Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Prof. Dr. Nermi UYGUR Yasama Felsefesi Insan varlığını ooğdaş boyutlarlo aydınlotcn blr boşucu kltabı... Ederi: 200 lira İSTEME ADRESİ: Türkocağı Cad 39/41 Cağaloğlu istanbul Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20629 Kurucusu : Yunus NADt 10 TL. 9 Ocak 1982 Cumartesî BDEBV ULM6LARARASI ÇJÇEKÇİUK/LŞ. Po«t» Kutusu 374 İstanbul Telefon: 75 94 M 75 07 «5 Plrmaru» içtoı nazırlattıgımıa öael 1982 tak vimini istevıniz Izlenimler: 30 bin memur basvurdu Avrupa Konseyi uyelerıne 12 Eylul anlatılıyor Sedat ERGIN ANKARA, (Cumhumel Burosu) A\rupa Konseyi Assamblesı uvelen ıçın dün Genelkurmav Baskanlığında düzenlenen bnfıng te halen eozaltnda ve tutuklu bulunan kışılenn savılan anlatılmak*aydı Uye lenn bulundugu bblümden blr soru yükseldi «Gözal(Arkası Sa. 9. Sü. 1 de) 45 bin kisi erken emekli olabilecek TURKMEN AVRUPA KONSEY! HEYETI ILE Ankara da bulunan Avrupa Konseyi heyetı temaslarına Dışışleri Bakanı llter Turkmen'l ziyaretla boşladı Heyetln kalabalıklığı nedenıyle Turkmen' ın makam odasına sığıiamadı Müflis bankerler icin * tapuda bilgi merkezi kuruldu • TAPTJ IŞLEMLERÎ ÎÇtN YAPILAN BAŞVURULARr DA EILGÎ IŞLEM MERKEZINDEN DEVREDİLECEK GAYRIMENKULUN MÜFLÎS BİR BANKERE AtT OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Haklarında Iflas kararı alınan bankerlerle llgıll olarak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğunde bır bılgl merkezi oluşturuldu Türkiye'nın herhangl bir yerınde gayrımenkul satışı yapacak olan bankerlerın durumu once bu bllgi merkezınden soruluyor Bankerlerle ılglll olarak hukümetce alınan onlemler cer' cevesınde gayrımenkul satışları da denetlenme/e başlandı. Bu konuda oncelıkle Başbakan lığa boğlı Tapu Kadastro Genel Müdurlüğunde bır bılg1 mer kezı oluşturuldj Haklarında mohkemeler yoluyla ıflas kararı alınan bonkerler bu mer(%rkası Sa. 9, Sü. 1 de) • ERKEN EMEKLILIK IÇÎN BAŞVURANLARIN 25 BİNİ OĞRETMEN. ANKARA, (Cumhurlyel Büro«u) Erken emeklllik ıçln lllerden başvuron oğretmenlerln sayısının 25 bınl oulduğu öğrenıldl Erken emeklllık Içın başvuranların so/ısının şlmdılık toplam olorak 30 bınl bulduflu bıldirıldı Erken emekliye ayrılocakların sayısının ıse 4 5 binl aşmayacağı belirtlllyor Edlnılen bllgıye göre, erken emeklılık lcin lllerden baçvuran ööretmenlerln durumlannın ıncelenmesıne öncelık verillyor. Mlllı Eğltım BakanlığYnın merkez kuruluşundan erken emeklılık ıcm başvuran personelın ise 250 dolayında olduğu bıldınldı Erken emeklılık Icm Malıye Bakanlığı'nda da 800 kışı basvurdu Erken emeklılık ıcm başvuranların durumları llglll Bakanlıklarda incelend kten 8onra Başbakanlığa göndertldı Şimdılık erken emeklıl k lcln yapılan toplam 30 bin başvurunun KIT'ler ve lllerden Bakanlıklara gelen rakamlarla birlikte daha da artacağı belırtılıyor öğretmenler, yasada öngörulen üc aylık süre olon mart ayı sonuna değın erken emekliye aynlamayacoklar, Ancak okullarm ıkincı yarı y lında doğacak oflretmen acığmın güclukler yaratacağı one suruluyor Mı'h Eğıtım Bakanlığı'nın bu sorunun çözumlenrresı ıcm vontem aradığı b Idırıldı Erken emeklılığı özendırmek ıcm cıkan'an yasaya gore zamlı emekli ıkramıyesı alarak emekli olmok ıcm memurlarca yapılan başvurular konusunda son kararı (Arkssı Sa. 9, Sü. 2 de) Avrupa Konseyi heyetı temaslarına başladı Evren, heyeti kabul etti ANKARA (Cnmhnrivet Bflrosn) Avrupa Konseyi Assamblesi, Siy&sl ve Hukuk Komsıvonu üye lerinden oluşan yaklaşık 20 kişi lik heyet, Ankara'dakı resml temaslanna dün başladı Heyetin ziyareti, Türkıye'nin Avrupa Konsevi üyehginı konu alacak, ay sonuna dogTU yapılacak ov lama bnceslnde, Ttirkıve'deki pelişmeleri yerinde Eozlemevı amaçhvor. Heyet uyelerinin dünktl temaslan vonetimın askeri ve slvll kanatlan tle gorüşmelerle geçti. Devlet Başkanı Kenan Evren, üyelerdeo bir grubu Çankaya Köşkünde kabul etti. Gnıp temaslarına toplu halde Dışişlerl Bakanı tlter TUrkmen'i snvaret ederek başladı Bunu sırasıyla Genelkurmay Başkanlıgmda verilen brıfıng Danışma Meclısı Başkanı Prof Sadı Irmak ıle yapılan eorüş me Başbakan BUlend Ulusu ve Devlet Başkanı Evren tarafın dan kabul edılmeleri tzledi Ak şam da Dışışleri Bakanı îlter TUrkmen konuklar için bir da vet dUzenledl. Çoğunlugunu Liberal, Sosyal Demokrst ve Muhafazakar üy« lerm olusturduğu kalabalık grup dün sabah llk olarak Dısişleri Bakanı Türkmen'l ziyaret etti. TUrkmen'ın makam odası sekreterlerle birlikte 20 kışıyı aşan grubu almava yetmedıgın den Bakanlığın gırış katındakı Mehmet Baydur salonu açıldı Gorüşmenın başında basm da salona altndı. Türkmen, gtrışte kısa bır açıklama yaptı ve «Avrupa Konsevi Assamblesi uyelerini Ankara'da karşılamak tan memnunluk duyuyoruz» dedi. TUrkmen, temaslannın kendilerine TUrldye'dekl gellşmeleri daha iyi anlama olanağını sağlayacağını umdugunu da ekledl TUrkmen, «Benim sovleveceklerim bu kadar» diye ekledl Konsey heyetının ıki Başkanı var Bunlardan bınncısı Sıyası Komısyon Başkanı Ingılız îşçı Partısı Mılletvekılı Tom Urwın, ıkincısı ise Hukuk Komısyonu Başkanı Muhafazakar John Greave Turkmen'ın sozlerıni John Greave vanıtladı Greave, «Bızi Turkiye'de karsıladığınızdan ve bu zivaret olanağuu «üjladıfcınızdan Stfirfi tesekkür etmek Isteriz. Size minnettanz» şeklınde konuştu Da ha sonra frazeteciler dışan çıkanldı. Yaklaşık bır saat süren toplantıdan sonra üveler toplu halde Genelkurmay Başkanhgı na goturulduler Burada John Greave ıle Sıyası Komısyon RaportbrU Ludwıg Ste.ner Genelkurmay tkıncı Başkanı Orgeneral Necdet öztorun'a kısa süren bır nezaket zıyaretınde bulundular Bundan sonra üve (Arkası S». S. Sb. 4 de) Danışma Meclisinden Soğuk hava ve yağış tüm yurdu etkiliyor Haber MerkezI Uzun süreden berı mevsım normallerının uzerınde seyreden hava sıcaklık'arı oncekı gün akşamdan itıboren duştü ve soğuk ve yoğış'ı hava tum yurtta et kıll oldu Kar yağışı botı boi geiennden doğuva doğru ka/ar ken hava sıcakl klarında 12 dereceye kadar duşuşler oldu Mersm'de fırtına nedenıyle bır balıkcı teKnesı batt 2 ba lıkcı kayboldı. bırı ıse vuze rek sahıle cıkmayı başardı Meteoroloııve göre hava sı caklıkları tüm vurtta aza'acak Yağışlarm Ege ve Akdenız kı yılarında /ağmur dığer bolge Komisyon Baskanlarınin üslup farkları \NK\RA Danışma Mecllsı nın komısjonlan "unluk çalısma temDolannı tıtızhkle sur danıjor Salt komısvonlar mı? Danışma Meclısı PTTsıyle banosıyla, lokan'asıyla artık yogun bır çalışma temposuna gırmış durumda .\ncak bu vogun tem po ıçensmde tabıı n aksamalar da oluvor Örnegm Danışma Meclısı Uielerınden janlışhkla fazla telefon ucretı ıstendıfe' ılan tahtasına asılan şu nottan belıı «Bazı uvelenmızin nllık telefon abonman ucreti raturalarının ındirimsiz çeldıp anlaşılmıstır Tashihi için Kurucu Meclis PTT \Iud'irüluğu ne başvurulmasi bılgile*ınize arz olunur.» Mechs'ekı bankanın da artık çalısma temposunu hızlan(Arkası sa 9 Sü h In) % Kar yağışı Batı bölgelerinden Doğu'ya kaydı 0 Mersin'de tekne battı 2 balıkcı kayboldu lerde ıse kar /ağışı bıcimınde olacağı b Id rıldi İstanbul Yeşılkoy Meydan Meteoroloiı Müdurlüğü yetkılı•erı, oncekı gece ve dün İstanbul ve cevresınde hava sıcaklığının 4 ıle 0 dereceler ara Sinema ücretlerine yüzde 2 5 zam yapıldı İstanbul Haber Ser\is) îs tanbul Beledıye Kncumenı u zun me*raıb fılm tanîesıne vuz de 2S zam yapılmasmı karar laştırdı Luks \ smıfi sınsmalarda kol tuk balkon 90 îıra, Luks B smı fı smemalarda 75 I A sınıfı sı nemalarda 65 I B sırıfı ^mema larda 55 Ikincı sımf s'nema larda 50 ve üçunou sınıf sıne malarda da 45 lıra oldu Bu a rada tanfelerın sınemalarda muştenlenn gbrebıleceklen yer lere asılmasınm zorunlu oldugu bır kez daha hatırlatıldı 74 FIRINA CEZA öte vandan istanbul Beledive sı tarafmdan dun 457 fırının denetlendı&ı ve bu işyerlennden Beledive kurallanna uvma \an halkın saÇhğı ıle oynavan va eksık çramaılı ekmek ımal ederek haksız kazanç saglaynn «4 fırm hakkında ceza zaptı du 7enleidı*ı ve 140 bin lıra peşın para cezası kesıldığı açıklandı sında değıştığıni ve kar yağışı meydana geldığını. onumüzdekl gunlerde kar yağışının bazı yuksek ,orelerde surebıleceğını, ancak genel olarak yağışlcnn doğu/a kayacağını bel rttı'er İstanbul da oncekı gun ve ge ce guneyden gelen alcak ba sınc S'Stem ıle kuzey ve ba tıdan gelen soğuk hava kütle snın aynı anda yoreyı etkıleme/e başlaması ıhtımalının fır tına/a neden olabıleceğı goz onune alınarak uygulamavo ko nuian onlemlee son verıldı Meteoroloiı yetk I lerı fırtına ıhbarının s k sık denızcl ve ha vacılara vapılap ıhbarlordan forksız olduğunu ve Devlet Me teoroloıı Işlerı Genel Müdurlu ğünce verilen düzeiıı uvanlar dan bınnı oluşturduğunu acık ladılar Yeşılkoy ve Esenboğa Haya alarlanndo dün sabahk bazı seferler pıstlerdekı buzlanma nedeniyle gecıkmeli olarak y<3pılabıldı ANKARA'DA KAR Yıimaz Güney 7,5 yıla hüküm giydi • AYNI DAVADA YARGILANAN NIHAT BEHRAMOĞLU 6 AY cGUNEY» DERGıSI YAZI IŞLERI VUDURU EROL GOZMEN DE 8 YIL HAPSE ÇARPTIRILD! GOZMEN'IN CEZASI PARAYA ÇEVRILDI Boşkentte dün erken saatlerden ıtıbaren kar yağmaya başladı Aralıklı olarak gündüz saatlerınde de süren kar yağı(Arkası Sa 9. Sü 3'de) Ay'ın tutulması 5 saat 22 dakika sürecek IZMÎR (Cumhuriyet Ege Bü rosu) EÜ Fen Pakültesi Gokbılımlen Araştırma EnstıtUsünden yapılan açıklamaya gore, bu gece 20.14 ile 0136 saatlen arasmda ay tutulması olacak ve yurdumuzun her tarafmdan ızlenebılecek 5 saa* 22 dakika sUrecek tutulma sa at 22 55'de «tam» halınde gerçekleşecek 1982 yılı ıçınde 4 guneş, 3 ay ^jnalması oluşaeafı belırtılen E Ü Fen Pakultesı Gok BÜITI len Araştırma Enstıtusılnun a (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) Haber Servısı Ulkemızde bugun 019 jay bolumunu oluşturan çocuk ve gençlenmızın yuzde 15'ı, yanı yaklaşık 4 mıhonu, 'korunmaya. hımaye >e ve bakıma muhtaç çocufeiar» olarak kabul edıhyor Sağlıh ve Sosyal Yardım Bakanhgı 06 \aş, Mıllı Egıtım Bakanlıgı ıse 7 18 yaşlan arasındakı çocukların bakım ve yetıştırılmelerı ıçın gerekh onlemlerı almakla yukumluler Ayrıca bu alanda Çocuk Esırgeme Kurumu da gorev yapmakta Çocuk E*ırgeme Kurumu Fatıh Lıons Klubu ıle birlikte «ü's kudar Ilkokul Yurdu*nu açacak 23 Nısan'da açüacak olan yurtla ılgıh olarak ÇEK istanbul Şubesı Başkanı Fıkret Pamır. bu konuda şoyle konuşuyor. *Kurumumuzun faalıye tlerını en iyi şekılde surdurmesı ıçın halkımızın destegıne ıhtıyaç duyuyoruz • (Fotoğraf Ender ERKEK) Bu yavrular destek bekliyor tstanbul Haber Ser%1si Si f r.ema sana çısı Yıimaz Gunev yayın yoluyla komanızm prona gandası vaptığı gerekçesıv e vokljğunda 7 MI 6 av ağır napıs cezasma çarptırı'dı Gun"V ıçın tutuklama kararının da \erıldığı mahkempde bır baska suçtan varş.lanan N:hat f Arkası Sa S Sü " de) ? THY, Avustralya ve ABDye sefer yapacak Istonbuı Haber Servıs Furk Hovo Yolları ndan yapılan acıklamada kurulusun dış hat seferlerının başta Ortadoğu ülkelerl olmak uzere yaz aylor rda buyük orando artırılacağı avrıca THY n ı n 26 Ocoktakı Gerel Kurulu nda sermaye artırımı konusunun qöruşu!eceâı belırtıldı THY'nın dış hat seferlerını artırma Dion ıcınde rruteohhıtlık hızmetlerının gerektırdığl ulaşıma kotkıda bulunmak ıcln Ortadoğu ülkelerı ıle dıssa' m vaptıöımız ülkelern avrı bır yer tuttuğu voroı^land' Buna gore Iran Irok savoşı nede nıvle durriurulon Tah'on Boğ dat ve KahKp seferler ne ve nıden baslanacaö; ve Amerıka ıle Avustralva'va sefer dü zenlenereaı avrıca Kuvevî ve D^hron o sefpr vopıimosı konusunun ka f ara bcölanacoğı ıfo'ie edıldı Trnb'us ıle Cıdvapılan seferlenn artırılocaömın dc ver o'dıa THY ocıl'lomnsnrlo Pokıst ^ Hın dıstan Awusfralya rto S riney Amerıka i o Nevv Vork Me Avrupa'da Luksembur^ ta buro Polonya, yaptırımlar için Batılı ülkeleri uyardı | General Jaruzelskı'nin basın sözcüsü, Batıh ülkelerin yaptırımlara katılmasınm rejimın sert leşmesine yol açacağını soyledi. Dış Haberler Sernsi Polonya Başbakam Jaruzelskı'nm basm danışmanı Yuzbaşı Wıes law Gomickı, Batı'mn yenı yaptırınılara ybnelmesının Po lonya'daki asken yonetımın sertleşmesıne yol açaoağını sov ledı Polonya'nın bzellıkle «fidanın silah olarak kullanılmasın dan zarar göreceğıni» belırten Gornickl, Batılı ülkelere ABD' nln yaptınmlanna katılmama çagnsında bulundu Sıkıyonetımın ne zaman kaldınlacagı sorusuna da değınen Gornıckı «bazı etkenler Batılı alacaklı larımızın ve ticaret ortaklanmı 7.ın yaptnımları benimsemesıne bağh» dedı Polonya'dakı Katolık Kıtoe(Arkası Sa. 9. Su. 6 da) 141142.., Ceza yasasımn 141 ve 142'mcl maddelenvle Igıiı calışmalar yapıldıgı ve maddelerde /eralcn /apıır miann uaho da ağırlaştırılocagı soylenıyor Demek k bu ha zırlıklar nedenıyle 141 142'ıncı maddeler y m e gundeme gelmış bulunuyor 141 ve 142 ıncı maddeler, ılk kez 1936 yılında ceza yasasına alınmıştır Bu madaelerın kaynagı bılınaıgı gıbı Mussolını donemının «faşıst Italyan ceza yasası»dır Mcddenın ılk b.cımınae «sınıf» ka/ramı yerıne «zumre> kavrarnı kullaniımokta «şıddet kullanarak devırme» koşulu temel oğe olarak Denımsenmekteyd «Memleket dahılınde içtlmaı bır zCımrenın dıgerlerı uzerınde tahakkumü şıddet kullanmak suretıyle tesıs etmeye. Ş.ddet Kullanarak ortadan kaldırmaya . Şıddet kullanarak devirmeye...» gıbı tanımlarla «şıddeı» madoelerın uygulanması ıcm temel koşul sayılmaktaydı 141'ıncl madden n ılk bıcimınde ceza beş yıldon onıkı yıla. 142 ıncı maddede de bır yıldan beş yıla kadardır . Maddeler, 193S yılında değışıklık gormuş ve «şıd(Arkası Sa. 9 , Su 7 de) Evlilik okuluna bas\^ıran 30 kisinin 29'u bekar İMİARA, (a.a.) TUrkıye' de ük kez Türkıye Cocuk Evleri Vakfı tarafmdan açılan evlılık okulunan ikıncısı bugun An kara'da hızmete gırecekür Gençlik Parkı içensmde bulu nan Beledlye Kültür Salonu'n da yapılacak toplantı ıle çalışmalanna başlayacak olan evlı Lk okulu ıçm vakıf başkanı Doç. Dr. Korükçu, şu bılgılerı verdr «Ankar» evlilik okuln 30 oğrenoi kapasltell olarak planlanıuıştır Ve bugune kadar kayıt yaptıranların savısı 30 olmuştur. Yani Ankara evlilik okulu kapasıtesinl doldurmuştur. Kavıt vaptıran 3 > oğrencl< nin 20 tanesi bavan 10 tanesi erkektir. öğrencilerin 29 tanesi bekar, bıri evlidir. Evli oğrenci bivandır. Öğrencıler arasında bir çıft nişanlıdır. öçrencılerden 2 tanesi Miksck oğ renime de\am etmektedir 14 (Arkası Sa. 9, Su. 1 de) (\rkasi Sa. 9, Su 3de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog