Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAĞDAS YAYINLARI Geçmisin Kusları OKTAY AKBAL EDERÎ: 150 TL. tsteme Adresi: Türkocagı Cad. 39/41 CAĞALOĞLD tSTANBUL 59. Yıl; Sayı: 20908 Cumhuriy Kurucnsu: Yunus NADİ HfBBV ULUSLARARA';! CICEKC» IK A.S y f * Ş M Teiex«23289.sıktr Pbsta KIAJSU, 374 2 2627.ıstgtr\ Telefon=75 9464 30 TL. 20 Ekim 1982 Çarşamba Anayasa kabul edilirse Evren Cumhurbaşkanı olacak MGK'nın kabul ettiği Anayasa acıklandı ANKARA, (Cumhuıiyet Bürosu) 7 kasımda halk oylamasına sunulacak Ana yasa, kapatılan AP ve CHP'nin yöneticileri ile haklann da kamu davası açılmış AP. CHP. MSP ve MHP yönetici ve parlamenterleri için 10 yıllık siyaset yasağı geti riyor. Aynı partilerin 1 ocak 3980 tarihindeki par lamento üyeleri de 5 yıl su reyle parti kuramayacaklar. Parti Yöneticileri 1 siyaset ri ve Kontenjan Senatörle ri siyaset yasağmm dışın da kalıyorlar. KontenjanSe natörlüğu haziran 1980'de sona ermiş olan Muhsin Ba tur, 1 ocak 1980'den önce bir partiye (CHP'ye) girmiş olduğu için 5 yıl süreyle (1987'ye kadar) herhangi bir parti kuramayacak, kurulacak bir partide yönetici go revi yapamayacak, sadece aday olup milletvekili seçi lebilecek. Kapatılan CGP'nin Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, partisi 11 eylül 1980 tarihin de «iktidar ve ana muhale fet partisi» durumunda olmadıgı için hem 5 yıllık hem de 10 yülık yasaklann dışın da kalıyor (siyaset yasağına kimlerin glrdiğine iüşkin ay rıntıh baberimiz birind say famızın altında yeralmakta. Milli Guvenlik Konseyi. Danışma Meclisinden çıkan tasanda onemli olçude de ğişiklikler yaptı. Anayasa Komisyonundan 200 madde ve 12 geçici madde olarak gelen Anayasa tasansı, Da nışma Meclisinden 193 mad de ve 11 geçici madde bi çiminde çıkmıştı. MGK'nin kabul ettiği Anayasa 177 madde ve 16 geçici maddeyi oluşturuyor. Anaya sa Resmi Gazete'de bugun 2709 numarayla yayın lanacak. MGK tarafından kabul edi lerek dun açıklanan Anayasa metninde yeralan önemli maddeler özetle şunlar: • Geçici maddelerindeki hükümlere göre, Devlet Baş kanı Orgeneral Kenan Evren, 7 kasımda Anayasa'nın kabul edilmesi halınde Cum hurbaşkanı oluyor. MGK u ı Cumhurbaskanlîğı ) Cumhurbaşkanı %Din dersieğitim i • Secimler 5 yılda bir yapılacak Konseyi kurulacak secim isteyebilecek zorunlu olacak kurulacak partilerde yöne tici görevi alamayacaklar, ancak aday olarak millet vekili seçilebilecekler. Bu partilerin yönetici kadrola rı ise, parti kuramayacak lar, her hangi bir partiye üye olamayacaklar. aynı za manda aday olup millet vekili de seçilemeyecekler. Haklannda kamu davası açılmamış olan Cumhuriyet Senatosunun Tabıi Senatörle yeleri ise seçimle gelecek ılk TBMM'nın toplanıp goreve başlamasından sonra 6 yıllık bir süre için Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesı olacaklar. • Yine geçici maddeye gö re. yapılacak Ilk genel seçimlere kadar, Orgeneral Kenan Evren'in aynı zaman da Milli Guvenlik Konseyi Başkanlığı gorevınî yurutmesi ongörulüyor. • Geçici maddelerin bir başka hükmünde. sendika gehrlerinın ıkı yıl ıçinde devlet bankalarına yatırılması ilkesi getirılıyor. • Anayasanın ana metninde kabul edilen ilkelero gore, Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesini isteyebilecek. 400 üyeden oluşacak TBMM'nin yasama dönemı 5 yıl olarak behrlenî(Arkası 10. sayfada) Anayasa 'dan özetle # ft AP ve CHPnin 1 Ocak 1980'de yöneticisi olan lar 10 yıllık siyaset yasağı kapsamma giriyorlar. 1 Ocak 1980'de AP ve CHP'li olan ve hakkmda kamu davası olmayan parlamenterler parti kuramayacak, partide yönetici olamayacaklar, ancak aday olup milletvekili seçilebilecekler. Devlete karsı suç işlediği savı ile haklannda dava açılan parti yöneticisi ve parlamenterler 10 yıl süreyle siyaset yasagına tabi olacaklar (MHP ve MSP'nin durumu). Devlet Guvenlik Mahkemeleri Askeri Mahkeme haline dönüstürülebilecek. Sendikalar siyasi amaç güdemeyecekler. Siyasi faaliyette bulunamayacaklar. Sendika yöneti cilerinin 10 yıl bilfiil işçi olarak çalışmaları koşulu getirildi. Sendika aidatlarının nasıl öde neceği yasayla düzenlenecek. Kastelii Davası "Hayali,, bîr köye YSE 9 yıldır vatırım yapıyor Yavuz OKAYBEN ELAZIG Elazığ YSE 11. Bolge Mudurluğünde 1978 yıhndan bu vana köy Içme suvu ısale hattı ve kîipru yapıır>Jarında usulsuzlük ve volsu7İuk yapıldığına ihgkin habenıni7 üzerine yeniden ıdari soruşturma açıldığı öğ renıldı Bu arada, vaklasık 17 mılvon liralık hayali öder^e yapıldığı komisyon ra poruy'a belırlenen Malatya'vın Afguvar. ılçesine bağlı Atmutlu k(>vünün de hayali olduğu, bcyle bir köyün bulunmadjğı bildiriîdi. Malatya Valisi, Armutlu koyu ile ilgili olarak «Bilgim yok, ben yeni göreve başladım» demekle yetindi. YSE 11. Bölge eski Müdüru Şeref Çakar tarafından oluş turulan içme suları teknisyeni Davut Yaylagül. köy yolları teknisvpni îlhan sür (Arkası 7. Sayfada) Yanıt arayan sorular: 1) Sirketin kurulusunda Japon oyunu mu? 2) Turgut Özal'ın rolü?.. 3) Yeni yatırım olmadan verimli olabilir mi? Ekonomi Servisl «Asüçelik olayı» konusunda çoK şey soylendi ve söylenecek. Sanırız soylenmesi de gereklı. Turkiye pek çok konuda geçmışte yapılan «doğru» ve «yanhş»ların değerlendırildiği bir dönemi yaşarken Asilçelik'in bugun içüıe duşmüş bulundugu çıkmazın nedenlerinin ve sorumlulannın araştınlması ayn bir önem (Arkası Sa. 11, Sfl. 7'de) r £ İ0 |0 Siyaset yasagına kimler giriyor ? ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 11 eylul 1980 tarıhınde ıktıdar ve ana muhalefet partüen olan AP ve CHP'nın, 1 ocak 1980 ve daha sonraki tanhlerdekı yoneticilen 10 yıllık sıyaset yasağı kapsamına güıyorlar. MGK tarafından kabul edılıp dun açıklanan Anayasa metnınin geçıcı i. maddesıne gore, yonetıcıler, 1992'ye kadar sıyası parti kuramayacaklar, kurulacak herhangi bir partiye üye olamayacaklar ve genel ya da yerel seçimde adaylıklarım koyamayacaklar. CHP'LİLER 11 Eylül 1980 tarıhinde ana muhalefet partisi durumunda olan ve bu nedento 10 yıllık siyaset yasağı kapsamına, Anayasa*nın 7 kasımdakı halkoyun da kabul edilmesi halınde, gırecek olan CHP yöneticileri şun Genel Başkan: Bülent Ecevit. Genel Sekreter: Mustafa tstündağ. Genel Sekreter Yardımcılan: Metln Somnncıı, Erol Tuncer, Altan öymen, Hayrettin Uysai. Üyeler: Gündüz Ökçün, Çet!n Bozkurt, Nail Atlı, Nusret (Arkası 10. sayfada) Ayduı, Hüseyin lloğan, Mehmet Gümuşçn, JVlebmet Dedeoğlu, Üriıan Akbulut, Avni Our soy, Mebıl Oktay, Hayri Oner, Celal Uoğan, Ismet Atalay, IIhan Biber, İlyas Kılıç. AP'LILEK 11 Eylul 1980 tarıhinde ıktıdar partisi olan AP'nin, yenı Anayasa metnıne gore, yasak kapsamına gıren yöneticileri şunlar: Genel Başkan: Süleyman Demirel, Teşkılat Başkanı ve Genel Başkan Yarcümcısı: Saadettin BUglç. Genel Başkan Yardımcıları : Ali NaUı Erdem, Kasım Önadım, Turgut Yücel, Kemal Do ğan, Necmettin Cevheri, Yiğit Köker, Genel Sekreter: Nahit Menteşe. Genel Muhasıp: Önol Şakar. Uyeler: Hüseyin Özalp, Cemal Tercan, Mehmet Şerefoğlu, Ahmet Mahir Ablum, Ali İhsan Ulubahşi, Rasim KiıçUkel, Hay rettin Erkmen, ömer Barutçu, Faik Türün, Feyzullah Değerii, Ismet Sezgin, tlhan Aytekin, Sa (Arkası Sa. 11. Sfi 2'de) VehbiKOC nededi? Allah'a sükür, yardıma muhtac değiliz m AVUKATINI DIKKATLE DİNLEDİ Cevher Ö» den'in savnnmasını üstlenen avukat Prof. Çetin Özek, duruşmadan sonra ayaküstü de olsa müvek kili ile konuşmayı ihmal etmedi. Avukatının tall matlarım dikkatle dinleyen Cevher Ozden duruş madan sonra Sağmalcılar cezaevine döndü. KastellVnin avukatı: Özden isteseydi TunusHan dönmezdi dan sonraki sermaye piyasasmın olumsuzluklannı an latması sırasmda. bir ara Banker Kastelii olarak bili soze girdi ve «önce gizli he nen Abidin Cevher Özden' sap, sonra da sertifika çıkin dün 10. Asliye Ceza Mah mış, yama bunlar, yama, ya kemesi'nde devam eden du ma...» şeklınde konuştu. Du ruşması sırasmda savunma ruşmaya 7.00'de ara veren avukatı Prof. Çetin ÖzekA hakim Yücel. savunma avu«Cevher Özden isteseydi Tu katının, Cevher Özden hak nus'dan dönmezdi» dedi. Du kmdaki tahliye isteminin bu ruşma hakimi Hüseyin Yü gunkü duruşmada ele alıncel, savunma avukatı Çetin masuıı ve Özden'in tutukÖzek'in 24 ocak kararlann luluk halinin devam etmesi Fikret DAĞLIOĞLU ni kararlaştırdı. 10. Asliye Ceza Mahkeme sı'nde saat 14.00'de başlayan duruşmada. savunma avukatının istemı üzenne önceki gunkü duruşma zabıtlarında bazı değişıklikler vapıldı. Değişikliklerin ardmdan hakim Yücel, Cevher Özden'in yurt dışına gitmesınden sonra, îçişleri Bakan lıgı'nın valiliklere verdiği telsiz emri ile Özden'in ku(Arkası 7. Sayfada) Her 4 katsayı artısında kıdem tazminatı tavanı 2.500 lira artacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanhğı'nın kıdem tazminatınm saptanması ile ılgih formülüne göre, her dört katsayı artışmda kıdem tazminatı lavanı 2500 lira yusselecek. Maliye Bakanlığı'nın, asgar) ücret ile kıdem tazminatı arasmdaki bağın ortadan kaldınlması için hazırladığı formiılün açıklaması şöyle: Şu anda kıdem tazminatı tavanı asgari ücretin 7,5 katı, yani 75 bin lira. 75 bin liranm şim dıki memur katsayısı olan 30'a (Arkası 7. sayfada) Yalçın PEKŞEN ve Fatih GÜLLAPOĞLU'nun notlan.. 7. sayfada VEHBt KOÇ Kur garantisinin kaldınlması olayın temellnde yatıyor. Haber Merkezi Vehb! Koç, dün yaptığı açıklamada, «Allah'a çok şükürler olsun, Koç Topluluğu kimse tarafından kurtarılmaya muhtaç değildir» dedl. Hisselerinin devlet tarafındaa satm alınmasına hükümet(Arkası 11. Sfl. 4 de) ReşitCANBEYÜ nin îyönetiminde Yenî teknolojik ürünler, teknik gelişmeler Arkeolojiden zoolojiye, yeni bulgular, yeni kuramlar Okurlar için «iletişim köşesi» Bilim adamlarımızı tanıyalım BUGÜN VE HER CUMARTESİ 2. SAYFADA UĞUR MUMCU Özal Soyundu..^ Siyasi faaliyetler askıya alındı, partiler kapatıldı, ama ne fayda? Bizim şu Özal, siyaset alanında soyunup, ona bıma şlmdlden elense çekmeye başladı. Serbest piyasa ekonomisi adlı yabancı ldeolojinin sahibi Prof. Friedman'ın «Türkiye BaştemsHcisi» özal efendi, şimdi «sağ kesim ile t(Arkası Sa. 11, SU. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog