Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1983 USSIİYS KURSIAM } KAYITLAR OEVAM EOİYOR • USE SON SINIFLAR BEKLEMELİLER 16 Eklm 18 e Not ı Hc> okul »çln «yn *yn «nıll» .cUıt Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20895 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 7 Ekim 1982 Perşembe Atatürk'e tanımadığı. son dere ce olaganüstü koşullarda ise sınırlı olarak tanıdıjfr ye'kiler meclis dışından veva meclis içinden seçilecek Cumhurbaşkanına tanınıyor» denildı Ra pora şöyle devam edildı«anavasa Tasarısında ıltizen lenen bicimde vetki ffSrev ve sorıımluluk hakımından kavramların özdeşliği bir vana Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kuruiu adeta birbirinden hajhmsız bulunmaktadır. Bu nedenle tasannın temel felsefesi olarak sunulan EÜCİÜ viirtitnıeden beklpnen somıcun <"lde edileceği sövlenemez..» Raporda, Tasannın Cumhurbaşkanmı görevlerivle iig*!» islemlerden sorumlu tutmadıgı kavdedilerek, imza nedomvle sorumluluSun Bakanlar Ku ruluna ait oldugu bildtrildi.. Barolar Birligi raporunda su görüslere de yer verildl. «Tasan bununla da vettnmemis Cıımhurbaşkanının tctc ba şma RerçekleştireceSI Türk silahlı knvvetleıinin kııllanılma sma karar vermek. üniversite rektörlerici seçmek eibi ka rarlanndan dogan sorutnlnlufunun da Bakanlar Knruluna ait olacaŞını hükme baSlamıştır. Parlamenter sistemin açıkça VP kıısknva ver verflme(Arkası Sa. 11, Sü. Tde) Birinci Asamaya Hazırlama Modern Matematık Modem Rzik Zihinden Cözum (KolejlereHazırlama) Besiktas. İstanbul 6O72OO6O72O1 Olaganüstü Genel Kurul, Anay^sa'ya ilişkin görüşlerini bildirdi Barolar Birliği'nin raporu MGK'da TBB Genel Kurulunda kabul edilen raporda, Birinci Meclis'in Atatürk'e tanımadığı yetkile rin Meclis dışından veya içinden seçilecek Cumhurbaşkanına tanındığına dikkat çekildi. açıklık ilkesini benimsememiş sistemsizliği ya da sistem kargasasınj ilke haline trpUrmiş tasarı için olatran blr sonııctur..» denlldi. Türkiye Barolar Birltgının 1982 Anavasa Tasansı ranorun da, «Cumhurbaşkanı kanariınm giiçlü kılınmaya çalısıldığı» ifa de edilerek «bfrinci BMM'nin ANKARA, (Cumhuriyet Büro'»ı) Türkiye Barolar üırliğı olağanüstü Genel Kurulunda kabul edilen Anavasa riporu, dün Milli Güvenlik Konseyi Gsnel Sekreterligıne nönderildi. Baporda, Anavasa Tasansı ile varı baskaniik sisteminin kabul edildigi behrtilerek «Bu durum. bütünfıvle Elinde âenet ve ceki olan Kastellizedeye 3 aydan önce bir ödeme yok £ Kesin listelerin saptanmasından sonra, Cevher Ozden'in gayrimenkulleri satışa çıkarılacak. Fatih GÜLLAPOĞLÜ Abidin Cevher Örden'in salıibi biılunduğu, Banker KastelU .İ.Ş. ile MENTAŞ ve BÎMTAŞ bankerlik kuruluşlarmın tasfiyesi ıle gbrevl'. 9 nclu Tarfıyj Kurıüu çahşmalarını sürdürürken, bu kııruluştan faiz ve ana para alacağı olan yurttaşlara «iyimser bir yaklaşımla» 3 aydan once herhangı bir ödrmenin yapılamayacagı beıîrt*lıy&r. Ancak bu üç kuruluşa ırevduat sertifikası ve tahvıl kirşılığmda para yatıran jurt taşlann alacakları Tasfiye Kurulu'nun çalısmalan kapsamına gırmediğı için bu durunıdaki yurttaşlar vadesi geldığinde sertıfıka kapsammdaki faiz ve ana paralannı aîabiliyorlar. Tahvıl karşılığında para yattranların durumları ise tahvilin ait olduğu şirketlerın ödeme durumlarına bağh kalıyor. Ulaer Aral başkanlığındaki 9 nolu Tasfiye Kurulu'nun çalısmalan, Banker Kastelli, MENTAŞ ve BIMTAŞ'a senet ve çek karşılığında para veren ve Cevher Ozden'in yurt dışma kaçması nedeniy!e laiz ve ana para larını alamayan yurttaşlar ile ticari alacakhlan kapsıyor. 9 nolu Tasfiye Kurulu'na bağlı olarak çalışan 1, 2 ve 3 nolu ANKARA, (Cumhuriyet Bft. Menkul Değerler Kurullan ıse, rosu ) DM'nin 11 komisyonu bu 3 kuruluşun halen faiz hena bugün üye seçımleri yapıla saplarım yapıyorlar. Banker Anavasa Komisyonuna, Kastelli ile ilgili çalısmalan yü cak. Başkan Prot. Orhan Aldıkaç rüten 1 nolu, MENTAS ile ilgili çalısmalan yürüten 2 nolu, tı dahil 9 üye başvururken, 5 üyenin yeniden adaylıklannı BİMTAŞ ile ilgili çalısmalan koymadıklan görüldü. yurüten 3 nolu Menkul DeğerAnayasa Komisyonu üyeligl ler Kurullan aynca, ticari alane aday olanlar şunlar: cakların kesin kabullerini de Yeniden başvuranlar: Prot saptıyorlar. Menkul Değerler Kurullan, 3 kuruluşun alacak Orhan Aldıkaçtı, Prof. Kema] Dal, Prof. Şener Akyol, Prof, lannın tahsilmin yanısıra, Cevher Özden ils aahip olduğu ku Fevri Fpvzioghı. Muammer Va. zar, MümüJ Kava'alalı, Tev ruluşlara ait gayrimenkullerin fik Fikret Alpaslan. thsan saptanması çalışmalarım da Ğiiksel ve Hikmet Altuğ, yeni sürdürüjrorlar. basvuranlar Ferîd'in Şakir ö Menkul Değerler Kurullan bu çalışmalannı tamamladık ğünç, Abbas Gökçe, Kazım Oztürk İsa Kartal. Akif Ertan sonra kesin listeleri Tasfiginay, Velid Köran, Fuat \z ye Kurulu Başkanlığma sunagar, Halil tbrahim Karal, Becak ve Tasfiye Kurulu da açık artırma usulü ile Özden ve ku kir Sami Dace, Yıldınm Avcı, Fuat Yıunaz, Azmi Gryılmaz. ruluşlanna ait gayrimenkullerin Feyyaz Gölcüklü, Turğut satışına geçerek bir plan çerçevesinde geri ödemelere baş Tan, Teoman Özalp, Rccep Meriç ve Rafet İbrahimoğlu layacak. adayhk için başvurmadılar. Ancak halen çalışmalarjnı DM kulislerinde Anayasa sürdüren Menkul Değerler KuKomisyonu üyelıklen için rullannın kesin listeleri, ancak Prof. Şener Akyol'un bazı gd 23 aylık bir süre içinde tarüşmeler yaptığı ve komisyo mamlayabileceği belirtilıyor. Gayrimenkullerin satış işiemle nu istedikleri Uyelerden oluşturmarva çalıştığı, söv'entllerl rinin de 1 aylık zamanı aşabı(Arkası Sa. 11, Sü. 8'de) (Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) Âvrupa Konseyi Türkiye görüsmelerim ocak ayına erteledi 0 Anayasa tasarısının incelenmesi önerisi ise Parlamenterler Meclisi'nde üçte iki çoğunluğu sağlayamadığı için kabul edilmedi. dan sonra Türklye'deki yönetime bazı temennilerde bulundu. Konsey Bakanlar Kuruluna yapmak ıstediğı çağrıda da özel bir Türkiye oturumu yapılması aynı sorunlann yinelen mesi bu arada referandum sırasmda Türkiye'ye gözlemcı bir heyet gönderilmesıni ıstemıştı. Bu konudaki oylamalar da üçte ıkı çoğunluğu sağlayamadı. Genel Kurul çalışmaları sırasında Türkiye Rapörtörü Ste iner ıle Hukuk Komisyonu Ra portörü, komisyonlarda hazır(Arkası Sa. 9, Sü. 5de) Dış Haberler Servisi Guz doneml çalışmalarmı dün gece tamamlayan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye'nın üyelıği konusu ocak ayma ertelendi. Avrupa Konseyi yeni Anayasa'nın Avrupa Insan Hakları Sözleşmesı'ne uyumu konusunda Tlirkiye'ye bir çağrıda bulundu. Bakanlar Ku rulu'nun yenı Anayasa'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesıne uygun olup olmadığını ıncelemesini öngoren tavsiye kararı ıse üçte iki çoğunluğu sağlayarnavarak kabul edilmedi. Avrupa Konsey'i Parlamenterler Meclisi uzun tartışmalar DM'de bugün komisyonlar seçiliyor 4HATET YILDIZ Dün baslayan 19 sanıklıyenl DÎSK davasında söz alan Halkevleri Ge nel Başkanı Ahmet Yıldız, aynı iddialarla ikimahkemede yargılandığını bildirerek itiraz etti. Mahkeme diğer 10 ssnıkla birliktc Ahmet Yıldız'ın da tutuklanmasına karar verdi. Sanık sayısı 72'ye yükseldî DISK davasına 19 kisi daha eklendi, 11 sanık tutuklandı İstanbul Haber Servisi Sekizi tutuklu 19 kişi hakkında açılan ek dava DÎSK davası ile birleştirildı. Tutuksuz 11 sanık için tutuklama karan verildi. 19 kişi için hazırlanan ek iddianamede 10 kişi için TCK. 146/1'e göre idam ve 9 kişi hakkında da TCK 146/3'e göre 515 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Böylece DÎSK ana aavasında tutuklu sanık sayısı 72'ye (Arkası Sa. 11, Su. 1 de) Aldıkaçtı ile 8 üye Anayasa Komisyonuna yeniden aday oldu Prof. Dr. Feridun Ergin'in seçim sistemine ilişkin görüşleri 12. Sayfada A 19 sanıkh ek DİSK iddianamesi 7. sayfada Anayasa Komisyomı üjreşi Alpaslan, Ânayasaya ilişkin görüşlçrupi açıkladı: "Cumhurhaskanı, TBMM tarafından Erbil TUŞALP ANKARA Anayasa Komisyonu Uyesı emekli Korgeneral Tevfik Fifcret Alpaslan Anayasa Tasansı konusunda Cumhunyet'in sorulanm yanıtladı. Alpaslan halkoylamasmdan sonra Anayasa'nın kabul edilmesiyle geçiş dönemınin tamamlandığı gorüşüne katıhnadığını söyledı. Cumhurbaşkam seçiminin TBMM tarafından yapılmasının uygun olacağınt belirten Alpaslan, «ikinci giin Anayasa'yı değiştirmeye kalkacak olursak ba Anayasa da 196ı Anayasası'n.ı döner» dedı. Alpaslan'a yöneltilen sorular vc yanıtlan şöyle: Anayasa Tasansı üzerinde MGK'de çalışmalar sürüyor. Sızce ana metin mi, yoksa geç:ci maddeler mi MGK'da daha çok değişikliğe uğrayabtlir? YANIT Onlann ne yapacaklannı benitn söylemem nygun olmaz ama Anayasa öyle birsey ki, birinci maddesinden son maddesine kadar, geçici maddelerine kadar her maddesı aynı önemi taşır. Bütün mad delerin aynı dikkatle gözden geçirileceğine şahsen eminim. Geçici maddeleri demok. rasiye geçiş dönemi için değerlendirsek önemi daha belirgin YANIT Türkiye'de 11 Eyliilde demokrasi olduğunu kabul ediyorsak, ben şahsen 11 Eylülde Türldye'de işleyen bir demokrasi olduğuna inanmıyorum. Bu bakundan demokrasiye tekrar bir dönüş yapabilmr miz için bir geçiş dönemi gerekiyor. Geçiş dönenıini 12 Eylül sabahından TBMM'nin kurulmasma kadar geçecek süre < > iarak kabul ediyorum. Anayasa'nın halkoylamasında kabul secilmeli» olacak mı? YANIT Çok temel hatlarıyla belli. Zannediyorum 1961 Anayasası ile bir fark yok. Genel oy şizli tasnlf, yargı güveııcesi gibi kurumlar bu Anayasa'da da aynen yer aldı. Tam bir demokratik yaklaşun var. Yargı denetımini yenne getırecek olanlarla ilgili Anayasal değişiklikte yeni Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (Arkası Sa. 11, Sü. 5'de) olmuyor mu? edilmesinden sonra geçiş dönemlnin tamamlandığı görüsunp katılmıyoruz. Çünkü herşey teşekkül edemez. Kurucu Meclisin görevleri bildiginiz gibi yalnız Anayasa hazırlamak değil. Seçim ve siyasi partiler kan;tnu gibi önenıli kanunlar var. Bunların hazırlanması tamamlanmadan ara dönem bitnıez. Bu Anayasa kabul edılirse Seçim ve Siyasi Partiler Yasası'nın genel yaklaşımları belli Soglık Bakanı: "Fazla ücret isteyen doktoru şikayet ediniz,, ÎZMİR, (Cumhuriyet Ege Btirosu) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Prof. Dr. Ka ya Kılıçturgay. vizite ücretlerine getirilen sınırlamaJara uymayan doktorlan yurt taşlann şikâyet etmelerinı istedi. îzmır'deki sağlık kuruluşlaruıda incelemelerde bulunan Sağlık ve Sosya) Yardım Bakanı Kılıçturgay, mu iıabirimizin, «Doktorların muayene ücretlerine stetirilen 5inırlamanın kontroluy(Arkası Sa. 11, Sü. 6da| SİSAV m NATO seminerinin ardından İKÎ SlflR flHLPi Vfl... OÇ Vüz Lİflfl /.. Türkiye'ye vüklenmek istenen rol Cengiz ÇANDAR «Bir konsansüse ihtiyacımız var. Gerçek, beklentllerimlzin tam aksi yönde ilerlerken, çok tandır tutarsızlıklar içinde yıkılmakta olan eski stratejimize değil, gerçeklerle ilişkılf yeni bir stratejiye dayalı bir kon sansüse » Yukandaki sözler. İstanbul' da diizenlenen 1980lerde NATO seminerıne katılan Amepkalı Prof. Albert Wohlstetter'a ait. (Arkası Sa. 11, Sü. S'de) Ulusu, Tunus'ta Bizerte deniz üssünü gezdı • Başbakan Ulusu, *Tunus ve Türkiye'nin Islâm dunyasının birer istikrar alemi olduğunu* söyledi. TUNUS, (Cumhuriyet) Başbakan Bülend Ulusu, İs lâm aleminde birer istikrar unsuru olan Türkiye ile Tu(Fotoğraf: Asena ÖZKAN) \ a U n Cjddesi'nde bir geçit rcsmi düzenlendi. nuş'un dünyanm geçirdiğ) çalkantılı dönemde dengeli ve 1leri görüşlü bir polltika izlemek zorunda olduklannı EvVnde Korgeneral Güreş'e şühran duygu istanbul Haber Merkezi İstanbul'un söyledi. lannı iletti. Vatan Caddesi'ndeki töreni m Tunus Başbakanı Mzali düşman işgalinden kurtuluşunun 59. yıl tören birliklerlnin denetlenmesi ve İstıklal dönumu torenlerle kutlandı. İlk tören Tak onuruna verdlğl yemekte ko Marşı'nın söylenmesi ile başladı. Belediye sim Anıtı'nda yapıldı. Vilayefte İstanbul nuşan ülusu, Türkiye ve Tu Başkanı Abdullzh Tırtıl'm konuşmasmdan valisi Nevzat Ayaz 1. Ordu ve Sıkıyöne nus'un. özelHkle îslâm alesonra öğrenci atletlerin koşu ile Türk ortim Komutam Orgeneral Haydar Saltık mlnin unsurları olarak lşbir dusunun İstanbul'a girmelerinden önce en liği içinde bulunmaları ge adına 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Doson honakladıkîan yer olan Cebzs'den gerektiğini belirttl. «Hükitaet ğan Gürtş'in kutlamalan kabul etmesintirdikleri «Şükran Bayrağı», »Toprah ve lerimiz bu konuya daha çok den sonra Belediye Başkanı ve diğer yetBuketU, 3. Kolordu Komutanı'na verildi. (Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) kililerden oluşan bir heyet Harbiye Ordu Türkmen: Ermeni terörizmi Fransa ile iliskilerde sorun oluyor • New York'ta Dış Pölitika Derneği'nde konuşan Dış işleri Bakanı: Demokrasi' ye dönüş programı aynen uygulanmaktadır. New York, (a.a.) New York'ta öncekl gece Dış Politika Demeği'nin düzenledi§: bir toplantıda konuşan Dış işleri Bakanı tlter Türkmen, Ermeni terörizminin TUrkiye'nın başta Fransa olmak üze re bazı ülkelerîe ilişkilerindo sorun yarattığını hatırlatarak, Fransa'nın Ermeni teröristler le mücadelede yeterll çabayı göstermediğini söyledi. Derneğin daveti Uzerine top lantıya katılan TUrkmen ko nuşmasırıda Türkiy'nin genel sorunlan üzerinde durdu. 12 (Arfcası Sa. 11, fü. 4'dc) ABD'li isadamları bir hafta daha Türkiye'de kalaeaklar lar Birliği ile merkezi New York'ta bulunaıı Türk Amerikan Demeği'nin ortak' Türkiye Odalar Birliği Ge laşa düzenledikleri Türk nel Sekreteri Doç. Dr. Meh Amerikan işadamlan konfemet Sağlam, dün bir basın ransının sonuçları hakkında toplantısı düzenleyerek Oda açıklamalarda bulundu. Meral TAMER Konferansın amacının iki ülke arasındaki ticari ılışki lerın gelışmesıne zemuı hazırlamak olduğunu kaydeden Mehmet Sağlam, «Toplantı bu amacına fazlasıyla (Arkası Sa. 9, Sü. 4'deı O0ZUEN UĞUR MUMCU İstanbul'un kurtulus mun 59. yılı kutlandı Teröre Karsı Görev... Ekmekciyan ın ölüm cezası Yargıtay'ca onaylandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ermeni terörist Le von Ekmekciyan' hakkmdald ölüm cszası kararı Askeri Yargıtay 1. Dairesi tarafın dan onaylandı. 7 ağustosta Esenboğa'da 10 kişmin oldüğü saldırıyı arkadaşı Sarkisyan''a gerçekleştiren Ekmekciyan hak kmdaki karara Askeri Vargl tay Başsavcılığı da katılmıştı. Ermeni terörist Ekmekciyan hakkmdaki ölüm cezası kara rı Askeri Yargıtay'da onavlan (Arkası Sa. 11, Sü. 8'de) Terörün birçok nedeni vârdır. Terörü oluşturan her neden, uzun araştırmalar, tltiz incelemeler ve soruşturmalarla ortaya çıkartılabilir. Bu konuda söylenmiş beylik sözlerin hiç bir anlamı yoktur. Anlamı olmadığı gibi bu beylik sözler, üstelik, (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog