Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

6 OCAK 1982 EKONOMİ Cumhurıvet 5 EKDNOMİDE GÜNÜN AYNASI Geçen ytl piyasaya 386 milyar lira sürüldü ANKARA (a.a.) Geçen yıl piyasaya 3S6 mılyar dört mılyon Ura surüldüğü bUdırildi. Tedavüle çıkarılan para mtktarı 198i yılında. bır öneekj yıla oranla yüzde 38.7 arttı. Alınan bilgıye göre, 1980 yılında. piyasaya 278 müyar 600 mılyon lıra süniı dü. 1931 yıiında ise bu raickam, 386 milyar dört mil yon iiraya ulaştı. yetkililer, tedavüle çıkanlan para tnik tarında 1981 yıiında 107 milyar 404 mılyon Iiralık bır ar Uş görüldüğünU kayaeraıer TEKEL, 286 MİLYONLUK STOK TÜTÜNÜ YAKMA KARARI ALDI İZMİR, (Cumhuriyat EQ» Burosu) Tekel. eecmiş yıılardan kalma 6500 ton stck tutunu yakma kararı aldı. Tekel Genel Müdürluğü. ozel fırın ımali yoluylo tütunlerın değerlendırüeblleceğını, ancak bu alonda yapıiacak yatırımın yuksek olacağım dıkkote olarak tutünun yckılmasının daha ekonomık oıacağı kanısına vardı. 286 mılyon degenndekı tütu nun yakılmosı konusunda Yap rak Tütün Bakım ve İşleme Şubeeı Muduru Mustafo Gur tarofından Tekel Habeneri Der gısine yopılon ocıklamada şöy le denildi: eG«çmi? piyasa dönemlerin de ve özellikle 1975 78 77 78 uriınu tütünlerin vasıfsız olanları yakılmıçtı. Bu yo!o gı dilmesl.ie destekİBme olım politikalarınm genel esprisi olan 'Son yaprağma kadar satın olma1 anlayış ve uygulaması yol açmış, bu anloyısın diğor bir sonucu da, uretimın vasrfsız tutun yetlftiren alonlaro kayması oimuştu. Aradan gecen yıllor iclnde süratte değişen tüketici taleplerine cevap verebilmek İcin harcamalorımırda kallteyl sağlayacak yüksek nevili tiıtunlere yer verilmesi ile düsük vasıflı tütünlerin kul lonım oranı dcraîmış, giderek kalmamıştır.ı Dört kararnamenın verdığı yetkiye dayanılarak Tekel buıı yesl ıcınde yapıion çalışmalor da bu tutunierın ımha ve değerlendirme olanokları oraştınlmıştı. Soz konusu calışmalorın sonucu Mustafo Gur tarafmdan goyle acıkiandıBu cahsmalor sonucu selülüz. boya, ceşitll organik asitler phitin nlkitln. sulfat vı.. gibi yoltarlo değerlendirm» imkanları orostırılmış, sonuc olarak özel fınnlardo tülünün vakılma», yoluyla ımhasıylo, yan iırun olarok elde edilebtlecek potosyom karsonatın kristol cam sanayllnde kullanılabileceğl anloşılmıştır Anılan tütünlere Ikl yılda yapılması kacmılmaz masrafların tütünlerin bugünkü d«ğ«rlnln tkl kotına ulaşacağı h«»ab( Im rtayı ekonomlk kılmı?tır.» 268 milyon Uralık stok tutunün stok noktalan olan Malatya. Adana. İzmlr, Samsun ve istanbul'do oluşturulacok rıeyetler önönde yakılmak suretiy I» ortadan kaldırılacağı oğrenlldl. Özal: Türkiye'ye dışandan hayranlık ve kıskançlık başladı ADANA (Camhwty«* OAney ÎDert Bfiroro) Devlet Bak»m ve Başbakan Yarduncısı Tur gut önl, ülkemizin ekonomüc durumuuun gittikçe dü»ldI8ial ylneledikten başka, bankalann mevduatlan falz oraulanm bnümüıdeki yıl düşüreceklerinl saztdı£mı bildirerek, «TBrMye*ye dı?and»n luıjTaalık ve k»lk b ^ t dedi. Adana"nın dü?man kurtuluşu törenlerine de katılan Devlet Bakaru ve Başbakan Yardımcası Turgut özal, sayıl»n 30(Wi toulan sanayici, öıracatcı, tttccar, imalatçı, çtftç: ve çeşrtll ijadamlanyla bir top lantı yaptı. Adana Sanayi Odası Bsşfcar: Vekili Mnstafa Piyale yaptıfı konuşmada enflasj'onun önîen diği yolıındaki iddialann yanlış olduğunu, sadece enflasyonun baakı altma alındıftını o'ne sürdU. Enflasyonun durdurulması için üretim artışının gerekll olduğuna deginen Myaie. • AD.4NADA IAPILAN «»LANTlDAKt KONUŞMAOLAR ENF1ASTONUN ÖNLENMEDtĞl, SADECE BASKI AtTlNA ALINTJIGI, ÖZVEBtNtN ÖZEt SEKTÖRDEN BEKLEÎ*DtGl, ' VE31Gİ DENETİMLERÎNİN ESNAF VE SANATKARI TEDtRGtN CTTtGt ÖNE SÜRÜLDÜ. yüksek faiz politikasının Orettmi eıyçelledigini. güç durumda olan sanayinbı gUçlUkle «tvakta kalma mücadelesl verdigtnl aöyledi. ölğer lcunıluf temsilcileri de faiz orazüannın yüksek oluşundan yakırurlarken, Adana Ticaret Odası Mecüs Başkanı AU Aydın Gülcüler, karma bir ekonomik sisteme dayalı politika izlenen ÜUtemizde ssamaru gelince özverinin özel »ektörden beklendigini, ancak devletin de Jcendisine düçen görevi yerine getirmesi gerektiğini sa vundu. Esraf ve Sanatkftrlar Demek leri Birlifti Bafkaru Hakkı Başman da vergi denattmlerinin esnal ve sanatkan tedirgin edici boyutlara ulaştı^ını belırtırken, Ziraat Odası Baştonı Nedim Glrmen ve Çiftçi Birligl Baak&nı îzzettin özğiray da tarımda girdi maliyetlerinln giderek artuğına değindiler. Her ikl konuşmacı özellikle giibre fiyatianıun yüksek oluşundan da yakmdılar. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı TurRut özal, istem ve önerilere yanıt niteüğindeki konusmasuıda, ülkemizin 12 Eylül 1980 öncesi ekonomik durumu üzerinde duröu. Özal, izlenen ekonomlk politika sonucu enflasyon hmnın aça^: dognı oekllerek yıl sonu itibariyie yüzde anara kadar düçtü>ünü, ihracatın büytik ölçüde artagmı söyledi. Milll gelirde yüzde 4,4'lUk reel artı? saglandıguu. vurgulayan Turgut Özal, «TttrMye'nln bu iyrye dofcru flden danımuna diîanda hayranlık ve kıskançlık başUmstır. Dünyanın çok kötfi » r t U n lçerWnde konjonktürfin tüm dflnvada geriye rtttifct btr devrede Tttrktye'rdn Uvacatnnn artman enteretan bir durumdur» dedi. özal, tais oranlannın yüksek oldugu yolusdaki yakınmalara vanıt verirken, «Paiziert «ın'l oUrmk Indlrir, kredileri arttırırsak yeniden bagladıgıınig noktays gellriı. Ancak. önümfiz dekt Til faizleTiıı dn?ariılebUeceğini sanıyonmı» dedi. Yapılan rergi düzenlemeleri tizerinde de duran Turgut Ö2ial, aynca konuşmasımn son bölümUnde bu yıl kahve ithal edilecetini büdlrirkea. Ziraat Bat!ka?rnm çiitçiye vöneîik kre dl rnlktarını da arttıracağım büdlrdi. IMF, faiz oranlarını düsürdü Ekonnmi Ser\i»l Oluslararası Para Fonu'nun laıî oTanlarıru dıişürdüğü açıklandı. Amerikan AF aiansının haberine ?öre MF OZP! Çekme Haklan (SDR) iftr. î a « oranSannı jüîde !3.99'dan yüıde 11. 63'e tndirdi. TAÎF'nJıı taiz oranlan, ABD, Batı Almanya, Japonya, tngütere ve Fransa'nm lS81'in son üç haîtasındaki kısa vadeli faiz oranlanns' gore belirie niyor. ANKARA (UBA) 1981 yılındo OECD ülkelerı ıthoiotımızdo birınciliğı aldı. Dev:et İsîatistik Enstitüsü (DİE)'nün 1981 İlk dokuz ayının vertlerine göfö. toplam 5 mıtycr 342 mılyon dotorlık ithalat yapan Türkıye, bu ıthalatın 3 milyar 498 mılyon dolorlık bır kısmım OECD ulkeleriyle, 2 milyar 138 milyon dolorlık bır kısmını ıse. AET ülKeleriyie gurcekleştirdı. 1981 yılında AET ulkeı.erıyle olan lihalatımı^ gecert Vilo oronlo yüzde 11'lık Dir ozolrro gosterdı. ANKARA (ANKA* 1981' tn ilk 10 aylık döneminde 230 yeni bânk» şubesı açıldı. Böylece, bankalann şube savtsi 6.205'e ulastı. Tür kiye Eankalar Birligi verUe rine eöre. sözkonueu süre içinde bankalann iti'oari sermayeleri 57.015 milyon Iirahk satıs kaydederek. 31 Ithalatia OECD ilk sırada 10 ayda 230 banka subesi ekirn 1981 tariht Uıbariyle 173.901 rrulyon İiraya ulaştı. Bu arada.. bankalann ödenmiş sermayeleri 29.129 milyon Uralık artışla 97 milyar 78 milyon liraya vükselirken, mtiyat akcelerı 5.148 milyon lira artarak 26.361 milyon lira olarak belirlendi. Philips'in iase, ısınlı plagı piyasaya cıkıyor Ekonoml Servist Hollanda elektrücli aletler şirketi PhiUps, 5«ni «ir pfcüclannı bu yü sonuna, dogru Avnıpa piyaSBlanna süreoeglni açudadı. Bu plaklarm 103 a n . capmda olduklan, laser ısınıyla çaldjklan ve yüzlerinin herbinnin bir saat sürdögü belirtiliyor. Yaklaşık 600800 dola ra rralolacaV: bu plaîdarrn B. Almanya'da Hannoveı kentindeki biT îabrikada üretilecekleri bildirildi. Öte jrendan Fhilips'in en büyük iki rakibi Sony ve Matsushit» ile birlikt* taşınabiUr ekranlı bir minı video kaset yapımında «nlaşmak üzere olduklan belırtiliyor. 3 üretici şirketin de video üretiminde değişik sistemler kullanıyor oi ınalannın ortak bir standart saptanmasmda güçlük iere neden olacagı vurgu lanıyor. Ekonoml Servisi Goodveor Lâst.kleri T.A.Ş. Genel Mudüru Donıel J. Fearn Turkıye'de uyguianmakta olon ekonomik polıtikcnın «cok iyi du$ünülmü> ve planianmış» olauğunu soyledı. 25 ocak 1980'den bu yanakı ekonomık uygulomoların Türk ekonomisının uzun dönemde ıstenilen duzeye erişmesını sağlayacağı gorüşünü sovunan Daniel Feorn «Özaı ve arkadoşîorının uygulomolorıyla llgjll olarak ele?tlrilebilecek hsrhongj bir husus goremiyorum» dedı. Bu polıtıkonın 1982'de de kesintisız surdürtıimesinı isteyen Goodyear Genel Mudürü. cHatta aynı uygutamalann Türk ekonomtsi refaha ulofincaya kadar sürdürülmesini savunurum* dedi Coodyear istikrar önlemlerini desfekliyor Bodur: Batan batsın felsefesi sürerse 1982, 1981 'i aratacaktır İSTANBUL (THA) iatantul Sanayi Odası Mecüs Boşkom Ibrohım Bodur. «Ekonomide kaptanlık yapanların kaptonhklarını göstermelerini» ır,tedı «Batan batsın, kalon kalsm gibi kotı tulumlor devam ed«r»e, 1982 yılı 1981 yılını aratacaktır» dedı Bodur. kücuk bankalann «ermoya artınmına gltmemeleri durunıundo. «Plyaaodan cekllmek zorunda kolocaklorını» do soyledı. İbrah^m Bodur, 24 ocak 1980 tarihinden bu yana uygu 'onon ekonomik kararlara temeide korşı olmadıkiarını ter sne doğru bulduklarınt vurguladı. Sözkonusu korarîarm ba{• ekskiikieri taşıdığını, bu eksıkliklerin giderümerresl nec'eniyle ternel politikadon sapmclar olduğunu belirtti. Ibrahim Bodur, 24 ocak kararlarınin bazı sksikleıini giaermekte gec kalındığmı bel'rterek, bunun da kararlann tumunü zedelediğim savundu Öiellıkle para . kredı poiıtıkcsmda bazı eksıklikierm uzun sure gündemde kaldığını söy!e sürdürmüştür: «Türkiye'de mevduatlaro uy gulanan yüksek faiz politikosı ve banka bonker lllşkisl bazı gereklt tedbirler alınmadan uygulanmoyo boelandı. Sonuc darok işte bankerlerin durumu ortada. Biz öteden berl banka ve bankerlerin eşit durumda olmadıkiarını, bankerlerin komımlanmn belirtenmesî lazım geldlğini söyiedik. Bankalar toplodıklan mevductların yüzde 50'slnl Merkez Bankası'na yatırırtar bankerler vaiırmazlar, bonkalar ?u kadar vergi verir^r. bankerler vermezler, bu alandokl katı zlhniyetten de ortık vazgecllmetidir. Bankerler» (Dşkin olumlu düzerılemeler boşlamıştır. Ama bunların kararlılıkla sürdürülmesl cerekmektadir.» Parakredi pohtıkasındo vcpıian hotaların bonkerler ocısmdan olumsuz sonuclarını vermeve başladıpını vurgulavon Bodur «1982'de bankalar icin de ba7t endişeler taşımok tayım. Bonkerler ve bankalar tcpladıkiarı parayı kullanmok• to, cerive vermekte. faizinl 6demekte kredi faizlerini parayı kullancn klsiden almakta buyük zorluk çekeceklerdlr.* ANKARA (ANKA) Irak lle Türkiy« arasındaki 981 km. uzunlugundaki Botaş Petrol Boru hattından 4 yılda toülsm R4.5 milyon ton bam petrol oompalandıSi bıldirildi. Kısa adı BOTAŞ olan Bonı Hattı ile Petrol Taşıma A.Ş. yetkuilerinin verdigî btlgiye göre, 25 ma yıs 1977'de hizmete giren petrol boru hattnv'sn aynı IrakTürk petrol boru hatiı jil tcpiam 4,J mılyon ton ham petrol pompalandı. Çeşitii gflvenlik önlemleri ile korunan petro! boru hattımn Türkiye'deki bölümür.de üç adet pompa istasyonu bu lunuyor ve dünyanın en uzun ve en modern bonı hat larmöaîı birtsi savılan hu boru hattınm vıllık 35 milyon ton ham petrol taşvma kapasitesi bultınuvor. Corum 'da keci kesimi artınca et fiyatları 180 liraya düştü Mehmet TUNABOYLU CORUM Kosap vitrinlerındekı kocaman beyaz köğıtlorın «Etln kilosunun 180 lira» cldugunu muldeledıği Çorum' do son aylarda oladanüstü bicımde 'kecı katliamı' yapılıvor. Hemen rter sokakta, semt cralarmda keci sürülerine rast lomak olası. Hem de okıl almoz fiyatlarla... Yıt'ordır gecimlni k«cı besl^yerek sağlayan üreticl bugün ağılındaki son keciye varmcaya dek elınden cıkarmak istiyor Kış mevsimi neten'ryle postırmo v A sucuk gereksinıminı karşılamak isteyen halk ıse, durumdan hoşnut. kesesinin elverdiğince bundan vorarlanmak istiyor. Keci kesımınm oloöanusîu boyutlara utcşmosı koyun ve E'ğır eti flyatlanm da ister isremez etküiyor. Su ando Corum'do bir kılo kovun elı 250 bir kilo sıflır eti 280 lirarlan sotılryor. Keci e't Ise 180 lıra. Bu oeclcı ucujlu^un ne kor*or süreceâi b'Mnmiyor Ancck birkoc av sonra ef fiyatlcnnın veniden tırmapmnya baslavacaSı kesin. Doların deger kaybı sürüyor ANKARA (ANKA) ABD dolannm. 1981'tn son gimünde başlayan deger kaybetme egilırni dün ae devam etti. Frankfurt pıyasasuıda dolar, 2^338 mark duzeyme indi. Mark uort gün önce 2.2548 düzevmdeydi. Gözlemcıler, Batı Alman markının riolar karsısındaki defer kazanımmın. Polonya'daki olaylann yatış masıyla bırhkte başladığını belirtıyorlar. Zeytinyagı dışsatımı İZMİR (UBA) 1981 yılmda zeytınyağı dışsatımında 59 milyon dolor gelir elde edıldiğt bellrtildı. Izmir İhracotcı Birlıklen yetkıülerinden alınan bilgiye gore, 1980 81 sezonundo yaklaşık 10 bin 500 ton dokme. 41 bin 500 tonu yemekltk zevtinvağı olmak üzere toplam 52 bın ton zeytinyagı dı$sottm bcğlantısı yopılcrak gercekleştirildı Bu sezon dokme zeytinyaöının tamamı AET ülkelerlne yapılırken kutulu yemeklık yoğı dışsatımicrının Libya. Sovyetler Birligı. Polonyo. Batı Almonya, Iron ve Bulgorıstan'o yöneldifll bildırildf. Bir öncekı sezona göre de zeytinyagı dışsatımı miktor v e değer olarok do önemü ortıs gösterdı Bankacıhkta tekellesme tSTANBLL JTHA) Bazı bankalann yüksek oranda 6ermay« artınmına gitmelerinin »kflçük bankalann ortadan kalkmaem» neden ola ca|ı» öne sürüldü. tstanbui Üniversitesi tktisat Fakül'e sl öjjretim üyelerinden P«> fesör Erol Manisah. «Bu uy frularna bank&laTaramnda ro nınln erlfrrmelere TOI açacaktir» derken Doçent Burhan Şenatalar uygulamanın. Ben rekabetten tekellfşmeve dojru WT süreci hızlandıracağım» söy ledi. Profesör Erol ^ıIanlsal^ Türkiye'de bankalann smai istiraklerı olduS;ına deginerek «Banlalardakl serm»y* artınmlannın hn mal) büvüklfifclrre ulasması mal! t* merkîizfin endöstrîyel tenıer küze dönüşmesine yol açacaktır». dedi. Bankerler Birliği: Batan bankerlerin bir an önce ortaya çıkmaları sağlanmah ANKARA, (THA) Bankerler Birliği Oerneğı, «Batan parolorın kurtulmosı İcin gerekli tedbirler, batmayı onleyici ted birler ve ödeme gücü olon, dürust calıçan bankertlk kuruiuşlorınm yaşatılması» konusunda Mıllı Güvenhk Konseyi'ne bir rapor sundu. Dernek Başkanı Hüsnü Goc menoğlu tarafından hazırlanan raporda. «Batan bankerlerin bir an önce ortoya cıkmasmın sağlonması ve bunlarla ilglli Jdll ve moll taklbatın durdurulması» ıstendl. Maliye Bakanlığının yayınladığı son tebliğie, 200 milyon lira olarak belirlenen bankerdk kuruluşlorının asgari sermo ye haddinin, 50 mllyon liraya Indirilmesi ve sermaye tavanının 500 milyon lira ile sınırlandırılması önerüen raporda. bankerllk kuruluslarmın devlet tah\riil sotmolannın zorunlu rta le getirilmesi gerektıği savunuldu. Raporda, botan paraların kurtulması icm olınmas» gerek lı önlemler şoyte sırolandı: 1 Batan bankerlerin ilk önc« ortaya cıkması sağlanmalı, 2 Bunlarla İlglli odli ve moll takibattar durdurulmalı, 3 15 gun veya bir ay İcin de İlk önce alacak ve borçlular v« bankerin mal varlığı tes pit edilmeli, 4 Kendilerine borclorını odeyebilmelerl icin 6 aylık bir süre tanınmalı (mallarm degerine satılması ve alacakların tahslll icin), 5 Satılon malların ve tah sil •dilon alacaktonn bir bonkada veya müşterilerden kurulu bir heyette toplanmatı ve her ay tahsi! edilen paranın müsterllere bir oran dahilinde doâıtılması. 6 Bu müess«selerin osla para toplamalorına müsaade edilmemesl.ı Bankerler Birliği Derneği Başkanı tarafından hazırlanan raporda. «Botmayı onleyici ted birler, ödeme gücü olan ve dürüst calısan bankerîik kuruluslarmın yoşatılması» konusunda olınmosı gerekli önlemler ise şöyle öretlendi: «1 Sermaye Piyasatı Ka nununda ve cıkan lebliğde Ivedi değlşlkllkler yapılmalı: a) Tebliğde yayınlanan ser maye miktarı 50 mllyon llroya indirilmeii ve Türkiye'de tekelleşmeyi onlemek Içln sermayenin üst tavanı 500 milyon lira olmalı. Aksi takdirde, bazı bcnka ve sanayi kuruluşlorı bankerlerin baskısı crfttnda kalır ve üikede iklncl bir ekonomik krlz başlayablllr. b) Bankerler para satabilmell, cünkü bugün İcin ban ka krediieri büyük holdinglerin ellerlndedlr. Kücük ve orta bü yüklüktekl kuruluşlar, bankaya kredl teklifinde dahi bulunamazlar. Hatta cok büyük kuruluşlar dahi, bankarden pa ra almaktadır. Gizll yapılan bir Işi yasal hals getirrnekte büyük fayda vardır. c) Bankerlerin yeni siste me gecmeleri münavebe ile olmaiı, bunun icin alınan paraiara ilk 6 ay için yuzde 25 devlet .ahvili, 9'uncu ayda yüz de 50 devlet tahvıli, 1 yıl dolunca da yuzde 75 devlet tah vlli verilmeli ve Sermaye Piyasast Kanununa geçif soğlanmolı, bu surette tcsarruf sahipieri devlet guvencesinde olabiiecegl gibi, devlete de bir olçude tahvil satmada yardım C| oiunacaktır. d) Butun bankerlık kuruiuştarı, sattıkları ozel kurulus tahvillerinin taız kuponiorını asia kesmeden sotmalı, eğer kesilerek satıiırsa, tasarruf ta hıbi bankere uymaya mecburdur. Tahvilini satın aldıgı bankerden başkasına satamoz. He le iflas durumundo açıkta kalır. e) Türkiye'de butün bankerlerin bugun toplodıklan paradır. Yalnız verilen guvencede farklar vardır. Yenl slstemi buna gore geliştirmekte fayda vordır. Büyük kuruluşlar da borc altındo para toplomok tadırlar. f) ödeme gücü olan bankerler. alınan bazı korarlor dolayısıyla malı satıp, bor cunu ödemek Istedlğl ha!de, tapuda bu işiem yapılmamaktadır. g) Ödeme gücü olan dürüst bcnkerlere en kısa zamanda gecici bankerîik ruhsa tı verilmeli, sisteme uymayanlar iptal edilmeli müşterilere verilecek her türlü belge Maliye Bakonlığınco numaralanmalı ve işlemierln defterlere gecme*! sa^lanmalı. h) Son ckon dedlkodu ve tahrtklsrden, kışkırtmolordan etkilenmeyen dürüst Islet melere hayat hakkı tanınmalı dır. Bu suretle tasorruf sohiplerinin doho fazla zarara ujrama'arı önlenmif olacaktır. Sonuc: Yukandaki tedblrlere llave olarak daho boska ve yenl gö rüşler setirllebllir ve acele gerekli tedbirler alınmadiğı tok dirde, ohrikler doloyısıyla vtlbaşı sonrosı daha vahim olay ların cıkması muhteme'dlr» S AT I L I K Sahilde, Danca'da kat TEL: « 04 53 S A T I L I K Kadıköy'de Aitıyoi'da IKL: 59 6İ 61 Afrika ekonomileri geriliyor Ekonomi ServisJ AlriK» ülkelerüıın ihraç ettikleri temel ürünlerın fiyatlancdaki düşüşün ve petrol fiyaUanndaki artışın bu ülkelerin ekonomik gelişmelermde ciddi bir gerile me j'arattıgı bildiriliyor. Afrika Ekonomik Konnsyoraınun (ECA) 1981 sonun da yayınladığı rapora göre, petrol ihraç etmeyen Afrika ülkelerinin ortalama yıl lık büyume hızlan geçen yıl ancak yuzde 2'de kaldı. Bu hızın sanayıleşmis ülkeler için normal kabul edildigi, anıa sanayileşmek için hızlı bir büyüme hızı tutturması gereken gelişmeKtâ olan ülkeler için çok dü$ük oldugu belirtiliyor YEMEKLİ VAGONLAR ROMTAS'A KİRALANDI ANKARA (ANKA) TCDD'nin islettiği Mavi Tren ve bazi ekspreslerdeki vemekli vagonlara Romtaş A.3 'ye kiralar.dı. USaştırma Bakan'.ıfı Basın Müşavirliginden verilen bilsrtye Köre. Mavi Tren. Bofeaziçi ve Dojfu Ekspreslerindeki ye mekli vajtonlann Romtaş tarafından isletilmesi bu aksam dan iübaren başîayacak Bu uysulamanın olumlu so nuç vermesi halinde diğer tren lerde de vürürlüie lionulacaî' bildirildi • 34 DV 485 hususi plakamı kaybettım. Hukümsüzdur. Ayten İMREN Akdeniz Cübre Fabrikası MERSİN, (Cumhuriyet) Akdeniz Gübre Fabrikosmaa 1981 ytlında son on yıi.n en yukssk uretiminın gerçekleştıgı öğrenıldi. Fcbrika yetkiiüennden alınan bılgıye gore. 1931 yılında fabrikada 332 bin 985 lon can amonyum nitrat, 43 bın 511 ton dapdı omonyum tosfat uretiminın gerçekieştıği oğrenildi. Bu arada, fabrikanın bu yıikı üretımınin progrom hedefinı aştığını belirten yetkılıler, 8 milyar 696 mılyon lıralık satış yopıldığını, fobrıkanın kuruluşundan bu yana ilk kez 2.5 mllyor lira kâr edtldığinı soyledıler. Ote yandan. 1981 yıiında üretimde kullanılon pnt ve amonyok hammaddesı icin 34 mılyon doioriık dövız harcomcsı yapıldı. ANKARA (UBA) Tür kiye Bllimsel ve Teknlk A raştınna Kunımvi (TÜBÎ TAK), 1981 jnlında 16O'ı yurt dışında olmalc üzere. top^ larn 891 öğrencıye burs ver di ve 126 projeyi destekledı. TtJBtTAK Genel Sekreten Prot. Dr. Tevfik Karabağ 1981 yılı faaliyetleri nakkın da şu açiklamayı yaptı: «19Rl vibnd» Use burslannı 4 sınıf ürerfnden verdik. li *e birintl smıftan 3i) 6|rcn ci, 2. sınıftan 96 Sğrenci :'. TÜBİTAK'm verdigi burslar smıftan izn »e 4. sınıftan 3 öjrenc» 19S1 TÜBtTAK Use Bnrsn almaya hak taıandtlar. Tnrt Içincîe 731 öSrendnin burs aldıfcj ÎS81 vıhnda 390 Irişive iintversite lisacs. 4fl kişivp llsans iistü v 28 ki sive dp vnrt içi doktora bnr su verildl Ynrt dışmds ise I4"ti bnimsel araçtınna. I44'ü doktora ve 2'si bflimsel faalivet olmak n'ere top lam 160 kisiTe bura hakkı tanındı.» Angoia, Afrika'nın 3. büyük petro! üreticisi LUANDA (ANKA DPA) Angola'nın Nijerya vc Gabon'dan sonra Afnka' nm üçüncü büyük petrol üreticisi durumuna geldigı biîoirildi. Petrol ihracatçısı ülkeler örgütü (OPEC)'e üye bulunmayan Angoia, 1981 yıImda 9 railyon ton petroi uretti. Petrol ihracatından sağlanan gelmn ise, ülkerun toplam geîirlerinin yüz de 80'mi oluşturduğu belirtiliyor. ILAN Ayvacık Tapulama Hakimliğinden Dosya No 1976/51 Karar No: 1981/4 Davarı Abdurahim Koç«r tarafından davahlar Hatice Melahat Beler ve 19 arkadaşı aleyhine açılan Tapulama Tesbitine itiraz davasımn mahkeme mizde yapılan 29.41981 ^ünlü duruşma sonunda davacımn davas'.ndan va?jr,eçmesi sebebi ile açtığı davanın reddine dair verilen karar aşağıda isim leri yazıh davalılara adresleri mechul bulundu ğundan tebliğ edilememiş olup ılanen tebügat ya pılbasına karar verilmiştir. ILAN Düzce lcra Tetkik Mercii Hakimliğinden Dosya No: 1981/37 23 Düzc« ilç«si Malatyah Pasan No: ll'de konfekslyon v« tuhafiye içi ile iştigal eden. Düz;ce Ticaret ve Sanayi Odasınm 133S'1945 sicıl numarasına kayıtlı Ömer oflu 1954 T) lu Orhan Çetine hakimliğııruzın 19.10.1881 RÖH ve 1981/3723 karar sayılı ilamı Ue borçluya İİK. nun 287/1 maddesi uyarınca 2 aylık konkordato tnuhletı verilmiştir Bu kerre koakordalo komiserinin talebi ile borçluya alacaklılan ile konkordato akdetmek üzere yeniden 1 aylık ek süre verilmiştir. tlan olunur. (Basın: 10045) DÖVİZ KURLARI Dörlrin Clntıi 1 ABD Dolan 1 Avustralya Dolan 1 Avusrury» Şilinı 1 Batı Alman Markı 1 Beîçika Prangı 1 Danimarka Kronu 1 Fransi2 Prangı 1 Hollanda Florini 1 îsvee Kronu 1 tsvıçre Frangj 100 îtalyan Lireti 100 japon Yenı 1 Kanada Doian 1 Kuveyt Duıan 1 Norveç Kronu 1 Sterün 1 Suudı Arabıstan R. Dövl/ 132.60 149.67 8.40 58.85 3.46 18Ü5 23.23 53.65 23.95 73.54 11.02 60.81 U1.S9 471İ9 23.88 254.59 38.78 Oftvız Aatıs 135.25 152.66 8.57 60.03 3^3 18.41 23£9 54.72 24.43 75.01 11.24 62.03 113.82 480.72 23.34 259.68 39.56 Efelrtif Alış 132.60 142.15 8.40 58.85 359 18.05 2353 53.65 23.95 7334 10.47 57.77 106.01 447.73 21.74 254.59 36.84 Efektıl Satı; 136.58 154.16 8.63 60.62 3.56 1839 23.93 55.26 24.67 75.75 11.35 62.63 114.84 485.43 23.57 262.23 39.94 D A V A L I L AR 1 Hatice Melahat Beler 2 tsa RuW Turan 3 Nimet Türkgeldi 4 Mehmet Özkan Ünver 5 Nihat Kaya 6 Atilla Sozören 7 AIi Çetintan 8 Hüseyin Candae. 9 Kemal Bılgen 10 Işın Şlmşek 11 Ziyarettin Erjtrun 12 Nizamettin Yaman 13 Mustafa Avrı 14 Mustafa Alıcı Ortadogu'nun en büyük çimento tesisi S.Arabistanda kuruluyor CtDDE (ANKA) Suud; Arabistan ve Kuveyt'in, Ortadoğu'nun en büyük çirr.ento tpsislerini ortaklaşa kurmayı öngören bir anlaş ma lmzaladîkları açıklandı Sundı Arabistan'ın doğnsundaki Sicsz bölgesinde ınşa ediîecek tesislerde gtınds 30 tonluk çimento ve 7 bin tonluk sert tuğla üretilmesi planlanıyor. Toplara maliyeti 330 mıi yon dolar olarak hessplanan tesislerin sermavesınin yüzde 55'ini Suudi Ara bıstan'ın geri kaian bölü münü ise Kuveyt'in sajjla yacagı belirtildi Istanbul Barosu Başkanlığı'ndan Saym Âvukatlara Duyuru at/ukatlar listes. motbaaya verılmek uzeredir. Soyın meslekdoşlonmiim odres ve telefon numoraiarındoki değsŞ'kliklert 10 gün iclnde vozMı olarok Baro Merkezi'ne bıldirmeleri rıca olunur İstanbul Barotu Başkanlığı Boro Telefonlorı: 43 80 00 43 80 01 43 80 G2 43 80 03 Curnhunyet R«şat kulosuz 28 Avor Bilezik 5 Ocak 1982 4 Ocaklo fark 11 550 1165D 50 lıro ortt 12.000 12.250 250 lira aroıclı 1 580 1 68C 10 li'a arttı 41.50 42 00 Fork yok Yukanda isımlen yazılı davahlann iîbu llanın \nı!dı^ı tarihtpn itibaren 1 ay zarfında Hakimli mızdan verilen 29 4.1981 gun ve 1981'4 sayih ks an temyiz ettnelert. aksi takdirde verilen kararın ^sinlestirileceği ilanen duyurulur. 14.9 19R1. (Basın: 10057) liat
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog