Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 SPOR 17 KASIM 1982 Avrupa Şampiyonası'nda 2. maçımız Avusturya futbolıma, biz şansımıza güveniyoruz TVDE MAÇI TV VERİYOR Bu gece yapılacak Türfeiye Avusturya milli maçım TRT televizyonu ve radyoları saat 21.00'den başlamak üzere naklen yayınhyacaklar. Televizyonun ise maçı renkli olarak vereceği bildiriliyor. TVdeki maçın spikeri, Tansu Polatkan. Abdülkadir YÜCELMAN r ılmaz Gökdel AnkaragU cü'nden ayrıldıktan son ra aradan bir hafta bile geçmemişti M. Yugoslav Futbol Federasyonu'nundan Ankaragücü'ne bir telgraf geldi. Telgrafta 6öyle diyordu: «Eğer kulübünüze blr Yugoslav antrenör istiyorsanız, Fenerbahce Kulübtt Başkanı AU Şen Ue temasa geçiniz.» Bunlan söyleven Ankaragücü'nün esM kalecisi Baskın'dı ve bunlan Futbol Federasyonu'nun antrenörler panelinde kürsüden söylüyordu. Simdi yandaki totoğ rafa bakıp da AU Sen'in soyunduğunu görünoe kendl kendimize dedik. « Ali Sen soyunduğuna Röre Mr Yugoslav daha jtelecek demektir.» Futbol Federasyonu bundan boyle yabancı dil t>llmiyenlerin antrenörlük vapa mıyacaklarını açıkladı. Yeni gelişmelerı, dünvada ne olup bittiğini izlevebümek için belki çok verinde bir karar: Ama, Futbol Federasyonun Eğitim Dairesi diye bir dairesi var. Bu eğitim dairesinin Körevi yeni gelışmeleri Türk antrenörlere duyurmak, bir noktada eğitmek. Bizce önce bu Eğitim Dal Fenerbahce Başkanı Ali Şen'ln resmden işe başlamak, vıllardan beri bir tek vayın çıkaramıyan bu daireyi adam etmek va da dofiru dürüst çalışmasmı sağlamak antreMilli takımımızın teknik nörlere yabancı dil öğretdirektörü Coşkun özan mekten daha mı zor? Türkıyeden ayrılırken gaBirkaç haftadır t»u közetecilere şu demeci verşeden antrenörlenn sorunlamişti: «Sonuç önemli derına değiniyor, onlarm uert ğil, sahaya olumiu futbol lerıni, ısteklerini iletilecek ojnamak için çıkacağız». yeriere Uetmeye çalısıvo2 saat 15 dakika süren ruz. Çünkü bıliyoruz ki, bir uçak yolculuğundan Türk futbolunda temeldekl sonra Viyana hava alanına bir eğitim çalısması ancak, inen takımımızın ajmi Tekeğiticilerle, aydın antrenörnik Direktörü «beraberlik lerle sağlanabilir Ama Fut bizim için iyi bir s onuç» bol Federasyonu'nun antdeyiverdi. renörlerle ilgili paneline Şimdi bizim meslekdaşlar Türkiye birinci futbol Ugimı yoksa Avusturyalılar nin 11 antrenörü Eelmemiş. mı söyleneni yanlış anladılar. Yoksa yoksa Özannm Kendi meselelerine sahip atak futbol fikri bile 2 saçıkmayan antrenörler kiat 15 dakika mı sürdü? mi ve neyi boykot edlyorsoyunduğunun resmidir.» Y Yine antrenörler... lar? Kirae karsı ve hangi konuda mücadele veriyorlar? Birkaç tanesi ile konuştum. Panele neden gelmediklerini kısaca anlatmaya çalıştılar. «Bugüne kadar katıldık da ne oldu?» Bu bir yamlgıdır bizce. Mucadele antrenörUn kanında olmalıdır. Mücadeleden çeki. nen antrenör takımını da sahada atağa kaldıramaz. KöprUnün altından çok sular geçmiştir. Kamuoyu kimin haklı, kimin haksız, k t min hokkabaz olduğunu öğrennüştir. Ama, eğer şike ve sosyal güvence için mücadele edilecekse, sözleşmelerin yasallaştırılması. hakünın, haksızın aynlması, antrenörlük mesleğinin onurlu bir hale gelmesi isteniyorsa bu mücadele verilmeiıdir. Ama birlik ve birlikten doğacak güce inanmak gerekir. Yoksa şu ya da bu yöneticinin uydusu olup seaonu bitirmek antrenöre onur yerine dalkavuk dan> gası vurur. Takımımız sahaya, SenolEren, Muzaffer, Fatih, HakanTuna, Arif, ErdalAli Kemal, Senol, Selçuk tertibiyle çıkacak Önder GÜRMAN bildiriyor VtîANA Avrupa futbol şampiyon&sında grubumuzdaki Ikinci maçımızı bugün Türkiye saati ila 21.00'de, Hanappi Stadı'nda Avusturya ile yapacağız, Bundan önceki llk maçımızda Arnavutluk'u 10 yenerek moral açısmdan oldukça iyi gözüken takımımızı Avusturyada geniş bir güvenlik gticü koruyor. Bu arada futbolculanmızrn da kemdl başlarına şehlrde gezinti yapmalan yasaklandı. TEKNtK DtREKTÖRLEB NE DIYOR? Maçtan 24 saat önceslnde gasstecilerle konuşan teknik dlrektör Coşkun ö z a n ile Avusturya teknik direktöriî Hoff, kendilerini daha şanslı görüyorlar HOFF «KAZANMAK ÎÇtN OYNAYACAĞIZ» Bugüne dek Türkiye milli takunı i l e beş maç oynadık ve beşini de kazandık. Ama bugünkü karşılaşma ile ilgili olaraktan bir skor söylemek istemlyorum. Grubumuzda Almanya kesin favoridir. Ama blzim de amacımız ikincl olabilmektir. Kendi saha ve seyircimi» önünde oynayacağımız bu maçtan tyi bir sonuçla aynlmak arzusundayız. tyi bir çalışma devresi geçirdik. Oyun cularunın moralleri yüksek. s a kat futbolcumuz yok. Edindlğim bUgilere göre Tttrb takınu da bu maça çok Iddlalı ha zırltııms. Çok iyi oyunculara sabipler. özeüikle Fatih, Ali Kemal, Selçuk ve Arif takunın başarılılan. Bunları durdurabi Hrsek karşılaşmayı rahat bir biçimde kazanmz.» ÖZARI: «EN KÖTÜ SKOR BERABERLtK» 1 Grubumuzda i' karşüaşnıamızı Arnavntlul' ,.e yaptık ve uzun yülar özlemini çektiğimiz yengijî aldık. Bu yengi ulusca heplmize büyük moral ile birIikte güç kazandırdı. Arnavutluk önünde takınnmız özellikle ikinci yarıda çok iyi bir oyun çıkarmıştı. Aynı oyunu bugün Avusturya karşısRıda çı karmalan hallnde alandan kötü bir skorla aynlacağımızı tahmln etmiyonım. Kadir ve Bahattin'in sakatbklan neden| ile ümit milli takımında bu lunan Hüsnii'yü kadroya aldım. Şu anda elimlzdeki milli takım bugüne kadar kurulan milli takımlann e.n genç Aam. Takımın yaş ortalaması 23. Ce saretli bir takım yarattık. Avusturya'yı zorlayacağız ve alandan en iyi bir sonuçla aynlacafrnnızı ümit ediyorum. GRUBUMUZDA PUAN DURUMU: Takımlar O G B MA T P Avust. 2 2 0 0 7 0 4 Türkiye 1 1 0 0 X 0 2 P. Almanya K. İrlanda 1 0 0 1 0 2 0 Arnavutluk 2 0 0 2 0 6 0 Notlar... Notlar... Notiar... Notlar... Notlar... Notlar... Amigomuz, mîlli takım kadar ilgi gördü Ümit ERCAN Viyana'dan yazıyor • Amigo Blrol. bir gün •öncesınde Türk seyırcilerini toplayarak bugünku maçta tribünde takımlarını nasıl destekleyeceklerini anlattı. Ayrıca Kroner Zeitung gazetesi amigomu7a geniş bir yer vererek. «Kendısi tnemurdur. Hobisi de amıgo'uk. Herkes ona bir baba gibi ba kıp sözlerini dınliyor» diye ya7dı. • Avusturyalılar, Dortmund takımında oynayan Erdal Kesor'den çekiniyorlar ve onu nasıl durduracaklannın planlarını yapıyorlar. • Maç öncesine kadar ça hştırıcımız Coşkun Özan hiç bir futbolcunun yalnız baçına sokaklara çıkmamasını söyledi Ozan. futbolcularla özel bir konuşma yaparak Wien Galatosaray maçında çıkan olaylara değindl • Avrupa'daki yurttaşlanmız yavaş yavaş Viyana'ya gelmeye baş'adılar Onceki gün ulusal takımımızın kaldığı otele gelen TCrkler, «Galatasaray, yüzümüzü gül dfirdü, sıra sizde» şeklinde bağırdılar. • Yurt dışındaki futbol elçimiz Erdal Keser, bir gazeteye Avusturya takımı tle ilgili olarak «Avusturya takımtnın çok zayıf noktalannı gördüm Hızlı oyun çıkanyorlar. orta sahayı çabuk geçerek uzun paslarla Schachner'e uzanmak istiyorlar. Işte burada biz:m için bir şans gorüyorum. Biz yalnızca Schachner'i koîlamahyız. Pezzey'e gelince; çok iyi bir libero Bilhassa ofansif oyunda tehlikeli oluyor. Fakat boyu uzun olduğundan biraz ağır hareket ediyor..» gibi açıklamalarda bulundu. • Avusturya Ulusal Takım Teknik Dlrektöru Enrich Hoff, Türk takımının oyun dfizeni hakkında bilgl alabllmek için kendisi ile "öruşen Türk gazetecileri so u vağmuruna tuttu. • Enrich Hoff. en çok seyircimizden çekinivor ve de «Tnşallah stada geien Türkler. Avusturya seyircisinden fazla olmaz> diyor... Hoff, yeni oyuncusu PoHer ile ilgili olarak da «Takımın en genç oyuncusu. yaşı 19 Ayağından top almak çok zor. Vücudu kuvvetli kondisyonu güzel. Türkler bu oyuncumuzu tutamayacaklar dır» dedi. ,Kım, Kimdir Futbolcularımızı fanıyalım Avusturya, eski gücünden çok uzak Spor Servlsi Avrupa'mn en ünlü futbol ülkelerin den biri olarak bilinen Avusfurva ile âltıncı maçımızı oynuyoruz bu akşam, Viyana'nm «Hanappi Stadı»nda tki ülkenın ulusal takımlan arasındaki ilk Avru pa Şampiyonası maçı bu. Daha önceleri Avusturya ile üçü özel ikisi Dünya Kupa sı e!t>melerinde olmak üzere> yaptığımız bes karşılaşmadan da tümünü yitirmiştık. hep aynı sonuçla: 10. Avusturya'ya karsı şansımızın tutmadıgı bir gerçek. Ne güçlü takımlan, ne de bir kaçı dışında, dünya 'çapinda vıldızlan var Avus turya'nm. Krankl, Prohaska, Pezzty, Schachner. Hepsi bu kadar Oysa eskiden öylemiydi? Tabii ki değil... Sindslar Gschweidl, Schall, Bınder. Hiden. Smistik'lerin yerlorinl Ocwirk. Hanappi, Happel, Hahnemann. Stoyas pal, Melchior, Koller. Stotz' lar rioldurmuştu Profesyonel putbol düzenino ayak uy duramayan Avusturyal.lar, bunun zararını çok çektiler son yıllarda. 1968 1970 dönem'nde Avusturya'nın en kötü yılan oldu futbolda. Peşpeşe 4 Dünya Kupası fi Ümit'ler Avusturya ile 11 berabere kaldı VİYANA (Cumhuriyet) Av rupa Ümit Takımlar Sampıyonası'mn ikinci maçında Ümit Ulusal Takımımız Avusturya ile venişemedi 11 îlk maçında Arnavutluk'a 10 yenilen Utnıt Ulusal Takımımız dün Avusturya Ümit Ta*ımı önünde beklenilenden daha PÜ zeı bir oyun ortaya koydu. Ra kibme zor anlar yasatan Ümit Takımrmız 36. dakıkada K. Ismaıl'in golü ılo 10 öne geçti. llk yarı da bu skorla kapandı. Avusturya'ya karşı ne yaparız? Ruhsan SEKMEN Putbolumuz uzun zamandan beri özlemini duyduğu bir yen gi haberini geçtiğımiz günlerde Galatasaray'ın Avusturya'da yaptığı karşılaşmadan duydu. Ve bugün de Ulusal Takımımı,z îkinci yarıda rakibine oranAvusturya Ulusal Takımı ile la daha iyi oynayan Ümıt'leri bir maç yapacak. miz macın son 7 dakikasında Bu haftaki soruşturma konuDMairer'in golüne engel olama 6ı. Ve karşılaşma da 11 so muz. Ulusal takımımızın, Avusturya Ulusal Takımı Karşına erdi. Post Wien antrenörü, futbolumuzu elestirdi "Yeteneklî Türk futbolcu çok, değerlendirecek adam yok99 Serdar OLÇA Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur ikinci maçı oynannnş, ARÇELİK bayan voleybol takımı Vıyana'daki ilk maçı 32 kazanmasına karşıa. Istanbul Burhan Felek Spor Sıtesı'nde Avusturya'nın POST VVİEN takımına 31 yenılerek elenmışti. Bir yan< da huzun bir yanda sevinç vardı. POST WtEN zoru başarnııştı. Ve bu başarıda en büyük pay bir I'ürk'e aitti. Viyana'dakl maçta POST WtEN yöneticileri tarafından tribünde maç izUmtye zorlanan, tstanbul'da ıse takımına tümüyle sahip çıkan ve başarısında büyük pajı olan MUZAFFER KARTAL konak takimın teknik direktöruydü. Kartal sorularımız) şöyle yanıtladit Bir Tüık'ur, çalıştırdığı POST VVİEN bir lürk 'akımını eledi. Yurt dışında spor ile Hfiili vH^nntınıia geçmeden önre Türl<ive'de bu Ito.ıuyla ilgili etkinliğiniz neydi? Pek fa/la bir etkmlıkfen söz edileme? F\]ortewic\\ Kğıtım Enstıtusu'nü bitıt lım Ddha sonta Yüksek Ga/etecilık Okulıı na eıuUın (3u a t " ' " K'"ı nkvalı lise(Vrkası 13. Saytada) ŞENOL GÜNEŞ (Trabzonspor) 1 haziran 1952 Trabzon do7 ğumlu. lSo" yümda Trabzon Erdoğdu Gençlik takınımua futbola baş'.ndı. 1969 da Trab1 zonspor'a g*. !, bir yü sonra Sebat Gençl' e transter oldu. 1972 yılmda enîden Trabzonspor'a döneı Şenol evlı ve bir kız çocuk babası. ARIF KOCABIYIK (F. Bahçe) 1958 İzmir doğumlu. Izmirspor'da futbol yaşantısına baş ladı, ardırdan Rızespor a transfîr oldu. 198ı yılmda ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe*ye gelene dek ıki kcz ümit ulusal takımda oy nadı, Avusturya maçıyla 4. kez milli oluyor SELÇUK YULA (F. Bahçe) 1959 Ankara doğumlu. Şekerspor'da futbola başladı, ar dmdan Gençlcrbirliğine geçti. 1979 ydında Fenerbahçe'ye hiç giremedilür, yani tek bir nallerine gidemediler bu su transfer oldu. 13 kez genç, 6 kez ümit takımda oynadı. V kez bile grup birincisi olarede. Avusturya'nın uluslar vusturya maçı ile 6. kez milli arast turnuvadakj başanları madılar. 8872 takımı ve 290 AVUSTHRYA'yA oluyor pek fazla değil... 1036 Olim bin lisanslı futbolcuya saKADIR AKBtlLUT (Beşikta^) piyat ikinciliği,,J954 Dünya hip Avusturya'nın ulusa] ta 1960 Denizlı doğumlu. Putücüncülüğü ve 1934 dünya kımının iskeletini Wien, Rabola Denızlispor'da başladı, da dördüncülüğü. Bunun dıpıd kulüpleriyle dış ülkelerha sor.ra Beşıktaş'a transfer şında Avrupa Şampiyonade tcp koşturan oyunculan oldu. Daha önce hiç ulusal sı'nda bugüne dek finallere formayı giymedi. oiuşiuruyor. ALİ KEMAL DENtZÇt (Beşiktaş). 1950 Trabzon doğumlu. Trab TÜRKtYE AVUSTURYA «A» ULUSAL MAÇLARI zonspor'da futbola başladı, da0 1 ha sonra Fenerbahçe'ye ort1948 (ISTANBUL) : TÜRKIYE AVUSTURYA 1 0 dan da Beşiktaş'a transfer olAVUSTURYA TÜRKİYE: 1949 (VİYANA) : 0 1 du. Kvli. TÜRKfYE AVUSTURYA: 1974 (İSTANBUL) : 10 RTZA ŞALIMBAY (Beşiktaş) 1977 (VİYANA) : AVUSTURYA TÜRKİYE: 1963 Sivas doğumlu. Beş'k 01 1977 (IZMtR) : TÜRKİYE AVUSTURYA: taş Genç Takımından (A) taNot: Bu maçlardan ilk üçü özel nitelikte, geri kalan ikisi 1978 kırna geçti. Amatör olan Rıza 8 kez «enç, ı kez de (A) Ulusal Dünya Kupası elemelerine dahildir. takımuıda oynadı. ESER ALTIPflttERE (Galatasaray) 1954 Ankara doğumlu. Anka ra Demirspor'da futbola baş ladı ve 1978 yılmda Galatasaray'a geldı. Yüksek Okul mezunu olan Eser bekâr. FA1İH TERİM (Galatasaray) 1953 Adana doğumlu. Adana' da futbola başladı 1974 yılmda Adana Demırspor'dan Galatasaray a transfer olcîu. Avustur ya maçı Ue 56. kez milli oluyor. Ulusal takımın kaptam zamanlarda Ulusal Taknmmızın evli. sında alacağı sonuc üzerine. EREN (Adana D.S.) moral durumu çok ivi. Galata«Ulusal Takımımız Avusturya'saray yengisi, Başbakanımızın, 1959 Adana doğumlu. Adana da ne yapabilir?» sorusuna top Ulusal Takımımıza verdiği moDEmîrspor minik takımından lumumuzun degişik kesiUorinral ve işçilerimizin tlusal Ta yetişti, yıldız ve jüniorlarda den aldığımız yanıtlar şöyle: (Arkası 13. Sayfada) • MAZHAR VARDAR (Bcden kımımıza gösterdiği ilgi Ue baTerblyesi Genel Mfldür ¥ar şarılı olmamamız icln hiç bit neden yok. Bence en kötü ihdımcısı): timal beraberliktir. Uzun zamandan beri 4vus• MEHMET SAHtN (Fenerturya'ya karşı yaptığımız harbahçe Kulübü Uyesi): şılaşmalarda başarılı olamıyoIki ülkenın spor alanında ruz. Ancak Ulusal Takımımız dünyadakı yeri bellidir. Bu neda bir toparlanma var. Son denle Avusturya'da yapacağımız ulusal karşılasmada takımımızın hiç bir sansı yok İş1. KOŞUt tHANDİKAP) 3 Y A Ş U İNGİLÎZLER çilerimizin başlan öne eğik sa150.000 TL. 1800 m. SAATı 12.30 hadan aynlmalan çok uzücü ama, Avusturya takımı mutlak. galip eelecektir. 1 ATMACA 56 Servet CAFER 3 204 • AYSEL KAMBUR (Baş 2 MUSTAFA 54 Kura Y. HAN 1 330 hemsire): 3 HÜMORESK 53 Kirkor TEKÎN 2 000 Sporun ber tfirflnfl severim. Ulusal karşılaşmalar biz seyir2. K O Ş U . (MAİDEN) 2 YAŞLI İNGİLİZLER cilerde daha ayn bir beyecan 150.000 TL. 1200 m. SAAIı 13.30 KUM yaratmaktadır. Ulusal tahımımızın Avusturya takımı ile yapacağı karşılaşma Ite Uslli bir 1 •• MERNUŞHAN 58 Sacit A. ATÇI 4 230 şey sövleyemem. Yabancılar bl56 KÂZIM 1 004 2 AS TUDOR Yazıcı zi kendl sevircimiz önünde ve56 3 HERGAH DAVUT 3 Başar nlyorlar. llişarda da. raslantı A * 54,5 Kura MÜMtN 2 023 MENZİLET olmazsa mntlak yenerler. Karşılaşmnnın favorisi Avusturya'dır. KOŞU. (HANDİKAP) B GR ARAPLAR • SELtM DÖRTEL (Emir 80.000 TL. 1400 m. SAAT: 14.05 KUM subavı): Avusturya bir Avrupa tateıNEAME 26 57,5 Arif M. GÜNEŞ 6 204 mıdır. Daha tvi $artlarda oalıKADER1 55 tlgai 1. ÇAK 5 404 şıyorlar. En azmdan bir "KOİe 2 56 Azız HALÎL 2 000 sahip Ve kesinlikle bizden çok 3 AŞ1R 4 • SEYMEN 1 daha iviler. Bu nedenie onlara 51,5 ömeı H GÜNEŞ 3 334 karşı bir çey vanamavız. 5 BUHARA 2 50 N GÜL 4 003 Oktar 6 AKSARAYU 46 Bakır KARATAŞ 1 000 tki saat 15 dakika... Bugünkü Avusturya maçım kazansak daha sonra trlanda scmra da Federal Almanya çıkacak karşımıza. Avusturya futbolu krız içinde olduğu bugünlerde dahi bizden daha kötü fut bol oynanuyor. Bizim bugün Avusturyayı bile yenmemiz güç Galatasarayın aldığı galibiyet bizi yanıltmasm. Austria Wıen futbola dönük değil amaca dönük oynadı. Ama bugün go le diVnük oynayaoaklan ke sin. Bizim yapacağımız gru bumuzda ilk ıki takım arasma girebilmek gibi bir hayal alemine dalmaktansa çıkıp erkekçe top oynamak,, Herkesin başka başka derdî var. BoSİÇ PAtiAYlA Dertsiz kimse vok. Her kesin mutlaka ve mut'aka bir derdi, bir sıkmtısı varAma, kimisinin amacı aslın da onun sıkıntısı oluyor. İşte size spor cevreslnden Iki sıkmtüı haber. Siirtspor Van*ı yenmek için her gün sıki bir şekilde antrenman vaüiyortnuş. Silrt ile Van.. tki komsu... Ama birisinin ötpkini venmekten başka bir sıkıntısı yok. Diğerinin de amacı bel ki venilmemek... Ya öteki sılnntılı haber ODTÜ'de doktora vapan bir öğrenci bayana ait. Anndolu Dağcılar Birlffîi'nin de üvesl olan bu daScı hanım HasandaŞı ve Camarrti De mirkazık dorukiannda dağ cıhk hn»1s1tıi artırmak tfin çıkıslar vntımış Ru bavan daPcıminn da sıkıntısı bir ba«ska HlriH Divnr ki. t>ayan daScımız Ayse Bllee, «Dagiar erÖ7el daÇoılık '"a eüzel hlr spor Ama daScı Wr kadın olıır. daSda bir tuvalet hiıinnmazsa. bu bir sorun olnr». Ne diveüm ki Siirt'e başanlar, daglara da tuvalet.. 1 m s. KOŞU. 1 2 3 4 5 6 7 (HANDİKAP) 3 YK. İNGİLİZI ER 200 000 TL. 1600 m. S A A I . 15 05 KUM FRADtAVOLO 65 60 GAH S9 KANÎJE 53.5 ŞÎMAF 50 5 DOSTUM 49 5 MAFİOSO 47 ACISULU Erdem Dınkçı 3nsn Soli M Fatih Fehmi Ekjnler '<& YAŞAR 4 141 A A1ÇI 5 233 EKRFM 7 040 YUKSE1 ? 000 NEDtM 1 141 K I A Ş 6 101 t ÇAK 3 003 4 YK. hNGİLİZlFR 6. KOŞU: (ŞARTLI 300.000 TL. 2000 m. SAAT. 1550 KUM 1 2 3 4 5 6 DELÎKANLIM BALJtT DADALI PERİKIZI UÇAKKAÇTI VELVET 61 59 5 59,5 56 5 56 5 52,5 Zıhnı Ba'vaı Ünal Uvar ?. Yar S. F.ri MUTLU 3 S AKDI 6 t ÇAK 4 KÂZIM 5 SEDAT 1 T1NAY ? 033 132 311 100 112 314 ı 7. KOŞU: (HANDİKAPI A GR ARAPIAR 300 000 TL. 2200 m. SAM • 16 25 KUM 1 ö PANOSU 2 SERHANREY 3 NEMRUT 4 DEI.ÎGONÜL 5 GÜNDOGDU 8 MAFYA 7 NEZİHBEY 8 CANBABA 9 ANSAY 1 0 AIKOÇ 11 ERDtM 75 72 66 63 flO 59 58 54 52 515 48 5 CAFER 6 S AKDI P G Gın KÂ7IM 4 MUMIN 7 Onnk MUTIU 1 Zıhnı SFPFIÇÎ 9 Ünaı SKDAT 2 Celıl Sevfi TF.KİN 5 S Mer t ÇAK 11 Ata T1NAY lo C <Ji7 M G Ü N E Ş 3 Halıık 110 "500 202 (XX) 111 444 200 144 400 000 Toto'daiO.hafta 14 büenler 6 mMyon 707 bin lira kazandılar 4. KOŞU: (MAtDENI 3 YAŞLI ARAPLAR 150 000 TL 1200 m. 3AArs 14.40 KUM EKBER ÖVÜNÇ VARLIK 1 TANDOĞAN ÇINARALT1 GÜ1.ÇIN 7 BÜNCUK 56 545 56 56 54 5 54 5 54,5 Cenıaı A. ATÇI 2 Y. HAN 5 000 Gelis Celıl TEIİK 7 024 öekan SEPEIÇt 3 Ç. Et HAÜL 1 002 Nihat ÖMER 6 00 CAFER 4 003 Türk takımı Arçelik'i eleyen VVien'in Türk anlrenörü Muiatfer Kartal.., Spor Servisi Snor Toto' nun 10. haftasında 13 ^ 1 ntlen ler, 6 milvon 707 bin 852 lira kazandılar. Diger dPrerfiere dtispn 'krarnive tt<»arUn ise SHVIP V* i 81U. 1 1 î bi.i »ö lira. 2 3 4 S 6 7 îkilile: 12 3 4 S 6 7 Çifloler 2/3 4 ' 5 6/7 Altılı Ganvan. 2 315 67 Üc>ü Ganyan: 5 67 Üç'ü Bahis : 7'ci koşudadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog