Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

6 OCAE 1982 Cumhuriyet 7 Anayasa Komisyonu Kim Kimdir? (Baştarafı 1. Sayfada) vunma Yuksek Kunılu top lanUsı dagüdığında hem Or amırallığe yükseldığını, hem da Yunanıstan Genellrurmay Başkanlığı na getırüdlğini oğ rendı Yunanıstan'm yeni Genel kurmaj Başkanı \mıral Teo doros Deyanms 1926'da Eğ nboz Adasımn merkezı olan Halkıda kentmde doğ du Yunanıstan Alman ışgalı al tmdayken, Deyannıs Prometheus adında bır mukave met orgutunde mucadele et tı ve Pıre'de bır Alman ge mısınin havaya uçurulması ile sonuçlanan bır operasyondaîı sonra Almanlar ta rafından yakalandı Alman lar Deyannıs ı kursuna di2 mek kararını aldılar Fakat jaşının kuçtık olması nede nıyle onu bır toplama kam pına hapsettıler Sa\taştan sonra bzglıriuğü ne kavuşan Deyannıs Deruz cılık okuluna gırerken 1948de Bayraktar oldu Kurmay denızcı ve denızaltı kaptanıdır Yunanıstan ve tngiltere'nm Harp Okulu'nda efıüm gor du Ingıltere de kurmavlık egıtımınden geçti Deyannıs ozel sılahlarda uzmanlaş^ mak ıçın Federal Almanya' da bulunan bır Harp Okulu' nu da bıtırdı 54 yasmdaaı Teodoros De yannıs ın bır askeri darbe korkusunu içınden atamayan ve bu vuzden Savunma Bakanlıginı da üs'lenen Bas bakan Papandreu ıçın guvenı lır bır lslm olması 1967 1974 arasındakı Cunta donemınde kı performansına dayamyor Deyannıs, 1967'dekl askeri darbeden sonra Albay Cun tası taıafından Denlz Kuvvet iennden ve dolayı%ıyla ordudan anlmıştı Cunta'nın 1974 de dev rıİTiesmden son ra 1975'te tekrar Süahlı Kuv vetler saflanna donebılmıştı Bu donusu, 1^73 te İtalva açıtlanndakı N \TO denız manevraları sırasmda Yunanıstan'dakı Cunta rejımine karşı ayaklanan Yunan Denız Kuvvetlen'nin baskısı sağlamıstı Deyannls ın Papandreu' nun gozundeıd ıtıban bununla da kalmamakta Kardeşi, Cuntacılan yargılayan Mahkeme'nın başyargıcıydı Cunta karsıtı. demokrasi yanlısı denizcivı Genelkur may Başkanlığına getirereic Papandreu, bır askeri dar be kâbusundan kurtulmayı düsündü Arna. Yunanistan' m karasulanru 12 mıle çıkar ma istegını sık sık tekrarla maya Ege üzerınde kesm egemenlık peşinde gbrünme ye yoneldıgı bır donemde bir demzcinın Genelkurmay Bas kanlıgı'na Retirilmesinın TUr k've've dbnük banşçı amaç lar tasımayan gırişimler ein cırinin bır nalkası olup olmadıgını tse zaman gösterecek Haig, Polonya (Baftarafı 1. bayfsat) Bakanı llter Türkmen e bır mesaı gonderdı Haig'ln Turkmen'e gönderdıği mesolın Sovyatler'e uygulonacok önlsmler konusurtda bu tun NATO uyelerı ulkelerın Dışlşlerl Bakanlarıno gonderdı ği mesalın ovnısı olduğu bti dırildı Mesaıda, önlemler e katılmmosı yolunda dogrudon bır tolop yar almomaklo bırlıkte katılmo baklentlsmin genel bır sekılde ifode edıldıtjı b Idırılıyor Holg'ln mesaıı gecen hofto ABD Başkanı Ronald Reagan • ın Polonyo'dakl boskılardan Sovyetler Bırlığı ni sorumlu tu tarak. bu ülkeye kargı ahnacak önlemlsrf acıkladığı sırada getdi Mesa| ABD'nın Ankara'dakl BOyükelcisl Roberi Strouzs • Hope torofından Turkmen'e iletıldl Mesoı doho cok olınacok onıemlort anlatıyor ABD yone t.m' böylelılcle ılk csamada rrCttefıklerl önlemler konusun dc hoberdar etmek Istedl ABD önlemler' acıkiadıktan sonra alınacak tovn koordıne etmek amocıyla ağırhâ'nı kovorak NATO üyesı ülkelenn boşkentlerlnde yoğun bır dıolcmotik kompanyova gectl Bu cercev 8 lctnde hofto sonundo Türk Dıslslert Ile de bir dızl temas yaoıldı Öğrenıldiğine göre, Alexander Halg önlemlerden sonro Dısışterl Bokanı Türkmen e «bir Ikl» mesal daho gonder dl Bu mesa|larda 'se Po'onya'daki askeri yonetım ve Sov yetler Bırliğl karşısında takırılacak tutunun belırlenecegi NATO'nun oloğanustü Bakonlor Konseyl toplantısı konu edildl Bu mesaılario llgıl! o'orok ABD Buyukelc'sl Strau^s Hope, hafta sonunda llter Türkmen ıle bırkoc kez go rüştü Uc noktada ozetlenebıl r 1) ABD. aimakta olduğu on lemler konusunda NATO mutteflklerlnı anındo bılgıll kılmoktadır, 2) Tek taraflı olarok onleTtler pokellnl uygulamaya koyarken, bır vandan da alınacak tutum konusunda mutteflklerln gorO$lerınl almakladır 3) ABD . Polonyo sorunu İle ılqıll olorak Sovyetler Bırlı d karsısındo NATO lclnde ortak bır tutum olusturma cobabindadır ve muttefıklerl buna ikno etme v e colısmaktadır TÜRKMEN BRÜKSEL'E GİDİYOR NATO uvelerının Sovyetler Bırlığı kar$ısında Izleyecekle r tutum onumüzdekl pazartes 1 günü Bruksel'de yapılocak NATO Bakanlar Konseyı n n okjganüstü toplontısındo ele alınacak Hafta sonunda yapılan yazışmalar sonucunda Dışışleri Bakanı Türkmen ın oiağanustü toplantı çın Bruksel'e gitmesl kesinleşmlş bulunuyor llter Turkmen bu haf ta sonu Bruksel e hareket e decek Ancak toplantı öncesf bu konuda NATO üyeleri arasın da da buyuk qoruş ayrılıklcrı bulunduğu gozleniyor ABD uygulamaya koyacağı önlem lere muttefıklerın ds katkısını Isterken Avrupa icmde ceiıçik eğılımler mevcut Federal Almanyo önlemlere katılama yacağım kesin bir diHe belırtırken Fransa ve IngıUere nın tuturnları ABD've daho vakın düsüyor Turk ye de tutumunu belirlerken itttfak ıclndekı bu qörus avrılıklarını vakın sekıl de değerlendırmek durumun aa Dıplomatık cevrelerde Tur kıye'nın Sovyet'er B rlıflı ne uygulanacak önlemlere katılmasına şans tanınmıyor Burun bır nedenl onlemlerın daha cok vuksek teknoloıı sctışını konu alması ve Türkıye' nın Sovyetler ıle bu copta bır t caret ıllşkısı olmama'îı Ikın c 3i Türkıve nin Sovvetler Bir iıflı ıle kurumsallaşmış bır e konomık işbırlığı ıcınde ol rrosı ÜNİVERSITE SINAVI İÇİN (Baştarafı 1. Savfada) Ünı\ersılelerarası Oğrencı Seçme ve Yerleştirrae Merkezı nın tüm malvarlıgı ve personelı Yuksek Oğretım Kuruluna dev redüdı. USYM, Yuksek Ögre tım Yasası uyarırjca YÖK e baglandı Edınılen b^lgıye gore, Yuksek OgTetım Yasası nm geçıci 27 maddesmde yeralan «tSYM VÖK'un kunılmasını muteakip tonetlmi ile taşınır ve Usınmaz malları, her turlu hak ve yn kumlüluklen, pcrsonell ve kadrosuvla bırlıkte \uk*ek Ögre tım Kuruluna deıredılır ve baglarur» seklındekı huküm v ^ rurluge Kondu USYM'nuı, YÖK'e devredılmesı ve baglanması Ue ilgilı ıslemler tamamlandı Boylece ÜSYM, yasada yer aldigı gıbi YÖK'ün bir ait orga nı haline Keldı. ÜSYM, daha once Onıversıtelerarası Kurula bağlı olarak çalışıyordu ve Üniversıtelerarası Kurul"un bir alt organı nitelıgındeydi Bu ıslemlenn tamamlanmasından sonra YÖK, ÜSYM'nın çalışma vöntemme ilişkin bir yönetmelik nanrlayacak Bu yonetmeUkte, ÜSYM'nın görevlen üe ogrencılerin Yuksek ögretim Kurumlaruıa jerleştinlmeleri ile seçilmelerine ilışkın ilkeler de belırlenecek. Öğrenci secrae ve verleştirme ılkelen, yasada yeralan sınava ginş sınırlandırmasının uvgulanmasına da acıklık eetırecek Ayrıca üniversıte gıriş smav larına katllacak adaylardan alınacak kayıt ve sınav ücretleri İle bir fon olusturulacak Kavıt ve sınav ücretlerinden oluşan fonun kullanılmasına ilıskın ılkelerde YÖK'ün hazırla>acagı vonetmelıkle belirlenecek ÜSYM'nın Ünıversitelerarası Kurul'dan ajnlarak YÖK'e bağ lanması ıie adı da, «Yuksek Ögretim Kunılu öğrenci Seçme ve ierleştirme Merkerı» olarak degiştırılecek Ancak bu degişıklık merkezin kurulmasına ilış'cın yonetmelıgin YÖK tarafından hazırlanmasından sonra yurürluğe gırecek Yuksek öğretim Yasası mn Ögrencı S°çme \e \erle;,tınne Merkezı'run ışlevışı kunıluşu \e gorevıne ılışkın 10 maddesi avren şovle «öjfrenci Seçme »e Itrlestırme Merkezi, Yuksek ögretım Kurulu'nun tespıt ettıgi esaslar çerçeveslnde Yuksek ögretim Kurunılarına çirecek oçrencilerın sınav esaslannı tespıt eder, sınavlan hazırlar, vapar, ogrcnci Isteklerinı de sozonunde tutarak Yuksek Öerptfm KuruIıı nun verdıeı esaslara ve sina\ sonurlarına gore degerlendırır, oğrenci ada\l,ınnın UQI versitelerarası ve dıçer yuksek oğretlm kurumlanna verlestırılmesıni saçlar ve bu faalnetlerle ılçılı araçtırmaları vapar Öğrenci adajlarından seçme ve verlestlrme sınavian için kavıt ve sınav ııcretı alınır Bu ucretler olusturulacak Y uksek öğretim Kurulu öerenci seçme ve verleştfrme fonunda toplanır. Fonun İTA anıırı Yuksek Öğretım KuıuKı Baskanıdjr Ba fon oncehkle ogrencl seçme re yerleştırme hızmetleri için kullanıiır. Fondan vapıiacak harcamalarda ve dıger maii hususlarda doner sermaje ıle ilgılı esaslar ujguianır honun jonetim, lşletme ve denetım esaslan Yuksek öğretim Kuru lunca tespıt edılir Her j ü «o nunda tondan artan meblaj gclecek yıün fonuna eklenır» USYM'nuı YÖK'e aevredjlmesı ıle bırlıkte yasamn 10. maadesmde yeralan hukura ujarınca bugune degın ünıvers. e seçme ve yerleştırme sınav larına katılan adaylaıdan «öasvuru ucretı olarak alınan para «kavıt ucretı» ve «sınav ucretı» ıkıve ayrıldı Abbas Gökce: 1961 Anayasasını değil onu uygu lamayan ları yargılamak gerek 4NKARA (Cumhuriyet Biiro su) Danışma Meclısı üyesı Aobas Gosçe, «1961 Anayasasmı degıl, ulke gerçekleruu gozonune almadan onu hazırla yanlar üe onu bıhnçll olarak kotu u>gulayanlan eleştırıp \argılamak gerekır» dedi Anayasa Komısyonunun dunkü toplantısında Anayasanın çerçevesı üzennde goruşlerıru açıklayan Kars uyesı Abbas Gokçe, komısyonun sentez anayasası hazırlayacağına ınandığını söyledı Gokçe özetle 5oyle konuştu CAKDINT>EN ALINAN ELBISE «Kurumsai olarak demokratık Uke ve esaslar açısmdan 1961 ^nayasaaının bir hukuk abıdesı oldugunu savunanlara hak \ermemek mumkun degil. Ancak 1961 Anayasası ulke ger çekleri pfizunüne alınmadan hazırianmıştır. Gunun modasına ve Ideal ölçulere eore, Paristen Pıerre Cardut'den alınan bir elbıse nasıl her bedetıe uvmazsa, top lumun yapısı ve ulkenin gerçeklen gozonunde bulunduruimadan ideal huJrak nonnlarına uvçun olarak hazırlanan bir 4ndtasa da mıllı bümemıze uymaz Bu nedenlerle gunun modasına ve ıdeal betien olçıüerı ne gore Pıerre Cardin'den aim mıs bir eibıse pıbı ideal hukuk normlarına gore hazırlanmjş konfeksıvon bir 4navasa detni, ulusal vapunıza core olçulup, bıçılip prova edılerek hanrlanmış bir Anavasaja ıhtıyacımız vardır. VAZGEÇtLMEZ Ş4RTLAR Bir ulkede Danıştav ve Ann yasa Mahkemesi nln \arlıgı hu kuk devletı olabilmenin oıı ^artlarından bırıdır Islında, vasama, yurutme \e yarçı erklennın bırbırinden kalın çızgıler ıle avnlması demokrasilerıi) \e hukuk deıletı olmanın \az*rçilmez $artlanndandır Hele %arjn erkıne mudahale edılen bir çok verde hukuk de\ letımn varlıgından soz r*ü\emez Sonuç olarak uçlu hır \u rutme orçanı ile etkm bir var m erki varatmak idan e\lem ve Islemlenn daha sağhklı ol • Huviyet cuzdanımı beu mın ve kızımın l'er adet resımlerını kaybettım Hüküm suzaur EUf ASLA"* masını tetnin etmek ve Idarenın i^leyış ve sonmlannı iyice büen bir meslek mensnbu olarak da\alan çözebilınek için Anayasamızda ıdare ıle Danıştay aragtndaki buzların çozui me yoUarı. arastınlsp bulunnıalıdır Anayasa Mahkenıesı'nın mevcut oldugu demokrasılerdc senatoja da gerek bulunmadıgı ınancındayım.» ABD. AET'nin (Baştarafı 1 ütayfada) Daları kosteKiememe Korarından memnunluk duyuidugu kaydedıldı. AET bıldırısınde bırcok noktado Amerıkan acık lamalarındakı Ile aynı usiubun ku lanıldıgına dıkkatı ceken Dışışlerı Bakanlığı, Polonya dokı oiayları ve insan haklarının çıgnenmesını kabul edıleme<. bır durum olarak nıteledı ABD Dışışleri Bakanlığı ayrıca Varşova Paktı nın Polonya ya acık mudahalesi halinde bunun cok cıddi sonuçlar doğuracağını kaydettı Açıklomado onumuzdeki pazartesl gunu Bruksel de yapılocak NATO Dışışleri Bakanları toplanlısında gorüşmelerın süreceğı ve sonucta yıne Amerıkan gorüşune uygun bır karora vanlaca ğına ınanıldığı kaydedlldı Bu arada, ABD Dışışleri Ba kaniıg, sozcüsu Deon Fissher oncekl gun Polonya hukumetınin, ülkede yaşamm normale döndüğu yolundakl ıddıasının ele alındığını ve tartışıldıgını soyledı Bır suredır ABDde bulunan Federal Almanya Başbakanı Heimut Schm.dt, Washıngtonda Başkan Reagan ve Dışışle rı Bakanı Haıg le ayrı ayrı goruştu Başkan Reagan goruşmeden sonra cAvrupalı mutte fıklenn Sovyetler Bırlığı ne Po lonya konusunda baskı yapmakta VVashıngton a yardımcı olmaları gerektıgını» so/ledı ABD nın Sovyetler Bırlığı ve Polonya ya uyguıayacagı ıktısad mueyyıdelere Bonn un k3tılmayacağını daho once belırtmış olan Schmıdt ıse eski tutumunda b i ' degişıklık olmadığmı gosteren b r demeç verdı Sovyetler Bırlığı nın resml TASS Aıansı ıse Polonyalı yet kılılere dayanarak verd gı haberde ulkedekı ışcılerm tumu nun oncekı gun ışbaşı yaptık lorını belırttl TASS Aıansı, AET Bakanlar Konseyı'nın bıldınsıne Ise bır yorum getır medı Ancak Moskova Televız yonu. AET bıldırisınden Batı Avrupalıların «Doğu Ile Batı arosında bir çatışma ıstemedıklerınin» anlaşıldığını duyurdu Televızyon yorumcusu Lev NOVIKOV «Batı Avrupa her şey den oncs ekonomık nedenlerden oturu Sovyetler ve Polonya ila tıcaret yapmak istiyor. Ikinci olarak da detanttan yana oldukları icin» dedı Sovyet nukumetının yayın organı Izvestıya da, Polonya • dakı sıkıyonetım reıımını eıeştıren Fransa Sosyalıst yonetımını sucladı Izvestıya, Fransa nın Polonya nın ıçışlerins konştıâını one surdu AP Ajansmın Roma çıkışlı bır haberıne gore de, Italya Dışışleri Bakanı Emıllıo Colom bı. Sovyet meslektaşı Gromlkoya gonderdığı bır mesaıda, Polonya da İnsan hakiarına yonelık eylemlerden kaygı ve uzuntu duyduklarını llettı Israıl ıse onceki gun bır cafl rıda bulunarak Polonya'da demokrasının yeniden kurulması nı ıstedı CALIŞMA KAMPI Bu arada Dayanışma Sendl kasının Batıya ulaşan son bıldırısınde, Polonya dakı askeri lıderlerm ulkeyı (Buyuk bir ça lışma kampına» donuşturdukleri yazılıyor Bıldlrıde, Sllezya' dakı Manıfest Lıpcovvl maden ocağ nda guvenlık kuvvetlerl ve ışcıler arasında cıkan çotışmclarda 14 madencının olduğu one suruldu Asker yonetımle Dayan şma Sendıkası yonetıcılerı ora sında goruşmelere bcşlandıgı b dırılıyor Polonya Resmı Haber Aıansı goruşmelerde Dayatıışma Sendıkası odına han gı yonetıcılerın katıldıgını belırtmedı Dayanışma Sendıkası Başkanı VValesa nın goz hapsınde bulundugu Varşova dan yerı acıklanmayan bır manastıra nakledılecegı ıtade edılıyor. Askeri yonetımın dışarıyla haberleşmede bulunmaması koşjluyla Wa esa yı kılısenın gozetımıne bırakmayı kabul ettıgı de one surultıekte Iki ölüm cezası kararı Danışma Meclisi'ne gönderildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Asken Yargıtayca onaylanan lkı olüm cezası karan Danışma Meclisi'ne gonderıldı Edmılen bılgıye göre, başbakanlılcça Danışma Meclısı' ne gönderilen ohlrn cezası kararUn Faık Gungormez ve Oengız Baktemur'a aıt Cengız Baktemur adlı ülktıcu sanık 8 Kolordu ve El^zıg Sıkıyöne'ım Komutanlığı Askeri Mahkemesınce Malatva Doğan Şehır ılçesı CHP Gençlik Kol ları başkanının oldurulmesı o layını gerçekleştırdıgı savıyla olüm cezasına mahkum edü mışti ERKEN EMEKLİLİK DİLEKCELERİ KURYELERLE ANKARA'YA GÖNDEPİLİYOR ANKARA, (Cnmburivet Bürosu) Illerde erken emeklı lık dılekçesı veren memurların dılekçelen kuryelerle Ankara ya getirüıyor Yanm mılyona yakm elema ra olan Mılll Egıtım Bakanlı gmda emeklılık dılekçelennı ıncelemek uzere komısıon ku ruldu. Komisyonun masası merkezden emeklılık isteyenler le ve ülerden fcurye ıle gelen evraklarla doldu îlgilıler kur \e ile evrakların gelmeye devam ettıgtaı emeklılik dilekee lerınin oğre^menlenn dosyala nna dft baküarak ıncelendıkten sonra verileoek bllpilerle Bas bakanlıga sunulacağıru belirttı ler ö»renildığine gore. erken emeklilık dılekçesı veren ojtretmenler, ders kesımıne değin emekli edılmeyecekler Ancak bu konuda hukümetın yeni bır karar alabılecejı so\ lenıyor Çejıtlı bakanlıklarda erken emeklılık dılekçelen ınceıenıp RaçbaKanlıkta olusturulan ku rula jtonderılmeve baslandı Erken emeklilık ısteyenler a rasında çok savıda ust duzev de memur da var Bayındırlık Eakanhgı ıle Sanayı ve Teknoloja Bakanh Smda 40'dan fazla yüLsek de receli memurun emeklı olmak içın başvıırdugu ogrenıldı DANIŞMA MECLİSİ'NE 5 TASARI SUNULDU ANKARA (Cumhuriyet Bnrosu) Eeş Yasa Tasan Danışma Meclisi'ne sunuldu Çay Kurumu Yasası nın ba zı maddelennın degıştlrılraesı ne ilışkin tasan Malı îşler Komısyonu na, Sıkıjonetım Ya sası'nın bazı maddelerinin degıştırümesıne ilişkln tasan Içişlerı Komisyonu'na, Bakan lıklara bağlı dış temsUcillkler de calışan rnemurlara tahsıs olunacak konutlara ılışkın ta san Dısışlen Komısyonu'na gonderıldı Cezalarm ınfazına ılışkın bir yasa deglştkligı Ada let Komisyonu'na, inşa halinde ki taşınnmz malların s&tın alınmasına ilışkın yasa tasansı ıse Bayındırlık Komisyonu'na verildi • Şebekeml kaybeUım. Hükumsuzaur Kadjr KAPCAĞ%SI • San Basm Kartunı kaybetüm. Hükümsüzdür Fikret DAĞLIOGLU yeni Banker Kastelli A.Ş. kısa yadeli /yuksek faizli 2 Ocak 1982 tarihinden itibaren tahvil ve mevduat sertifikalarının alımsatımında yenî bir uygulama başlattı. Yeni uygulama bu tarihten itibaren yasal menkul değer satınalmak ve satmak isteyen tüm tasarruf sahipleri için geçerlr olacaktır. 1 Ocak 1982 tarihinden once yatırım yapmış eski tasarruf sahiplerinin hakları mahfuzdur. faizli menkul değerltrin alımsatım bede/lcr/ne lllfkin aynntılı bilgi merfcez ve jubtlerimlz* basvurunuz. ladı. ama Satınaldıgınız menkul degerieri dilediginizangerisatabilırsiniz. Banker Kastelli Menkul Degerier Dcaret BANKER KASTELLİ MENKUL D6GERLER TİCAHET * Ş nm NOMİNALSERMAYES!TAMAMIOOENMİŞOLUPS00000000 TLdv i 4 VakılHan AsmaKatNo 21 BahceKapı Istanbul Tel 20 53 20 (5 Hat) 22 36 4428 20 38 KAOIKÖY Kastel Inşaa! Efes Işhanı Kat 2 Tel 381828380693380758384173 KLMADAÖ Cumhunyet Cad ErkAptNa14 Kat 2 Elmadağ Istanbui Tel 416250416251416252416253 BAKIRKÖY Ebuzzıya Cad Marmam Işhant Kat 1 Tel 7 1 2 6 4 4 «fLİ BuyukdereCad Nks:4KM1 (Şışlı Camıı karşısı) Tel 464312463943464271 ANKARA Ataturk Bulvan No 94 Ktt 4 Kızılay Tel 17590018 32 54 Teteks. 43248 ANTALYA AtaturisCad Rasıt Berberoglu Işhanı Kat1No67Tel 50497551 Cumhunyet Mey MeydanAptNo 11 Kat 13 Teteks: 52678 Tel 2195909192 212094 Ataturtt Cad Kurtul Işhant No 59 AsmaKatTel 2036911336 Telefcs 32184 Lıratr SAMSUN KâzmpaşaCad No 5Kat1Tel 19482 20893 20894 KAYSERİ CumrıunyetMah VatanCad Buyukaksakal IşranıNo 16 Kat 2 Tel 13 931 ESKİŞCHffl Koprubaşı Meydanı Inonu Cad Porsuk Işhanı Kat 2 No 20f 202 Tel16185 MERSİN Atatur1<Cad NOİ4LT* 16458 PRAMKmMT KAISER Str 60 6000 Frankturt • M Oeutschland Tel (0611)233243 233244
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog