Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

1001 Grel Yeî?ıek Moden Matematık Modern Fızık Zıhınden Çozjrr (Kotejtere HazniaTia ^ Beşktaş Istanbtı) 6n ?2tK) 60^2 Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20628 Kurucusu : Yıuıus NADI 10 TL. 8 Ocak 1982 Cuma ULUSLARARASI ÇtÇEKÇIÜK A.Ş. Posta Kutusu J 4 Istanbul Telefon 75 94M 75 07*5 Plrmani2 lçın hazırlattığımız ozel 1982 tak vırmni isteyıniz Banker mudilerine güvence Kacan bankerlerin hesap ve mallarına el konuldu Bazı bakanlardan oluşan komisyonda hazırlanan yasa taslağı MGK kararı biçiminde çıkarılacak Mustafa EKMEKÇI ANKARA Bankerlerde pa rası olup da banker ıflas ettığı ıcm parasını alomayan vatandaşların sorununa cozum bulmok ıcm yapılon calışmalar sonuclandı Bu konuda yasa tasansı hazırlama yerıne Konsey kararı cıkarılması duşunü luyor Yasa tasorısı hazırlayıp Danışma Meclısı nden gecme sının zaman alacağı duşunce sıyle bu yola gıdılecegı bıldırılıyor Bakanlar Kurulu nda, bazı bakcnlardan oluşan kurulun hazırladığı karar metnının bugun Devlet Baskanı Kenan Ev ren'e verılmssı beklenıyor Kararda, «Vatandaşı koruyucu on lemler almak» ılkesı benımsenı/or Bu konuda bırkac gun dur hukuTiette değışık onerı ler tartışıldı Konunun bır yasa tasansı olarak Danışma Meclısıne getırılmesı duşuncesı ilerı süruldj Ancak bunun zaman alacağı duşunulerek dun akşom bundan \azgeç>\d Bunun yerıne Konsey kararı cıkarılması eğılımı ağır bastı Bankerlerden a acaklan olan vatandaşlorın haklarıtiı alabıl melerı ıcm çok ayrıntılı duzenlenneler getırıldığı bıldı r ılt/or Oncelıkle kacan bankerlerin malları bloke edıldı Bu ışlem uc gun once oldu Bunun otesınde yapılacak ışlemler şoy e belırlendı • Bankerler mallarını dagıtmadan denet me almacok • Konkordotolarda öev et temsılcısı de bu'unarak agırlık ko/ab lecek • Bankerlerde alacaklcn olanlar kendı sıralarına gore değıl, esıî bıc mde baPKenn mal varlığından hakların ala bılecekler Da^ıa onc e dusunu en ban kerlerden alacak'ı oıaniara devlet tahv lı /erılmesı yonte rıınden vazgecıldı Ancak 'ab nkası olan ışletmesı oian ban kerlere kredı actlması ıc n ca lışmalar yapı'ması goruşu be nımsendı Hükumet cevrelerınden eaı nılen bılgıye gore vatandasın bankerlerde ne kadar parası nın bulunduğu kesın olarak saptanamadı Bankerler n vatandastan old klarj parcnın tu munu defterlerıne gec rrnedık lerı saklod kları antasıldı Ban ker erdei mudilerine banka sertıfıkası verenlenn durumla rınn acık olduğu, ancak ote kıler hakkında kes n bı gı ec*! n lemed ğı oğrenıldı Bu yıl 300 bin ton buğday ithal edilecek Dısisleri Bakanı Türkmen: * • 1 Adanalı eğitimcilerin durusması sürüyor j Cantürk: Ihracat icin işlemler en az düzeye iııdirildi ANKARA, (ANKA) 1982 yılı ıthoıat reıımı kararı ve yonetmelığı hukum lerı. Resmı Gazete de yayınlanarak yururluge gırerken. Tıcaret Bakanı Kemoı Canturk de bır basın toplantısı duzenleyerek reıımle getırılen yenıI kler ve esaslar konusunda b Igıier verdı Tıcaret Bokanı Canturk ıhracat renmı kororı ıle formahtelerın onemlı o cude azaltıldığım daha da azoitılması yolunda calışmaların surduruldugunu bıldırdı Canturk h racatta ruhsatname uygulamasına tutun ve afyon dışında kaldınldığını lısansa bağlı mallar iıstesının de daraltılarak lısanso tabı mal çeşıdının 41 den 30 a mdırıldığmı (Arkası Sa ^ Su 7 de) Demokrasi takvimi A vrupa lıların endiselerini gidermeli MHP DAVASI • TURKMEN cTURK YUNAN GERGINLIĞININ KALKMASI İCİN BIZ ELIMIZDEN GELENI YAPTIK. BUNDAN SONRASI ARTIK YUNANISTANA AIT BIR HUSUS» DEDI ANKARA, (ANKA) Dışışler Bakanı llter Turkmen «1982 yılında Yunonıstan'ın ılışkılenmızdekı gerginliği gıdericl bır tutum benımsemesi konusunda iyımser olmok ısterım. Fakot Şımdılık bu lyımserlıgi haklı gosterecek bır gelışme olduğunu sonmıyorum» dPdı Turkmen ANKA Aıansfnın Turkıye nın Yunanıstan v e Avupo Konseyı ıle ılışkılerı konusundakı sorulannı yanıtlaken «Yunanıstan'la ıhşkılerdekı gergınlıgm ortadon koldırılması ıcm Turkıye nın elınden gelenı yaptıgını» kaydettı. «Maalesef şu gerçek ortaya çıktı kl Papondreu aslında Turkıye'ye karşı secım platfor munda one surduğu polıtıkayı gerceklestırrrte peşınde koşmaktadır» cedı Turkıye ıle Yunanıstan aro s ndakı gergınlığın gdenlme sınn artık Yunanıstan huku metıne oıt bır husus olduguru ka\ceden Tu'kmen «Yunanıstan hukumetı mevcut sorunloro ek olorak ortaya cı ANKARA (Cumhurıyet Bukardıgı davronışlordan kaçı rosu) Avrupa Konseyı Asnırso muzakere surecının de samblesı Sıyası \,e Hukuk Ko vamına da olatak yaralacak mısyonu uyelerınden o uşan bır tutum icıne gırerse bu ger 18 kışılık he,et Ankarodakl gınlık gayet tabıı bertaraf e resmı temas crına bugun baş dılmış olacaktır» rledı lıyor Heyet uyelerı dun a/rı ayrı gruplor halınde Ankara ya I ter T'jrkmen Devıet Bcş ge dıler kanı E/ren n y ibasında TurKonsey heyetı, bugun ılk k ye nın demok'asıye do olorak Dışışlerı Bakanı llter nuş tak,rımın' acıkladığinı Turkmen i zıyaret edecek Bubu nedenle Aı/rupa Konseyı gunku programo gore Devlet nm endışelernm tamamen gj Baskanı Kenan Evren de uye derılmış olması gerektığ nı lenn bır bolumu ıle goruşecek. soyledı Dışışlerı Bakanı Tur Bıldırıldlğıne gore heyet ü ^ kıye'n n Konsev üyelığı konu velerının kendı aralorında sesunda nosıl bır karor cıkaca cecekleri temsılciler Evren ğının önceden kestırılemevece tarafından kabul edilecek U<5'nı belırterek «Bu kuruluş yeler bugun ayrıca Başbaicındekl bazı temsılciler her (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) (\rkasi Sa. 9, Su 4 de) Yazıcıoğlu: Türkes ülkiictilerin bazı olaylara karıştığını söyledi (Cumhurivet Buro»u) MHP ve Ulkucu kuru luşlar daiasıim dunku duruşırasmaa efıtımcılenn sorgula rına devam edıldı bu arada sanıklardan Seyfı 'Vpaydın'ın tahhvesı kararlaşırıldı Adana eSıtımrııennden oldu gn 'dd:a ed'len Hasan Sabrı Erdem ın \ anda kalan sorgu suna devam edılen duruşmada sanık kendıs'ne <\dana Emnıvetınde ouvui: oaskılar ve ışken celer vapıldı&ını llerl stirerek zaman zaman «^mmerler vererek, Turk mıllıvetçıliğınJ ve MHP've karşı vapılan ıftıra \e Drovakasyonlan anlattığını sov cedı Iddıanamede ver alan «eğıtimcilik» sıfatını kabul etme dıgını bıldıren Erdem bunun <an tı bulunmadıganı dıle ee*ı rprek «ben kendısını «on Turk de\letıne adamı< hir kişHım Ahmet'len Mehmet'leri. A1Plen VflHerı 4\ş*'leri Fatma'lan na^ıt blrbirine kitale setkedebilırbn» bıçımınde koiııştu Hasan Sabn Erdem dunış ma yargıcınm «\IHP\e kavdı ni2 var mı"» sorusuna yanıt o'arak «havır efendim Gön lum ka\ıtlıdır» dedı Erdem'ın soreusj nmam.an dıktan sonra emnıvetçe alınan ıfadesı okundu Emnıvet ıfadesınde >er alan, Adana Emnıvet Mudüru Cevat Yurdakul'un ol durülmesi içın Alpaslan Tur keş'ın Mehmet Sakarya'ya emır \ erdıgl yolundaitı cümlelenn «ha>ati» oldugunu ıfaae eden sanık E'dem « « jrun kaldı • rım Emnnettr bana buviık baskı ve ışkenceler vapıldı ifadelenn bır çoğu bana dikte ettınldl Hem telkın edıldı hera de havalı olarak anlattun bazı olaTİarı Bana elektrik \f nldi» bıçımmrlp <onj^tu (Arkası 7 Savfada) Evren, Avrupa Konseyı temsücUeri iîr? görüsüyor d Durusmalara U7un süre ara verilmesi. sanık yakınlan ve yabancı izlevicilerin yakınmalarına neden oluvor. DİSKdavası Üç madencinin m Z O N G U L D A K , (Cumhurıyet) EK! Uzulmez Bolgesı Dılaver Bölumu Maöe»ı Ocağı nda meydana gelen gocuk altında kalan Hosan Ars'ar (29), Yosın Baycak (47) ve Kazım Gül'un (30), oesetlerr 18 saatlık bir cclışma sonucunda dun 06 da bu lundu Zongu'aok Maden havzasında 1982 yıhndaki bu ıkıncı Iş kazosındo haya'tcnnı kaybeden maden ışçılerının say sı 4 e yukseld '.981 dek 6000 Iş kazasında 6 bın ışçı hayatlarını kaybetmıştı Son kazanın nedenı araştırılıyor cesetleri cıkarıldı ABD ile 200 milyon dolarlik kred: anlaşması imzalandı ANKAR\ (a a ) Amerika Bırteşık Devletlen tarafından OECD çerçevesınde taahhut edılen 200 milyon dolarliK kredıve ılışkın anlasmalar Malıve Bakanı Kava Erdem ıle ABD'nın Ankara Buyukelçisj Robert Strausz Hupe tarafından dun Ankara'da imzalandı Malıye Bakanı Kaya Er dem, ımza toremncle vap•ıfı konusmada «OECD çerçevesinde 1981 vılında IBD tarafından saelanan bu vardımm odemeler deneeiıne ve istikrar projrramına önemlı katkılan nlacaktır» dedj ABD nın Ankara Büyuk elçısı Robert StrauszHu o» de «Turkive'nin zaten çok açık bir şeMde aşikâr olan ivile«me eeilıminın de%am pdecepı konusıında her (Arkası Sa. 9, Su 3 de) Bir oturumda iddianameden 35 sayfa daha okunabildi tstaabul Haber s>ervts1 DÎSK davasında bır günlük oturum ve iddianameden 35 savfa dahs o^unmasi ıie bır hafta daha eeçmış oldu Dava 24 ara!ık tanhnde baş lamış, 25 aralık eunü de devam ed'lpn dunısmadan sonra 3. oturum ıçın 30 aralıja gun rerilmıstı Sonra 4 oturum 6 oeak eunu vapıldı le 5 otu rum ıçın mahkeme 13 ocaga eün verdi Durusmalara uzun aralıklar la çun verılmesı stnık vakın lan ve vabancı ızlevıcılerın ya kınmasına \olaçı\or Çeşıtlı üJkelpr ve uluslararası sendıka larla rtemokratık oreutler adı na, durusmalan ızleme\e gelen avukat ve gazetecüer sürekli değışıyor Genellıkle bırkaç gunlügüne gelıyorlar Buytık çofunlugu tstanbul'da gunler ce kalıp sadece bır dunışma eunu ızlpvebılmekten dertli Durusmalan bas<a şehırler den gelerek lzleme>e çahşan, va da ıs vennden mllık ıznıni kullaran sanık vakınlanıtın da avnı anlamda sıtontılan var Bu nirden sorunları olmıyan ev kadını eş ve anneler ise yi ne uzun beklevışlerden vakını vorlar Soru ı$aretlen sovlen tıler acabalarla çecen 16 av dan sonra daha da büvuk bır senlım ve acabaiar ıcıne ?omülduklennı söyluyorlar Ovsa Savcılık makamı «Savunma makamını» avukatlan durusmalan uzatmak ıçın sorun lar cıkarmakla suçluvor Savcı Suleyman Takkecı onceki gunku oturumda avukatlann çeşıtlı ıstemlennın reddedılme sı goruşunu savunurken bu ko nuya bırkaç kez degındı şu deSerlendırmeleri yaptı «Daranın azam&.«ı klmseye Tarar petirmeı Mut afiİPrin 1(J dialan sanıklann mudafa maksadına TÖnelık olmadıklannı davanın fnnılen devamın da varar amduklarını çöst«r mettfdir..» Savcı Suleyman Takkecı"nın, DİSK ortak savunma avukatla rımn ıstemlennın red gerekçe lennı zabıtlara geçınrken, vur grıladıgı bır baska ils^nç nok f a daha vardı; Takkecı, avu katlann çıkarma cezalanmn yok sayılması gerektıgı ve ya saya avkin uygulandıSı savla rına vanıt venrken cıkarma cezalannın vasa hukumlerme uygnn vamldıgını sovledı de vamla tutanakjara su cumlele n de geçırda «Dnrusmada açıkça görüldutü. bantlarla vapılan tespitler le açıkça çorüleceei uzere. hakimrp defalarca hafırmamala n ıhtar rdildiei halde. bağıra rak \e eosterf şeklinde konus mava devam eden < müdariın dnruşma salonnndan çıkarıl malan en tabıi uveulamadır » Buna karşın dunışmalarm ı k sununden ıtıbaren, tartışma lar çıktıkça savunma avukat lan pekçok kez konuşmalarımn zabıtlara gecırılmed:ğınden vakmdılar Hatta duruşmanın ıkıncı srunü bu konuda bır de mahkeme tarafından reddedılen onpr"p verriılpr Bn onpr (*rkası Sa 9 Sü lde) Antidamping vergisine AET'de itiraz ettik ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Ankaro. son zamanlarda ortayo cıkon gehşmelerl goruşmek uzere Turkıye AET Ortaklık Konseyı nı toplantıya cagırdı Ortaklık Konseyı nın toplanması halınde daımı delegeler duzeyınde gercekleşmesı beklenıyor Ortaklık Konseyı n n loplan tıya cağrılmasınm nedenlerı arasında AE7 Komısyonu nun bazı Turk malların a antidamping verg sı koyarak Ihracatta guclukler cıkarmos, gelıyor. Turk torafı kotmo protokolun ışletılerek konuyo cozum aranacagı yerde doğrudan ontldampmg vergısı konmasıno Itıraz edıyor Komısyon bundan bır sure once Turkıye nın pomuk ıplıgınde dampmg yaptıgını one surerek antıdampıng vergısl koymuştu Benzer bır durum (Arkası Sa 9, Su. 5 de) Isyerlerinde de yıllık kira artışı yüzde 3 0 u asamayacak ANKARA, (THA) Yargıtav ««şıtlık llkesını bozar» gsrek cesıyle rreskenlerde oldug u gıbı ısyerlerinde de vılda yuzde 30 un uze n^e kıra artışına g dılemeyeceğıne karar verd Konuyla ılgıl olarak Yargıtav 3 Hukuk Daıresı nın kararınaa ış yerı kıralarında konutlar ıcm kohul eöı en vuzde 30 luk artış oranımn uzerıne cıkılması holnde «Kıra paralarının odenemez bır hal e gelmesı nedenı ıle ışyerlerının kapotılmosı ve daha buvuk sosval problemler dogmasına yol acan denıldı îstaııbul'da kar sağnak ve fırtına tstanbul Haber S>ervısı Turkıve aun Balcan'ar uzertnden aelen suguk na\a Ku*'esı nın e'ji.^ı dlfna z rdı Istan bul da Ak«amu*.tu sagnak ıe fırtına \aşanı »•<ıl°dı OıiUİla nn f)ir bolıımu erker ratıl edı lırken Tafık snrunlan mevda na seldı Ariiara ve îstan&ul dakı neteoroıoıı vetıtılılennın SO*JK hava ıle o'rlıkte aiçak basınc çartlarınır bır araca ?nr ılmp= nederı\lp olajandısı lodos ve <ımı"]) iiıra? v ^lana se lebılef"*'np ılışkn tahmınİPH de avnca oır dız onlemın I<; ranbuı'da jvsrı jol açtı I1X olarak Ucokuı oğrencılerının bavanın ka rdrdıgı saarierde sofcakta buiunmamd.arıru temın ıçıa uk3<ullat dun son derslennı taf tıl e "ıler Bu .ıraaa deruz u laşımının aksasabılecegı gozonu.ıe alınarac lETT'nln Istanbul'un ıkı s'akası arasmdan.ı se fer'eı arttın'dı ve ılave araç saCiınarak kenün Avrupa ve AnaflOjU vaKasmdakı vurttaşla nn dıger kesjne ulasmalan saglandı Vteteoroloiı Batı dan se ev « ı^uı ve razgarlı havanın ardından kar geleceğmı du\"urd'i Ariıcari ve tstanbuj meteoro loıı »etsıhlennm dun akşam saarler^de Istanbul da nava nın ^ert PsereSı seklmdekı tah mı.ı.en Tstanbuî Valılıfı'nce değerlendırıldı ve oncelıkle a lır'rası eereklı tedbırler gozden geçırılerek zaman zaman kuv vpti' ıodos*an etkllenen şehrın ^n7P"inri= le'naneı bır aksak lık meydana Relmemesı >çın zorunlu uveulama'ara geçlldı Saafte "in 40 km hızla esen lodos nedenvle Kartal Yalo^a arabah vapur seferlerı ıle ü5; kudar Beşıktaş arabah vapur seferlen ve BostancıAdalar se ferlen ıptal edılaı Meteorolon vetkılüenmn tah mınlerı sonucu ılkokullann bır onlem olarak erken tatıl edıl mesmden sonra ces;tlı ışverlerı ap bır kaç saat erken pavdo": et^ıler ve servı«rt olan ışver'e nnde calısanlar semslenvle EI de^ekleri verlere ulastınlırlar k"n otobus duraklanrla lske lelerde Istanbul Beledıve Za bıtası Pkrplennoe duzpnlpmele (Arkası Sa. 9. SS. 2 de) Israilin Golan'ı ilhakından sonra Arap dünyasında toparlanma var Cengiz ÇANDAB Isaıl ın fcarıjeve an Golan tepelennı ılnak etmesı Arap ulkelerının toparıanmasına \e saflarını sıklastrmalanna \ol açıyor Arap safları 1981 kası mında Fahd Plam uzerınde ko üan fırtına uzerıne Fez'dekı Arap Dorugu'nun ertelenmesı Arap Dorugu nun ertelenmesıvıe darmadağın olmuştu. Fez Dorugu Surıve De\let Baskanı Hafız Esad ın son daKikaaa toplantıva katılmaktan \azgeçmesı\le dagılmıştı Ancak Golan tepelennın ılhakı Arap dunyasmda degişık kamp laşmalann başma çeken Surıve \e Lıbya ıle Suudı Arabı^ran (Arkası 6. Sayfada) Polonya'da Parti boşalıyor BBCYE GORE BÜYUK ÇAPTA AYRILMALAR MEDENİ İLE KOMUNIST PARTISI NIN UYE SAYISI YARI YARIYA AZALDl SOVYETLER BIRLIĞI POLONYA'YA 2 MILYAR DOLARLİK UZUN VADELI KREDI AÇTI. BAŞBAKAM YARDIMCISI RAKOVVSKI NIN F ALMANYA YA SIGINAN KÜCUK OĞLUNDAN SONRA BUYUK OĞLUMUN DA ISPANYA'YA SIĞINDIGI BILDIRILDI DAYANI$MA NIN EN AZ 9 UYESI 3 6 YIL HAPIS CEZASINA CARPTIRILDI Dış Haberier Senısı Sovvetler Bırlığı Polonya ya 2 mıl yar dolarlik uzun vadelı kredı açarken Polonva Komunıst Partısı'nden kıtle halınde a\rü malar olduğu ve partı mevcudunun yarı van\a azaıdıgı bıl iırıldı Bu araaa Dayanışma Sendı Rası'nır en az dokıız uyesı üç \A aln vl arasında hapıs ceza ^ına çarptırı'dı Polon>a Basbaıcan Yardımcı «ı Mıeczyslaw Rokowskı'rnn spçt ğımız hafta Federal AI manya'va sığman kuçuk oğlun dan sonra buyuk oâlunun da Ispanja'dan sığınma haxla ıs tedıgı haber venldı Dayanışma orgutunun ulkede genel grev ıçın gızlı hazırlıldar vaptığı da gelen haberier ara smda BBC radvosu dun sabah ver dığı haberde Polonva Komu nıst Partısı'nden son zamanlar da kıtle halınde a\njmalar oı auğu ve partının Ine Eajısmın 17 ay ıçınde 3 mılvondan 1 > m'lyona duştugnnu bıldırdı BBC, Varşova'daki ka\maklars (4rkası Sa. 9, Su. 7 de) Istanbul Izmif yolundaki kazada 11 kisi oldü HKRthE (( umhurnrt) Istanbul Km aelı karavolunda dun me%dana aelen trafık kaza sında 11 kısı oldu 5 kışı de \a ralandı Kaza dun oğle saatlerınde tzmıt'm Dılıskelesı me\kıınde mevdana seldı Isfanbııl'dar Bur«a'va stmekte olap f4 TK 881 Dlakalı volcu otobusu rıa»a lı sollama sonucu l:ar$ı von den çeler S'nan Okumu*; vone tımındeki 41 DD 082 olakalı tankerle çarpı^tı Bu «ırada ık aracta tankere bındıdı lındrîeme kazada 11 kısi na (Arkası Sa. 9. Su. 8 de) Mamak'ta aclık grevi yapan 91 kadın hakkında dava acıldı (IH\) \nkara Sıkıvonetım Asken Savcılığı açlık frrevı vapmak üzere ev lem yapan gorevHere mukavemet eden 91 kadın tutuklu hak 4 kında dava açarak vıla kadar hapıs cezası ıle cezalandmlma lannı ısteaı Asken Savcılık nazırlaüığı d Iıanamesırde 91 kadın tutuk lunun Mamak askeri cezaevin de açlık grevı sapmak içın 2? femmuz 19R1 eunu cezaevı idn resıne dılekçe verdıklenn1 ce zaevi idares.nı protesto etmek amacıvla yapılmak istenen aç (Arkası Sa. 9, SS. 3 de) Klibi : "Türkiye'den isteyecek bir seyimiz yok,, • ARAP BIRLIĞI GE NEL SEKRETERI DUN ULUSU VE TURK MEN LE GORUŞTUKTEN SONRA BIR BASIN TOPLANTISI DUZENLEDI ANKARH (Cumhuriyet Burosu) Arap Bırlığı Ge nel Sekreten Tunuslu Şad lı K'ıbı Ankara da, Türfcı\e ıle Arap dunyası arasındakı üışkıler ve Ortado gu dakı son gelışmelerın de gerlendınldiğı bır dızi go (Irkası Sa. 9, Sü. l d e ) 'Fikir Sucu!.. «F'kir suçu> ne demektır? Yasalardo şunlar «Fıkır suçudur» d ye bır acıklıl< /oktur Aslını sorarsonız «Fıkır sucu» tanımı do eksık tır «Fıkir auçuı yerıne «Duşunceyi acıklama sucu» ko rornını KUI unmak bu tur sucları tanımak ıcm daha yo rarlı olaeaKtır Cunku b r «Fıkfr» oncak acıklanmco SLC sayılır. acıkonmayan «Fıkır» propagando, dolayısı Ile suc konusu olnnaz (Arkası " i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog