Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

6 OCAK 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Sudan da şekerezamyapıhnca DÜNYANIN EN YOKSUL 25 ÜI.KESİ ARASINDA OLMASINA KARŞIN EKONOMI 1978 80 DÖNEMİNDE DAHA DA BOZULDU. HARTUM, (AP) Sudan'da hükümetin şeker tiyatlanna yüzde S23 oranında zam yapması üzerine büyiik Hanşıklıklar çıktı. Zamtnı protesto eden öSrenciler sofeaklara iökülere's düfckânl&rla arabalan taçladv isr ve başkent Har''am'un 4 Km. güneyindeki bUyük bir çar şıyı ateşe veTerek 120'ye yatan dflkkânı vaîrt.ılar. Oiaylann bü yümesi üzertne hükütnet Har fum'dakj tüm okullan süresiz olarafc tepattı. MUU Eğitim ve îçişleri BaV»niıklan taraîmdan ortak yayunlarvan bildiride «ıtenç 5^r*ncHer5n hayatı m TC vatandasiann malîannı kornmak amacı ile» oîîullann süresiz kapatüdtgı CAFER EL NTîMEYKt Göç dununds öğrencilerayaklandı DUNYADADUGIM Ali SİRMEN btiyük bütçe açığının SJdan ekonomisinin Uti büyüfc âerdl oldıığu belirtiliyor. Llbya ile arası ötedenberi no rufc olan Sudan liden Cafer El Numeyri, MISJT Başkaru Enver Sedat'm feldürülmesinden son ra hszîa ABD'ye yaklaçmaya başladı. Geçtiguniz yıl bölga de yapslar» Amerikan «Pariak Yfldn» rnanevralanmn bir bolumü Sudan topraklannda ver alrtuştı. Anımsanacağı gibi, «Parlak Tıldı» tat'oikatmda ABD'nin yanısını Mısır, Surian, Umînan ve Somaü de ka tılrruşlardı. Manevralar diğer Arap ulkelerinin aert tepkisina yol açmıstı. HARTUM'DA TÜM OKULLAR KAPATILDI • ÖĞRENCÎLERİN ATEŞE VEKDÎKIıERÎ BÛYÜK BİR ÇABŞIDA 120TE YAKIN DÜKKAN YAND1. DÜKKANIAB TAŞIANDI. KIZ ÖĞBENCtLERÎN OKTJLLAB1 BASIIDI. AP ajansı, HaTtum'un 4 tan. eüneynîdeki çarşıda öa ögTencilerin ateşe venlikleri çarşıda büyük blr yaugın çıitığını, 120 dolaymda dükkâmn vandıtını bCdirdi. Gösteri cl ögrenciîertn çokaklardalî! bazı arabalan 4a ateşe verdik leri ve «Jükkânlan taşladıklar! da gelen h&berler arasmda yer alıyor. O^aylaTda yaralanan oItro, olmadıgj Vtonusunda Ise bir açiıüama yapılmadı. Sudan Haber Ajansı i » 68rencüerin krdarsn olcuUanîu da basbklanm, taz ögrenciten dışan ç&arttıkîanm ve ögretmetüert de dövmekle töıdit ettiklerini bildirdi. Büyük bir ekonoıtıt^ rnın icinde olan Sudan'da hü Uimet 1 ocak'ta şeker fîyatla nna jrilîde 62.5 oTanında zam vsvta. Zarndan sonra 1 iülo şe kerin îivatı 60 Amerikan Cenü (80 tira do!aylannda> oldu. HüfcUmet geçüğlnüz yü kasırn ayında da Sudan parasmı yüz de 125 orarunda devalüe etmiç ö. Yükscît enTlasyon oram ve Tehlike Ege'de 1982'nin tehükelerle dolu bir y\\ oîduğunu dunyonm bütun bosın organlorı haykınyor. Gerçekten öî«tlikte eski dünyada odaklanmış bircok tehiike noktası dikkotieri cekmekte şu günlerde. Avrupa nükieer siiohlorm homurdanacağı bir oion haline geiebileceK tehiikeli bir porça. Polonya, Gdanskta gecen vıl baştayan olaylarm gelişmesıyle vardığı noktada yeni gelişmelers geöe gö'ünmekte ve tehliksli bır roKtoyı oluşturmakta. ABD'ns sororsonız, en büyük tehlike Polonyo'da Woshington'un bu görüşü lüm Avrupoiı ortakları tarotmdan povlaşılmıyor. Bu görtışten horeket eden onlemtere, yaptınmiara da katılmiyorlcr Avrupoiı NATO ülkeleri. Sovyetler'e sorcrsonız, en büyuk tehlike Avrupa'dakı nükieer füzeler. ABD'de de bu görüşe b«r turlu kotılmıyor vo tehlike odoğı ola^ok bu olaym öne cıVorılmosını korşı propaganda olarak niteliyor. Yokınımızdcki bir bagka tehlike ise, Israil Arop onloşmoîl'ğı çevresındeki geıişmeîer ve henuz Filistıo sorunu konusundo Tel . Aviv Üe Washtngton'un tutarh bir cizgıye gelememiş oimosı. Bu konuba do toroflarm ceşttli ve ceüşkiiî yorumlon olduğu görüîuyor. Belirtmek gerekir kî, tüm bu odaklar derec« d«r«ce, oma küçümsenmeslne olonok buluntnoyan tehlike noktolondtr. Türkiye'nin tum odok!orı ve gelişmeierini dikkatle ve sogukkoniılıklo oiduğu kodor, cok yönlü dış politikosıno uvgun bır bakış acsıyla yokloşarak inc«lemesinde sayıimayacok yarorlar var. Türkiye içm en yak4n tehlikeye gelince: O Ege Oenizindedir. Andreas Popondreu iktidar olduğundan bu yana Ege Denizi, her on catışmcnın cıkobileceği Bir yer holine gelmiştir. Bu oroda. Atinc'nm Ege'de eskiyie kıyosianmoyacak ölcüde, kışkırtıcı bir tutum Jcin» gırdiSi de acıklıkla gozlenmektedir, Durum o noktaya gelmiştir ki. Ege'de hor on Atina tarofındon önceden planianmış ya da önceden planlontnış olmosa bile. kı$kırtıcı girişimlerln kıvilcımlorınin blr onda borut fıcsını potlamosıvlo gelişebtlecek bir savaş olasılığı gündemdedır. Bu olosılığı incelerVen. 1974'den bu yana meydana gelen get'şmeiere de soğukkonlı ve gerçekci bir yokloştmlo eğilmek gersk. Yunanistan, 1974'den bu yana gecen süre icmde hi2lı siiohlontnasıyla bu olondo bazı üstünlükler elde eımtş bulunmaktaöır, Hic kuşku yok ki, bu üstünlükler son Irdetemeds. Yunanistonm güc olarak Türkiye'nin önune geçtiği anlammı taştmaz. Ne var ki. «Bonş Horekattndan» bu yana Yunanistan bo onemli hatta tehlikeii ölcuo© yol almıştır. Ege'de her an patlamaya ybnelik savaş tehllkesi ve bu sovoşın karşımızdoki tarofı Yunanistan'm durumuna değin buyük t>»r uyanıklık icinde olmak gerek. Bu uyanıklığın askeri yönü üzerinde durmak gereksız. Türk Genelkurmayı bu konuda gerekli duyarlılığı ve uyanıklığı gösterecektir B'ızim üzerinde durmak istediğımtz nokta ışin politik vönüdür. Yunanistcn Ege'de bazı oldu bittıieri kabul ettirmek için, Kıbrıs'ta bozı kışkırtmalara başvurarak, Türkiye'yi dünyanm kabul etmeyeceâl ve yolnızlığa düşürecek bazı hareketlere itmek isteyebilir. Öte yandan Andres Popondreu Türkiye ile uzun soluklu bır sovaşı sürdürmesinın oskeri acıdan olduğu Kodar, politik ocıdan do olanok dışı olduğunun bllincindedir. Bu durumda Andreas'm oskeri amacları bite politik hesaplarlo tamamlanmış görünmektedir. Bu hesaplar korşısmdo Türkiye'nin politik tutumunun is© her zomonkinden de daha cok yönlü iiişkileri geliştırmek. Yunanlstan'ın bizi bolgede yatnız tarakmayı amaclayan gırışlmlerine set çekmek doğrultusunda gelişmest gerekmektedir. İcerde ıc sorunlarını cözrr.uş, lc barışını sağlamış. 'oplumun tum sınıflorı ve katiarı arosındo. Ege'dek! tehlike karşısındo birleşmış bir Turkiye, dışarda da cok yöfllvı dış politikasmı sürekli canlı tutup, geliştlrdlğl takdirde. bir yandon askerî açıdart hazırlıkl? ve uyanık bulunurken. politik bakımdan da coYdırıcı bir gücü sağtamış olocoktir. Böyle bir TürViye karşısında Atna ne A7 ucoVlonno, ne de yeni «Mirageolanna güvenerek, blr catışmayı göze olablllr. EG«'tle'<i tehlikeyl butün boyutlorıyla zamanmda gârup, soptamok ve bu tonımın gereğl olan yalnra oskert değil, lc ve dış politik ttıtwmlon zomon yttinneksiîin gwcekl«$tirmek Ege'dekl tehlıkenin sıoaV savaşo dönüşmesini engelleyecek en sağlikit yol olaoaktır. Kisi basına düsen gelir, 360 dolar 1000 dolar skandalı kahramanı Allen istifa etti Reagan'ın yeni danısmanlıgına, Dışisleri Bakan yardımcısı WiUiam Oark getirildi Dt? Hftberier SerrtsJ ABtı Baş3£8nı Ronald Heagan"m Clusal Gtlvetüik BasdarnşmaTu Hichard AUen gdrevinden isüfa etti. Bu göreve, Dışişlen Bakan Yardımcası WHTiam P. Clarlc getirildi. BaşJtan Reagan, Beyas SaraVdarj aynlan Richard AUen ın istilasım bUjrüVt bir ü2Untü ile tafoul ettiğird sövledi ve ker.disinden yeni kurulacak t3ış İstiiıbarat Tavsiy« Kurulu'nıın organae ediîmesinde daniîman hk yaomasını isteditini bUdir dî. ABD Başkanı bu konuda yaptıgı açıMamada aynea, Richard Allen'in votsuzluk yaptı£i iddiasıyla açılan soruşturmadan lemîıe çîktıgırı da ammsattı. Baskan Reagan'la bir süredir anlaşmazl* halrnde olduğu kadyedüen AUen. geçen kasım aymdan bu vana izinll bulunuyordu. Allen, Reagan'm görere g«lisinden yaklaşık bir haîta »onr» Başkan*jn «şi Nancy R«ksarrta bir röporta] yapılmaana aracı oVması için bir Japon dergisinden bin dolar rüşvet almakla suçlanmıştı. Bu parayla birlikte yine Japonlardan 3 adet saat kabul ettiği yolundak\ suçlamalar toerine, Aîlen haktanda soruşturroa açılmış ve bu süre icinde görcvinden izfnll sayılmıçtı. 7O1UAN1WIŞ Öte yandan. görevinden lstiîa etmek rorunda •bırakılan Richard Allen. hakkmda yapılan somştnrmalar sonucu aklandıgı ve görevins yeniden dönmek için başvurdugu balde istila etmeye zorîanmasının alışılrms bir durum olmadığmı sbyledî. Gazetecilere kusurunun Tie yetersizlik. ne de çalışması ile ilşili olmadıgını büdiren Allen. çevrîsinde oluşturulan politik hava nedeniyle istiîa etmek zorunda kaldığını belirtti. D19 HolMrter S«r»i»l 2.505.&13 kllometrekareim oif alana yoyılon Kuzeybatı Afrika ülkesi Suöon'm nutueu ya*lasık 19 miiyotv Ûikenln kuzeymde geneltikle Müslümonlar yoşıvor. Bunlar toplam nüfusun yüzde ?0'ini oluşturuyor. Guneydn Ise küçüK hlr Hırrstryon toptuluk 11e (yüzd© 5) loDİ!''uklar yoçıyor. durmıdo ozgsltşmt? ülkelsr arosmdo yer aiıyor. Kişi boşına düşen yıllık geliri 360 dolar. En buyük Ihrao urür.tef susom, pomuk ve ttstık. En cok do şeker, mokina. klmyasal maddelftr ithal ediyor. Dör.vontn er yoksul 25 Olkest arosındn olmosmo karştn. Sudan ekonomisl 1978 1980 doneminde daha do gücsüzleştt. Buno neden, Oad, Etyopyo, Ugondo ve Zoıre'rte mevdcna gelen devrtm v» scvaşlordon kacan yckıos..t yonrr> mllyon kişinln gftcmen olarok Sudon'o sı6tnm<!«ı OWL. Sudan hükOmeil de BM"den gıda yordıtnı to ep ett!. Ulkede ekonomtye paralel oiaraV yoşom stondotdı do cck düşük. Holkm sodec* yüzde 10u a.<uma ynzrrn biltyor. Sutior» boğımsızlığını, Ingiltere ve Mıstr'dor» 1 ocok 1956'da kozoT^ı iki yıl sonra ise Süohli Kuvvetler vönetiroe s' kovdu. 196Vdekl r\olk oyoklanmosı M siv<> vönetime ööe ' nııldü. Moyıs 1969'do, Mohgub rei'tmi oskeri btr darbevı« ctevn'Hi ve vönetim Generol Cafer Numeyri've gectı. 19 lemrmız 1971de. Moskovo yantısı suboyior Numeyri'«fi c'evirmeye koikıştılor, oocok başarıvo uıaşamacfı'ar. 1?. nisan 1973'de onaylanon üikemn ılk onayasos: ite. Dlkenın tek vasal siyasol portisı otarak Sudon Sosyoi'S* 8ir|i$ı belirlendi. "Kim, o Kimdir ( Clark: Dıs politikayı bilmiyor Dış Hab«rier Servtel Rictord AUenıien boşaten Uiusal Güvenl& DamşmanUğma getirUen \Villiam P. Clark önceki gune dek Dışisleri Bakarüığı'nın iki numaralı adamı oUrak Vnlıniyordu. Clark haklunda Hlinen bir başka olgu üa Reagan'ın ycni damşmanı'nın Dış poütikayı biltnediği. Oyle lu, Clart Güney Afrifea BEşbakacı'run adını bi'.mediğini ve dipiomaUann bümesi gereken diğer şeylerdea habcrdar oünadığmı ittraJ etmişti. îîe var lü. Clark, Başkan Reagan'ırı eski bir dostu oıarak tanımyor 50 yaşmdaki William P Clark, tkinci Dünya Savaşı sırasmda istihbarat subaylıfı yapt>. daha sonra da eskı bir dcmokratken Cumhurtyeti;i PartiTe geçti. Reasan'm Calilomia vaMiğt yaptıgı sıralarda Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Clark, aynı zamanda son derec« karrnaşık konulan kısa bir bıçimde özetlemesiyle de tar.mıyor. Yutoında da değinüdsgi gıbı dış haberler ve dış politika Sonusunda tecrübesiz olan Clark. bvı alaniarda'si türn bügilerini Time ya da Newsw«ek dergüerirj okuyarak edirıiyor. VVILLİAM CIJVRK Dış politikavı Nevsw«^'ten ögreniyor. ABD, kimyasal silah yapımına yeniden başlamayi tasarlıyor WASHİNGTON. ABDTıin 13 yıl önce g kimyasal silah yapım^Jia yeniden başlamayı tasarladıgı. çün kii Avnıpa'da bir savaş çıkuğı takdirde Sovyetler Birüği'Rin elmdeki Tömyasal silahlan kul İanmaltta tereddüt etmeyecegi ne toandığı bildirtldi. Pentagon'da başkan Beagan" YP. bıı konuua bu yıl icinde bir açıkiama yapması Dftteîeniyor. 1969 yılında devrin Devlet Baş kanı Richard Nixon\m bir ka ran ile durdunılan tonyasal silah yapomına yeniden baçlana bilmesi için Devlet Başkaıunın yeniden karar vermesi geretelyor. KiaıyRsal silaiı yapımınjn bftç lamasıadan yana oldugunu »çüdayan Savunma Bakaru Cas per Weinberger de, geçen ya» kongre'nin Artensas Eyalettode bulunan Pine Eluff sskeri fabrifcastnda yeni bir sinir g«zı tireörm için hartrUi: yapılması için gereken 20 mityon dolarlık ödemeyi onaylamasuu sa^ladı. r GÖSTEBt SANATEDEBiYAî ÖZDEMlRtNCE ünlü ozan VANNIS RtTSÇS 1a Igeçirdiğiîki günü . anlatıyof GÖSTEFU'nin ocak sayisnda Bir, İki, Dört Bir. Emlak Kredi bir devlet bankasıdır. J ^ Emîak Kredi'nin sermayesi 20 Miiyar TL;sıdır. Ernlak Kredi modern bankacılık uygulamaları ile halka yarar sağlamakla görevlidir. Dört. Emlak Kredi tasarrufiara en k»sa vadede. en yüksek faizi verir. Tasarruflanmzı Enüak Kredi'ye emanet edin. Devletie dayamşmanın huzurunu yaşayın. Kasten'ıKüttürveSa Vakfı Sunar SOVYETLER AFGANİSTAN'A 20 BİN ASKER DAHA GÖNDERD! Dı? Haberler Servisl Sw» yetler Birligi'nin Aiganistana takviye olarak 20 btn iBsksr gönderdiği bildiriliyor. Paris radyosunun haberine göre, SovyeUer Blrl^l A£ganistan'a helikopter ve avct uçaklanyla asberi malzeme de gönderdiği öne sürtüüyor. Pa ris radyosu ayrıca. Pransız doktorlann AJganistan'da kurdugu 5 sahra hastanesinin Sov yet askerlerince bombalandjğı nı ^a haber verdi. T.M.M.O.B. Inşaat Mühendisleri Odasından DUYURU Odamız, Ankora v« Izmir şub«)erinm Oiağan Gen«I Kurulton 16 ocok 1382 g.ünü oşoğıdoki nundemie yapiiacoktır. Ûyeierimize duyurur, Odo kimlik belgeterinl yantormdo bulundurmolannı önemle hotırlatınz. GÜNDEM 1. Actlış (YöneMm Kuruîu Başkanı tarafından) 2. Başkrinlık Divon! seçiml (1 Boşkan, 2 Başkan Yoı dımcısı, 4 yozmon) 3. Saygı duruşu. 4. Konuklanr konuşmoları, 5. Catısma rcporunun okunmost, göruşmey» oçılm® 6. Seclmter. a) O; Scyın Kurulu, b) Yönetlm Kurulu (7 osil, 7 yedek), c) CMo Gene! Kurutuna kotılocak delegelehn seoir 7. Dl!e«ler 8. Sonjc'arm ccıklanışı ve kopon'ş. Şub« Adı Boşloma Sootf Kongrenirt Yapılocağı Ysı ANKARA 10.00 Türk Stondortlar, Enstltus Necatibey Cad. No: 112 • ANKAR İ2MİR 12.00 Atatürk İl Halk Kutuphat Sotonu İ Z M l R NOT: O:$er ^«tbelerimizin Gene! Kurulları. Sıkıyöm Kooıutarlıklannca Izin verildiğlnde oynoo ti\ YÖNETİM KURULL İ, M. O. Yazan ve Yöneten: HALDUN DORMEN CJMH7.M2&» VENÜS TftATROSU Tıktim Hvfittn »Ut49( Haftatık biletter satılmaktadır. k^acai A Hindistan \n Bangladeş smınndaki Assam eyaletinde polis. Irinstz gösteri yapan 200 Uisiyl tntoklaâı. Eyalet balkmın bir böliimu bölgeye çöçmpn olarak çelen Bançladeşlüerin Rcrl Rönderünıesinl istiyor ve bn amaç la. sık sık olaylar çıkryor. Tutuklananlar arssmda sayılan 5 mllyona ulaşan gS^aıeBİere karşı otaşiuTnlan protesto barekcttnln lîderleri de bn!u«u• Yugoslavya, ekonomik nedenîerle, doteuz ürkedeki dipiomatik temsilaliklerira kapattıgını açjkladı. Yugoslavya Dıçtşleri Bakanhğı'ndan yapılan açıklamada, Güney Yemen. Madagaskar, Senegal, Singapur. Kamerun. Pildişi Sahili ve Kos ta Rika'daki Büyükelçilikîeriyle Cenevre ve Köln Konsolosluklannm geçici olara* kapatıldjgı beUrtildi. * Birlççmiş MHletler'drtd So»vet temsilcisi Olcs Troyanovski, Amerikan Fedetal Soruşturm* Börosu (FBİ> Başkanniın \B0'deki çogu Sovyet diplomatımn casus oldu|u yolundakj Hdiasnn «saçma» olarak nitele<H. DU Y U RU SARAY TEREJCE HÂKİMUİĞİNDEN Dosyo No; 198V7 Mutevefto Saray Cukuryurt köyü nutusuno ka yıtlı ADEM METİN 22.10. 1981 tarihinde vetat etmiş Ur. Bu zomana kodor yoptlan oroştırma sonucunda mlros bırakanın mtroscılort tesbit edilomomişttr. Adera Mettn mlroscıkjnnın mirosçılık srfatını 18pot etwek icm Tereke Hâkimliğine Hon tarihinden ttibaren 3 ay icinde mürocoat etmeieri, aksi halde mtrosın Hazine'ye lntlkot «tocegi hususu Uon olu TURKIYE s EMLAK KREDİ BANKAS1 İLAN KADIKÖY İKİNCİ SULH HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN 1981/696 vesoyet Kadıköy Gâztepe Cengiz hon sokok Ar Apt. 7/11 s a yılı adreste tkamet eden Somahat (ssiyel holen hos tanede tedavi aitında butunon e?i Ahmet Şevket Is 3iyel'e hastolığı nedenl ile vast tayin edllmiştir. Keyfiyet Han olunur. (Basın: 191 on ur turam BANKASI Perş. Pazar Pazar Perş. KESİN HAREKE1 TAM PANStYO 1 Barhan» Btıtyan 3M nur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog