Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI SÖYLEV 11. bası ile altmışbeşinci bine ulastı. Türkçeleştiren: Ord. Prof. Dr. H.V. VELİDEDEOĞLU EDERİ: 400 TL. tsteme Adresh Türkocağı Cad. 30/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL Gazi M. Kemal ATATÜRK Cumhuriyet 59. Yıl; Sayı: 20930 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 11 Kasım 1982 Perşembe Bırıncı Asamaya Modem Matematık Modem Fızık Zihınden Cozum (KoleılereHazırlama) Besiktas. İstanbul 6O72OO6U72OI , Tasarı, yeniden Danışma Meclisi'ne sunuldu MEYAK kesintisinin ödenmesi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yeniden düzenleneeek ek göstergelerin emeklılıkten sayılması ve MEYAK keslntıle. îı.ın memurlara gerı ödenmesım öngoren yasa tasarısı ikıncı kez Danışma Meclisi Başkanlığı'na sunuldu Hükumetçe hazırlanarak .geçtığimız hazıran ayında Damşma Meclisıne sunulan ancaic Maliyo Bakanmın değışmesı üzerine hükumetçe gerı alınau tasarı yeniden Danışma Meclısine sunularak Bütçe Plan Komisyonu'na gönderıldı. Bütçe tasansının gorüşülmesinden sonra Bütçe Plan Komısyon'unda ele almacak olan tasarı devlet memurları, Türk Silahlı Kuvvetlen ıç hızmet ve devlet personel yasasında değı şiklikler ongörüyor. îlk tasarıda MEYAK ketınsıierınin 1984 yılı mayıs sonuna dek yuzde 60 fazlası ile 4 eşit taksıtte memurlara ödenmesi hükme bağlanırken, yeni tasanda bu ANKARA (Cumhuriyet Bükesıntilerin hangı usul ve esas rosu) Başbakan BUlend lara göre ödeneceği konusunUlusu bugün özel sektör da Bakanlar Kurulu'na yetkı temsilcilerınden oluşan bir veriliyor. Tasan ile devlet memurları üe emekli dul ve yeheyeti kabul ediyor. Ulusu timlerinin ayakta tedavılerı ha ile işadamlarından oluşan lınde venlen ılaç bedelının zirve toplantısında, hüküyüzde 20'sinın memur ve emek metin gündeminde olan eliler tarafmdan karşılanması konomik onlemler paketi ile öngöruluyor. îlk tasannın koözel sektörün önerilerinin misyonda görüşülmesi sırasınele alınacağı bellrtiliyor. da ilaç bedelinın yüzde 20'siBaşbakanlıktaki toplantıda nin alınmasına ılişkin hüküm reddedilmiştı. işadamlarından oluşan her yetin, özel sektörün karşıÇerçeve tasansıyla TRT'de gbrevlı yayıncı personehn tazlaştığı sorunları ve çözüm» minatları da arttırılıyor. Buna lerini içeren bir raporu da göre, bu artıştan yararlanmaBaşbakan Ulusu'ya sunaları öngörülen personele alcaklan kaydPdildi. makta olduklan maaşın yüzde Toplantıya, Odalar Birll60'mdan az olmamak ve en ği Yönetim Kurulu Başkanı yüksek devlet memurunun ek Mehmet Yazar, TİSK Baş göstergeleri de dahil, almakta olduklan maaşı geçm°mek ko kanı Halit Narin, Ali Koç(Arkası Sa, 9, Sü. 2'de) man, Nuh Kuşçulu, Nurul Evren: Türk milleti minnettarlığını ebediyyen sürdürecektir ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 44. yı lmda tüm yurtta, KTPD ve dış temstlciliklerimizde anma törenleri yapıldı. Ankara'daki Uk tören Anıtkablr'de yapıldı. özel defterl lmzalayan Cumhurbaşkanı Kenan Bvren «Ölümsüz Atatürk. aramızdan aynlarak bizleri öksüz bıraktın» tümcesiyle başlayan duygu ve düşüncelerinl yazdı. Anıtkablr'dekl törene, Cıımhur başkanı Kenan Ev ren, MGK üyeleri Orgene ral Nurettin Ersln, Orgene ral Tahsin Şahinkaya, Orgeneral Nejat Tümer, Orgeneral Sedat Celasun, Da nışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak, Başbakan Büleııd Ulusu, Bakanlar Kurulu üyeleri, Yüksek Yargı organları başkanları ve yük sek rütbeli subaylar katıldı. «Türkiye Cumhurbaşkanı Kenan Evren» yazılı çelengi taşıyan askerler ve kortej, Aslanlı Yol'un sonunda mozole önündeki alana gelindiğinde alanın çok sa yıda öğrenci, izci, subay ve yurttaşiar tarafından doldurulduğu görüldü. Evren'in mozoleye çelengi koy masından sonra saygı du ruşunda bulunuldu. Saygı duruşundan sonra tstiklâl Marşı dinlendi. Saat 09 05'e geldiğinde sirenler ve taşıtlann klaksonları çalınmaya baş ladı, tüm yurttaşiar saygı duruşunda bulundular. Mozele önünde yapılan törenden sonra Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Anıtkabir Şeref Defterinin bulunduğu «Misaki Millî Kulesine» girdi. Evren Anıtkabir özel defterine şun ları yazdı: «Ölümsüz Atatürk, 44 yıl evvel bugün aramızdan aynlarak bizleri öksüz bıraktın. O günkü gibf Içimlzdekl acıyı biitün tazeliği ile hissediyoruz. Yok olmak, tarih sabife lerinden silinmek üzere olan Türk devletinl yeniden kurdnn. Aramızdan ay rıldıktan sonra yine içimizden bu devleti parçala mak isteyenler zaman za man çıktı. Ancak, gerçekleştirdigin ilke ve inkılaplarına sadık olanlar, her seferinde ba hain giiçleri temizlemeslnl bildi. Bundan sonra da aynı itnanve güçle koruyacak ve bu devleti dünya durdukça yaşatacaktır. Bu bakınıdan toprağmda rabat, uyu büyük Atatürk. Tiirk milleti sana olan minnettarlığını ebediyen sürdürecektir.» Ankara'daki yabancı misyon şefleri adına kordiplomatik duayenl Vatikan'ın Ankara temsllelsl (Arkası Sa. 11, Sü. 2'de) O'N 9'u 5 GEÇ'E HERŞEY DURDU Büyük Atatürk'fln ölümünün 44. yıhnda saat 9 u 5 geçe herşey durdu. Fabrikalar sirenlerini, taşıtlır kornalarını çoldılar. rütn yurttaşiar saygı duruşuna katıldı. İstanlml Taksinı Anıtı'ndaki anma törenine tstanbul Valisi Nevzat Ayaz, Belediye Başkanı Abdullah Tırtıl, Harp Aka demıleri Komutam Urgeneral İsmaii liakkı Akansel, 3 Ordıı ve Batı Garnizon Komutam Korgeneral Doğan Güreş, Kuzey Deniz Sahii Komutam Koramiral Doğan Toktamış katıldılar. Vali Ayaz, anıt özel deiterini inrzalarken «En büyük emaııetin Cuın mıriyete salıip çıkacak yeni Anayasanuzı biitün millet coşku ile kabui ettik.» diye yazdı. İstanbul Universitesinde bir anma toplantısı yapıldı. Harbiye Orduevi, Sarayburnu, Kadıköy ve U«ktidar'daki Atalürk aıııtlan ile Şişli Atatürk Mlizesi önünde anma törenleri yapıldı. Dün saat 9 u 5 çece Karaköy Köprüsü üzeriııde yurttaşların saygı dııruşundan bir görünüm. SAYGIYLA DIK işadamlarıyla fougün zirve îoplantısı yapıyor Dışisleri Bakaııı Avrupa Konseyi'nde konuştu Türkmen: Demokrasinin kurulus sürecinde son asamaya varıldı Türkiye'yi İnsan Haklan Komisyonu'na şikayet eden 5 ülkenin Dışisleri Bakanları toplantıda ılımh bir konuşma yaptılar ve diyalogun devamından yana göriiş belirttiler. Yayınlanan ortak bildiride şimdiye (Jek görülmeyen yumuşak deyimler kullanıldı. STRASBOURG, (Cumhuriyet) Dışışlen Bakanı Ilte» Türkmen, Avrupa Konseyı 71'nci Bakanlar Komitesi'nde dün yaptığı konuşmada, «tyi niyet İi hlç kimsenin Anayasamızın gerçek demokratik niteliğinden kuşku duymayacağından eminiz» dedî. Avrupa'da bazı çevıelerın on yargılar ve Kotü nıyetlerden vazgeçmeyeceklerını belırten Türkmen, Avrupa Konseyı'nds sorıunluluk duygusuna sahıp ülkelerin Türkiye ne Konsey ılişkılermm temele oturatolmesi için görevlerını yerıne getireceklerine inandığını bilct'rdı Türkmen'den sonra soz alan Isveç Dışisleri Bakanı ıse, «Türkiye'nin demokrasiy" dtinüş takvimini teşvik etmemiz gerekmektedir» şeklınde konustu. TUrkmen Anayasanın yifc'.de 9O'ı aşan bir çoğunlukla kabul edümesınden sonra demokrasimn kuruluş süreoinde son iç..maya varıMığmı anımsatarak, genel seçimlenn 1983 sonbaharmda ya da en geç 1984 ılkbahannda yapılacasjım ıfade ettı. Anayasa metnı üzennde uluslararası busında yer alan ha bsrlenn çoğunlukla yanlış bilgilere rîayandığını 5'a da gerçeK dışı oıduğunu idylcyen Türkmen şu gorüşlere yer verdı. «Oemokratik hasletlere >al nızca kcndlleriniıı sahip olduklarını zannedenlerin, tamamen anti demokratik olan tahrif edilmiş haber verme yöntenune başvurmuş olduklarım görmek bizim için üzıintü vencı oimuştur, '\vrupa Konsevi ülkelerinin Anayas:ıları bilinen scnel demokratik preusiplerc dayanmakla beraber, mubtevaları iti bariyle, bunların benzer oimadıkları açıktır. Bazı ülkcleruı devlet başkanı seçimleri veya genel seçim sistemleri değlşiklik arzetmekle beraber bu ulkelerin anti demokratik yapıda olduklarım iddia etmtk kimsenin aklına gelmemektedir. Her anayasa milletlerıu siyasi tecrübe ve geleneklerini kaçınılmaz bir şekllde yansılmakta. kendi Ö7ellik ve ihtiyaç larına en uygun şekilde cevap vermcyi anıaçlamaktadır. Herhangi bir anayasa hakkın da yalruzca bazı uükümleriıre dayanılarak bir yargıda buluıımak yanlış bir tutum olacaktır. önemli oian, bir anayasa lah Gezgin, Sakıp Sabancı, Rahmi Koç. ila Ticaret ve Sanayi odalarından 28 temsılci katılıyor. Başbakan Bülend Ulusu başkanlığında yürütülecek olan toplantıda, hükümeti tems'len Malıye Bakanı Adnan Basep Kafaoğlu. Sanayi ve Telçnolojt Bakanı Mehmet Tur gut, Ticaret Bakanı Kemal Cantürk, Ulaştırma Bakanj Mustafa Ay=an. Enerji ve Tabiı Kaynaklar Bakanı Fahir t'kel ve DPT Müsteşan Yıldırım Aktürk hazır bulunacaklar. dün topfcsrcdı U: Evren» Anayasa calısmasından ötürü DM üyelerini bir mesajla kutladı • Cumhurbaşhanı, Danışma Meclisi'nin yeni yasama döneminde çofe hassas ve seri çahşmalar içinde bulunacağmı belirtti. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşka nı Kenan Evren, Damşma Meclisi Başkanı Sadi Irmak'a gönderdiği me sajda, Anayasanın oluşmasmda Danışma Meclisinin gösterdlği çalışmayı övdü. Cumhurbaşkanı Evren' ln, DM Başkanı Irmak'a gönderdiği ve DM'nln dün sabahki toplantısında oku (Arkası Sa. 11, Sîi. 3'de) Bankaiann durumunu tartısıyoruz • Maliye Bakaru, bankalarla ilgili çalışmaların sonucunun en fetsa zamanda alınacağını umduğunu söyledi. ANKARA, (ANKA) Malıye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, bankaiann yeniden duzenlenmesıyle ilgili çahşmalar konusunda «Şfm dilik münakaşa ediyoruz» dedi. Bakan Kafaoğlu sonucun ne zaman alınabilecegi yolundaki soruyu ise «En (Arkası Sa. 11, Sü. J'de) • AKBAL VE GÖNENStN Yazı tşleri MUdürumüz Okay Gönensin (sağda) ve yazarımız Oktay Akbal (solda) diınkü duruşmada. f Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) Hükümet, BAKOnun faaliyetlerini durdurdu # BAKO yctkililerinin yurt dışına çıkı şı yasaklandı. Okay Gönensin ile Oktay Akhal beraat etti Mahkemeslnde iki ayrı davada yargılandılar. Oktay Akbal imzasıyla 6 Eylü) 1982 tarihinde gazetemizde yaymlanan «Yarm Diye Bir Geıçek» başlıklı yazı nedeniyle yargılanan Akbal ve İddianameler gönderilmediği için Gönensin ve Mehmed Kemal hakkmdaki dava ertelendi fstanbul Haber Servisi Gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri MUdürü Okay Göneıı sjn ile yazarımız Oktay Akbal ve Mehmed Kemal tstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numarah Askeri Gönensin «Beraat» ettiler. Mehmed Kemal'in 9 Eylül 1982 tarihinde gazetemizde yer alan «Pabucun Tersi» başlıklı yazısı nedeniyle açı lan diğer davada Gönensin ve Mehmed Kemal'e iddianameler gönderilmediği için duruşma 8 aralık tari(Arkası Sa. U, Sü. 4'de) YÖK'te kura çekinıi yarın ANKARA, (Cumburiyet Bürosu) Gereksmım duyulan yer lere göndenlecek öğretım üyelerinin" belirlenmesi için yann YÖK'te kur'a çeküecek. Kura çekilnıe yönteminin, öğretim üyelennin ayık!anmasmm ikinci aşamasını oluşturacağı belirtiüyor. YÖK'ten edinilen bilgiye gö re, gereksmim duyulan yerlere gönüllü olarak gitırek isteyen öğretım üyelerinin ıhtiyaçian (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) obytann GERÇEK Zor ve Zorunlu Demokrasi Kiml tarihsel dönemlerde bazı sözcükler toplumlarda gizemli anlamlar kazanırlar. Söz gelişi Türkiye'üe büyük tepkiye yolaçan «sosyalizm» sözcüğü tslum dunyasında ve Afrika anakarasında öteden beri laygın lıhla vinelenir. Bu konuda en çarpıcı örnek Libya'dır. Libya. «Sosyalist Cemahiri yesi», adına karşın. Batı'daki geçerli anlamıyia sosyalizmden ayrı bir dünya görüşünu ve toplum düzenini benimsemiştir. Cezayifden Angola'ya deh Afrika*nın çoğu yerinde «Sosyalizm» sözcüğü, siyasal bağımsızlıhlannı yeni kazanmış eskı sömürgelerde doğal karşıla nıp saygınlıh görür. Türkiye'de ise «Sosya lizm» kavramına büyük tep kinin yanısıra «Demokrasi» sözcüğü tılsımlı sayılabile cek bir saygı kazanmıştır Kavram kargaşası içinde ol sah bile ülkemizde herkes «Demokrasiye bağlıdır» ve (Arkası Sa. 11, Sü. 6'da) ••• ANKARA, (ANKA) Hükümet BAKO Menkul Değerler ya tırım ve fmansman anonim şir ketınin faaliyetlerini durdurdu. Bakanlar Kurulu'nun dün gece Resna Gzızetenln mükerrer sayısında BAKO Menkul Değer ler ve Pinansman Anonim Şırketinin kanun kuvvetindeki kararnamelere uymadığı, alacaklıların haklarma zarar verecek işlemler yaptığını bplirtti. Bakanlar Kurulu kararında bu şirketten alacaklı olanlarm haklarmı korumak amacıyla, bu şirketle birlikte şirketin yönaticileri, ortakİE.n, denetçileri ve bunlarır kanuni yakınlannm ta şımr ve taşınmaz malları üzerın dokı tasarruflarmın sınırlandırılması da hükme bağlandı. Ayrıca BAKO Menkul Değer ler Yabrım ve Pinansman Anonim şirketirun malları ve defter kayıtlan muhafaza altına alındı. BAKO yönetici ve ilgilüerınin yurt dışına çıkışlan yasaklandı. I ABD Baskanlannın bir merakı da playboyluk. Iki Ana' Eğilim... Askeri yönetlmlerin en duyarlı günlerl, rejlmi sivillere bıraktıkları dönemlere rastlar. Çünkü, olağanüstü rejim ile olağan rejim arasındaki köprüler, bugünierde atılır. Gğer, köprüler sağlam değilse, olağan rejim, yeniden olağanüstü rejime dönüşebillr. 27 Mayıs 1960 ihtilallnden sonra yaşanan olaylar, bu bakımdan hepimize ders vericl nlteliktedir. (Arkası Sa. 11, Sü. Tde) 3. Sayfada I Üreticinin 295 Uraya sattığı peyniri 450 U n y a yiyoruz. e. Sayfada Barif Derneğl Davagı: Dışisleri All Sirmen' ln Adis Ababa yol glderlerlnl karşıladığıDI doğruladı. Doc. Ünsal istifa etti ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Unıversiteji doçentlerınden Artun Unsal, öğretim üyeliğinden istifa etti. Doçent Ünsal. İstifa ettiğini doğrulayarak. «yorgun» olduğunu söyledi. Doçent Ünsal, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde çalışmaktaydı. 7. Sayfada ABD'nln arka bahçeslnde gizli bir savaş sürüyor. Hedef: Nikaracua. 12. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog