Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Lıse sonıar: »6 Ekim Beklemeliier.i8EJclm Istanbur | Edfme: I ÇanaRkaie: 22 83 16 2? «0 92 j 31 59 | 23 59 e\ merkez dersaneleri Cumhuriyet 59. Yıl; Sayı: 20903 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 15 Ekim 1982 Cuma HfBBV ULUSLARARASf ÇİÇEKÇİÜKA* toh»4M«9'Bl 36 saat süren ziyaret llk tahliye: Niyazi Dalyancı Prof. Ozek: Bir hekim barış tığruna gayret sarfetmeye mecburdur Istanbul Haber Servisi Barış Derneği davasmda ilk tal lıye kararı dün verildı. THA Müdtırü Gazeteci Nivazi Dalyan cı'nın sorgusu sonunda tahliye sme karar verıldi. Bu arada Prof. Metin Özek'ın sorgusu so nunda, tahlive dilekçesine ilışkın olarak söz alan avukatı Prof. Cetin Ozek hakkmda, Du ruşma Yarsjıcı Atilla Ülkü'ye ha karet ettiği gerekçesi ile suç ciuvurusunda bulunulmasına ka rar verildi. Prof. Metin Özek'in tahlive istemi ise reddedildı. Sorgusu yapılan ruhbilımci Prof. Metin Özek. «Ben önce bfr hekim VP sonra bir bUim adamıyını. Bir hekim lçin barıştan vana olmak. bu uğurda eavret sarfetmek hir mechurivettir» dedi. Bir hekime Barış Dernegl üvesi oldugunu sormak verine, bu faalivete uzak ve yabancı kalan hekimlsre, bilim adamlanna neden üve olmadıklarını sormak eerek*igini söyledi DUnya bans harekPtinde bilim adamlannın. hekimlerin. din adamlannın onurlu bir yeri oldugunu anlattı. öğleden sonraki oturumda sorgtısu yapılan THA Genel Ya ym Müdürü gazeteci Niyazi Dal yancı iddianamenin siyasal ve ideolojik ön yargıdan olusan bir belg© olduğu yolundaki arkadaşlannm savunmalarma ka hldığmı belirterek «tddia maks nnnın suçlamalar ve deHHendirmede Izlediğl yol her türlü (Arkası Sa. 9, Sü. l'de) TUTANAKLARDAN DİSK VE TSİP DAVASI 7. sayfada KAYSERÎ DEVTOL DAVASINDA 19 SANIK TAHLtTE EDtLDl. 9. Sayfada • Harp Akademisi • İkinci Dünya Savaşı • Kore Seferi o Demokrat Parti dönemi • 27 Mayıs'ın oluşumu... CIA Baskanı 9 Bayülken le görüsme yaptı ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Geçtiğimiz Kurban Bayramı sırasında Ankara'ya 36 saatlik bir zayarette bulunan CIA Başkanı VVİUiam Casey'm Mılli Savunma Bakanı Haluk Bayülken'le görüştüğıi, aynca bazı Türk yetkılilerı ıle bir akşam yemeğinde beraber olduğu bğrenildi. Kurban Bayramı'nın ikinci gUnii (28 eylül akşaroı) Ankara ya gelen «Merkezi Haberalma örgütü» (CIA) Başkanı 30 eylül perşembe sabahı başkentten ayrıldı. Casey'in Afrika ve Ortadoğu'ya yaptığı gezi sırasında Türkiye'den başka Kenya, Fas. ve Mısır'da da bazı temaslarda bulunduğu belirtildi. Ankara'da bulunduğu sırada Amenkatıın Ankara Btiyükelçi si Strauss Hupe'nın evmde kalan Casey, bayramın üçüncü gü nune rastlayan 29 eylül çarşam ba akşamı büyükelçınin evmde verdığı akşam yemeğine katıldı. Amerıkan kaynakları, büyükelçi Hupe'nin evinde verdiği akşam yemeğine bazı Amenkan ve Turk yetkılılermden de davetli olduğunu bıldirdiler. Ancak aynı kaynaklar, bu akşam yemeğine katılanlann kimlikle(Arkası Sa. U. Sü. 2'de) Kımdır VVilliam Casey: Görevimiz tehlike ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ronald Reagan Başkan seçildikten sonra ilk yaptığı atamalardan bıri de gelenek olduğu uzere yeni CIA (Merke zi Haberalma Örgütü) başkanı(Arkası Sa. U, Sü. 6 da) NİYAZİ DALYANCI Türk Haber Ajansı Genel Yayın Müdurü Niyazi Dalyancı, «Iddia nıakamının ortaya attığı suçlamalar, flelillendlrmede izlediğl yol her türliı mantık kurallarının dışıııdadır» dedi. Mahkeme, Dalyancı'nm tahliyesine karar verdi. Bugün tahliyesi bekleniyor CIA Başkanı VVİUiam Casey Bülent EceviVin tutukluluk süresi cezasından inecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kapatılan CHP*nın eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'ın gozaltına ve tutuklulukta geçirdiği sürelerm mahkumıyet süresinden mdırilmesi, Askeri Yargıtay'ca kararlaştırıldı. Ecevit'ın salıverılmesine ılışkın karar, bu gun verilecek. Bülent Ecevıt'in savunma avukatları 11 ekımde Askeri Yargıtay'a yaptıkları başvuruda, Bülent Ecevıt'in daha önce Darumarkalı bır gazeteciye demeç vererek devletin dış ıtıbarını zedeleyici davranışta bulunduğu savıyla açılan davanın soruşturması nedemyle gozaltmda ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin mahkumiyet süresinden ındirilmesini istemişlerdi. Avukatların başvurusunu öncekl gün inceleyen Askeri Yargıtay Başsavcıhğı, istemi olumlu bularak ivedi kaydıyla Başkanlığa göndermişti. Tarafsızlık Ecevit hakkındakı istem, Asüzerine keri Yargıtay 5. Dairesi'nin ışlerinin yoğunluğu nedenıyle önceki gün sonuçlandırılamadı. •Askerj Yargıtay 5. Dairesi dun, İ İ 7 %JKS Yasar KemalParis'te «Cino del Duca» ödülü ilk kez bir Türk yazanna verildi. Ödülü daha önce kazananlar arasında İgnazio Silone, Jean Anouilh, Sovyet bilim adamı Andrey Saharov gibi ünlü isimler buhmuyor. Kültür Servisi Bılımsel ya da edebi bıçımıyle yapıtlan çağdaş bır humanist me saj taşıyan bir yazarı daha iyı tanıtmaya yonelik 200 000 Fransız Frangı (yak laşık 6 milyon Turk Lirası) tutarmdakı Uluslararası Cıno del Duca Ödülu bu vıl Yaşar Kemal'e verildi. «Simo ne ve Cino del Duca Vakfıtarafmdan konan ödülün se çiciler kurulu şu kişilerden oluşuyor: Fransız Akademisi Sekreteri Jea n Mlstler, Fran sız Akademisi üyesi Profesör Jean Bernard, Fransız Akademisi uyesi Peder Amb roiseMarie Robert Carre, Goncourt Akademisi'nden unlu romancı Jean Cayrol, Fransız Akademisi üyesi Pro fesör Jean Delay, Fransız ödül aldı messon, Fransız Akademisi üyesi Avukat Maurlce Rhe ims, eski Dıslşleri Bakanı ve Fransız Akademisi üyesi Maurice Schumann ve Fran sız Akademisi üyesi Profesör Etienne Wolff. Aynı odül onceki yıllarda Avusturyalı bilgin Konrad Lorenz Fransız oyun ya zan Jean Anouilh. Italyan yazarı ignazio Silone, Al(Arkası Sa. U, Sü «>de> Bilimler Akademisi üyesi Profesör JeanFrançois Denisse, eski Başbakan ve Millet Meclisi Başkanı, Fran sız Akademisi üyesi Edgar Faure, Marcel Jullian, eleştirmen Robert Kanters, Fran sız Akademisi uyesi Profesör Louis LeprinceRinguet, Michel Mohrt, Fransız Aka demisi üyesi, romancı ve «Le Figaro Magazine» dergiai yazan Kont Jean d'Or Yaşar Kemal: Yurt dışında da seviliyorsam, nedeni yeni bir roman biçimi getirmiş olmam. 4. sayfada I €1 T £* TRT Yalçın DOĞAN ANKARA TRT Genel Müdürlüğü'nden, geçenlerde tüm bolge Burolarına bır talımat gonderılır Vatandaşın Anayasa Tasarısı üzerirıdekl düşürıceleri alınacaktır. Ülkede yenl btr tasarı hazırlandıgı bır donemde TRT'ntn boyle bır program yapması ve bu yönde bir taltmat göndermeslnden daha dogal bir şey olamaz Ancak, talimatın içerigi TRT'nln «»a ha soru yöneltmeden <in ceki tavrı ve diışıincesi nl» ortaya koyacak türdedir. Çünkü, gönderilen ta Hmatta vatanda?lara al tı soru yoneltilmesi öngö rülfiyor Anayasa Tasansı ü/erinde nuKflne dek tartışmalan izleyen lere ve Izlempmlş olanlara yonpltilpcek altı ay rı soru talimatın tçinde yer alıyor Ve küçfJk bir ekleme yapılıyor: vMllmkun oldu*u kadar ba soralar çerçevesln le kalınmalıdır» 1)0 layısıyla. TRT Gpnel Mfldnnoeü daha bastan TRT muhahlrlprlnr «nasıl soru sormaları crerektlglnl» btldlriyor. (.\rkasj Sa. 11, Sü. 2'de) tuklu olması nedeniyle ivedi bir nitelik taşıyan istemi incelet•• 3 Daire ınceleme sonunda •. Bülent Ecevit'ın gozaltmda ve tutuklu olarak geçirdiği 54 Kunlük sürenin mahkumiyet sü resinden mdırilmesi gerektiği yolunda karar verdi. Ancak, Askeri Yargıtay Ecevıt'in res'men tahlıyesine karar vermeye rek gozaltmda ve tutuklu olarak geçirdiği sürelerin hesaplanarak salıverilmesinin gere(Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) oğleden sonra Ecevit'ın tu "Kastelli'nin borcları ve alacakları dengelendi,, Sağmalcılar Cezaevi'nde Cevher Özden'le görüşen Tasfiye Kurulu Başkanı, «Borçlar daha seri almabilirse Kastelli'nin tasfiyesi sağlanabilir» dedi. Kastelli'ye karşılıksız çek verenlerin Savcıhğa sevkedildiğini söyledi. Istanbul Haber Servisi Banker Kastellı, Mentaş ve Bimtaş'ın tasfıyesini yürütmekle gbrevh 9 No'lu Tasfıye Kurulu Başkanı Uluer Aral, dün, Banker Kastellı olarak bilüıen Abidin Cevher Özden ile Sağmalcılar Cezaevi'nde yaptığı 7 saatlik görüşmeden sonra, «Kastelli'nin borç ' ve alacaklarımn, gayrinıenkuller katılmaksızın dengeye geldiğini» açıkladı ve özden'in borç lannın bilinenden daha az olduğunu kaydetti. Kastelli'ye borcu olanlann yurt dışına çüc ma sınırlamasımn sürdüğünü belirten Aral, «borçlann daha seri aunabilmesi halinde Kastelli'nin tasfiyesi sağlanablUr.» dedi. Aral, Özden'e en büyük borçlunun Fikri Erdöş olduğu nu kaydetti. Uluer Aral, Cevher özden'e karşılıksız çek verenlerin Savcılığa sevk edildiğini beUrtti. 9 No'lu Tasfiye Kurulu Başkanı Uluer Aral dün beraberinde Tasfiye Kurulu'ndan Hakan An ve, ' Gürsel Necioğlu olduğu Jıalde Abidin Cevher Özden ile görüşmek üzere saat 10.00'da Sağmalcılar Cezaevi'ne ^ ALMANYA'DA OKULA GİDEN TÜBK ÇOCUKLA RININ YARIDAN FAZLASI CUB'AN KUBSLARINDA EĞİTİLİYOR. f ÖĞRENCİLEB ÖNKAYTTLA TERCtH YAPMAYA ZORLANDI. t YÜKSEK ÖĞRENİM GENÇLİĞİ NE DİYOR? • ÖĞBENCİLERDEN AYDA 25 BİN LİRA «PANSIYON. ÜCBETİ ISTENDİ, 12. sayfada geldi. Saat H.OO'ye kadar süren görüşmeden sonra cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Uluer Aral şöyle dedi: «Cevher özden'in 1 saat süre ile Ifadesini aldık. Son derece yararlı oldu. Elimizdeki bilgilerle kendi bügUerinl karşüaşhrdık. Kâğıt üzerinde Cevher Özden'in borç ve alacakları dengelenmiştir. Bunun gerçekleşmesi önemli bir sarta bağlıdır. Bu da borçluların takibi ve tahsilatm yapılabilmesine bağlıdır. Eğer borçlulardan büyük miktarlardaki paralan tahsil edemezsek, tasfiye aleyhe sonuçlanır. Umnt ediyoruz ki, yeni çıkacak bir kararname ile Tasfiye Kurulu geniş yetkilerle donatılsın. Ka» rarname hazırlanıyor. Borçlularm yurt dışına çıkışına konan sınırlama sürecek. Beyanlann daha seri ahnabilmesi ve (Arkası Sa. 11, Sü. S'de) UIusu: Almanya'da işcilerimiz paniğe kapılmasm ANKARA (Cumhuriyet Bii rosu) Başbakan Büienti Ulıısu. «Müttefikinıiz ve dos tumuz F. Almanva'daki olıım suz bazı ekonomik geiişnıeleri eörmezıfkten çelemeyiz. Ancak bu gelfşmenin iscilerlınizin haklarının kaybolmasına seylrcl kalacağımız şeklinde fornmlanmasın» dedi Ulasu Yurtdışı tsci Sorunla rı Yuksek Koordinasvon Kurulunun ekim avı tonlan'ısında vaptıgı acıs konuşmasında, P Almanva'da işçilerimizin nsıklarındarı feraaıat ediimevonpgîni sık sık vineleverek özetls şövle konuştu: ; «BIMnıiifiri eihi F Almanva'da J)r. Helmut Kohl başkanlığında veni bir koaM«!von hiilt'ime ti göreve başladı. Kohl göreve f Arkası Sa. 9. Sü. 3'det DOĞRAMACI Üniversitelerimize asıl özerklik şimdi geldi.. Eski üniversiteler kanunu uygulanırken özerklik filan yoktu. Meselâ ben, bugün yaptıklanmın hiçbirini o zamanlar yapamazdun.. KOŞEBAŞI BANKERLERİ ANLATIYOR "Devlet bizden değil,Özal ve Erdem 'den hesap sormah, Banker Erdoğan Adalet Bakanma teşekkür ediyor: Cezaevi hiç de kötü değilmiş, kilo aldım. Hasan UYSAL ANKARA Banker Züh cü Erdoğan ile 9 aylık tu tukluluk süresinin bitiminir hemen sonunda konuştuk 45 yaşlannda, esmer. bıyıklı, zayıf . yüzünde derin çız giler belirlemeye yüz tutmuş bankerin gozlerinin he men altına morluklar yerleş miş. Sivaslı Banker Zühtü Erduğan, iki eliyle sol bacağını ovuşturmaya başladı ve •9 aydır içerdeydim. Bacaklarım tutulmuş. Ama yakında geçer» dedi. Bankerliğe nasıl başladığını sordum: «Ben emlakçıyım. Uzun zamandır bu işi yapıyor dum. Aldığım para ile geçi mimi zor teınin ediyordum Bakıyordum; dünkü çocuk eş . dost bankerlik vapıyor. millet getirip pera yatırıyor, oluk gibi para akıyordu. Bu akıma kapılıp gittim. aldım ruhsatımı, ben de baş ladım bankerliğe. Zoı bir iş değildi. Parayı alıp, üzerine biraz kâr koyup satacaktım İş buydu. Hiç ortaksız Ankara'da «Banker Erdoğan A.Ş.» Uiye şirket kurdum Sonradan şirketin adım «Er doğan Ticaret» yaptım. Et raftan öyle dediler, dah? fyi olur diye.» Banker Zühtü Erdoğan'a kaç lira borçlu olduğunu, çr lışma sisteminin ne olduğu nu anlatmasını istedim: «202 müşterim van 4045 milyon lira borcum var. 44 milyon herhalde. Kusura (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) GOZLEN UĞUR MUMCU Kime Sorsak? Ekonomide Asilcelik olayı 6. sayfada M. Ali Ağca'ya 9 mm'lik Browning tabanca veren Isviçre'nin Olten kenti Ülkü Ocağı Başkanı Niğde'li ömer Bağcı, Isvlçre mahkemesl tarafından yargüanmak üzere Italya'ya gönderillyor (Arkası Sa. 11, SU. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog