Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

\ Lise s o n i a r j 6.KASIM Beklemoliier I.KASIM istanbul: I Edırne: I Çanakkale. 2283 1627 40 921 31 69 | 23 59 & (pkf dersanelei Cumhuriyet 59. Yıî; Sayı: 20920 Kurucusu: Yunııs NADİ 30 TL. 1 Kasım 1982 Pazartesi ) Eski partilerin üst kademelerinde görev alanlann on sene parti kurma, partiye girme ve seçilme hakkikidan mahrum bırakılmaları menfi tavırlannı büsbütün açığa vurdu. Bir insan ki, deVİeti kendisinden başka kimsenin idare edemeyeceğine inanırsa, ondan çekinmek lâzım. Onlar için yalnız onlar var. Bu kötü niyetli kişiler henüz tam temizlenmedi. İsteseydik bunlann hepsini temizlerdik. Hepsini sokağa atsaydık sefil ve perişan olacaklardı. Maksadunız insan harcamak değil. f Birıncı Asamaya Hazırlama Modem Matematık Modem Fîzik Zıhınden Cozum (KolejlereHazırlama) Besiktaş, lstanbul 6O72OO6U72O1 Devlet Başkanı,Adana'da "lokavt hak değildir, grev haktır» dedi I Bu işe hep beraber geldik. Görevimiz bitince de hep beraber gideriz. Önütnüzde yapılacak seçitnlerden sonra da gidebilirdik... Anayasa'mn rafa kaldırılmaması, kökleşmesi için Anayasa'nın ve diğer icraatların bekçiliğini yapmak zorundayız. Aksi takdirde tekrar eski Anayasa'y» getirmeye kalkışanlar olabilir. t Davullu zurnah grev dünyanm hiçbir yeriıide yapılmamıştır. Bizde ise davul zurra çahnarak grevler, direnişler yapılmıştır. İşçiyi huzur bozucu eylemlere sokmuşlardır. Vergilerdeki değişiklikler' referandum sonrası DM'de Değişiklik bir milyonu aşkm kişiyi ilgilendiriyor. Bakanlar Kurulu görüşmeleri bu hafta tamamlayacak. Evli çalışan bayanîar her ay 787 lira daha az vergi ödeyecek. Kira gelirinin vergi dışı bırakılan 40 bin liralık bölümünün 120 bin liraya çıkarıbnası öngörüîüyor yüzde 20 oranında vergılendlril mesı yoluna gıdılmiştı. Hıikümet bu oranı yüzde 10 olarak, sunmuş, MGK de, vergilendirme oranını yüzde 20'ye yükselt mıştı. Maliye Bakanlığı yetkılıleri, yuzde 1 olarak öngörülen yenı servet alfı onerisınin, DM ya da MGK'da yukselebileceğını belırtıyorlar. Servet affı ıle ılgıli yeni yasa fasarısı, beyan edilecek servetlerle ilgili olarak herhangl bir smır getirmiyor. Onceki hafta ise, menkul kıymstler ıle değerli madenler, ziynet eşyası ve paranın, beyan edilmesi halinde af kapsamı dışında bırakılması öngorulmüştü. Peşin Vergi Kalkıyor: Vergi yasalarında değişiklik yapmayı amaçlayan yeni tasan, 1980 yıh sonlarında kabul edılen peşın vergi uygulamasma son ve rılrr.esmı de öngorüyor. Maliye Bakanlığı yetkililerl bu uygulamanın, ücretliler Ue, serbest meslek erbabı, ve ticari, ziral kazancı olanlar arasın dak! vergi adaletsızliğini gidermediğıni, ayrıca, 1981 yılmda (Arkası Sa. 9, Sü. 6*da) ANKARA (ANKA) Bakanlar Kurulu, yenj bir servet aıfı ongören, peşm vergınin kaldırılmasıru amaçlayan, evli ça lışan bayanlarm her ay 787 lira daha az vergi vermelerine olanak sağlayan, kıra gelırlerının 12(1 bın lırasmm vergi dışı bırakümasmı ongoren vergi değışıkhğı yasa tasarısı üzerındekı gorüşmelerını bu hafta ıçmde tamamlayacak. Tasan 7 kasım'dan sonra da Danışma Meclısine sunulacak. 1 mılyon 100 bm vergi yukümlüsünu kapsayacak olan de ğişıklık tasarısımn öngorduğü başlıca değişiklikler şöyle: Servet Affı: Bakanlar Kurulu, daha once yaptığı görüşme lerde, Malıye Bakanlığı'nm servet beyannamelermın tumüyla kaldınlması yolundakı önerısinı reddederken, servet beyannamelerının bir kez da ha yenilenmesmı ve yenı ıle eski servet bıldirimleri arasındaki farklann yalnızca yüzde 1 oranında vergilenmesi görüşünü benlmsedi. önceki servet affmda, yenı ve eski servet be yannameleri arasındakı farkın, Evren: Anayasaya oy verin, bize değil Işık KANSU Şemir YALCIN ADANA / ANTALYA Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Anayasayı tanıtmak amacıyla basjattığı yurt gezılerini dün Adana ve Antalya'da sürdürdü. Kenan Evren, dünkü gezislnin ilk durağı olan Adana'nın Istasyon Alanı'nda halka hıtaben yaptığı konuşmada daha ziyade Anayasanın çalışma yaşamma ilişkin düzenlemeleri üzerinde durdu. Devlet Başkanı Evren, lokavü bir hak olarak görmediklerini, lckavtın, greve karşı bir durum olduğunu, oysa grevin bir hak olarak Anayasaya geçirildiğini söyledi. Evren, 1961 Anayasası'ndaki boşluklar nedeniyle iş hayatının bozulduğunu, ideolojik amaçh grevler ve direnişler yapıldığını, işçilerin huzur bozucu eylemlere sokulduğunu, ülkede üretimin düşürüldüğünü bildirdl. Evren. öğleden Antalya'da yaptığı konuşmada yurttaşlardan kendilerine değil, Anayasaya oy vermelerini istedi. Orgeneral Evren Antalya'da eski parti liderleri konu suna yine değındi ve 12 Eylui'e gelinmesin de büytik sorumluluğu olanlarm menfi propagandalanna devam ettiklerini, eski BÎR GÜNDE İKÎ tL Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, diin Adana'da ve Antalya'da «Devlet adına Anayasayı halka talnıtma» gezilerini sürdürdü. Evren, Adana'da yaptığı konuşmada Anayasanın çalışma yaşamına ilişkin hükümleri üzerinde konu.ştu. Ûngörülen işçl işveren iliçtlîeri hakkında bilgl verdi. day olamayacaklan yolunda söylenti çıkard/klannı belirterek. Bunların hepsi yalandır, kuyruklu yalandır» dedi Bir grup ışçının hakıkatı oğrenmek için Ankara ya geldiklermi, hakıkati öğrendikten sonra tnusterıh olarak gerı dönduklerıni söyledi. Evren, Türkıye'nin işçı olaylarından zarara uğradtğını ıfade ederek. «Yalnız İzmir Tariş Iplik Fabrikası'nda olaylardan dolayı devlet 100 tnilyon lira zarara girmiştir. Kanunsuz grev ve işgaller yüzünden yaratılan ekonomik sıkıntıları hep beraber yaşadık» biçiminde konuştu. 12 Eylul öncesın(Arkası Sa. 9, Sü. 3de) teşkilatlarına haber gönderdiklerini kay dederek, «bir insan ki, kendisinden başka herkesi sinek gibi görür, herşeyi kendisinin bildiğlni zanneder, devleti kendisinden baş ka kimsenin idare edemeyeceğine inanırsa, ondan çekinmek lazım. Onlar için yalnız onlar var» dedi. Evren Anayasanın rafa kaldırılmaması için nöbetçiliğini yapmak zorunda olduklannı soyleyerek,, «aksi takdirde tekrar eski Anayasayı getirmeye kalkışanlaj olabilir» dıye konuştu. Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, bir kısım kişilerln, işçilerin siyasetle uğraşamayacakları, oy veremeyecekien, a Ogretmen terfi ve ek göstergesi değiştiriliyor ANKARA, (a.a.) Milll Efitmı Bakanı Hasan Sağlam, «öğretmenlerin kariro terfi ve ek göstergeieriyle ilgili olarak yoni düzenlpmelere gidildiğini» açıkladı. Bu uygulamanın 198? malı yıü butçesi ıle yürürlüğe gireceğıni bıldıren Bakan, «Bu terfi hakkından halen hizmette bulunan hak sahibi her derece ve fcademedeki pprsonel Ile emekliye aynimış ve ayrılacak olanlar yararlanabileceklerdir» dedi. Başbakan Bülena Ulusu ile konuya ılışkın olarak önceki gece bir görüşmu yaptığım söyleyen Sağlam, «Bir süredenberi kadrosuzluk nedeniyle terfileri yapı lamayan hak sahibi öğretmenlerin, bu mağduriyetleri nin yeni je uygun kadrolar verilmek suretiyle «1983 malı yılı bütcesiyle birlikte yürürltiğe konularak gerçekleştirileceğlni» bıldirdi. Sağlam, ay rıca şunları ekledi. «Ayrıca, 657 sayılı kanunu değiştiren 2595 sayılı kanun hükümleıl ile getirilen ek göster^elerden tam olarak ya ANKAKA (Cumhunyet Bü rarlanamajan ve sadece kad rosu) Danışma Meclısı ro derecelerine bağlı olan ve BUtçe Plân Komısyonunhalen yürntülen sistem yerida 1983 malı yılı bütçe yasa ne, öşretmenlerin almakta ol tasansmın görüşülmesi bu dukları aylığa bağlantılı ve ge hafta tamamlanıyor. Katsanişletilen yeni yasal düzenleyının artınlıp artınlmaması me getirilmektedir. konusu ise perşembe günu Böylece, artan kadrolar ıle keslnlik kazanacak. birlikte hak sahiplerine geleBUtçe Plân Komısyonu' cekteki durumlarını da kapnun bugünkü toplantısmda sayan ve koruyan daha gcnış Çalışma. Kültür ve Turizm ve hakkaniyete dayalı yeni ya ile îmar ve İskan Bakanlıkla sal düzenleme getirilmektedir.. Bu suretle öğretmenlenmn bütcelerı görüşülecek, rin mağduriyetleri önlenmiş yann. Saglık ve Sosyal Yar (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) (Arkası Sa. 9. Sü. 2'de) Porteldzli Sosyalist Lider Soaresin Cumhuriyel e demeci İspanya zaferi önemli sonuçlar doğuracak Nilgün CERRAHOĞLU MADRID Ispanya'da Sosyalistlerin, 28 ekim seçimlerınde ezıci bir zaferle, 46 yıl sonra yeniden iktidara gelmelerinin yankıları diğer ülkelerde değişik boyutlarda oldu. Bu değişik boyutlu tepkilerden biri, komşu ülke Por teklz'in eski Başbakanlanndan ve Sosyalist Parti lideri Mario Soares'den geldi. Aşağıda kendisiyle yaptığımız soyleşiyi sunacağımız Porte kiz eski Başbakanı Soares. «Gonzalez'in zaferi sadece ispanya için değil, tüm İberik yarımadası ve Güney Av rupa için de çok önemli so nuçlar doğuruyor» dedi. Cumhuriyet'in soruları ve Soares'in yanıtlan aşağıdadm SORU Ispanyol sosyalizminin bu başarısı Ibeıik yarımadası ve Avrupa için ne anlam taşıyor? YANIT Bence, Ispanyol sosyalızminin zaferi hepimiz için tarihi bir önem taşıyor. Sosyalistlerin seçimlerden zaferle çıkması, sadec e ispanya için değil bütün Iberik yarımadası ve Güney Avrupa için çok önemli sonuçlar doğuruyor. SORU Bu zafer, özellik le Portekiz için hangi anlamı taşıyor? YANIT Portekizde ikl ay içinde. Belediye seçimleri yapılacak. Bu seçımlerde, Sosyalist Parti'nin oylarmda büyük bir artış erörüleceginl, hatta bu seçimleri ka zanacagımızı sanıyorum. Bu konuda çok iyimserim. Çün kü, tspanya'da da sosyalistlerin seçimleri kazanmasıyla bütün Güney Avrupa'da siyasi görünümde sola doğru kayan bir gelişme gözleniyor. Sosyalizmin zaferi sa dece Madrid'de doğmadı. Ge çen yıl Fransa'da sonra da Yunanistan'da sosyalizm aynı başanyı gösterdi. Yakında Italya'da ve belkl de Portekiz'de aynı yönde bir gelişmeye tanık olabilirız. Bu yalnızca Güney Avrupa'da demokratik sosya lizmin basit bir zaferi olarak görülmemeli. Kuzey Av rupa ülkelerine nazaran daha az gelişmiş, Güney Avrupa toplumlannın sorunla(Arkası Sa. B, Sü. 3'de) v v, Katsayı ve yan ödemelerle ilgili karar perşembe belli olacak Gürbulak'ta bir rüşvet şebekesi ortaya çıkarıldı • 3 Kişilıh şebekenın İran'a gıden tankerlere 10 bm liraya sıradışı belge ver digı saptandı AĞR1, (THAI Irandan Petrol Ofısı tarafından Gur bulak sınır kapısından ıthalı vapılan fueloil'ı getırmek için iran'a gıden tankerlere 10'ar bin lira karşılıeında sıra <iısı ıthalaı hol gesı tanzım eden, vermeyen tankerlere ise suçluk gıkar tan üç kışilik bir sebeke ortaya çıkarıldı. Şebekenın 10 aydır faalıyet gosterdığı ve bu zaman zarfında milyonluk yolsuzluğa kanştıkları (Arkası Sa. 9, Sü. l'de) Gonzalez: Ispanya'nın NATO üyeliğine halk karar vermeli Ispanya'nm yeni lideri, İsrail'le diplomatik iliş ki kurup kurmayacağı yolundaki soruya, «Filistin sorunu çözüldüğü zaman mümkün olur» diyerek olumsuz biçimde karşılık verdi. MADRID, (AP) Ispaııya da buyuk bir seçım zaterıyle iktidara ?elen Sosyalist Parti lideri Kelipe Gonzales, Ispanyol halkının Ispanya'nm NATO ııyelığı konusundakı kararı bir raferandum joluyla verme hak kı buiunduğıuıu bıldirdi. Gon zalez, «Cambio 1B» adlı haftalık dergıye verdığı demeçte tem nıuz ayında Ispanyol hüküme tı ıle ABO ?rasmda ımzalanan askerı üslere ılıskm an laşmarr.n «önceki aniaşmalara göre çok daha iyi» olduğunu, bu konuda «gereksiz yaygara kopanldığını» soyledı. Anlaşmamn bazı maddelerine kar;ı çıkabileceklerinı söylemeyi de ıhmal etmeyen Felipe Gonzalez, herşeye rağmen, Ispanya ABD üsler anlaşmasımn îspan ya'yı NATO'ya katılma konusunda yükümlu kılmadığına dıkkati çekti. Gonzalez, İspan ya'nm NATO üyeliği konusunun bir referandum ile belirlenmesi gerektiğl biçimindekl göruşünü yıneledi. ispanya, NATO lttifakı"na bu yılm mayıs ayında kabul edilıniştı. Pelipe Gonzalez Israil ile diplomatik ilişkı kurulup kunılmayacağı yolundaki bir so» ruya, «Filistin sorunu çnzüldU ğü zaman lsrail ile Uişkl kurınamız mümkıin olur» diyerek olumsuz bir yanıt verdi. Gonzalez, bu konuda şu sözleri yanıtına ekledi: «Belkl de şu andaki Başbakan Begin'den başka blrileriyle kurulur ilişkimiz..» ispanya, Yvmanistan'la oırj likte İsraıl ile diplomatik ilişkısi bulunmayan Batılı ulke. •'Memur ve emekli yasaları doğrudan DM'de ele alınsın,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yaklaşık 700 bin memur ve emokliyı ilgilendiren üç yasa önerisinm dogrudan Danışma Meclısı Genel Kurulu'nda görüşülmesi istendi Merke? uvesı ve onerinın sahibi Selçuk Kantarcıoğlu bu konuda Başkanlık Dıvanı'na bir dılekçe verdL Kantarcıoğlu Başkanlık Divanı'na 25 ekımde verdiği dilekçesmde şoyle dedi: «İdarede devamhlık ilkesine bağlı kalınarak Danışma Meclisi üyelerine tanınan yetkilerin ve içtüzüğün ü gili maddesinin Bütçe İşletmeler bugün Plan Komısyonu ve başTEK'e devrediliyor kanlıkça ihlal edilmemesi için devlet memurlannı çok müşkül durumlarda bırakan, 1 Ek göstergelerden yararlanamayan ve emsalinden az aylık alan emekli devlet memurlarının bu haklarının verilmesini, 2 Halen çalışan dev let memurlanna kadroya ANKARA, (DBA) 67 ıl göre ek göstergelerin dobelediyesinin elinde bulunan ğurduğu haksızlıgı gide«ektrik işletmelerl bugünden itibaren TEK'e devredl ren ve dengeli bir duruleosk ma sokulmasını sağlaBundan Böyle şehlrlerin ay yan, dmlatılma. evlere ve sanayi 3 İşçilerin memurlukesimine elektrik dağıtınu ğa geçirilmesinde karşıile faturaların tahsill işlemlaştıklan haksızlıklann leri TEK'ce gerçekleştiritegiderllmeslni amaçlayan (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) (Arkası Sa. 9, Sü. 7'de) Yunan adalarmda Türklere ait sanılan 3 ceset bulundu ATİNA, (Cumhuriyet) Bod rum yarımadasmın karşısında ki îstanköy, Nısıros ve Leros adlı üç yunan adasının lıman yetkılıleri TürK olduklan sanılan bırer cesedın kendi adalarmda ayrı ayn bulunduğunu açıkladı. Leros Adası liman yetkılı&ı adanın Katsuni bölgesinde ba Lıkçılar tarafından bulunan ce setm 40 yaşında ve üzerinde eşofman olan , sünnetli bir erkeğe ait bjalundugunu siîyledi. Istanköy' limanmdan bir yet kili ise ikinci cesetin adanın Kefalo sahilinde bulunduğunu gazetemize açıklarken, Nisinos'takl üman yetkılısi ise ada açıklarında bulunan 3. cesetin 78 gündür denızde kalnuş oiabileceğlni bildırdı . Ta Ne3 gazetesi ise üç cesetin Türkıye'den Yunanistan'a kacmak isteyen bazı siyasal sığmma hakkı istemmde bulunacak klşilere ait olabileceğmi yazarken, yetkililer bu konuda ellerinde herhangı bir delil bulunmadığını, kimliklerlnin nat ta Türk olup olmadıklarımn bı lmmediğini ancak Uç erkeğin sünnetli oluşurun TUrkiye kıyılarında bir tekne kazası kur banlanna da ait olabıleceğinı soylediler. Elektrik faturaları bankalara yatırılacak Hayyabolu'daki 10.600 dönümlük arazi satısının iptali davasından vazgecildi Haber Merkezl Tekırdağ'm Hayrabolu ilçesinde geçen agustos aymda gerçekleştirilen 10 bin 600 donümlük toprak satısının ila nmda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle satışın iptal' konusunda acılan dava ge ri alındı. Açılan davadan vazgeçilmesine gerefeçe ola rak «Araziyi satın alan 89 kişinin magdur olmaması arazinln eski ve yeni sahip lerl araamda ihtilaflı bir du (Arkssı S«. 9, Sü. 3'de) I tsrail muhalefet lideri Peres: FKÖ Ue görüşme yapmaya karşıyız. I ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato üç te bir yenileme seçim lerl yarın yapılıyor. (3. Sayfada) I 4 klşUik ailenin mutfak glderi 26 bin 780 lira oldu. t Zeytinyağına 150, yer fıstığıns 85 Ura taban fiyatı verildi. (6. Sayfada) I Dev • Yol iddianamesl, Banş Derneği davasu (7. Sayfada) I Çukurpazar alış • veriş merkezinin iskân izni yok. (12. Sayfadaj I Pera Palas'ın değerli antika eşyalan 21 yıldır sayılmadı. I Bir iş müfettişl, olmayan yönetmellk uygu lanarak memurluğa a tsndL (14. Sayfada) .SEVÎNÇ VE UMUT Felipe Gonzalez önderliğindeki Ispanvol Sosyalistlerinin görkemli seçim zaferi tüm Güney Avrupa sosyalistlerinde ve tabii en başta İberik Yarunadası'nı tspanya ile paylaşan Portekiz Sosyalistlerinde büyük sevinç ve yeni umut lar yarattı. Porteldzli Sosyalist lider ve eski Başbakan Mario Soares, sevincini ve umutlannı Cumhuriyet'e dile getirdi. Gonzalez'in zaferinden sonra Soares, yalin gelecekteki Portekiz belediye seçimlerinden ve ufoktaki iktidardan daha da umutlıı. İmar affı bugün DM'de görüşülüyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclisinin bu gunkü bırleşimmde imar aftı olarak anılan «imar mevzuatı na aykın yapı ve tesislere uygulanacak işlemlere, gecekon. dulara uygulanacak önlemlere ilişkin yasa tas»nsı»nın göru şülmesi beklpniyor. Tasan, ka çsk yapılara yasallık kazan dınyor. Tasarı, Beledlye ve mUcavır alan sınırlan ıçuıde ve dışında kendisine veya kendisine aıt olmayan arazi ve arsalaı üzerinde imar mevzuatma aykı ri inşa edılmek suretiyle :s bân edilen veya hangj seviye de olursa> olsun İnşa hahnde ki resmi ve özel tüm yapı ve tesislere uygulanıyor. Bu ya pı ve tesisler için sahıplermin, yasasımn çıkmasından sonraki bir ay ıçlnde UglU yerlere başvurması gerekiyor. Değer lendirmelerle ilgili işlem ve kararlann en geç iki yıl içinde sonuçlandmlacağı hüknıu tasanda yer alıyor. imar mevzuatma aykın ya pı ve tesisler belırlenen mık tarlardaki para cezalan kar şılığında ruhsata bağlanıyorlaı ve belediye hizmetlerinden ya rarlandınlıyorlar. Danışma MecUsinds «ync» siyasi partiler yasası île seçim yasalannm Anayasa KÜmısyonu tarafından hazırlan ması konusunda Başkanlık D) vanı'mn aldığı tavsiye karannm görüşülmesi beklenıyor Genel Kurul, Başkanlık Dıvamnın karanna uydugu takdirde, Anayasa Komısyonu 7 kasım'dan sonra siyasi partiler yasMim hazırlamaya bajlayacak. (Arksu Sa. 9, Sü. 5'de) J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog