Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

4/EKİMDEK uibdren her PA/AKUil Dd/1nUd« üniverslte SINAV.NA • hazıd.k gordnti edîyoru? ÜERGISI Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20890 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 2 Ekim 1982 Cumartesi Kenan MORTAN l\oi Hrı olıul •ıın «wı »vt. vinıflat Itdıı Evren: Bize güveniyorsanız Anayasaya evet dersiniz Izlenimler Sosyal Demokratların 16 yıllık iktidarı sona erdi Kurbonion ozat etti BURni/R / ISP4RTA Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Ev ren ve MGK Üyelerı, ürgeneral NureHm Ersm, Orgeneral Tah sm Şahınkaya ve Orgeneral Sedat Celasun ue bırlikte Antalyd, Isparta ve Burdur çevresınde çeşıtlı asken btrliklerde denetlemelerde bulundu Isparta ve Burdur'da halka hıtaben konuş> malar yaptı. Yol boyunca çeşitli clefalar sevgı gosterılerıyle önü kesılen Devlet Başkanı, kendisıne yapılan adaklan yer yer kabul efmeyerek, «Aldım, kabul ettinı ve de azat ettim» dıyerek, bu tür den törense) karşılamaları benlmsemedığinı ıfade etmış oldu Evren, Burauı'da yaptıgı konuşmada, DM tarafından hazır lanan Ariayasa Taslağma genış yer verdı Ve bu arada, taslağı değerlendırenleri de yazdıkları yazılann mıktannı vererek tartış nıalan duyarhlıkla ızlpdığını ortaya koydu Devlet Başkanı Evren': Karşüayanlar arasında, su ısteyenler çoğunluktaydı. Burdur'da NATO yolu saklnlermın dıleklennj og renen Devlet Başkanı Evren yanmdakılerıne bu dıîeklerı not ettırdı. Aynı dilei daha sonra, Koçtepe köyü sakmlerı. Gönen kö yü sakinleri tarafından tekrarlandı Evren bir ara, cehaletten kurtuünanm herkesin görevı oldu(Arkası Sa. 11., Sü. 7 de; Âlmanya'da MerkezSağ koalisyon BONN Federal Alman parlementosu dün iki He!mut ara. sında tercıhlni belirledi. Güvensızlik oylaması sonucu Sosyaj Demokrat Başbakan Hemut Sshmıdt düşerken, yıllardır aday sandelyesınde bekleyen Hınstıyan Demokrat Parti Başkanı Hemut Kohl 256 oyla Başbakan o!du. Oylamada 23S milletvekiu oyunu Sshmidt'den yana kullanırken, 4 kışi de çekımser kaldı. Parlementoda sert tartışmaları izleyen oylama sonucu, Pederal Almanya'nın 3,5 yıllık Başbakanı Hemut Schmidt'io Partisi Sosyal Demokrat Partı de 16 yıldır çeşitli partılerle paylaştıkları iktidar koltuğundan ayrılnuş oldu. Bu 16 yılın son 13 yılı HUr Demokrat (FDP) ortaklığı ile geçtı. Helmut Kohl Başkanlığındaki Yeni Federal Almanya Bakanlar Kurulu şöyle oluştu: Başbakan: Helmut Kohl (CDU), Başbakan Yardımcısı ve Dışışleri Bakanı: Hans Dıetrich Gsnscner (FDt'i, Içışleri Bakanı: Friedrich Zimmermann (CSU), Adalet Bakanı: Heinz Hoppe (FDP), Maliye Bakanı: Gerhard Stoltenberg (CSU), Ekonomi Bakanı: Otto Graf Lambsdurff (FDP) Tanm Bakanı: Josef Ertl (FDP), Çalışma Bakanı: O İnsan Haklan KoNorbert Bluem (CDU), Savunma Bakanı: Manfred Woerner misyonu'na yanıt (CDU), Aile İşleri Bakanı: için ek süre istendi. Heiner Geissler (CDU), Ulaştır ma Bakanı: Werner Dollinger (CSU), Posta Bakanı: Christian ANKARA (Cumhuriyet BflSchvrarz SchiUng (CDU). Ba rosu) Avrupa Konseyl yındırlık Bakanı: Oscar SchSiyasi Komisyonu'nun buneider (CSU), Almanlararası : gün toplanarak, Türkiye İle tlişkller Bakanı: Reiner Barzel İlgili Steiner raporurta son (CDU), Araşbrma Bakanı : çekllnl vermesl beklenlyor. Heinz Riesenhuber (CDU) EğiGündeminde Türkiye'nin tim Bakanı: Dorothee Wilms de bulunduğu Avrupa Kon(CDU), Ekonomik îşbirligi Baseyi Danışma Meclisl isa kanı: Jürgen Warnke (CSU). için hayır diyen menf i düsünceliler ile mücadele edeceğiz // Anayasa Ânayasa SEÇMEN YAŞ1 Devlet Başkanı Kenan Evren Isparta'dakl konuşmasında seçmen yaşının lS'e indirilmesi konusuna da değindl. Evren, «Bizim yapımız henüz 18 yaşındaki bir çocu ğun gidip rey vernıeslne müsait değildir, okula, camie ve kışlaya, politikaya sokmak istemlyonız» dedl. Evren Isparta'da halka hltab ederken görülüyor (Fotoğraf: a.a.) Avrupa Konseyi Komisyonu Türkiye raporunu tamamhyor henüz son seklini almadı,, Kenan MORTANZiya GÜRAKSU Cengiz SAKARYA Bizim de bombardıman yapacağımız günler gelecek yır dlyormaş. Bnnlan bize bildirln kl, aynı anarglstlerle mücadele ettijflmiz gibl bnnlarla da mücadele edellm» dedl. Evren, «Mücadele ede ede bu gibl kişilerl yola getireceklerinl» belirtti ve bayram tebriklerinin arkasına «Anasaya hayır deyin» şeklinde yazılar yazıldığını öğrendiklerlni söyledl. Burdur'dan sonra Isparta'ya geçen Bvren. 'Bayram tebriklerinin altına 'Anayasaya hayır, diyorlarmıs, da yok edlldlği yolundaki eleştlrllere, «Biz, ağır başlı, millet menfaati Ue ağragan gazetelerle uğraşmıyoraz» karşıhğını verdl. Bayram tatillnl Antalya'da geçiren ve dinlenen Orgeneral Evren ve Mllll Güvenlik Konseyl üyeleri, dOn sabah saat 9.30'da Burdur'a geçttler. Doğruca (Arkası Sa. İL, Sü. 3 de) BtTRDUB / I8PARTA Devlet Baş kanı Kenan Evren, Burdur ve Isparta'da yaptığı konuşmalarda, «birtakım menfl dttşttncell kişiler Anayasaya ha burada halka hltaben yaptıgı konuşmada, «Bize güveniyorsanu, blzlm hazırladığunız Anayasaya evet derslniz, eğer bize güvenmlyorsanu hayır dersiniz» dedi. Evren, Anayasa eleştirileri ile ilgili düşüncelerinl açıklarken de, «bizim de bombardıman yapacağımız günler gelecektir» şeklinde konuştu. Evren, basın özgürlüğünün yeni tasan Yeni Başbakan Kohl, oylamadan sonra, kurduğu merkez sağ koalisyon hükümetinin iş dünyasını canlandıracağım, iş(Arkası Sa. U , Sü. 7 de) 67 ektm tarihleri arasmda toplanacak. Danışma Meclisrne Türkiye İle İlgili birkaç karar tasansının su(Arkası Sa. 9 Sü. 8 de) yÖK Başkanı, Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı Doğramacı: Çalışan öğrencilerin durumlarını okulları belirleyecek Faruk BÎLDİRİCİ ANKARA Yüksek Oğre tim Kurulu Başkanı Prof. thsan Doğramacı, çalışan,öğ rencilenn devam zorunluluğu dışında tutulmalarına ilişkin ölçütleri bu öğrencilerin okuduğu üniversıtele rin belirleyeceğinı soyledı Doğramacı, ek sınav ile öğrencılere bütünleme dışında bir hak daha verildiğinı belirtti, öğretim üyelerinin durumunu belirleyecek kad ro kararnamesinın yeni öğretim yılına «inşallah yetişe cegini» bıldirdi. YÖK Başkanı Prof. Doğra macı ile ek sınav. çalışan öğrencılerm durumu, açık öğretim. kadro kararnamesı konularında görüştük. Kendısine yönelttiğimiz sorular ve YÖK Başkanı'nın yanıtları şöyle: Yüksek ögretim kadro kararnamesi çalışmaları so nuçlandı mı? Rektörler Komitesi'nın son toplantısında tasarının 15 eylülde Mılh Eğıtim Bakanlığı'na sunulaca ğı belirtilmiştı Tasarı yeni öğretim yılına yetişecek mı' PROF. DOĞRAMACI tn şallah yetişir. Yeni öğretim yılının başlamasından önce yetişme sı gerekiyordu. Daha önce ki konuşmalanmızda yeni öğretim yılına yetişeceğinı söylemiştiniz. PROF. DOĞRAMACI Öyle. Fakat Şu anda kadrolar mevcut. Kadrosuzluk diye bir şey yok. Kadroların bir diğer duruma girmesi için yapılan çalışmalar sür~ dürülüyor. Yüksek öğretim yasası (Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) Sendikacılar, tasarıya elestirilerini sürdüruyor «Kadro kararnamesi yeni öğretim yılına inşallah yetişecek. Ek sınavda başarılı olamayan son smıf öğrencileri bir bütünleme daha alahilecek.» «Hangi öğrencilerin ekstern kabul edileceğini üniversiteler belirleyecek. Zorlama diye bir şey yok. İTniversiteleri serbest bıraktık.» «Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'rtde eğitim 1 ay geç başlayacak. Burada ara tatiü olmayacak.» "Sakat hükümlerin düzeltilmesi MGK'nın tarihi sorumluluğunda,* İSTANBUL, (UBA) TÜBKtg Bırinci Bölge Temsllcisl tsmail Topkar, «Anayasa tasarısındakl sakat hükUmlerin düzeltilmesi, Milli Güvenlik Konseyi'nin tarihi sorumluluğuna kalmıştır» dedı. Anayasa ile ilgıli görüşlerinı açıklayan DOKOEMÎt ş Sendikası Genel Paşkanı Cemal Çavuşoğlu, Danışma Me'iısi'nın tarih bnünde mutlaka yargılanacağıru öne sürdü HAK.8ÎŞ Sendikası tstanbul Subesi Qaşkanı All Osman Albayralc. Anayasa tasansmın demokrat'k kuruluslara işlerlik vermevereğini savunurken, Ttirkiye Kauçuk tş Sendikası Genel Bnkanı Fevzi Baştürk, «Bu Anav»«ayı Türk toplumuna lâvık e'irınlcr. re.iimin adını da kovmalıdıriar» dedı TÜRKtŞ Birinci Bölge Temsilcisi îsmail Topkar vartığı açıklamada, ulusun bütünl'Jgü• CİNAYETÎN SOYGUN nü ve toplumun bütün KSS ınleAMACIYLA YAPILDIĞI rinin hak ve çıkarlarını detigeBİLDİRÎLÎYOR. li tutabilen, özellikle adnlftiin toplum tarafından hakça işıem SAFBANBOLÜ (a.a) gördüğilnü kanıtlayan bir AnaZonguldak'ın Safranbolu U yasa beklendiğinı sövledi. Topçesine bağlı Ovacuma buca kar, şöyle devam etti: öldüıtilen «Biivük radişelerimiz mevcut ğı yakmlarında Hacettepe Üniversitesi öğtur. Sayın Devlet Baskajımız retim üyelerinden Doç Dr. ve MGK fiyelerimiz bu eidişe> (Arkası Sa. 11.. Sü i de) (Arkası Sa. 9. Sü. 7 de) Öğretim üyeleri bekliyor Öğretim üyeleri, atamalara yolaçması beklenen YOK'ün kadro kararnamesi ve program sorunları nedeniyle huzursuz. ANKARA, (Cumhurivet Büro 80) Yüksek Öğretim Kurulu'nun düzen çetırmekıe yükümlü olduğu vüksek Strenm alanında varattığı tcargaşaya kısa süre lcinde venl btr tx>yut katması beklenıvor Çerçpve yö netmelikle öğrenoflen tta'mı\ka nşık ve belirsiz bir dıınıma iten VÖK. bugünlerde Iğrtiro Uyelerl için hayat? önem taşıvan «kadro kararnaır«si»ni açıklayacak. öğrencilerle s.'glll gelışmeler İçin sorunun londilerını doğrudan ılgılendırm«üğj gerekçesıyie herhangı mr t«pkl göstermeyen öğretim Uye.'eri, şimdJ kendileriyle «doğrııdan» ilgili Kararnamevi merak ıçınde beklıvorlar ögretım üyelerinin büvuk me rak ve kavgısma neden oian kadro kararnamesi. tüm Unlversitelerdekl öğretim ele/nanları ve memurların kadroı&nm yeniden belirloyecek. ECarotnameyle, ünıversıtelerin «ıriarî yapılan birbirine benzer tıale» getırilecek Kadroiar belınenırken bir kısım öğretim üvesi başka ünıversıtelere aktarUabilecek. Bu ıhtımal. öğretim üyelerının konuva karsı Uaisinı (azlasıyla artırıyor. Kadro kararnamesi beıu^nlr ken üniversite kulislerınrle çe şıtlı söylentiler dolasıvor Kimilerine göre, örneSın Hncettepe Öniversitesi'nde faıtülte kadrolan belirlendi. Bütiln ünlversiteler için aynı savıda kadro belirleneceği ve «1354 Pfra. midi»nın kullanılacağı sov'eniyor. Bu pıramide eöre, lıer bölüme bır profesör. üç doçent, beş yardımcı doçent, dört öğretim yardımcısj düşüyor. Viiksek öğretun Yasası'nm 41. maddesinin uvgulanması, dğretım üyesı taafiğim hız'andıracak etkenlerden bıri Madde, öğretim Uyesı açığı bulunan ünıversitelerın «ih'lyacının karşılanması»nı yor. Bu maddeye göre hangi üniversiteierde ne kadar (Arkası Sa. 9. SO. 7 de) Doc. Saylam'ı öldürmekten sanık üc kardes yakalandı EN YETKİLİ KlŞÎ Prof. İhsan Doğramacı şu anda yüksek öğretimle ilgili tüm düzen lemelerin yapıldığı kurulun baş kanı. Tüm YÖK kararlannın al tında imzası olan en yetkili kisl BAGKUR emeklilerine yılbaşmda yüzde 26 zam % Genel Müdür Tufan, birikmiş borçlarmı 1982 sonuna kadar ödeyenlerin, bunlan, gider vergisi olarak gösterebileceklerini haiırlatlı Af.KAKA, (ajı.) BağKuı Genel Müdürü Altaıı Tufan kurumun İU. Kuruluş Yıldönü mii nedeniyle bir açıkluma ya parak, «1983 yUı başından iti baren emekli aylıklannda ka nnn dpğisikliğinr serek kalma dan yüzde 26 oranında Bir ar tıs olaaeını» bildirdl. Altan Tufan, açıklamasında «memur maaş kat sayısındakı her artış, aylıklardaki zam ora nını daha da yükseltccektlr» dedi ve şöyle devam etti: «Bu suretle her yıl genel bü< çe kanunu ile tesbit edilen me rnur maaş kat sayısı ile gös tergelerin çarpılması suretiyle hesaplanan prim ve aylıklarda esncklib sağlanmaktadır. Bir taraftan emekli, dul ve yetbn aybklannda tfrt;mll artıslar aağ Uuurken. diğer taraftan 1981 yı (Arkası Sa. 11., Sü. 3 de) J '" ri7\\\ CÖZUEN UĞUR MUMCU 19. Antalya Senliği basladı Güvenli Bir Yol... Salim ALPASLAN bildiriyor ANTALYA 19. Antalya Şenliği, Belediye önünde sona eren geieneksel yürüytiş!e dün başladı. Şen'ik Yürütme Kurulu'. nun bundan böyle Antalya Şeniiklerinın 19 Ekim tarihleri arasında yapılması yolundaki kararı sonrası şenlık bu kez binlerce tati'cinin bayram ıznini geçirdıği bir zamana rastlayınca, kente gözle görülür bir canhlık geldi. Antalya Şenliği'nin açılışı öğ leden önce ve sonra olmak Uzere iki aşü nda gerçekleşti. (Arkası Sa. 9. SO. S üe) BağKur tarafından bağlanan ayhklarda, gösterge kat sayısı sistemine 1 Ocak tarihinden iti baren geçileceğlni hatırlatarak, 24 Ocak düzeuinde «para Imparatoru» olarak milyonlar ve milyarlar kazanan «Banker Kasteili» ştmdl «dolandırıcılık suçundan sanık Abidin Cevher özden» olarak Sağmalcılar Cezaevi'nin «tecrit koğuşunda» yattnaktadır. Şimdi çevresinde ne kendisine Üniversite kürsüsünde ders verdiren öğretim üye'erl. ne yanıba(Arkası Sa. 11, Stt. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog