Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

dersaneleri Lise sonlar :| 6.KASIM BeKlemelıler. I.KASIM c * merkez Edırne: ÇanahKato Isıanöul: 23 69 22 83 1627 40 92 31 59 Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20935 Kurucusu: Yunus NADÎ 30 TL. 16 Kasım 1982 Salı Merkez Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması aynen şöyle: «Uluslararası piyasalarda 1970'li yıllarda, meydana ge len gelişmeler ve Uluslarara sı Para Fonu ana sözleşmesinde yapılan değişiklikler sonucu altının en son şubat 1973 ayında tesbit edilen ounce (ons) başına 42. 22 ABD dolarlık resnıi fiyatı işlerliğini kaybetmiş bulunmaktadır. Bilindiği gibi 1 ons 31.1035 grama tekabul ptmektedir. Ancak, ülkeınizde resmi bir altın borsasınm teşekkül etmemiş olması nedeniy le altının resmi fiyatı, ABD tarafından en son tescil edi len bu fiyat üzerinden ABD dolannın günlük TL kurları esas alınarak Merkez Bankası'nca tesbit edilmekteydi. Bu fiyat, (a) Çeşitli karar ve tebliglerle Merkez Ban kası'na devri zorunlu kı lanan altınların satınalınmasında, (b) DDY ve PTT gibi kuruluşların di&er ülke lerdeki benzer kuruluşlarla hesaplaşmalarında, (c) Mer kez Bankası bilançosunda kayıtlı altın varlıklarınm değerlendirilmeslnde kullanılmaktaydı. Ülkemizin dışa açılma politikalan çerçevesinde 1 mayıs 1981 tarihinden bu yana uygulanmakta olan günltik döviz kuru tesbit ve ilanınm bir uzantısı olarak 13 kasım 1983 tarihinde Resmi Gazete'de yayımla(Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) Modem Malematık Modem Rzik ghınden Cözum (Kolejleretoırlama) Bcsiktas. İstanbul 60 72O06Ü72 « Merkez Bankası günlük altın fi^atmı açıklamaya bugün basladı ABD'nin Ankarc Büyükefçisi; Yalnız 24 ayar altın fiyatı açıklanacak Merkez Bankası'nın yaptığı ilk açıklamada 24 ayar altınm 1 gramınm alış fiyatı 2.370, satış fiyatı ise 2.425 lira olarak beürlendi. Merkez Bankası'nca dünya fiyatlarına göre belirlenecek olan 24 ayar altın fiyatları diğer altın fiyatları için bir gösterge olacak. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Merkez Bankası 24 ayar külçe altının fi yatmı günlük olarak açıklamayd bugünden itibaren baş ladı. Altın alış ve satış fiyat ları hergün 24 ayar külçe altın için döviz kurları ile birlikte duyurulacak. Merkez Bankası'ndan dün ya pılan açıklamada 1 gr. 24 ayar külçe altının bugun kü alış fiyatı 2.370, satış fiyatı ise 2.425 lira olarak belirlendi. Açıklamada altın fiyatları nın tesbitinde 24 ayar kül çe altının uluslararası alnn satım fiyatlarınin esas alı nacağı kaydedildi. Bu fiyat lann öncelikle Merkez Ban kası'na devri zorunlu olan altınların satm alınmasında ve uluslararası kuruluşlarla olan hesaplarda kullanılacağı belirtılen açıklamada şoy le dendi: «Bunun dışında Merkez Bankası'nca tesbit edilecek fiyatlar bugün için kamuoyunu aydınlatıcı bir fonksiyon icra etmekten öte bir anlam ifade etmeyecektir.» Türkiye'nin alanlarına askeri malzeme depo edilecek ANKARA, (ANKA) Bırleşık Amenka'nın Ankara Buyukelçısı Robert Strausz Hupe, Turkıye' nın Bırleşik Amerıka ile yaptığı yeni anlaşma uyarınca modernleştırilerek havaalanlarına askeri mal zeme depolanacağını söyledL StrauszHuoe Ankara'da yayınlanan «Türkish Daily (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) TANIKLAR D1NLENDİ Tanıkların dinlendiği Banker Kastelli'nin dünkü duruşmasmda, Hisarbank'ın eski Genel Müdürü Ahmet Demirer de dinlendi. Demirer ifade verirkenKastelli bir ara söze girmek isteyince duruşma yargıcı Kastelli'ye bağırarak, «Şahit dinlerken müdahale yok!» şeklinde uyarıda bulundu. (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOGLU) Ürdün Kralı perşembeye Ankara'da ANKARA, (ANKA) Ürdün Kralı Hüseyin, perşeınbe günu Parıs üzenndea Türkıye'ye geçecek. Kral Huseyın ın Ankara'da Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Büiend Ulusu ile göruşmesı bekleniyor. Görüşmeler da. Ortadoğu'ya ilişkin ortak sorunlar» ve ikili iliçkilerle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtiliyor. (Arkası Sa. 11. Sü. 5de) TCK'da değişiklik tasarısı DM'ye sunuldu Ağabey Ozden, duruşmadan sonra öldü Laikliğe aykıri sucların cezaları artırılıyor m KastellVnin iş yaptığı bankacılar ifade verdi Durusmadon izlenimler % Ağır para cezalannm en az tutan 3 bin, hafif para cezalarının en az tutarı 1500 lira olacak % Suç ortaklarını ihbar eden suçluuun cezası dörtte bire kadar indirilerek uygulanacak. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 765 sayıh TUrk Ceza Yasasının bazı maddelerinde de ğişiklik öngören Yasa Tasarısı Danışma Meclisi Başkanlığma sunuldu. Tasanya gör e laikliğe aykıri suçlara verılen cezalar artırıla cak ve 141 ve 142'ncl maddeler le uyum sağlanacak. Suç işle yenlerın suçu ve diğer failleri ihbarı halmde cezalarda indirim öngörülüyor. Ağır para cezasının asgarl haddi bin liradan 3 bin liraya, (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) Yargıcın benzetmesi.. Fatih GÜLLAPOĞLU Kasteili'nln îlişkide olduğu banka yöneticilerinin tanık olarak dinlendiği dünkü duruşmada, Cevher Özden'iı» karşılıksız çıkan çeklerinin bir bölümünün verildığl îstanbul Bankası Sirkeci Şubesi'nin Müdürü Coşkun Tuncel de ifade verenler arasındaydı. Duruşma yargıcı, Cev(Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) Cevher Özden'in tahliye isteği yine reddedildi. Yargıç, tanık İstanbul Bankası Şube Müdürüne «hukuku çığrından çıkarıyorsunuz» dedi. tstanbol Haber Servisl Banker Kastelli olarak bılınen Abidln Cevher özden'in 20 ekimden bu yana ara verilen duruşmasına dün îstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi ve tanıklar dinlendi. Duruşma yargıcı Hüseyin Yücel tanıklardan îstanbul Bankası Sirkeci şubesl müdürü Coşkun Tnncel'in, Kastelli'nin karşılıksız çıkan cekleri konusundaki ifadesini alırken, «Bu nev'i çekleri verenieHu yanısıra alanlan da avnı derecede sorumlu tutmak cerekir. Hnbukıı çıgrından cıkarıyorsu. nuz» dedi. Suç delilleri toplanmadığı için Kastelli'nin tahllyesi bir kez daha reddedildi, durusma 3 aralık saat 14.00'e bırakıldı. Bu arada, duruşmadan sonra CArkası Sa, 9, Sü. 6'da) ALTIN KARARJNA TEPKİLER 6. sayfada Ortadoğu diplomatik trafiğinde Ankara'nın artan önemi Cengiz ÇANDAB Ankara giderek Ortadoğu' nun önemll başkentlerınden bin oluyor. Iki hafta önce Mısır Dışişleri Bakanı Kemal Hasan Ali'yi ağırlayan Türk yetkilılerı şımdl de yarmdan sonra Ürdtin Kralı Hüseyin'ı konuk edecekler. Kemal Hasan Ali, Ankara'ya Washing. ton yolundayken uğramıştı. Kral HUseyin'in de Ortadoğu polıtikasında çok önemli so nuclar yaratması beklenen Washington zıyareti birkaç (Arkası Sa. 11, Sü Bıla) DM'deki bütce görüsmelerinde Kuran kurslarınm yasa! olup olmadığı tartısıldı ANKARA ('lanmıriyet Büro su) Danışma Meclisi'nde dun Tapu ve Kadastro, Vakıflar, Devlet Meteoroloii tşleri Genel Müdürlükleri. Diy.ınet Işleri Başkanhğı ile Danıştay ve Anayasa Mahkemesi bütçelerı gdrüşülerek kabul edıldi. DM'de bugün Adalet. Milli Savunma, Kültür ve Turizm iîakanlığının bütçeleri görüşillecek. Devlet Bakanı Mehmet özgfineş, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüp bütçesi üzennde (Arkası Sa. 9, Sü. 2de) Asgari ücret 2 0 bin lirayı aşarsa, 1963 düzeyini koruyabilecek Şükran KETENCİ Yaklaşık 56 aydır toplanacağı haberlen çıkan Asgari Ucret Komısyonu nıhayet yarın çalışmalarına başlayabılecek. Yeniden belirlenecek asgari ücretın toplu işsözleşmelermden yararlanamayan ışçılerie, sendlkasız ışyerlerınde çalışan önemli bir ışçi kitlesını, 500800 bin çalışanı doğrudan etKileyeceğı belırtılıyor. Ayrıca asgari ücret, çeşitli bıçım lerde diğer çalışanların da üc ret ve sosyal haklarında etkiU oluyor. Asgan ücret komısyonunun çalışmalanm sonuçlandırmasına bağlı olarak belirlenecek ye ni asgari ücretin yeni yılla birlikte uygulanması ve asgari ücretin belirlenmesınde, geçmişte yararlanılan ılkelerde onemli değişiklik yapümaması bekleniyor. Asgari ücret ile kı dem tazminatı arasmda, kıdem tazminatı tavanı açısmdan kurulmuş olan ılışkinin kaldırılması, komisyona katılacak taraflarca ilke olarak önceden belirlenmiş durumda. öte yan dan asgan ücrel altmda kalan asgari memur maaşlannın, me murlara ilişkin hükümlere bağ h olarak asgan ücret düzey:ne getirilmesı de, memur tabanının daha önce yükseltilmiş olması nedenı ile etkili olmayacak. Ayrıca bu ilişkinin de tamamen koparılması ve asgari ışçi ücreti ile asgari me nıur maaşınm ayn ayn olarak (Arkası Sa, 9, Sü. 3'de) TEK, birikmis borç!arı takside bagladı ANKARA (Cumhurîvet Bürosu) Türkıye E!ektrik Kurumu, il merkezlerindekı bırikmiş elektrik borçlarını taksıtle alabılecek. TEK Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre il merkezlerindekl meskenlerde tüketilen elektrik için 1 kasım 1982 tarihine kadar düzenlenmiş faturalara ilişkin bcclar, abonelerm başvur maları halın^e i!k tiksit 5 (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) DR. BERKSUN Trabzon'daki Karadeniz Universiteslnden Işlne son verllen öğretim üvesi Dr. Fikri Berksun Berksun: Bilimsel özerklik yok Asiye UYSAL YÖK'ün geçici 10 ve 15. maddelerıne göre, 6 kasım itibariyle Trabzcn'daki Karadeniz Ünıversitesi'nden ılışkisi ke silen 2a öğretim ele(Arkası Sa. 11. Sü. 4 de» 9 Eylül ve Cukurova Universiteleri acıldı Haber Merkezi tzmlr 9 Eylül Üniversitesi, Adana Cukurova Üniversitesi İle bazı illerdeki fakülte ve yük sek okullarda yeni öğretim yılına başlandı. îzmir'de yenl kurulan 9 Eylül Ünlversitesl, blna sorunu çöztilemeyen Tıp Fakültesi dışında açıldı 9 fakülte. 11 yüksek okul ve 3 enstitüden olusan 25 bin öğ renciü üniversttenln açılı(Arkası Sa. U, Sü. 5'de) YÜZDEN FAZLA ÜLKENİN TEMSİLC1Sİ KAT1LD1 Sovyet ler Birliği Devlet Başkanı ve Komünist Partisi Genel Sekreterl Brejnev'in dün Moskova'da Kızılmeydan'da yapılan cenaze törenine yüzden fazla ülkenin temsilcisi ve onbinlerce Moskovah katıldı. Brejnev'in 74 yaşıdaki eşi Victoria Brej nev de tabutta bulunan eşini tören sırasuıda son kez öptü. Brejnev görkemli bir törenle toprağa verildi Andropov: İsbirliğine ı ABD Dışişleri Bakanı George Schultz, Beyaz Saray'ın Sovyetler'le bir doruk toplantısına taraftar olduğunu söyledi. Dış Haberler Servisi Sovyetler Birligl Devlet Baş kanı ve Komunıst Partisi Ge nel Sekreten Leonid Brejnev. dün Moskova'da Kızılmeydan da yapılan ve yüzden fazla ülkenin yük sek duzeydeki temsilcisi ile onbinlerce Moskovalımn katıldığı görkemli bir tören le toprağa verildi. Türkiye saati ile 12.00'de başlayan tö I Walesa: Dayanışma'nın ruhuna sadık ka lacağım. 3. Sayfada I Ölümünün 33. yüdönfimflnde ürhan Vell 5. Sayfada I Gfiınrflk venrllerlnden bütçeve 236 mllvar ek gelir s.ığlanabUir. 0. Sayfada \ Spor Toto'ds bn hafta 11. Sayfada 7 ünlversitede öğretim elemanı ihtiyacı: 303 12. Sayfada hazırız ki Victoria Brejnev, tabuta ilerleyerek eşini son bir kez öptü. Törende bir konuşma yapan SKP'nin yeni Genel Sekreteri Yuri Andropov, Brejnev, «Barış ve detantın yıunak bilmeyen savaşçısı» olarak niteledikten sonra, kendilerinin de Brejnev'in (Arkası Sa. 9, Sü. 5de» Haliç'deki yangında 400 milyona yakm nasar var ren. 12.45'te sona erdi. Bir top arabasına konan tabudun önünde, kaz adımları ile yurüyen askerler gittiler. Tabudun arkasında ise Leonid Bre) nev'in ailesi, Politbüro üysleri, Sovyet generalleri va diğer yüksek düzeydekı Sovyet yeîkilileri yürüdü. Brejnev'in eşi 74 yaşında Türkiye'nin en eski un fabrikası yandı İstanbul Haber Servisl 1910 yııında Fransiüar «ırafmdan kurulup üana s>ujua Turk ortakların elme geçen Ittıhat Leğırmencılık Ai? ye aıt Avvansaray un tabriKası dun yandı. Ayvansaray'da Haliç'in kıyı sında 10 bin metreKarelı.i alanda kurulu Turkıye'nın en eski değırmenındekı yangın saat 04.30 sıralarında demz tarafındakı un depoıarmın bu lunduğu ahşap bolumden çık tı ve kısa surede selıştı. Yan gma, itfaıye grupmrınm niü dahalesı yanında Denızcılılc Bankasına ait «Söndüren1» Unkapanı ve Galata köpruteri açılarak olay yerine sevkedıldi. Söndüren1, Haliç'in su seviyesı aşağıda kaldığı ıçın su pompalama yapamadı. Daha sonra Kuzev Denız Saha Komutanlığma bağlı ıtîaiye ekipleri olay venne getırilerek söndürme calısmaları na katıldı. .(Arkası Sa, 9, Sü. 3'de) GERÇEK Altın Icin Operasyon ardındaki Devlet Dİyasada yeni bir alana el atıyor. Gazeteler Maliye Bakanhğı'nın bir • Altın operasyonu» düzenlediğini yazıyorlar. İlk haberler olayın aynntılarını ve boyutlannı aydınlatıcı nitelik taşımıyor. Altın Operasyonu Maliye Bakanhğı'nın Merkez Bankası elivle yürürlüğe feoyocağı bir girişimdir Bundan böyle Merkez Bankası altın fiyatlannı szptavıp açıklayacaktır. ama, bu yeni yöntemin kapsamı ve etkileri honusunda yanıtları veril memiş soru dır. işaretleri var Asgari ücret tartısması Dünya borsalannda altın fiyatları düşerken Turkiye'de neden yükseliyor? Banker iflasları ve kimi bankaların zor durumlara düjmesi ve mevduat faizlerinin enflasyon hızının altına doğ ru kayma eğilimi bankalar da gerçek mevduat artışını durağanlaştırmıştır. Piyasada güven duygusunun yoralanması birikimci yurttaşın altına yönelih istemle(Arkası Sa. 11, Sü, 6 da) Meslek Erozyonu. Gellşmekte olan Olkelerln en önemll görevlerlnden biri her alanda u^man ve araştırıcı yetlgtirmeleridir. «Yetişmiş insan gücü» en büyük zenginlik kaynaklarından birldlr. (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) Hükümetin eğilimi brüt 12.500 lira ANKARA, (ANKA) Asgari ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü Ankara'da toplanarak çalışmalarına başlayacak. ilk tcplantısım Çalışma Bakanı Turhan Esener'in başkanlığında yapacak olan Asgarl Ücret Tespit Komisyonunun mÜ7akereleri sırasında Türk Iş adına komisyona katıla(Arkası Sa. 11, Sü. 6'da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog