Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

< Gazi M. Kemal Atatürk'ün SÖYLEV'ini BELGELER'l ÎÇEREN UÇUNCÜ CtLT İLE TAMAMLAYIN1Z H. V. VELIDEDEOĞLü Turkçeleştlren: Ord. Prof. tsteme Yeri: Çağdaş YayınlanTürk ocağı Cad. 39/41 Ederi: 300 Llira umhurıy 59. Yıl; Sayı: 20919 Kuntcusai Yunus NADÎ 30 TL. 31 Ekim 1982 Pazar UUUSLARARASI ÇIÇEKC1LİK A $ 3BV 22627istgtr Telefon=75 94 64 Telex*23289.sıktr Fbsta Kjfusu, 374 Evren: 10 yıl kalın, telkinlerine ) «Bu Anayasa maksadı dışına çıkmayan, terörîstleri içinde banndırmayan hiç bir kuruluşa kısıtlama getirmiyor.» l «Biz artık bu tencere temizleyiciliğinden kurtulmak ve tam manasıyla yurt savunmasına dönmek istiyoruz.» I «Siyasi liderlerin menfi tutumlanna rağmen bu Anayasa büyük bir ekseriyetle tasvip görsün, onlar da utansın istedik.» I «1961 Anayasası bir siyasi partiye dayanıyordu, biz arkamıza siyasi parti almadık..» ı «Anayasa'mn hiç olumlu yanı yokmuş gibi, yazdılar da yazdılar.» I «Yanhş atılacak bir adım bölgeyi kana bulayabilir. Biz bu durumda içerde pisletilen tencere ile mi uğraşacağız?» I «Daha çok sabredelim Öesek, memleket elimizden kayıp şidecekti.» ) «Bizim desteğimiz sizlcrsiniz. Bu millet bizi göreve çaçırdı, sizin istediğinize uygun olarak bu hareketi gerçeklestirdik. Zannediyorum ki sizlerin güvenini sarsacak bir dururn yaratmadık.» «Biz diyoruz ki bu Anayasa uzun süre Türkiye'ye rahat ve huzur getirecektir. Biz inanıyorjız, sizlerin de inanmanızı rica ediyoruz.» kapılmadık Tasarı, Kongre'de takııdı ABD askeri yardımı 100 milyon dolar eksik gerçekleşiyor Sedat ERGİN MiIIetin gücüyle Anayasa yı tasvipten geçireceğiz Işık KANSU KAYSERÎ Devlet Başkanı Kenan Evren, yeni Anayasa'yı tanıtma gezısınm ıkincı turuna dun Kaysen'den başladı ve «1961 Anayasası bir siyasi partiye dayanıyordu, biz arkamıza siyasi partl almadık» dıyerek, «biz milletin gücüyte bu aııayasayı tasvipten geçireceğiz» şeklinde konuştu. Kenan Evren, kendılerine «5 sene görevden ay rılmayınız, 10 sene görevde kalınız» gibi ıstekler geldiğını belirterek, «ben ve arkadaşiarını bu telkinlere kapılmadık» dedı. Bütiin bolgenın yanlış atılacak bir adımla «kana bulanabileceğini» soyleyen Evren, «Bİ7 bu durumda Içeride pisletilen tencere ıle mi uğraşacağız» şeklınde konuştu. Kayseri'de Cumhuriyet alanmda konuşan Evren, Atatürk un çok partıli doııeme geçmek ıçm ıki tecrübe yaptığını ve iyı snnuç alamadığı ıçın bundan vazgeçt,ğını kaydettı. Çok partılı donems 1946'da geçıldıgını hatırlatan Evren şoyle dedi: «Çok partili sisteme eeçildi ama ne badireler atlattık. 27 Mayıs yapılmasaydı ne olurdu. Baba ile evlat birbirine girmiş Hem mavi, hem beyaz oylu zorflar geçerslz sayılocak öğrenecek Secmen kartını alamayan, oy kullanacagı sandığı muhtarlıktan ANKABA, (a.a.) YurttaşJarın 7 Kasım pazar günu yapılacak Anayasa oylamasmda nerede ve nasıl oy kullanacaklarını belırten seçmen bılgı kağıt larının dağıtımı devam edıyor. Seçmen bılgı kağıtlan, gorev li memurlar taraimdan seçmenlere rnıza karşıJığı verıhyor. H Kasım Cumartesı gunüne kacar seçmen bılgı kağıdı gelmeyen yurttaşlar nerede oy kulJanacakJarını muhtarlıklara oaş vurarak ögrenecekler Seçmen bıldırım kağıtlannda seçmenlenn nererie ve hangı sandıkta oy kullanacaklan behrtilıyor, oy kuJIanma ışlemi sırasmda bildmrn kağıtlannın göstenlmesı gerekmıyor. Nere de ve hangi sandıkta oy kullanacağını bılen seçmen bılgı kağıdı olmasa da vanında bulunduraoağı kımhk kartı ıle oy kullanabilscek. Oy kulianma ve oy tasnıl ışlemlertnın oncekı seçımlerde olduğu gıbı ve yayınlanan genelgelere göre yapılacağmı bıl diren Ankara II Seçım Kurulu yetkllılerı, şunları soylediler: «Oy lcııllanm» işlemi kapalı (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) (>UÇ GÜNLER BEKLİYOK: Folk danslan yaparak «Viva Espa na» diye bağıran kalabahğa hitabeden müstakbel Başbakan, karşılaşacaklan güçlüklerin üstesinden gelmek için toplumun her kesiminden destek beklediklerini duyurdu. 4 kasımda İstanbul'un otobüs güzergâhı değişiyor Vergi cezaları "uzlaşma,, Maliye Bakanhğı tebliği ile, kaçakçılık, ağır kusur, usulsüzlük cezaları, vergi yükümlüleruıce «uzlaşma komisyonlan»na götürülebilecek, «uzlaşma» konusu yapılabilecek. ANKARA, (Cumhuriyet Bıirosu) MaMye Bakanlığı, Vergi Usul Yasası kapsamına glren bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlar için 'kesilen cezaları uzlaşma kapsamına aldı. Buna göre kaçakçılık, ağır kusur ve usulsüzlük cezaları, ver gi yükümlülerince «uzlaşma komisyonlarına» götürü lerek uzlaşma konusu yapılabilecek. Ayrıca uzlaşma sınm vergllerde 3 milyon, cezalarda 9 milyon liraya ka dar çıkarıldı. îstanbul Haber Servisi Devtet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in 4 kasım per şembe günu îstanbul Iaksım Alanı'nda yapacağı konuşma nedeniyle îstanbul Bele diyesi otobüs seferlerlnde yeni düzenleme yaptı. îstanbul Belediye BaşkanIığından yapılan yazılı acıklamada, «Sayın Devlet Başkanımız Orgeneral Kenan Evren'in 4 kasım 1982 giinü st»~ı lı.OO'de Taksiro Alam'n da yapacafcı Anayasa ile IIgiü konuşma mönasebetiyle vatandaşlann Taksim Alanı'na kolaylıkia geleb'Ime Ieri ve konuşma bitiminde kolaylıkia dafrılabilmeleri Için toplu taşım ve ulaşım hizmetlerinde dOzenlemeler yapılmıştır» dendi. Otobüs seferlerinfn dıştnda, Osküdar. Kadıköy. Be(Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) Evren'in konusması nedeniyle Taksim'e ulasım * kolaylastırıldı ANKABA ABD yonetıminın 1983 Mali Yılı Butçe Tasarısı bunyesınde hazırladığı dış yardım tasarısının Kongrede takılması, Turkıye'ye yapılması ongorulen askeri ve ekonomık yardımlann durumunu da etkıledi. Bu durumda askeri ve ekonomik yardım ongorulen mıktarın 100 milyon dolar eksiğı ıle V00 /nılyon dolar duzeyınde gerçekleşecek. ABD'dekı uygulamaya gore, yonetımın hazırladığı dış yardım tasansımn malı yıl başlangıcı olan ekim ayı başına kadar Kongre'den geçerek YORULDUGUNU SÖYLEDÎ Evren konuşmasının sonuna doğru yorulduğunu belirterek, «yoronaylanması gerekiyor. Bu, Israil radyosunun gunluk vatan ve millet için çekildiği zaman bana huzur vermektedir. Oerekirse arkadaşlarımla nun ıçın konan sınır eylul bu yolda hayatınuzı feda edebiliriz. Feda olsun, bu jaştan sonra bir insan ne bekleyebilir ki? Bir fani için en biiyiik görev, yatan %e millet yararı için bizmet yapmaktır. Bunu yapabiliyor ayı sonu. Yonetımın hazırla haberi: sak ne mutlu bize» dedi. dığı ve ABD'nın 1983 mali yılında çeşıtli ulkelere yapa cağı yardımlar ıçm Kongre' nin iznini ongoren toplam 12 mılyar dolarlık tasarı, Kongre'nın çeşıth organlarm da goruşulmekle bırhkte eytl, demokrasl için verilen ntiiaksiyon varsa reaksion da olatelerdl. VZ Mart'ta bir uyan ve lul ayı sonuna kadar kesm onaydan geçemedı. cadele boşa gidebilecekti. 1961' caktı. Sol harekete başlâyuıca rildi. Görev yine Silahlı Kuvvet de Anayasa yapıldı ve tekrar sağ da karşılık vermeye başlalere (lüşmüştü. Anayasal dcğiBu durumda askeri ve eko rok partili döneme döniildii. dı. şiklikler yapılmış, tedbirler nomık yardımlann surduru1967'ye kadar bir sey olmadı alııımış. huzura kavuşulmuşken, lebılmesı amacıyla kongrede Ne ganptir ki üniversitede tlkeyi bolmek isteyen iç ve o Uonemdc af kanunu çıkartıbu olaylar olurken, adam öldusık sık uygulanan bır yondış gurler anayasayı çok iyi inlarak azılı teröristler dalıa tecrulürken üniversite idaresinden ÎSTANBUL, (AP) îstancelemişlerdi. Anayasanın en rnü rübeli olarak sahneye atıldı. teme başvuriuldu. «Continumesııl kişiler içeriye polis soking Resolution» (devam e bul'da dınlenen Israil Radsait bölümlerinden birisi üniBunlar yeniden teşkilâtlanmaya mamışlardı. Çünku Anayasa'd.ı den yasa) adlı bır yasa çı yosu, perşembe gecesi yaptıversiteler bölümüydii. Okul işbdşladılar. Olaylardan ders alüniversitenin özerk olduğu yakartıldı Continuing Resolu gı bır yayında Guney Lubgalleri, yürüyüşler, sağ sol ça 7ihydı. Sanki bunlar başka iılmayan siyasiler ülkeyi 12 Eytışmasına dönüştü. Bir yerde (Arkasi Sa. 11, Sü. 2'de) (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) nan'da gerıjla olduklarınkenin topraklanndaki üniversi dan şuphelenen Turklerın, Turkıye'ye gonderrteceklerıni bıldirdi. AnJtara'daki Is rail temsılcılerı de Guney Lübnan'da 21 Turk'un göz altında tutulduklarını doğru ladılar Turkiye Dışışleri Ba kanhğı ise haber konusunda yoıiım yapmadı. Ankara'da guvenilh" kay j naklar 12 Eylul harekâtından sonra bir takım sol eylerccınin Lübnan'a kaçtığınl beiirttiler. a.a.'nm haberine göre de Denıokratik Alman vatanOii Haberler Servisi tığı konuşmada, «Cebelita masından sonra Kral Juan teşekkür etti. Gonzalez da daşlann Federal Almanya'Ispanya'da sosyalistlerm za rık uzerindeki denetimin Carlos'la bir telefon gorüş ha sonra Başbakanlık bina ya kaçışlarına yardımcı olr ferıyle sonuçlanan seçım yeniden sağlanacağını» be meşı yaptı. Kral, bu telefon sında, Başbakan Calvo So duğu ve Türkiye'de aşırı sağ lerden sonra, ülkede yeni konuşmasında PSOE lide telo ıle gorüştü. 1,5 saat eylemlere karıştığı öne sülırtmlşti. iktıaar ıçın hazırlıklara baş nnı tebrık etti. Gonzalez de süren görüşmede. iktidarın rülen Vensal Sudan adlı bir Sosyalist tşçl Partısl IIlandı Felipe Gonzalez'ın deri Gonzalez oncekı sabah Kral Carlos'a seçimlerin yıi el değiştirmest üzerinde du Türk, Demokratik Almanoyların % 46'sını alarak tek (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) ya'da dokuz yll hapls cezaseçım sonuçlarının belll ol rütülüş bıçiminden ötürü sına çarptırıldı. başına mutlak çoguniugu Demokratik Alman Haber sa^lamasına gostenlen tepAjansı «ADN», Sudan'ın ülkıler de ^urüvor ke sınırları hakkında tahSecım sonra.sı bır bahin riklerde bulunmaktan da toplantısı du?enleyen Gonsuçlu gorüldüğünü bildlrdi. /.ı!e//ın yardımcısı Alfonso Gueıra. «NATO ile ilgili kararın ileıki bir tarihte yapılacak halkoyuyla belirleneeesini» soyledi LîBC rad yosu da Ispanya seçımleri dolayısıyla yaptıgı bir yorumda. Cebelitnrık sorunuNilgün nuyordu; o zamandan bu yana falanjist oldu, frankist nun. Ispanyol dış polıtıkaCERRAHOĞLU oldu. cumhuriyetci oldu, mo sında onemlı bır rol oynanarşıst oldu, Hıristıyan Deyacagını duyurdu. Yorummokrat oldu, ortacı bile ol da. Gonzalez'ın. tngıltere MADRİD. Seçımlerden ile Ispanya arasında 278 du. Velhasıl kelâm oldu da sonra ana muhalefet partıyıldır sorıın olan Cebelıtası durumuna ge|en Halkçı oldu.. rık konusunu o^ellıkle günANKARA (Cumhuriyet Büro Bırlık (AP)'ın Başkanı MaManuel Fraga Iribarne deme getırmesıne. sosyalıst nuel Fraga en azından ga 1922 yıhnda «kazara» Galis su) Mıllı Savunnıa Bakanı lerın, mıllıyetçileri kızdırkorfea rıp bır lıder. 1960'ların ba ya'da doğdu. Küba'da çah Umıt Haluk Bayülken, Türkiye bolgesının guvenlığı ve mak Istememeleri neden şında sıkı bır devletçı ola şan goçmen bir işçi olan ai dekı havaalanlarının modernleş olarak gösterildi Nitekim rak kapıtalist mülkiyetın Gonzalez seçim gecesi yap FRAGA Siyasal yaşamında ortadan kaldırılmasını savu lesi zamanından once ülke tırılmesı konulannda dün önem bir çok farklı yerde bulundu. sine donmeseydi, Fraga Irı lı açıklamalarda bulunarak, barne, Küba'da doğup ge Türkıye'nın tutumunu anlattı ne Galisyalı bir göçmen ai ve son günlerde çıkan bazı ha lesinin (oğlu) olan Fidel ber ve yorumlarla «Türk kanıuoyunun bulandırılmak istendiCastro'ya da rakip olabilir ğini» soyledı. di. Bayulken, Türkıye'nın kbrfe Maliye Bakanhğı tara Resml gazetede yayınlana süzlük cezalarım uzlaşma Çoğu îspanyol'un tersine zın güvenlıği konusundaki poli fından, Maliye ve vergi yü rak yürüı^lüğe gıren «vergi komisyonuna götürebilecek açıklarken, bunun Manuel Fraga sabahları er tıkasını kümlülerı arasında vergi usul kanunu genel tebliği» ler. ken kalkıyor. Hukuk profe NATO kararları çerçevesmde ve bunlarm cezalarından maliye ve yükümlüler araMaliye Bakanlğı tebliğin sdrü Fraga işe glderken gorulmesı geıektiğını ima eder©I bu konuda NATO'da kabul dolayı çıkan anlaşmazlıkla sındaki «uzlaşma» esasları de ayrıca komisyonların uz komşulariyle uzun uzun soh edilen bıldırıye atıfta bulundu. rın giderilmesi için önlem nı yeniden belirhyor. Buna laşmaya yetkili oldukları bet ediyor. Konunun NATO ıçınde devanıh alındı. Bu amaçla Maliye gore, vergi usul yasası kap vergi ve bunların cezaları Dostlarının düşmanlarm bır «inceleme, değerlendirme Bakanhğı Vergi Usul Ya samına giren bütün vergi nın sınırları belirtiliyor. Bu(Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) ve iştişareye tâbî tutulduğunu» sasmın kendisine verdiği resim ve harçlar ile bunla na göre mahallî uzlaşma ko hatırlatan bakan, ABD'nm kor yetkiyle uzlaşma kapsamı ra ilişkin kesilip tebliğ e misyonları il ve ılçe uzlaş(Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) na giren vergi cınslerini ve dileo cezalar uzlaşma konu ma komisyonları olmak üze İETT, kış uzlaşma komisyonu görev su yapılabilecek. Böylece re ikiye ayrıhyor. Maliye tarifesine lerini genlşletti. Maliye Ba vergi yükümlüleri kaçakcı Bakanhğı il uzlaşma komis kanhğı tarafından dünkü lık, ağır kusur ya da usul(Arkası Sa, U, Sü. 2'de) geçiyor Lübnan'da vakalanan 21 Türk gönderiliyor Ispanyol sosyalistleri yeni iktidar hazırhğına başladı "NATO ile ilgili karar, halkoyuyla belirlenecek,, Ispanya ana muhalefet lideri Fraga, Castro'ya rakip olabilirdi "Havaalanı modernlestirme calısmaları ile ABD Çevik Kuvveti'nin ilgisi yok,, kapsamında 300 milyonluk arazi satışının iptali isteniyor Tekirdağ'ın Hacıllı köyünde geçen ağustosta satılan 10.600 dönüm arazi için açılan davada ilanda usulsüzlük yapıldığı öne sürülüyor. HAYBABOLD, (Cumburiyet) Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde geçen ağustos ayı ortalarında ger çekleştirilen 10.600 dönüm lük arazi satışının «tlanda usulsüzlük» gerekçeslyle, ip tall konusunda dava açıldı. Hayrabolu Sulb Hukuk Mahkemesl'nde açık arttu:ma ile satışı yapılan 10.600 dönümlü: arazinin 10.000 dönümlük ana bölümü, çoğunu Hacıllı köylülerinin oluşturduğu 89 klşillk bir grup tarafından toplam 295 mllyona satın alınmıştı. «tlanda Usulsüzlük» gerekçesiyle, «satışm İptali» konusunda Hayrabolu Sulb Hukuk Mahkemesine dava açıldı. îstanbul Barosu avukatlarından Av. Mehmet Vecihi Erköğe, iptal davası ile ilgili olarak, «satışı yapı lan gayrimenkule girip al nıak istedik. Ancak, sınırü tutulan ilanlar nedeniyle, zamanında haberdar olma mamız nedeniyle satışiara katılamadık. Satılan topraklarda hissesi bulunan köylttlerin arazilerl dttşttk fiyatla gitmis ve haklan (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) Her gün 9 5 7 otobüs sefer yapacak Nfjerya'da aşın dinciler ayaklandı, 390 ldşi öldü. Brejnev'den sonra Çernenko da ABO'yl ağir blçimde suçladı. 3. sayfada "ToromasL îspanya'da seçim Ieri Sosyalist Partl kazandı. Sosyalist Parti, 350 sandalyelik parlamentoda 201 milletekilliği alırken, Komünist Partinin sandalye sayısı 22'den 5'e düştü. Tutucu «Halkçı Birlik Partisi» de 106 mılletvekllliği kazandı. îktidardaki «Merkez Birliği Partisi» ağır bir yenilgiye uğraya(Arkası Sa. 11, SU. 7'de) îstanbul Haber Servisi ÎETT İdaresi yanndan itıbaren kış tarifesine başlayacak. îstanbul Balediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bir s'iredir yapılan çalışmalann so nuçlandığı ve halkın yazlıklardan kent merkezine dönmeleri ile okulların öğretime başlama sı konusunun dikkate almarak yeni bir sefer plânlamasının yapıldığı bildirildı. Yeni planlamaya göre 1983 hazıran ortasına dek sürecek kış tarlfesinde ış gUnlerinde 245 hatta, 958 otobüs sefer yapacak. Curnartesi günlerl 882, pazar günleri ise 745 otobüa f kk Ekonomide Diyalog' da Çağlar Keyder ile Osman ülagay'ın göy. l i l ö. sayfada • DETV • YOL iddianamesl • Gördük Konuştukta Hale Soygazi Ue Talçın Pekşen'in sohbeü. 7. sayfada • ABD, Ortadoğu'da Acil Müdahale Oficfl için kalıcı tts anyor. • DPT: Eğltim Şürası' nia feararlan tutarsız. 12. sayfada *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog