Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

. Binncı Aşamaya Hazırlama Modem Matematık Modern Fızih , Zihınden Cozum (Kolejiere Hazirtama) Besilaaı İaanbul 6O72OO6U72OI WINIARI Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20933 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 14 Kasım 1982 Pazar başlaması. Altının Türkiye'deki üyatından yola çıkarak dunya fiyatına erişmek için 215 lıra dolaymda bır dolar kuru uygu lamas gerekiyor. Son günlerde gayri resmi piyasada doların 208 liradan alınıp 210 liranın üstünde fiyatlarla satılmakta olduğu yolundaki haberler de doların resmi fıyatıyla karabor sa fıyatı arasındaki farkm arltığmı doğruluyor. • îkmci neden gerek hasat mevsimi nedeniyle ürün bedellerinin ödenmesi gerekse Türk lirasmm daha hızlı değer kaybı beklentilerinin, altma olan talebi artırmış bulunması. Bu arada banka ve bankerler konusunda halkta uyanmış bulunan güvensizliğin giderilememiş bulunması da altma karşı ilgi ve talebin artmasına ne den oluyor. Kuyumeular Der neği Genel Sekreteri Vartan Songül, «halkımız lasarruflan(Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) ÇAĞDAŞ YAYTNLARI SÖYLEV Gazi M. Kemal ATATÜRK 11. bası ile altmışbeşind bine ulaştı. Türkçeleştiren: Ord Prof. Dr. H.V VELİDEDEOĞLU EDERÎ 400 TL. İsteme Adresi. Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL Dünyada düşen altm fiyatları Türkiye'de hızla yükseliyor DM Komisyonu 35'te Maliye 34'te ısrarh Altın fiyatlarını Merkez Bankası ilan edecek Liranın değeri konusundaki olumsuz beklentiler ve banka bankere duyulan güvensizlik altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Ekonomi Servlsi Bakanlar Kurulu, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı karara ek bir kararla altının günlük kambiyo değerinin, uluslararası borsalardak' değeri dikkate almarak, T.C. Merkez Bankası tarafından be lirlenip ilân edilmesini kararlaştırdı. Bakanlar Kurulu'nun konuyla ılgili karan Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulu'nun bu ka ran özeliıkle son on gUn îçinde dtinya borsalarında düşme eğiliml gösteren altın fiyatlarının Tilrkiye'de tersine sürekli bır artış eğiiimine girmesi olayını izledı 3 Kasım günü Londra borsasmda altının onsu (.312 gramı) 433 dolar dolayındayken Tiirkiye'de 24 ayar külçe altmm gramı 2680 lıradan, Cumhuriyet altını 17.800 lıradan satılıyordu. Önceki gün ise Londra borsasmda altın fıyatlarınm 400 dolara kadar düştüğü buna karşılık Türkiye'de 24 ayar külçenin 2710 liradan, Cumhuriyet altmınında da 18.350 liradan satıldığı görüldü. Dünya borsalarında altm fiyatları gerilerken Türkiye'de al tının yiikselmesini tiç ana nedenle açıklamak mümkün görü niiyor. • Birinci neden altm fiyatları hesaplamıken sarraflarca esas alınan dolar kurunun son haftalarda Merkez Bankası'nca belirlenen resmi kurdan önemli sapmalar göstermeye Katsayı artısı Danısma MeclisVnin hakemliğine kaldı \ Maliye Bakanı Kafaoğlu, kamu sektörünün 110 milyar vergi borcu bulundugunu söyledi ) Oztrak, Tarım Reformu yasa tasarısmm en kısa sürede DM'ye sunulacağını bildirdi. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) J983 mali yılı bütçe yasa tasarısmın tumü uzerınde Danışma Meclısı genel kurulun da yapılan göruşmeler dün sonuçlandı ve oy birlığıyle kabul edUPrck maddeler üzerındeki gorüşmelere geçıldı. Memur maaş katsayısmın 34'den 35'e çıkması konusunda önceki gün yaptığı konuşmada «Bu artış bütçeye G milyar lira ek yük0 getirir» dıyen Ma!ıye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, dun eleştirılerı cevaplandırmak için yaptığı konuşmada, devletm gerı aldığj vergı ve emeklı ke&e neğmm hesaba katılması halınde bu yükun 24 milyar lıra ola rak hesaplanabıleceğını soyledı Kafaoğlu, katsayımn «yüksek meclisin hakemliğine kaldığım» kaydetti. Bütçe Plan Komısyo nu sözcüsü Cemll Çakmaklı ıse katsayımn 34'den 35'e çıkarılmasmın bütçeye 20 milyar lı ralık ek yük getireceğini bildirdi. Dun eleştırilerı cevaplandırırken nakıt sıkıntısının avans hesabındakı sürekli açıktan kaynaklandığını anlatan Kafaoğlu. 1983'te 1960'da yapıldığı gibı Merkez Bankası'ndak.4 avans hesabı açığınm kağıt uze rinde sıtırlanacağını söyledi. Hukümetra yetki kanunıı çerçevesmde ıdarfdeki düzenlemeierı yapacağını belırten Ka faoğlu, Valı ve kaymakam!arın atanması konusundakı eleştıplerı, tçışlen Bakanlığı bütçesin:n göruşülmesı sırasında cavaplandıracağını kaydetti. Kalkınma hızınm ancak yüzde 6 5'e ulaşrnası halinde iş ısteyenlere ış verılebilecek bır (Arkası Sa. 11, Sü. l'de) Bugüne dek 108 öğretim üyesi kapı önüne kondu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kadrolarının yenilenmediğı için çalıştıkları üniversıtelerle ilişkileri kesilen öğretim elemanlannın sayısı 108'e ulaştı. Yüksek Öğretim Yasası' nın geçıci 15 tnaddesine göre üniversitedeki öğretim üye ve elemanlannın kadrclan yenilenirken. bu işlemin dışında bırakıian yardımcı doçent. kadrosuz doçent ve araştırma görevlisi statüsündeki bazı öğretim elemanlannın kurumlanyla ilişkileri kesildi. Ege Üniversitesi'nde 30 öğ retim elemanının görevlerine son verildi. Ege Oniversıtesı Rektörü Prof. Sermet Akgün, konuya ilişkin açıklamasında. «Bu kişilerin salt siyasal görüşlerinden dolayı işlerine son verilmesinin söz konusu olmadığım» belirterek «Bu kişilere gidin, görevinizi yapın, deyince ayağa kalkıyorlar» biçıminde konuşmuştu. Karadeniz Üniversitesi'nde de kadrolann yenilenme mesi yoluyla 23 öğretim üye ve vardımcısının llişkisi kesildi. Karadeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nce kadrolan yo nilenmediği için, görevleri 6 kasırnda sona eren öğretim üye ve yardımcıları şöyle sıralanıyor: Muhendislik Mımarhk Fa kültesi: Dr. Fikri Berksu, Dr. Birol Banker. Dr. Halil Gürül, Dr. Akif Akkuş. Seba Ulker. Engin Kocaman, Atila Dorum, Salih Tomaç, Korkut Ataç. Çeşıtli fakültelen Dr. Ramazan Ceylan. Dr. Tevfik Gidikbay Dr Ayhan Demirgaş, Dr. Halit Ölmez, Dr. Murtaza Yılmaz, Dr. Ferhat Yıldırım, Dr. Hasan Keskin, Dr. Mustafa Kuşney, Dr. Remzi Öztürk, Emtne Özcan, Nuran Ekici. Gazi Erez, Sinan Kara. ELYSEES SARAYIN1N BAŞ KONUĞU Fransa Devlet Başkanı François Mitterrand, Elysees Sarayında ağırladığı Yaşar Kemal'e Çukuroya'ma tajfihj hakkuod* bilgi verdl Reagan, dogal gaz boru hattı için uygulanan arnbargoyu llk kura Hacettepe Tıp'ta cekildi 6 öğretim elemanı Hacettepe'den Erzurum'la Diyarbakır'a atandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ihtiyaç duyulan üniversıtelerde görevlendirilecek öğretim elemanlarma iüşkin ilk kuranın önceki gün Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesı'nde çekildiği öğrenildi. Tıp Fakultesindeki kuralar sonucunda 4 öğretim üyesi Dicle Ünıversite si'nde bir öğretim üyesi Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde birer yıl süreyle görevlendırildiler. Hacettepe Üniversitesi Tıp Pakültesi Dekanı Prof. Doğan Tener, 12 Kasım da Tıp Fakul tesi'nde çekılen kuralar sonucunda, çocuk hastalıkları uzmanı Profesör Olcay Oram'ın Erzurum Afatürk Üniversitesi'nde görevlendırildiğmi açıkladı. Prof. Taner, dahıliye bölümUnden Doçent Dr. Ekrem Müftüoğlu, Doçent Dr. Olcav Gedik ıle Ortopedi bölümünden bir yardımcı Docînt ve bır öğretim üyesinın Diyarbakır Dıcle üniversitesi'nde görevlen Selçuk Onlversitesi'nde de kadrosu yenilenmeyen. dolayısıyla üniversiteyle llişiği kesilen öğretim elemanlan, 2 doçent ile 8 araştırma görevlisi. Kadroların yenilenmemesl yoluyla ilişkilerin kesilme si, Ankara Üniversitesi'nde Fen, Siyasal Bilgiler ve Tıp Fakülteleri ile Basın • Yayın Yüksek Okulu'nda toplam 45 öğretim elemanına uygudirildiklerini bildirdi. landı Ankara Üniversitesi KulakBurunBoğaz bölümünde bir öğretim uyesı için kuraFen Fakültesi'nde ilişkileri nm yann çekileceğini belırten kesilen öğretim elemanlanProf. Taner, kurayla görevlennın isimleri şöyle: dirilen öğretim üyelerinin ataKimya Bölümü: Dr. Ayhan malarından haberdar edıldıklerini sözlenne ekledi. Prof. Zeren, Dr. Osman Gürel, Dr. Faruk Aktözlü, Jeoloji Taner, Cumhuriyet muhabırın:n «Kuraya girecek öğretim Bölümü Dr. Akm Taner, Erüyelerinin isimJeri nasıl belir dal Şenöz, Hıdır Çağlayan, lendi?» sorusuna, «Kura çekileHikmet Tümer. cek bölümdeki 8 yıllık profeBiyoloji Bölümü: Dr. Atasörler, iki yıl başka üniversilebay Düzenli, Dr. Atilla Yalerde çalışnuş olanlar ve yönetici durumundakılerin dışmda nıkoğlu, Ali Karakaya, Mehkalan tüm öğretim üyelerinin met Ali Yılmaz. isimleri torbaya kondu» yanıtıAnkara Üniversitesi Siyanı verdı. sal Bilgiler Fakültesi ve BaProf. Taner, 6 öğretim üye sın Yayın Yüksek Okulu'n sinin kurayla başka üniversite da toplam 13 öğretim elelerde görevlendirilmesinin Hamanının üniversite ile ilişcettepe Üniversitesi Tıp Fakülkileri kesildi. SBF ve BYYÖ' tesındeki öğretimi aksatmayada ilişkileri kesilen öğretim cağını ve yeterli sayıda öğretim elemanlannın adları şunlar: uyesının bulundugunu söyledi. Yardımcı Doçent Dr. BasÖnceki gun YÖK'ten yapılan (Arkası Sa. 11, Sü. 6'da) (Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) Del Duca Ödülü sahibi Yasar Kemal'le söylesi kaldırdı "Mitterrand araya girip bize Cukurova'yı öğretmez mi?,, A ı Başkan Rndrn~ EV™™;o •MUt^n.^A c»ko4 ayındaFrançois Mitterrand şubat «.«r J . ki Fransa yolculuğumu bir kaç gün erkene almamı istedi. Belki o zaman kendisiyle edebiyat üstüne uzun uzun konuşabileceğiz. in o Del Duca Vakfrnın verdi^i ödüliin törenine ülkemin resmi temsilcilerinden kimse katılmadı. Büyükelçi Adnan Bulak'm gerekçesi o gün Dışişleri Bakanhğı'ndaki randevusuydu. Aydm EMEÇ Yaşar Kemal devlet başkanlarının çağrüısı olarak saraylarda yemek yıyor. Kont yazar ların elınden odül alıyor. Hem de Parıs gibi bir «kültür payitahtı»nda. «Eh», dıye duşunur ınsan, «adam» boyle saygın kışılerın çağrılısı oldu mu ona kolay yanaşılmaz. Daha doğrusu salavatla varılır yanına. Geçenlerde yemeğinı yediğunız Fransa Büyükelçısınin söyledıklerıne de tanık olduktan sonra, kişi ıster istemez içmden bunları geçirır. «Sfeinle görüşmenin», demişti Büyükelçi Yaşar Kemal'e, «bu kadar kolay oiacağını ummuyordum.» Gördünüz mü? Ama Yaşar Kemal, Anayasa halk oylamasuıda bulunmak üzere Fransa gezısini kısa kesip dondü ülkesme. Oyunu kullandıktan sonra da hafta başmda düştü kürkçü dükkanına. Neresi olacak Yaşar Kemal'in kürkçü dükkanı? Tabii Cumhuriyet Gazetesi. Çukurova'dan istanbul'a geldiğinde ilk aj"ağmı attığı yer. Gür sesi, koca gövdesiyle ga zetenin koridorlarmı doldurdu hemen. Gözlerinin içi gülüyordu. Herkes bilir Yaşar Kemal' in bir gözü olmadığmı. Ama olmayan gözünün de içi güler hep. Yanma iliştik, edebiyata kaydırmasına fırsat vermeden son Paris seferine getirdik sözü. Baba, Başkan Mitterrand' ın Elysees Sarayında sana bir öğle yemeği verdiğlni öğrendik. Yediğin Içtiğin senln olsun da, gördfiklerini anlat bir boy. Öğrenelim Fransa Devlet Reislnin adamı nasıl ağırladiğuu. Yediğim içtiğim benim olmaya olsun da, gerçekten anımsamıyorum hiç neler yiyip içtiğimı. Ama yemekte bulunanlarm büyük bölümünü anımsıyorum. Bir kere Başka nın kansı Danielle Mitterranı nm DanieUe Mitterrand vardı. Sonra Kültür Bakanı Jack Lang ve kansı. Başkan'ın Kültür Üçüncü Dünya konulanndaki damşmam Regis Debray, tarıhçi Jean • Paul Aron, Andre Miquei, Nouvel Observateur dergisi yazarlarmdan ve şimdilerde yeni hükümetin önemli bir görev verdiğı gazeteci Guy Dumur, Dışışleri Bakanlığı Genel Müdürlerınden Mr. Vedrine, Antoine Gallimard, Gallimard Yaymevi yöneticilerinden Marie • Claude de Seine. Bunlar tanıdık lanm. Türk • Fransız kültür ilişkilerinden açıldı söz. Kültür Bakanı Jack Lang'la pek sevişiriz. «Geliştirelim şu ilişkileri,» dedi adam. «Bu konuda s«n ne önerirsin?» Pat, bır şimşek çaktı kafamda, «Paris' te bir Türk Kültür Haftası'na var mısıniz?» dedim. Hemen (Arkası Sa. 0, Sü. 3'de) Dış Haberler Servlsi Başkan Reagan dün akşam yap tığı açıklamada Sıbirya'dan Ba tı Avrupa'ya doğal gaz taşıya cak boru hattı projesi için Sovyetler Birliği'ne malzeme satan batılı şirketlere uygulanan yaptırımları kaldırdığını a çıkladı. Reagan batılı müttefikleriyle anlaşmaya vardıklarını ve Sov yetler Birliği'ne sılah yapımm da kullamlabilecek gelişmiş (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) Amerikafılar, Sovyetler'de politika degisikliğine inanmıyor Haber Merkezi 10 kasım gunü olen Sovyet lıderi Leonıd Brejnev'in cenaze torenı ıçın Moskova'da hazırlıklar surerken, ABD ebki Dışışleri Bakanı Alexander Haig, KGB eski Başkanı Yuri Andropov'un Sovyet Komunıst Partısı Genel Sekre(Arkası Sa. 9. Sü. 2'de) Kira artışında Avrupa hirincisiyiz ANKARA, (ANKA) Bir leşmiş Milletler Avrupa Ekoncmik Komisyonu (ECE) tarafından yapılan bir incelemtde. Türkiye'de kiraların bölgedeki diğer ülkelere gore çok yüksek bir artış kaydettiği belirtildi. Krmisyon tarafından hazırlanan raporda, Türkiye kira ların en fazla arttığı 20 ulke arasında birinci sırayı aldı. ECE Komisyon raporunda aralarında Turkıye'nin de yer aldığı Güney Avrupa ülkelerinde inşaaf malzemesi fiyatlarının 197C 80 arasında büyuk ölçüde arttığı belirtildi.. Bölgenın öbür ülkelerinde sözkonusu on yılda fiyatlarm genellikle 1970 düzeyinın valniica iki katına çıktığı, bu nedenle kiralarda buyuk bir artışm olmadığı, raporda yer alıyor. Tüketici fiyatları ile kiralar arasındaki ilişkiye değinen ECE Araştırma Raporunda Türkiye'de enfiasyon bızmın bir önceki yıla gore yüzde 104,8'e ulaştığı 1980 jılında, kıralardakı ar tışın %264,2'yi bulduğu belirtilıyor. Rapcrda, tüketici fiyatlan ve kıralar açısından en dıi şuk artışm sırasıyla yüzde 4,5 \e yuzde 1,3 ıle Isviçre'de görulduğü bildırıldi. I L e c h Walesa'nın Gdansk'taki evine ülke nin her yanıudan kut lama telgrafı yağıyor. 3. Sayfada I Ekonomide Diyalog'da Cem Behar ile Osman Ulagaj'm söyleşisi. 8. Sayfada I Video salguu hızla büyüyor. I Yüksek alkollü Içkl tüketiminde ABD ve Avnıpa'dan öndeyiz. 7. Sayfada Dünyamızı tehdit Pden tehlike: AsitU yağmur. Kız öğrencilerin tumü yurtlara yerleştirileeek I Türkiye haritalarında Ege'dekl Türk • Yunan sının belirtilrneyecek. 12. Sayfa4a Oran: Doğramacı yönetimi hukuken intihar ediyor Erbil TUŞALP Dünkü trafik kazalarında Yardımcı Doçent Oran «Demokratik ortamrta bilim üretiIeceğine tnanıyorduk» diyor. Güleç yüzünden hirbirşey yltirmemişti. Sanki Ege ya da silahsızlanma sorunları üzerın ANKARA Yardımcı Do de konuşuyor gibiydik. Sanki çent Dr. Baskın Oran, Siyasal işsiz kalan, o değil de bendim. Bilgiler Fakültesi'nde tam 14 «Üzfılmc» diye teselli etti beyıldır nefes tüketıvordu. O da ni, «olur böyle şeyler» dedl. bır gün aniden işten atılıverdi. Üzülmenin faydası yoktu. Gerçekten Unlü Alman rahıp Neu Müller'in fıkrasım YÖK' leştirerek anlattım Baskın hocaya: Once ögrencllerin kazanılmış haklannı aldılar. Asistanlar ve araştırma eörevlilerlnin ESKtŞEHtB, (Cumhuriyet) seslerl çıkmadı. Çiinkü onlar öğTenci değildller. Sonra araş 1. Taktik Hava Kuvvet tırma förevlileri ve yardımcı Komutanlığına bağlı Fandoçpntlert işten attılar. Doçent tom uçağı duştü, iki pilot lerin ve orofesftrlerin seslerl şehit oldu. çıkmadı. Cünlrii onların o yılGöıev uçuşu sırasında AfSBF Uluslararası \lişkile> lan çok (rerilerde kalmıştıyon'a bağlı Gökçeyayla yöKürsüsü öğretim elemanla Sonra doçentlere ve bir kısım rmdan yardımcı doçent Bas profesöre rotasvon uyculadılar. resinde arızalanan Fantom kın Oran orta öğretimini uçağı düştü; uçaktaki kim Blrtakım doçentler ve profeIzmlr St. Joseph ve tzmir sörlerin seslerl çıkmadı. Çfin likleri henüz saptanamayan (Arkası Sa. U, Sü. 6'da) (Arkası Sa. U, Sü. 4'de) iki pilot subay şehit oldu. Walesa Serbest!.. «Bağımsız Dayanışma Sendikası» Uderl Walesa, Polonya askeri yönetirnlnce serbest bırakıldı. Askeri yönetimln bu karan, askeri yönetim ile Polonya'daki rejime karşıt olanlar arasında bir «uzlaşma zemini» aranmakta olduğunu gösterlyor. Bu kararın, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Brejnev'in öldüğü gün açıklanması bir rastlanü mıdır, değil midir; bunu, bu aşaraada anlamaya olanak yok.. Sosyalist bloktakl llberalleşme eğilimlerine askeri müdahalelerle yanıt veren «Brejnev doktrlni», Polonya konusunda doğrudan askeri müdahale ye(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) 16ÖİÜ var Haber Merkezi Yurdun çeşitli yerlerinde dün meydana gelen trafik kazalarında ie yurttaş oldu 16 kışi de yaralandı. Mardin yolundaki kazada bir yolcu otobüsü virajda park etm ş kam yona çarptı Bu kazada 9 yurttaş yaşamını yitirirken, 5 kişı Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aslan Çimen yönetimindeki 06 MF 100 plakalı yolcu ototüsü dün sabah. Karabu lak köyü yakınmdaki virajı alırken, virajda park (Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) Kim. o Kimdirr Bir Fantom düstü, iki pilot sehit oldu 14 yıldır görev yapıyordu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog