Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

6 OCAK 1982 *• •• DBSK Cumhurıyet 9 (Baştaran 1 >avlaci kjşılenn atanıp bazılannm db gorevden alırımaları ıçın Tun cay Mataracı'dan ncada buluı tnası ıle suça azmett'rcüğı yı. lundaıu suçu ışlemestne o'.anak bulunmadıgını belırttı Avukat «MüvekldUmın atanmasmı rica ettığt kişUerin atanıp atanma ması Tuncay Mataracı'nın ira desi dahillndedır. Bir haskı sö» konusu değüdir» şeklınde ko nuşarak muvekkılının beraatı nı ıstedı ÇAY KUR *>AN1KLARI Dunışmada daha sonra saniK lardan Çay Kur yönetıcıler, Şahın Balta ıle Salıh Zekı Golt turk adına Avukat Nurı Aydo ğan savunmasını yaptı Avukat Aydoğan savunmasında, çeşıtlı kuruluşlara Çay Kur tarafır. dan çav tahsısı ışlemmın 1973 den beri surduruldüğunu bı] dırdi ve özetle şunlan söyledı «tddiada çayın fiyatımr. yonetim kurulundan geçırihneden arttınldığı ve çay fiyatının Turkıye'hin ber verinde aynı oiması ırerekrifine ilişkın vasa ya avkın davranıldıgi tfade edilmiştir. Yasaya avkın bir du rutn yoktur. Çünlcu bu çay yal nızca Rizesporlulara satılmakta. isteyen normal fivattan çaymı alabilmektedir. Yalnızcj tahsisln vapıldığı kuruJuşa sem patl duvanlar bu caydan almak tadır. Şahsın va da devletin za ran söz knnusu defildir. Muvekkilimir beraatını istlvorum Eğer btr ceıa verilmesı soz konusu olursa bu ceza tccil edılmeijdir.» RtZESHOR YÖNETICILERt Durusmada daha sonra Çay Kur'dan aldiklan çay tahsısı nın kesilmemesı içm Bakan Tuncav Mataracı'ya 10 milyon Ura ruşvet verroekle suçlanan R 7Espor kulubu yonetıcilen Paça \\ı Alaman ıle Nurı As buıufım savunmalan yapıldı Avukat Hılmı Barlas sanıklar aclma vaotığı savunmada mü vekkıllerının daha ılk duruşma da oybirlığı ile salıverılmelenne karar venldıgını, bu durumun 10 tnılyon lıra paranın cebır yoluyla almdığına kanıt olduğunu iddıa ettı Çay tahstsırün Mataracı'nın bakanlıgından önce de yapüdı pını, b' nedenle para'nm tah sıs yapılsın dıye degıl, kesıl mesln dıye verıldığmı bıldıren avukat Hılmi Barlas. sozlerlru ozetle şoyle çürdürdu«Eğer çay tahsısl kesllseydi kutular içln verilmis paralar vanacak bovlece muvekkiUerlm 4 milvon lira zarara girecekti Ayrıca çaydan alacakları paravı hesapiayarak futbolcular.» transter parası karşıiığı çek verauşlerdi Bu çekler de kar şıltksız çıkacak muvekkillerim suçlu duruma duşeceklerdi MuvekMllerım kiml kime şika vet edeceklerdi. Ancak şimdı burada çikayetimizı yapabüiyo ruz, Allab yenl vönetimden ran olsun. MuvekkıUerimden 10 milyon llra para Mataracı kar deşler tarafından çav tahsisi nın kesileceft tehdidi ıle baskı ve cebir yoluyla aiınmıştır. Bu nedenle ruşvet sayılamaz, beraatlerinı talep edivorunı.» A N A D O L U BAS1N BIKLlftt Daha sonra Anadolu Basın Bırlıgı yöneticılen Nıhat Ka radereh ve Vural Ka^rnaz adı na savunmasını yapan avukat Zıya Kurt, bırlige vapüan çay tahsısının devam etmesı ıçın 'ı milyon 700 bın lıra para verıl dıgmı bıldırerek şoyle dedı «Anadolu Basın Blrlifei içln ilk başvuru Mataraci'nın bakanlığından önce vaptlmıçtır Ikincı başvuru ise 78 vüında oldu. 20 ton çay verildikten sonra bılinmeyen bir nedenle kesildl. Köksal Mataracı tahsi sin devamı ıçin ajabevsı adjpa para ıstedi Verilen 2 mllvon •300 bin lira rüşvet değl] trtikaptır, beraatlertat talep ediyn nını*» ÇATf KUTU&U tMALATl Sanıklardan çay kutusu ımalatçısı Rahım Merdan'ın vekı U îlhan Tuğrul da savunmasın d. tnüvekkılinln 1974 yılından bert Çay Kur*a kutu yapmak ta oldugunu bıldlrerek şöyle konuştu: «Davava konu kutu Uıalesı yapıldığında en düşuk tiyatı veren muvekkillm oldn. Genel Müdfir vekıli Şabin Balta, yüzde 35 olan avans miktarını vUz de 18V düsüriip vaptınlacak kntu adedinı arttırarak ibalevi onayladı ve avannın ilk takaldi verildi. Firma ıraalata başlamak ıçin Genel Mudürluğun talimatını bekledığı sırada Tun cay Mataracı müvekkilimden 10 miUon lira Istedi Rahırn Meydan, işe baçlama talimatının geclkmesi ve ilerde ihaienin fesh edilebılecefi korkusuv la bu parayi \ermek zorunda kaldı. Para, önce 8 milyon daha sonra 2 mllvonluk çek oiarak, bizzat Tuncav Matararı' ya Tekel Genel Müdürlu^ünde verildi. Rahim Mevdan komisyonunda İlk ifadesini verirken açık dpyimi ile (baraç verdimı demiştı. Bunun huknkdaki kar şıiığı irtikaptır» Duruşmanın ogleden sonrakı bölumunde, samk Rahım Mev dan'ın savunmasıru sürdüren avukat Ilhan Tuğrul gonül nzasıyla 10 milyon lıra ruşvet verebılmek ıçın 25 milyon lıra kar elde etmek gerektıfeını, oy sa muvekkılımn bu ışten brut 4 tnılyon lıra kar ettığinı soyledı Sanıgın beraatını isteyen avukat, bır ceza verilmesı halınse ıse bunun tecılmı ıstedi Sanıklardan Haydarpaşa Gümruklerı eskı Muduru Alı Galıp Kayıran'ın savunmasını ' yapan avukat Kemal FCumkumoğlu, muvekkılının Yaşar Yamak'tah aldıgı l â milyon lıra yı kendisını yenıden Haydarpaşa Gümruğune ataması ıçın Tuncay Mataracı'ya vermekle suçlandığını belırterek şuniarı söyleöı: «Yaşar Yamak burada tanık olarak dtnlendi Kendisi çok iinlu bir kacakridır Bu yolla çok büvük iprvetler elde et mlştir. Yeraltı dünvasımn An de grlen kl?ilerındendir. Ancak aynı zamanda polıs ajanlı ft da yaparak bazi kaçakçıları Takalatmı;. böylplikle kendisi cezasız kalmayı başarmışü. \li Elci'nin avukatı l.alıp Ka> ıran a para> ı ııasıl verdığını. bunu nasıl gerı aldıeını. çok degişik şekiUertle an(atmı^tır. Bu kişinin ıfadesıne Uavanılarak bir riışvet suço bıııa edjlemez.» SanıkJardan Yusuf YamaKin savunmaaını yapan avukatı Hıl mı Barlas da müvekluıinın Alı Gaiıp Kayıranın jenıden Haj darpaşa Gumruğune atanması ıçın ruşvet vermekle suçlandığuıı bıldırdı Avukat Barlas, muvekkılının suçsuz oldugunu bıldırerek oeraatını ıstedi Dunku duruşmada savunma sı yapılan son sanık Uğurcan Elmas'ın avukatı Özdemır Ozak muvekkılı ıle Tuncav Mataracı arasında hıçbır anlaşma olmadıgını, sanıgın 600 bın lırayı Şaban Eyuboglu'na gondermeıt le bır menfaat saŞlamadığıru belırterek, beraatını önerdı Yuce Dıvan, dı*er samkla rın savunmalannı vapabümelen ıçm duruşmayı bugun sa at 10 30'a bıraktı HLISTÎN DEVRIMfMN YILDÖM^Vir KUTUANDI Filistin De\rimınin 17 yıldönümü An kara'da kutlandı. FKO temsilcisı Abu Firasın bu amaçla >erdiği davette Dışişlerı Bakanı Türkmen de hanr buiundu Daıette Abu Fıra* \e eşi (Turkmen ile Abu Fıras'ın ortasında) ulnsal giysileri ile dlkkatı çektUer (Fotoğraf: THA) İzlenimler riirkmerı. Filistin Devrimi lörenine katıldı ANKAR% (Cumhurıjet Burosu) Pılıstın Devrırm'nın 17 yıldonumu oncekı aksam An kara'da (FKO Temsılcs! Abu Fıras'ın Marmara ütelı'nde verdığı bır aavetle kutlandı Davete hukümet adına Dışıs\e ri Bakam Ilter Turkmen ka tıldı Turkmen davet süresınce «kefye» gıyınmış Abu Fıras ıle vanvana oturdu ve Pilistm lı çotukların tolklor gosterısı nı sonuna kadar ızledı Arap ve Islam ulkelenyle Sosyalıst ulkeler Duyukeıçüen davettc tam kadro hazir Oulundular Batılı büytikelçılıklerden de sı nırlı bır grubun katıldığı gozlendı YÖK Başkanı Prol thsan Dogramacı da davette^dı ve Enıormasvon Gene! Muduıu Kaya Toperı ıle aynı masadn oturdu. Dıplomatlardan sonra en kalabalık grab, çofunluğu SBF'den başta Dekan Prof Cevat Geray olmak üzere og retım uvelerıydı Davet'e «Filistin ijehıt Çocukları llkokulu»nun 7 ıle 13 yaşları arasmdak, kız ve erkek oğrencılerının folklor gos"•erileri ılgıyle ızlendı Ilk bolumde oğrencıler geleneksel "îvsılerı ıçinde Pılıstın nalk oyunZan oynadılar Ikincı bdlum de ıse sahneye savaş giysilen ve elierinde tah'adan tufekler le geldıler ve «De\rim Dans lan» gostensı sundular Gosterı. snıbun en küçtlk ıl yesının Turkmen'le Abu Firas' ın oturdukları masanın onurıe gıderek eLyle zafer ışareti ya pıp, Turkçe «Yaşasın Türkl>eYasaşui Fi'istin» deme^ıyle son buldu. Daha sonra, El Pe tıh'ın «Vatan» Marşı okundu ve «Yasa^ın Filistin» şeklınde sloganlar atıldı Yargıc: Sizin takdirinizle mi biz karar alacağız? Faruk BILDIRICI ANK.4RA «Eeitımcller» bolumundeki sanık ların sorgusu başlayalıberı ışkence iddıaîarı gundeme geliyor. Mankeme ıse bu konuda her sanıgın yetkılı makamlara başvurma hakkının bulundufiunu bsllrtı>or Dunkü duruşmada da ışkence ıddıalarının yenıden gtln deme gelmesı Uzerıne avukatlar mahkemerun bu konuda bır karar almaya «zoruıılu» oi duğunu söylediler Ancak du ruşma yargıcı Vural özenlrler avukatların sözlenni «Siz tak dlr edecrkglnlz de biz karar mı alacağız» dıyerek kestı Duruşnmua uic ışKence ıddı ası avukat Sabahattın Şener tarafından öne süruldü. Avukat Şener tstemıni söyle dıle getırdı «^bdullah Alay 10 güntt askın bir suredir dunı$malarda bulunamamaktadır. îSe içln. ne rede sorguda oldufeunun iddia makamından sorulmasını talep edijoruz.» Bu ısteme karşı durusjma yargıcı Ozenırler de, «Sanık sorRuya (ötürülebilir. Bu konu da bir de >asa çıkıruş buluduğundan bu sorgunun sorulmasını yasaklıyoruma dedı. An cak avukatlardan Kaya Alpkaı tal, oturduju yerden «Sanık duruşmada bulunmadan yargı lama >apıJamaz. Mçin getırilnıhor o sorulıun?» dıye ses lendı. Bunun üzerlne yargıç Özeoırler, bu •orunun yetküı makamlardan sorulabılecegını belırttı Daha sunra sorgusu japuaii sanıklardan Omer Haluk Pırım oğlu, Mamait'taltl «OS'te ba»kolarına ışkence şapıldıgını gorduğunıi» one sılrdu ve «Bır kaç gun hücrede kaldım. Urada ferjatlan arada bır de arabesk müzlgi dinleditn» şekhn de konuştu Sanık, «Insan ne olacagını bılmeden bekliyor. Bu kötü birşey» dedı. Duruşma ııın bundan sonrakı asamasın da avukatlaraan lttraz seslen yukseldı. Anıkatlarla ^"argıç a rasındakı Konuşmalar şöyle: «Avukat Kaya AlpkarUl öanık Câtekı ışkencelerı dıle geurmek ıstedi. Muracaauou serbest dıye sözunü kesunız Daha once de sanık Capar Kanat duruşma saionunda gurevh erler taraiından dovülciugUnu liade etnuşU Heyeünız bu konuda karar aimak zorundaüır Sanık Omer Haıuk Plnnçoğlu da C5'tekı ışkence görenlen gördügünü beyan edlyor. Bu konuda karar alıp, bu yetkıhlere bıldırmek zorundasınız GorevınA yerıne getırmes zorundasınu. BUtün egltimcıler ışkence konusunu dıle getırdıler. Bu konuda 353 sayuı yasa nın . Yirgıç Ozenırler Bılıyoruz eiendım TaJebınia soyleym, Avukat AipkarUI Bazı lla deter ışkence ıle aUnmıştır. Hu zurunuzda bejanda bulunulu>or. Madem ışkence Ue beyan lar venlmıştir Oyleyse sanıklardan nerede, nasıl, kımler ta rafından ışkence yapüdığmın sorulmasını arz ve talep edıyo rum Vargıç Özenlrler Bu konu da neyetımmn daha cncekı ka rarlan var. Sanıkiar kendılerı ne ışkence yapıkügım ıddıa edıyorlar Iddiadan ote bır QUrum yoktur Yasal kovuşturma ıçın yetfcıll mercilere başvuruiabılecegmı belırtık Sanıkların söyledlgl her şey zapta geçıyor. Avukat Aipkartal Huzuru nuzda, ışlenen suç konusunda ışlem yapmadınu. Daha önce avusat Nadır Latıl Islam ve Alpaslan Turkeş hakiunda ışlem yapümıştı heyeünız taratmdan Yargıç özenlrler Zabıtlar da var mı etendım. Avukat Aipkartal Evet Yargıç Özenırler Ifade eftıler duruşmalarda Avukat Aipkartal Kaale almadınız Yarpç Oxenırler Şlmdi «ız takdlr edeceksınız de biz karar mı alacağız Siz dıyeceksı nız Biz fcarar mı aiacağız. Eu konu yeter etendlm. Buyrun» MHP ıddlanamesinde, ülkı cu Enıs Turan'ın MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Er e yazdıgi ve kendlslne Ullrticu arkadaslan tarafından işkence yapıldığını öne surdügu bı? mektup da ver alıyor. Bu mek tupta Enıs Turan şövle diyor «Saat 24.00'te »irdliim i«keı ce salonunrian sabab beçt» çıktım. Anl&fulan beni Sldur tüp ülküciı şehit (!) yapacak lardıj (Baştaraf ı 1 Sd> f ad a) Albay Nurettın Soyer'ın «Her gün Gazetesi Si\as'a kaç tane gelırdi ve kaç tane satılırdı» sorusuna, «300 tane geUrdi» ys ratını verdı Hergun Gaaetesının Konya temsilcisı ve muhabırı olan ıddıanamede «efitüncı» olarak adl^naınlan sanık Mehmet Alı Özguven de ıddıaların tumunu reddettığmı söyledı Sanık s< z ierıne, «muhterem başkan. bafımsız Türk millrti adına \arKiiama yapan yuce mahkfmeııizı sayın ile selamlarım» soz lenyle başladı Özguven, «hu kuki bir mesnede davanmajan hakkımdaki iddiaların tumünu reddedivorum» şeklınde konus tu. «Memleketın zaranna olan \e kökıı dışarda olan ideolojıler Içerisinde ver almadım > dıyen sanık «rallllyetçl bır genç olarak okulunta devam et tim» bıçımınde konuştu Konya'da üç ay stıren Ul kü Ocakları Dernegı başkanlı gı sırasmda yasadışı hıçbır ey leme Katılmadıgmı one stıren sanık Gumruk ve Tekel Ba kanlığı kontrolorlük gorevm den ıstıla ettlkten sonra Her gun muhabirlıgıne başladıgını soyledı Sanık Özguven, «zaten hangi iş olsa çalışacaktını» de dı Ozgüven «bızim ınaanUk an lavışnmz, sözdr i«çi sınıfının temsilcısi oldugunu soyleyen komunjzm \e kapıtaliımdcn çok farklıdır» dedı raşızmı be nimsemediğinı de soyle^en sa rjk. «bana kimse eğitımci sıfa tını vermedi. ben de hiçbır \erde bu sıfatı kulUnmadım» şeklınde konuştu Sanıgın As kerı Savcılıkta verdığı hazırliK ifaöesı okundu Sanık Savcılm ıfadesmde aleyhıne olan hıçbır şeyı kabul etmedığinı soyledı Sanık özguven Askerı SavcıliK ta ıfadesınin alınması sırasın da usulsuzluk iapudığını one surdu Savunma avu&atlarından aa Dahattm Şener, sanığa «örgu tun Ankara komıtesinın olup olmadıgımn» sorulmasını ıste dl. Sanık Ozgüven ou soruyj karşıllk «böyle bir komıte yok» seklinde yanıt verdl Sorgusu yapılan Sdnıklarcuı. Omer Haluk Pırimoglu da ken dlsıne yöneitılen ıddıaları ka Dui etmedı ve «Llkucu arkadaç larınüa sotıbet etmişımdit. !»oh bet a>rı «eydlr seminer ayrı şcjdır» şeklınde konuştu. Sa niıc Pirtmoğlu, «Mamak cez<w vinde C5te ışkence yapıldıfinı» öne suraii Kendısıne ış Kence yapılmadığını ancak ir keace yapılanları gürdugunu söj'leyen sanın, «teryatları düıledım. En körüsu ne olacaguu bılmeden bcklemekur» aedı Mustafa özturk de hakkınaa Ki butun ıddıalan reddettıgırıi •elırttı. Sanık Oztürk, «TUrs devletine rürekten bağlıyun Anayasanın karşı oldugu komu nızm ve faşizme ben de karşıyun, karfi o'acağun» dedı. Sanık öztürk özetle şöyle konuş tu. «Partı egıtimcısı sıtatıyla alpaslan Turkeş'ten para aUnadun. Hergun Oazetesuun Ka>sen temsilcisi olmam nedenıy le Hergün Gazetesuiden maaş aidım. Gün Sazak'ın yardınuy la aldığtm taksinln bana partı tarafından alındığı iddıası doı; ru degildır. GazetecUik görevımiz kuçümsenemez. Bolge tem sUcilerınln çauşmaya başlamaHindan sonra gazete kara geçnuş, satışı da belli ölçülerde drtmıştır. Bu sebeple gazetecıUk, kendımizl kamufle etligımız bir meslek değll. ekmek «edigimlz uzerlnde çalıştıgunız bir raeslektır.» Duruşmanın oğleden sonrakı aşamasmda sorgusuna devam edılen sanık Mustafa öztür^ para topladığı yolundakı savı reddederek. «Ben toplanan parayt Ankara \» intikal ettırdını. Para toplumadım» dedı. Sanı.i Ozturk, Asken Savcılıkta alı nan ıfadelerınm psıkoıojık bas kı altında alınd^tru İddia ede rek bazı bolumlerını kabul et medigmi soyledı. îddianamede Adana Emnlvet Muduru Cevat Yurdakul'un o! durulmesı eylemıne katıldığı ıddıa edılen sanık Hasan Bası< Erdem sorRusunda kendısıne yöneitılen tum savları kabul etmedığıni büdırdı. Sanık Er dem, 12 Eylul'den sonra Emnı yet Mudurlüğune gotüruldu iunde, orada adının yazüı ol aagu bır belgede, «MHP Genel Vlerkezi'nden emir alır. Adana'daki evlemlerl vönetir. Cina\etleri bilir» yazıldığını gordu sunu kaydettı. Emnıyet Mudur üğu'nde gördügü yazılaria, ıd danamenın aynı oldugunu öne suren sanık Erdem, «19181980 Hergün muhobirieri vılları arasında \lpsslan fur kes'ten toplara VJ» bin S00 lirsvı maaş olarak aldıgım ıddıasvn kabul etmijorum. Adana'da ulküculerin i.şledikleri iddıa oîunan hiçbir r\lemden haberim voktur. 96 srunliik eözaltı süresince bana haskı vapıldı. Ifadrm Ijkencp ıle imzalatıldı» dedı Sorgusu yapıian sanıklar Otner Haluk Puımoğlu, Mehmet Goktolga, Mustafa özturk, Mehmet Alı Özguven'ın sauvenlmelerı ıstendı Salıverılme ıs tegı daha önce reddedılen sa mk Mehmet Irmak da tahlıye «;:nı ymeledı .'skeri Savcı sa lınma vsteklerıne katılmadıgını soyledı. Mahkeme. 5 sanıfın da ısteklerını reddettı ve duruşma yanna ertelendı (Baştarafı 1. rıten \azida oz=tle şu gbruslere \er verildi «Hakim bınbası Çetın C.uveııer'ın Istanhnl 2 Nolu Sıkıvoııetirn Mahkemesi'ıin 81 698 eiasında kaMtlı DISK da\asınciıkı tutum ve da\ranıs!arı hizleri sikâvet \oluna baş\urmava zorunlu kı'mıştır Bır an ıcin şikâvet konusu tutum ve ria\ranı!arın »arjn faalnpti ıcersınde ırutalaa edilme^ı eerektisi duşünnlebilir Onun ırın de. sikâTet voiunun işlemi>ece?i apcnk \arç*tav ıncelemesinde durunıun d^eprlendirilebilece%i one sıırülebnir Nitekim hakim binbaşı Çetın Giı»eneT de bütun vaptıkları ıçin («ionra temviz eder«irix) drvip gpcmektedîr \ e var kı. bir vargıcın «inlrHliei. çerçinlik \aratmava dönuk çiri«!inileri, el kol işaretleri, s o ı isteyen hir mnrtafive (Sen efe roisin?) divp hitap etmesi, »oz vermesi ama kmdi«inin söze «irip devam etmrsi ve hiç bir be^anı tutnna&a Reçirmemesi. \ahut vanlış eerirmesi varcı faalivetlerl iceriMnde düsunOlcme?. Bu acıdan. şikâtet konnnu durum temvız Incelemesine erte'.enemez. Cönkiı. htı dnrum 3.Î3 savtlı vasanın 35 maddesınde ver alan (irlari iş ler) nitelieınde saM'mak çerekir Aksi hsldr. hakim hinbası Tetin Gö^fner ke\fi tutumunu «•irdürerek H'i madrtevi kendinre ııv<ntla>arak savanmavı cökertecektir Yani Yareıtav aşamasına eelene kadar bu ke» ti dunım «ürdürülerektir Oîel likle bövle onemli btr da\ada. hu nvcıılamanın onlenmesi eerektr. Dıınışmslsrın bafinp, çaîırmanız \e hakaretsiz sürdfinılehilme«i eerekir Onun için de slkâvetlerimirin incekir> DtSK avukatlan. şikayetlerlnt belgelevcbılmek acı^ *i n n 3 gunluk duruşma tutanaklannın bırer örnefını, kendl tuttukları tutanaklarla bırhkte, ekte sunduklannı vurguladıktan sonra istemlerıru şöyle sur aüruyorlan «KıdeınU YarRiç Çetin Güve. ner 353 sayılı va^anın 171, 178 ve 179. maddelerını hlç dikkate almadau tutanak \a?dırmaktariır, eksik v«zdırmaktadır, vaıı lış vazdırmaktadır. 116 ve 177. maddelere avkın olarak nıüdafi voklaması vapmadan duruşma lara baflamaktadır. Dosvada duran vekaletnameleri Reçer «iz sayınaktadır Duruşmanın nasıl vapıiaca|ı hakkındakl yasal koşullara uvmadı^ı gibı. 179. maddrye avkın olarak bu duruınu tutanağa >ansıtmamaW tadır. Ylne 178. maddeye gore (duruşmada geçen iddia ve bevaıüarı... bütun vak'aları) tutanaj.» vazdınnası jcereklrken, bunu vapmamaktadır. Ve sonuçta duruşmaların akifinı (oldugu gibl) değtl. kendi istedijü Ribi vazdırmaktadır. Ru uygulama Yargitay <«î.amasuta terkedilecek bir uygulama deçiidır. (jımdıden çozülmesi. vuzulebiunefti Rereklr. Çünkiı, Yatvıtav da Incelemeyi vaıılan tutanaklara gore yurutecektir. O lulde. duruşma tutanaklannın 177. 178, 179. mad deler uvannca tutulması serekir.» DISK avukatlarının oaşvurusunda daha sonra, tutanaklara ılışkın şıkayetlerinın ozellikJe, 143 madde uygulanışı, (duruşraadan çıkarma) açısından önem kazandığı vurgulanıvor, özetle soyle denüıyor «Müdaıiin duruşmadan çıkarılması gibl bir olav bile. tuta naklara vanlış Beçlrilmektedir. Bugilne kadar DISK davasımn A duruşmasında 3 miıdafi «,ıkarılnııştır. Her çıkarmada mü dafller ssdece söz istemişlerdir. savunma makanunın bir konudakı sörijşünu söjiejebılmelerinı düsunmüşlerdlr. Dılekçe eklndp sunmuş oldntumuz tutanaktan anlaşılacagı üzere, bu istekler duruşma yarg ı « tarafından (çıkarmavn) Ke tirmiştir. Yani. her üç olayria da başkanın bir uyarısı olmamıştır, çıkarma vetklsi başkan tarafından kuUamlmamıştır. Kıdemll Yarjncin kendisi, daha naşkan herhanpi hir vetklvi kullanmadan, vani (çıkarma vak'ası) doçmadan. çıkarman kendtsl japmış. kendisi kendlnce tutanağa vazdırmıştır. Bu durum vahlm bir durumdur. Savunma hakkını çökertecek bir durumdur. Tutanaklara da vanhş ReçirUince, Yarpıtay aşa ması beklenemez. Yargıtay a?eması beklenmeden çbzfilmesl WreMr. Yoksa avnı durum devam edebüir» Ticaret Bakanı l. Sajtada) tarı ıle Merkez Bankasında bır dovız hesabı acorak bır ve ıkı soyılı lıberasyon lıstelerınden serbestge dışolım ya pabılecekler>nı dı le getıren Conturk, ıtholat reıımınde getırılen yenı onlemlerı şöyle acıHladı • Musoade belgelennın sü resı uzatıimış ve bunlaro ayrıco aylık lemdıt Imkanı getlrılmışlır 0 Itahaiat musaadeıerı sure lerının temdıtierıne esneklık getınlmış, gerek mucbır sebeple ve gerek mucbır sebep aranmaksızın poralı yapılacok temdıtlerde ıthalatcı ve sanayıcılere yenl ımkonlar tanınmıştır Bu cumleden olmak uzere, evvelce her ay sure uzotımı lcm nazıneye ırad kaydedılmek curetıyle tahsıl olunon yuzde 5'lık mıktar. yuz de 2'ye duşurulmuş ve aynco toplam sure uzatımı 8 avrior 12 aya cıkarıimıştır • Mal değışıklıgı talepıerı nın suratle ıhtıyocını temınen mal değışıklıgı komıtesı kaldı rılmıştır Bakanlığımu bu ta lep gerektığında ılgılı bokonlık \/e kuruluşlonn da goruşunu almak suretıyle ıntac edebıle cektır • Sanayıcılerın acıl ihtıyac ları lcm hıc bır kayıt ve şart oranmadan yalnız bevanl a 5 bın dolariık bır ıthalat vapma olonağı getırılmıştır Geçen yıl Du tavan 3 bın dolar ıle sıntrlı ıdı, ancak şunu hemen belırte yım kı. sanayıcıler bu kaiem den gereklı bolgelerı ve forma iıtelerı yerıne getırdıklerınde ıhtıyaçlarını tamamen karsıla yabılecekldrdır. • Ithaiatcılanmız ve ozei'ıkle sanayıcılerımıze fınansman yonundan bır koloylık ol mak uzere ıthalatta kısml temınat ladesı kabul edılmıştır tt Sanayıcılerın kendı ıhtı yaçları ıçm ıthol ettıklerı malların devrınde koloylıK getırllmış ve bu meyanda 1 sayılı lıberasyon lıstesınden getırilen maddelerın devrı serbest bırakılmıştır. • Doha once aiınmış ıthal musadelerme dayanıiarak 1981 yılında gumruklere getırılen mallardan ceşıtlı nedenlerle ıthol edılmemış bulunaniarın (2419 sayılı Kanunun hukumlerı 3aklı kalmak kaydıvlo) ıtha nne ımkan sağianmıştır. Dışsotım reııminln d« birkoc gun lcınde açıkianacağı bıidı nidi. POLONYA ILE TİCARET Polonya'ya olan ıhracatın durdurulup, durdurulmadığı yolundakı bır soruya yanıt o iarak Canturk, şunlan söyledı «Polonya ile ihracatın fiilen durduruldugu yolundakı habefıer yonlıştır. Polonya Ile serbest dovıze gore ticaret duzenlemec yapmaktaydık. Polonya bizden para odemeden mal alıyordu. Fakat son yonetimden sonra Polonya nın aiaığı bu mallara karsılık 105 mıiyon dolar borcu oldu. Bu pora alınamayınco Ihracat kendlllğlnden durmuş oldu.» AET ORTAKLIK KONSEYI Canturk. Yunanıstan ın AET /p tom uye olmasından son ra Turklye'nın ihracatında o lumsuzluklar görunduğu yo lundakl bır soruyu da yanıt larken, $öyle konaştu «Bugün içln önemli olan Turkiyenin ekonomik acıdan guc<enmesıdır Onemli olan •konomıyl guclendırmeyi kostekleyen enflasyonu ortadan kaldırmaktır AET Ortaklık Konseyl'nl toplantıyo coğıroca ğız. Sıyası oloylarla, ekonomik olayların karıstırılmaması nı isteyeceğlz Siyası girışımlerımız surerken, ekonomik yonden guclanmeye calı»acağız » , Bostaraf' V tayfada) en büyuSu onası temelı olan anayasonın hazırlanmosı ve anoyasada \er alan ılke ve kurallann sağıam güvenceıers baâ.ür.ması gerekır Şimdı Dari'şmo Meclisı, Anayasa tasarısı uzerlnde ca^şmayc basıayacak. Anayosa Komısyonu çalışmalara ılk hı». verecek .. Komısyon. ünıversıteler ve yuksek yargı organlanno bırer yazı yazarak, hazırlanocak anayasa ıle ılgılı yanıtlorı ıstemış bulunuyor Bu yanıtlar, hazırlanacak top'onacuk değerlendırılecek ve bövlece Komısyonun Başkan. P of Aldıkactı, onayasanın ne kadar sure ıcmde haznlonacagı yolunda hıc olmazsa «Bır fikır sahlbi» oiacok Bır yondci anayasa hazırlıkları surerken. ote yandan da Donıstay Yasası gibı anayasanın yapısını yansıtacak önem1 yosaların do cıkmakta oıduğu soylenıyor Danıştoy Vasası gıbi yasaların henüz onayosanın ıskeletı ortaya çıkmadan yurürluğe konması, yasaların anayasayo gore değıl. anayasanın bellı yasolora gore hazırlanooağı ızlenımını vermektedır Bu gelece^ anayasa duzenı bakımından cok onemli aksakl klorı getırecek olumsuz bır gelışmeyı gosterıyor Dıyelım kı, Danışma Mecli3i, Fransız Anavasası kopyacnürının tersıne «Pariamenter slst«m»ı temel alan bır anavasai metın uzerınde yoğunlaşacoktır. Bu durumda. Cıkcrılan yasalarla Cumhurbaşkanına, ancak Başkanlık sıstem, ıcınde gecerlı olabılecek yetkılerın tamrmış o'ması anoyasal sorunlar doğurmayacak mıdır? Anaya?a Mchkemesının yasa ve ıctuzuk hukümlermı ıptaı yeîkis1 de kaldırılırsa, o zoman anayosal duzen, daha boslongıcta. kendı kendısıyle cellşmeyecek mıdır' Ca ı^ecektır cunku yasaların. temel yaso olan onayasaya gore hazırlanması, hak ve yetkılerın bu anayosadan kayraklanarok yasalara serpı$tırllmesı temel kuraldır Punur yerıne, once bazı yasalar cıkorıp. anoyasayı, bu yasalara gore uyarlamak, ilerde gıaerılmesı ola.uks z sorunlar doğuracak onemli bır yonlışlıktır... Buntn ;ın bu aşamada, ancak «Gecikm*tinde «okınca Duiunar yosaların» cıkorılması, Danıştay Yasası gıbı. Anayasa Mahkemesı Yasas, gibı yasaıarm anoyasanın hazırıamp, halkoyuna sunulmasından «onra ele alnmasıpdt. cok büyuk yarar vardır Yosoları. hok ve yetkı cercevelerı cızılmiş anayasal moddeleıe dayanorak cıkarmak kolaydır Ama annyasalorı daho once cıkarılmış yasalaro bakarak nozırlarr.ak sor> derece güctur Hazınanacak yenı onayaso, elbette «<H»kt*>n rtmbll ıle ınmeyecek»; bellı ulkelerde uygulanmakto olan anayasu.ar ornek alınarak hazırlanocaktır Bu yuzden. anayasa. az • cok bazı anuya'jaıjro benzeveceK, beı<ı bır olçude oaı\ anayasalardan «Kopya» cekılerek hazirlanmış o'acaktır Yasclan ıBaşkanlık SistamUnl benlmseyerek hazırlamak. ar>L.yasayı «Parlom«nt*r si«tem»e benzeterek olusturmok leride yenl venı sorunlar doğuracaktır Anayaso Komısyonunun Sayın Başkanının sovadı. cabukluk ıvediiı» gibı çağrışımlor yapan «Aldıkactı»dır Sa/;n AıdıKaotı elinl cabuk tutup, once «Sl«t«m sorununu» cozume bağlamak gıbı. ışlerı koluylaştıracak yontemiere başvurmayacaksa. bu sakınca gun gectıkce artacoktır Ana\asc Hukuku Profesorlerı bu sozlere hak verırle' umarız Komısyon Başkanlorı da boyle duşunurier . GCZLEM EROGLU BAKANLAR MEO İSE ŞEREF. VERSINLER ANKARA, (Cümhurlyet Burot u ) Uzun menzıllı sınırlar ctes1 hava kırlenmesı sozleş n esmın onavlanmasmın uygun bulunduğu hakkmdaki Yaso lasansı kabul edıldı Danışma Meclisı, dun saal 14 00'te başkanvekıllennden Velık Kıtopcıgıl'm yonetımınae toplandı Gundem dışı soz isteyen Prol Sıyamı Ersek. Sağlık Bakanlığı butcesının Turkiye butcesmin vuzde 1 5'u ıle sınırlı tutulmasını eleştlrerek, «Oovlet kesenin agzını açmalıdır» dedı Gundem dışı ıkincı konuşmayı yapan kontenıan uyesı Hikmet Altuğ ıse TRT nın yayın polıtıkasını eleş ı rdl Altuğ «Bu yoyin programı ile hlcbır yer e vasıl olmak mumkun değildir. TRT yenl de mokrasıye hazırlık olmak uze r e kamuoyu oluşturmolıdır Acık oturumlar sesll resım ımaıdan kurtanlmalıdır. Bu TRT sonuç olarak Turk milletlne laylk değildir» dedı Daha sonra soz alan Hamza Eroğlu ıse, Bakanlorın Ba kanlıkları ı l e ı'gılı yasalar go rusulurken, Meclıs'e gelmeme sıni eleştırdi ve «Bu Meclis'ln icte ve dı*ta Itlbar kazanması lazımdır Bakanlar Mecllse şeref versınler» dedı Gundem dısı konuşmaların tamamlanmasından sonra uzun menzıllı sınırlar otesı hava kırlenmesı sozleşmesının onaylanmasına ılışkm Yasa Tasarısı ele alındı Tasarı ıle ılgılı Danışma Meclisı uyelerının sorularını yonıtlayan Cevre Musteşorı Rafet Erim tasarının kabul edılmesı halmd e vurtıcı cevre oolitıkasmöa uluslararosı yardımlordan daha fazla yararlanılabıleceğlnı söyledl Daha sonra yapılan oylama sonucundo tasarı 2 cekimser 2 red oyo karsılık 97 oyla ka bul edıldı Rolandis: Türkler (Baştarafı 1. Sayfada) rıt'ta gergınlığl arttıran faoliyetler iclnde bulundu§una dıkkatlerınl çektl.» Kıbns Rum Yonetimı tarafınaan bu konuda yapılon resml acıklamada bu faalıyetlerın ne olduğu belırtılmedı. Bununla birlikte. Kıbns Bum Yonetımı cevrelerı «on gunlerde Kıbrıs'tak, Turk Sikıhlı Kuvvetlerı'nın ateş gücunde ve soyısal durumunda artış oldugunu ladıo edıyorlar KIDTIS Rum Yonetımı nin resml acıklamasınoa. Rolandm'ın soz konusu 5 ulkenln buyükelcllerıyle ayrı ayrı yaptığı goruşmelerde Yunonlstan'ın Kıbrısa asxerl personel ve maUeme yolladıâı volundakı haberlerı yalanladığı bıldırıldı BRANDT'IN KIBRIS IZLENİMLERİ Ote yandan, Kıbrıs Turk kesımınde Denktaş lo goruşen ve temaslarını tamomlodıkton sonra Rum kesımıne gecen F AimaK Sosyal Demokrat Partısı ııderı Brandt Kıbns Rum Y6n«tirm Iıderı Kiprıyanu l l e florüştukten sonra bır basın topıantısı yaptı Sosyaı DemoKrot Portısı liderı ve eskı F Alman Başbakanı VVılly Brandt Kıbns Rum Parlamentosu'nda yoptıgı konuşmaua da Batılı ulkelerı Kıbrıs sorununu Ihmal etmemesı ko nusunda uyardı. Brandl, «Kıbrıs sorumınun Insani ve ekonomik yönleri bilinlyor. Bununla birlikte, benlm dünyamdaki (Batı) dtvlttleri v« dastları, Kıbrıs sorununu Ihmal «derek yatomamalorı konutunda uyarmok 'sterım» dedt 10 gundür Kıbrıs'ta bulunan Brandt, Pariamento nun oiagonustu toplantısında Almanca yaptığı konuşmada Almonyo'nın bölunmuşluğu ıle Kıbrıs'm bolunmuşlugu arasmdo paralellık clzerek, «Bir Alman tlyoset adomr olarak isgalln v« taksimin sonuclarını ve bunla r kadar multeciliğin sorunlanm derlnliğlne blllrim» blctmınde konuşlu Brandt, Parlamento'dakı konuşmasından önc e Ingılızce olarak yaptığı basın toplantısında Turkıye'nın Batılı muttetlklerinın Kıbrıs tokı ınson hakiarının ıhlalı konusundo Afganıstan ve Poıonya'dokı auyarlığı neden gostermedıklen bıcımındeki bır soruya «Bu tutum haklı gosterılmese de dunyanın askerı Ittıraklara bolunmu» olmasıyla acıklanablllr» karşılığmı verdı ve «Bu durumdon dogon hoşnutsuzluğu anlıyorum» dedı Alman Sosyol Denıokrat hder Aimanya ile Turkıye arasında yokın ılışkılerın Duıunduğunu doğruloyarok şoyle devam ettı. «Ancak Almanya nın etkısmm ABD'den tazla olacogma ınanmak gerçakçi olmoz.» Almanya nın Kıbns sorununa ılışkın Turk lutumu nu acıklığo kavuşturmak ıcm gıneımlerde buıunmuş oldugunu hatırlatan Brandt ulkesınm bu Konuao «yenı blrseyler daha yapabıleceglnl», de eöyledi Kıbrıs sorun u ıcın en tyı çozum yoiunun toplumiararası goruşmeierden gectığmı bildıren VVılly Brandt 1 Kiprıyanu ve Denktaş ıle yaptıgı goruşmeler ve her K Kesımue ha'Ktan kışıierle temosları hakkmdokı konoat larmı soron bu gazetecıye, «Her ıkı taratta da bınkmiş guvensızlik bulundugunu hıssettıgını» acıkiodı Branüt bu zamanda «Bır mlkiar guven yenıaen elde edilırse, cözum sansı vardır ama, p«k iylmser değıllm» aeoı m Emlak (BaşUrafı 1. Sayfada) ocıklamasında, tohsllotın hızlandırılması hakkındakl yasa uyarınca, gayrımenkul alım ve satımı \apanlarla veraset yoluyla menkul ve gayrımenkul elde edenler ıçm 30 hazıron 1981 torıhıne kodar beyanda bulunma suresı ve 31 ağustos 1981 tarıhıne kadar da vergı odeme suresı tanındığını hatırlattı Ancak, cok sayıda yurttaşın. yasadan zamanmda ha berdar olamomaları nedenıyle, belırlenen sure ıcınde vergılerlnl ödeyernedıklenn! kaydeden Erdem, mukelleflerden su re uzatma konusunda da cağrı aldıklorını ıfade ettı Kaya Erdem mukelleflenn ısteklennln gozonunde bu'undurularak beyanname verme ve vergı odeme suresının uzatıldığını bıl dırdı. Katsayı (Baştaraiı 1 Sayfada) kanı Erdem, nakit karsılık o laraic da 3o mılyarlık hazme oonosu satışınm soz konusu oldugunu bıldırdı Erdem, Danışma Meclısi Uyelerlnın sorulan üzerlne Mutıasebeı umumiye yasasıru deftlştıren genel mali ybnetım ya sa tasansı ıle döner sermaye ler yasa tasansının en kısa za manda Bakanlar Kurulu'na sevkedıleceğmı, kadro vasasının da Meclıs'e sevk aşamasına geldtgmi sövledı Bakan, bır başka soru üzerıne. Emeklı Sandığı'na bağlı otellerden 1980 yılında 101 milyon, 1981 yılmda ıse 632 mıi>on kâr edıldığıru açıkladı. Italya'da büyük (Bastarafı 1. Savfada) dan sıta guvenlık onlemlen aİmmıs olan bir bölgede meydana gelmesırun, hükıimetı bu tun butüne gtlç durumda bıraktıgt bildtnliyor Bıinıedlgı gıbı, Bovıgo cezaevlnoie meydana gelen şıddetlı patlama, djvarda büytlk bır delik açmış ve kadın tednisçller tiısandan kendilerine otomatık sılahlar veren ariauaaslarının vardımı ıle bu dellkten kacmışlarâı. Ça rışmada bır kıjı öimu». aitı kı şı de yaralanmıştt. Spadolıni'nln koaiısyon ortaîı Sosyalıst Parti Adaiet Baka nı Clelio Darido lle tçişler: Ba Kanı Vırgınıo Rofrnonı'yı (ıklsi de Hnstıvan Demokrat) sert bı çımde elestirerek güvenlik dn lemlert konusunda meclıse ay rıntıu bılgı vermelerını .stedı Difter kOBİ'.syon ortagı L'.beral Partıde Kent teronzmıne sar$ı dana etiun önıemler aunma sını tsr«dl Adaiet Bakanı y&rdımcısı Gaetano Scamorcıo ıse, eleştırı lere vanıt verlrıien, ttalva da cezaevlerının vtizde yo'ının bu tıir saldınıar karsısmda davaruksız oldugunu soyledı Adalet BakanltKi taratından yapılan bir açıKlamaya 5öre haien îtalyan cezaevlerınde 1.100 kişı tedhışçılik suçlann dan yatıyur. Bunlann 364 'ü Kı zıl Tugaylar örgütune uve olmaktan sanıfc. Tedhişçılsrin 154'u de a*ın sağcı orguüenn uyelert. Gazetemiz {Baş'uıatı 1 saytadaı nın nedenının henuz belırlenemedlğmı, ancak herhangı bır ıhmal olasılığını değerlendırdıklerini belırttıler Fatıh itfaıye Grubu yetkılllerı. ayrıca vağlı pacavralann balyalara takılarak depoya gelmış olabıleceğml ve ıcm ıcm yanarak sonunda kağıtları tutuşturobıleceğlnl de one sürduler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog