Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYÎNLARI Geçmisin Kusları OKTAY AKBAL EDERl: 150 TL. hteme Adresi: Türkocağı Cad 59/41 CAGALOGLU tSTANBUL umhurıyet 59. Yıl; Sayı: 20929 Kunıcusu: Yunus NADİ 30 TL. 10 Kasım 1982 Çarşamba ÇAĞDAŞ YAYÎNLARI SÖYLEV CüU 12 Onuncu bası ile altmışıncı bine ulaştı Turkçeleştiren Ord. Prof. Dr. HV. VEL1DEDEOĞLU EDERl • 350 TL. hteme Adresi Türkocağı Cad 39/41 CAGALOGLU ISTANBUL Gazi M. Kemal ATATÜRK ATATÜRK'Ü ANIYO ANKARA, (Cumhuriyet BÜrosu) Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 44. yılında tüm yurtta, dış temsılcılıklenmızde ve Kıbrıs Turk Federe Devlet 'nde bugün torenlerle anılıyor. Anıtkabır'de yapılacak torene Cumhurbaşkanı Orgeneral Kenan Evren. MGK üyeleri, Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak, Başbakan Bulend Ulusu ile yuksek yargı organları başkanları katılacak Anıtkabir'deki toren saat 8 4O'da baslavacak. Kortej saat 09 05'de mozole onünde ikı dakıkalık savgt duruşunda bulunarak vp mo7oleye çelenk konacak Ataturk'ün roanevi huzurunda saygı duruşunda bulunulmasından sonra törene katılan tüm zevat mozole önünden saygı g«çişl yapacak Daha sonra Cumhurbaşkanı Evren, Şeref Defterı'ni imzalayacak. Evren, resmen "Cumhurbaşkanı sıfatını aldı Anayasa • Saat 9.05'te §t Cumhurbaşkanhğı Genel Sekreterli|i'nden ya pılan acıklamada, Başbakan Ulusu'nun istifasını gerektirecek ve zorunlu kıîacak bir değişikliğin sözkonusu olmadığı bildiriîdi. A Anayasa'nın kabulü ve Evren'in Cumhurbaşkanı sıfatını alması Ba^kentte 101 pare top atışı ile dün akşam ilân edildi. ANKARA (CumhurJyet Burosu) Yuksek Seçım ÎCu rulu nun Anayasanın kesın oıarak kabul edıldığını Resmi Gazete nm' mukprrer saysında ılân etmesı uzenne, Devlet Baskanı Kenan Evren «Cumhurbaşkanı» sıfatını kazan dı Evren'in Anayasa ıle bırlıkte Cumhurbaşkanlığına seçılmesı uzenne Ankara da dun akşdm 101 pare top atışı yapıldı Cumhurbaşkanhğı Genel Sekreterlığınden yapılan acıklamada Başbakan Bulend Ulusu'nun gorevınden ıstıfasını gerektırecek bir durum olmadığı agıklandı Cumhurbaşkanı sayın Kenan Evren, Yuksek Seçım Kurulu Başkanı Orhan Aydın üe kurul uye lennı dun saat 17'de TBMM dekı rmkîtn or|as'"rIa ka(Arkası Sa 11. Sü. 2'de) Ankara'da avnca Ulus'takl Atatflık Anitı. Sıhhive'deki Zafer Anıtı ve TBMM* deki Atatürk Anıtı önünde de törenler rlüzpnlenecek ve anirlara çelenk konarak. O'îO'î'te tüm vurtta fabrikalar, sirenlerini, ta<5itlar da klaksonlanm 2 dakika surevle çalacaklar. Bugün butün eglence yerleri kapah olacak, lokanta ve ga?înolarda îçki verılmeyecek, Danışma Meclisi Genel Kurulu. Atatürk'ün 44 ölüm Yıidonümü nedeniyle bugün ö/el gtindemle toolanacak Dün o&ieye kadar Atatürk hakkmda 20 kadar üye konusma yapmak içın Baskanlık Dıvanı'na başvurdu Türkîş'de saat 16'da düzenlenen i n ma toplantısmda Prof Sadl Irmak «Mnnarsiden Cıımhuriyet'e» konulu bir konferans verecpk Türk Dil Kurumu'nda da Atatürk"ön anma toplantısı yapılacak. Ortadogtı 1>knik Üniversitesi'ndeki anma törenl 09 05'te başlayacak ve ODTÜ Mimarlık Fakültesl anfisinde anma toplantısı yapacak Ankara Sanat Kurumu'nda da saat 18 30'da «GiinümÜ7de Atatürkrüliik» adlı bir panel dürenleneeek Sanat Kurumn Başkanı Anıl Cecen'ın voneteceSi oinple Cfhat Akçakayalıo?lu, MıMafa CosturoiHu, Şinasi Özdenoglu. Prof Fehmi Yavm kitılacaklar. Türk Ktlantîk Andlasması Dprnpgi Gençlik Kolu'nım dflrenledıgi törenp Vonuşmacı oiarak Prof Dr Aydın Yalcın katılacak Topiantı sonunda Prof Yalçın'ın yoneteceği bir tartısma duzpnlenecek Toplantı saat 18 3O'da Türkive Sanayi ve Tıcaret Odaları Birlıgi'nin konferans salonunda vaoılacak Istanbul'da bugun saat 09 05"de Taksim Anıtı'na çelenk konulacak Daha sonra Iv tanbul Unıversıtesı Hukuk Fakultesı nde bir konferans verılecek Harbıye Muhsın Ertugrul Tıyatrosu nda Istanbul Şehır Tıyatrolan ve Beledıye Konservatuvan'nın ortakUşa du7Pn!edığı «Atatürk'un Anma Gecesi» du7Pnlendı 0^. T>am«!ma M<»cli«i'nde Partiler yasası için hazırlık bu hafta baslayabilir ANK\RA, (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclisi Anayasa Kumısyonu, Sıyası Fartılsr Yasdsı'n'n hazııhk çalışma larına Baştonlık Dıvanı karaıı nm g«nel kurulda kesınleşme smden sonra başlanmasmı nararlaştırdı Danışma Meclisi Genel Kurul'u yarın toplanıyor Anavasa Kornısyonu'nun dün saat 10 00 da başlayan toplantısı yaklaşiK bir saat kaaar »ürdu Sohbe^ nıtelığınde geçen toDİantıda Baskanlık Dıvanı'nın Sıyasel Partılor ve S°cım Ya(Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) 0 îstanbul'da Evren'ın 10 Kasım mesajı Anayasa'nın ardmdan "Atatürk sevgisini azaltmaya hiç kîmsenin gücü yetmeyecektir,, ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Cumhurbaşkanı sayın Kenan Evren, Ataturk'ün olümünun 44'üncu yndonılma dolayısıyla yayınladıgı raesaida, Atatürk sevgisini azaltmava \e kıırutmaya hıç kimsenin gneıı yetmeyecektır» dPdl Evren, mebajmda Atatürk un olumunun 44'uncü yıldonumünde mınrıet ve şükran duyguları ıle bir ke^ daha anıldığını belırterek, şunlan soyledi «ü'nun manevi varlışrı sonsııza kadar Turk milletinin heka ve basını^ı/lı^mın teminatı nlarak ıçımızde vasavacak ve kalpterhnize ışık tutarak bize daınıa dufirrıı yolu gösterecektîr. O'nun ortaya koydugu dıısunceleri ve gerçek!estirdi&i evlemleri hâlâ, yalnı? bızlere defcıl, bagımsızlık ve uvsrarlık savası vpren bıitıın aluslar ıçin hpdeflerini göstpren bir meşale olmaktadır O'nun en buyuk arzu ve vasiyetı oJarak tnilli gurıır ve iftiharlarda, milli sevînç ve kederlerde. milli varlığa karşı hak ve ddevlerde. minnet ve kuHptlerde (Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) Ilk yasa değişikliği hasınla başhyor ft. Basm Yasa tasarısında basın suçlarmda dava açma süresi gazetelerde 3 aydan 6 aya, kitaplarda 6 aydan 1 yıla çıkarılıyor. Olağanüsfü hal ve Devlet Güvenlik Mf»hkemesi yasa tasanları üzerinde de çahşılıyor. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 143 Sayıîı Basın Yasasının 35 maddesınde degışıklıgı öngoren yasa tasaribi, Ada'.et Bakanlıgında hazırlanaıak Bakanlar Kuruluna gonaenldı Yasa iasarısı basın suçıarında dava açma suresırıı gazetelerde uç aydan altı aya kıtaplarda altı aydan bir yıla çıkarılıyor Yururluktekı yasada 35 maddenm. zaman aşımına ılışkın fıkrası şoyleydı Bu kanunda yazılı olan veya basın yoluyla işlenmiş bulunan suçlardan dolayı gunluk mevkuteler hakkmda üç ay, diğer basılmış eserler hakkında altı ay iI Iran Devlet Başkanı çınde açılmayan davalar HUmanei: Bşdat'a ka dmlenemez. Bu sure suçun tlar yuıuyeceğiîI Polonya'da uzun giın işlendigi tarihten ba^lar. • lerden birj daha. Yasa Tasarısı Bakanlar I roloııya Konıünist Kurulunda goruşuldukten Partislnde sertlık yanfaonra, Danışma Meclısıne lılan ağır basıyor. sevkedılecek 3 sayfada Öte yandan, halkoyunca benımsenen yenı Anayasa I Maliye'nin vergi fcaybı iıukumlerıne uygun olarak, 25 mılyar lirayı bulabasınyavın ve basımevlerı cak. konularında yenı vasa tasa I Uevlet Bakanı Pasin' rüan hazırlanıyor. Bunlar In Cumhurl>et'e dearasında basımevlerınm meci: «AET ile teks(matbaaların) sorumlu tu tıldeki sorunlarınıu tuLmalarına ılışkın hukumpolitik nedenlere dayanmıyor. ler de var. Basımevlenne anayasanın 30 maddesınde 6. savfada belırtılen hallerde de el ko nup musadere edılebılecek. I Barış Derneği ve DtSK davaları. Buna ılışkın çalışmalar he nuz surmekte 7. sayfada Olağanustü hal ve DGM I M I Piyango dün çe1U Yasa Tasan'an uzpnnde de kildl. (Arkası Sa. 11, Sü. 7'de) 11. sayfada ardiBidaki otafbnn Büyük Önder Atatürk GERÇEK Turhiye Cumhurıyetı'nin kurucusu Atatürk 44 yıl önce bugün aramızdan aynl mıştır. Atatürk gozlerıni hayata kapadığı zaman genç Cumhuriyet 15 yaşındaydı Bu 15 yıl yoğun bıçimde yaşanmış, üst üste gerçekleştırilen devrimlerle çağdaş devletin temeli atılarak ükeleri saptanmıştır. Yanm yüzyıl önce ülkemizdekı çoğunluğun toplumsal nitelikleri düşünulduğünde. Ataturk'ün çapı ve l ~ ıkteri daha iyi anlaşılabiliı. 16. Yüzyılm son çeyre ğinde doğan bu büyük insan, 20. Yuzyılın üh çeyreğınde gerçehleştirdıği devrımle 21. Yüzyıla uzanan su.reç içınde Türk toplumunu Ptktleyip yönlendireceh temel kurallan yürürlüğe koyabilmiftir. Bu işı nasıl bafarmı$tır? Ulusal Bağımsızhh Savaşının kahramanı Gazi. isteseydi yaşadığı donemde toplumun tutucu ve gerid çevrelerine dayanarak askeri zaferlerle büyüyen kişisel ağırlığını da hullanarak (Arkası Sa. 11, Sfi 2'de) ••• Ataturk'ün Özgün görüşleri Prof. Dr. Bedia Akarsu Ataturk'ün Verdiği Dersler Oktay Akbal 2. sayfada Atatıîrk ve Hobgörü... Atatürk, kendi öz düşüncelerlnl «Medenl Bllgtler» adlı ders kitabında toplamıştı. Prof. Dr. Ahmet tnan'ın ımzasıyla yayınlanan bu ders kitabında yer alan düşünceleri, bu on kasım günü (Arkası Sa. 11, Sü. 7de) 67 ilde referandum sonuçları Aynntılı tablo 12. sayfada Atatürk Fenerbahçeliydi 10. sayfada I Erbakan savunmasını yaptı. I 2000 Afgan ve 700 Sov yet askeri öldü. I Turklye'nin NATO dışında yükümlülüğü yok. 12. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog