Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER maktodır. Selın yaptığı zarar hesaba katılacak olursa. ormanın yerınde fındıklık yetıştırılmekle, ulkeye fenalık yapılmış olduğu so nucu ortaya çıkar. Ulkemizın her yanı. cok eğımlı yamuclarla doluaur Bu yamaciar uzerındekı bıtkı ortusu nu değıştırırken, cok dıkkatlı olmak gerekır Hele ormanı kaldırırken gozumuzu oort ocma lıyız. Son yıilarda oluban seller. ormanla Kaplı olması gereken bır cok yamacın, cıplok oldu gunu kesınlıkle ortcya koymaktadır Bunları cğacıandırmadığımız suece sel felaketlerınden kurtulamoyacogız Onumuzdek /ıllaroa. bugun agacia kapiı olan yamaciann bır kismını da cıploklaştırtıcak olursak, seller n ı/ıce artmasına vs bugunkunden dana buyuk facıa ların ortcya cıkmos'na sebep oluruz O zaman sucu asla başka yerde aramamalıyız Do ğa yasaıarında affııı asla bulunmaaığını da Dil rne'.ı ve bunu dcımo gozonunde bulundurmalıyız Cennet denılınce, ınsanların aklıno daıma yeşıllıkler gelır Bol yeşıllık hem arazılen sus ler, hem de sellerın ve toprak erozyonunun se bep oldugu facıalan onier Turıstık potcnsıye lı olan boigelerımızın yollarını ve bınaiarını yapmakta gecıkmemız bır hatadır Bu hato kı sa zamanda gıaerılebılır Fakat boyle bır DOI gedekı doga guzellıuj yok edılırse. ornegın or manlar ve yeşıllıkler yok edıierek toprak eroz yonuna neden olunursa, meydana gelen zarar cok zor gıderılır, kımı yorelerdeyse hıc Uır za man gıderılemez. Cunku yok olan ormanın toprağı do suruklenerek gıder genoe kayalıK ve taşlık bır aian kaiır Bunun uzerınde yenıOen ağac ve/a başka bır bıtkı yetıştırmeve olanck yoktur Doğal dengesı bozulan arazıde. turıstık tesıs kuruiamaz, koy ve kasoba nıc yapılamoz, tarım da olamaz Ozet olarak Doyie yerler, ın saniarın yaşayamayacagı ve barınamayacagı /erlerdır Buralarda her gun sel kurkusu ıcınde yasamaktansa. bırckıp gıtmek daha lyıaır Son seher ulkemizın bu duruma geımekte oidugunu gostermekîedır Bu gıdışı onlemek ıcın ormanlarımızı asla azaltmomaniıgımız. cok eğımlı yamaclanmızı da acele ogoclanaırma mız gerekmektedır Bılım başka cıkar yoı oımadığını soyiemektedır Bılımın sesıne kulcjK verıleceğıni olanca lyı nıyetımızle ummaktayız. onundekı dağ gıbı yığılı lopragı kazma ve kurek gıbı en ılkel •araçlarla aktarmaya kalkışan bır ustlenıcının (muteahhıdın) usdışı daı/ranışına benzetılebılır Kısacası, maliye orgutumuz onundekı sorunlorın boyutlarıyla uyumlu aracları kullanmayı bılmemekte ya da bun ları kullanmaktan cekınmektedır Oysa Türkıye'nın şımdıler de erıştığı sosyoekonomık duzeyde vergı kacakcılığı cağ dışı bır olguyu belırlemekte ve kanayan bu yaranın yarallığı denksızlık ve güvensizllk duygusunun yenılmesı en cağdaş yontemlerın kullanılmasırıi gerektırmektedır 6 OCAK 1982 ene ulkemizın dört blr yanını seller kapiadi son günlerde Basınaon ve obur ıletışım araclarından oğrendiklerımızın çok kısa ozetı şunlardır: 6 Sel Baskınlan SON YILLARDA SIK GÖRULEN SEL BASKINLARI, ORMANLA KAPLI OLMASI GEREKEN BİRÇOK YAMACIN ÇIPLAK OLDUĞUNU KESİNLIKLE ORTAYA KOYMUŞTUR. BURALARI AĞAÇLANDIRMADIKÇA SEL FELAKETİNDEN KURTULAMAY1Z. 17 18 aralık 1981 gunlü gazeteıerde sellerden 13 klşının bogiılduiu bınlerce hek tar alanın sular altında kaldıg. bır çok verde kara ve demır yolunun kulla'iılomaz hale geldığı yazılıyordu Manavgatta 400 ev &u\ar altındo kaimış, uloşım sandaıicria yapı,./ormuş. Burdur'un Golhısar ılcesınde Dalaman cayının taşması nedenıyl e ıcır.de 7 kışı bulunon taksı se| sularına kapıldı 3 ü öldu. Sımav . Sındırgı yolu üzenndekı Çaypınar koprüsu yıkıldı. Köpru Cuerınaeki taksıde bulunan 3 kışı boğuldu. Bolıkesır'ın Dursunbev ılcesmde seı sularına kapılan 3 kışı boğulaok oldu. Dlyarbakır'm Kurt ılocsıne bagiı Bayır koyunden bır yurttaş seı sularına kapılarak boğuldu Izmır'ın Kıraz ılcesına bağlı Dokuzlar koyunden 3 kışı, son yağışlar yuzunden meydana gelen heyelan sonucu con verdıler. Manısa valısı, Salıhlı ya baglı 5 koyun tamamen sular altında rcilGigını, Nıf cayının tehlıkeh durumunun devam etmekte olduğunu bildirdi. Aydın Valısi. Büyuk vo Kücuk Menderes nehırlerının yataklanndan taştıgını ve yoreyl tehdıt ettığını. Soke o.asında uloşımm sandallarla yapılmakta olduğunu Dildırdı. Muğla Valısı. Koyceğı gölünun yukseidığıni, Dalaman çayının du ver yer yotağından taştıgını ve onlem olarak boz koylerı DOşalttıklarını bıldırdı. Uşak Valısi. Banaz cavmın yatağındon taştıgını ve tum bolgeyı gol halıne getırdığını bıldırdı Uğradığımız bu facıalaıin nedenıeri uzennde nep blrlıkte düşunmek zorundayız. 20. yuzyılın sonuna vakloştıgi''fio bu dönemde. olaylor Allahtan gelıyor, ınsc..arın sucu yok dıyemeyız Se| baskınlan, kjtsal ınanclann zayıflamasıyle de acıklanamuz lcınde bulunduğumuz yuzyılın bılım anlav şı bunu osla kabul etmıyor. Dınimizln, bılme obur dınlerr> den daha fazla onem verdıqı 'doıa etmekteyv Şu halde: b.ilimın sellerle ılgıfı olarak soyledıklerıne onem vermemii ge ekır Boyıe yapmazsak, dıne de ters düşmu« oluruz. Cumhuriyet ssalııbı: Cumnunvet MatDaacUUC ve GazetecılıS IJi $ adına „ NADÎR NADI Gene) Yajna Muduru „ HASAN CEMAL MJessese Muduru EMİNE US*KUGİL Yazı Işlen Müduni .. . . OKAY GÖNENSIN Basan ve Yavan Cumhunvet MatbaacüıK »e Gazetecılilc T J İ 3 C^aioSlu Türkocagı Cad 3941 Posta Kutusu: •« IST4NBUL *> TEU : 20 SJ 03 T BÜ R U L A R : • ANRARA • Konur SORa* 24/4 YENIŞEHIR Tel 17 58 25 17 58 bb îdare 18 33 35 • tZMtR • Haüt Zıya Bulvan No • 65 Kat • 3 Tel 35 47 (N 13 12 3(1 • AUANA. Autür* Caddesı rtırk Ha%a Kurumu î ş H«nı. Kat: 2 No • 13 Tel • 14 550 19 731 T i K V t t l fi OCAK 1982 tmsak Guneş Oele Ikindı Akşam Tatsı 6 40 8 24 13 20 15 42 17 56 19 33 Prof. Dr. Tahsin TOKMANOĞLU İ U. Orman Fak Ogretım Uyesı Bulutlardan duşen yağmur tanecıklerı butun ij ddetlenyle topraklcra vurduklar. taküırde topraktan kucuk porcacıMar koporırlar Arozı de eğımlı ıse. koparılan toprak parcası yağmur damlasiyle bırlıkte uscgılara suruklenır Bu olayın mılyonlarcası t" r oroda olunca seller ve toprak erozyonu apugımız facıalar ortaya çıkar. Bu tacıalann doğmasını onlemek ıcın, ozellıkle eğımlı arazıde /oğırur damlolarınm topraga çarpmasına engel o K o k gerekır. Bunun da bırıcık çaresı. eğıml' toprok yuzeyını kalın bır bıtkı ortusu ıe k^ plomaktır. Ince veya seyrek bıtkı ortulort bu o.nacı gercekleştıremez. Aynı koşullur altında biılunan belırll olay lar. daımo aynı sonucu yarUmar Bılımın DU kesın kurohna gore. cıplak «s eğımlı bır arazınm ustune behrlı bır mıktorotn fazla yagış duşerse seller oluşur. Arazcı.n egımını degıştırmek ınsanıarın elınde degı'dır ycğış mıktarını azaltmaya do olanak yok'ur Fakot. arazı yuzeyını sık ve kalın bır bıtkı crtusu lle kapiayabılırız Bunu yapmadığımıı takdırde, doğacak seilenn yaratacağı facıalaıa boyun eğmek zorundayız Sellerın oluşmasına uyguT koşullar nerelerde yarotılırsa, seller oradc oıuşur. Koşulları değıştırerek seılerın oluçmasını onleme1 mız gerekır Aksı naide se erden goreceğımız zorar, devamlı olarat ort;cuk ve gelecekte. cok daha buyuk boyutlura uıaşacaktır. Sosyal vasaları ınsan'ar yaparlar gerektlğınde değıştırırler. Dunvamızar. sosyal yasalordan cok daha guclu vs f , k daha gemş atılılor. topıumsal yaşamda kendılerınden önemlı Işlevler bcklenen kuruluşlarm boşını gcmulü olduğu kumdon cikc'o çevrelerınde olup bıtenleıı goremeyen yoneticilerınin r.pıumsal gerceklerden soyut.cnmışlığın1 betlmlemek amar.ıyla. tfıidışı kulelerde oturma» deyimını kullo nırlar. Bu deyırn bızdekl, vergi daırelerının ciuvarlan dışına yıllardır cıkamoyar moliyecılık anlayışına ve bu anlayışın tem sılclerıne co^ca denk duşmektedlr Vergı denetlm ve incelemesını su't doırey e sunulon belge ve t 'dırgelerle sınırlı gor^n bu Jr.ıayış, toplumumuzda onemll bır mutsuzluk kaynağını olu^turan vergı kacakcılığmın c'ağonustü boyutlora uiaşmohna ve giderek blr becerı ve alışkorvlık bıcımin e donüşmcslne etken olmuştur. kapsomlı yasalar da bulunm~Ktadır Bunlora, cOoğa Yasaları» dıyoruz Doğ^: vasalonna ay kırı tıoreket edenlerın gordtirierı ceia sosyal yasalaro uymayanların go'cukterı cezalar dan cok daha buyuktur Oogadakı butun olaylac, fcır denge ıcersınde oiuşmaktadır. Bu dengf.nın asla bozulmaması gerekır Ooğa bır j ı ^ z ı parçasını ormania kaplamışsa, bunun b r nedenı vardır l Doganın yorattıgı bıtkı ortu =unun. ne kadar değıştırılebılecegı konusu, uzun 6urelı ve genış kapsamlı araştırmaıarı gereklı kılan bır konu dur. Bu konuda, sorunun der n'iğıne ınılmeden kararıar verıiecek olursa, ya ac herkes kışıseı ısteklerıne uyarak, bıtkl "rtusunu değışılrecek olursa doganın denges. bozulur Ardından da seller ve ceşltlı fackıa. geıır Egımlı araziıerde sellerın aogmamasını saglamok ıcın, yapılabıiecek tek ış. bu orazılerı SIK ve kalın bır bıtkı tabakası/le ortmektır. Bu tabaka da ancak orman olur Ne kadar ku lın ve sık olursa yağmur sulorım o küöar lyı tutar. Ince ve seyrek olan meyve agaclarının oıuşturduğu ortu asla aynı ışl goremez. Ulkemızın bır cok yoresınde orman koldırılmış, yer lerınde fındık yetıştınlmıştır. Fındıklık, ormona kıyasla cok seyrek ve Ince blr bıtkı onusudur. Yağış sularım tutma özelllğl de aynı oranaa. cok kucuktür Bır cok kımse, ormanı kaldınp yerınde tın dıkliK yetıştırınc© uiusca kar ed.ldıgını sanmaktadır. Fakat gercek durum boyle değıldır. Ormanın yerınde fındıklık yetıştırııınce, selın oluşmasına uygun bır ortam hazırlanmış ol (Cumhuriyet 6 OCAK 1932 Veremle mücadele Turkıye'de me\cut ve remle mücadele cemıjetlen hakkında yenı bır ruzamname nazırlanmaktadır Nızamnamenın hazır lanmasına Sıhiııye Vekaletl tarafmdan dofctor Tev fık Salım Paşa memur edılmıştır Tevlık Sdlım Paşa dun kendısıjle göruşen bır muhabırlmlze bu hıısusta dermştır kr « Halı hazırda üç tane Vererrüe Mücadele Cemı>etı vardır Bunlardan bırı tstanbul da dığerl îzmır'de. uçuncusıl de Samsun'dadır Yapılan nızamnamenın gajesı bu uç cemıyetm bırleştınlmesj ve müştereken çalıştırümasıdır. Bu suratle Ankara da bir genel merkez kurulacak ve «Turkıye Verem Milh Mücadele Cemıyetı» adıni ala caktır Nızamname çalışmalarının da yakında bıtırıleceğıra tabnun edıyurum » Atına Belediye Reisı ATINA 5 (Hususl) Atına Belediye Relsı M Mercouns dun Tiirk futbol takunını gayet samımı surette kabul etmiştır. Bujıların şerefme venlen zıyafette Beledl^ Beısı lıer ıkı komşu memleketı bırbinne baflayan dostane ılişkllerı ve ıkı mllleÜn arasındakı münasebatın takvıyesınde sporcula rın ıcra evlediği rolü ehemmlyetle kaydetrnıştlr. Hayn Celal Bey de M. Merrounse verdağı cevapta Turk sporcuıarına gosterüen husnu kabulden dolayı teşekkur etmı$ ve bunlara karşı gösterilen samimıyetın Ttırk Yunan dostluğunun bir )?aretı oldufu elıemmiyetla ka\detmıştır CVCT OKTAY AKBAL Sana Borcluyuz Ta" Derinden, B Maliye Kaynaga Gitmeli MALİYE ÖRGÜTÜNDEN, TURK TOPLUMUNUN BEKLEDİĞİ ŞUDUR BUGÜN: FİLDİŞİ KULEŞİNDEN ÇIKMALI, ASIL KAYNAGA GİDEREK ÇAĞDAŞ, AKILCI BİR VERGİ YÖNETÎMİ OLUŞTURMALI. ASIL KAYNAĞA GİDİLMEDİKÇE VERGİ ADALETİ VE BİLİNCİ DOĞMAZ. Ressamlar Güzel Sanatlar Bırllğı resım şubesı mensuplan dun Alay Itoşkunde topla naratc yenl ıdare heyetını seçmlslerdır Ressam Şevket Beyin toplandılar başkEnlığında yapılan toplantıda ıdare hejetıne Şev ket, Samı Hıkmet. Vecıh, Namık, Çallı Ibrahlm ı e Pehıman Beyler seçılmışlerdır «TDK G«n«l Yazmanı 45 çilr kitabıno Imza koyduju halde hala konuşmayı bile oğrensmemış gorunmektedir.» cŞalr olduğu soylenen Cahit Kulebi...», <Gençll0lnin ancak onda bırl eh Ifte d«nec*k kırfc, •III şllrde kalmıy blri...» Tutucu ve Atatürk aevrımlenne tumuyle karşı bır gazetede cıkcn yazılardan bır kac cumle... Yazarları da Ataturk'e ve butun başardıklarına 'duçman' kışıler. 'Şaır olduğu 6oy!enen' kişl, Cahit Kulebl'dlrl Külebı, bir Rac yıldır Turk Dıl Kurumu'nun Genel Yazmanıdır Ataturk un kurucusu olduğu bu kurumu, aşın eteştlrıiere, saldırılara karşı bosorıyla savunanların boşındadır. Havayı uygun buldukları zaman 'llle de Akademı kuruimalı, bızler de, bızım gıbı duşünen devrım duşmanları da o Akademı'de etkın olmalı, yer almalı' dlye tuttururlar! lclerınde 'yazar lığa az cok bulaşmış olanlar kendl 'eser' lerınl bır bır sıralayıp, karşılorındaKine burun kıvırarak okurlarım, kandıracaklarını sanırlar. Çağdaş Turk şllrlne etkın bir kışıiikıe gıren ve yazın tarıhımizde yer alan Cahit Kulebfyı salt savunaugu duşunceden, bulundugu yeraen oturu kücultmeye kalkışırlarl Cahit Kulebi ye bu denlı ağır saldırılara kalkışmalarının blr nedenl ae. onun gercek anlamda Ataturkcu bir ŞO'.T olmasıd.r. «Ataturk Kurtuluş Savaşında» gfbı bır yapıt ortoya koymuş bır şaıre düşmanca duygular beslemeierı boylelerl l c n doğaldır. Nasıl Ataturk kalıtının ortadan kaldırılması, Ataturkcu kurumların yıkılmak Istenmesı karşısında sevmc cığlıkları atıyorlorsa, Ataturkcu bır saire karşı do aynı duyguları beslemektedırler. lclerınden 'hıkâye >azan' olarak kendlnı tanıtmış bırinın şu sozleri soylemesıne hem şaştım. hem de bu yazar adına uzuntu duydum: 'eh ışte' denecek kırk ellı şiır yozmış tbırı... Kırk ellı şıır yazmak kolay değildır, hele bu şnrlerın pek coğu en azından otuzkırk yıldır yepyenı, taptaze bır duyarlılıkla yaşamaktaysa, her yenı kuşak bu şıırlerde kendine gore tadlar, guzellıkler buluyorsa, o şaır daha ne yopsın? O "hıkâyecının yarına acaba kac 'hıkâyesı kalaoak.» «Kemal Paşa, yerıllmez yiğit, fonlı komutan Savasa girer gıbl yetlş bizel Yetiş bize, çollarde bile olsan Inanc doldur, guç doldur içlmlze Bln kere yurdumuzu kurtaran Bir gorseydln ağlardın halimizeı diyen şaır bu tur saldırılar, karacalmalar önündo ne siner. ne koşesıne cekılir, ne de artık ben yenıldım" dıye kuser... Tam tersme. Ataturk kuşağının olgunluk yaşında, ama genc bır şaln olarak şoyle seslenır Atası'na: «Sana borcluyuz ta derinden Isığısın bu yurdun Dillmızi, ulusallığımızı ögrettin bıza Cünku Cumhurlyetımizi sen kurdun Hürrıyeti sen yaydın içımize Halkçıyız dedin halk içlnden İnançta hur yetiştirdın bizi Borçluyuz sana ta derlnden Devrımlena yuceltti, çok yuceltti Bu mılletl temlz ellerln Sana borcluyuz ta derinden En büyuğu Mustafa Kemollerlnı Ûyle mı 'bey'ler! Dort beş kıtaba Imza atmıs, kırk elll şıır yazmış. konuşmayı bile bılmeyen bır 9aır. ayle mıl Sızın derdlnız. yıkmak ıcin ugraştığınız, ama blr tcşını b'le sökemeaığınız bır devrim kaleslni savunan, hak ettığınız sozleri acıkca soylemekten kacınmayan bir şaırl kamuo/u ve devlet yetkılılerı onunde kucuk duşürmeki Ama Turk Dıl Kurumu da, Genel Yazmanı Kulebi de, bu Kurum un altı yüzu aşkın devrımcı üyesı de. Ataturk devrımının bekçısıdır. Şu va da bu yoldan korkunç bır yanlışlık ve yanılgı sonucu bu Kurum ortadcn kaldırılsa bile, Ataturk devrımcılerı Turk Dıl Kuaımunu bır Dernek olarak yenıden kuracak, kendı guclerıyle. kendı oianaklar yla bu Ataturk kalesını sonuna kadar savunacaklardır Ata'larına (Sana borcluyuz ta derındtn» dıyenıer bu borcu ooemek lcln tum yaşamlarını vermeslnı ae btlırler Ucbeş devrım duşmanının gurultusu etkılemez oniarı... Fotoğrafçılar Şeiırlmiîdekl fotografçı lar ecnebilerın memleketımızde yapacaklan ışler ıcın hazırlanan kanun tasansına fotoğrafçılığın da dahıl edilmesl içın Mıllet Mecliaıne bir mazbata Kön dermışîerdır. tstanbul fotoğrafçılannuı üç mümessılı bu mazbatanın bır suretını de temennl mahiyetınde olmaR üzere dün Pırka rnericezine vennıslerdır Dr. H. Sami GÜVEN tım ve Inceleme onlayışındo son bırkac onyıl icınde hıcbır cejişiklik olmadığım, ya da bır arpa boyu bile yol aiınmadığmı sergılemektedir Mallyenln bu tutumu bıze. TV'de «demırl kırma» savı lle ortoya cıkan unlu bır ludocumuzun goeterisındekı başarısızlığı uzerıne, unlu bir yazarımızın ıŞımdıkl gencler demlrln kırılamayacağmı bilmıyorlar» bicimındekl bır tanısını anımsatmaktadır Blzim mallyecıler de, Tur kıye'de vergl denetlm ve Inceleme sorunlarının artık denetım elemanı sayısını arttırarak, ya do Insan emeği kullanarok cdzümlenemeyeceğinı anlamamaktadırlar. Uyguladıklorı bu yontemlerle yıllardır yukumlulerın en cok yüzde 3'ünü denetleyebılen maliyecılerimız, Gercekten de, kaynağa glderek buradurı kimın ne kador su a'dığı sorcruna kendlsinı sureklı olarak oışlayan mallye orgutumuz fı'csı kulelerinde surdurdüğü b cmseı ıncelemelerle bır buzuikayası örnefll yıllardır yuze>dtkı gorüntulerIe uâraşmış vo suyun altmdakl ona kutleye uloşmo olanağını bulamomıştır. Bu tur ıcm« kopanık denetım anlayışınıa suıgecine takılonları ıse, çoKiuk. bılgısizlıklerl ya da uznon muhassbecl calıstırmadakı akcasal yetersizlıklerl ned<»nyle basit hesap ve bıcim hata.orı yapan kucük ve gücsuz ışlelmecller oluşturmustur. Mantı^ı ğerefll buyuk işletmelert eübKll aklayan bu denetım ania>ısı csuyu getlrenle testiyl Kıranıı oynı kefeye koymamn da oteslnde, cokluk suyu cttırenl cezalandırmıştır. Bu carpık denetlm sürecl lcinde kocırılan vergiler kacıranların yanına kâr kalmış ve ya&aıara saygılı, yukumlerını durüstce yerıne getıren yurttaşla'da malıyeye ve devlete olan ınanc sarsılmıştır. Şımdilerde su yuzüne cıkorak, cokluk bonka ve bankerlere gıden ya da cş ve cocukların uzerınde yatcn tkazanılmamış kazançlar», yıl ardır yuzeydekı goruntülerle uğıaşan maliye ör gutumuzurı cjd^ıa bır yuzkarasını oluş'urmiıstur. Toplumda veıgılendlnlmemiş kazançlar bır ç.ğ gıbı büyüyup tkara servetleı» olağanüstu boyutlara ulaşıken, rnallyecilerımız de kendı aralarında kısır yetkı ceHsmelerıne gırmışler ve kenaılerınl seckm sayan bır kesım denetım elemanı, ınceleme yetkısını obur ugraşdaşlan ne paylaşmama konusunda dı.'enmışlerdır Malıye orgutundt vergı bıldırgelerıııde.ı her y>ı % 3'ünu ınceleyebılme yetk.s ne karşın san kı bi'tünı mce f nıyormuş gıbl, anlamsız b ı r ystkı cekışmesıne gırışilmes' uzun yılkır hıc denetlenmedığmı goren vergl vukumlüierı a<asında verqi toresirsın bozulrrcsına ve vergı ödeme bılıncın n giderek gerılemesıne neoön olmuştur Denetım uygulamalarının yeni bır örneğı de tYaygın ve Yoğun Denetım» adı oltında gectığlmiz günlerde başlatıldı Yapılacağı haftalarca öncesınden kamuoyuna duyurulan bu uygulamanın butun yıl sureceği va motonze ekiplerle guclen dırileceği yetkıiılerce acıklandı Turkıye'de denetım elemanı ve vergı dolresı sayısı orttırılarak ya da trafıkcı denetimlere gırışılerek. vergi kacakcılığının onienebıleceğı savlondı Bu ocıklamaiar ve uygulanması tasarlanan yontemler. bız deki mallya örgutunün dene GÖSTEKt l f GÖSTEBÎ SANATEDEBıYAT FARUK GUVENÇ sanatçı erozyonunu dilegetirdi GÖSTERI'nin ocak sayısında Batı toplumlarında. heı vergı yukumlusunun bıldırimlnı her yı! duzenlı blcımde denetleyebılen ve ceşltlı kaynaklardan sağlanan sağlıklı bilgılerle desteklenen eşgudumlu denetım yontemlerı gelıştınlmışdenetim elemanı sayısmı ıki tır Bunlardan bırısı de, bıldıkatına da. uc katına da cıkarrımlerın bılglsayar kullanılarak salar, her eıemanın altına bır denetımldlr Bu yontemle. bılaraba da verseler. denelleme dınmde bulunulan vergi bazlaoranını yuzde 10'un ötesıne rı cSe.vet bıldırlml» «Gıder gecıremeyeceklerinı kavrayabıldlrıml», «Ortaloma kâr oramamaktadırlar Turklye gıbı nı» vb gıbı oz denetım unsur vergl toreslnın yozlgşıp. kacaklarının yanısıra, yerel yonetımcılığın sureğenloştığı blrtoplum lerden tapu daırelerınden. kada, vergı dlzgeslnın hem gemu ekonomık gırışımlerınden nış olcude bıl*rim esosına da ve öbur kuruluşlardan sağlayandırılması hem de yukumlunan bılgılerle karşılaştırılmaklerın yüzde 90'ını aşan bir botadır Bu yontemle denetım, lumunün deneHenmemosı geradeta bır «Cocuk oyuncoğı» ceğı karşısında. sağlıklı ve değin basıt bir dızl Işleml ıcerdenkser blr vergı düzeninın mekte, ancak el emeğı ıle baoluşturulmasını beklemek bu şanlması olanaksız gorunen oyuk bir saflıktır lağanüstu ışlen başarmaktaBfzlm maliyecllerin tutumu, dır ellnde en cağdaş kazı makınaTurkıye'de bugun yerel ban ları bulunma8ina karsın, bunka şubelerıne değln pek cok ları kullanmayı bır türlu akıl gereksız < ere gırebılen bılglsaedemeyen ve bu nedenle de yorın, Maliye orgütune gırerek yukarıda belırtılen amacla kullanılmaması oldukCo şaşır tıcıdır Şımdnerde, Maliye Ba kanlığının ceşıtli Genel Müdur luklennde bılgısayar bulundu ğu bılınmekte, ancak bunlann SANATEDEBlYAT vergı inceleme ve denetiml amocıyla kullonılmasından cekınıldığı anlaşılmaktadır Elde bulunan ve Turk vergi sıstemmde yenl blr cığır acması olası olan bu bilgıyasarlar. Ilkel blr hesap makınosının kolaylıkla becerebıleceği kımi mu hasebe ve personel ışlerlne ko şulmaktadır Merserize iplikler Iktısat Vekaletince >aptınlan tetktkat netlceslnde memleketimlzde merserlze iplik yapmak lçin yerll pamuklardan başka Mısır ve Isoanya rjamuftuna da ihtiyaç görüldüğü anlasılmış ve şımdillk merserize ipliklenn tahdıde tabl turulmasına karar verilmistlr. İLAN ÜSKÜDAR ASLİYE 2. HUKUK HAKİMLİĞJNDEN Davacı Hazıne vekilı tarafından Kayyum Av. Muhhs Sebahattm Yurdagııl ve Nadıka oglu Yanı aJeyhıne ıkameolunan gaıplık davaaında Verilen ara kar an geregınce Nadıka oglu Yanı mn. Kuzguncuk Menteşbağı sokagında 10 nolu kapılı evde oturtnakta ıken kayboldugu uzun tamandan ben kendısınden haber alınamadıgından gaıp oldu^runa karar venlmesı. dava edıldjğınden Nadıka oglu Yanı mn hayat ve mamatından haberdar olanlann 1. sene ıçensınde mahkeraemizan 981/769 sayılı dosyasına bıldırmelen ve bu süre zarfında akıbeünden herhangi bır malumat alınmadıfîı takdirde gaıphğine karar venlecegı ılan olunur 23 121981 RAUF MUTLUAY BEŞİR FUAT'ı anlatıyor GÖSTERI'nin ocak sayısında Istanbul PTT Bölge Basmüdürlügünden 1 leşel>kulumuz ıhtıyacı olarak 8 kalemde 169 parca Ir.te D 100 ve fargo oto yedek malzemeler! ıdarı şartnan«=sın* ve teknık ozellıklerıne gore kapalı yazı.ı tekif o'ma sontemı ıie satın aiınacaktır 2 Ihnle İS 1 1982 solı günu saat 15 30'da Buyukpoftane Pınas. ıkincı katındo toplanacak Satınalmo KomısyofHinda vapılacoktır 3 IPteklnerın usulüne gore tanzım edılmış kapalı yi7ilı tekiıt mektup'arını ihaie gunu saat 14 30'a kadar manbu/ mukabılı Başmüdurluk Moizeme Mödürluğune tevd Ptrreleri gerekmektedır 4 Irtorı sartname ve teknık özelllklertne aıt mo lumat 'ş Gunlonnde mesal saatlen dahılınde Malzeme M'jdur ur^urrlen temin edilabllinir Sortnomesi ıse bedel' mukabui satın alınabılınlr 5 Postnookl vakl olacak gecıkmeler kobul olunmaz 6 Teşei'kulumüz 2490 soyılı ortırma ve ekS'ltme karunu'io t a t ' oımoyıp ıhaleyı dıledlğlne vopmakto ve ya hlc vapmamakta serbesttır (Basın 25044) 10680 Ustelık, bugun Turkıye'de bılgısayarlarla vergi denetım ışlemlerını kolaylıkla yurütebılecek cok sayıda yetışkın ışgucu de bulunmaktadır. Gorul dugu gıbı sorun. işın teknık, yo da akcasal gücluklerinden cok, Maliye örgutunün, ya da bu orgut uzerınde denetlm kuran kımı ekonomık guclerın yeğlemlerım bu yonde kullanıp, kullanmam Q oigusunda te mellenmektedır Gercekten de, ozellıkie vergı denetiml ve ıncelemesı söz konusu olduflunda, Maliye örgutunün zaman zaman kendı varlık nedenıyle celışkılı davranışlar lclne gırdıgı bılinmektedlr bonuc olarak, Turk toplumu Maliye oıgutunden, saklandıgı tıidışı kulelerden cıkarak kaynağın başına gıtmesını, cağ daş. akıicı bır vergı yonetımı oiuşturmosını beklemektedır. Bugun bılınmektedır kı, vergı yasaları ne denlı yetkın ve on gorulu olurıarsü olsunlar, bunlan uyguiayacak etkln bir vergı yonetımı kurulamadığı süre ce hakca bır vergı düzenl oluşturulamaz Turk toplumunun ozledığı boyle bır vergi duzenı oluşturulup su altındo yatan kazanclor. yuzeye C'korııarak vergılendırıldığl ölcude. Malıyenin saygınlığı artacak <e toplumda vergı odeme bıimcı 8«rpılıp gelışecektır. I L A N SEKA AFYON MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Müessesemlz teslslennden yan urun olarak 1982 yıhnda çıkacak tahmıni 300 ton bugday arpa karışııru satılacaJttır, 1 Afyon ih Çay Ilçesı Karacaören cıvannda kurulan beyaz saman kamış selaîoz tesıslennden ffunde tahraini 1000 K« (vılda tahmıni 300 ton) cıkacak bugday arpa karışımı yan urunun flyatı 12. TL/Kg. olarak tesbıt edılrruş olup muhammen bedell 3.600 000 TL dir 2 TahmJnl 300 ton buğday arpa karışımı kapalı zarf usulu ıle satılacaktır 3 Bu satışa an şartname bedelsiz olarak Afyon / Çay'da kaın MLessesemız Tıcaret Servısmden temın edılebılır 4 Teklıf tutan uzennden ^7,5 msbetınde muvakkat tenunat teklıf mektubu ıle beraber venlecektir 5 Muessesemız 2490 savılı kanuna tabı olma yıp satışı yapıp yapmamakta ve diledığme yapmakta serbesttir. 6 Bu işle ıştıgal edenlenn kapalı zarflan 20.11982 günu saat 17 00 ye kadar Muessesemız Muhaberat Servısıne verılmış olacaktır. Son değlsikliklenyle İÇTİHATLI • NOTLU HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU Eden: 750. TL. Kıtap ısteme adresı: K. Alıkaşifojlu Y. Mete Günel Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tır. 7 Postadakı gecıkmeler dıkkate alınmıyacaJt(Basın 10049)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog