Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 6 OCAK 1982 Eylem Birliği davası basladı £ Ek iddianame ile 183 sanıklı davada istenen idam cezası 111 oldu. Istanbul Haber Servisi 1. Ordu ve Istanbul Sıkıyoneum Komutanlığı 1 Numaralı Askerı Mahkemesı'nde 14'u ıçın 6lum cezası ıstenen 43 sanığın yargılanmasına başlandı Asken Savcılıkça haklarmda ek iddianame Je dava açılan 43 sanıkla bırlıkte THKPC Eylem Bırlıgı Orgutü davasıncta sanık sayısı 183'e, olum cezası ıstemı de lll'e ulaşü Anayasal duzem sılah zoruyla yıkarak jenne Marksıst, Le runıst bır duzen kurmayı amaç layan eylemlerde bulundukları savryla haklannda TCK 146<l. tnaddesı uyarmca olum cezası 14 İDAM ISTENİYOR Hoklannda olum cezası istemıyle dava açılan THKPC Eyfent Birtiği Örgutü'nun 14 uyesmın yargılonıstemıyle dava açılan ve yargılanmaya başlayan «nnıfcinr şun ması basladı. Ek iddianame 43 sanıgı kapsıyor Sanıklar durus mada suçlamalan kabul etmediler. (Foloğraf THA) lar: Lötfu Kıhç, Abıdm Çabuk lerinı ıçeren ek iddıanamede sa Polat'ın oldurulmesi, 712.1979' nu, patlayıcı madde atmak, sı şunlar: Mehmet Guibulak, CeRamazan Salcan, Engın Ancan, nıkların eylemleri arasında 11 da Antalya'nın Senk ılçesı Temal Er, M Hanefı Yılmaz, Ley lahlı gasp, orgute sılan temın Katıp Orhan, Ali Bülent San 91978'de Gazıantep Cezaevı'nı keı Satış Deposu'nun soyulma 1a Karagunler, (1691402) etmek ve bu nedenle sılah ka taç, Türkan Yazıcı]ar, Hüseyın oasarak drgut uyesı Hüseyın sı gınşırnrnde depo muduru Meiımet Degerhyort '299 1 çakcılığı yapmak, adam oldur Gok, Emıl Yıldız, Metın ŞaDemırcı ve Irfan Palabryık'm Alı Özen'ın oldurulmesı. pol's lil/5), Nazıfe Yaseınm Turay, mek, adam oldunneyö tam te Mn, Müshm Bıngol, Hasan Öjtaçınlmasında kendılenne kar raemuru Arhan Demıray'ın ya Ferda Avdar, Sehm Gozsoy, sebbus etmek, varalamak, gorüdoğru, Huseyın Özgul, Ayşı koyan gardjyan Nun Çetın ıalanması, 2 8 1977'ds fzmır'de Mushm Acar fl46 3>. Kubılay re\U memura sılahla karşı bu han Donmez. Mehmc* Doğruer ıle landarma \menkan Konsolosîufu'nun Çelık (141/5, 512, 523), Musta ..jımak yer aîıyor THKPC Eylem Bırhgi Ör e n Cemal Polat'ın oldünılmesı, kurşunlanması, 3 8 1980'de An £a Avşar, Kenan K&ra (141/5), Ek ıddıaname ıle haklanr gtttü'nün Izmır, Antalya, Ga7 12 1979'da Antalya nın Doğ talya Sıde Cennet Motel Soy SadUk Kemal Bılgen 1512, 522, da 1 ı)a 15 yıl arasında hapıs raantep ve Bolu Bolgest eylem ruer ıle jandarma e n Cemal gunu, çok sayıda banka soygu523), Ramazan Kocaman (312, cezası istenen 29 sanıs ıse 522), Menmeî Şainn Akyol U93, 525, 523), Mehmet Dogan (296/1), Mehmet Yeşüyaprak (141/5. 264/5), Alı Metın, Nusrettm Alıcı, Alı Acar, Mustafa Aydoimuş, Galur Yeşilbahçe Mustafa Güven, Kemal Poyraz, AU Aksu (6136), Metın Kantürıc (141/5, 6136), Suleyman Buluç (522, 512, 1402), Il>as Akçapı ELAZJĞ, fCumhurlyet) Elo yonefımıne karşı dıreniş yap ve hazın* malına zarar veryırKlokı hazlne zarorınm 8uc nar (296), Huseyın Yalçın zığ Asken Tutukevlnde dırenış tıkları ve hazıne molıno zarar mek» suclarından bırer yıl 9 lularo odetılmesı de karoro (6138, 169) voptıkkırı sovfyla ycrgılanon verdıklerı savıyla SıkıyonetiT •r ay, 100'üne de 2'şer yıl 8 aağlandı Metns Askeri Cezaevı'ndekı 103 tutuklu ve hukümlü ceşıtlı Askerı Mahkemesınde yargılan er ay hapıs cezası verdf salonda dun başiayan duruşmd hapıs cezolarına carptırıldılar dılar Aynı olayla ilgılı olaak yar 8 Kolordu ve Sıkıyonetım da iddianame okundu, sanıkU Elazığ Askeri Tutukevınde ce Komutanhğı Askeri Mohkeme gılanmakta olan 12 somk hakrın sorgulanna geçıldı. Sanık Ş'tli suclardan tutuklu ve buMohkeme heyetı, yargılodığı kında ıse. suc sabıt olmodığı sınde yapılan yargılamada. ıs lar suçlamalan kabul etmeaıkumlü olanlann bır bölümü sanıklardan 6 sıno ccezaevl yo gerekcesıyle beraat kororı veyan sırasmdo tulukevınde mey ler. Duruşma ılen bır tanbe bundon bır süre önce cezaevı n«tiınln« karşı Isyona katılmak rıldl. ertelendi. dana gelen 248 bm lıra dola Izmîr'de 2 DevYol sanığının idamı isteudi IZ.MIK Yasadışı Dev Yol Orgutune uye olmak \e orguı adına çeşıtlı eyJemier yapmak suçlanndan 2 kışının ıdamı 13tendı. Sıkijonetım 2 Numarali Askeri Mahkemesınde baş lanan aavada ıddıanameyi Oiu>an askeri savcı sanıklarm Izrmr'ın Ballı»:u}ru ve Yalçmkaya semtlennde çeşıtlı bombalama ve kundaklama eylemlermı gerçekleşîırdıklerını oelırte rek, sanıklardan Turan Ozçelik ve Hikmet Inluöı haklarmda ıdam cezası ıs 1 tedı. Asken savcı, dığer sanıkıarcıan BİTRUI Oktay { ve Husevın lalçm'ın da 515 jıl arasında agır hapıs cezası ıle cezalandırılmalannı ısteaı. • Aydın'da faalıyet gosteren Pakır ve Muhtaçlara Yardım Dernegı Başkanı Nurettm Başkaya ve muhasebecısl Tacettın Gümuş, sıkıjonetîm bılduısı ne aykın olarak yurttaşlardan para topladıklan ıdaıasıvla yargılandıklan 1 Numaralı Asken Mahkemesınae beraat ettıler. ERZLRLM Artvın DerYol dava&ımn dunku duruşmasında sanıkların sor guiamalarına devam edıldı Sanıklardan Erol Aksakal. Miinlr ^lünta?, Ahmet \fcın, Rahnsi Akın ve Muharrem \talay sorgulamalannda. ıddıanamedekl suçlan kabul etmedıler. 3 sıkıyönetim bölgesinde 94 militan ve cok m sayıda silah ele gecirildi Haber Merkeri Mardm Gaziantep, Trabzon Erzıncan, Elazığ ve Tuncelı'de sıkıyoue nm guvenlık guçlennce yapı lan operasyonlarda yasadışı or gut uyesi 168 müıtan yakalan dı. Operasyonlarda çok sayıda sılah da ele geçınldj Operasjonlara ılışkın böigelerın Sıkıyonetım Komutanlık larınca yapılan açıklamalar şoyle DİYARBAKIR Mardın ıl merkezi ıle Denk ve Mıdyat ıl çelennde sıkıyoııetîm guvenlık guçlennın son Dir ay ıçmde \aptiKİarı operasyonlarda ya sadısı PKK orgutunun 65 mılı tam yakalandı 7. Kolordu ve Sıkıyonetım Komuıanlığından yapılan açıklamada, yasadışı bır orgtit elemanınm sorgusu sonucu ya pılan operasyonlar sonucu yakalanan PKK mılıtanlan arasında, orgutun ust dıizey sorumlulan olan Nesım Kılıç, Is maıl Hakkı Dogan, Mehmet Aycıçek, Halıl Salhar da bulu nuyor Mılıtaniann Bıngol de çesıtü yerlere bomba atmak, parala mak, Muş ve Bulanık ılçesın de polıs memurlannm evleu nı bombalamak, cezaevınden orgut elemanı Necmettın Do gan'ı kaçırmak, bu sırada bır kız çocugunun olumune yolaç mak, jandarma erını ^arala mak, Elazığ'ın Karakocan ılçe sı Okçular koyu muhtarı Han Bozdağ ıle Yusuf Karan'ı oı durmek. Orta'nın Suruç ılçesınde 23 Nısan Çocuk ve Ulu sal Egemenlık Bayramını protesto etmek ve Turk bayraj&na gereken saygıyı goslermemek suçlanm ışıedıklen kayd* dıldı. Operasyonlarda 9 uzun narolulu sılan, bır makınalı taoanca, 11 çeşıtlı tsbanca, 5 aomba, 214 dınanut lokumu, 17 tah np kalıbı, çok sayıaa vasak yayın ele geçınldı. ADANA Gaziantep ıu Araban uçesaıde sürdurulen operasyonlar sonucu yasadışı bölucu bır orgutun 13 mılıtaıu yakalandı 6 Koıordu ve Süayonetım Komııtanhğından yapı .an açıklamada, sanıkıarın, bıl dın dagıunak. orgüte para temın etmek ıçın balktan zorla para ve kurban densı toplamak, Saıt Deiıoglu ıle Celal Kocaman'ı oldurmek. ev taramak ejlemlenm gerçekle$urdıklen belırtıldi. Sanıkların uzerlerınde 2 tabanca. bır kaleş nıkol otomatik tuJek 4 şarjor 4.S mermı bulundu Açıklamada ayrıca. 1T Kasım 1981 den ıtıbaren arazıye atılrnış olaraic 237 sılah, 65 sarıor ve 2053 uşek ele geçınldığı kavdea..dı. ELAZIĞ 8 Kolordu »e Elazıg, Maiatja, Bıngol, Turceîı, Muş, Bıtlıs Illen Sıkıyonetım Komutanhğı sorumluluk boige sınae çeşıtlı olay sanıgı lb lo*ı vakalandı Açıklamayd gore, sanıklardan 2sı Elazıg'da, 9'u Tuncelı QP dıgerlerı ıse Malazgırtte ya pılan operasyonlar sonucu ele geçırıldıler Operasyonlarda. 4 uzun menzallı tufek 30 mermı, <,ok sayıda dınamıt lokumu, bır tabanca bulundu Elazığ askeri cezaevindeki îsyana katılanlara cesitli cezalar verildi ERMER ERZURUM MERMER SANAYİ A S. l'INCİ TERTIP CC45 SABIT FAİZLİ TAHVİLLERİNI 7 OCAK 1982 PERSEMBE GÜNU SATIŞA SUNUYOR TAHVILLERIN NITELİKLERI: Tanviller tomamı hamılıne yazılı 200 adet 25000 T L ' I ^ «re 200 adet 100 000 TL'lık kupürler hallnda olup «0010011 25000 000 TL'dır Tanviller 13 ocok 1982 tarıhıne kadar yedi gun Süreyle satışta katacaktır Tah/illerın larrtamı 7 yıldo Itfa edıleceKtır Tarmller. 131 1884 tarıhınden ıtıbaren ışlemlş folzlerı Ile blriskte ietenıldığı on paraya çevnlebılır Ano paro ve faız ödemelerl yetktlı kılınacak bır bonka arecnığı ıle yapılocaktır TAHVH.LERİN SATILACAĞ1 BANKA: Hisarbank A Ş Merkez Şubesl Sivil ve askeri cezaevlerinde 125150 bin kisi olduğu acıklandı ANKARA. (Cumhurıyet Burosu) Sıvıl ve askeri cezaevlerinde toplam 125 • 150 bın arasmda tutuklu ve hükumlunun bulunduğu ocıKlondı Danışmo Meclısı'mn onceki Çunku bırle$ımınde cezalorın ınfazı hakkındakı 647 yasanın bozı maddelennın değ ştırılme sıne ılışkın tasan gorüşulurken Adolet Bakanlığı Mustesar Yadımcısı Kemol Tekerek ve Konunlar Araştırma Planlamo Genel Muduru Kemolettın Alt Keşıfoglu Donışma Meclı • sı ne cezaevlerın9 ıhşkın bılgı verdıler Keşıfoğfu Turkiye'dekı tüm cezaevlerinde 90 bın hukümlü ve tutuklu bulunduğunu Askeri cezaevlerinde bulunanlann da eklenmesıyle bu sayının 125 150 bını bulduğunu acıkladı Sıkıyönetim mahkemelerine gecen yıldan 10 bin dosya devredildi ANKARA, (Cumhurtyat Burosu) Sıkıyonetım Askert Mahkemelennde 1982 yılıno yaktaştk 10 bın davo dosyasının devredıidığı oğrenıidı. 12 Eyiul 19&0 torıhınden 20 aralık 1981 torıhıne kodarkı donemde Asken Mahkemelere 26 bın 860 dava dosyası Intıkal ettı Askeri Mahkemeler bunlardon 17 bın 671'ıni karara bağladı 1982 yılıno 9 bın 189 dosya Intıkal ettı Bu tanhler orasında 24 bın 625 kının tutuklu 1997 kışının gozcltındo bulundurulduğu belırlendı Başbakaniıktan edinılen bılgıierde 3 bın 649 kışının de hükumlu okJuğu beltrlendl Sıkıyönetim Komutantıkları Asken Savcılıklannda bu do^ m ıcmde tşkence sovı ıl« 370 dosya ocıldı Bunlardon 110'u hakkında kovuşturmaya gerek olmodığı belırlenlrken, 43'ü hakkında hazırlanan soruşturma dosyalan oskerl mahkemelere Intıkal ettırlldl. Işkence ıddiaian ile ılgıll otay larda mahkemelerde gorülen davalarda 28 guvenllk görevlısi tutuklu. 69 guvenlık görevllsı tee tutuksaz olarak yar gılonryor. Zeynel Abldin Ceylan admdakı sanıgı ışkence yaparok ölduren Komser Muavınl Mustafa Hosklriş, 14 yıl hapıs cezosmo mahkum oldu. 70 SANIK fCİN ÖLÜM CEZASI Öte yandan, onılan tarihlar arasında Sıkryönetim Askeri Mahkemelerl 70 sanık hakkında ö!um cezası verdi. Buntordon 27'sl halen Askeri Yorgıtay'do Inceleme aşamosında. Bu cezalardan 18'i Askeri Yar gıtayco bozuldu, 25'l Ise onery landı. Onaylanan olüm cezalarındon 17'sı Mılll Guvenltk Konseyı'ne mtikal etti. Bunlardan 14'ü onaylandı, Ormylanon ölum cezalanndon 10'u mfaz edıldl. Hakkında ölum cezası venlen sanıklardan 4"u haten firorda bulundukkjn İcın ınfaz yapılmodı ERMER ERZURUM MERMER SANATt A.Ş. NOT: 5 ocok 1981 tarıhll gazetemızde yayinlanan avnı tlonoo Mermer Sanoyl, Merkez olarak çıkm'ıştır. Doğrusu MERMER Sanayı'dır. Düzeltir özür dıleriz. ANADOLt PINAR1 Gddede 11ül Ocak tanhterl arasında duıenlenecek Turk Haftası başt» Uışişleri Bakanlığı \e Turizm ESakanlığı olmak uzere. TRT, TH\, Tunng ve Otomobıl Kunımu ıle Altınyüdız BeMnen Grnbu. Avkut Haücılık \e Etap Otelleri Ue Snııdl \rabıstandan TPCC şirketi \e Alhamra Nov» • Park Otellen is bırligı «e gerçekleştirilecek. PTT Genel Müdürlüğünden MÜFEHİS YARDIMCISI ALINACAKTIR PTT Genel Müdurluğu Teftış Kuruluna. erkek adaylar arasında rapılacak srnavla yeten ltadar Müfettîş Yardıması alınaca&tır. Yazıh smavlar 11 ve 12 Şubat 1982 tanhlennde Ankara. Istanbul ve tzmrr'de yapılacaktır. Kazananlar aynca kendilerine bildırilecek tarihte An kara'da sözlu sınava tabi tutulacaktır 1 Smava katılabılmek için a) PTT Personel Yönetmelığının. Kunıluşta söreve alınacaklarda aradjğı gensl mtehklen tasunak. b) Huktüc tktisat Sıyasal Bılgiler. tdart Bilimler ve îsletme Fakültelenyle. OJ5TÜ Idarı Ihmler Fakultesı, îkbsadi ve Tıcari îhmler Fakul te ve Akademılerindea eğıtım programlan iübanyle bunlara denklığı, Mılll Eğıtxm Bakanlıfınca tamnmış yurüçı v© yıırtdışı fafculte ve yüksek okul larmdan bırini bitırmış otmak. c) Sıdl. karakter. sağlık durumlan ve temsıl nıteüğı ıübanyle Mufetbşhğin gerektirdıgı yeterlıkte bulunmak. ç) Eylemiı askerbk hiztnetınl yapnuş veya sınav tanhınde ertelenmiş olmak. d) 111962 tanrunde (30) yaşuu doldurmamış olmak. e) Dığer resml kurum ve kunıluşlara mecburi hizmet yukumlülüğü biılunmamak veya meoburl hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş obnak, f) Bu amaçla Riıruluşun açmış olduğu sınaviara bırden fazla gırraemış veya bırden fazla gırmekle bırhkte. hıç başansızlıga uğramamış bu lumnak. Gereklr 2 Sınav konuJan ve gerekli bügileri kapsayan broşür. Ankara'da PTT Genel Müdurluğu Teftiş Kurulundan, veya Adana, Ankara. Afyon. Aydın. Baükesir. Bursa. Çankın. Diyarbakır, Edirne Elaağ, Erzurum. Eskişehır. Gaziantep, Isparta, îstanbuL îznrir. Kayssrl. Konya, Samsun, Sıvas, Trabzoo ve Van PTT Bölge Başmüdurlükiertnden sağ laaabilır. tsteyenlenn adreslerıne de göndenlir. 3 Istekliler. dılekçelennı ve gerekli belgelert en geç 121982 günu akşamına kadar. PTT Ge nel Müdurluğu Teftış Kurulu Başkanlığina ver meü veya bu tanhte ele geçecek şekılde göndennehdır. Duyurulur. (Bosın 25994J 10681 "Yeni NesiLin 6. Kolordu ve Sıkıyönetim bölgesine girisi yasaklandt Cidde'deki Türk Haftası defileleri HaremSelamfık,, usulüyle sunulacak Seüm YALÇINER ^an basın topıantısuıda Bev men yetkalısı Kenm Kenmol «Tnrk Haftası»ndfl sunulacak gıysıler hakkında bılp veri'Ken, «Yoresel ve seleneksel ahskanbklan dikkate alarak mo deller oluşturdnklannr» soyleaj. Kenmol, Cıdde"ye gıdeces olan bır mankemn uzenndekı pece gı\"sısını tanıtırken de «Gorduğunuz gîbi, bu tovmld oldukça dekolte savüır. Yaka •ion derece treniş ve belde bırle •sıvor. Yırönaç ise iddialı an cak etek uznn» dedı Kenmol dost ve kardeş Suudı Arabıs tan'da bayan gıvsılennm ye'e ve konuma gore farklıuklar gosterdı#ını ve sokaklarda sa dece gozlennı açıkta bırakan gıysıler gıyen nanımlann evlerınde çok rahat gıyınebıldıklennı îıatta Avrupa'ya gıderken uçakta gıvsı değıştırdıklermı belrrttı. «HAREM SELAMLIK» Cıdde'deıa deîıleîerjı «Ha rem Selamlık» usulu lacağmı ve erkekler ıçrn lacak defılelerde de bavan gıy sılennın sergıleneceğım anlatar Kenmol, «Turkiye'den Anado lu Pınan» adını taşıvan «Turk Haftası»nın ulkemızm potansı velını tanıtmava yonelık oldu gunu vurguladı. Avkut Halıcaliıc kumluşunun temsılcıst Levent Bınat ıse «Tnrk halUanrun nltellk «çısindan Iran halılanvia rahatlıkla yanşabilec«tuıı, aacak ma alesef Iran halılannın bu k o nuda yaygın bır une sahip oldugunu, bn oedenle Tnrk halıcılığmm yun değü ipek turunde sergıleneceğmı» belırterek «Metrekaresi 250300 bın Ur» olan ipek halılann Cldde'de bu\uk ügi soreceğlni umduklannı» sojlecı \IERCniEK ÇORBASI, PILİÇ TOPKAPI «Türk Haftasurıoa Turk vemeklennı siınacak olan Etap Otellen aaçılan başta Raşıt Oz demır, Hakta pmarbaşı ve Omer Özcan'ın da mercımek çor oasından «Piliç Topkapı> \e «Talaş Kebabuna kadar çeşıtu yemekler hazırladıkiannı açıklayan Etap Otellen yonetı01 sı Aydogan Hakman, «CSdde'ıleki konuklann, damak tadların» çok vakm olan Turk vemekleruıı beçeneceklerinı umluklarını» bıldıroı. «Türk Haftasunda aynca Tekstıl Ürunlen Sergısı, Turjî 51 Halllan Sergisı. Ozan Sağdıç'ın «FotoğraHarla Türkive» sergısa, Prot Emın Bann'm «Hat SanafUn» sergısı, Suna öuzer'ın «Kütahya Çinileri ve \bajur» sergısı. Mehpare Akbaş'ın «Cam Tezyinatı» sergısınjı sunuıacağı aa açıklanaı. Türkiye, Ermeni terörist Kjlimciyan'ın duruşmasına müdahil olarak katılıyor AVKARA (ÜB*> Adalet Bakanı Cevdet Menteş, Turkıve'nın ılk defa müdahil olarak katüacağı Marsüya'dakı dunış ma ıçın Pransız bır avukatla, anlaşma Imzaladıgını soytedı. Adalet Bakanı Menteş, Ulusal Basın Ajansına verdıği demeçte. Türkıye'nın Bern Buvukelçısı Doğan Türkmen'e sılahü saldında bulunarak, yaralayan Ermenı teronst Kıl'mc. van'ın duruşmasının 22 Ocakta Marsslya'öa başlayacağını belırterek şunları soyledl«Tttrkiye'nin Bcrn Bürnkrtçlsi Dofan Tnrkmen'e sılahla &al dıran ve yaralayan Ermeni terörist KilimcManın duruşmasına TBrki^e ilk defa müdahil olarak katilacak. Fransız yasalanna göre ba dnrnşmava Türkıvenin müdahil olarak k»tılabilmesi icın, Fransn; bir avnkatla anlaşmasi serekivordu. Dışisleri Bakanlığı bu konoda bir tatam RÜisunlerde bulunarak Fransız avukat Wîdcal f^ace ile anlaştı. TürkiyeVI Mar «ölva'rtaki dnrnsmads bn svnkat tetnsi! edeoek. Idalet Bakanlığı olarak dnrnşmava çofc önem veriyornı, amacmus dnnvadaki tum suçlulann cezalandınlmasıdırj» Suudl Arabistan'ın Cidde ken tlnde yapılacak Oıan «Turk Haftasonın defılelen, TUlrk mo cia dünyasmm artık unutulmuş olan bır vontemı laülanmasma vol açacak Defıleler, «HaremSelamlık» usulu sunulacak ADANA (Cnmhurivet Gün«v Frkeklere ayn, kadınlara v r tUeri Burosn) «Yeni Nesıl» duzenienecek olan defıleîendp gazetesının 6 Kolordu ve Sıkı sadece gozlerı açLHta bırakan vcjnetım bolgesıne gırışı ıkıncı muhafazakar jıvsılerden go bır emre kadar vasaklandı ğuslerı bele kadar gozler onu 6. Kolordu ve Sıkıyonetım re seren mvaletlere kadar «de Komutaplıgı Basın ve Halkla ğiMk» mode'ler bulunuyor Illşkıler Subesınden konuya Cdde'de 1122 Ocak 1982 ta ılışkın olarak iapılan açıkla nhlen arasında duzenienecek naa şojledır. «Teni Nesil fsımli çünlük %%• olan «Türk Haftası»nı basta tnşışlerı Bakanlığı ve Tunzrn. zetenin son gunlerdeki yayınKultur Bakanlığı olmak üzere lannda halkın dını mançlanTRT. THY Tırrkıye Turing \e nı ıstismar ve laviklik ilkesinı O*omob!l Kurumu ıle Mhnvıl ıhlal edicı \e huzur bozucu nıdız Beymen Grubu, Avkut Ha telikte sivası amaçlı, bölücö lıcılık ve E'ap Otellerr Suud! bıslartıcı malu^ctte neşriyaı A.rab stan'dan TPCC şvketı ı e vaı«<ıçı te«hıt edilmistir Alhamra Nova Park Oellerı Bu nedenle tstanhul'da mün îbbırlığı gerceklestîrecek. teşir adı şrtçen gazetenın 6. Ko DEKOLTE Trv<»LET, lordu ve Sıkıvânetim Komutan «CZTV» ETEKLt lığı sorumluluk bolsesine soAltınyıld'z Bevmen Grub'j kulması, daçıtılması, satılmasi ıle Etap OteMerı ve Avkut H> 6 ocak 198^ tarlbınden itibaren lıcıiık kuTulusunun dun yaptık ikinci bir emre kadar yasaklanmıstırj» GÖSTEKt SANATEDEBrYA7 ARKADAŞ1NDAN ZORLA SİGARA ALDIGI İÇİN YAĞMACILIKTAN YARGILANAN KİSİ BERAAT ETTİ Ç.4N4KKALE, (Cnmhuıiyet) Arkadaşı Erdoğan Özksn'm elmden zorla çekıp aldıgı bır tek sıgara yuzunden yagmacıliK suçundan 15 yıl hapsı istenen Enver Çetm beraat ettı Olay bır sare once Bayramıç'te meydana gelmış ve açılan soruşturma sonucu sanık Enver Çetm Çanakkale Agır Ce za Mahkemesme sevk ecülmış tı. Canakkale'de yapılan duruş•nada Savcı Cevidet Volkan, olavın ıkx arkadaş arasında b:r &aka sonucu mevdana geldığı nı. zora 'başvurmanın soz konusu olmadığını behrterek sa nığın beraatını ıstedı Sanık Enver Çetın'ın TC va asının 495. maddesinin 1. fck rssına gore yagmacüık suçun dan 15 yıldan az olmamak ü«e re cezalandxnlmas ıstenıyordu. 12. 4SLÎYE HUKUK HAKİMLİĞINDEN 1980/748 Davacı Habçe Koç tarafından davalı Ismaıl Koç aleyhıne açılan bosanma davasmda; Yapılan arastırrealara rağmen adresı tesbıt edılemeven davalı tsmaıl Koç adına ı^nen teblıgat yapü masma karar rerllmjstır. Adı geçenın duruşmasınm bırakıldığı 152.1982 gunü saat 1100 de mahke memızde durusma salonun da hazır bulunrranız veva kendmızi bır vekılle tenv sıl ettirmenra DAVETTYE TERÎNE GEÇERU OLMAK üzere ılanen tebhğ olunur. I LAN SOSYAL SİGORTALAR KURUMÜ ISTANBUL SATINALMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Kurumumuz Sağlık Tesıslerının ıhtıyacı Rusch marka Sıhhî Malzemeler teklıf aıma usulu suretı ıle satın alıracaktır 2) Ihaleye ıştırak etmek ıstıyen fırmaların idarı Şartnafie esasları dahılınde hazırlıyacakları teklıf mektuplannı engeç 211 1982 perşembe günö mesaı saotı sonuna kodar Beyoğlu Kalvoncu Kulluk Caddesi Mallı Han'dakı Mudürlüğumüze vermelerı veya aynı gün ve saatte buluncurmok uzere posta ı'e gondermelerı gerekır. 3) Postada vâkl gecıkmeler kobul edılmez 4) Bu fşe aıt Idarı Şartname ve ıhttyaç lıs'esı 1 No'lu Satınalmo Komısyonumuzoa mesaı soatlerı dahı I nde gorülebıilr 5) Kurumumuz arttırma. eksıltme >.e ıhale kanjnuna labi olTiadığındon Ihaleyı yapıp yapmamakto veva dıledığıne yopmakta serbesttır. (Basın: 28334) Tecrübeli Öğretmen Orta ve Lıse bğreBcUerini Paık ve Matematık'ten yeöstınr. Ogrenoıyi okuluuda takıp eder. Tel.: 23 02 46 ŞAHIN KAYGUNve MEHMET BAYHAN profesyonel ve amatör fotoğrafımızı anlattılar GÖSTERI'nin ocak sayısında ISTANBUt TEKNIK UNİVERSİTESI REKTÖRLUĞUNDEN 1131 sayılı ruhsatnoms diploması kaybolan PhıtıPe Reıtz Poiytechnıkum Akademl Fur Angewondte Techmk Okulu 30 Eylul 1971 donemı mezun larmdan Huseyin Uzer'e dupllcat ruhsatname veri leceğı bu husustakl yonetmelığın 6 maddesı uyarınca ilan olunur. (Basın: 31) DUYURU • Ku$tepe Usesl Koruma Der negınm yülık olağan kongresl 241.1983 eksenyet olmazea 31. 119932 parar gunü saat 11.08 de okul salonunda yapüacaktır. Dcrnek Yönetim Kvrahı GÜNDEM: î Açılış ve saygı dtırusu 2 Divanm tesekkülü 3 Çalışma ve djğer raporlaraı okunması 4. Eski yonetımın lbraa, jenl yoneticUerin seçtrnı 5. Raporlann tenladı ve dflekler. • !TÜ Mühendıslık ve M,rvarlık Fakultesı Makına Bo (umü rrezunu olduğumu gos tenr. 15 ekım 1972 tarıh 3545 sayılı dıplomamı zayf ettım Yenısını alacağımdan hukümsuzdur. M. Kemal BENCİKÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog