Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

17 KASIM 1982 Cumhuriyet 11 Ulusu, Sovyetler Birliği Basbakanı Universiteden atılan öğretim elemanlannın sayısı 148 oldu ı Konya Selçuk Üniversitesi'nde 19 Öğretim elemanının daha görevine son verildi. Gazi Üniversitesi'nde atılanların sayısı 21'e ulaştı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi'ne 3 kasımda atanan iki öğretim üyesi doktorun «çakştırılmalan» 5 kasımda uygun görülmedi. ANKARA (Cumhuriyet Bflro su) 5 üniversitede kadroları nın yenüenmemesi voluyla görevlerine son verilen öğretim elemanlannın sayısının 148'e yükseldigi belirlendi. Konya Selçuk Üniversitesi'nde 19 oğretim elemanının görevine daha son verildi. Gazi Üniversitesi'nde görevlerine son verilen öğretim elemanlannın sayısının 21'e yükseldigi öğrenildı. Hacettepe Üniversitesinde ıse 2 öğretim elemanının görevine kadrolannın yenüenmemesi ne deniyle son verilmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye eöre Selçuk Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi'nde önceki eün 19 araştırma görevlisinin üniversite ile ilişkisi kesildi. Aynı fakülte de daha önce UişkUeri kesilen bir araştırma görevlisi ve 9 doktorah araştırma görevlisi ile birlikte aynı fakültede göre vine son verilenlerin sayısı 29'a ulaştı. Toplam 46 arastırma gö revlisi olduğu beUrlenen bu fa kültede halen çalışan 17 araştırma görevlisi kaldı. Selçuk Üniversitesi Eektörlüğü basın organlanna ilan ve rerek, fakültenin çeşitli bölüm lerine sınavla araştırma görev lisi alınacağını bildirdi. Bu sınav 22 kasım'da yapılacak. Sel çuk Üniversitesi'nde görevlerine son verildiğine üişkin önceki gün tebligat yapılan araştırma görevlilerinin isimleri şöyle sıralanıyor: Fizik bölümünden Kemal Ko cabaş ve Oğnz Pervan. kimya bölümünden Ahmet Akbaş, Adll Okan, Asuman Külahlı ve Cengiz Biçer, zooloji bölümün den Ramazan tldz, matematik bölümünden Muharrem Soytürk ve Celal Çeşmell. jeoloji mühendisliği bölümünden Canan Urubay ve Orhan özçelik edebiyat bölümünden Ferldun Ozmen, Taibe Uç .Asaman Yılmaz, Tuğba öksel. Yusuf Kaya, Ertuğnü özcivelek, Kamuran Elbeyoğln, İhsan Güneş. Görevine son verilenler arasında yer alan Hasan Ali Sayman 20 yılhk öğretim görevlisiydi. Asistan Mehmet Akbas, askerlik görevi için 4 aylık izinli olduğu halde işine son verilen öğretim görevlisi oldu. Selçuk Üniversitesinde görev lerine son verilen araştırma gö revlilerine Yüksek Öğretim Ya sasının geçici 10. maddesine göre işlem yapıldığı büdirildı. GAZİ ÜNlVERSİTESt Gazi Üniversitesi'nde ilişkisl kesilen öğretim üyelerine tebligat yapüması sürüyor. Ünlversitenm Basm Yayın Yüksek O kulu ekonomi araştırma görev lilerinden Ateş Yurtas ve Haluk Selman'm görevlerine son verüdi. Yurttaş ve Selman, An kara İTİA eski Baskanı Prof. Onur Kumbaracıbası'nın asistanlığını yapmışlardı. Yurttaş ve Selman'a konuya ilişkin teb ligat yapüdı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve TİCM» İlimler Fakültesi'nde iliş küeri kesilen öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerinin isimleri şöyle sıralanıyor: Maliye bölümünden arastırma görevlisi Yüdız Feyzioğlu, bankacılık'tan araştırma görev lileri Mine Tekeü. Ercan Enc, Serdar Kılıçkaplan, işletme bölümünden öğretim gö revlisi Orhan Sevilereül. yöne tim bölümünden arastırma görevlileri Erkan Alan ve H. Levent Köker, ekonomi bölümün den öğretim görevlisi Dr. Meh met Ali Kıhçbay, öğretim görevlisi Dr. Figen Günalp, istatistik bölümünden doçent Dr. Meriç Öztürkcan, arastırma gö revlisî Celal Aydm, araştırma görevlisi Ali thsan Aşıkalioğlu Bolu îdari Büimler YO'dan araştırma görevlileri Muzaffer İşler, Önıer Karasaban, Arif Kocaman, Nazmı Tural, Rams zan özcaa. Eczacılık Pakültesi'nden de araştırma görevlileri Evrensel Karabatak ve Hürrlyet Bayram'm da ilişkileri kesilenler arasında bulundukları belirtildi. 1 HAFTA ÖNCE ATANANLAB Üniversite ile UişkUeri kesilen öğretim elemanlanndan Dr. Figen Günalp ve Dr. Mehmet AU Kılıçbay'a 3 kasım'da iktisadi ve İdari Bilimler Fakül tesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Onen tarafmdan gönderilen bir yazıyla öğretim görevlisi olarak atandıklan bildirilmişti. Bu kişilerin işlerine son verilmesine Uişkto 5 kasım tarihii Dekan Turgut önen imzalı yazıda Gazi Üniversitesi Bektörlüğü'nün bir yazısına atıfta bulu nularak «Araştırma ve öğretim görevlisi olarak çahstınlmalan uygun olmadığı bUdirilmektedir» denildi. Gazi ve Selçuk Üniversitelerinde görevlerine son verilen öğretim üyeleri ile birlikte bu güne değin tüm Üniversitelerde UişkUeri kesilen öğretim ele manlarının sayısı 148'e ulaştı. Görevlerine son verilen öğretim elemanlanmn sayüan üni versitelere göre şöyle dagjlıyor. Karadeniz Üniversitesi 23, Ege Üniversitesi 30, Ankara Ünl versitesi 45, Selçuk Üniversitesi 29, Gazi Üniversitesi 21. Aynca, Hacettepe Üniversite si'nde de iki öğretim elemanının kadrolarının yenilenmeyerek ilişkUerinin kesümesi bekleniyor. îki öğretim elemanı ile ilsili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. ile' görüştü ANKARA (ANKA) Başbakan Bttlend Ulusu, Sovyetler BirUğl Basbakanı Nlkolal Tihhonov ile görüştü. Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev'în önceki gün yapılan cenaze törenine katılan Başbakan Bfllend Ulnsn ve Dışişleri Bakanı tlter Türkmen, Sovyetler Birliği Basbakanı Nikolai Tikhonov ile Krem lin'de görüştüler. Dışişleri Bakanlığı'ndan verüen bllglde, Başbakan Ulusu ve Dışişleri Bakanı TUrkmen'in aynca Banglades Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı Amiral Mahpura Ali Han ile TUrkiye Büyükelçiliği'nde bir görüşme yaptaklan belirtildi. Başbakan Bülend Ulusu ve Dışişleri Bakanı Türkmen'in bugün Turkiye'ye dönmelerl bekleniyor. Sorulan.... Sorunlan... UYGULAMA DOĞRU MUDUR? Çalışanlar.. YılmazSİFAL Proi Kumbaracıbaşı, üniversitelerde işe son verilme işlemini kınadı SORU Ev kadmı olarak 1.1.1980 tarihinden itibaren Bağ Kur üyest olarak prim ödemekteyim. 1964 1989 yılları arasında bir hamu kuruluşunda T.C. Emekli Sandığı'na, emekli he~ seneği ödemeh suretiyle memuriyet yaptım. Yüksek tahsilim ve kamu kuruluşundahi hizmetim ve ayhh dikkate alınarak 9. basamaktan prim ödemeye başladım. Bu intibaka göre prim ödemekte iken Bağ Kur'dan blr ya» gönderilerek. önceki hizmetim ve tahsil durumuma göre 12. basamaktan prim ödemem ve geçmiş aylara ait prim farhlannm kuruma ödenmesi istenmisür. Bu talebe uyarah farklan ödedU ğim gibi 12. basamaktan da prim 6de mekteyim. Bu intibak ve uygulama doğru mudur? Doğru ise başlangıcından sonuna kadar yüksek prim ödemem emekli aylığına ne derece etklU olur? M. ÖZKAL Kadıköy • ÎSTANBUL YANIT Bağ Kur Sigortalüannın Gelir Basamaklannın Seçilmesi Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesi «Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlanna Tabi Bir îşte Çahştıktan Sonra Bağ Kur'a Girenlerin Basamak Seçmesi»ni bazı koşullara bağlamıştır. «Madde 6 Başka bir Sosyal Güvenlik kuruluşuna tabi bir işte çahştıktan sonra Bağ Kur'a girenler geldlkleri Sosyal Güvenlik Kuruluşundaki, prime esas ücret veya keseneğe esas derecelerin en yakın basamağı secmiş sayılırlar. (...)» Yönetmeliğin bu maddesi gereğin ce sizin Emekli Sandığı'na hangi derecenin kaçıncı kademesinden kesenek ödediğinizin bilinmesi gerekmektedir. Ancak memur olarak aldığınız aylık, Bağ Kur sigortalısı olduğunuz 1 ocak 1080'de Bağ Kur'un 12. basamağın prime esas olan ücrete eşit ya da üstünde îse yapılan uygulamamn doğru olduğunu söyliyebiliriz. Başlangıcından sonuna kadar en yüksek basamak olan 12. basamaktan prim ödeyenlerle, 12. basamaktan bir tam yıl prim ödeyenlere bağlanan yaşlılık ayliklarında bir ayncalık yoktur. "YÖK ve Rektörler politik davranıs icinde,, ANKARA, (Cumhuriyet Btirosu) Gazi üniversitesi Iktisadi ve tdari Bilimler Fakül tesi iktisat politikası ana bilim dah başkanı Prof. Onur Kumbaracıbaşı, bazı öğretim elemanlannın üniversitelerdeki gcirevlerine son verilmesini kınadı. Prof. Kumbaracıbaşı, «Türk üniversltelerinln gelece ğini karartmaya ktmsenin hakkı yoktur» dedi. Ankara ÎTIA eskl Başkanı olan Prof. Onur Kumbaracıbaşı, bazı öğretim elemanlannın üniversitelerle ilişkilerinin kesilmesi uygulamasını kınadığmı açıkladı. Prof. Kumbaracıbaşı, «tiim flnlvct sitelerde billmsel hlçbir gerekçesi olmayan bu uygulama ları kınadtğıını açıklamayı öğ retim üyeliğinin onurln blr görevi sayarım.» dedi. Prof. Kum baracıbaşı, şunları söyledi: «Değerli meslektaşlanmızın bllimsel yetenekleri ile geldikleri üniversitelerden uzaklaştı nlmalarının tek nedenl politik deşerlendirmeler olabüir. Bun lar ise, subjektif ve Szel amaç lı degerlendirmelerdir. Üniver sitelerin politika dışında tutulması yasa ile lstenirken, YÖK ve Rektörler politik davranışlar içüıe glrmişlerdir. Türk üniversitelerinin geleceğini karartmaya kimsenin hak kı ve yetkisi yoktur. Bugün bu uygulamalan üniversitelerde yö netenler, toplum önünde mut laka mahkum olacaklardır.» • Öğtetmeninö^encinin.. GECİKEN DİPLOMA İŞLEMLERİ borulan. • • sorunlan * ^ T NE U CR Kura çekimleri bugün bitiyor ÎTÜ'de dün öğleden sonra yapılan kura çekimleri sonuçlanna göre, înşaaftan 7, Makina'dan 4 ve Mimarhk Fakültesi'nden 3 öğretim üyesinin adlarının bugün acıklanması bekleniyor. Üniversite yöneticileri. gerek Eektörlüğe, gerekse doğrudan YÖK'e gönüllü görev almak için başvuruda bulunanlann sa yısınm 40'a yaklaştıgını söyledi ler. Marmara Üniversitesi'nde YÖK'ün istediği öğretim üye şi gereksinimi, îktisadi ye İdari Bilimler Fakültesi İşletme ve îktisat AnabUim dal lanndan Ud öğretim üyesi tâ rafından karşılandı. Üniversite yöneticileri gerekli bazı işlem lerin tarnamlanmaması nedeniyle gönüllü öğretim üyelerinin isim lenni daha sonra açıklayacaklarını söyledi. Yıldıa Üniversitesi'nde de YÖK'ün gönderdiğHkişilik öğretim üyesi gereksinimi gönül lü doçentler tarafından karşı landı. YUdız Üniversitesi, Mü hendislik Fakültesi'nden Doç. Muamer Aşkm ve Doç, tlhan Berktay Dıyarbakır F. Ü.'ye, Doç. Altan Laçin Konya S. Ü.'ye, Doç Mehmet Yücel Antalya A Ü.'ye, gidecekler. Yıldız Üniversitesi'nde gönüllü öğretim üyesi sayısı önceküerle bir likte 14'e yükseldi. Önceden diğer üniversitelerde görev almak için YÖK'e baş vuruda bulunduğu bildirilen Yüdız Üniversitesi öğretim ii yelerinin ve gidecekleri üniver sitelerin adları şöj'le: Prof. Hulusi Güngör Edirnedeki T. Ü.'ye Prof. Necati Erşen, Doç. Dr. Fahri DağU ve Doç. Dr. Zekeriya Polat Hacattepe'ye bağlı Zonguldak Müh. Fak.'ne, Doç. Mustafa Ersin ve Doç. Güven Erkan Izmir 9 Eylül'e bağlı Denizli Müh. Fak.'ne, Doç. Dr. Ahmet Ulvi Avcı, Doç. Sebahattin Çağlayan ve Doç. Dr. Rıfkı Arslan Edirne T. Ü.'ye, Doç. Talat Tnncer'in görev yeri, henüz belirlenmedi. HACETTEPE'DE Hacettepe Üniversitesinde Rektö yardımcısı Prof. Ahsen Orhon, ihtıyaç duyulan üni versitelerde görevlendirilecek öğretim üyelerir,in belirlenme si için kura çekilmesi işlem lerinin tamamlandığmı kura ile görevlendirilenlerin istaıleri nin YÖK'e bildirildiğini söyledi. Prof. Orhon, kuralar konusunda şunlan söyledi: «Hacettepe İJniversitesi Tıp Fakültesi'nden 6 öğretim üyesi 4'ü Dicle Üniversitesi'nde, 2's.i Atatürk Üniversitesi'nde olmak üzere görevlendirUdi. İktisadi ve tdari Bilimler Fakültesinden t Doçent ile Dişçi lik Fakültesinden 1 profesör de Atatürk Ünirersitesinde gö revlendirildüer. Böylecc Hacet tepe Üniversitesinde 9 öğretinı üyesi kurayla îhtlyaç duyulan yerlerde görevlendirildUer.» Prof. Orhon kurayla atanan kişilerin isimlerini açıklayama yacağmı da sözlerine ekledi. IZMİR'DEKt KURA îzmir Ege Ünirers'tesi'ndeki kura çekimi sonucuna göre, 2 profesör, 13 doçent ve 3 yardım cı doçent başka üniversitelere gîdecekler. E. Ü. Rektörlüğünden alınan bilgiye göre, Tıp Fakültesi Pa toloji bölümünden Doç. Dr. Sa liha Soydana ile Doç. Dr. Gülşen Çorub'un gönüilü olarak Erzurum Atatürk Universitesi'ns gitmek istedikleri belirtildi. Kura sonucu diğer Universitelere gidecek öğretim üyelerinin adlan ve görev yerleri şöyle: Tıp'tan Prof. Oya Tuncar Sivas C.Ü.'ye, Prof. Mithat Yılmaz türk Kayseri E.Ü.'ye, Fen ve Mü hendislik grubundan Doç. Hüsa mettin Akçay, Yrd. Doç. Duygu Tosyaü, Doç. Şeref GUçer, Doç. Özgül Koçak, Doç. Turhan Altınata, Doç. Selman Kınacı, Doç. Türsan Demir, Doç. Levent Yü ceer Samsun 19 Mayıs'a Ziraar Fakültssinden Doç. Ünal tlbaş, Yrd. Doç. Necdet Angm, Yrd. Doç.MJUi Canyurt, Doç. Musta fa Ergül Diyarbakır D.Ü.'ye, Doç. Salim Mutaf Sivas C.Ü.'ye, Doç. Kadir MendUcioğlu, Samsun 19 Mayıs'a Diş Hekimliğinden Doç. Murat Gömel, Doç Atüla User Diyarbakır D.Ü.'ye. Ege Üniverstesi yetkUileri, gönüUU olarak diğer üniversite lere gitmek isteyen öğretim üye lerinm değiştirme (becayiş) ya pabllecekleri belirtildi. Kura sonucu diğer üniversite lerde görev alan öğre'im üyelerinden bazUan, uygulamaya karşı çıkarak kuraya girmela ri gerekenlerin kaynlarak, ken dılerinin haksız yere atandıkia nm öne sürdüler. Adı geçen öğretim üyeleri haklanm adli yoDardan arayacakıannı söylediler. Dün kura çekimi yapılan Boğaziçi ve Hacettepe Üniversiteleri'nde sonuçlar gizli tutuluyor. İsknlerin YÖK'ten öğrenilebileceği belirtildi. Yıldız ÜniversitesFnde gönüllü öğretim üyeleri çıkınca kura çekiminden vazgeçüdi. Bu universiteden 14 öğretim üyesi gidiyor. Haber Merfcezl Öğretim üyesi gereksinimi olan üniver sitelere gönderilecekleri belirlemek amacıyla başvurulan kura çekme işlemi bugün akşa ma kadar tamamlanacak. Dün İzmir, Ege, Ankara Hacattepe ve îstanbul Marmara, Yıldız ve îstanbul Teknik Üniversitesi'nde kura çekimleri yapıldı. îstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yapılan kura çekimi sonuçlan gizli tutularak YÖK' e bildirildi ODTÜ eski rehtörü Kurdaş : YÖK asırı merkeziyetçi Kurdaş, YÖK disiplin yönetmeliğine dayanilarak öğretim üyelerinin kolayca üniversite kapısmın önüne konulabileceğini söyledi. ANKARA (ANKA) ODTÜ eski Rektörü Kemal Kurdaş, YÖK'ün Türkiye'deki askeri ve polis teşkllatı hariç tüm yüksek öğretim kurumlarını kendl idaresinde bir piramitte topladığını belirterek «TÖK, bütün yüksek öğretimi tek bir şekil, tip ve model içinde düzenlemek istemektedir» dedi. Kemal Kurdaş, banka ve Ekonomik Yorumlar adlı dergide yayınlanan bir söyleşisinde, YÖK'ün yüksek öğretim sisteminde çeşitli üniversite modellerlnin denenmesine olanak bırakma dığım öne sürerek, «Use ö& retiml gibi, yüksek öğretim de tek bir üniversite sistemi içerîsinde organize edilecek ve yürütülecektir» şeklinde konuştu. Kurdaş, konuşmasmda, fakülte, enstitü, bölüm, ana bilim dalı ve benzerl birimlerin açılıp kapanmasma dahl doğrudan karar verebilecek olan YÖK'ü aşırı merkeziyetçi ve müdahaleci olarak niteledi. YÖK sisteminde akademik özerkliğin laftan varolduğunu da belirten Kurdaş şöyle dedi: «Akademik ünvanların ka zanılmasıyla ilgili akademik yükselmelere, haftahk ders yükü, çalışma esaslarına, öğretim elemanı yetiştirilmesine yayın, işlerine, bilimsel araştırmalarla ilgili giderlere uygulanacak esaslara ili.şkin yönetmelikler gibi, akademik alan a düşen pek çok yönetmeliği, kurumdan kuruma geçiş esaslannı, lisans progranılannın eşdeğerliliğinl, hangi flniTersİtenin faangl Wlim dalında, kaç öğretim üyesiyle hizmetini aksatmadan sürdürebileceğini bep YÖK belirledi ve belirleyecek.» YÖK'ün blr başka vasfınm da aşırı denetleyicl olduğunu belirten Kurdaş, YÖK'ün yayınladığı disiplin yönetmeliğine dayanılarak öğretim üyelerinin kolayca üniversite kapısının önüne konulabileceğini söyledi. Kurdaş, YÖK'ün plancı, özendiriei koordinasyondan çok birtakım yaptırımcı, zorlayıcı yönlendirmeler getirdiğinl kaydederek, şöyle konuştu: «Bu zorlayıcı tutunıların akademik kariyere glriş heveslerini zayıflatması, bir üniversite içinde alışılmış bir çevrede bir ekip halinde birlikte verlmll çalışma olanaklarını kısıtlaması, kısaca üniversitelerde verimin düşmesi doğaldır.» SORU: Îstanbul Tıp Fakültesi Sağlik Lisesi'ni 1980 • 1931 öğretim ytiında biürdim. Bu yıl üniversite sınavla~ nnda İ.Ü. Edebiyat Fakültesi'ni kazandım. Lise diplomam bugüne değin verilmediği için, fakülteye kesin kaydımı, bitirme belgesiyle yaptırmakta çofe zorluk çektim. Diplomamm bu denli gecikebileceğine inanmadüar. Ancak rektörlukten aldığım bir yazı ile kaydımı yaptırabildim. 1 Ocak 1983 gününe değin diplomamı götürmek zorunda olduğumu bildirdiler. Bizim liseyi bitiren arkadaşların hepsi aynı zorluklarla karşılaşıyor. Diploma işlemlerimizin çabuklaştmlması sağlanamaz mı? Sağlık Lisesi Bğrendleri adına: Haydar AKSOY YANIT: Sağhk Lisesi'nden aldığtmız bilgiye göre, diplomalanmz Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Mesleki Öğretim Bölümüne gönderiliyor ve Bakanın onayına sunuluyonnuş. Bu nedenle gecikmeler oluyormuş. Onay işleminin bir, bir buçuk, kiml zaman iki yıl sürdüğünü de saptadık. Çocuklanmıza zamanm değerinl, dağmıkhktan kurtulup akıllıca iş görmenin yararlannı benimsetme açısmdan çok güzel bir örnek doğrusui SSYB'nm, insan sağlığım ilgilendireu konularda da bu denli ağır davranmamasmı dileyelim. • Cemil Deniz'e Samsun: îlkokul ve ortaokuldaki çocuklarmıza kitap öğütlememizi istiyorsunuz. Şimdilik liste halinde öneremiyoruz. Ama fırsat buldukça tanıtacağımız kitaplar olacak. BANKER KARADOĞANLAR Tasfiyesine karar verilen Banker Karadoğanlar Makina Takım Endüstrisi ve Tic. A. Ş.'den alacaklı olanların başvurulan başladı. Tasfiye işlemlerini yürüten 14 nolu Tasfiye Kurulu'nun dünkü Resmi Gazete'de yaymlanan duyurusuna göre, Banker Karadoğanlar Ticaret A. Ş.'nin tasfiyesine Maliye Bakanlığı'nm başvurusu üzerine karar verildiğı belirtildi. Banker Karadoğanlar'dan alacaklı olanların en geç 16 aralık 1982 tarihine kadar 14 No'lu Tasfiye Kurulu'na başvurarak alacaklarını yazdırmaları gerekiyor. Banker Karadoğanlar'a ve diğer ilgilılerine borçlu olanlarla. bunlara ait para, mal ve menkul kıymetlerden yaı arlanmış olanların da 1 aralık çarşamba gününe kadtır Tasfiye Ku rulu'na başvurarak beyanda istendi bulunmaları O BORSAŞ'IN MALLARI Halen yurt dışında kaçak durumda bulunan Eser Sezer ve Enver Özkay kardeşlerin sahibi olduğu BORSAŞ'm mallarmın satışma başlanıyor 8 No'lu Tasfiye Kurulu'nun Resmi Gazete'nin dünkü sayısmda yer alan duyurusunda. BORSAŞ'm Kuğulu Pasajı'nda bulunan işyerindeki 3 milyon 53 bin 150 lira değerindeki büro eşyalannın 2 arabkta satılacağı belirtildi. Satış o gün gerçekleşmediği takdirde 7 aralıkta tekrarlanacak. RUMA, (a.a.) Papa'ya suikast olayını soruşturmakla gö revli İtalyan yargıç tlario Mar tella, 15 gün önce Frankfurt'ta yakalamp tutuklanan Musa Serdar Çelebi'yi sorguya çeKmek üzere Boma'dan Frankfurt'a gitti. Bılindiği gibı Musa Serdar Çelebi, Papa'ya karşı dü zenlenen saldında Ağca'ya ta banca sağlnmakla suçlanıyor. Italyan Adalet makamlan Çe lebi'nin kendilerine iade edilmasini lstiyorlar. Italyan yargıc Celebi'yi sorguya cekmek icin Frankfurt'ra BAKO Menlcul Değerler Finansman ve Yatırım Anonim Şirketi'nin tasviyesi için Îstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi' nde Maliye Bakanlığfnca açılan dava bu gün başlıyor. # BAKO DAVASI BUGÜN "Asılsız ihbarlar birbîrinî kovaladı,, Erbü TUŞALP ANK.\RA, Yalnız Sosyal Bi limciler atılmadı 5 üasım operasyonıı ile Ankara Unıversıtelerinden. Lınyit konusunda. krom konusunda petrol konusunda doğru bildiklerini söy leyip savunanlar da kapı önü ne konuldular. Eski tanımı ile Fen Fakülte. si Asistanlarırdan, yeni tanımı ile Fen Fakültesi Araştırma görevlilerinden Hikraet Tümer'in mesleki doğrulan sa vunması yanında bir suçu dana vardı, ünlü bilim adamı İsmet YıUnaz'a göre. Fen Fakültesi JeoloJİ Bölümü Araştırma görevlilerinden Hikraet Tümer (A.L.) adlı bir kız öğrencinin «Geçer notunu geçmeze çeviren» bölüm başkanı Prof. Ismet Yılmaz'a bu işin yasaı dayanağı olmadığını söylemişti. Geçer notun, geçmez nota çevrilmesindeki gerekçe, Prof. YUmaz'ın doyurulmamış bedensel tçgüdüsünden kaynaklanıyordu. Soruşturmalar, mah kemeler, Sıkıyönetimlerle do lu olaylar tsmet Yıbnaz'la Hik ntet Tümer*i iyice karşı karşıya getırdî. Gözaltına almrnalar, mahkemelere, savcüık lara gidilip gelindi: Olay 1980 yüında oldu.. Geçer not alan öğrenciye geçmez not verilmeyeceğini söyle dim. Öğrenci, o dersten geçti ğini biliyor ama kendisüıe kaldığı bildirilmiyordu. Fakül te yönetimi Ismet Yümaz'ı ku surlu bulup (kusur büdirme cezası) verdi. (A.L.) ye ayrn yönetimce geçer not verildi. Prof. Yılmaz 12 eylülden sonra konuyu siyasi platforma çekmeyi başardı. AsUsız ihbarlar birbirini kovaladı. Ankara Üniversitesi, asüsız suçlamalannı soruşturmak için komisyon kurdu. Biz aklandık. O, universiteden bir ay uzaklaştırma cezası aldı. Ceza Danıştayca da onandı. Bütün bunlar tsmet Yılmaz' m Jeoloji bölümünün basına getırilmesinde bir sakm ca oluşturmadı. Bölüm Başkanınız tsmet Yılmaz ile kişisel sürtüşnıeniz var deraek?.. Yalnız benımle değil sür tüşmesi, kürsü kurullannda kendisine karşı olanla da, uy gulamalarma karşı olanla da, yetkili kılmdJktan sonra hesaplaşmaya girışti. Görünürde kazanan o. Ben de yardım cı doçent Alan Tamer de, Hıdır Çağlayan da, Erdal Senö?. ds sonuçta işten atıldık. 11 arkadaşun için de bu tür ge rekçe bulmak kolay. Universiteden atüışınızuı öznel koşulu dışında söyleyecekleriniz yok mu?.. Olmaz olur mu? Herkesin bildiği gibi, bu olaylarm yaşamlacağı 2547 sayılı yasanm çıkmasıyla bekleniyordu. Önce bir anda sözleşmeli personel yapıldık. Asistan kadrosunda olanlan sözieşmeli araştırma görevlisi yapıverdiler. Ortada imzaladığımız bir sözleşme fi lan da yok. Ozgür fradenlz ile bir söz leşme Imzalanıadığınra mı söy lüyorsnnuz?.. Sözleşmenin mantığında yatan hiçbir belge imzalamış değiliz. Çalışma süresi ve ko şullan, ücret ve öteki koşulları içeren bir metin imzalamadık. Yasamn geçid iO"uncu maddesi ile bir sabah sözleşmeli oluverdüı. Yanlışlıkla ya da zorla inualanıış olmayasanız, böyle şeyler oluyor da?.. İmzalamadık, sözleşme Smzalamadan, sözleşmeli personel nasıl olunur görsünler di ye hiçbir metin imzalatmadılar blze. «Niçin atüdmız?..» sorusu giderek anlacnsjzlaşıyordu amı bu soruya yanıt anyorduk. Söy îeşimizin 1863'te açılan ilk da rülfunun'dan başlayıp, 1933' teki çağdaş üniversıteye uzanan bölümden aklunda kalan bir kaç ısim oldu yalnızca. Muzaffer Şerif'ler, Niyari Berkes'ler, Bülent Nuri Esen' ler, Bahri Savcı'lar, neler, neler yaşamışlardı kimbilir? Iç politik gergınliklerde süreklı olarak el atılan yerler. üniver sıteıer oluyordu. Sorunumuzu YÖK üyele ri ile de konuştum. (BİIıyoruz ve üzgünüz) demekten öteye gıdemeyen bir kıskacın içinde durumumuzu anladıkları soylemekle yetındiler. YÖK üyesi Prof. Reşat Büaloğlu (yasanm ruhu) derken, Prof. Tahsin özgüç (herşeyi bıliyorum. İlgi alanmdaki doğrulaşey olmadı) dedi. Sözün kısası herkes kendi havasmda yani. Universitedeki temizlık anlaşılmaz bir seferin başlangıcı mıydı?.. Diye düşünürken, Jeolog Hlkmet Tümer sözleri nı şöyle sürdürdü: Sucluysam niçin yargı önünde değilim. Bilimsel yetersizliğim söz konusu ise yap tıklarımın altmda kimin inızası var Ne suçluyum, ne de bilimsel yetersizliğim var. Bir yerbilimci olarak, ülkemin ma denlerl, su kaynakları, petrol yataklan konusunda duyarsız kalmam milmkün değil. Bir in san, bir aydın olarak bir öğrencinin uğradığı haksızlığa göz yummam da mümkün de feilSadece işimizin elimizden almdığıru, meslegimizı sürdürmeye YÖK Yasasmın engel olamayacağını söyleyerek, bu işlemi yapanlann fazla rahat lamamalanm söylemek istiyorom. Ilgi alanmdaki doğruîan başka düzeylerde söylemeye devam edeceğimi bilsinler, bölüm Başkanlan, Dekanlar, rektörler ve YÖK üyelerinin baştan sona hepsi. Cerlton'a bindiren gemiye ihtiyatı haciz konuldu îstanbul Haber Servtsl tstanbul Boğazına küavuz almadan giren ve pazar "ecesi Yenıköy Çarlton Oteli'nın lokanta kısnuna bindiren «Ab> düllatif» isımli Kıbrıs Eum bandralı yük gemisine thtiyati haciz tedbiri kondu. Dün yuzdürüiereit Denlz Polisi'nin refakatinde Büyükdere önlerine çekilen cemi soruş turma sunuçlanana kaüar deniz polisinin gözetiminde tutulacak. Sarıyer SavcUığı tarafın dan ihtiyati haciz tedbiri konulan Abdüllatıî tsimli geminin neden olduğu zararların saptanması için blUrkışi heyeti çalışmalaruıı sürdürüyor. SUÇSUZ BULUNDU Öte yandan, THA'nın haberine göre gemi kaptanı Mustafa Hosur bilirkişi raporunda suçsuz bulundu. Soruşturmayı yürüten Sarıyer Savcüıgı tara fından hazarlanan bilirkişi raporunda kazanın teknik bir anza nedeni üe meydana geldiği belirtilerek gemi kaptanuıda kusur ve suçfoulunmadığıJcay dedildi. Sanyer Cumhuriyet Savcısı Mehmet Salt Eren ya pılan bilirkişi çalışmalan sonu cu Suriye uyruklu kaptan Mus tafa Hosur*un serbest bıraküa cağım ancak kaptanın yoluna devam edebilmesi için uğradığı maddl zarardan ötürü otel yetkMleri ile anlaşması gerekHgini vurguladı. (Baştarafı 1. sayfada) rin bu düzeyde bir asgari ücret belirlemesini hiçbir zaman karşüayamıyacağı türünden gerekçeler her zaman ağır bastıgı için, bugüne kadar yapüan tüm asgari ücret komisyonu toplantüarmda, asgari ucretin beUrlenmesine esas alınacak ilkeler hep pazarlık konusu olmuştu. Komisyonda hükümetler ve işveren temsUcileri karşısında sürekli azınhkta kalan Türk • tş temsilcüsri hep tavlz verme zorunda kalmış, asgari ücretin belirlenmesinde hep sosyal gerçekler değil, işletmelerden yaaıa ekonomik gerçekler ağır basmıştı. Asgari ücretin hiçbir zaman, yasadaki anlamına uygun, işçi ve ailesinin insanca yaşama ücretl alamamasi bir yana, yıllar içinde yapılan brüt ücret artış lan, fiyat artışlannım gerisinde kalmış, sonuç olarak asgari ücret kendine göre de 1963 yümdan bu yana yan yanyanm Ustünde bir değer kaybstmişti. Asgarl ücretle çalışan bir işçinin 1963 yılma göre, yandan fazla yoksullaşması bir yana, yıllar içinde yapılan brüt ticret artış1 mayıs 1981'den bu yana da satm alma gücünden çok fazla şeyler yitirdi. Örneğin asgari ücretle çalışan bir işçi mayıs 1981'de 1 kilo ekmek almak için 59 dakika çalışırken, bugün 1 saat 35 dakika çahşmak zorunda. 1 kUo sığır eti için 12 saat 31 dakika çaıışması gerekirken, bugiin 17 saat 21 dakika çalışmak zorunda. Enflasyona ilişkin resmi istatistikler, asgari ücretin mayıs 1981'de çok düşük olan satm alma gücünü koruması için dahi %6570'lik bir artışın gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Komisyona giden önerilerde mayıs 1981'den bu yana olan fiyat artışlan bir yana atılarak, 1983 yılı İçin enflasyonun %20'lerda tutulabileceği varsayımı Ue, bu oranlarda bir arüş öngörülüyor. 1981 • 82 fiyat artışlarnun altında kalan her belirleme, iki yüm fiyat artısı toplamının altında kaldığı oranda, asgari ücret. le çalışanrişçinln mayıs 1981'e göre de daha yoksullaşması anlamına geliyor. Planlama kaynaklı önerilere ilişfein haberler karşısında, Türk İş'in görüşmelerin daha başında açmaza girilmemesi için rakamlı önerilerle gitmeyeceğl, asgari ücretin beUrlenmesine ilişkin ilkelerin tartışıunasuu yeğleyeceği bildirUiyor. Ancak bu konuda da komisyon çalışmalannın daha başında önemli pürüzlerin çıkması söz konusu. ÇUnkü öıeUikle planlama çevrelertnde «işslzUk, ekonomik koşullar ve aile yapısmı» ön planda tutacak yeni Ukelerden söz edüiyor. Buna göre, işçi ve aileslnin insanca yaşama ücretl ilkesi bir yana bıraküıyor. Asgari Ucretin enflasyonn yacagı kabul ediUyor. 1983 için öngörülen' lasjon artışı Ue bağlantılı bir oranda ücret artışı dUşünülüyor. Asgari ücretto dü. şük tutulmasının işsizliğe olumlu etkisi olacağı savunuluyor ve «nasılsa İşçi, ailesi Ue blrlikte yaşıyor. Ailede diğer blreyler de çalışacağma göre, bu ücretle aile ve kendlslnin geçinmesi zornnln değil» deniliyor. Asgari Ucretin geçen yülarda, son belirle ÂSGARI UCRETE ENFLASYOBM meden bu yana kaybettiğı büyük değerler bir yana, işsizlığin ailede birkaç kişinin olrden iş buUnasını olanaksıa duruma getirmesi ds ayn bir sorun, ekonomistlerin Düjük bir bölümüne göre de asgari ücretin artmasmın enflasyona olumsuz değil olumlu etkisi olacak. Herşeyden önce asgari ücretten doğrudan yararlanacağı tahmin edilen 500 . 600 bin civarındaki asgari Ücretle çalışanlar, gerçekte bu Ucreü almıyorlar. Son iki yüda, iş yerlvsrindo üretim hacminın artmaması, işçi çıkarma yasağı Ue özel sektörde işçi sirkülasyonunun, durmast ve de KİTIere yeni işçi alınmaması politikası sonucu, toplu sözleşmelerden yararlanan iş yerlerinde asgari ücretle çalışan ve asgari Ucret artışaıdan yararlanacak işçi sayısı yok denecek kadar az. Asgan ücret asü, sözleşmesine göre asgari Ücretle çalışır görülen ve büyük çogunluğu çok düşük kalan bu ücretin farkını işverenden elden alan, topîu sözleşmesiz küçük iş yerleri çalışanlarmı ilgilen diriyor. Asgarl ücretin artırılması, gerçekte vergi dışı kaçak ödenen bu ücretıerin vergi kapsamına alınmasını sağlıyacak, işçının geliri yasallaşacak, sigorta kapsamına gırecek. Asgari Ucret Komisyonu'nun bugün başia yan ve yeni yılda yeni asgari ücret uygulamasına olanak verecek şekilde sonuçlandırılacağı bildirilen çalışmalan, bütttn bu ilke tartışmalannda hangi görüşlerin ağırlık kazanacağmı ve asgari ücretin ne kadar kutsaı ücrete yaklaşıp, ya da daha fazla uzaklaşacağını ortaya koyacak. BUGÜN TOPLANIYOR Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün Çalışma Bakanı Prof. Tnrhan EsemerTn baskanhfmda toplanıyor. Bakan Turhan Esener'in ya pacağı bir açış konuşması ile çalışmalarına başlayacak olan komisyon toplantısı bugün saat 10.00'da Çalışma Genel Müdürlügü'nde yapılacak. Hükümetten, lşverem kesiminden ve Türk îşten beşer uzmanın katılacağı toplantüarda, her üç kesim de asgari ücret konusunda çeşitli önerüer getirecek. Komisyon toplantüan sırasmda gUnde 3 bin 500 kalori alması gereken orta ağırlıkta iş gören bir işçinin bir aylik besin dışı ve besin içi harcamalan ile aile giderleri de hesaba katılarak ortak bir rabkam Uaarinde anlaşılmaya çalışılacak. Çalışma Bakam Esener, bundan önce ysptığı açıklamalar sırasında, asgari ücretin 1 ocak 1983 tarihinden itibaren geçerli olması için çalışmaların bu zamanlamaya uygun sürdürüleceğini bildirmişti. TÜRK • tŞTE TOPLANTI Dün Türk İş Genel ^şkanı Şevket Y * maz'ın başkanlığmda Türk . tş'te asgan ücretle Hgili son bir değerlendirme toplantısı yapü di. Türk tş uzmanlannın da U~tıldığı toplantıda Türk tş'in komisyonda takınacağı tavır da belirlendi. ari ücret komisyonu son olarak 1 mayıs Bİ tarihinden itibaren asgari Ucreti brüt 10 bin lira olarak saptamıştı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog