Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI SÖYLEV Gazi M. Kemal ATATÜRK 21. baa ile altmışbeşinci bine ulattı. Türkçeleştiren: Ord. Prot. Dr. H.V. VELİDEDEOĞLU EDERt: 400 TL. tsteme Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU tSTANBUL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20936 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 17 Kasım 1982 Çarşamba ggjp gunü karşılığı alacagı asgarl floretlıı zanıri lhtiyaçlannı asgari düzeyde karşüamaya yeterli» olması gerekiyor. Yenl Anayasanm Daruşma Meclisinden geçen taslağında, asgari ücretin, ülkenin ekonomik yapısı, bölgeler ve iş kollanna göre belirlanmesi istenmişse de, söz konusu maddeler çok sakıncalj görUlerek, sert eleştlrilere konu olmuş, Konsey bu ilkeleri Anayasa metninden çıkarmıştı. Yenl Anayasa'da asgari Ucrete ilişkin yer alan «Asgari ücretin tespltinde ülkenin ekonomik ve sosyal durumn gdı&nünde bulundurulur» hükmü ise, asgari Ücretin belirlenmesine ilişkin yasada bir değişiklik gerekttrmediği gibi, asgari Ucretten ne anlaşılması gerektiği ne de belirlenmesine ilişkin ilkelerde de herhangi bir değişiklik geörmlyor. İş nukukçulannım aynı zamanda «knts&l ücret» dediklerl ve yasaya göre en az 2 yüda bir yeniden belirlenmesi gereken asgarl ücretin, bir lşçinin ailesi ile birtikt» insanca yaşayacağı bir gelir olması gerekiyor. Bir başka anlatımla, Anayasa, yasalar ve hukuktaki kavramına uygun bir asgari ücret belirlemesinde, asgari Ucret komisyonunun bir ışçi ve Türkı ye için geçerli ortalama aila nüfusu İçin, zorunlu beslenme, bannma, giyim, sosyal gereksinmelerinin geçerli piyasa fiyatlan Üe hesaplanması ve bu hesaplamaların sonucunda çıkanı asgari ücret olarak kabul etmesi gerekiyor. Ancak ülkenin ekonomik gerçeklerl, işletmele(Arkası Sa. 11, Sü. 6'da) Ekonorni Seırlsl Merkez Bankası'nın altın flyatlaruu be lirleme yönündeki karannın açıklığa kavuşmasıyla biriikte, Kapalıçarşı sarraf ve kuyumcu esnafı arasında dogmuş olan tereddütler de büyük ölçüde giderilmış oldu. Merkez Bankası'nın altın fiyatlannı belirleme karannın, 24 ayar külçe altın için bir gösterge fivat saptanması ile sınırlı kalacağımn anlaşılması üzerine EÖrüş belir ten kuyumcu ve sarraflar kara BELGELBR'I ÎÇEREN ÜÇÜNCÜ CİLT İLE TAMAMLAY1NIZ ' Türkçeleştiren: H. V. VELIÜEDEOĞLU tsteme Yeri Çafedaşş Yaymlan Turk ocağı Cad. 39/41 Ederi: 300 Ura Gazi M. Kemal Atatürk'ün SÖYLEV'ini Âsgari Ücret Tesbit Komisyonu bugün toplamyor Karardan sonra altîn fiyaları gerilemeye başladı Asgari ücretin resmi enflasyon Sarraflar, altın kararından hosrtut oranında artırılması bekleniyor Şflkran KETENCt Asgari Ucret komisyonunun bugün başüyacak çahşmaları ile asgari ücrete ılişkin yasal tartışmalar sona enyot. Ancak asgari ücretin anlamı ve belirlenmesine ilişkin ilkeler güncel sorun haline geliyor. Asgari ücret komisyonunun, îş Vasasmın 33. maddesine göre Çalışma BaKanlığı'nca toplantıya çağınlması, yakın tarihler için ilgiü yasada bir değişiklik düşünülmediğini ortaya koyuyor. 1969 yılından bu yana işçi işveren hükümet üçlüsünün katıldığı merkezl bir kotnisyon tarafından saptanan asgari üoretin, ilgili yasa maddesine göre, «lşçilerin normaJ bir n olumlu karşıladıklannı bildlr diler. Bu arada Türkiye altın pıyasasmın candaman olan Kapalıçarşı'da altm alısverişınin sürdüğü. dün 24 ayar altının fi yatınm gram başına 30 lira geriledigi görüldü. Cumhuriyet altını ise 200 lira değer kaybederek 18 bin 200 liradan 18 bin liraya düştü. Istanbul Kapalıça'""' altın plyasasının önde gek rimlerinden olan Şevki Pekt son kararlarla ilgili olarak söyle ko Kapalıçarşı altın piyasasımn tanınmış isimle nuştu:» Bakası'mn gBsterge «Merkez rinden Şevki Peker, altın karannın son şek flyatı belirlemekle vetinmesi bizl sevindirdi. Karar olumluliyle ilgili olarak, «Karar ülkeye ihtiyarî al dnr ve memleket menfaatinetın girişini teşvik edecek» dedi. dir. Merkez Bankası altm alım . satımına kalkacak olsaydı, o takdlrde altın ynrt dısına kaçardı. 1946 yılında Recep Peker hu yolda bir karar almış ve Mer kez Bankası'nın o tarihte 149 ton altm stoğu önemli ölçüde diişmüştü. Yanl bu tür bir denemenin başarılı olmadığı ülkemizde görülmüştür. Bugün alınan karar ise. vurda ihMyari altın cirişini teşvik edicl vöndedir. Çünkü bugiine kadar yasalar gereği miras va da her hangi bir volla tiısarda altını (Arkası Sa. 13, Sü. 4'de) Siyasi partiler yasa tasarısı MGK'ne şubatta sunuluyor • Anayasa Komisyonu sözcüsu Prot. Akyol «Esfei siyasiler için Anayasa'nın getirdiğt smırlamalar dışında ayrı bir sınırlama duşünmüyoruz» dedi. ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanması na başlanılan siyasi partiler yasa tasansının en geç şubat ayı başına kadar MGK'ne sunulacagı açıklandı. Açıklamayı yapan Anayasa Komisvonu stocüsü Prof Şe (Arkası Sa. 13, Sü. 5'de) A9tın operasyonu Açıklama başka, işin özü başka Yalçm POĞAN ANKARA Meıkez Baakası ve Maliye Bakanlığı gerı iidım attı. Yeni bir kaıar ahrken geri adım attı. Geti adım atarken de, kuyumcuların baskısına boyun eğmış oldu. Altın kararında asıl amaçlanan önlem, böylelıkle «golgedc kaldı» Altm fıyatlannm h6rgün Resmi Gazete'de yaymlanmasına ilişkin bir karar tasarısı aslmda çok genlere dayamyor. Bundan bırkaç yıl önce gerek Maliye Bakanlığı, geres se Merkez Bankası bu yönde bir karar oluşturmak amacı? la birkaç kez bir araya geldiler ve hatta bir karar tasartsı bile hazırladılar. Ancak, bu tasan bir türlü karara dönüşemecii. Şimdı yapilan açıklamaya göre, Merkez Bankası hergün 24 ayar külçe altımn fıyatını Resmi Gazete'de yayınlayacak. Bu yönde ılk uygulanıa dün gerçekleşti ve Resmi Gazete'de 24 ayar kül çe altın fiyatı yayınlandı. Kararın nedenine geçmeden önce, üzerinde durulma sı gereken ilk nokta, «Neden sadece 24 ayar külçe altının fiyatuıın» yayınlanmakta oiduğudur. îşte, bu noktada ku (Arkası Sa. 13, Sü. 4'de) ABDF. Almanya ortak bildirisi: tstanbul Balık Hali lüferle dolup taşıyor tstanbul Haber Servist Istanbul Boğazı'ndaki lüfer akını yoğunlaşarak sürüyor. Balıh haline öncehi gün 200 bin adet lufer getililirhen, dün saat 17'ye kadar çoğu lüfer 1 milyon balık teslim edildi. Kara denizden gelen bahkları tstanbul Boğazı'n da yakalamaya çalışan balıkçı motorlarının deniz trafiğini aksatarak bir kazaya neden olmamalan için Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik botlarının denetimleri de yoğun biçimde sürüyor.. Bu arada Boğaz'dan gececefe özellikle büyüh tonajdaki gemiler kılavuz almaları için uyanhyor. Öncehi gün Kumkapı ve Sarayburnu açıklarında yoğun bir şekilde yakalanan balıklann dün Yeşüköy açıklanna geldiği ve Marmara'ya doğru aktığı belirtildi. 3 aydır Ege adalarında lüfer akınını bekleyen Yunanlı balıkçılann da filolar halinde Çanakkale Boğazı'na doğru yola çıktığı ve Limmi Adası açıklarında Marmara'dan gelecek balığı beklediği öğrenildi. Yunanlı bahkçılar lufer akınını beklerken dün de Yunanistan'a lüfer satıldı. Yunanistan'a gönderılen 30 tonun yanıstra Bulgaristan, Fransa, tsrail ve Federal Almanya'ya da balık ihraç edildi.. Balık ahınmm giderek yoğun laşması üzerine Hyatlar da düştü, Beledi ye Tanzim Satışlan'nda lüferin tanesi 40 kofanamn tanesi ise 100 liradan satıldı Fotoğrafta dıs limanda filolar halinde av lanan tekneler. (Fotoğraf: Ender ERKEK) Türkiye'nîn demokrasiye donuş çabalarına destek olacağız • Reagan ile Kohl görusmesinden sonra yayınlanan bildiride iki lider Pederal Almanya'ya önümüzdeki yıldan itibaren orta menzilli füze yerleştirileceğini doğruladılar. WASHİNGTON (a.a.) ABD Başkanı Ronald Reagan ile Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl, NATO ittifakınm Güney ka nadındaki gereksinimlere (Arkası Sa. 13, Sü. 4'de) Üniversitelerde durum Bııgüııe kadar atılanların sayısı 148'e ulaştı JL Alo Ronald, ben Leonid.. Şimdiye kadar bu sorunu neden çözumleyemedik. Burada banş lçinde biriikte yaşamak o kadar kolay ki!.. • Selçuk Üniversitesi'nde Asistan Ahmet Akbaş, askerlik görevi tçin 4 aylık izinli olduğu halde işine son verilen öğretim görevlisi oldu. slaughter? Or, is ther a malignant Dıd Turks take Armeman land by force» TÜSİAD'IN ILANI İnternational Herald Tribune gazeteslnde yayınlanan ilanda Ermeni terörünün uluslararası terörizmin bir parçası olduğu beliıtildi, Yazısı 11. Sayfada Sovyet lideri, Brejnev'in geleneğini iztemedi Andropov, ABD ve Cin'e öncelik tanıdı Dış Haberler Servisl Leonid Brejnev'in olümünden sonra uluslararası polıtıka sahnesmde görülmeye baş layan yumuşama belirtilen de vam ediyor. Sovyetler Birlıği Komünıst Partisi Genel Sekreteri Yun Andropov, BBC radyosunun deyimi ile «beklenmeyen bir dinamiznüe», cenaze töreni ıçin Moskova'ya gelmış olan bir dizı liderle görüştü Andropov'un yaptığı görüşmeler arasında en anlamlı olanları ABD Başkan Yardımcısı Ge orge Bush ve Çin Halk Cura buriyeti Oışişlen Bakanı Hu ang Hua ile buluşması oldu. AP ajansı, Andropov'un yabancı iiderlerle görüşerek, Sov yetlerin geleneksel diplomatık protokolundan aynldığını bıl dırdı. Sovyetler'de uygulana gelen diplomatik yotokole gö re, ziyarete gelen yabancı dev let başkanlan. Sovyet Başkanı yardımcısı Vasily Kuznetzov aracüığı ile Komünist Partisi Genel Sekreteri ile görüşebilirler. Oysa, Andropov Pakistan Devlet BaşkaIJI Ziya ÜlHak ve Batı Altnan Devlet Başkanı Karl Cartens'i doğrudan kabul et(Arkası Sa. 13, Sü. S'de) Kura çekîmleri bugün bitiyor • Dün kura çekimi yapilan Boğaziçi ve Hacettepe Universiteleri'nde sonuçlar gizli tutuluyor. İsim lerin YÖK'ten öğrenilebileceği belirtildi. TUSIAD, dıs başına Ermeni terörünü hınayan ilan verdi Dış Haberler Servisl Türk Sanayicileri ve Işadamlan Derneği (TÜSIAD), international Herald Tribune gazctesine, Ermeni terörü ve 12 Eylül'den önce Türkiye'deki tedhiş olaylarına ilişkin tam sayfa, Ingilizce ilan verdl. Handa özetle şöyle deniyon «Geçtiğimiz yıl ocak ayında soğuk bir kış giinünde bir Türk diplomatı Los Angeles'te sokak ortasında öldürüldü. Diplomatm katilleri, kendilerinin ASALA (Ermenistan'm Kurtuluşu için Gizli Ermeni Ordusu) üyeleri olduklarını açıkladıIar, Bu açıklama, Amerikan halkına biraz giilünç geliyordu.. «Ne gizli ordusu?»' Bu «ordu» daha sonra Osmanlı Imparatorluğu döneminde 1915 yılında Ermfniler'e karşı işlenmiş suçların intikamını aldığını ileri sürdu. 65 yıl önqe meydana gel digi ileri sürulen olaylarm (Arkası Sa. 9, Sü. 7'de) • Lech Walesa: Ne yapacağıma karar vermek için zaman gerek. 3. sayfada • Banş Derneği ve DlSK davalan. 7. sayfada • Perincek Mr yıl hapse carptırıldı. • TSİP ve TKP bildirisi dağıtan 32 kişl yakalandL Suat Taşer İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) üzun süredir astım bronşltten rahatsız olan yazar, ozan ve tlyatro adamı Suat Taşer, dün sabaha karşı geçlrdiği bir kriz sonucu 63 yaşında öldü. Taşer'in cenazesi bugün Alsancak caminde kılınacak öğ le namazmdan sonra îzmir de toprağa verilecek. 1919 yılinda tstanbul'da Voğan Suat Taşer, Devlet Ronservatuan Yükseb Tlyatro Bftlfimftnö MHrdi Bu v JArkası Sa. 9, Sü. 3'de) Yazısı 11. Sayfada 'Asılsız ihbarlar birbîrinî kovaladı,, Ç K VONLÜ SANATÇ1 fâ W yaşında ölen Suat Taşer son olarak 9 Eylül Ünlvarsitesinde ö£retun üyeslydl. Kastelli, dolandırıcılar koğuşuna nakledildi • Abidin Cevher Özden can güvenliği gerekçesiyle Tunus'tan geldiğinden bu yana Sağmacvlar Cezaevinde tek kişllih bölümde kahyordu. HİKMtiT lUIVItK Sözlesme Bfifealanmadan nasıl sözleşmeli personel olunur görsünler dtye hlg bir metin ünzalatmadılar. t s t a n b u l Haber Servisl Banker Kastelli olarak bilinen Alıidin Cevher özden, halen tutuklu bulunduğu Sağmalcılar cezaevinde yattıgı tek kişilik bö (Arkası Sa. 13, Sü. 7'de) Devlet Eliyle.. Görevlerlne son verilen Tıp Pakültesl öğretim üyeleri, herhalde, aç kalacak değüler. Geçlmlerinl sağlamak için hemen muayenehane açacaklar; eğer buna olanak buiatnazlarsa özel hastanelerde çalışacaklar. îkiüç ay sonra bir de bakacaklar ki, kazançlar, eskiye oranla beşon katı artmışi. Tıp (Arkası Sa. 13, Sü. 7'de) Erbil Tusalp'in Hikmet Tümer ile konuşması 11. sayfada • Erbakan: MSP, illegal O^nlyet de£U, partidir. • Menteş: DGM yasası bu ay Meclis'e sunulacak. 14. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog