Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAS Y\YTNLART Prof. Nusret HIZIR Felsefe Yazılan 2. Basısı Çıktı Ederi: 250 Lıra ISTEME ADRESI Turkocag. Cad 39'41 Cağaloâlu Istonbul Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20627 Kurucusu : Yunus NADI 10 TL. 7 Ocak 1982 Perşembe ÇAĞDAŞ YAYTNLAR1 Prof. Dr. Nermi UYGUR Yasama Felsefesi insan varhğmı cağdaş boyutlarkj aydınlaton bır boşucu kttabı... Ederi: 200 lira İSTEME ADRESI Turkocağı Cad 39/41 Cağaloğlu istanbuıl Sanık avukatları durusma yargıcı ve savcıyı reddetti Savcı: Çekilmem sözkonusu değil Mahkeme heyeti avukatların istemlerini savcının görüsleri doğrultusunda reddetti tstanbul Haber Senisl Sa nıklann 52'sı hakfcnda da ıdam cezası ıstenen DISK davasına dun devam edıldı Durusma dan bır eun once mahkemeve yazılı dılekçe veren DISK avu katlan Iddıanamenm okunma sından onre soz venlmesmi ıstedıler DÎSK avukatlan adı na dunku durjşmaya katılan Turtıye Barolar Bırlığı Baş kan Yardımcısı avukat Gıılçın Çavlıg:l Mahkemece daha on ce venlmıs çıkarma cezaları ıvn şeoersız savılması gerek tıgıni iddianamemn okunması na usulsüz geçıldığınl, Duraştıa varpcı Çetın Guvener'ın reddı ve Savct Suleyman Takkecı'nm çekıimesın] <çeren 4 ayrı dılek çe verdı Savcı dılekçelenn incelenmesı içm durusmava ara venlmesı m ıstedt ögleden sonrakı otu rumda dılekçelenn donunun de red edılmesı doğrultusunda eorus bıldırdı Mabkeme he\" n Savcı mutaiaasmın ardırda1verdı£ı ara kararında wY~ ların 4 ıs'emırı de reddetti öj;icd«"n sonrak' otururr.d rahatsi7İı§ım bıldıren ve d , ruşmadan avnlmik ısteven ^ DİSK DAVASI İDDİANAMESİ 6. Sayfada "Türkiye'de aşırı sağcı bir terör örgütüne de silah sattım,, LONDRA, {a a AP) Ane' kan Merkezı Haberal mo Orgutu nun (CIA) eskl aıanlarmdon Fronk Terpn /ıliar boyu sııah cephane ve ?ehır sattıgı Tiuşter.lerı arasında Turkıye dekı aşırı soğcı bır terot ıgutunun de bu undugunu acıkladı Terpıl muşterılerın n sıyası goruşlermın kendısı ıcm onem ı olmadığını kaydettıkten sonra, «Ben kendıml taratsız bir tuccar kabul ederım» dedı Terpıl'ın Türkıyedekl aşırı sağcı bır orgüte s lah sattığı bu orgutun Papa II Jean Paul u vuran tero rıst Mehmet All Ağca'yı eğıten kuaıluş olduğu ılerl süruldü Terpıl, bu sözlerl reddetmedl. Terpıl, Bağımsız Inglllz Televızyonunun (fTV) hozır ladığı ozel bir programda. kendısıne yönaltılen çeşıtll sorulan cevaplandırırken müşterıleri arosmda Llbya i'derl Muammer Kaddafl, Uganda'nm eskl dıktatorü 'riı Amm ve mütevaffa 1ran Şahı Muhammed Rıza Pehlevı nın de bulunduğunu soyledı Sılah kacakcılığı suçun dan bır Brooklyn Mahkeme sınce 53 yıl hapls cezasına çarptınlan, fakat Amerıka dan kacmayı başardıktan sonra ceşıtll ülkelerde dolaşan Terpıl'ın yaşam öyku su Ocuncü kanaldan ya.ımlanan «Dünyonın en tehlıkelı adamı» isımll bır proqrar^do dıle getırıldı Fılnde Terpıl cölum tlcaretı yapfln» porası o'an herkese sılah satan bırı olarak takd TI edıldı Fılmın yapımcısı olan Anthonv Thomas gecen yaz aylarında Terpıl In Bey rut ta bulduğunu ve kendı sıyle beş gun kadar konuş tugunu aniattı Fılmın d'ğer sahnelerı Ortadoğu Afnka, Ingıltere ve Amenka'da ce«ıid rı omas ın anlatlıgiia go re Terpıl son oıarak 7 ka sımda Bevrut ta goru!du Kendıîmn kacırıldıgı sonılı ycr Thoiıas eskı CIA aian nı ısb rlığı yoptığı Suc • ye Barışgucune mensup bazı kışılern kacırmış olAfrıka Cumhurlyetl'nde bozı kırlı ışler cevırmış. bır aralık Iran Şahı na 48 m,lyon dolarliK malzem© salmış Yonetmen Thomas ın ıfadesıne gore muteveffo ^ah satın aıdıgı eıektronık maızemenın bır kısmını bu tun teıefonları ve kendı hu Kjmetınde gorevlı kımseler ıle SAVAK, Gızlı Polıs Orgutu yonetıcılerın n telefon larını dınlemek ıcm kullan mış Thomas ın kanaotıne gore Terpıl. bu kodar buyuk boyutlu ışlerl CIA'dakı eskı «kontakları» vasıtasıyla cevırmış Ancak yonetmen, Terpıl ın hıc bır vakıt CIA' dan ayrılmamış olmasının da muhtemel olabıleceğını kaydettı Thomas, 1973 ile 1976 yıltarı arasında CIA Başkanlığında bulunan Wılllam Colby'nln bu Işlarde pormağı olablieceğmi. ancak elınde hlc bır kesin delıl bulunmadığını aniattı Programda anlatıldığına gore, Terpıl. bazı kimselere ae Işkence oietleri satmış Bu oletlerden sotın alanlann baş\nda eskl Uganda dıktatorü Idı Amin bulunuyormuş Terpıl Amın hesabıno Kampala'da bir süre calıştığını ışkence e dılenlenn cığlıklarmı sık sık duyduğunu ancak hıc bır ışkence olayına bızzot kansmadıâını soyledl Terpıl İdı Amin ıte geclr d!ğı günlerl anlatırken eskl dıktatorün Prenses Margoret'e hayran olduğunu ve bır ara'ık da. atom bombost Ima! etmekten soz acıp bunun kaço cıkacağmı araştırdığını ilerl sürdü DILEKCELER OKUNlJYOR DIsK davasının dunku duru5masın<ı 46 sanıgın tam avuuQtıarı adına valnuca Turkıye Barolar Bırlığı Ba«tan Yardımcı^ı *\nkat Gulçın Çavlısn ve sanıklardan Dursun \h Kocaman ın avuıcatı Cavıt Çakar k&tıldı Tum savunma avukat lan adıra venlen ve «Sa^oı Takkecı'nın çekıİTiesınm «Dımısma vaıgıcı Çerın Guvener ,n reddını ı ıs'e.en clılekçelerı okman ÇajlıRil. ogleden sonıalv oturumd? ıse rahatsızlandj ve bu rahavsızlığm doktor rapormla saptanması azerme çıkmasına ızuı ver.ldı "Bankerlerin günlükfaiz uygulaması önlenmeli,, ISTANBUL, (THA) Bankerlerın malı yükümluluklerınln genı$letllmesi ve Malıyenln, bonkenerın günlük taız uygulamaiannı onlemes ıstendl Yapı Kredı Bankosı Genel Müduru Hoiıt Soydan buqöne lei< şprmovp pıvososını du zpfi ernp|( ornpcı\lo ^^zırlonnn VO"5alnnr «Idorl acıdan duzenlemeler» ^pf r<iEöTn öplırte rek maiı acıdon duzenleme Son /omonlnrOo lctort tiüzen vnrvçıro mnli ıiıifen de afinrVmp aet'rll (İ'öfnı ytjrGu'nynn <5f^v*inn «Mn II yooının rJiifVatp a'ınmosı ve olovın dohn ar nolı'îve dahn lorok el* alınmc^ o^tovo rık'vnrv ^ior^l Sovdnn aoll' ve alr'pt ver al'°ri me<"1unt munzom korsı lığı yüzde 1S riısoonibllıte 1 # Banka yöneticileri bankerlere mali yükümlüluk getirilmesini istediler Merkez Bankası temınatı, Falz Forkı Fonu gıbl oankaiora öz gö ma'i vükumlöluklerın bankerlere de gettrıimesını ıstsdi Istonöul Bankosı Genel Mudıırü Ozeı C'l'er ıse bankerierln /enı oastattıklon günluk foız jvgulamasının rıem genel otarak oıyasada hem de bon kerlenn ekonom k durumlar'n da rnemll oksoklıktar ve zor orloro vol acocağmı vurgu'adı önceden vadesi gelm C8 cekllen lasarruflorın artık her gun çekılebllmesı olanaâının doğacağını ve bunun do bankerıerl bır gundP olttrdon kalkamayocakları odemeler yapmok durumuno getıreceğım oelırton C Her «Molıye gunluk faiz uygulomasıno mutla ko mudahale etmelidır» "pdı özer Ç Iter avrıco bonker lerın salt blref arac kurulus oiduklarmı ve bonka'ara özqü olan mevduat tooiamo vetkısl nın bu kuruluşlar icn soz ko nusu nlamavacağ'nı kavdPde 'ek «Bonkorlerin mp»di'al top lamalorının ötlenme^i gerekti â'nl» ^ozlenne eVİPdı Bankpr Kosteliı Vönetım Ku rulu Başkanı Cevher Özden ı=;e THA muhobınnın «Yenl yasal duzenlemeler gurdemde I ken bankerier acısından en bü yuk aksoklıklor sizce nelerdır'» (Arkası 8. Savfada) Arayıs Yazı Islerı Müdüru 2.5 aylık cezası için hapse girdi VSKAK* (\x\ie\) Ara vış Dergısı Yazı Işlen Mu ^uru Nah.t Duru üç ay lık cezasını çekmek üzere dur cezaevır.e konuldu Ankara Sıkıyonetım Komutanlığı tkı Numaralı \skerı Mahkemesı'nce A rayış Dergısı'nde yayınla nan «Sı\asi Sov» başlıklı yazıda, Mıllı Guvenlık Kon •îevı'nın 52 numaralı bıl tiınsıne aykın davTanmak sjçıuıdan uç av hapıs cezasına çarptınlan Nahıt Dura dun saban Ankara OmhumpT Savcılığı'na başvurara^ ınlazın 2 5 a\ CVrkası Sa. 9, Sü. l'de) Gulçın Çavlı»ıl e ızın venlebıl nıes ıcn do^tor kontrolunden çeçme"n zer ' ""i bıldın'aı Cavlıeıl'ın gore iı asken hPkm tarafından vaaılan mua\enesı «onunda tpnsn pni'n vTik<=ek ol duî ı \e d'iri'nmdap avn ) r rn sı gere':t*ı volunda raoor Mr'ı kemeve sunııld'ik'in sonra du ruşma salonunu terkPtme<:'.re ızın \erıldı Mahkeme bevetı saat ta^n 10 25'de verıru aldı Durusn3 vargıcı Hakjm Bınbaşı Cotın Gıuener «dunışmanın tfhir edîldiffi R1 1982 eunıi saat in ÎS (Arkası Sa 9. Sü 3 de) Baturalp ve Orel Danışma Meclisi üyeliğine secildiler ^^KAR% (Cumhurivet Burosu> Danışma Meclısı'nde bo$ bulunan ıkı uyelıfe Gumnık ve Teke". eskı Bakanı etıeslı Korgeneral Recai Baturalp ıle emeklı Korgeneral Adnan Orel secıldı. Mıllı Guvenlık Konseyi tarafından seçılen ıkı veni üye, Ankara üyes; PTO£ Docan Karan ue Izmır üvesı Prof Kemal Karhan'm Yuksek Ögetım K>: (Arkası Sa 9, Sd. 8 de) Eski ajan, Gşırı sağcı orgutun Agcayı egıttıgı yolundaki iddiayi reddetmedi masından endışe ettiğ.nl soyledl Terpll. ClA'yo Amerıkon Ordusunda gorev yaparken katılmış ve «Klrll Içler Tugayı» adı venlen, Teknık Hızmetler Servısmde gorev almış Ancak Terpıl'ın orgüt tekl görevı pek fazla uzun surmemış 1972 yılında Ye n De hı de döv z kacokcı lığı yaporken yakalon'nca ClA'dan ayrılmış Terp I, daho sonra an Mısır, Suudı Arabıslan, Irak, Yjgos'avya ve Orta Ekonomik Yorum: SERBEST AAAL ITHALATI "FON,, YOLUYLA İSLEYECEK.. Yalçın tier u i «hu Ml kj veııilıkler» de< ıırıv e öaşıa yan te ardından Jtak retek deSı* tlKleıİP \iarur use HIPI «Hhalat rfiımı» ıste hu yı Kerçekten onemd ıkı le» bırîıkte "=lemeve D X Eve tüpgaz götürüp bağlamayı reddeden bayinin cezası 36 ay hapis ANRAR* ( \\K\) rupgaz bayılen, buyuk boy tuplen ev lere kadar goturup bağlama dıklan taKdırde 3 av ıle Ö ay arasında hapıs 3 bm lıraya ka dar da hapıs cezası ıle ceza landınlacaklar. Yargıtay îkıncl Ceza Daıresı tupgaz bayılennın jaamak zonında o'duklan bu goıe\p (Arkası Sa. 9. Sü. l d e ) Haig: Sovyetlerle diyalogu sürdürecegiz Diğer Sayfalarımızda MESS Baskanı: Reagan Batı dan Polonya konusunda sertlik istedi B VValesa manastıra kapatılacak nı ısterken. ABD Dışışlen Bakanı Haıg, Sovyetler Bırlığı ııe Polon' a bunalımına ragmen cu \alogu \e \%rupada na< eer M'ahların sınırlandınlmas: go ruşmelerrı surdurmeve karar ( \rkası Sa 9. Su. l'de) Dış Haberler Senısl ABD Başkanı Reagan Federal Al rranja Ba^bakanı Schmıdt le >£p"ğı goru^meden sonra Br. tı ulkelermm Sovvetler Bırlıgı ne rvarşı Polonya sonasundi aaha sert bır tutumla gtrmesı Libya ile Suudi Arabistan diplomatik ilişki kuruyorlar 3 SAYFADA Anayasada lokavt yer almalı ANK4R* (THA) Madenı Eşya Sanajıı Işverenlen Sen dıkası (MESS) Başkar.ı Suk rü Er. Anayasa ıle ılgılı gorus lenru açıklarken «•\Ie\cut 1961 Anayasası'nda her türlıi hürrı vet korunduçu halde teşebbus hdTiTeri konınmamısttr Yenı Anavasa'da hilhas<ia isin ve t*verinin haklan ve knrnnması (Arkası Sa. 9. Su. 7 de) Göz nakli için 2 bin kisi bekliyor ANKARA, (Cumhunyet Bu rosu) Damşmo Meci sı nc© Orgon Noklı Yososın n 14unru maddesının son fıkrosmm değlştin'mesının orgon nakli olaylorınm daha cabuk ve ko lay yapılması ^onunde /ararlı oiacoğı belırfldı Ankara Umversıtesı Goz Bolümü Baskanı Prot Dr Sabohot Abadon /apıion deqışikllk M tYosamı organ ya e do <Joku nokl ne boğlı olon kfşflere ve noklinde ıvsdı'ık tıbW »o'unluli'k bulunon durumlardo nzo oranmaksızır orgon, vo do doUu nakli vaoı1 lobllmeslnın» hu "^? boâ'nrmn smın varor'ı olrtuöunu Sovle ffl Haten kpnrlılprınp qöz nakh Icln yop'ian hn<:" i'iı'nrın 2 Wne voklaşiıfl n b Id ren Prof Or. Abodan. bu 2 bin başvu Şemsi Özkan'ın yargılanmasına gizli celseyle başlandı 7. SAYFADA Ülü kalbi ben ne yapayıms Ufuk GULDERUR 4NK4R4 Danışma Mechsı'nın onceliile ele alarau vasa tasanlardan oınsı de organ nakhne ıhşkın Buna go re «kım«esı olmavan bır öluden» vasıvet aranmaıîsızın organ alınabilerPk Ancak «ftlünun ölup olmediçinı» Kiın saotavatdk" Danısma Mpflı«!fnrip orean nakhne ıhştan vasa eıe alınırken tum bu mcehkler uvelerce tartışıldı Organ naklme ılışkm go rııçmeler Nurettın Ayanoğıu'nun konuşması üe başladı KürsJ (Arkası 8. Sa>fada) ancak onumüzdekl 5 yıl ıcmde /omt venlebl'eceğını be lırttı Tıp Fokültest Hastonesine kaza, vo do do^ol ofet nede gelen ölü sayısının az olduğunu bıld ren Prof Or A Dadon, yıne de vosada vcpıiar /enı değ'şıHik ne esk slne o ranio daho cok goz noklı ame'iyatı yapıiabıleceğlnl söyledl. Organ NOKII Yasasına gors, ya nızco gozun sayaam kısmı olan korneo bolges'nın nakılnın yapı abı dığınl anlctan Prof Dr Abadan tGozlerının beyaz tabakosının değısmesı geroken hastalarmın da bulun dugunu» ıfade ederek, yasamn bu yonde de yenılığe uğranası gerektığınl kaydett1 Danışnna Meclısl tarofmdan Organ Nakli Yasasının değış t"ilen 14 maddesının son fık ası su hukmü getlrlyor' «Kaza veya doğal afetler so nucu vucudun uğradığı ağır harabiyet nedemyle yasarnı sono ermiş kışının yanındo, yu karıda sayılan kışiler yoksa sağlam doku ve organ'orı tıbbi 6!um halinın alınacak organlaro hağlı olmadığı heklmler kuruîunıın roooru 1 e beloo 1 (Ark»sı Sa. 9, Sfl. l'de) Mataracı davasında tahliye istemleri reddedild'ı Tesekkür Atlattığımız yangın tehlikesi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten okurlarımız ve meslekdaşlarımıza gösterdikleri 37akın ilgi için teşekkür ederiz. lîç Yıla Kadar! 12 cylul 1%ü tarıhınden sonro Sıkıyönetım Yasosıno «S k'yonetım mahkemeierınce venlen 3 yıl kadar hurrıyet boğıayıcı ceza hukumlerı temyız olunamaz» bıcımınd«» ou ku o getırı mıstı Bunun o sıkıyönetım ycrgıs>nı h ;lunr"nnr,ak, teroru oniemek ve Askerı Yargıtay ı b j Qib' oc&yalorla mesgul etmemek g bı amaclar gudulmal'teyd Ancak, bu yosat kuraiın amaca uvgun olatok ışleıneaıgı, tersms, adll yanılgılara yol actıgı (\rkasi Sa. 9. Su. 7 de) 7 SAYFADA Avrupa Konseyi heyeti bugün geliyor 8 SAYFADA Ruhsatsız silahları teslim edenler takibata uğramayacak 8. SAYFADA Cumhuriyet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog