulan ve Uygulama Mer da ve sunulmasında öğretme rekiyor. Genellikle sınavda çı ruyor. Bu sorularm ifade edi. ramlama gerekçesivle hakkında dava a kezi (TEPOM) ilkokul öğren ne sağladığı olanaklar, gerek kabilecek «tiirden» yüzlerce so liş biçimi birbirine" benzediği içılan feshedilen TÎKP Genel cüeri için ilk kez Bilgisayar öğrenci üzerindeki etkileri bil ru sorarak öğrencinin konula çin öğrenci soruyu belli bir 1 Başkam Doğn Perinçek, yann Denetimli Eğitim Programları gisayan çok önemli bir eğit n «yapabilir», duruma gelme şaret kalıbı içinde çözmeye Ankara 2 numaralı Askeri Mah si bekleniyor. Oysa öğretım şartlanıyor. En zeki öğrenci hazırlıyor. Ilkbğretimde bil sel araç durumuna getirdi. kemesi'nde yargılanacak. Perin gisayar kullanunmı gerçekleşMerkezimizin amacı bilgisa yöntemi olarak bu tek yanlı bır bile benzer şekilde ifade edilçek'in TCK'mn 142/36 madde tiren Merkezin yöneticileri :1e yann sağladığı bu çok önem yaklaşım. Bu nedenie öğretmiş 100 tane soru yaptıktan leri uvannca üç vıla kadar hap görüştük. li gelişmeleri öğretmenlerin menleri şaşırtan sonuçlar orta sonra, aynı sorunun farklı ifa sedilmesi istenivor. îstanbul Sı Bilgisayar deyince, insa ve öğrencilerin bilgi alanma ya çıkıyor. de edilmiş bir biçimine adap kıvönetim Askeri Savcüıgı'nca nın aklına uzay yolculukları, sunmak. Herşeyden önce TiirGİRİŞ SINAVLARI te olmakta güçlük çeker. Buyetkisizlik kararı verilerek An bliimsel çalışmalar gibi zorlu kiye'de ilköğretim alanmda Bir sınıfın ya da özel öğret rada sorun, sınavdaki soru kara'va gönderilen dava dosya konnlar geliyor. Slz ise, bil çok özel bir durum var. Ilk menin en iddiaîı öğrencilen A nun «zor» olması değil, öğronsmda, «Bozkurt Efsaneleri vr okui öğrencileri için giderek nadolu Liseleri giriş smavla cinin bu tür bir soruda farklı gisayan çocuklaştırıverdini7 Gerçek» adlı kitabm sorumlu Eğitsel alanda amacınız ne artan bir yanş söz konusu. rmda başansız clabiliyor. Sı bir ifadeye şartlanmış olmasıYazı Işleri Müdürü Leyla Yur dir?» Ağır ödevler, testler, özel öğ navı «nmutsuz» gözüyle ba dır. Dolayısıyla, matematiıtte dakul ile Meriç özeller de varTEPUM: Bilgisayar Denetım retmenler. Annebabalar ço talan bir öğrenci kazanıyor. çok önem taşıyan bol alıştırma gılanacak. U Eğitim Batı ülkelerinde ilk cuklann asın zorlanmasına U İlk elemede çok başanlı ola(Arkası 9. sayfada) İlkokul cocukları için bilgisayar denetimli eğitim sistemi uygulanıyor Gönensin ve Apaydın'ın duru^masında iki gazeteci tanıklık yaptı tstanbul Haber Servisi Ga zetemızin Sorumlu Yazı tşleri Müdürü Okay Gönensin ile avukat Burhan Apaydın'ın i nolu Askeri Mahkeme'de yargılanmasına gazetemiz muhabîrlerinden Necdet Doğan ile Tercüman gazetesi muhabirlerinden Mehmet Ün'ü'nün tanık olarak dinlenmesi ile devam edildi. b.han Apaydm'm, BanşDer neği sanıklarmın tutnklanması (Arkası 9. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog