Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

TÜRK ABD SİLAH TİCARETİNİN İLK YÜZYILI ÇAĞDAŞ YAYINLAR1 Doç. Dr. ORAL SANDER Doç. Dr. KURTHAN FİŞEK EDERÎ: 100 TL. Isteme Adresi: Türkocağı Cad 39/41 ' CAĞALÖĞLU İSTANBUL "Dıs siyasette değisiklik olmayacak,, Sovyet liderinin kalp yetmezliğinden öldüğü bildirildi. Başkan Reagan başsağlığı mesajında «Brejnev en önemli kişilerden biriydi» dedi. 0 ı ş Haiterler Servisi Uzun süredır rahatsız olan ve sağlık durumu dış basında ceşitli y o rumlara yol açan Sovvetler Bır ligı Devlet Paşkanı ve Komü nıst Partisı birmci sekreterı Leonıd Breinev (75) önceki gun öldü. Sovyet resmı TASS Ajansı dün yaptığı açıklamada Leonid Brejnev'in 10 kasım çarşamba günü (öncek) gün) verel saatla sabah 8.30'da öldüğünü bıldırdı. Bremev'ın ölüm haberi Sov yet radyo ve televizyonunda Rusça ve tngilizce yapüan yavınla dünyaya duyuruldu. AP ajansımn Moskova kavnaklı haberine göre açıklamada Brejnev'in «Lenin'in volunda ytiriiyen gerçek bir devrimci vc barış bayraktarı» olduğu kavdedıldı. Açıklamadan sonra radvo ve televızyonda Beethoven'm senfonileri çahnmaya başlandı 3rejnev'in olumüyle ilgilı tıo bı raporda, ölüm nedenınm kalp yelmezliği olduğu ve hasta nm birkaç kez mıyocard infarc tusu geçirdıği belırtildi. Sovyetler Birliği Komünıst Partisi Merkez Komitesı radjo ve televizyondan Sovyet halkına yaptığı açıklamada Leonıd Brejnev'in dış siyaseti ıle yumuşama ve silahsızlanma yo Cumhuriyet Breinev öldii 59. Yıl; Sayı: 20931 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 12 Kasım 1982 Cunu» lundaki çalışmaların devam edec°ğinı duyuıdu. Başkan Reagan, Sovyet Prezidyumu başıcan yardımcısı Va sı)i Kuznetsov'a gönderdığı ba^ sağlığı mesajında «Brejnev. dünyanın en önemli klşilerinden biriydi» dedı. Brejnev'in 15 kasım gunü Isızıi Meydan'da duzenlen*cek törenîe toprağa venlece ğı belirtıldi. Brejnev, Lenın ve Stalin'in mezarlarının yanı başına gomülecek. Cenazenin toprağa venlmesıne değin ılân edılen 3 gunluk yas süresince, eğlence yerleri programları nı iptâl ettıler, radyo ve telc vızyon senfonik müzık ve resmı büdlrılerle yayınlarım sürdürüyorlar. üzun süredı sağlık durumunun bozuk olduğu yolunda sby lentiler dolaşan Leonid Breinev son olarak S kasımda Sovyet devriminın 65. yıldönümü nedeniyle Kızıl Meydan'da yapı lan törende görülmüştü. Brejnev, soguk havada ıkı saat töreni ızlemişti. «İnternational Herald Tribune» eazetesınin muhabiri, bu olguya dikkat çekerek, Sovvet liderinin «sağlılılı ve dinc» şöründüSünü büdirmişti Brejnev daha sonra Kremlin'de verilen bir davete katılmış ve ABD'ye vönelık (Arkası Sa. 11, Sü. 2'de) \ \ JSSJ^Î: 150 TL Uteme Adfe& '^fürkocağı Cad 3*9/'4 i " " ' LŞTANBUL DURUŞMAYI tZLERKEN Barış Derne&i davasının dünkü duruşmasında, ODl'Ü öğretiın üyesi Haluk Tosun. yazanmız Ali Sirmen ve Kartal Maltepe Lisesi Mtidürü Şefik Aşan <ön sırada soldan saga) ve arkada eskl milletpekili Nurettin Yılmaz, saçlan kesik ve tek tlp elbiseli ol arak görtilüyorlar. (Fotograf: Ender ERKER) Kim. Kimdir Stalin'den sonra Sovyetler'i en uzun süre vönettî MOSKÜVA (AP) Eskl Başbakan ve SBKP Birlncl Sekreteri Nlklta Kruşçev'in 1964 yılında görevden alınmasmdan bu yana 18 yıl işbaşmda kalarak, Stalin'den sonra Sovyetler Birliğinl en uzun süre yöneten Leonid Brejnev, blr yandan detant politikası izlerken, bir yandan da Sovyetler BirliğinU nükleer alanda ABD'ye eşit duruma getirdi. Kruşcev'In görevden ahnmasmdan sonra Podgorni Cumhurbaşkanlığı, Alexander Kosigin Başbakanlık, Brejnev de Partl Birinci Sekreterllği görevinl yürüttüler. Ancak dlzginler her zaman 75 YAŞINDAYDI Onceki gün 75 yaşında ölen SovyetBrejnev'in ellnde kaldı. ler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev, son olarak 7 kaBrejnev, 1977'de Partl Bi sımda Sovyet Devrimi'nin 65. yıldönümü için yapılan törinci Sekreterllğl görevlnin rende görülraüş ve dondurucu soğukta 2 saat geçit tö(Arkası Sa. 11, Sü. l'de) renini izlemiş, daha sonra Kremlin'de davete katılmıştı. "Sanıkların manzarası bizleri savunma görevini yapmaktan alıkoyuyor,. | Sanıkların saçlarının kesilmesi ve cezaevinde tek tip elbise giydirilmesi nedeniyle tnoralman savunma görevini yapamayacaklarını belirten avukatlar bir celse duruşmaya katılmadıîar. tstanbul Haber Servisi Barış Derneği Davası'nm dünk'i duruşraasma tutuklu sanıklar saçlan sıfır numara traş edılmış ve mavi cezaevı elbı sesı giydirilmış olarak getınUrken, duruşmaya katılan avukatlar bu durum nedeniyle sa lonu terkettiler. Dünkü celsede Yüksek Muhendıs Ergun Elgin ressam Orhan Taylan ve Hüseyin Baş'ın sorgusu yapıldı. Barış Derneği davası nedeniyle tutuklu bulunan ve Mahmut Dikerdem, Reha lsvan, Gürdoğan Görsev dışında kalan samklar saat 10.10'da kapalı bir cezaevı arabası ıle Ataturk öğrencı Sitesi'ne getirildiler. Teker teker cezaevi arabasmdan indırilen samklar jan darmaların arasmda, ikışer sıra dızilerek duruşma salonuna gotürüldüler. Duruşmaya uzun süredir has tanede tedavi altında bulunan Barış Derneği Genel Başkanı Mahmut Dikerdem de getiril di. Sağmalcılar Cezaevi Hastanesı'ne kaldırüdığı bildirilen Orhan Apaydın'ın da duruşmada hazjr bulunduğu görüldü. Saat 10.35'de mahkeme heyetınin salonda yerini alması, sanık ve avukat yoklamalarımn tamamlanmasından sonra tüm Avukatlar salonu terketti Brejnev, son imzasııi] Evren'e gönderdiği kutlâma mesajına attı MOSKOVA, (ANKA) Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev'in ölmeden once son ımzasmı, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e gönderdiği kutlama mesajına attığı bildirılıyor. Moskova'daki diplomatik göz lemcıler, Brejnev'm dün Pravda gazetesinin baş sayfasında Angola hükümetine gönderdiği kutlama mesajında ise imzasının olmadığına dikkat çekiyorlar. Leonid Brejnev'm yerine kımin geleceği konusunda da Komünist Partisi Merkez Koım. tesinin karar alacağı, ancak (Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) Boğaziçi imar affı dışında Genel Kurulun dün sabah ki oturumunda tasarının 5'nci maddesi görüşuldü. Imar mevzuatına aykınlıgı saptanan yapı ve tesislerden ta sannın kapsamı dışında tu tulanlan belirleyen 5'nci madde uzerınde verilen çok sayıda onergenin göruşülmesınden sonra madde, kabul edilen önergelerle birlikte Komisyona iade edildi. Maddenin görüşülmesi sı rasmda söz alan Zeki Yıldırım, Îstanbul Boğazmda ysraltı örgütlerince ele geçlrilen sahalarzn planların da ilgili kuruluşlarca ya pıldıgını belirterek şovle konuştu: «Bu tasandan ekonomik avukatlar adma Giilçin Çayügil söz aldı ve şöyle konuştu: «Sayın Yargıç, öncelikle şunu beiirteylm davranışımız mahkeme heyetine ve cezaevi idaresine karşı değitdir. Şu manzara, müvekkillerimize mahkum muame'.esi yapıldığım göstermektedir ve moralraan bizi savunma görevi yapmaktan a!ıkoyacaktır. Başkanh mızın da aynı muameleye tabi tutulması nedeniyle, sadece bir celseye mahsus olmak üzere savunma görevlmizi yapamayacağımızı belirtivor ve salonu (Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) ANKARA, (Cumhuriyet Jürosu) Danışma Meclisi Genei Kurulunun dun sabah baijlayan birleşiminde Imar Affı Yasa Tasarısmın goruşulıresıne devam edıldı. îstanbul Boğazımn birinci smıf sit alanmda bulunma sı cedeniyle tasarının kapsaaiı dışında kaldığı açıklandı. ve siyasi gücü olanlar bir şey beklemiyor. Zaten onlar işlerini hallediyorlar Boğazda 150 milyon liraya satılan yapılann sahipleri ruhsatlarını tmar İskan Ba kaolığından ve Anıtlar Yffik sek Kurulundan daha önce alıyorlar.» Ksmer Gonç ise tstanljul (Arkası Sa, 9, Sü. 3'de) Andropov ve Çernenko en güçlü isimler Emekli gösterge tablosu değişiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Emekli Sandığı yasasuı da değişıkhk öngören ve emek li aylığı bağlanmasma esas ay !ığa aıt gösterge tablosunu de ğiştiren yasa tasarısı, Danışma Meclisi Başkanhğına sunuldu. Tasarıda ayrıca, emekli saııdığındsn emekli adı malüllük, vazlte malüllüğü, dul ve yetım aylığı alanlara her ay verilen sosyal yardım zammınm mikta rınm Bakanlar Kurulunca behr leneceğı hukmü yer aldı. Bılmdiğı gıbi nıemur emekli maaşlarına uygulanmakta olan en yuksek gösterge 1090, en aü ?ük gösterge ise 380'dir Tasarı i!e Devlet memuriannın almakta oldukları ek gostar eelere ilışkin yeni bir gösterge tablosu da getiriliyor. Buna gö(Arkası Sa. », Sü. 6 d a ) Kremlin 'eyeni lider aranıyor Dış Haberler Servisl Sovyetler Bırliğı Devlet Başkanı ve Komünıst Partisi Birinci Sekreteri Leonid Brejnev'in önceki sabah ölümü, Kremlin'in yer.ı liderinin kim olacağı sorusunu yine gtindeme getirdi. Brejnev in ölüm habennin hemen ardından gelen yorumlar, sovyetler Birlıği'nde «KoIIektif Başkanlık sistemine» gidilebilece£ı yolunda. Bu sistem ıçin dört Sovyet liderinin adı geçiyor: KGB eski Başkanı Yuri Andropov, Konstantin Çernenko, Savunma Bakanı Maresal Ustlnov ve Dışişleri Bakanı Andrei Grorrıiko. Bununla birlikte Sovyetler Birliği tarihi, birkaç adayın ıktidar çekişmesinin sonucun da içlerinden birinin diğerlerins safdışı ederek «tek Uder» oiduğuna ilişkm örneklerle dolu Şımdı de «kollektif başkaniık sistemi» kurulsa bile sonunda, adı geçen liderlerden bırinın dığerlerini safdışı bırakarak Kremlin koltuğuna otunnası beklenıyor. Yeni Sovyet liderliği konusunda en çok üç islm üzerinde duruluyor: Andropov, Çornenko ve üstinov YCBİ ANDROPOV Sovyetler Birliği Devlet Başkan: Brejnev'in ölümü üzerıne Kremlin koltuğuna oturabilecek lerin başmda, KGB Başkanlığın dan ahnarak Komünist Partı Merkez Komite sekreteryasma getırilen Vurl Andropov bulunuyor. Andropov'un 15 yıl Baş kanlığını yaptığı gızli polis örgütünden alınıp Merkez Komitesıne getirümesi siyasi gözlem cilerce, koltuk müoadelesmde etkin bir rol oynayacağı şeklin(Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) Lübnan'da siddetli patlama Bir bilim adamı nasıl issiz kaldı? Erbil TUŞALP ANKARA Beyrut Amerıkan Üniversitesini bitir. Isveç'te Stockholm, îtalya'da Bologna Üniversitelerind.e dirsek çürüt, ABD'de John Hopkins, îngiltere'de Orford'da oku. Sonra da altı yü hocalık yap. Toplam yedi satırlık bir yazı ile Siyasal Bilgiler Pakültesindeki öğretim üyeliğine son versinler. Yardımcı Doç. Dr. Halufc GerSer'in 1967 yılında başlayan bılım adamlıgı öyküsü 1982 yılında anlasılmaz bir şekılde bıtiverdi. Onlarca arkadaşı ıle bırhkte üniversitenin kapısının önünde, Haluk Gerger hakkında gerekçe merekçe yok, soruşturma moruşturma da yok, örgiıt mörgtit de yok. Akademik yetersizliğin söz konusu olmasın? Ilk akla gelen o tabn. Ancak benı ışten atanlar bile bu gerekçenın arkasına sığınamıyorlar. ÇUnkü böyle bir şey (Arkası Sa. 9. Sü. 4'de) Şkath Israil askeri karargahı çöktü: 60ölü BEYRUT, (Ajanslar) Lubran'ın guneyındekı ^Sur kentinde bulunan Israil Askeri Vahsının 8 katlı ka rargahında dün meydana ge len cok şıddetlı patlamada bma tamamen yıkıldı. Kur tarma ekipleri enkaz alHaber Merkezi Hükütından 60 ceset çıkardıkla rını soylediler. Kurtarma metın faahyetini durdurduğu BAKO Menkul Değerler Fı ekıbinden bin AP aiansının (Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) nant.nıan ve Yatırım A. Ş.'nin Genel Muduru Baki Ay gün bir açıklama yaparak, Bugün törenler <Hiç bir ödeme güçlüğü çek yapılacak mememize rağmen alınan bu karar hayretle karşılama mak mümkün değildir» dedı ve yeniden faaliyete geçmek için talepte bulun Kafaoğlu: 34 katsayı için ısrar edeceğiz ANKARA (a.a.) Danışma Meclisi Genel Kurulu, 1983 mali yılı bütçe kanun tasarısını bugun goruşmeye baş'ayacak. Malıye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, katsaymm veniden 34'e indirilmesi konusunda israr edecekltrini söyledi. DM Genel Kurulu'nun bt1 gün 14'de başlayacak toplan tısırda once Maliye Bakanı Kafacğlu bir sunuş konuşması yapacak. Bütçenin tümü üzerındeki görüşmelerde üyeler 30 dakikadan faz la konuşamavacaklar (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) • Yıınan muhalefet basını Papandreu'nun. Tür klye'ye ilişkin demecini eleştiriyor. • Envcr Hoca: Türk ve Arnavut ulusları arasında sarsılmaz bir dostluk vardır * 1 BAKO yeniden faaliyete gecme talebinde bulundu duklannı bildirdi. BAKO'nur. Maliye Bakanlığı tarafından günlük olarak iz lendiği ve sermaye piyasa sı bükumlerine aykın olarak yüksek faiz verdiğinın saptanması üzorine bu şirketin Bakanlığın önerisi üzerine hükümet tarafından faaliyetinin durduruldu ğu belirtildi. BAKO hakkrada aynca tstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde tas fiye istemiyle dava açılacağı kaydedildi. BAKO'nun Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Baki Aygün dün sa bah Genel Müdür yardım Cıları ile Ankara'ya gide rek çeşitli temaslarda bu lundular. Bağlı olduğu rek lam ajansı aracılığıyla dun (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) . 1 1 j • 1 '1 4 İ 3. Sayfada • Dışsatım artiş hızında ağustostaki geriJeme eylülde daha da yükseldi. • tçte rekabete yanaşmayanlar dışta fiyat kırma yarışmda. Haluk Gerger: Bes üniversiteden uokağa ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu)) I948yıhnda Ankara'da doğan Haluk Gerger ilk va orta öğretimini Ankara'da bitirdi. 1967 yılında Ankara Kole'lnden mezun olan Ger ger aynı yıl Beyrut Amerikan Oniversitesi'ne girdi 1971 yılında üniversitenin UlusJararası îlişkiler Bölümüntf tamamladı. Daha son ra sırasıyla Stockholm, Bologna John Hopkins ve Ox "ord Üniversiteleri'nde yüksek lisans ve master öğrenimini sürdürdü. 1979 yılında Ankara Oniversitesi Siyasal Bilgı.er Fakfiltesi'nde asis(Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) Evren, resmen göreve başlıyor 5. Sayfada 0 Bağımsız DtSK ve BankIş, Halkevleri GOZLEfl UĞUR MUMCU YÖK'de kura çekimi bugün. # Ankara Tıp'da 21 öğretim görevlisinin işine son verildi. 12. Sayfada 6 IŞSIZ BILIM ADAMI Yardımc! Doç. Dr. Haluk Gerger'i yurt dışında ve içinde geçirdlği parlak akademik çalışmalan YOK'ün gazabından kurtaramadı... ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Halkoylaması so nucunda Anayasa'nm kabulü ve Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in Cumhurbaşkanı sıfatını kazanması dolayısiyle. bütün yurtta. dış temsilcilıklerde. Anıtkabir ve TBMM'nde törenler düzenlenecek. Cumhurbaşkanlıgı Basın ve Halkla îlişkiler Müşavir(Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) Tutuklu ve Hükümlü... Dayanısma lideri Lech VValesa serbest bırakılıyor • Açıklarnayı yapan Polon ya hükümet sözcusü, Wa lesa'nm General Jaruzels ki'ye mektup gönderereh görüşme talep ettiğini bildirdi. • Ülkede önceki günkü gösterilerde 27 kişi yaralan dı, 800 kişi gozaltına ahndı. Haberi 3. Sayfada davası. 7. Sayfada • Yabancı dil bilmeyen j i (utbol antrenörü olamayacak. 10. Sayfada < ülusu; Deneeli ficret % vc gelir politikası sür dürülecek. • MEYAK kesintilerinin 1983'te iadesi mümkün olamayacak. • Şide: İşç) emekli ayUkları 35 katsayıya göre yeniden ayarlanacak. 1 .4 i Hukukçular bilirler: Tutuklama blr ceza de ğil; geçici bir önlemdir. Bu yüzden lnfaz hukukunda tuuklama koşullarının ceza yap*ınmlanna dönügmemesine özen gösterilir. Yasalar, bu ko(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) J 1 S İZ. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog