Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

jmhunyet 4 SANAT VE EDEBİYAT 6 OCAK 1982 34 yaşındaki Sovyet müzik profesörü Ferhad Badolbeyli: 19.50 ÇİFTÇİDEN ÇİFTÇİYE 20.10 UYKUDAN ONCE 20.30 HABERLER 20.50 HAVA DURUMU 21.05 HALK EZGİLERİ 21.10 ATATÜRK'LE YOLCULUK böiümünde çu konuiar işleniyor: Yalova Köşklen, Yalova Miltet Çiftliğinde Atatürk KöşkU, Yalova Cumhurbaşkanhgı Köşkü, Termal Oteli'ndeki Atatürk Dairesi, Savarona Gernisi. Bu bölümde, Atatürktin rahatsızüğının teşhis e&Hişi, Yalova'ya yaptığı ziyaretter; Savarona'nın hikayesi anlatüıvor. Selçuk Ural şu parçalan EUnuyor: «Seni seviTortun», «Bir tohafım bu akşant», «Kumsaldaki izler» ve «Neler neier.» Dizinin «Kmtil Kim?» adlı bölümü okrana geliyor. Ellen Mcicay kocasım bldürrnek s'jçundan. yargılamr. Savunroayı Brian üstüne ahr. Kîlen ve Bnan bir'otrlerine aşık olıırlar. Suçsuzluğu kamtlanmadığı için Eîlen mahkum olur. Bu arada babası ölür. Katil kendisı oldufunu itiral eden bır mektup bırakır Ellen, Brian'a kocasını kenöisinin öMürdüğünü soylernıştır. Aynlmak zorunda Kalırlar. Vizi belgeseiüı «Termal'den Savarona'ya» adını tasıyan bu "Geleneksel Türk müziğiyle eoksesli eağdaş müziğiniz tek baslarına kalmış,, Demirtaş CEYHÜN Ankara Devlet Konservatuan'mn çağrısı üzerine ülkemıze gelen ve Ankara ile Istanbul'âa b:r dizi konserîer veren dünyarun sayıh piyanistlerinden Azer baycanlı Perhad. Badalbeyh, 1947 yJnvda. Baku'de doğmuş. 1968 yılında Bakil Konser •vatuarını bitiren genc piyanist daha Prof. Brenner'in ı^rerıcisi olduğu yıüarda (1967'de) Prag Piyano yarışmasına katılmış ve dirmciuk ödülünü kazanıruşu. Daha sonraki yıliarea Viyana ve Lizbon'daki uluslar»rası jarışmalarda da birincıUk öduüerı kazanan sanatçı, Azerbaycan Devlet sanatçısı seçıldı. Halen EtekU Konservatuan'nda profesördür. Degerli pıyanıstle birlikte ülkera«« gelen Zaur Rtistemzade de hem vıyolonist, hem de rau zıkoiog. 19t4 yılında Bafeü'de dofan Rüstemzade de 1967 yılında Bakü KcmservatuanTu bitirrniş, 1976 77 yıllannöa da îstanbul Devlet Konservatuann da çagdaş Türk müzifci üzerine bır araştırma y&pmıştır. Bu iki genç müzikçi, gerek bugunkü Türk müziği, gerek müziğin halklar arasındakı iHş kiler açısmdan önemi ve gerek se kendi muzikleri konusundakı goruşlerır.ı çöyle açıkladılar: Ferbad BadalbeyU Türkıye'ye bu ikinci gelısim. Daha önce 1976 yılında İstanbul Festivalı'ne çağrümıştım. Ulkenıı i ve sızîeri çok sevıyorur.ı. Ay nı köklerden gelen ikl halkm çocuklanyız, kardeşi*. Bu nedenle Türkıye'de kendlmi evim öe gibi hissediyorum. Ayrıca, hemen bearteyim ki, halsırıızın müzigs oian yakın ilgisi beıv gonendirdl. Çağdaş nıüzıkçılennıa burada daha yakından tanıdırn. Şunu içtenlikte söyleyeyün kı. bestecılerinizın yapıtları bugtın büf.in dünyada. ilgıyla ve heyecanla karşılacacak niteliktedir. Yeter ki, onlan dünyaya tanıtmasını büin. Ama aynı şeylerı alaturka rr.üzigıniz ıcin ne yazak ki söyleyemıyecegıın. Zaur Rüstemzade Klasık Batı Müzigi türündekı çafdaş Türk müzigi için, arkadaşımın düşüncelerıne ben de katüıyorum. ÇağdA$ müziftirüz, bes:ecılerinizm japıt'.an tnuüaka dünyaya tanıulmahdır. Dünyaya açılmalısıtDZ. Bütün dünyada bestecilerinizin büyük baçarılar kazanacağından e n kuçük endişem yok. Bu konuda lattığı bu akım. dafıs. sonrata çeğdaş müzjkçilerinıızce de sürdürüldü ve çağdaş bir senteze varıldı. Tabü bu kolay oi madı. Yeni yoruröun «eniş kitle lere benimsetile'buKiesi için bü yuk uğraşlar verilme"; zorunda kaimdı. Sanınm sizin eksiglniz b'arada. Geieneksel Türk rmizığiyle. çok sesü çagdas müziginiz, rek baslarma kalmî?lar. Ay n ayrı gei:şmete çaliîmışlar. Zaur Rüstemzade Ben de aynı "şeyleri ötlirtmek isterim. Kaş'i'îsiM b<iylesı bir senterin yapüabilmesi bir süreç işidir. Bxt amp^lp.da. h»r ?ey3en bnoe ınssnlann eğitmBk gerekır. Bu, pronîramlı bir çalîşma ve zanvln ^t«r. Biî boyle yaptık. TJzan »üreü progratruar hazırl» dik. Önce geniş kitleleri eği^ tıfc. Halen de. radyornuzla, telîvizyonııaıuzla, konser salonlanrnKla, konservatuarlanmızla. piikjanmız, kasetlerimızle bu eğitımi yurütüyoruz. Ferhat Badalbeyli Muzagijrua. bugün greçekten gelışmış ür ve biıyük ustalar yetışürmiştir. Ömefin, Kara karayev, Fikret Emırov. ArU Melıkov, Vakıf Mu^tafazade, Üzeyir HBcı.bekov gibi müHkcilerimlz \>ar. Gene, Akşin Alizade, tsmaıl Ha cıbeyov, Mehmet Guluev ve Prangis Aljzade gibl CTTIÇ yetenekler de. eminim vannın büyük ustalarıdır. Onlar bizim övünçlerimiîdır. Bizce, müzik. ınsanlığm tarihindeki en büyük buluşudUT. tnsanltgtn, gerçekleş tırebildiği tek ortak dil rnüziktir. Bu neden'.e müzige, iru«nlar arasmdaki kardeşliği sagîayaraît ve sonsuz barışı gerçekleytirebilecek bir araç oiarak bakara. Titiz yorum, etkili ses: Arif Sag Sonot S«rvW Nnsıl piyano vırtuözü. nosıl kemon virtüözu olunabiliyorso, soz virtüözu do olunabi)ac«ğ)ni, sazın da virtüözü olunobilen bir calgı ol duğunu Arif Sağ, önceki gece İstcnbu! Şan Sıneması'ndoki resitalı ile konıtladı. Arif Safi'ın resitall iki bölumden oluşuyordu. İîk böiümde, genc sanatcı. saz eşliğinde titiz yorumu ve etkili sesi ile ceşitli Anadolu havalorını caldı ve soytedi. ikinci bölümde ise arolıksız tom bir saot bağ lamanın telleri üzerinde olağanüstü bir ustalıklo par maktarmı dolaştırdı. Büyü layıci bağîoması de Doğu'don Orta Anodolu'ya, oradan Guney'e, Güneyden Ege've usta gecıslerle fum Turkıve'yi Şan Sinemosını hncobınc dolduron din.'eyıcilere gezdırdi. Anf Sağ resitalinl en ozlü bicimde beîki de resıtali ızleyen Azerbavcan kö '.enlı bır ironiı bovonm şu sozleri tarumliYordu: «llk bolund* tr.san kendisini Azerbcycan'do hlssetiivordu. Ortak kültur, ortok müz'M. Ama ikinci bölüm için benıetme yapmak mümkun değil. Bu bcîümde d:n iediğim •zgüere ve bunların güzeiltğine Azerboycan'da ro3!amak *öz k?r>u su olnrtodığı gibi. dunvomn hicblr üikeelnde benzerinin bulunablıeceğine inan mıyorum. Ozgun Turk muziği bu olmolı. Araf Sağ insan. bagîomonın için» çeklyor ve bağlamoya kopıhp gidiyorsunuz.» İki saat suren resıtolm sonundo yukselen coşkun clkıslar. nogazın dergıîenn de boy gosterrneden ve bet k; de bu yuzden haketiiği çohrettn yarısına bile ulaşmodon, uluaol halk köîtürünü tanımok ve tonıtmak ıcin yıllordır gözterden ırak amo inonclo calışcn olcok gönullu sanatcı icin holkın vefa borcu olmalıydı... 21.40 HAFİF MÜZİK CESUKLAR 22.05 22.55 HABERLER TAN1TMASINI BİLİN Fsrhod Bodoibeyli, «B««t«cit«rinizin v°pıtlorı bütün dunyado heyeconla karşılanacak nitel!Vl«Jlr. Yeter ki oniarı dunyaya tonıtrrvosını büin» diyor. (Fotoğraf; THA Ferdo VOLKAN) bıldığınız gıbı bir doktor» tezı de hazırladım. Ontera hayranım. Araa üsulerek belirteyırn kı, onlara gereken Ugi göstenlmemiş. Örnefin, ülkenizde muzık yayını yap»n bir tek kuruUlarım eüe yazıyorlar veya Amerika'da bastırmak zorunda kahyorîar. Bu. kolay kolay mar nılır gibi değil. «MtZtGtMÎZÎN Uış büe yok. MuzikC'îerinsz no çok aeslilikle, tek seslillk m u ı Içinde. Acsbâ bu konuda ne gibi çab$roaUr »apıldı Ulke Fertud Bad*lbe?H Müağı mizin çagdaslaştmlması, hemen belirtelım kî, geleneksel j a pısı korunarak rerçsklestiriidı. Yani, eski müîiğirnızin makaml a n korunarak, müziğımizin çok sesli hale geürildl. örnegın, Üzeyir Hacıbekov"un. livresi Ft!2Uli"ye ait olan «Leyla ö e Mec nttn» operası, 3 5 yüzyılliK geleneksel müzigimizin özellikier.ni, yani klasik degerlerir.ı de koruyan bir çağdas anlayışla yapılmış b i ı yonrmdur. Büyük müîâkçimiz Hacıbekov'un baş 05.00 Açılış v« program. 05.05 Ezgi kervam, 03.30 ŞarJnlar, 06.00 Kısa haberler, 06.02 BÖÎgesel yayın, 06.30 Köye haberîer, C6.40 Günaydın, 0730 Haberler, 07.40 Gunün içinden, 10.00 10 02 Arfcası yann. 10 22 Bolgesel yayın, 11JÛ5 Okul radyosu, 12.00 Kısa haber ler, 12.05 Reklaralar, 12 10 Oğle üzeri. 12.55 Reklatnlar, 13.00 Habcrler, 13.15 Hafflt müzik. 13.30 Bölge» l y&yrn, 14.45 Öğleden sonra (2), 16.00 Kısa habcrler. 16.05 Okul radyosu, 17.00 Olaylann. »çmden, 17.30 Fasü, 18.00 Kısa haberler, 18.05 Çocuk bahçcsi. 18.20 Haftanın ç o cuk şarkıs», 18.23 Bölışesrt yayın, 18.55 Reklamlar, 19.00 01.00 TRTII ile ortak yavın, 19.00 Haberler, 19.30 Yurttan sesler, 2000 Köyümüz, köytümüz. 204» Yerri sesler, 50.40 TUrkçe sözlü halit müzik. 21.00 Kısa haberter, 21.05 Kadınîar toplulugu, 21.30 Şarkılar. 22.00 Kısa haberler, 22.05 Türküler, 22.20 Küçük konser, 22.40 $artolar, 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden (3). 00.55 Günün haberlerinden özet ler, 01.00 Program ve kapanıs, 01.05 05.00 Gecs yansı. TRT I 15 Türk düşUnttrleri, 09.30 Sabah konseri. 10.00 Şarkılar, 10.20 Türküler, 10.40 Dünden bugüne Türk mut Isgı, 11.00 Kadınlar ropluluğu, 11.30 Halıf toüzik, 11.45 Türlcüler, 1200 Dünya îolkloru, 12.20 Şarkılar. 12.40 Türküler geçidl, 13 00 Haberlsr, 13.15 Sass eserYeri, 13.30 Hafit müzik. 14.00 Türküîer. 14.30 Yabancı dil öfcrenelım. 15.30 Ankara Oda orkestrası, 16. 00 Musikıroizde ünlU eser ler, 1650 Arkası yann. 16 40 Türküler. 17.00 Olaylann içinden, 17.30 Çeşitli sololar, 18.00 Erzurum rad yosu Türk Halk Müzigi topluluğu, 1830 Bılim <Jergisi, 18.50 Çocukiar şarkı sbylüyor, 19.00 01.00 TRT1 i'.e ortak yayın. 07.00 Açılış ve progr»rn, 07.03 Güne başlarken, OB.O0 Sabaîı konser:. 0900 Türkçe haberler, 09.03 Barok müzik. 09 30 Çalıyor, söylüyor. 10.00 Hafif müzik dünyasından, 11.00 öfeleye dojiu, 12.00 haberler, 12.12 Diskotegimizden, 13,00 Kon ser saati, 14.30 Caz müzigı, 15.00 Miizikli dakikalar. 16.00 Günün konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Stzler İçin. 18.00 Haftamn topiulugu. 19.00 Haberter, 19.12 Bir konser. 20.45 H»lıf müzik, 21.00 MÜıikt» 20. yüzyıl, 21.45 Saa eserleri, 22.00 haberler, 22.13 Gecenin getirdikleri, 23.00 Çarşamba konseri, 24.00 Gece ve mlteik. 01.00 Program ve kapanı?. GELENEKSEL YAPISI KORCNARAK GERÇEKLEŞT tRtLDt.» «Sann Bsdmlbeyll, Myın Rö« temzsde. saniTornz Aıerb»»c»n de hpta bidmkl gOA, Kastclli Kültür ve Sannt Vakfı Sunar OCAK 1982 PROGRAMT HALDUN DORMEN'in GECEYE SELAM (MOzikal 2 BölOm) TRT III MEMOlkutsâİkâtei MEMO VÇ VözanÇızen ısm^GUU3EC 50. OYUN Melıh KİBAR Çığdem TALU Memet DURU OrtorKottOm Kortografl oıvENiEBi VCULKWM ufiJB/MSS, AZ SOKBA L&VCMrLeaO&l MİC BİOİSİ «İB ACIM C A . O«man ŞENGEZER Oytun TÜRFANDA H«rH«tt« Ç»r»»mb«P«ş««tJtCuın» Cum«rt»»l 17.00 20.30 20.30 Pazar 14.S0 1 I . M ADMA ATT Hadi ÇAMAN'ın RÜYALARIN EN GÜZELİ Kerem YILMAZER Turkan KAFAOAR Koatfim (Çocuk Mfinkalı 2 Bölflm> MOtlk DOntriMn* Esin ENGİN Koraogran Dilek ONUR 07 00 Açılış ve program, 07.02 Solistlerden secmeler. 07 30 Haberler, 07 40 Türküler. 0S.0O Sab«h için müzık, 09 00 Şarkılar, 09. TRT II Cum*rtt>lPıxM 11.00 Dav«Hy*f«r Bankar K«*t«IW, b i i d f»m!n «dHif. 1Z.0cak.1982 Salı günü Saat 19.00 Onlü Romen Kcm&nct % Eylftl »yı içerslnde gerçekleştirilecek oUn Bodnım Sanat FMtivaH'nin hararlıklsrı bmşUulı. Fp«tivaUe UgiU olarak VaU Ketnal Nehrezoğlunun b>9k»nh|ında toptanan ilfililer festivalin an» h»tl»ruıı saptadılar. « Çm Halk Cumîıuriyeti'nde •dından «Büyük Komancı» olarak söz ettiren ve Yazarlar Birliği başkanlığuıa seçilen BaJin özel kitapUğında yer alan yabaneı dilden tüm kitaplannı Pekin Kütüphanesine bagışladı. 78 yaşındaki Ba Jin biıbirıni tamanılayan «îlkbahar», «Sonbahar» ve «Aile» adlı u ç diaı romamn yazarıd'.r. % Sofya Devlet OperMi 12 oeak iTiinfi sahnelenecck olan Bizet'ntn Carmcn Operuı için İstanbul Devlet Operası unatçılanndan Tenor Erol tjras'ı BulRaristan'a dıvrt ett(. Cras konuk sollst oiarak Ter alacaği operada Don iose roliinü yorum)»yacak. « Türkiye Tarıiıi Evleri Koruma Dernegi tarafmdan yaptırüan Atatürk'ün Selanîk'tekı •nnin maketi. düzetıienen bir törenle Şışli Atatürk MüKsiTıe armağan euildi. Demegin Genel Baskanı Periban Pala, yaptınlan maketin ömeğınin da bir ay sonra Anıt Kabir'e ermağan edilecegini söyledi. «| istanbul Devlet G ü » l Ssnaılar Galeris!"nde Türk Alman KOltür Enstitüsü ile Alman Hava Yollan LuCthaıua'nın i?hİTİ!^î sonucu Havacılık Karikatürleri (Follow Me) serRisi açıldı. STEFAN RUHA'nm Tek Resitalı Piyartoda Hülya SAYDAM l9.0cak.1982 Salı günü Saat 19.00 FÜSUN ÖNAL KONSERİ NE. TUUH.' ÂLUSM 8ELÂS1NI V6P. I B R E 123456789 DÜNDEN BUGÜNE (Müzik Benim Dünyam) 14. ve 28.0cak.1982 Perşembc günleri Saat 18.00 İ F S A K ' m SAYDAM GÖSTERÎLERt ULÜSLARARASl YARIŞMA SAYDAM GÖSIHÜSİ NEVZAT ÇAHRTN SAYDAM GÖSIHUSl VENÜS TİYATROSU GALERlSİ'ndt KARMA SERGt VENÜS TİYATROSU (Taksim Mevdanı) SOLDAN SAG.\: 1 Beledıve reısine eskiden venlen ad. 2 Ccfa Ay. 3 Sakırga . Do ğu murığjnde bir maSam. 4 Yabancı... Bır renk .. Sodyvımun sımsesı. 5 Karadeniz bölsesınde bir ıhrr.ız... Asitlerin alkollerle bırleşrnesınaen oluşan sıvı lara verilen ad. 7 Acaba sa'nıden son Rus carının kızı mıydJ? 8 Eski Mısır'da bir tar.rı... Bir mejne.. llâc 9 Yüksük (es'si dil t 1 Bır çeşit hamur tatlısj. 2 Öncesiz... Ekmek. 3 Işyeri oiarak kuliam lan oda ve dairelerden oVa şan büyük yapı... Mısır bıt klsinüı ilraî adı. 4 BU 5 Notada dnraklama zamanı... Bir rafinerimız. 8 Akciğer... Geri. 7 îşrab Bo^nuzla vuruş. 8 Şey... Japonya"nın teraei para birimi. 9 Pro testo. denız... TERSt, alışkanlık. SATIL1KTELEFON Sahibinden Suadıse'de acele satılık 591u telefon. Tel: 22 61 63 SATILIK TELEFON SaMbınden Yeşilyurt'aı acele satılık 731U telefon. Tel: 28 03 14 (SÜRECER) 1 mtaz YENER CADDEBOSTAN GÜZEL SANATLAR ATÖLYESİ sînemalar tiyatrolar ös •ysyınlanmasını ıstedıginız ılaniannız ıcin n. 44^295 HODRlMEYDAN SOLDİERBLUE Candice Bergen Peter Straus P.tesi, Salı 15.3018.3a21.00 Çarş. 15.30 Perj. Cu, 15.3018.30 Ctwi 13.00 • 21.00 13.0021.00 Çacuk Sintmuı Ctesi Paz. 11.00 SEVİMLİ MİNİKLER Kore Ş«tiitl«ri Cad. No. 50 Zinciriikuyu • iıtanbul T.J: 66 74 1967 04 96 ULUSLARARAM SANAT GÖSTERÎLERt A.Ş Yüm hjftc mOziü o!«yını mrat s Resim Çahşmasuu Sürdürmektedir Tel.: an» Batdat CMtdesi .25». maviaskerter KüHür Mericcıi SaıMGalerileri bu kösede ysyınlancnasını ıtidiSnizıcin ilanlannız MÜZÎKHOLÜ'NDE»'/ ctesi pazarmatiiH saat 17.00 sa. çarş. perş. cuma ve URAHT I ! r&a c*oc£sı 2i Ms NESETGÛNAL Re«m Strjisi iSAnlık 1981 18Ouk 1982 KunuIu;Od. 191B SMİKT GAUEBİSt TAKVUNAK tel.44 9295 OD4 AWN5 SEH&U /25Ocak reıım serâs 22 Aralık 1QfrM<TOcak1982 FIÜZBASARAN Ö3AYTEN TAIGİM Sraselviler Cad. No: 65 Taksim Tel: 44 25 26 RESİTAU l l O c k 1982 Sut: 20.30'd.' • evrensel sanat gplerisi Mehmet Resimcioğiu RfSIMKRGISl \r.ın°h An),»ra 186519 IGALERİUEBRtZ 7 ETV MARMARA , PASMITAKSİM fevıi Tel «>n*1*fmU MAÇKA SANAT GAUERİ5İ Eytam C»d. 31 Ist Tel: 40 80 23 YONtCLAUDE SAUTET MÜNİF FEHİM, İHAP HULUSİ, SALİH ACAR, ŞÜKRlYE OİKMEN. BİHRAT MAVtTAN. GÛREU YONTHN rewm 830 OCAK Ttlei:2W« AITLTR AYDİN ÜLKEN Resim Sefgisi 5 Ocak 6 Şubat e2 OYN : Michel Piccoli Romy Schneider )acques Dutronc Ottavio Piccolo • Nathaiie Baye Pzt, Salı, Çar, Per, Cum, 14.3016.45 19.00 Ct, Pz, 13.15 14.3016.45 , 19.00 21.15 mm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog