Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

Bırmcı A^mava Hazırlama ' \todem Malematık <1odem HzıK ZıhındenCozum (Koieılere Hazirtama) Besiktas. İaanbul 60 720O6U720I 59. Tıl; Sayı: 20932 Cumhuriy Kurucasn: Tnnns NADt 30 TL. 13 Kasım 1982 Cumartesi ttlkede ender görülebllen yüksek bir oran» olduğunu vurgulayarak, «13 eyldl harekâtını milli bir ittifak İle karara bağlamış oluyorsunuz» biçiminde konuştu. Yenl Anayasa İle Türkiye Cumhuriyeti tarlhlnde, yenl blr dönem, yenl bir yapı, yenl blr zthnlyet. yeni blr milli beraberllk ruhu ge tirndiğini bellrten Cumhurbaşkanı Kenan Evrn, «Ye ni dönemin eşiğinde, geçmiş acılarımizı unutırıdan. fakat artık mecbur kalmadıkça, o acı günlerin sözünü etmeyerek, milli birlik ve beraberllğimlzle, Türkiyemizin geleceğine bakalım» dedl Cumhurbaşkanı Kenan Evren radyo TV konuşmasında aynen şunları söy ledi«Uzun zamandan berl Uzerinde çeşltli eleştiriter yapılan. mtısbet ve raenfi görüşler ileri sürulen Turki ye Cumhuriyeti Devleti'nin yenl Anayasası 7 kasım 1983 günü Tiırk milletinin onayına sunulmuş ve yapılan bu halkoylamasının sonuçları da Yüksek Seçim Ku(Arkası Sa. U, Sü. 3de) cmal ATATÜRK ile altmışbeşınd bıne ulaştı TürkçeleştırenOrd Prof. Dr. H V VEltDEDEOĞLU EDERl 400 TL tsteme Adresı Türkocağı Cad 39/41 CAĞALOĞLU 1STANBUL vren: Artık mecbur acılı günlerin sözünü etmeye «Mühim ve makul bir sebep olmazsa» seçimlerin 1983 ekiminde yapılacağım yineleyen Cumhurbaşkanı Evren, «yeni dönemin eşiğinde, milli birlik ve beraberliğimizle Türkiye'mizin geleceğine bakalım» dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Kenan Evren, gorevine dün resmen başlaması dolayısıy la radyo ve televizyonda bir konuşma yaparak, «Parlamenter demokrasiyl gerçekleştirme programımmn son aşaması olan Türkiye Büyuk Millet Meciisi'nin, Anayasamız bükumlerl çerçevesinde oluştnası hedefine yaklaşmış bulunuyoruz. Bu maksatla milletvekiii genel seçimlerinin, mühim ve ı m kul bir sebep olmazsa, 1983 ekim ayı içinde yapılmasına Imkân vermek (izere gerekli kanunların hazırlantnasına başlanmıştır» dedl Evren, Anayasa oylatnasına katılma oranının «bir Evren, göreve törenlerle baş!adı ANKARA, (Cumhuriyet B0rosu) Cumhurbaşkanı Keuao Evren gorevins dün başladı. 1982 Anayasasınm halkoylaması sonucu kabulü ile bırhkte Türkiye Cumhunyeta'nın 7 Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren için tüm yurtla dış temsilcıhklerımız ve KTFD'fle çeşitli t6renler yapıldı Cumhurbaşkanı Evren ayrıca dün goreve oaşlaması nedeniyle Çankaya dakı Cumhurbaşkanı konutuna yerleşt.. (Arkası Sa 11, Sü. 5'de) Brejnev'in yerine secilen Andropov: Barıs ancak Sovyet ordusuna dayanarak korunahilir Izlanimler Kimdir? Kurnaz ve sert bir siyasetçi V.URI ANDROPOV Eski KGB Başkanı sertlik yanlısı olarak tanınıyor* MOSKOV* (AP) Sovyetler Bırlıfı Komunıst Partısi'nın ye nı Genel Sekreteri Yuri Andropov (66), bu yıl 24 Mayıs'ta Merkez Komitesinln 10 Uyeden (Arkası Sa. 0. Sü. 8'da) Pazartesi günü yapılacak cenaze törenine Türkiye'yi temsilen Başbakan Ulusu katılacak. ABD adına Reagan'm yardımcısı George Bush'un kaülması bekleniyor. Çin'den heyet gidip gitmeyeceği henüz belli değil. Dış Haberler Servlsi Sovyetler Birlıği Brejnev ıçın pazartesi günu yapılacak gorkemll blr cenaze torenme hazırlanırken dün sabah toplanan Sovyet Komünlst Partısl Merkez Komltesl, Brejnev'den boşalan Parti Genel Sekreterllğl'ne 68 ya şmdaki Yurl Andropov'u ge tirdl AP ajansına göre eski KGB Başkanı olan Andropov'un seçllmesl önerısinl. liderllk içln ikinci güçlü aday gozüyle bakılan Çernonko yaptı Brejnev'ln ha lefi olarak en büyük şansa Yun Andropov sahıp bulunuyordu Andropov sertlik \anlısı olarak tanımyor AP'nin Moskova kaynaklı haberine gore dün sabah, Sovyetler Birljği Komünist Partisi Merkez Komitesinde oybirllği ile parti genel sek (Arkası Sa. 0. Sü. 4'de) 300 kisi Betül UNCULAR ANKAKA Anayasa'nın halkoylaması sonucu Curohurbaşkanlıgı sıfatını kazanan Kenan Evren, dün ılk kez frak ve sihndir şapka giyerek kendisi için düzenlenen torenlere sivil olarak katıldı Cumhurbaşkanı Kenan Evren, TBMM'deki kut lama toreninde yaklaşık 300 kişinin elmi sıkarak teşekkür etti Evren'i ilk kutlayan Milli Güvenlik Kuru(Arkssı Sa. U, Sıi. 3'de> ANAYASATfA SADAKAT VE BAGLILIK Cumhurbaşkanı Evren: «12 Eylül yonetimini bir tur lü içlerine slndlrememiş olanların geçmişi gende bırakarak, anayasaya sadakat ve bağlılık mecburiyetlerinl gönüllerinde duymalanm temenni ediyorum.ı (Fotoğraf: THA) Brejnevin ardından % Cumhurbaşkanı Evren gönderdiği başşsağhğı mesajında «Brejnev mümtaz bir devlet adamıydı» dedi. Başkan Reagan TV'de yayınlanan bir basın toplantısmda yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki iliskileri güçlendirmek amacmda olduğunu söyledi. «The Daily Express» gazetesi Brejnev'in 61 • düğü sırada bir darbe ile devrilmek üzere olduğunu öne sürdü. Brejnev'in ölümü nedeniyle Suriye'de 7 gün, Nikaragua'da 3 gün yas ilan edildi. «Sovyet Sosyalist Cumhnrlyetlerl Birliğl Fiiksek Sov yet Şurası Prezidyum Başkanı ekselans Leonid tllch Brejnev'in vefatını derln blr teessürle öğrenmlş bulunuyorum. Kendisinin TUrk Sovyet ilişkilerinin gellşmestne verdigi önemi takdirle hatırlayacağız. Müteveffa tüm yaşamı boyunca ülkesinln refah ve mutluluğu için çalışmış, Dogu Batı lllşki(Arkası Sa. 0, Sü. 2'de) 0 Öğretim üyeleri, kuralarını üniversitelerinde cekecekler ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bazı Ünıversıtelerdeki oğretim Uyesi Ihtjyacımn karşılanması ıçın başvurulacak kura çekme yöntenunın 15 . 17 kasım tarıhlerınde Unıversıtelerde yapılacağı açıklandı. Ku ralann YÖK yerine, eşleştiri len ünıversıtelerdpn ihtıyaç fazlası olanlarda çekıleceğı be lirtıldı. Kuraja katüacak öğretım üyelerınm ısımlerinın saptandığı oğrenıldi. Bazı Üniversıtelerdekl ihtl yaç fazlası ögretım üyelerinln ihtıyaç duyulan ünıversıtelerde gbrevlendırilmesi ıçm başvurulacak kura yonteminin Yuk sek Öğretim Kurulu'nda çekıl meyeceği açıklandı YÖK'ten yapılan açıklamaya gbre, han gı tinıversıtelerm ıhtij acınm hangi ünıversıtelerce karşılanacağı belırlendı Birbırlerıyle eşleştınlen unıversiteler, 15 17 kasım tarıhlen arasında kendı bünyelerınde ısım çekecekler. YÖK'ten dün yapılan açıkla mada, Yüksek öğretim Yasası' nın temel amaçlarmdan bıri nın, üniversıteler arasmda öğ retim üyesi bakımından ma kul ve hızmet gereklenne uy gun bir dengenin sağlanması olduğu anımsatıldı Yasanın öğ retım Uyesı dengesimn sağlan nıası için bazı teşvık önlemle rı getirdığı ve bu önemlerm ye terlı olmaması halmdg ad çek me yöntemme başvurulmasmı ongordıiğü kaydedıldı. Ad çek me yonteminin yüksek öğretim teşkılatı hak&ındaki karar name uyannca kasım ayı sonuna kadar yapılması gerektıği bıldirUdi. YÖK açıklamasmda, hangı üruversitelerin bırbirleriyle eşleştinldıklerı, hangi dallarda kura yöntemine başvurulacağı ve kuraya katüacak öğretim ü yelerının sayılan belırtilmedı Daha önce öğretmı üyelerının adlarının çekilmesi ışlemımn rektörler ve noter huzurunda dun YÖK'te çekileceği açıklanmıştı. Ancak YÖK'te yaklaşık bir haftadır süren dekan ve rektörler toplantıları sırasuıda bazı anlaşmalann gerçekleştırildıği ve bu nedenle YÖK'te kura çekilmesinden vazgeçıldi ğı oğrenıldi. Edınüen bilgiye göre, kura çekme yöntemine tüm bilim dallannda başvurulmayacak Kuraya başvurulmavacak olanların başında, «oturmamış universitelerle» aynı alanda ça lışma yapılmayan bılım dalları bulunuyor. Kufa jontemıne, katüacak öğretim Uyelerınin belirlenmesi bılım dallarına gb re yapıldı Kura yontenune sos yal bılımlerde ağırlik verilmesı kararlaştınlırken, tıp dalında bu yonteme başvurulmamasına karar verıldı. YÖK'teki dekan ve rektör toplantıları sırasuıda kura çekılme yonteminin esasları belırlendi. YÖK'te yapılan toplan tmın ılk gününde tüm universiteler ve dekanlar ıhtiyaç faz(Arkası Sa. 11, Su. 4'de) Q % Dış Haberler Servisl Sovyetler Bırliği Devlet Baş kanı Leonid Brejnev'in olü münün dünya çapında yol açtığı yankılar sürüyor Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Sovyetler Blrliği Dev let Başkanı Leonid Brejnev In olümü dolayısıyla, Yüksek Sovyet Şurası Prezidyumuna blr başsağlığı mesajı gonderdi Cumhurbaşkanı Kenan Evren'ln gönderdiği başsağlığı mesajı şoyle: "Bu haksızlığa gerekçe aramam» Erbil TUŞALP ANKARA Tam yedı yıl onceydı Yme bir kasım ayında AITIA'mn bir profesö ru, kapısmda dal gıbı duran genç kıza gozluklerınin ustunden baktı Bir şey mı var kızım? numaranı hatırlayamadım: Bir şey var, ama. numaram yok hocam. Nasıl iş bu? Ben oğrencinlz değflim, îş ten attığuuz sosyoloji böliımu Tanımıyorum. Tanımadığımz blrini nasıl Işten atıyorsunuz peki? Eu konuşma, 1982 Anayasası'nda büyük emeği geçen Damşma Meclisı Anayasa Komısyonu üyesi Prof Kemal Dal iıe Sıyasal Bılgıler Fakültesi'nden yme bir kasım ayında ışıne son verı'en Sosyal Sıyaset ve İ ş Hukuku Doktoru Tulin Hoşgor arasmda geçmiştı. Yedı satırlık tebligatını alıp eve geldı (Arkası Sa. 0, Sfl. 4'de) Kafaoğlu: Katsayının 35'e yükselmesi bütçeye 60 milyar liralık yük getirir Kırklareli üyesi Muzaffer Ender, bazı Vali ve Kaymakamları suçlayarak İçişleri Bakanı Çetiner'in istifasuıı istedi. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclısi Genel Kurulunda dün gorüşülme ye başlanan 1983 mall yüı büt çe tasansının tümü üzerındekı gorüşmeler tamamlandı, Malıye Bakanı Adnan Başer Kafaoğ lu katsaymm 34'den 35'e çıkarılmasına karşı çıkarak «katsayımn 34'den 35'e çıkanlması devlete 60 milyar liralık ek~ yük getirecek» dedi. Kafaoğlu' nun konuşmasmdan sonra üye ler bütçenın tUmü üzenndeki görüşlennl açıkladılar. Kafaoğ lu'nun eleştinlere bugün yanıt vereceğı bıldırildi. MGK 'ivelennin de katıldığı Damşma Meclisi'nin dünkü bırleşımlnde bütçeyı bir konuşma ile genel kurula sunan Mahye Bakanı Kafaoğlu, enflasyonla mücadeleyl sürdürmek, Üıracat artışına süreklilik kozandırmak ve ıstıhdam sorununa çozüm aramanın temel hedefler olarak belirlendiğını bıldirdı. 1983 malı yıh bütçesinin prog ramı ile uyumlu yüzde 20 dolayında tutulacak olan bir enflasyon hızını hesaba katan ve yuzde 4,8 oranındakı kalkınma hızını hedef alan bir bütçe olduğunu anlatan Maliye Bakanı konuşmasmda, dunya ekonomısı ile Turk ekonomısımn genel dtırumu hakkmda aynntılı bılgıler verdı. Genel olarak panı kredı polıtıkasınm dmatnjk bir anlayışla sürdürüldüğüne dıkkdt çeken Kafaoğlu, vadeli tasarruf mevzuatının ekim sonu ıtıbariyle mevduat sertıfikası üe bırlıkte düşünüldüğünde bir tırılyona ulaşücüğının gortıldüğunü. mevauat bankalanrun kredllennin aynı dönemde 1,5 tınlyonu aştığını soyledı. Kamu personeli ücret polıtikalanna değinen Malive Bakanı 83 bütçesıyle yühk vuzde 20 olarak hedeflenen fıvat artısının altmda kalmayacak bir net ucret artışı sağlanacagını bildırdı Kafaoğlu şöyle dedl< Arkası Sa. 11, Sü. 2'de) TÜLtN HOŞGÖR Yedi satır. lık tebligatını alıp evine döndü. GÖZLEN UĞUR MUMCU Prime Olayı.. " Kim,. Kımdır 8ydlık kariyer. Tulin Hoşgör 1949 yılmda Ankara'da doğdu îzmır Kız Lısesı'nden mezun olduktan sonra Hukuk Fakultesı'nı 1972 yıhnda bıtrrdı. 1974 75 yıllan arasmda AlT ÎA Sosyolojı Bölumu'nde asıstanlığa başladı. t^pzunıyetınden bir yıl son ra da Sıyasal Bılgıler Fakuıtesı'ode doktora programına başiadı AlTÎA'da göravına son verıldiğınde SBF'de doktora propramını *a(Arkası Sa. 9. Sü. 4de) 9 » Walesa serbest bırakıldı. 3. Sayfada tfaylaıin ardıncbktf GERÇEK En Hakiki Mürsit Atatürh 1933'de ÜniversU te reformunu gerçekleştirdi. O dönemde faşizm Almanya'da doruh noktasına tırmanıyor. bilim adamlantan üzerinde bosfeı yoğuntojtyor du Atatürh Cumhuriyeti Na zı'lerden kaçan bilim adamlanna kapılarmı açtu çağdaş bir üniversite kurulması için katkılarından yararJandı Avrupa'dan Türkiye'' ye önemli bir beyin göçü böylece sağlandı 193(flarda, Turhıye'de bir üniversite feu racah sayıda bilim adamı da olmadığından Batıh bilim adamlarına baivurmah zorunluluktan doguyordu îstanbul Üniversitesi 1933 reformuyla gerçekleşen yeni düzeni ve t> adrolo. 1 ıyto dünyanın sayılı unıvprsVeleri arasmda yerini almıştı. (Arkaa Ss. 11, Sfl. 5'.'e) BAKO'nun tasfiyesi için dava acıldı • İSTANBUL. (aa.) Bako. Menkui Değerler Fınansman ve Yatınm Anonım Şırketı'nın tasfiyesi ıçm Îstanbul 2 AsHy6 Tıcaret Mahkemesı'n de Malıye Bakanhğı'nca da va açıldı BakanJıkça dün açılan davaya 17 kasım çarşamba gü (Arkası Sa. 11, SiL 3de) I Dışsatımcılar 1983 İçin karamsar. ı Turk tş'in araçtırma. sına Rbre; 4 klşlllk a3lenin Keçinebllmesi için ayda en az 50 bin lira gerekivor. 6 Sayfada Geoffrey Prime adlı bir tngillz güvenlik görev11si, geçen çarşamba günü, «Sovyetler hesabına c^snsluk yapmak» suçundan otuzbeş yıl ağır hapse çarptırıldı Aynı gün, tngilız kamuoyu, parlamento binasma girerek glzli belgeler çalan iki tngillz askerl İle ilgili tartışmaya tanık oldu. «Prime olay»mdan Pentagon yetkilileri tedlrgln oldular. «Cheltenham» şlfre merkezinde görev11 olan Prlme'nin NATO glzlerini de Sovyetlere aktardığı yolunda kuşkular, NATO yetkililerlnl haklı olarak endişelendiriyor. (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) Şporda Diyalos'da %bdülkadir Yucelman Milli Takım antrenörü Candan Tarhan ile konuştu. 10 Sayfada «Sıkıyonetimin istemly le işlne son verilen işçllere taznıinat bdenebilir.» 12. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog