Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ULUSLARARASI ÇlÇEKÇlÜKA.Ş. Porta Kutıuu 374 JalanbuL Telefon: 7S M M 75 0? 85 Cumhuriyet 59. Yıl; Sayı: 20889 Kurucusn: Yunus NADİ 30 TL. 1 Ekim 1982 Cuma İstanbul Haber Servisl tsvıçre'ye kaçtıktan sonra geçtiği Tunus'ta yakalanan Banker Kastelli Cevher öz den, Kurban Bayramı'nın ikinci, kaçışının 100. günü Türkiye'ye iade edildi ve geçtiğimiz çarşamba günü çıkartıldığı nöbetçl mahkemede, hakkındaki gıyabî tutuklama kararı vicahiye çevrilerek Sağmalcılar Cezaevi'ne kondu. Eşl ile birlikte 20 hazlranda Isviçre'ye kaçan Cev her özden hakkında dolan dıncılık suçundan uluslar Modern E&îim Fen gffi» Kaygılı Bekleyiş Deveye sormuşlar: Boynun neden eğri? Nerem doğrn ki? demiş. Danışma Mecllsinde son biçlmini alan Anayasa tasarısının bizim yüzlerce yıllık ralk tekerlemesine tıpa tıp nyduğunn söylerseb herbalde gttnümUz gerçeğloi tam yansıtmadığmuzı kimse Ileri sflremez. 12 Eyltil öncesl kanlı olaylannı, bir iç savaşa dönüşmek üzere iken son dakikada harekete greçerek anarşiye dur diyen ve başarılı sonuçlar elde eden Türk Silahlı Kuvretlerl ne yazık ki tilkemizi nonnal demokratik düzene ulaştırmak konusunda umdugumuz başarıyı gösterememiştir. Bir yanda Genelkurmay Başkanıyla blrlikte Kuvvet komutanlarının oluşturduğu M1Ili Güvenlik Konseyi, öte yanda Konseyin isteği ile göreve çağrılan Danışma Meclisl, bep blrlikte ynrdumuzn dogal özgtirlük koşullarına kavuşturmaya çahşırken bngiin hangi noktaya varnuşızdır? DM'nin yapısal kuruluşu bir talibsizlifc olmuştur. Koskoca Türkiye Cumhuriyetl sınırlan içinde iilke koşullarını İyi bilen, Anayasa hukuknnda uzmanlaşmıs, Atatürk devrlminin amacını kavramış ve benimsemiş bunca Insan varken 160 klsilik Danışma Mecllsinde bunlar neden, nasıl azınlığm azınlığında kalmışlardır? Gene devenln boynu Byküsüne dönmeyellm, gündi DM'den son blçimlni almakttzereMGK* ye sunulan tasan, Ilk bakışta, yaşadığımıc geçis döneminl normallestirmek, hiç değilse 1990 yılına kadar nzatmak amacını gütmektedir. Cnmtanrbaşkanı Anayasa Ile birlikte mf secilecektir? Yani halkoyuna sunnlan Anayasa onaylanırsa sayın Evren tek aday olarak dogrndan (otomatikman) Cumhnrbaşkanı mı olacaktır? Buna seçim denilemeyeceği şimdiye dek hemen btitiin basmda tistüne basa basa yazıldı. Üstelik bn koşullar altında devletln en yttksek katına yedl yıl yerleştirilen bir kişiye Cumhuriyet tarihinde benzerine rastlanmadık yetkiler tanınıyor. Bn aayın klsl Yargitay üyelerlnin tümünü, Merkez Bankası Başkanını, TRT Genel Müdüriinü, Üniverslte rektörierinl, Cum huriyet Başsavcısını, Yardımcısmı ve daha bir çok önemll mevki sahlplerlnl kendl lstenclyle (iradeslyle) atama yetklstnl elde edlyor. Aynca böyleslne genis yetkilerle donatılan Cnmbnrbaşkanı hiç bir anayasal kurulnşa karsı sorumlu tntulmnyor. Olaganüstü dönemlerde, ayaklanmalari bastınr, anarşlyle savaşilırken, belki otoriter bir devlet başkanına böylesl yetkiler, hatta fazlasiyle tanınabilir. Ama bn ancak geçlcl bir sflre Içln geçerll olnr. Ayaklanma, anarşi bastırılıp da nonnal düzene dönflldOkte, nonnal demokratlk knrallar da yenlden Işlerllk kazanır. Şimdl M 1 I Gövenlik 11 Konseylnde son biçiminl almasını beklediğimlı Anayasa tasansı 1se olağanüstü durumn olağan bale getlrmekte, filkesl ve millettyie bölfinmezllğinl hep »zledlglmlz devletl, korkarız, kısa sflrede sosyal hnzorsnzluklara sürüklemek, yönetllemez, ya da corla yönetllir hale dllsflrmek tehllkeslnl taşımaktadır. Blz. devlet başkanına saygı duymayı fftedenberi nlusal gelenek haIlne getirmiş bir toplnmuz. Böylesine geniş yetkilerle donatılan so MHP, suç duvıırıısımcla bulunmuştu Bugün gelecek olan bayan Ozden de güvenlik içîn gözaltma alınabilir • ASKERt SAVCILIK 132 CHPTİ HAKKINDA DİSK'LE İLİŞKf İÇİNDE OLDUKLARI YOLUNDA YAPILAN SUÇ DUYURUSUNU, İSTANBUL SIKIYÖNETİM KOMUTAN LIĞI ASKERİ SAVCILIĞl'NIN SORUŞTURMAYI GENİŞLETTİKTEN SONRA KARARA BAĞLAMASI GÖRÜŞÜNÜ BtLDtRDt. ANKARA (THA) Münfesih CHP ve yöneticileri hakkında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı emri ile Askeri Savcılık tarafından açılan soruşturma sonuclandı. Askeri Savcılık, CHP hakkında sürdürülen soruşturmayı, «kovuşturmaya yer olmadığı» şeklinde karara bağladı. Askeri Savcılığın aldığı kovuşturmaya yer olmadığı kararının arife günü Ankara Sıkıyönetim Komutanhğı'na iletildiği öğrenıldi. MHP ve bazı ülkücü kuruluşlar hakkında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 nu marah Askeri Mahkemesi'nde dava açıldığı sıralarda, MHP'liler, «münfesih CHP hakkında 19 haziran 1981 tarihinde 25 sayfadan oluşan bir dilekçe ile Komutan lığa suç duyurusu» yapmışlardı. MHP'liler yargılama sıraErbil TUSALP smda aynı suç duyurusunu Içeren taleplerini, 79 sayfaANKARA Anayasa Tasan lık bir dilekçe ve tahliye istemleri ile birlikte 1 nusının kabul edilmesinden son ra Danışma Meclisi sessiz bır maralı Askeri Mahkemeye bekleyiş dönemine girdı. vermişlerdi. Anayasa sorununu arzulandıMHP'nin suç duyurusu, ğı bıçımde çözüme ulaştıran münfesih CHP milletvekilAnayasa Komisyonu üyeleri lerinin anarşi ile ilişkileriyorgunluklannı bayram dinlen ni, CHP'nin yasa dışı sol ku cesinde kum ile, güneş ile gimluşlar ile ilintllerini, bazı dermeye çalışıyorlar. Danışma Meclisi'nin kabulcu, CHP milletvekillerinin aynı redci ve çekimserci Uyelerinin kuruluşlarla münasebetlerini ve CHP eski Genel Bastek merakı, MilU Güvenlik Konseyi'nin Anayasa Tasarısı kanı Ecevit ile bu partiye m nasıl değiştireceği. Üyelerin mensup milletvekillerinin abüyük çoğunluğu, MGK'nın ya narşi ve terör ile ilgili bektndan izlediği çalışmalan s o yanatlanndan oluşan iddianucunda, ortaya çıkan anayasa ları kapsıyordu. tasarısının birkaç küçük değiAnkara Sıkıyönetim Koşikliğe uğrayacağmı belirtiyorlar. Uyelerden bir kısmı ise mutanlığı, bu iddialar doğMGK'da büyük değişikliklerm rultusunda topladığı belge yapılacağı kanısındalar. Her ve kanıtlan ocak 1982'de As iki grubun birleştiği tek nok kçri Savcıhğa vererek. mün (Arkası Sa. 11., Sü. 5 de) fesih ,CHP hakkında, soruşturma açılmasını istemlşti. Bogaz'daki Aynı tarihlerde, 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Kokazaya ilişkin mutanlığı Askeri Savcısı, ilginç bir i'ddia: DİSK ile ilişkisi olduğu iddia edilen münfesih CHP'ye mensup 132 milletveklli hak kında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı adli makamlan na suç duyurusunda bulunmuştu. MHP ve Birinci Ordu Sıkıyönetim Komutanlı(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) Ankara CHP soruşturması takipsizlikle sonuclandı • Ve Banker Kastelli cezaevine girdi • CEVHER ÖZDEN KAÇIŞINEV 100. GÜNÜNDE YURDA GETlRİLDt VE HAKKINDAKİ TUTUKLAMA KARARI VtCAHtYE ÇEVRÎLEREK CEZAEVİNE KONDU. arası tutuklama kararı çıkartılmıştı. Isviçre'de gazetecilerle görüşmeler yapan ve yenl Iş girişimlerinde bu lunan Cevher özden'i yaka lamak için Isvlçre poltsi herhangi bir girişimde bulunmamıştı. 6 eylülde tsviçre'den Tunus'a giden Cevher özden, havalimamndaki kimlik kontrolu sırasında tanınmış ve Tunus polisince gözaltına alınmıştı. Türkiye'den kaçışmdan 78 gün sonra ya kalanan Cevher özden'ln iade edilebilmesi için Tunus makamlan İle yapılan yazıj maların olumlu sonuç vermesi üzerine Türkiye'dea iki emniyet görevlisl Tunus'a gitmişti. İade işlemlerinin tamamlanması özerine Cevher özden 28 eylül salı günü Istanbul'a getiril di. Libya'nın Tripoli kentinden havalanan THY'nıo «Barış Ucağı» Cevher özden'i almak üzere rotasıni değlştirerek, Tunus'a indi. Merkez Emniyet Müdürtt Atilla Aytek ve Başkomiser Selahattin Gültepe'nin eşliğinde uçağa bindirilen Cev her özden uçağın ön kısmında perde ile ayrılmış bö (Arkası Sa. 11., Sü. 2 de) Danışma Meclîsi sessiz bekleyîşe gîrdî Enflasyon ve işsizlikte Avrupa birincisiyiz ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Avrupa'da 1981 yılı başlarından itibaren ışsizlık oram hızla artmasına karşın gerek enflasyon oram olarak gerekse işsiz sayısı olarau Türkiye birinci sırayı alıyor. Türkıye'yi bu sıralamada îtaiva ve Ingiltere izliyor. Milli Prodüktivlte Merkezi (MPM) tarafından hazırlanan bır çizelgeye göre, Avrupa'da ışsizlikten yana sıkıntısı en az olan Ulke tsviçre. Bu ü'Jrede yaşayan 8 milyon 343 bin kişiden sadece 7 bin 92 kişi boşta geziyor. tsviçre'nin enflasyon oram yüzde 7'de kalıvor. Avrupa'daki işsizlik krizinden en çok etldlenen ülkeierin basmda Türldye'den sonra 3 milyon 211 Işsizi ile tngiltere. Ülke Türkiye ttalya Ingiltere Danimarka Fransa Isveç Belçika Avusturya İsviçre Hollanda P. Almanya Niifus Enflasyon 45.370.000 56.877.000 55.901.000 8.118.000 53 418.000 8.296.000 9.849.000 7.506.000 8.343.000 14.746.000 61.500.000 Oranı 4U İşsiz Sayısı 3.600.000 2.440.000 3.211.000 153.540 2.100.000 199.104 430 000 217.674 7.092 1532.000 1.700.000 18.7 Ib3 16 135 10 7 7 6,7 6,5 H ToDİam Nfıfus İçinde işsizlik Payı 7 93 4.28 5.74 1.89 3.93 2.40 4.36 2.90 0.08 8.35 2.76 • < ; ş r i •5 BAŞI TIRAŞLI Abidin Cevher Ozden, Bayranun üçüncü Rünü İstanbul Adliyesinde nöbetçi mahkeme önüne çıkanldı. Durusnu salonuna kadar elleri kelepçell olarak Retirilen Kastelli'nin saylan da kesilrelştl. Ozdenir. sinirli olduğu gözlendi. (Fotoiraf: THA) 18.7 enflasyon oram ve 2 milyon 440 bin işsizi İle ttalva geliyor. Dünya'da ve Avrupa'da gerek bUyUme bızı garekse gayrl safl milli hasüa ve düşük enflasyon oram ile 19811n en başarılı Ulkesl durumunda olan F. Almanya'da lssiz saytsı son 18 yılın en yUksek rakdmına ulaşarak 1 milyon 700 binl buldu. Avrupa'da lssis savısının genel nUfus lcindek) oavının en (Arkan S». U., Stt. 6 «U> Begin, katliamın sorumluluğunu üstlendi Bazı Filistinli liderlerin gizlice Batı Beyrut'a girdigi öne sürüldü Dış Haberler Servisi 1200 Amerikan Deniz pıyadesi önceki gün ve dün Beyrut'taki Çok Uluslu Banş Gücü'ne katılırken, Israil Başbakanı Menahem Begin'in Beyrut katlıamının sorumluluğunu yuklendiği belirtıldi. Amerikan AP ajansının Israil radyosuna dayanarak verdıği habere göre Menahem Beğin, Başbakan sıfatıyla, «olan her şeyden sorumlu olduğunu» söyledi. Israil radyosu aynca Başbakan'ın, katliamı erken ya da geç öğrenmek arasında bır farkın bulunmadığmı söyledığıni duyurdu. Israil kabinesine yakın kaynaklar Begin'in 16 Ey lül'de başlayan katliamı 18 Eylül akşarru öğrendiğini söylemışlerdi. Anadolu AJansmm Reuter kaynaklı haberine göre Şaron, Beyrut katliamının soruşturuiması için kurulan komisyonun ülkede olaydan bir tek kişiyi sorumlu tutması halinde, tüm sorumluluğu üstleneceğim duyurdu. Katliamı gerçekleştirenlerın îsraıl hatlanndan nasıl geçtiklerini ve Israü hükümetinin katliamdan ne zaman ha hava ve deniz yoluyla Batı Bey berdar olduğunu açıklamayan rut'a getirilmişlerdi. Çokuluslu Şaron, bu konuların soruştur Barışgucünü oluşturmak amama sırasmda açıklığa kavuştu cıyla daha önce de 1080 Fransız askeriyle, 1170 ttalyan asrulacağım öne sürdü. Batı Beyrut'a dün 400 Amerı keri Batı Beyrut'a gelmişlerdi. Israil işgalinin başlamasınkan deniz piyadesi indiritaıesiyle Çokuluslu Banşgücune dan bir gün sonra kapanan katılan Amerikan askerlerınin Beyrut havaalanı dün uluslarsayısı 1200'e yükseldi. ABD Sa. arası trafiğe yeniden açıldı. vunma Bakanlığı sözcüsü, dün Trafiğe açılan Beyrut havaBatı Beyrut'a 400 piyadeyle bir alamnda daha önce yerîeşt.'rillikte 5 adet M60 tankı bir çok diği samlan bir mayının patla zırhlı araç ve tanksavar roke ması sonucunda bir Amerkan ti de indirildiğmi söyledi. 800 deniz piyadesi öldU, üçü de ya Amerikan denizcisi önceki gün ralandı. Böylece, Çok uluslu Kuvvet Beyrut'a yerleştirlldnBten bu yana ilk kaybuu vermiş oldu. 197576 LUbnan iç savaşmdan beri kenti batı ve doğu kesimlerine ayıran «yesil hat» dün LUbnan Devlet Başkanı Emin Cemayel'in de katıldığı bir törenle kaldırıldı. Devlet Başkanı Emin Cemayel'i ziyaret eden Lübnanlı Müs lüman iderler. 16 ve 17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen kaı: liam sırasında bin kadar MUslümanın kaçınldığını söyledı(Arkası Sa. U., Sü. 4 de) "Italyan kaptan, kaçak malla dolu gemisini kasten batırdı,, İstanbul Haber Servisl tstanbul Bogazı'nda Eomen bandıralı «Lotru» şılebi ıle çar pıştıktan sonra yardım onerılerini geri çevırerek Sıvrıada önlerınde batan Italyan kostarı «Erre»de taşınması, bulundurulması yasaklanmış bır madde yüklü olduğu sanılıyor. Kayıtlara göre 1500 ton parafinle Ambarlı'dan Odesa'ya hareket ettiği belirlenen kostenn Italyan kaptanı Alati Fran(Arkası Sa. 11., Sü. 1 de) t Almanya'nın yakın siyasal gelecegi belirleniyor Schmidt'i düsürebilecek güvensizlik oylaması bugün Ulyo ÜÇER bildiriyor BONN Psderal Almanya' da Schmidt azınlık hükumetinı düşürmek ıçın verılen güvensızlik önergesı bugun oylanacak. «Yapıcı güvensizlik öner g«si» uyarmca, oylamadan ya Kohl başbakanlığındaki bir hükümet çıkacak ya da Schmidt iktidarı bir stire daha elinde tutmuş olacak. Koalisyon görüşmeiermin tamamianmasının ardından Hris tıyan Demokrat Birlik (CDD), KENDİ TABLÜSU Asıni Baş adlı ışçinin arma>an olarak sunduğu yağü boys tablosunu kabul eden Devlet Başkanı Kenan Evren tablovu incellyor. (Fotoğraf: THA) Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Hür Demokrat Parti (FDP), oluşturulan hükümet programı için meclis gruplannda oylamalar yaptılar. Bu konuda bölünmüş durumda olan FDP grubundaki oylamada 33 millet vekili sağ koalisyondan yana, 18 kişi de Kohl'a karşı oy kullandı. Böylece prova oylamasında da Kohl'un başbakanlık için gerekli desteğe sahip olduğu anlaşıldı. Federal parlamentoda bugün yapılacak olan, gizli oy esasına dayalı güven oylamasındp fire verilmezse, hükümetin dsğişeceği ve Kohl'un başbakan olacağı kesin. Oylamadan Kohl'un başbakan olarak çıka bilmesi için CDU'nun 174 ve CSU'nun 52 mUletveldlinin tünıünün ve Hür Demokratlardan da en az 23 kişinin desteği gerekli. FDP'nın meclis grubu hükümet programmı ve Kohl'un başbakanlığını 18 karşı oya rağ men onaylarken, parti ıçindeki çözülme sürüyor. Koalisyon protokolünün kabul edilmesinden az sonra, Parti Genel Sekreteri Günther Verheugen. Par ti Başkanı Genscher'e istıfasinı verdi. Sosyal liberal koalisyonun bozulmasına başmdan beri karşı olduğunu belirten (Arkası Sa. 11., Sü. i de) Türkmen ve Haralambopulos yarın görüsecek Haber Merkezi BM Genel Kurulu'nun yeni dönem çalışmalan nedeniyle New York'ta bulunan ve burada ABD Dışişleri Bakanı Shultz ile de bir görüşme yapan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Kanada'ya geçerek Montreal'de, Yunanistan Dış işleri Bakanı Haralambopu los ile ikili bir görüşme ya pacak. Türkmen Haralam bopulos görüşmesinde, «Tür kiye ile Yunanistan arasındakl diyalogıın yeniden baş layıp başlayamayacağı» belirlenecek. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazml Akıman, Türkmen'in ABD Dışişleri Bakanı George Shultz (Arkası Sa. 11., Sü. 2 de) Evren ve MGK üyeleri Antalya'da hem tatillerini geçirdiler, hem incelemelerde bulundular GGZLEH UĞUR MUMCU Doç. Saylam Karabük'te öldürüldü Tuncer ERSÖZLÜ KARABÜK Hacettepe Onı versitesi Çocult Göğüs Cerrah) si öğretim Uyelerinden Doçent Doktor Fevzi A& ın Saylam r KarabUk'tp «ldüruldü (Arkası Sa. 11., Sü. 4 de) Evren: Yafyrımlar bitmeden turizmde patlama olur mu? ANTALYA, (83.) Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Bayram tatilini Antaiya' da dinlenerek geçirdi. Orgeneral Evren'in bugün Burdur ve Eğridir'de incelemelerde buluıı ması, Isparta'da da bir konuşma yapması bekleniyor. Orgeneral Evren ile tatillen nl Antalya'da geçiren Milli Gü vanlik Konseyi Uyelen Kara Kuvvetlert Komutanı Orgene ral Nurettin Ersin. Hava Kuv vetlen Komutanı Orgenera) Tahsln Şahinkaya va Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun, Karpuzkaldıran'datd Askeri Dinlenme Tesıslerinde her sabah sağlıklı ya şam koşusu yaptılar, daha sonra da denize girdiler. Devlet Başkanı Orgeneral Ev ren sabah sporunu yaparken gazetecilerden, «Halkı sporu yönlendlrici yayınlar yapmala nnı ve sağlıklı vaşam koşusu nu teşvik etmelerini» ıstedı. Orgeneral Evren ve Komu tanlar, bayramın üçüncü gü nunde Aksu va Kemer'de incelemelerde bulundular. Devlet Başkanı ve Komutanlara bu ge zilerinde Antaiya Valisl YUmaz Tiirktekin, Belediye Başkanı N'uri Teoman ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral tbrahim Etem Aral da eşlik ettiler. Orgeneral Evren ve beraberindekiler önce Aksu'ya geldı ler ve Antbirlik'in bu ilçedeki lesislerini gezdiler. Devlet Başkonı Orgeneral Evren'i açtk gri pantolon, lacıvert üzerinde ince beyaz çizgili bir (Arkan S». U., Stt. « de) Muteber Oy. Fransız siyasal yasamı, Şarlo tartışmasıyla renklendi Mehmet ALTAN bildiriyor PARİS «Hükümet bir Şarlo'lar topluluğundan başka bir şey değildir. François Mltterrand bir süper Şarlo'dur.» tste eski Fransa Cumtıııbaşkanı Giscard d'Estaing'in çok yakın dostu ve sırdaşı, aynca kurduğu Cumhuriyetçi Parti fahri başkanı ve eski tçışleri Bakanı Michel Poniatowski' nin Fransız politik arenasmda flrtına vrntan sözleri (Arkan Sa. U, Sü. 1 de) NADİR NADÎ "(Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) 7 kasım 1982 günü yapılacak olan Anayasa halkoylamasında «Anayasa'nın Halkoyuna Sunulraası Hakkındaki Kanun» hükümleri uygulanacaLtır. Bu yasanın 10'uncu maddesine göre, oy pusulaları, «özel surette imal edilmiş çift mühürlü mavl ve beyaz renkteki kâğıt» biçiminde olacaktır. Bu özellikleri taşımayt n oy pusulaları İle «Sandık Kurulunca verilen tek biçim ve renkteki çift mühürlü zarfu dışmdakl zarflarla «hem kabul, hem (Arkası Sa. 11. Stt. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog