Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

it! YAYINI.AR1 Ben Atatürkçü Değilim NADIR NAOİ EDEK! İOOI.İRA Itteme Adresı Türkocağ' Cad Î0/«J CAÛALOÛLU İSrANBUL „ 59. Yıl; Sayı: 20901 CumhuriyeC Kurucusu: Yunus NAOt 30 TL. 13 Ekim 1982 Çarşamba Bîrinci Asamava Hazırlama Modem Matematik ModemRzik ZüindenCözutn (KotejtefeHazırlama) Besiktas. İstanbul 607200607201 Tahliye olanağı doğdu Ecevit beraot etti £ Bülent Ecevit'in beraat ettiği davadan ötürü tutuklulukta geçirdiği 54 günün şu anda çekmekte olduğu 2 ay 27 günlük cezadan indirilmesi için Askeri Yargıtay'a başvuruldu. Askeri Yargıtay Başsavcıhğı da 54 günlük sürenin mahsup edilmesi görüşünü benimsedi. den düşulmesı îçın Askeri Yargıtay'a başvurdular. Askeri Yargıtay Başsavcılığı da 54 günlük sürenin mahsup edilmesi görüşünü benimsedi. Askeri Yargıtay bu yönde karar verirse, Ecevit salıverilecek. Ankara Sıkıyönetim Komutanlıgı (1) Numaralı As keri Mahkemesi'nde yapılan duruşmayı aralannda Rahşan Ecevit ve CHP'll eskl parlamenterlerin de bulundugu çok sayıda kiginln izlediğt görüldtl. Saat (Arkası Sa. 11. Stt. 2'de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kapatılan CHP'nin esk! Genel Başkanı Bülent Ecevit, Danimarkalı bir gazeteciye demeç vererek devletin hanjçteki nü fuzunu kmcı davranışta bulunduğu gerekçesiyle yar gılandığı davada beraat etti. Beraat kararı üzerine savunma avukatlan Ecevit'in bu davadan ötürü daha önce gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği 54 gün lük sürenin, şu andaki 2 ay 27 günlük mahkumiyetin Memıır maaşıyla birlikte öğrenci kredisi de artacak • Gençlik ve Spor Bakanı Vecdı Ozgul, yurtlardaki yatah kapasitesine 56 bin yeni yatah ehlenecegini soyledı. ANKARA (ANKA, THA> ögrenci kredılerı yılbaşından itıbaren 3.400 lıraya yukseltilecek. yurtlardaki yatak kapasıtesınin 56 bın artırılması için çalışmalar yapüıyor. Öğrenci kredılerınin memur maaş katsayısına baglanmasını öngoren yasa tasarısı öğrenci kredılerinın puanlama esasına göre vapılmasını bukme bağiıyor. Bütçe . Pian Komisyonunda kabul edilerek, Danısma Meclisı gündemıne Riren sözkonusu yasa tasansı öğrenci kredılerme esas puanı 100 o.'arak belirtiyor ve memur maaş katsayısına bağlıyor. Buna aöre her katsayı artışında Sgrcnei kredıleri de buna baglı oUrak artacak. Tasan yasalaştığı tak dirde 1983 bütçesinde memur maas katsayısı 34 olarak belir lendiğinden öğrenci kredıieri de buna baglı olarak 15<J0 liradan 3.400 liraya cıkacak. Gençlik ve Spor Bakanı Vec di Özgür/tasarınm yasalaşmasıyla yılbaşmdan sonra kredıle rin artırılabileceğıni söyledı. Yutt sorununa da değinen özgül, sjkışıkhğm giderilmesi için yurtlardaki yatak kapasitesine 56 bin yeni yatak ekleneceğini belirtti. Özgiii pansıyonculuğun bannma sorununu bır ölçüde çözebileceğini anlattı. (Arkası Sa. 11, Sü. ti'da) memurlarm maaslan • Yarın Cumhuriyette Emeklr İşçiler 7.5 milyar alacaklı durumda 200 bin işçi, çahştıldan işyerlerinden vergi farkı, toplu sözleşmeden doğan ücret farkı ve tazminatlarım alamamış durumda. Işık KANSU ANKARA Çeşitli işkolların da çalışan toplam 200 bin ışçının çalıştıkları işyerlerinden yaklaşık 7.5 milyar lira alacakları bulunuyor. Sendikalardan edınılen bilgiye göre, 7,5 miıyar liralık alacak, kıdem Uzmi natı, toplu sozleşme farkı, ucret farkı ve vergı farklarından oluşuyor. «Cumhuriyet» muhabirinm araştırmasma göre, işçilerın alacaklannın işkollanna ve sen dikalara göre dağılımı şöyle: • TezBüroîş Sendikası üye si ve Gazıantep Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birlığmde çalışan 1200 ışçi 300 milyon lira tutanndaki ücret ve toplu sozleşme farklarmı alamadılar. Aym sendıkanın örgüt lü ulduğu Mersın Yer Fiskobir lıği'nde ise 250 işçiye 100 milyon Jıra tutan toplu sozleşme farklan ödenmedi. • TürkMetal Sendikası'nm örgutlü olduğu işyerlerinde çalışan 15 bin ışçinın, kıdem tazmınatı ve toplu sözleşme zam farkı olarak toplam 1 milyar liralık alacakları bulunuyor. • îstanbul An Bısküvi Fab rikasmda çalışan Tek Gıda î ş Sendikası üyesi 256 işçinin ödenmeyen toplu sözleşme fark ları 25 milyon lira dolaylarında. • DYFİş Sendikası üyesi 500 işçinin kıdem tazminatı o!a rak 500 milyon lira dolaylarında alacakları var. • YolIş Federasyonu'na bağlı yaklaşık 35 bın işçi, vergi farkı ve kıdem tazminau ödemesı olarak 1.5 milyar lira do laylarındaki paralarım tıenüz alamadılar. • Maden Federasvonu"nun örgutlü bulunduğu isyerlerinda yaklaşık 70 bın ışçıye toplam 2 milyar lira dolaylarında kıdem tazminatı ve vergi farkı henüz ödenmedi. • Teksif Uyesi, Sümerbank' t* çalışan 28 bin. özel sektörde çalışan 56 bin işçinin toplu sözleşme ve kıdem tazminatı olarak alacakları 2 milyar Itra dolaylarında. Bu durumda, 6 sendika "öne ticisinin yaptığı açıklamava gö» re, 200 bin işçinin toplam ala caklan 7 milyar 425 milyon lirayı buluyor. KARARI DÎNLERKEN Ecevit'in avukatları beraatle sonııçlanan dava nedcııivle gözaltında geçirdiği sürenin mahkumiyet siıresindcn diişülmesini istediler. Askeri Yargıtay bu başvuruyu kabul ederse, Ecevit hemen tahliye edılecek. (Fotoğraf: THA) DİSK'le işbirliği iddiasıyla soruşturma acılmıştı CHPliler için yetkisizlik kararı ) tstanbul Sıkıyönetim Komutanhğı Askeri Savcıhğı yetkisizlik kararını, «Soruşturmamn parti merkezinin bulunduğu yerde yapılması gerekir» şeklindeki yasa hükmüne göre aldı. tstanbul Haber Servisl Ka patılan CHP'nin eski Genel Faş kanı Bülent Ecevit ve 132 CHP' 11 parlamenter hakkında tstanbul Sıkıyönetim Komutanhğı Askeri Savcılığınca DtSKIe ide olofik amaç bırliği icinde oıma iddiasıvla açılan sorusturmada vetkisizlik karan verildi. Askeri Savcıhk 12 EvlÜl'len bu Yasası'nın ek 1. maddesi uyannca siyasi partı yetkilileri ve URİllleri ile flcili sorusturmalsr parti genel merkezinin bulundugu verde yapılır» hlikmü gereğince vetkisizlik Karan verdigini açıkladı. ÎStanbul Sıkıyönetim Komutanlıgı Agkeri SavcıhSı'nın vermiş olduğu yetkisizlik kdrarı kesinleşirse aralarında esıti Ge nel Başkanı Ecevit, Genel Sekreter Mustafa Üstündag, Orhan Birgit, Süleyman Gene, Metin Türün. Kemai Anadol, Deniz Baykal ve AU Topuz'un da bulunduğu 133 CHFlı hakkırı da soruşturma açmava Ankara Sıkıvönetim Komutanhğı Askeri Savcılıgı yetkili olacak. Bilindiği gibi DISK davasın dan avn olarak MHP"nin 'apnnş olduğu suç duyurusu ve Î6 (Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) yana sürdürülen soruşturma so nunda 1402 savılı Sıkıyönetim Le Monde: IMF 1 urkıye yı sıkı denetliyor PARİS. (THA) Parıs'te yayınlanan Le Monde Gazetesı'nde TUrkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili bir yazı çıktı. «Tiirldye IMF'nin sıkı denetimi altında» başlıkb yazı son 2 yılda rürkiye'nin yeterli olmamakla birlikte enflasyona karşı verdiği mücadelede başanlı olmasma rağmen IMF"nin denetıminın hâlâ kalkmadtgına isaret edivor. Yazının bir bölümünde şu ifade kullanılıyor. «Maliye Bakanı Kafaoğlu'nun işsizliği frenlemek ve yatırımlan artınnak amac l y l s hazırladığı formfile rağF vönetici kad m e n T ürkiye deki r o h â l â > o c a k 1980'den bu yana u.vRulanmakta olan para po litikasma sıkı sıkıva ballı kalmakta ısrar ediyor. Bu aradfl dikkat çeken bir nokta. 191» bütçesinde transferlere 852.1 milyar lira, buna karşılık yatınmlara 554.9 milvar lira ayi Yazıda llranın bir vıl icinde dolar karşısmda vüzde 30 oranında deger kaybetttgine de dıkkat çekilivor. Yazı. Türkive'nin, faizler dahil toolam borçlannm 20.5 milvar doları bulduSunu ileri sUrüvor. tZMİR (Cumhurivet E%? Bürosu) Başbakan Bülend UYazının sonunda su ıfade lusu beraberinde dört Bakan kullanılıvor: «Son verllen haolduğu halde dün eece tzmir'e herlere eöre ekonomik darbogeldı Çiglı Havaalam'nda tören &az icinde bnlunan blrcolc kule karşılanan Ulusu daha sonraluşa devletin vardım elfnl ura karayolu ile Aliağa'ya geçtı. 7atacaSı öğrpnild). Ancak büvBaşbakan ve b,eraberwdekiler le bir durumda devletin en geceyi tzmir rafinensı tesıslehiiyük cri'çliiğü para bulmak rinde geçırdıler. olacak. Biivle bir durumdv da Ulusu Dugün, Alıağa agır sadevletin nivasaya veniden daha nayi bölgesinde mcelemelerde fazla miktarda nara sürmehb'n bulunarak, daha sonra Ege Or baska caresi kalmaracak. \ıv du ve Sıkıyönetim Komutanı cak, ne olursa nlsun. IMF'Orgeneral SÜreyya yuksel'i zinin son blrkac vildır denetim yaret edecek. Başbakan Ulusu, aHinda tutulan enflasvon ve öğleden sonra da aslıra uygun hütçe cıkmazınm veniden hasıolarak yeniden ınşa edılen Iznı alıp gitmesine iztn verme(Arkası Sa. 11, Sü. 7'cle) yecegi kuskusnzdıır.» KM kaçak,kimi kaygıh:. KOŞEBAŞI BANKERLERİ ANLATIYOR Ikinci Dünya Savaşı'ndan Amerikan askerî yardımına 9 Demokrat Parti iktidarından 27 Mayıs Ihtilali'ne... Ulusu, Vilayet Konağı ile Agamemnon Kaplıcalarıni acacak "Hangi bankeri kimler kaçırdı biliyorum, ama söyleyemem,, # Borsa Babaevi'nin sahibi Murtaza Bülbül: «Biz sıkışmış sanayiciye para verip, itibaruu kurtanyorduk. 1 milyar 300 milyon topladım, 700 800 milyon faiz verdim. Şinıdi 10 milyonluk mahmız bir milyona gidiyor. Hasan UYSAL 3 ANKARA, Borsa Baba evi adlı bankerlüc kuruluşu aracılığıyla Ankara tz mir ve îstanbul'da 8 bın muşterısinden 1 milyar 300 milyon lira toplayan ve da ha sonra tasfiye isteyen Şir ketin yönetim kurulu başkanı banker Murtaza Bülbül «Cumhuriyet'in» sorulannı yanıtladı. «Türkiye'de ticaret bir ku mardır.. Aksini kim söyleyebilir?.. Ben eski bankacıyım. Bu nedenle öncelikle ge leceğimi teminat altına almak, bu arada dar gelirlilere Mzmet götürmek, ehonomiye katkıda bulunmak amacıyla annemi, karımı ortak edip bir aile şirketi kurdum. 8 bin kişi 1 milyar 300 milyon lirayı bize gü've nip yatırdı. Tasfiyeye gidinceye kadar alacaklılarıma en az 700800 milyon faız verdim. Tıkır tıkır çaüşırken bir günde batırdılar bizi» Çalışma sısteminiz na(\rkasi Sa. 9, Sü. 7'de) MGK, Anayasa'nın tanıtüması konusunda yeni ilkeler getirecek Anayasa'nın MGK'da alacağı son biçiminin kamuoyunda 25 ekimden sonra tartışılabilmesi için karar üzerinde çalışma yapılıyor. ANKARA (Cumhurivet Bürosu) Anayasa tasarısı üzerinde çalışmalannı sürdüren Mılli Güvenlik Konsevi'nin, anava sa'nm halka tanıtılması konusunda esasları belırleven 70 sayıh karan üzerinde de veni ilkeler saptayacağı öfirenildi Edinilen bilgilere Köre, MGK' nin 70 sayıh karar üzerinde sür dürdüğü çalışmalar 25 Ekim 1982 tarihinden sonra, Anayasa nin belli bir süre daha serbest ce tartışmasına yönelik. MGK' ca 70 sayılı kararda vapıiması öngörülen degişikliein. anayasa'nın MGK'de alacagı «on blçimiyle de kamuoyunda tartışılmasım amaçladığı belirtiliyor. MGK'nin 70 savılı kararın büyük bir kısmını yürülükten kaldırması beklenen veni kararınm daha sonra geçerliğini yıtireceği bildiriliyor. Peshedılmiş siyasi parti liderleri ile ıl gili smırlamalann uzun »üre daha viirürlükte kalması söz konusu. Müli GUvenlik Konseyi'nm 5 ağustos 1982 tarihinde yayıraanan 70 sayılı kararında «Fcsbe dilmiş siyasi partiler ve vürülükteki mevzuata eöre sıvasl faaliyette bulunmaları yasak olan karau tüzel kişileri ve deıneklerle bir bağlantı kurmak ve kişise) Uişkisini acıklamamak kaydıyia.basın mensupları dahil tüm vatandasların auaya sa taslağı üzerinde kisisel düşünce ve öneriierini sözlü ve(Arkası Sa. 11. Sü. 6'da» Türk Ordusu'nda topcu I atışları ilk kez : bilgîsayara bağlandı ^ Klasik ateş idare merkezinin 7,5 dakikada verdiği ölçüleri bilgisayar 36 saniyede veriyor. İZMÎR. la.a.) 57. Topçü Tugayı ile Ege Üniversitesi Bilgi tşlem Merkezi'nin işbirliği ile yapılan çalışma lar sonucu Türkiye'de ilk kez Türk ordusu'nda topçu ateşlerinin bilgisayarla idaresi gerçekleştirildi. Yeni uygulama ile 7amandan per sonelden ve mermiden tasarruf edildiği gibi klasik ateş idare merkezinin 7,5 dakikada yaptığı görev. bilgi sayarla 36 saniyedb gerçekleşiyor. îzmir'de başlayan 4. Ulusal Bilişim Kurultayı'na ortak tebliğ sunan Ege Oniversıtesı Bilgi Işlem Mörkezi oğretim görevlılerinden Dr. Halil Şengonca ile 57. Top Tugayfndan topçu üsteğmen Adnan Takavcı, Türk ordusunda topçu atışlannın bilgi sayarla idaresinin ilk kez gerçekleştinl diğini açıkladılar. Klasik ateş idare merkezinin kompüterize edildiği vurgulanap tebliğde, «Yeni uygulama ile zamandan. per sonelden ve mermiden büyük tasarı uf sağtandğı» belirtilerek özetle şu görüşlere yer verildi: (Arkası Sa. 11, 8ü. 7'de) Sorumsuzluk Kime? Anayasa Tasarısı'nın «Geçici Maddeler» bölümünde yeralan 10'uncu maddesi, MGK ile «Konsey yönetimi döneminde» kurulmuş bulunan hükümetlerin ve Danışma Meclisi'nin, her türlü eylem ve işlemleri nedeniyle sorumsuz olacakları ilkesini getirmektedir. Aynı madde, «bunlann idarece veya yetkili kılınmış, organ, merci ve görevlilerce uygulanmasından dolayi» herhangi bir sorumluluğun da söz konusu olmayacağmı ve MGK, Hükümetler ve Danışma Meclisi kararlarını uygulayanlar hakkında «cezai, mali ve hukuki sorumluluk» savı ile hiçbir başvuru yapılamayacağını belirımektedlr. Bu madde, 1961 Anayasası'mn geçici 4'üncü (Arkası Sa. 11. Sü. 7'de) Sıkı para politikasmda zoruriSu Kastelli olayından sonra piyasaya 141 milyar sürüldü Yüın ilk altı ayında 27 milyar lira artan dolaşıma çıkan oara mıhtan 27 Ağustos 1 Ekim arasında 67,5 milyon lira artış gb'sterdi. • Kastelli olayından sonra sıkı oara politikasmda başlayan çevşeme sonucu üç ayda dolaşıma çıhartlan para miktarındaki arr tış oranı yüzde 34'ü buldu Enflasyon blzi de etkilemeye başladı sayın bakanun... bastığımız her bin liraük, biniklyüz liraya mal oluyor!^ Haberi 6. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog