Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 17 KASIM 1982 Prof. Hasan Olalı: Türkiye içîn yuzde 45 kalkınma hızı normaldirı Işsiz sayısı tier yıl 400 bin artıyor Kallanmamn dünya şartlanna da bağlı olduğunu söyleyen Prot Hasan Olalı «Kalkınma hızınm yüksek olması için kaynaklarımız yeterli değil» dedi. f ÎZMIR, (Cumhuriyet Ege Burosu) Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bılimler Fakültesi Işletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Olalı, ülkemizde iş piyssasına her yıl yaklaşık 600 bın kişinin katılarak i$ aradığını söyledî. 600 bln kişi daha katıhyor. Bunlardan yaklaşık 200 binine iş bulunuyor. Kalan 400 bin kişi işsizler ordusuna katıbyor. 1981 yılı verilerine göre ülkemizdeki işsiz sayısı 2 milyon 053 bin, Prof. Dr. Hasan Olalı, ül bunlara gizli işsizler de dakemiz nüfusunun yı'da yüz hil. Işsizlere yeni iş alanlade 2.5 oranında arttıfeını, n açmak devletin tenıel gö boylolıkle nüfusa her yıl 1 revlerinden biridir. T.C. Amilyon 250 bın kişınıa ka nayasası'nm 49. maddesi, tıldığma değmerek, işsız nü 'Çahşmayı herkesin bir hak 9 yagmdakl yeğenlne yankesictlik yaptıran fusun artışı üzerine şunlan kı ve odevi kabul etmiş, her«Çarpıcı Ayten» ve suç ortağı kadın, dolandısoylodi: kese iş sağlamayı ve işsizrıcılık masası detektiflerince yakalandı. Yak«Her yıl işsizlerin içine liği önlemeye elverişli bir laşık 500 bin lira çaldıkları belirlenen Ayten ortam yaratmayı devletin e1 sas görevlerinden biri say Acar ve Gülseren Yurdayiğit adlı yankesici kaduılar, yapılan sorgulamalarmda suçlarını itiraf etüler. Emnlyet Müdürlüğü Binası'nda fotoğraflan çektirüen yankesicî miştır.» kadınlar, «yttzünüztt açarmısımz» sorusuna «ınahmahremdlr» yanıtmı verdiler. Polis, Prof. Dr. Hasan Olalı önümüzdeM yılda vo Beşinci gözaltına alman Ayten Acar ve Gülseren Yurdayiğit'in daha sonra çıkarıldıklan ilk Plan döneminde «Ne çok mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğunu bildirdi. Yankesici kadınlar yanlahızb, ne de çok yavaş kal rmda 9 yaşındaki Mehmet'e de «sanatları nı» öğretiyorlardL kınma stratejileri» izlenmemesi gerektiğini belirterek şunlan söyledi: «Arzu ettiğimiz ölçttde bir de en kararlı biçimde eleştiren kalkınma değil, muktedir ol lerin bile zaferinin gerçeği de duğumuz ölçüde dengeli bir ğıl ölçüsu üzerinde durdukları kalkınma stratejisl uygulabelirtilıyor. mak gerekmektedir. Çünkü Yazıda, «Batı'mn Doğu'dakî cezası aldı. temel direği» arabaşlığı altmd* unutulmamahdır ki, kalkınHalkın Kurtulusu Gazetesi Sorumlu Yazı İş Acan aynca Tutuklu yargılanan TCK'nın 311. madBatı'nın, Orgeneral Evren'in bu ma ritme değil, dünya şartleri Müdürü Nevzat Acan 15 yıl 2 ay hapise desi uysrınca da 116 lıra para siyasi ufku korumasında bü lanna da bağhdır. Türkiye cezasına çarptınldı. : yuk çıkan bulunduğu bıldiril için yüzde 4 5 arası bir mahkum oldu. 4 HALKIN KURTULUŞ dı. Bu konuda yaada şu satır kalkınma hızı normaldir. tYESt MAHKUM OLDU îstanbul Haber Servisi ran, Serdar Babadırbgil, A lar dikkatı çekıyor: «Batılı si« Bur.u yükseltmeye U çalışDevYol örgütüne üye olmak • Halkın Kurtulusu örgütüyasi idealiere bağlı Körfez ül mak İşsizlerin sayısmı artırır Törkmen. ne üye olmak ve 12 haziran kelerindeki hatta Mısırdaki or ve enflasyonu hızlandınr. ve eylemlerde bulunmaktan sa DİSK'LtLERIN İTİBAZI 1980 tarihinde Cemberlitaş'ta Af ta sınıf Araplan, ekonomik ge Kalkınma hızınm yüksek ol nık 15 kişi çeşıtli hapis cezaEEDDEDlLDI lanna çarptınldılar. Ayrn daganistaıı olaylarmı protesto etlişmenin başlangıcında demokt>I£K'e bağlı ssndikalarm yö ması için kaynaklarımız ye vada 17 sanıkta beraat etti. mek için korsan miting düratik kurumlarıa oluşabileceneticısi ve üyesi 80 kişınin tuzenlemekten samk 4 kışı çeşitli ğine iımndırmak bakımından terji değil.» Îstanbul Sıkıyönetim Komu. tukluluk haltne yapılan itiraz hapis cezalanna carptınldı. yüreklendirici bir örnek olabiÜlkenıızın 1930, 1940, 1Ö50, tanlığı 1 Numaralı Askeri Mah reddedildi. lir. Bu ülkelerln devrinıci azın Sanıklardan Güven İnce 5 Dt£K avukatları tarafmdan 1960 ve 1 7 sonrası olmak 9Ö kemede devam eden duruşmalıkların eline düşrncsi ihtiraali üzere 5 kez bunahmla kar yıl, Gürkun Vanş va Fethi Böda duvarlara yazı yazmak, kor haklarmda henüz dava açılzayıflar. Buna karşılık, Türiâ sılaştığına değinen Hasan lııkgiray yaş küçukiüğü de goz san miting düzenlemeic, ör mamış 80 kişinin tutukluluk ha ye'mn bn konuda başarısızhğa önüne alınarak 3 yıl 4 ay, Gazı line yapılan itiraz dun Istangüfc üyesi olmak ve silah buOlalı, «Türk ekonomisinde uğraması NATO'nun doğu kaYalçınoğlu da ;aş küçüklüğü bul Sıkıybnetim Komutanlığı lundurmak suçlanndan çeşitlı özeliiği nadının parçalanmasına yol a bunalımlar yapısal nedeniyle 2 yıl 4 ay 10 gün hahapis C9zalarına çarptırılan sa 2 Numaralı Askeri Mahkemesi' ile dikkati cekmektedir» de nıklann isimleri şunlar: çar. pis ce<ıası aldılar. nce incelenerek r e d d ^ l d i . HALKIN KURTULÜŞU Îstanbul Sıkıyönetim Komu Batı dünyasınm doğudaki te di. Cumalî Inal 6 yıl, Aleattin Hasan Olalı yeni planlama YAZI İŞLERI MUDURÜ tanlığı 2 Numaralı Askeri Mah mel direğı olarak Türkiye, Mavral 6 yıl 8 ay, Satılmış EIkemesi'nde yapılan yargılamaMAHKUM OLDU Iran'daki devrimden ve Afga anlayışmda ilk hedef üzeridemir 4 yıl 9 ay 10 gün, i'Jeatda sanıklardan Cumalı BölükHalkın Kurtulusu Gazetesi ııistan'daki Sovyet işgalindcn ne ise şunlan söyledi: tin Bahadır 6 yıl 2 ay, Yaşar gıray'da beraat etti. beri giderek gerillrai daha faz«Yeni planlama anlayışm Turan 4 yü, AU Tatar 8 ay, Sorumlu Yazı îşleri Müdürü # «DevSol 3» davasında Nevzat Acan komünizm, bölüIa duyuyor. NATO, Türkiye'vı Mehmet Pakçay 1 yıl, Sedai Körfez'de acil bir durum halin da ilk hedef, Türk ekonomîKarademirci 8 ay, Kakan Genç culük propagandası yapmak, dun Şabau tnce, Kcnan Ögeyik, Erdal Tüzün, Nurettin Ahükümete, orduya ve adliyeye de Batı'nın petrol rezervlerint sini dışa açmak ve ulusiararası piyasalarda daha re 8 ay, Hasan Zafer Birol 1 yıl, yayın yoluyla hakaret etmek ıd kangil, Kemal Küçükşahin'ın korumak amacıyla gönderilebi Aydın Tibet 6 yıl, Volkan Yarakabetçi bir düzeye çıkarsorgusu yapüdı. lecek kuvvetlertn harekât mer Çıir 1 yıl, Mahir Falavaroğlu G dıasıyla 15 yıl 2 ay hapis cezakezi olarak göriiyor. Törkiye' maktır. Çünkü, Türk ekonoîstanbul Sıkıyönstim Komuyıl 8 ay. Mehmet Yeşiltepe 1 sına carptınldı. 27 hazıran 1977 tarihinde ya tanlığı 2 Numaralı Askeri Mah mîsi "BâiiâSn Böyle kalkm* * yü, 'Songur İper 20 gün. . , ymlanan Halkın Küıtuluşu ga kemesi'nde devam ednn yargıvetlerinin bir gün îrau'a mü masını devam ettirebiîmete zetesindekı çeşiUı yazılardan Ismada sorgusu yapılan sanıkdahale İçin lcnllanacakları yol için yeîfl* dış piyksalar bul^~* Beraat eden sanıklar şunlar: lar suçlamaları kabul etmedı»îelih Uçar, Can Hasanoğiu, dolayı İstanbul Sıkıyönetim Ko lara da hakim bir mevzide. mak ve bu hedef doğrultuler. Mahkeme sanıklardan Gök Can Erse, Ilker Duman, Hal mutanlığı 1 Numaraü Askeri Siındi Türkler Orgeneral Ev sunda uluslararası rekafcete sel Mercan, Kadir Günaydın, dun Dereli, Gonca Gökyar, Blr Mahkemede yargılanan Nevzat ren'in Anayasa'sını kabul et> etkin bir şekilde girınek gül Kaygusuz, SaUm Say, Ga Acan TCK'nın 159. maddesi ge Yaşar Atik, Kerim Peşkirli, Ah tiklerine göre, Türk politikası durumundadır. Aksi takdirreğince 3 yü, TCK'nın 142/16. met Sarıkuş ve Mustafa Erdem ranfer Cengiz, Namık Kemal na ilişkin olarak halâ varolaıı Başbay. Faruk Ozdemir, Hu m&ddeleri uyannca 9 yıl 8 ay, Yorgan'm sorgusunun 23 kasım kuşkulan, Batı'yı Türkiye'nin de ne ithalatı, ne de yatırım 142/3. maddeden 1 yıl 8 ay, 313. salı gunü yapılmasma karar strateiik önemini tanımaktan )an geliştirmek mümkün o lusi Önder. Ahmet Turan Sul, verdi. Hüseyin Kıalocak, Birol Tu nıadde uyannca da 10 ay hapis labilir.» abkoymamahdır.» Bassavcu ElcVnin en az sekiz yıl hapsini istedi • • ' • ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bayındırlık eski Bakanla nndan Şerafettin Elçi ve arkadaşlannm yargılannıalarına dün Yuce Divan'da devam edildi. Duruşrmada esas lıakkındaki mütalasım okuyan Bassavcı Firuz Çilıngiroğlu, Şerafettin Elçi'nin gorevını 2 kez kötüye kullanaığı ve rüşvet aldığı savıyla en az 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Bassavcı esas hakkındaki mutala sinda Elçi'nin Arinan Midjat'ıa Bayındırlık Bakanlığına atanmasına yardımcı olmak, işçi alımmda tarat" tutraak ve kayırmak suçundan TCK'nın 240, müteahhit Mehmet Badur' un haksız kazanç elde etmesıne kolaylık sağlamaktan TCK'mn 213/2 maddesi gereğınce cezalandırılmasmı istsdi ve bu cezalann altıda bir'den yanya kadar artınlabileceğini söyledi. Bassavcı aynca Adnan Midyat jn Nuri Cebecioğlu'ndan 1 mil yon 280 bin lira rüşvet aldığı savıyla TCK'nın 213/2 ve 80. maddeleri gereğince cezalandırümasını isterken, Nurı Gebel oğlu ve Mehmet Badur'un rüşvet almak, Yaşar Çehrelinin'de görevini kötüye kullanmaktan 3'er yıla kadar, Mehmet Nimet Kılıçer'in de Elçı'nin Mehmet Badur'dan rüşvet almasına yardım etmekten 10 yıla kadar ha pislerini talsp etti. Bassavcı Vedat Gebeloğlu ile Nurcan Çehreli'nin beraatlerine karar verilmesini istedi. Carpıcı Ayten İstanbuFda su sıkmtısı önümüzdeki günlerde de sürecek "The Economist,, Dergisi Evren icin Türkiye'nin De Gaulle'ü denildi thş Haberler Servisi Nüfuzlu İngiliz dergisi «The Economistjin 1319 kasım tarihli sayısında «Türldye'nin De Gaune*ü» başhklı bir yazı yayınlandı. Yazıda Anayasa içın yapılan halkoylamasının sonuçla rı inceleniyor ve Cumhurbaş kanı Kenan Evren'in 1958 yıhnda General De Gaulle'ün Fransa'da iktidara geçiş biçimini anımsattığı görüşüne yer veriliyor. «Türkiye De Gaolle'ü» başlık Iı «The Economist» makalesinde ayrıca «NATO'nun Tiirkiye'ji Batı'mn Körfez'deki petrol rezervlerinl korumak a macıyla kuvvetlerini sevkedeceği bir harekat merkezi olarak» gördügü de kaydediliyor. Yazıda, Batı Avrupa'dakj liberal demokratların Türkiye' dekl askeri rejim hakkındaki kuşkularının çoğunun evet oylarının çığı altmda silinip gittiği, bu arada Evren'i Türkiye' DevYol üyesi 15 sanık qesitli hapis cezalarına carptınldı tstanbul Haber Servisi îstanbul Su ve Kanalızasyon tdaresi'nin Genel Kuruı toplantısı bıterken Istanbul'daki su sıkmtısı devam edıvor. Iki gün süren Genel Kurul toplantısm da ÎSKİ'nin 1983 yüı bütçesı uzerıne görüşmeler sürerken suya yapılacak zam konusu da karara bağlandı. tSKÎ Genel Kurulu'nda alınan kararlann Bassavcı Çilingıroğlu esas bugün açıklanması bekleniyor. Yaklaşık 20 gündür Istanhakkındaki görüşünde yeni kabul edılen Tüi'kiye Cumhurıy» bul'un özellilde Rumeli yakatı Anayasası ile sanık Elçi ya smı etkileyen susuzluğun önülarma yeni bir durum getınl müzdeki günlerde de süreceği oğrenıldi. Terkos golündeki medığını bildırdi. Başsavcmın gıderümeesas hakkmda'kı görüşunü bil motopomp arızası dirmesinden sonra sanık avu ye çalışıhrken su seviyesinin katları savunmalarını hazırla normalin altma inmesı nedeniy malan içın kendılerine süre ve. le kentin batısına veterli su rilmesıni ıstediler. Duruşma so verilemiyor. İSKI Genel Münunda Yuce Divan tutuklu sa durlüğü'nün aldığı ilk önlem nıklar Şerafettin Elçi ve Ad olarak ilçelere sıra ile su veril nan Midyat'ın salıverılme ıs meye çahşılıyor. Su sıkmtısı ötemlerınin reddedilmesinı ka zellıkle Beyoğlu ve Şisli'de etrarlaştırdı. Duruşmanm sa kıli oluyor. Kimi vatandaşlann bahki bölürnünde ıss El ll Sağlık Mudürlügü'ne başvuçi'nin savunma avukatları maa rarak susuzluğun neden olabile kemeye verdikleri belgelerın ın cegt hastalıklara karşı önlem cîlenmesını istediler. Duruşma alınmasım istedikleri de öğreılen bir tanhe ertelendi. nildi. Türkiye ile Arnavutluk arasında tîcaret protokolü imzalandı ANKARA, (Caıuhariyet Bü rosu) Türkiye ile Arnavut luk arasmda tlcaret hacmlne ilışkın protokol dün im zalandı. Tîran'da ımzalanan protokolde Türkiye ile Arnavutluk arasında gelecek yıl ticarete konu olacak mallar :1e bunlann mıktarlan belirlen dı . Calınan sifre ile banka subesinden 12 milyon 200 bin lira cekildi ÎZMÎR. (a.a.1 Bir bankanm îstanbul Karakoy ^şubfsindea şîfre kullanılarak hmır şubesine gönderilen 12 milyon 200 bin lira, Kemal Can adlı ilgisiz bir ki şı tarafmdan alındı. Edinilen bilgiye göre, olay şu çekilde gerçekleştirildi. Biı bankanm îstanbul Karakoy subesinden «şifre» numafası'çalmaraît Emir Şu besıne 12 milyon 2 Ö bin liÖ ra gönderildi, Kemal Can adlı şahsm bu parayı alması istendi. Havalenın geldıği anda. adı geçen şahıs bankaya geldi. Parayı alalak kayıplara kanştı. Durumu banka yetkilileri Izmır ve îstanbul Mali Pohslerine bildirdi. Yetkih'ler, yaptıkları soruşturmada, ay nı şekilde îzmir'den Îstanbul Karakoy şubesine, aynı şebeke elemanlan tarafından yine bir başka şifre kullanılarak gönderilen 5 milyon 300 bin liranm ahnmasmı bekledi, ancak bu pa ranıp zamanında çekibnedi ğı belirlendL POLİS ALAEMDA Bir şebeke tarafmdan tertiplendıği sanılan olaydan sonra, îzmir Mali Polisi alarma geçti v e banka yetkililerinin ve bu serviste gorevü kişüerin ifadeleri almdı. Adı geçen Kemal Can adlı şahfcıa eşgalini veren banka görevlilen, kendisinm son derece sogukkanh olduğunu ve hiç bir şekilde panige ka pılmadığını ifade ettiler. Polis yaptığı soruşturmada. bu tür ıki olaym daha başka bankalarda üçboş yıl öııce yine meydana geldı giR\ a>nı kiişlerin bu bankalprdan da kulliyetli mıkfarda para çektığmı söyledi ler. TOPKÖMLIR Kolay Yumurta buyüklu{(unde briket taneleri olarak üretilen TOPKÖMUR, 25 kg.lık plastık torbalarda.satışa sunulmuştur. Elde edılmesı kolay, elmızde ya da arabanızın bagajında taşınması kolaydır. Işteymvakıtuıız • lanafmdaııüıctikııyem kömüıdür. m . TOPKÖMÜR'üntüketıciyibıktıran kirletici özellikleri yoktur. Tozsuz, cürufsuz, issız biryakıttır. KaMteli KİMKAT'ın guçlu testslerınde, uzun ve cıddı araştırmalar sonucunda üretilen TOPKÖMUR, gerek kullanılan koktozu ve lınyit, gerekse katkı maddeleri yonunden buyük ustünluklere sahıptir. Tane boyu, kalorısı standard'tır.Tozu, taşı yoktur. Ekonomik Kaliteli, kalorisı yüksek bir yakıt olduğu için TOPKÖMUR ekonomiktir. Ayrıca kuru, taşsız ve tartı emnıyetı tam olduğundan büyük tasarruf sağlar. Tam yandığı için ısı kaybına neden olmaz. TOPKÖMUR, ulusal kaynakiarımıza dayalı olduğu için ülke ekonomisine, verımli olduğu için enerjı tasarrufuna katkıdrf. Her türtübilgi icin: Kımkat Kımyevı Katkı va Yakıt Maddelen Sanayı ve Tıcatet A Ş Buyukdere Cad Lâlezar Apt No 101 Kat2 GayrenepeISTANBUL Fab . Kırklareh/Vize 243244 Tel 669136 bir KOÇ HOLDİNG kunjluşudur lstanbul içi depolarda 25 kg. torbaflyatı 450 TL'dır. ILANEN GIYAP T.C. ÎSTANBUL 8.'INCt tŞ MAHKEMESİ HAKIMLtĞI'NDEN üosya So: »81/173 Davacı Seier Ozata tarafından davalılar SSK Genel Müdurlu?u, Muba Akvol ve davaya danıl eduen Nazik Papurafıu ve NIKU Paparalıu aleyhıne açuan tesbıt davasmın yapuaıı yarpılaması sırasında verılen ara kararı gereğınce: Davaya dalul edllen Nazık Paparatıu ve Nıko Paparafiu, Kalyoncu Kulluk Cad. No: 77 Kuledibı Istanbul adresınde bulunamadıgmdan adına :'.anen davetiye teblıg edılmış, da valı davetiye teblıgıne rağmen duruşmaya gelmemış olduğundan bu kerre adına ilanen gıyap teblıgıne Karar verılmış olmakla duruşma mn bırakıldıgı 18.11.1982 giinü saat 11.3ü'da İstanbul 8.'inci İş Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendıslni bir vekil ile temsil ettırme si gıyap yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. CBasın: 11837)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog