Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

TÜRK ABD SİLAH TSC^RETİNfN ILK YÜZYSU ÇAGDAŞ YAYINLARI Doç. Dr. ORAL SANDKR Doç. Dr. KURTHAN FİŞEK Uteme Adresi Türkocağı Cad 39/41 CAĞALOÛLU 1STANBUL EDER! 100 TL. urı 59. Yıl; Sayı: 20934 Kurucusu: Yunus NADÎ 30 TL. 15 Kasım 1982 Pazartcsi TURKlYtTIE ALTIN FIVATLARI , (Cumhurıyel allmı) Telex ,23289.siktr Fbsta Kuh«)• V* 2 2627..stgtr Tp|pfon,75 <W 64 Merkez Bankası altm fiyatını îlk kez yarın açıklıyor Sendikalar ve iş yasaları göre düzenlenecek Anayasa'ya Altın operasyonu ı Maliye Bakanı başkanlığında yapılan toplantıda, dünya borsaları ve İstanbul sarraflannca saptanan fiyatlar dikkate alınarak ortala ma altın fiyatınm belirlenmesi kararlaştırıldı. ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun dttn Başbakanlıkta Merkez Bankası ve Hazlııe Genel Sekreterllği yetklllleri ile yaptığı toplantı sonunda. yeni altın fiyatınm yarın açıklanması kararlaştınldı. Dünya borsalarında altın fiyatlarının düşme eğllimine karşın TUrkiye'de iç talep nedeniyle artan altın fiyatlarının önüne geçilmesi yolunda çalışmalara başlandı. Bakanlar Kurulu kararı ile altın fiyatlarının Merkez Bankası tarafından günlük olarak tlan edllmesi nin benlmsenmeslnden son ra, Maliye Bakanlığı ve Mer kez Bankası yetkillleri, «Altın Operasyonunu» dün de sürdürdüler. Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu dün öğleden sonra Maliye Rakanlıgı Hazine Genel Sekreterliği ve Merkez Ban kası yetkilileri İle bir toplantı yaptı. Başbakanlıktaki toplantıda Bakanlar Kurulu kararının Merkez Ban kası tarafından nasıl uygulanacağı ele alındı. Bu arada, yenl düzenlemenin Merkez Bankası altın varlıklarını değer olarak olumsuz yönde etkilememesl lçln günlük altın fiyatınm saptanmasmdak) ilkeler belirlendl. Buna göre, Merkez Bankası dünya borsalarında kl fiyatlar ile îstanbul sarraflarınca saptanan fiyatlan gözönüne alarak, ortalama fiyatı saptayacak. ' Kafaoğlu'nun başkanhğındakl toplantıda, altının alım ve satım fiyatınm dün ya borsalanndaki hareketlere uygun olarak birllkte llan edtlmesl görüşü de benimsendi. Merkez Bankası tarafından gerekli ön çalış maların bugün tamamlanarafc, yeni altın fiyatınm ilk kez yarın açıklanacağı da öğrenildi. Maliye Bakanlığı yetktlllerl, yenl kararın altın fiyatlarını iç piyasada büyük ölçüde aşağı çekmemesl Için Darphane denetiminde yapılan alımsatımlarda Merkez Bankasının da hazır bulunacağı bildirilerek, «rlyatların tlan edilen altın flyatlarından sapma göstermemesl için müdahaie edilehilecektir» biçlminde konuştular. Bu arada, altm flyatmda görülebilecek düşmenin sar raflan etkilemeyeceği de be lirtildl. öte yandan, Merkez Bankasının altm varlıkları 5 kasımdakl verllere göre 27 milyar 888 mllyon lirayı geç miş bulunuyor. 1977"de 2,1 milyar llra değerinde olan Merkez Bankası altm varlıkları 1982'nin ilk altı ayı sonunda 25.2 milyar liraya ulaçmıştı. Konuyla 1lglM olarak gö(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) ısooo Grev ertelenmesinde Danıştay'a gidilecek 4501 4İÛ / • ~ \ 420 \ DUNYAOA AITINFIY, AUINFIYATLARI ( Lü'Uİtd borsıisı ) 410 17000, U \ 1 2 J 3 < 1 5 6 K ' KASIM AYI 9 1u 1! "12 400 TÜBKİYE'DE VE DtNYADA ALTIN FİYATLARI Son on gün içinde dünya borsalarında bellrçin bfr düşme eğilimi tçine giren altın fiyatlan Türkiye'de tersine hızla yükselmeye başladı. Cumhuriyet altını kasım başından itibaren ber RÜn değer kazanarak önceki gün 18.400 liraya kadar çıkarken 24 ayar külçenin fiyatı da 2700 lirayı aştı Türkiye'de liranın geleceği hakkındaId Ituşkıılar ve banka . bankerde güvence bulamayan tasarruflann yeniden altma yönelmesl fiyatlann yükseunesinde rol oynadı. Yüksek Hakem Kurulu'nca çözumleneceği yolundakl hükmü. 275 sayılı yasa ile «Ertelemcde Danıştay yoluMaliye Bakanlığı, Kıdem Tazminatı formulü nun açık bulunduğu» biçiminde yorumlanmış oluyor. ile ilgili çahşmalarım tamamlamak üzere. Yetkililerden alınan bilgiye göre, kıdem tazminatı ile Işık KANSU yürurlükte bulunan 2364 sa asgari ücret arasındaki ilişyılı «Sfiresi sona eren top kinin kaldırılması ile ilgili lu iş sözleşmelerinin sosyal çalışmalar, 17 kasım gunü ANKARA Milli Güven zorunluk hallerinde yeni toplanacak Asgari Ücret lik Konseyinin gündeminde den yfirürlüğe konulması Tespit Komisyonu'nun günbulunan 275 sayılı Toplu Iş hakkında kanun» işlevini yi demini etkilemeyecek. KıSozleşmesi, Grev ve Lokavt tirecek. Bu yasaya göre, dem tazminatının asgari ü o Yasası çıktığı takdirde. Yük 12 Eylül öncesi Imzalanmış ret ile ilişkisinin kesilmesl sek Hakem Kurulu'nun bu toplu sözleşmeler sona erdi çalışmalarının Maliye Bakan gunku işlevini düzenleyen ğinde, sözleşmeler YHK'ca lığınca tamamlanmak üzere 2364 sayılı yasa ortadan kal yenıleniyordu Yeni yasanm olduŞu öğrenildi Maliye Ba kacak. çıkması halınde. yasayla sı kanlıgının kıdem tazminatı Milli Güvenlik Konseyi, ha nırlandırılan durumlar dı tavanının. her katsayı artılen gündeminde bulunan 274 şında toplu sözleşmeler ta şında dortte bir oranında sayılı Sendikalar, 275 sayılı rafların karşılıklı görüşmesi artması formulö üzerinde Toplu Iş Sozleşmesi. Grev ile sonuçlandınlacak. durduğu ifade ediliyor. Bu ve Lokavt ile 1475 sayılı Iş Ayrıca yeniden düzenlene formüle göre, her dört katYasası tasanlannı kabul cek olan 275 sayılı yasa, sayı artışında kıdem tazmiedilen yeni Anayasaya göre grev ertelemesinde tarafla natı tavanı 2 bin 500 lira uyarlayacak 275 sayılı Top rın Danıştay'a başvurma hak yükselecek. lu Iş Sozleşmesi Grev ve Lo ları bulunduğunu öngörüAsgari Ücret Tespit K o kavt Yasa tasansı. YHK'nın yor. Bu durumda. yenf Ana misyonu 17 kasım günü Çagörevlerini içerdiğinden. bu yasada yer alan görev erte lışma Bakanlığında çaîışmatasarı yasalaştığı takdirde lemesi balinde uyuşmazlığm (Arkası Sa. 11. Sü. 8 de) Toplu sözleşme. grev ve lokavt yasaları çıkınca, YHK'nun bugünkü işlevi ortadan kalkacak Brejnev'in cenaze töreni için olağanüstü güvenlik önlemleri aiındi Dünya liderleri Moskova da toplandı Dış Haberler Servisl Dün sabah uçakla Moskova'ya giden UIusu, Leonid Brejnev'in bugün ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, «Brej pılacak cenaze töreni için nev, Türk Sovyet dostluğuna değerli katkı dünyanm önde gelen liderleri Moskova'da toplandı. larda bulunmus seçkin bir lider» dedi. Bülend Ulusu ile Çin Dışişleri Bakanı: Sovyet Komünist Partisi BaşbakanBakanı îlter TürkDışişleri ve hükümetinin ÇinSovyet ilişkilerini düzelt men de cenaze törenine kamek için yapacağı yeni girişimleri bekliyoruz tılmak üzere dün sabah saABD Dışişleri Bakanı George Shultz, ülke at 10.00'da Moskova'ya gittiler. Başbakan Ulusu haresinin Sovyetier Birliği ile daha yapıcı ilişki ketinden evvel Ankara Eler içine girmeye hazır olduğunu söyledi. senboğa Havaalanı'nda yaptığı açıklamada Cumhurbaş luk ve işbirliği niteliğinl kanı Kenan Evren ve hükü kazanınası için değerli katmet adına Brejnev'e son gö kılarda bulunmuştur.» revlerini yerine getirecekleBaşkan Reagan ise önceki rini söyledi. gün VVashington'da Sovyet Ulusu. şöyle konuştu: Büyükelçiliği'ne giderek baş «Seçkin ve saygm devlet sağlığı diledi. adamı olan Leonid Brejnev, SSCB KP Birinci Sekreson 13 yılda dünya üzerin teri ve Devlet Başkanı Leode derin bir iz bırakmış ve nid Brejnev'in cenaze töre tarihteki yerini nlmıştır. ninin sadece 45 dakika sü Türk • So*yet ilişkilerinin receği ve Brejnev'in naaşı bugünkü iyi komşuluk, dost(Arkası Sa. 0, Sü. 2'del 9 Alkol, ağtz kanserine yolaçıyor Tütün, üst sindirim yollannda, akciğer ve bu konudaki görüşlerini Le sidik torbasında kanseri teşvik ediyor. Tütün Nouvel Observatuer dergisi nin muhabirine şoyle anlatkullanan birinin idrarından bir miktar bir fa tl: reye şınnga edilince fare kanserli hale geliyor. SORU Kanserin iyileşDış Haberler Servisi Çağınıızın en belalı hastalığı kanser. Hastalığın gideril mesi amacıyla milyarlar harcanıyor araştırmalar ya pılıycı, konferanslar düzenleniyor. An'ak tam doyurucu bir sonuca ulaşılmıyor. Bu konferanslardan biri de geçen eylül ayında ABD' de düzenlendi. Diğerleri gibi Uluslararası Kanser Kon Kanseri yenebilmek icin calısmalar yogunlasterıldı • • • • Kocagöz: Herhalde \ beni birilerinin adanıı sandılar Erbil TUŞALP ANKARA SBF Oekanı Prof Necdet Serin'tn kendısını tammadığını öyle kesın bir dıı le söyledi ki «Yok canım» demek zorunda kaldım. Yaıu sızl hiç mi tanımaz, adınızı soyadınızı hiç mi bılmez? Hiç tanımaz. Adımı soyadjmı da bilmez. Şu anda oda sına girse, (Ben Fadü) deseniz (merhaba Fadü bey) diye biUr. SBF Anayasa bilim dalı araş tırma görevlilerinden Fadıl Ko i&gâr.'ttn işten atılan 13 arkadaşından lki önemlı ayncalığı leğe girdiğim 1950 yılında, bu oran % 30 dolayındaydı. SORU Peki ne degişti? YANIT Temelde hiçbırşey. Kanser, hücrelerin atirilmesinden ne anlıyorsu narşık biçımde bolunup çoğalaıasıdır. Bunları parçagresi'nde yine, ne bir ra nuz? dikal teori ne de mucizevi YANIT Uluslararası lamak gerekıyor. Ama bu bir ılaç önerildi. Bununla çevredeki yaygın kanı, kan hucreleri kontrol edemiyobirlikte Kongre'nin toplan serin tedavisınden sonra, 5 ruz. Sonuca ulaşmak için tısnıa katılan Fransa'nın en yıl içinde yeniden ortaya her zaman ve yalnızca 3 büyük kanser tedavi merke çıkması halinde iyileştiği yo klasik silahımız var; neşter, ışm ve savaştan beri kimya. zinin (Gustave Roussv Ens lunda. titüsü) yöneticisi Profesör SORU Bu konudaki isSORU tlerleme nerede? Maurice Tubfana, kanseri tatistikler nasıl? YANIT Tüm araçlarönleme çahşmalarında öYANIT Bugun kanse dan vararlanabilmede. Önnemli gelişmeler kaydedıldi rin ijileştirme oranı % 50 ce htıstalann kendilerinden ğini söyledi Prof. Tubiana oranında. Oysa benim messozetmek gerek. Tum sanayıleşmış ülkelerde, yaşam duzeyınm yuksek olduğu yerlerde hastaların erken teşhis çağrısına uyduklan goruluyor. Hastadaki urlar henui gelışmemiş olduğundan, tedavi kolaylaşıyor. Bunun bir eğitim sorunu olduğunu anlıyoruz. SORU Kanserin nedenIeri konusunda ne düşünüyorsunuz? Amerikalılar çev re kirliliği üzerinde duruyor (Arkası Sa. II, Sü. 7 de) var O da herkes gıbı ısten atılmıştı ama Kendısıne «Bir gün arayla ıki kez» teblıgat yapılmıştı. E'adıl Kocagöz'un ışten atılma yazılanndan ıltu yanlış adrese postalanmıştı Zariın üstünde «Sayın Fadil Karagoz» yazılıydı. «Ben Fadü Karag'i/ değilim, Fadi) Kocagöz'üm» ue seydı acaba ışten atılmış sayıl mayacas mıydı diye düşunülebı lirdı. Hukuk dışı bu olayda, böylece bir hukukı tartışma başlayabilırdı. Fadil Kocagöz öyle yapmad:. Zarfı güzelce açtı ve 7 satırlık tebligatı okumaya başladı. Kocagö7'de Karagöz'de olsa kencli sinın tebııgatta yazılanlarla 1 1 (Arka;r> Sa. 11, Sü. Kda) TASSuiBD'nin boru hattı amhmrgosu basarılı olmadı Dış Haberler Servisi Sovyetier Birliği, ABD Başkanı Rea gan'ın Çibırya Batı Avrupa Doğal Gaz Boru Hatü'na uygulanatı ambargoyu kaldırmasını «Amerika'nın başnrısızlığı olarak gördüğünii» açıklaaı. Sovyet rssmi haber ajansı TAtS'ın bu konudaki jonırraında, «Amcıika, teknolojik ambargo rygulayarak, Sibirya Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı'nin yapunını tehlikeye sokmaya çalıjmıs, ancak baaşnlı olamaınıştır» denıldi. Fransa Dışişleri EakarJığı'nca :T3!İs.n açıklamada da. ABD ile Batı Avrupa arasmda bu kcnuda hiçbir gorüşme yapılmadığım, Fransa'nın Reagan'ıu soz ettigı an!aşmava larai olmadığı bildirıldi. Açıklarnada, Reagan'ın kararının tek yanlı olduğu bahrhldı. Reagan önceki gııa ABD ile Batılı müttefiklen arasmda, S o ^ f t l e r Bırhğı'ne gelişmiş tfknoloji ürünleri tatılmaması konnsımdî temelde anlaşma saglpnoığını. bj nedeaip Doğâl Gaz Boru Hattı'na malzîme saSlayan Avrupa şirketlerino uyçuıpnan ambîrgonun kaldınldığıru açıklamıştı. Reagan açıklamasıi/dıı, «Sovyetier Birliği'n'n askeri ya da stratejik çıkarlarma hizmet eden ticaret anlaşnıalan imzalamama konıısunüa anlaşrnaya vatdık» dedı. Başkrrn Reagan konuşmasınaa y n ı Sovyet liderlenne yonelık bır mesaja da yer veroi: «SovytHer sorumlu davranırlarsa, Batıdan da oİumlu yamt alacaklardır.» Fransa dışmdaki Batı Avrupa hükümetleri Reagcin'ın acıklamasını son derece olıımlu I Yaser Arafat: Sur'dakarşılarken ,ABD ile Batı Avki botnbayı FilisUnl rupa hükümetieri arasmda hergerillalar yerleştirdl. lıangi bir anlaşmaya vanldığınI Yeni bir madde uçak dan SÖÎ etmodiler. yanjınından kurtulma Federal Alman Hukümeti, yı kolaylaştırıyor. Reagan'ın kararını Başbakan 3. Sayfada Kohl'ıtn dün başlayan ABD gezısı açısmdan iyi bir başlangıj olarak niteledi. îngilız Dışişieri Bakanı Pym Doğu Blokuna I Haftanın sanat çizel. gesl kırşı uygulanacak yaptırımlarda artık daha İyi bir ışbirligı 4 ve 5. Sayfalarda ydpılabileceâinı belırtti. İtalyan Dışışieri Bakanı Emıllo Colom I Şank Tara: Özel Sekbo Reagnn'm açjklamasıyla, törün istekleri enflas«\BU'nin uygıüadığı ekonomik yonu canlandırır. içsavaşa son vcrildiğini» belirtti. Colombo .açıklamanın I Nijerya pazanna gl İNGtLTERE'DE JfAHILAN HESAF Ahnıet Çavuşuğlu' nun «İngiltere'de yaptığı Iıesap» gönüllü çöpçatanlarınu!zın fazlalığı yüziinden Türkiye'ye pek uymadı. Referandumun kesin sonucu: Gönüllü çöpçatanlar yüzünden "elektronik çöpçatan,, ilgi görmedi 0 «Göniil makinesi» adlı evlendirme bürosuna yapılan ilk başvurulara göre, gençlerimizin gözleri çok yukarılarda. Orta yaşlılar ve yaşlılar daha gerçekçi. Yalçın PEKŞEN Uzun süre Londra'da yaşayan işadamı Ahmet Çavuşoğlu, boş zamanlarını boş geçirmeyip, tngiltere'de faaliyet gösteren evlendirme biifölarını incelemiş. Bakmış lii insanlar bir ömür boyu beraber yaşayacakları hayat arkadaşlarını butaak içm bıraz para harcamaktan kaçınmıyor ve evlendirme bürolarına başvuruyorlar. Tuvalete gırmenin bile elektronik hale geldiğl tngiltere'de doğal oıarak bu işler de elektronik beyinlerle yapılıyor. «Tamam» demiş Ahmet Çavuşoğla, «bu iş neden Türkiye'de de olınasın?» Ancak. «İngiltere'deki hesap» Türkiye'ye pek uymamış. Bunun da nedeni Ahmet Çavuşoğlu'na göre ülkemtzdeki «gönüllü çöpçatanların» fazlalığı. Bu yüzden Ahmet Çavuşoğlu'nun kurduğu Marmara Haberleşme Hizmetleri A.Ş aaına faaliyet gösteren «gönül makinesi» adlı elektronik beyin umulduğu kadar büyük ilgi görmemlş. Oysa Ahmet Çavuşoğlu'nun gazetelere verdiğl lıanlara göre gönül makinesi «mutluluğıı Insanlann aya ğına» getirecek. îlandaki Isımadres kutusunu aol(Arkası Sa. 11, Sü. 2 de) Kabul: 91.3 Red : 8.6 • Hahkarinın Çanaklı köyünden sonuç nisan 1983' den önce gelmeyecek. FADIL K(HAtiOZ «1H8U yıllna kadar üniversitelerimizde otoriter bir rejım hiiküm sürüyordu Şimdi totaliter bir uyçulama var..y (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) Brejnev'in ardındcm rerken dikkatli olmak zorundayız. 8. Sayfada \ Hizbi tslam başladı. davası ardflndski daybnn Saglıkh Rota... 6ERÇEK Cumfrurbaşkanı Sayın Kenan Evren'in göreve başlaması nedeniyle radyo ve TV'de yaptığı konuşmanın yankıları içeride ve dışanda sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasım önyargıh âvgü ve yergı kahplan içine oturtanların dışında değerlendirmeye ça lışmah gerekir. Bu gibi knnuşmalar bir hareketin lideri olarak ortaya çıkan hişinin özel eğilimlerini de ta$ımakla bir likte, içinde bulunduğu iç ve dış kuvvet dengelerinı de yansıtıp gözetır, yönetı Âzalan mın geleceğe donuh rotusı na ilişkin bılgiteri içerir. yagışlar Sayın Evren'in konuşmasmda iki önemlt noktayn stanbuTun oarmah basılmıştır. Önce, •Mühlm ve makul bir engel çıkmazsa, seçimlerin su sıkıntısını 1983 ekim ayında vapılacağı» haber verilmektedir. J artırdı kinci nokta şudur: «Yeni • Bazı semtlere bir haftaâır su verılemiyor. (Arkası Sa. 11, Sü. S de) ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) 7 kasım 1982 pazar gunü halkoylamasından sonuç alınamayan 59 seçmeniı tek bir koyün kaldıgı bu koyden 1983 nisanına ka dar oylama sonucunun alıcamayacağı öğrenildi. (Arkası Sa. 11, SU. 2'de) Andropov ne değişme getirebilîr? Cengiz ÇANDAR Dünyanm en büyülc iki devletinden birinin kaderine, Sovyetier Birliğlne 18 vıl gibi azımsanmjiyacak uzunlukta bir süreyle hükmetmiş olan Leonid B'ejnev, için bugün tören vapılıyor. 18 yıllık Breinev döne mi de kendisiyle birlikte tarihe e;ömülUyorBuRünden başlayarak ne fea dax sürecegi şîmdiden kesti(Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) Banş Derneğl Davası, Ergun Elgin: «Ne uluslararası ne de ulusal sorımların terörle çözümleneceğine inanırun. 7. Sayfada Brerilya'da 18 yıl son ra seçlm var. I Pershing 2'lerin sayısı nasıl 108'den 385'e çıktı. Polonya'da blr haftasonu: Karaborsadan, stokçulardan aece yarısı bile herşeyl bulmak tnümkitn. 14.Sayfada Haberi 10. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog