Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 10 27 ARALIK 1981 TEKZIPTIR Gazetenizin 15. Ekim. 1981 20543 sayılı nüshasında 12ci sahifede «EsKişehir Gümrük Müdür Muavinı tenzili rütbeyle görevden alındı» başlıklı yazıda, adımdan bahsedılerek 12 adet damperli kamyona el konulmasını sağla/an Eskişehir Gümrük Müdür Muo vininin görevden alındığı, Kom yonlarm tarafıma verilerek haksız menfnat lemin etliğım iddia erlilmektedir. Yazıda özellikle adımdan bahsedihrken, Llnnl Akpınur adındaki bir şahsa ıbaresl kullanılarak kücük düşürülmek istendiğim ve lıoksız ve dayanıksız ıftiralar yöneltilerek san sasyon yaratılmak istenmesı üzücüdür. Bu nedenle, gereken açıklamalarda bulunulması zarureti doğmuştur. 1 Yazıdo sözü edilen 12 adet damperli kamyon yasal işlemlerinin ikmoli ile ithnl edıi mış bulunmaktadır. Yasal olarak Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının müsadelen İle ithai işlemlerı yapılmıştır. 2 Komyonlar, iihal jşlemlerinden önce, memleketımizin şartlarına uygun olup, olmadığının kontrolü acısından tecrü be çalışmalarına tabi tutulmuş, daha sonra karayolu ile Türkiye'ye getirtılerek Eskışelıir Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 3 Yapılan muayeneleri so nucu kamyonların kesin ithal işlemlerı yupılmış olup. halen yurt ekonomisıne katkıdo bulünarak çalışmalarını sürdürmektedlr. Yazıda bahsı gecen kamyon ların gümruklerinin odenmedığ nıenfaat temin edildiği yolundokı ıddialar gercek dışı, ıgrenc iflira nıtelıgınde olup, terIıployenler hakkında adli mercılere muracaat eclılecektır. Bılgı edinilmesini, rıca ederim. ÜNAL AKPINAR Yahya Demirel'le Şellefyarı 75 bin dolarlık teminalla sileplcrini özgürlüğe kavuşturacak Ahmet TAN Bildinyor LONDRA Hazıne u:eyhine suç n?lemekten tıukuın gıyıp yurt dışıno kacan vu daha sonra lurk yurtlaşlıgındon tıkarıluıı Yulıyo Deniire ile Mıyndıc Şelielyan'ü uıi Panamo bayıaklı «Antamo» şılebıınn Ingıltere'ııın Hull ımıanındoKi ^ttutukluluk hali» /5 oın Jolurlık bir temınat yatırılınnsı ile sonu erecek. Şilepdekl yukurı çuruyebılecegını dıkkote alan Ingıliz mokam ları soz konusu miktann ödenmesı ile gemının serbest bırııkılubıletoçjniı ve boşulliTia lıınanı olarak gosterılen Hollondanın Rotterdam kentine hareket edebiieceğlnl belirtlyorlar. •Antama» şıiebınde Atrıkadan yüklenmış taze fıstık bulunuyor. Öte yandan gemide patlak veren grevle ve gemicılerin üc ret ve fazla mesaı İle ilgili alacakları konusunda Uluslararası Ulaşım işcileri Federasyonu nun actıgı davanın sonuclonmasını beklemeden gemıoilerin gemiyi terkederek Türklye'ye döneceklerl belirtıliyor. ' • de hanısi akını başladı ve Ba lık Hali'nde hamsinin kilosu dün sabah 30 liraya kadar dü.ştii. Hul'de hamsinin kilosu 30•80 lira arasında işlem görürken, geçtiğinıin aylarda tanesi 20 liraya kadar düşen palamutlar 215 365 liradan satıldı. Istanbui Balık Hali'nde dün sabalı istavrit 60 110, kalkan 500625, tekir 150350, çinekop 50200, pisi 2001250, levrek !)()(}• 1400 ve lüfer 60 90 liradan işlem gördü. Balıkçılar, önümüzdeki günlerde de havalann fırtınasız Rcçmesi durumunda daha çok balık yakalanabileceğini, Karadeniz ve Marmava'nın balık «kaynadığını» söylediler. Fotoğrafta, İstanbul Ealık Hali'ne dtin sabah getirilen balıklar... (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) Hamsi 30 liraya düstü ^ "Sakatların sorunları,, paneli yapıldı Bayülken: Büyük kentlerde ruh sağlıgını koruyabilmiş kişilere rastlamak pek mümkün değil ; tstanlnıl Haber Servisl TUrk Ruh Hastalıkları Re' adaptosyon Derneği Başkanı 1 Dr. Faruk Bayülken Türkiye' de akıl hastalarının ve ruhi bu nalım geçirenlorin sayısının gi derek nrttığmı belirterek, «büyiik kentlerde yaşayı» tla ruh sağlığını yeterince koruyabilmlş kişllere rastlamak srünümtizde pek mümkün değildir» dedi. Marmara Etap Otelinde yapılan «Dünya Sakatlar Yılınrta Türkiye'de Kulısal ve Bedcıı se.1 sakatların» sorunlan konu lıı toplant.ıda konu.şan Bayülken «Türklye'de 35 hin akıl has tasınıı karşın yedl bln hıuta yataıj^ bulııııdueıınu» söyledi ihtiyacı karşılamayan ınevnut akıl rmstanelerintn reorganizas yona tabi tutulmasm: istedi. Türkiye'de 4.5 milyon sakat bulundııftunu belirten Bayülken bıınlurm büyük çoğunlufttı nıı nıhsal ve ortopedik sakathı rırı oluşturduğunıı belirlti, son 10 yıldıı artan hayat koşullarına süratle ve yeterince ayak uyduranıayanlarda nıhsal bozukluklara sıkea rftstlanriıjjım belirterek «Davranış kusunı CÖMtcrtıılerlc hı'le ciıiNel sanılt lar loplıım için Rİttikçe artan snrıınlitra neden olmaktadır» dedi. Toplantımn açış konuşmasını yapan Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay da 1923 yılında ilk kez kunılan Bakırköy Akıl Hastanesine iüskin anıla rım anlattı, ülkemi^de akıl hnstfibgmm sorunlannı özetle sövledi. tstanbul Üniversitesi TopIıını Sagheı BöHtmü Bafkrım Prof. Dr. Sıtkı Velicanırll ise koruyucu tıp konusunda bilpi verdi ve «tam safelık. sakatlık ve hastalık defil, nıhsal ve be dpnsel bir Ivlllk halldlr» dedi. Türkiye Halk Saeiıfeı Derne Öi Bnskanı Halim Diri de TUr kiye'dpki sakatların güncel so rıırjnn Ü7erinde durdu ve 2 milvon 225 bin cpşitü sakat ol dngııntı. bıınlann sorunlarına lvedillklp eftitinmesi gerektiğini belirtti. Lo/.an da birlikte oldujju Venizclos'un Heykeli'nin önünde say gı duruşunda bulunan İsmet İnünü'nün tören sırasında olağanüstü heyccanlı oldu&u ve çok duygıılandığı, konuş ma ve davtanışIarından belli oluyordu 1Atatürk'ün 100. doğum yıldönümünü kutladıgınnz 1981 yılı, O'nun en yakuı ülkü arkadaşı ve yardımcısı İsmeı. Inönü'nün de 8. ölüm yıldünümüne rastlamaktadır. Ismet Inonü, 25 aralık l!)73'le düııyanuı en yaşlı liderlerınden biri olaıak araınızdaıı ayrıhrken !J0 yaşına basmıştı. Inönü, bu uzun yaşamının H5 yıluıda «Türk ultısuıııııı bir Uönemdekl UKursuı ulıııyazısıuı» yenebilmek ıgin bir asker olarak cephedeıı cep heya koşmuş, bir diplonuıi olarak uluslararası gurüşmelerde ülkesınin vazgegilraez çıkarlarını karış kan;? su vunmuş ve bir devlet adanıı olarak da büyük önder Atatürk'ün izinden ayrılmadan Türkiye'nin yonetilmesınac ve demokratik gelişmesuıde köklü çalışmalar yupıııı^, güç lü savaşımlar vermişür. Surası da kesindır kı, yaşamıııın son gününe kadar Türkiye içirı düşünınüş, Türkiye ıgin çulışmış ve Türkiye'nin korunup kollannıası, güçleıımesı, kalkırunası için hiç durnıadan didinmiştır. îsmet İnönü'nün altmış beş yıllık siyasal yaşamının anılar zinciri uzun oldugu kadar çetin halkalardan da oluşnıaktadır. îşte biz de, bu acıtatlı anılar zmcirine İsmet İnönü'nüıı son yurt dışı gezisinin son durağıyla ilgili bir halka eklemeğe çahşacağız. GÖ7XKRİNÎN ZAY1FLAMASI, O'NU KAYG1LANDIKIYOKUU Yaşamının büyük bir bölümünde ağır ışılmesınden ötürü yakındığı pek duyulmamışnr. Bir çok durumiar da bundan yararlandıgı bıle söylenir. Ancak, son yıllarda görme giicunün azalnıası, Is met. İnönü'yü her gegen gün biraz daha kaygılandirmaktaydı. Bu yüzden de son bir umut olarak 15 aralık 1971 çarşamba günü bir doktora Körünmek üzere beraberinde eşi Sayuı Mevhibe Inönü, kızı özden Toker ve damadı Metin Toker olduğu halde Fransa'ya gitti. Fransız doktorlarm Inönü'ye Türk doktorlarından fazla söyleyeeek pek birşeyleri yoktu. Yaşlıuk ve kataraktın firiiıı geçükçe ilerlediğini söylemekten başka. İsmet înonü Paris'te 5 gün kaldı. Bu arada, düııya haber ajansları, İnönü'nün Paris'ten yurduna dönerkeıı Atina'ya da ugrayarak Yunanıstan'ın o zamankı asker yöneticileriyle resmi görüşmelerde bu lunacağını bekleıımedik bir tlaş haber olarak yaydılar. Bu haber duyulur duyulmaz, Atüıa bir andu dünyanın ilgisini uzerınde toplayan başkentlerden Diri oluveımışti. Dlplomatik antenler hemen Atina'ya çevrılmış ve dünyarun kıılagı delik basın mensupları 20 aru lıkta Atina Havaalanı'nm ve Türk Büyükelçılıginın bulun duğu Vasüeos Georgıu Caddesı'nin köşebaşlarını tutarak pusuya yatmıslardı. KUKT POLlTtKAC! , NEDEN GKLİVORUU? Ne oluyordu? Zaten 1963'ten beri her geçen glin biraz daha gerginleşen Kıbrıs sonınu ve Türk Yunan ilişkilerinln bu aşamasında Türkiye'nin kurt politikacısı Atina'ya niçin Kelıyordu? Bu ikı kornşu ve müt.tel'ik ülkenln ılişkilerine «ölge düşüren kördüğümü mü çözulecekti yoksa?. KimbiUr? Gözagrısı belki de bir bahaneydi... Atina Havaalam'nda yıldırım hızıyla başlatılan karşılama hazırlıklan ve alınan sıka güvenllk önlemleri de diplomatlann ve basın mensuplarırun kuşku ve ilgilerini daha çok bilemekıe, gerilimi artırmaktaydl. VE ÖTESİ MaüHüly Mehmed KEMAL Her şeyi karşıtı ilo tokuştururlar; bu, bir tür yöntemdir. Zengin dendi mi yoksul, yoksul dendi mi de zengin hatırlanır, neden? Çünkü birbirinin karşıtı olarak bellonmiçMr. Karşıtlar üstüne fıkralar anlatırlaı*. Yoksula sormuşlar, 'Zengin olsan ne yersin?» •Soğanm cücüğiınü...* demiş... Kah kah. kih kih!... Böyle ham ahlat bir söz etüğl için yoksulun enayiliğine gülerler. Yoksulun enayiliği vardır da, zenginin yok mudur? Ona da bir fıkra düzmüşlor. 'Kardeş, görüyoruz ki, senin her şeyin var.' Biri, dile benden ne dilersin dese; dünyada daha isteyeceğin bir şey kaldı mı?» ~Nedir?* 'Fukaranın malihülyası...» Buna da gülerler.. Fukaranın malihülyası, zengine göre erişilmez bir güçtedir. Düşunun bir kez, yoksulun biri gece başını yastığa koyuyor, başlıyor kurmaya, kuruntuya, kimbilir neler hayal eder, neler... lşte sonradan KÖrme zengini de çileden çıkaran bu hayaldir. fakirin bu hayal gücüdür. Zenginin her şeyi var, hayal gücu yok, öylo mi? Bundan ötürü dursuz, duraksız yoksulu kıskanıyor. 'Fakirin malihülyası...» Şair Orhan Veli'nin fukara mahallelerinde yaşayanlann hayallerini ve rüyalarını anlatan uzunca bir şiiri vardır. Bunda, bir ara punduna getirir, lağımcının rüyasıru anlatır: Lağımcının hamam rüyasıdır Rüyaların en güzeli. Uzanır yatar göb&ktaşına,; Tellaklar gelip dizilir yanıbaşına. Biri su döker, Biri sabunlar; Elinde kese sıra bekler biri Yeni müşterüer girerken içeri, Lağımcı, Pamuklar gibi çıkar dışan. Bazılannın rüyası, malib.u1ya.si ellnden alınamadıgı gibi, bazılannın efendiligi de elindon aünamaz. Osmanlı'da bir Halet Efendi vardır. Halet Efendi, şusu busu ile degil. eTcndiligi ile ün salmıştır. Halet Efendinin, ei'endiliği, padişahın betine gldermiş... Bu yüzden de ontı, durmadan sürgün edermiş. Halet Efendi, efendiliftini bozmaz, talihine razı olur, süriilen yere gönül ho.şlugu ile gidermiş. Padişah birgün yakırüarına dert yanmış: 'Benim padişah olarak her türlü, gücüm var ama, bir gücüm yok, o da Halet Efendinin elinden efendiliğini alamamah...» Kimi padişahların padişahlığını da Halet Efen dl gibi çelebilerin efendiliğini soyundurup alamamakta tıkanıyor. Ya, böyledir bu kavanoz dipü dünya!... Söz padişahtan açılmışken, bir padişah hikâyesi daha anlatıp, sözü baglayalım. Padişahın biri, kalemmalem, evmev, kapımapı. duvarmuvar gibi sözlerin neden söylendiğini merak eder dururmuş. Akıldanelerinden birini çağınmış, bunu öğrenmek istemiş... •Anlat bakalım bana, saray nedir?: «Efendimizin oturduğu yer.» «Maray?» •Bizim gibi yoksulların barınağı.» • Yemek?* 'Efendimizin taamı...» 'Memek?» 'Bızırn zıhkımlandığımız...» •Kapı?' 'Sizin girip çıktığınız...» •Mapı?' 'Bizim töhezlediğimiz..." 'Padişah?' •Çok sayın pederinizin adı...» •Peki, madişah?' 'Böyle ıvır hıvır şeyleri merak eden sizin.» Gerçekfen akıldanesl bu sözleri söyleyebilmlş ml, sonra hali ne olmuş, bilemiyoruz. POLİTİKA Fakirirı VENİZELOSUN HEYKELİ'NİN ÖNÜNDE Turk Yunon dostluğunun temelini atanlardan Eleftheros Venizelos'un heykelinln önünde say gı duruşunda bulunan İsmet Paşa kırmızı beyaz gullerden yapılmış bir çelenk koydu. fukarda inönü çelenki koyduktan sonra göruluyor. Sağda ise o zamanki Atina Büyükelçısl İller Turkmen. kışlayarak sevgl gösterU» rinde bulundu. (.Jectyı r.C. Atına Büyükelçiiığınde geçiren İsmet. Paşa, tl aralık çarşamba günü sabahleyın saut 10.00'da bera berındo Buyükelçı İlter Türk men ve Türkjye'nın Atina as kerı ataşesı olduğu halde Sındagnıa alanındakı «ıııeçlıııl asker» anıtuıa kırmızı beyaz gullerden bir çelenk koyarak saygı duruşunda bu lundu. Oradun da Yunanıstan'ın eskı başbakmılarındaıı ve İsmot Puşa ile biriikte Lo2«ın Barış Konferansı çalışmalaruıda bulujımuş, da ha sonra 1930'da TUrk • Yunan dostlugu ve ışbırliğinin temellerini atanlarından biri Olan Eleftherios Venizelos'un Atina Stadyumu yakınındaki anıt.ına gitti. «HEY LEFrKR, HEY..» Burada komando askerlerinden oluşan ı bir şereJ kıtasuu denetleyen İsmet İnönü, Venizelos'un manevı huzurun da saygı duruşunda bulundu ve anıta kırmızı beyaz gullerden yapılmış bir çelenk bıraktı. O zamarun 86 yaşındaki TUrlc devlet. adamuıın bu tören sırasında olaganüstü heyecanh oldugu ve gerçekten çok duygulandığı konuşma ve davranışlanndan açık ça belli oluyordu. Bir ara Venizelos'un heykeline bakan İsmet Paşa'nın ağır agır başını sallayarak: «Hey LatU;v, hey...» dediği duyuldu. Paşa o anda nc düşürunüştü... Bunu kimse bilmiyordu. Bu törenlerden sonra lsmet İnönü, Büyükelçi İller Türknıen'le Atına ıçinde bir otomobil gezıntısi yaplı. Aynı gün saat 13.;i0'da Baş bakan Georgios Papadopulos'un keııdısı onuruna Psıhiko semtindeki evinde verdi£i ögle yemegine gitti. Bu yemekte eşi Mevhibe İnönü, Büyükelçi İlter Tiirkmen, 1nönli'nün kızı ve damadı, Yunanistan Dışişlen Bakanlığı Genel Sekreteri Yannaris, Yunanistan Türkiye Dairesi Genel Mildürü Büyükelçi Horafas da hazır bu lundular. Bu yemekli toplantı sırasında İnönü ile Papadopulos'un neler konuştuklarına üişkin herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Annak, o zarnan sızan tıaberlere göre, son derece dostça geçen ve oldukça da uzun süren bu ye mek sırasında tnönü ile Papadopulos iki Ulkeyi ilgilendiren sonınlarla Kıbrıs anlaşmazlıftına ve TUrk Yunan ilişkilerinin RClecegiyle ilgili konulara deâinmişler. YARIN: BASIN TOPLANTIS! Ulastırma Bakanı Ozaür: •• * * Ozel hava yolu îçin cahsmalar bosladı INONÜNÜN SON GEZİSİNİN SON DURAGI ATİNAYDI Selahattin GALİP ANKARA (ANKA) Ulaştırma Bakaı.lığı bütcesi Danışma Meclısi Bütce Plan Komisyonu'nda kabul edildi. Eleştirilerl yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Necmi Özgür THY dışında Iç vo aış tarifell seferler ile kargo taşımacılığı ya pacok özeı hava yolu kurulmosı yönündeki calışmaların başlatıldığm acıkladı. Özgür özel hava yolu konusunda şunları söyledi: «Türk Hava Yolları dışında THY'nin yüzde 35. ve özel sektörün yüzde 65 katkılarıyla kurulacak ve Iç hat tarifeli, dış hat Charter ve Kargo taşımacılığı yapacak bir özel hava yo lu kuruluşuna llişkin calışmalar başlatılmiftır.» Özgiil konuşması sırasında özellikle ithalat ihracat ve transit taşımacılığında karşılaşılan güçlüklert gidermek amacıyla hazırlanan Master Pla nmın şubat 1982'de tamamlanacağını söyledi. heykeline bakarak "Hey Lefter hey,, dedi Kordonu yararakj İsmet Paşa'nın ellerini öpen ortayaşlı adamın Heybeliadah bir papaz olduğunu öğrendik. Gerçekten, 21 aralık salı günü, İsmet İnönü, gözünde yeni kalın camlı gbzlükleri, sırtında siyah paltosu ve dudağında hufif Rülümsemesiy le Paris'ten Atina'ya gelen uçagın kapısında göıündü Aşugıda; merdivenın Daşında, başta Yunanistan'ın o zamanki Başbakanı Albay Papadopulos, Tlırkıye'nin Atina Büyükelçisi İlter Türkmen, Dışişleri Bakan Yardurj cısı Xanthopoulos Palamas hasta olduğu için onun yeri ne selen eşi Bayan Palamas, Dışişleri Genel Sekreteri Yan naris, T.C. Buyükelçiliği ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ileri gelenleri ve öteki resmi kişilerle 100'ün Ustllnde gazeteci. İsmet lnönü'ntin uçaktan inmesini bekliyorlardı. Hemen bellrtellm kl, o sıralarda sadece CHP Genel Başkanı ve ana muhalefet partisl lideri olan tsmet 1nonü, gerçekten bir devlet başkanı eibi karşılandı. PASAM» Tören sırasında büyük bir içtenlikle el sıkışan İsmet İnönü ile Basbakan Papadopulos, dinlenmek Uzere şe ref salonuna Ridecekleri sırada çok ilginç bir olay oldu. KalabaJıktan yararlanan orta yaşlı bir adam güvenllk yetkilileri ve resmi kişileri aralayarak lnönü'nün yanına kadar geldi ve Paşa'nın ellerini kavrayıp şapur şııpur öptü. Ardından da Türkçe olarak: «llosgeldlniz, Paşam! Sizl burada eürmekten çıık mutluyuz», dedi. Sonradan ögrendiginıize aöre, görevlilerüı İnönü'nün önunden kibarca uzaklaştırdıkları bu kişi. Heybeliadalı bir papaznuş ve şımdi Atina'da oturuyormuş. İsmet Paşa'ya duydufu saygı ve hayranlıgı belirtmek için de havaalanına gelerek İnönü'nün ellerini öpmüş. İnönU ve Basbakan Papadopulos, şeref salonunda 20 dakika kadar oturup dinlendikleri sırada tercüman aracıhğıyla kısa bir görüşmede bulundular. Daha sonra İnönU, Atina'da knldıgı sürece ağırlanacagı T.C. Büyükelçlliğine git mek üzere otomobille havaalanından ayrıldı. Bu kısa yolculuk sırasında Basbakan Papadopıılos da bir yere kadar otomobiliyle kendisini ugurladı. SEVOt GÖSTERtSl Havaalanmdan Atina'ya ge linirken yol boyunca binlerce Atinalı İsmet Inönü'yü al bir ara Venizelos'un İsmet Paşa ANKARA (Cumhuriyet Btiro MI) Atatürk'ün Ankara'ya gelişhr.n 62. yıldönümü bURüıı kutlanıyor. Atatürk'ün Ankara'ya Relişi nedeniyje bugün başkent bayrak'larla donatılaenk, Atatürlc'ün Diknıen ve Genelkurmay Başkanlığı önünde karşılanışın dan sonra seymenler ve iıalk oyıınu ekiplerinin gösterileri ile Ankara Valiliglne degin yü rünscek. Bu yılki to'renlere Harbokulu Bnndo ve Tören Birligi ile Istiklal Savaşı Teohizatlı Bölüftü de katılafak. Törenler saat 12.10'da Amtkabir'in ziyareti tle başlayaoalc 16.15'de de geleneksel Atatürk Koşusu yapılacak. Tören güzcrcahı trafige kapalı tutulacak. Ayrıea Gençlik Parkı Beledi ye Kültür Merkezinde «Atatürk Ankara'ria» adlı bir snrgi açılrtı. Sergi 5 ocaka degin süreoek. Öte yandan Atatürk'ün 27 aralık 1919'da Ankara'ya grlişini canlnndıran film bugün TRT' de gösteıilerek. Turhan Oflazoftlu'nun nenar yosıınu yazdıftı, Devlet. Tiyatro su ve TRT'nin işbirligi somıcıı ha^ır'sııan filmin Atatürk'ün Ankara'ya gelişini dramatize et tifii bildirildi. Ankara BelPdıye Başkanı Sü leyman önger konu ile ilgili olarak s n açıklamayı yaptı: riu öndır Atatiirk'ün 62 TII önce Ankara'ya Erli.'jlerini canlandıran bu filmin varın 'l'RT'ılc göstfrilecPEİni »Srenmekten hüvük bir mutlııluk dtıvdum. Bıı filmin vapımııulıı Türk'ün yaratırı gücü bir kere riaha knnıtliinnuş ve kısa süredr hiiyük bir cser meyclaııa gel ıniştir.» Atatürk'ün Ankara'ya gelisinin 62. yıldönümü kutlanıyor Iş Bankası 1981 büyük ödülleri Suna Kili, Melih Cevdet Anday ve Adnan Coker'e verildî ANKARA, (UBA) Türkiye Iş Bankası'nın bu yılki büyük ödülleri «Atatürk Devrimi» yapıtıyla Prot. Dr. Suna KİH, «ölümüiizlük Ardında Gıljramış» şiir kitahıyla Melih Cevdet Anday. «Yarım Küreler» tablosuyla Prof. Dr. Adnan Çoker'e verildi. îş Bankası, geçen yıldan başlayarak her yıl yazın, sanat, toplum ve insan bilimleri alan larındnn birer dalda büyük ödül vermektedir. 1981 yılı için yazın alanında şiir'e, sanat alanında resim'e, topîum ve insan bilimleri alanında siyasal bilim'e büyük ödül verilmesi öngörülmüş, bu dallarda önerilen yapıtlar seçici kurullarca dejjerlendirilmişti. 2 sağ eylemci icin 3O'ar yıl hapis cezası isteniyor ANKARA, THA) Anfcara Sıkıyönetim Komutanlığı A&ke ri Savcısı çeşitli öldüıme, ya ralama, kurşımlama olaylarınuı sanığı Alinur Güveren ve Hayaü Pekel adındaki silahtı sag eylemciler ile bunlarm yar dımcısı 6 kişi hakkında 3 Numaralı Askeri Mahkemede dava açtı. Askerl Savcı iddianameslnde Fahri Cebe ile Eaçin Güngör adlı yurttaşların öldürulmesi, bakkal ve mağazalann kurşun lanması olaylarma karışan Alinur Güveren ve Hayati Pekel adındaki eylemcilerin 30'ar yıl ağır hapds eezasına. çarpUrılmasıru istedi. Istanbul'da bugün hava sıcaklığı 15 derece olacak tSTANBCL. (a.a.) İstanbul ve çevresinde bugün hava par çalı çok bulutlu, aralıklı saj nak yaftışlı geççecek. Yeşilköy Meteoroloji Müdür HigU vetkililerinden alınan bilgiye Röre, rüzgârlar batı yön den orta kuvvette esecek, gü nün en yüksek hava sıcaklıjı 15 derece olacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog