Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Modern Eğıtım Fen Dersanesi Beşiktaş, Isıanhul 60 72 QQ60 72 Q\ Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 2U626 Kurucusu : Yunus NADI 10 TL. 6 Ocak 1982 Çarşamba m ÇAĞDAS YAYINLARI Mümtaz ZEYTİNOĞLU ULUSAL SANAYI Yavına Hazırlayan Prof. Dr TAHSIN YUCEL Örnek bır sana/ıcının duşuncelen, eylemlerı. Ederı 100 TL isteme Adresı Turkocağı Cad 39/41 Cağaloğlu Istonbul Iş yasaları yeniden inceleniyor Grev hakkıyla ilgili süre değisiklikleri gozden geciriljyor ANKARA (Cumhurıyet Burosu) 274 soyıh Sendıkaiar Yasası ıle 275 soyılı Toplu Iş Sozleşmesı Grev ve Lokavt Yasolarını yürürlukten kaldıracak yoso tasorıları son kez inceleniyor Mıllı Güvenlık Konseyı gundemınde butunan Sendıkalar Yosa Tösansı ıle Toplu Iş Sozleşmesı Grev ve Lokavt Yaşa Tasarışı Calışma Bakanlığı ve MGK Ihtısas Komısyonu uzmanları dışındakı bır kunjlca yenıden gozden gecırılıyor Yosa Tasarıları uzerınde yapıian son çalışmalan gercekleştıren kuruldo, yasaların hazırlanrmsı aşamaSında gorevlendırılmeyen bazı bıiım adamları ve sendıkacıların buiunduğu belırlendı Edınılen bılgılerde. özeliıkle Toplu Iş Sozleşmesı Grev ve Lo kavt Yasosı uzermoe yoğunlaşan çalışmalarda «Grev hakkıyla ilgili surelerde bazı deği şiklıklerin» yenıden gozden gecınldığı bel rlendı Anılcn yasada. «Grevın tanimı, grev v e lokavl ystkisı, grev ve lokavta katılamayacak ıscılerın» konularındo buyuk de gışıklıklerın sozkonusu olmadığı belırlendı Yenı duzenlemede grev yasaklannin grev ve lokavtın başiatılması konusunda yenı surelerın saptandığı oğrenıldı Ote yandan 1475 sayılı Iş Yasası'nın bozı maddelennın değıştırılmesnı ongoren Yasa Tasarısı uzerınde Colışma Bakanlığı'nda surdurulen çalışmaların sosyal s.yoset ve ış hukuku alanlarınaa uzmanlaşan bılım adomlarınca bır degerlendırılmeye tabı tutulacağı oğrenıldı Damşmo Mecl'Si gundemınde bulunan 1475 soyılı Iş Yasası konusunda son değerlendırmelerın. onumuzdekı gunler de bazı semmsrlerde ele alınacağı oğrenıldı Tuncay Mataracı davasında savunmalar basladı ElcVnin avukatı: Atamalar T Mataracı nın iradesi ile oldu ANKARA (Cumhunjet Burosu) Gumrux ve Tekel est:ı bakanlarından Tuncay Mataracı ıle diğer 21 sanığın Yuce Dıvan'dakı yargılanmalarına dun sanıklann şdvunmalarına başlanmasıj.a devam edıldı Sanıklardan Tuncay Mataracı. Suat Surmen, Salıh Zekı Rakıcıoğlu ve Koksal Mataracı'run vekıllerı savunma ıcm hazıriana.madık!annı bıldırereK venıden kendılenne sure verılmesmı' ıstedıler Tuncay Ma taracı"nın vekJı Avukat Cengız Rahımoğlu yenıden sure ıste mınde bulunurken, Mataracı nın gerek komisyonda verdığı ıfade de, gerekse mahkemenın devamı suresmce hıçbır sanıK hakkmd? suçlavıcı beyanda bu lunmadığını bıldırdı ve cancak diğer bazı sanıklar muvekkilim hakkında ağır suçlamalarda bu .J A.I.'\ diğer sanıklar hakkındaki savunmaları dinledikten sonra savunma vapmak istnoruz» de dı Yuce Dıvan bu ıstemler ko nusıında daha sonra karar ve rıleceğını bıldırdı İlk olarak savunmasmı ya pan Bayındırhk eskı Bakanı Şerafettın Elçı'run avukatı mu vekkılının o donemde Bayındır lık Bakanı olduğunu, Gumruk ve Tekel Bakanlığı tarafından Habur Gumruk Kapısma bazı (Arkası Sa 9 Sü l'de) Ticaret Bakanı: Bu yıl kahve ithai edilecek • Yeni ithalat rejimini acıklayan Kemal Cantürk, "10 milyar dolarlık dısalım yapılacak,, dedi lık ıthalotm da, bu düzeyın bıraz cltında 8 8 mılyar olarak gercekleşeceğını belırttı 1981 yılında daşsatımın dışalımı kar şılama oranının yuzde 52 yı bulduğunu anlatan Cantürk enflasyonun ıse yüzde 40'ın oltıno duştuğunü bıldırdl Cantürk. 1981 yılında hammadde ve yatırım maddelerı ıçın daha cok dovız tohsısı yo pıldığını belırterek, Ihracatı teş vık kotasından yapıian tahsıs lerın de 1980 yılında yapıian tohsıslerın vaklaşık 2 5 katı tazıa olduğunu soyledl 1982 yılında 10 milyar dolarlık bır dışalım ongoruldugu nü acıklayan Cantürk. bu dış alımın dokumünu şoyle belırledı Lıberasyon lıştesındekl mallar: 8 365 mılyon dolar, anlaşmalı memleketler dışalımı 175 mılyon dolar, program dışalımı: 9 040 mılyon dolor, NATO Enfrastruktur 10 mılyon dolar. ozel yabancı sermaye 105 mılyon dolar, proıe kredılerr 760 mılyon dolar. bedelsız dış alım 65 mılyon dolar Toplam 10 milyar dolar Ticaret Bakanı fıyat ıstıkrorını olumsuz yonde etkıleyen madde yetersızlığını ve speku latıf faktorlerı ortadan kaldırmayo yarayacak bır uygulama nın ılk adımının başlatıldığını belırterek, bu uvgulamay, şoyle acıkladı «Halen ulkemizde bazı temel ve onemli malların fiyatlarının gereksız yere artması olayı ortaya cıkabilmektedır Bu gıbi hallerde suratte ithalat yo pabılrnenın, bunlan on emenın en lesırlı coresı oldugu bılın mektndir Ancak bu şekılde ithalat yapanların ıç fiyatlar du şene kadar aşırı kâr elde etmelerını onlemek omacıyla bu ıthalattan bır (on alınması do ongorulmuştur.ı Kahve dışahmjno yenıden olanak tanınacağını kayde cten Cantürk, yenıden ıthal edılecek malların lıstesını şovle saptadı <Çiğ kahve, mısır, saya fasulyesı don yağı, margarin, ham yağlar, kakao tane (çıg), kuspeler, dokme demırler, muhtelıf adı pencere comları, ferrosılisyum, yoinız ark elektrotları, ferroalyaılar.» Ticaret Bakanı, bu maddeier cm belırlenecek fonlar oden 1 ğınde dışalımın serbestce gercekleşeceğını de bıldırdı Dışsatımcıların yurda getırmekle yukumlü bulunmadıkları dışsatım dovızlerının yıllık 40 milyar doiarı gecmemek koşu tuyla /uzde 5 oranındakı mık(Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Tıcoreı Bakanı Kemal Contürk, 1982 yılmda 10 milyar dolarlık dışalım ongo rülduğunu kahvenın de dışalımı yapılacak mallar arosın da bulunduğunu acıkladı Cantürk, ithalat repmınl acıklamak lcm yaptığı basın toplantısında 1981 yılımn 11 aylık dönemınde, ıhracatın 1980 /ılına oranla vüzde 65 artorak 4 milyar 47 mılyono ulaştığını, 1981 yıl, programın da ongorülen 9 milyar dolar yargıcı Savunma Bakanlığı ve Baroiara S!Kdy6T ©711ÎST Istanbul Haber »erw.ı DISK davasînda savunma vapan avukatlar, duruşma yargıcı Çetın Guvener'ı Mıllı Sa\unnıa Bakanhğı Askerı Adalet Islerı Başkanlığma ve Turkıye Barolar Bırlığı Baskanlığına şıkâvet ettıler DISK davasında savunma vaDan avukatlar adına, Mıllı Savunma Bakanlığı Askerı Adalet Islerı Bask>nlıgı'na en'Tİe(Arkası Sa 9. Su fida) lunmuşlardır Bu nedenle bir Katsayı, Komisyonda da 30 olarak benimsendi AN KAR \ (Cumhuııjet Burosu) Danışma Meclısı Butçe Plan Komısjonu, memur ma aşlarına uygulanan kat sayıyı. hukumetın onerısı doğrultusunda SO olarak berumsedı. Komısvon uyelennden bazüarının kat sayının 32 olması volunda kı önergelen kabui edılmedı Bütçe Plân Komısyonu, memurlann oğrenımındekı çocuk lanna yapıian yardım mıktarı nı ıse artırdı. Malıye Bakanlı gı"nın 34 maddesı göruşulur ken, memurlarm oğrenımdekı çocuklarına vapılan vardımla nn artınlması ıçın venlen bır onerge kabul edılerek. hukume tın ılkokuldakı çocuklar ıcın KOMISYON UYELERINDEN BAZILARININ KATSAYININ 32 OLMASI YOLUNOAKI ONERISİ BENIMSENMEDI. onerdıgı 100 lıralık yardım 200 ortaokul ofcrencılen içtn onerdığı 200 lıralık yardım 400, yuksek oğrenımdekı ofrencıler ıçın onerdıgı 400 lıra 600 lıraya vukseltıidı BAKAMN KONIŞMAS1 Malıye Bakanı Kaya Erdem Komısvonda uyelenn yaptıklan eleştırılen vanıtlarken, 10 Aralık 1981 tanhı ıtıbanyle alınan rakamlann. 1981 yılı butçesının cien< va da çok az bır açıkla Kapanacağını gosterdığını soy ledı. Erdem, halen yasalaşmakta ulan bazı vergı kanun tasarüa rının gelırier uzerınde azaltıcı etkılen olabıleceğını beiırterek «Ancak ve özellikle tahsilatııı ruzlandırılması amacn la çıkanlao vasa. bütön bunlan karşılatabilecek ve serekli dencoi saelavabilecek bir ek eelir kavnağı niteliğindedir» dedı. 25 Aralıfc 1981 tanhı ıtıbanyle yuzde 20 faızlı devlet tahvıl lennden 35,ı milyar, yuzde 34 faızlı devlet tahvıllennden de 18 4 mılvar lıralık bolumunun satıldığını açıklavan Malıve Ba (Arkası Sa. < Sü 5 de) l MHP DAVASİ Hergün muhabirleri iddiaları reddetti ANKARA (Cumhurıjet Burosu) «MHP \e Clkucâ Kurnluşlar» davasına, ıddıanamede «eğitımci» olarak âdiandınlan sanıkların sorgulan ıle dun devam edıldı Sorgusu yapıian sanıklar, kendılenne yoneltılen ıddıalan kabul etmeduer Ölum cezası ıstemıyle yargüanan ve ıddıanamede «eğitimci» oldufu belırtılen Hergun Gazetesı Sıvas temsılcısı ve muhabın Mehmet Goktolga ıddıalan kabul etmedı Goktolga, eğitımci olmadıgını belırttı ve «kanununa ujçun le halka açık olmak şartıyla konuşmalar vaptım» dedı Al paslan Turkeş'ın kendısıne odeme yapmadığını da ıddıa eden Goktolga, Hergun Gazetesınden muhabın olması nedenıyle para aldıgını soyledı Sa nığın Asken Savcılıkta verdığı hazırlık ıfadesı okundu Hazırlık ıfadesının doğnı olduğunu soyleyen sanık Goktolga, ıfadesmı kabul ettı Asken Savc) (Arkası Sa 9 Sü. 3de) Emlak alım ve değer artışı vergilerine ek süre tanındı ANKARA, (ANKA) Tahsılotın hızlandırılması hakkın dokı kanuna eklenen yenı maa deler ıle emlak alım satım ve gayrımenkul kıymet artışı vergısı mukeıleflerı ıle veraset ve ıntıkal yoluyla gaynmenkui elde eden vergı mukeileflen ıcm cYenı bır af olanoğı» ve ek ödeme sureıerı tanındı Mo lıye Bakanı Kaya Erdem AN KA ya yaptığı acıklamada ye nı af olanağından 1 ocak 1981 torıhıne kadar beyanname ver mış emıak alım ve gayrımenkul kıymet artışı vergısı mukellef'en ıle 22 mart 1981 tarıhıne kadar beyanname vermış ^eraset ve ıntıkal vergısı mukelıetıerının yararlanacağı nı acıkladı Malıve Bakanı Erdem şoyle dedı ı i ocak 1981 tarıhıne kadar beyanname vermış emlak alım ve gayrımenkul kıymet artışı vergısı mukelleflerı ıle 22 mart 1981 tarıhıne kadar oeyanname vermış veraset ve ıntıkal vergısi mukelleflerınden, dosyaları Takdir, Uzlaşma ve Itıraz Komısyonlarındo bulunanlar ışlemlerının yapıldıgı vergı daıresıne 30 nısan 1982 tarıhıne kadar yenıden başvurabılecekler Yenı boşvurulanndo beyanlarını yuzde 30 ortırdıkların, bildırerek, buna göre hesaplanan vergilerı de 30 haziran 1982 tarıhıne ko dar odemeleri halınde bunlar hakkında sozu edilen komisyonlarco herhangı bir korar alınmayacak ve alınmış ka rarlara gore yapıian tohriyatlardan cezaların tamamı ıle fazla vergı sılinecektir Bu uy gulamadan daha oncekının ak sıne haklarında Takdir Komıs yonundan karar cıkmıs olan mukellefler de yararlanacaklardır » Malıve Bakanı Kaya Erdem (Arkası Sa. 9. Sü. 6'da) Gazetemiz yangııı tehlikesi gecirdi Uıs naoerıer >erwsı Amenkah General Dozıer'ın 17 aralıkta Kızıl Tugaylar orgutu tarafından kaçırılmasının yankıları surerken, geçtığımız hafta sonu Venedık'm Guneyındekı Rovıgo cezae^n den bu kez de Kızıl Tugaylann dbrt kadın lıderının kaçırılmas: Italya'yı kanstırdı AP ajansı fırar olavından oturu Basbakan Gıovam Spadolım hukumetmın parlamento ve basında ağır eleştınlere hedef olduğunu bıldırıjor. Fırar olayınm, polıs taralın (Arkası Sa. 9, Sü. 7'de) îtalyada büyük arama Üniversite sınavı icin 405 bin kisi basvurdu ANKARA (Cumnumet Burosu) USYM Başkanı Profesor Dr Altan Gunalp. bu yılkı unıversıte seçme sınavına katılmak ıçın başvuran aday sayısının 405 bmı astığını acıkladı Ote yandan USYM nın tum mal varlığı ve personelı ıle YOK'e devredıldığı bıldırıldı Altan Gunalp, üniversite gırış suıavlannın ılk basamağı olan üSS'ye katılmak ıçın oaşvuran adaylann basvuru belgelennın merkeze sonderılmesı ıslemlennın surduğunu sovlsdı Bugune degın 15 dolavınaakı okul ıle Kıbns'takı okulların başvunı belgelennın henuz merkeze ulaşmadığını belırten Gunalp, bu belgelerle bırlıkte başvuran aday sayısının 407 bıne ulaşa cagını bıldırdı Ilk basamak sınav, 12 n'san pazartesı gunu 45 ıl ;le Lefko şe'de vapılacak (Arkosı Sa 7, Su. 6 da) Kimdir? ('uııta'mn ko\ cîuğu Heııizci: Devaımis Uı$ Haberlcı servısı Teoduro» Ue\diın's oncek] gun üemz tiuv\,etlen Kııuu tanı ıdı Koramıraj rutbesın devdı Akşamustu ıse Bds battan ve Savunma Bakanı Andreas Papandreu oaskan (Arkas, Sa 7 Su 3 de) ABD, AET'nin Polonya'ya îiiskin tutumundan rnemnun Jaruzelski, tutuklu sendikacıları Batıya gönderecek Dış Haberler Servisi Polon/a Askerı Konsey Başkanı General Jaruzelskı'nın Avrupalı dıpomatlarlo yaptığı goruş T\e sırosında Polon ( adakı tu tuklu sendıko lıderlerını Batılı ulkeierde sörgunp qnnderme'< ten bahsettığı bıld rıidı AP'nın habenne gore, 10 AET'lı büyukelcı ıle yaptığı go ruşme sırasında Jaruzelskı bazı Dayanışma lıderlerını henuz kes'nleşmemış bazı koşullara bağlı kalarak Batı/a qonrtermeyı duşunduğunü belırtt' Ote yandan AET Bakanlar Konseyı nın Polon/ada sıkıyönetıme son venlmesı cağ nsınrfa bulunması ABD tarafından nemnunıyetle karşılanaı ABD Dışışlerı Bakonlığı tarafından yapıian acıklamada AET bıldınsınde kullonılan üs'uptan ve AET ülkelerının ABD farafmdan harcanan ca (Arkası f a 7. Su 6 da) Vunanistan'ın veni Genelkurmav Başkanı. HAİG, POLONYA İLE İLGİLİ OLARAK TÜRKAAEN'E MESAJ GÖNDERDI 4NKARA. (Cumhurıyet Burosu) ABD Dışışlerı Bckanı Aiexander Haıg Poionya'dakı gelışmelerle ılgılı olarak Sovyetler Bırlığı'ne uygulavacağı onlemler konusunda Dışışlerı (Arkası Sa. 7 Su 4 de) Isıanbul Haber âervlsı Gazetemızın 10de deposunda başiayan yangm ıtfaıye ve calışanlarımızın gayretıyle kısa surede kontrol altına alındı Gazetemızın makına daıresmın yanında bulunan ve lade edilen gazetelerın bulunduğu depodo dun saot 14 35 sıralarında yoğun duman cıkmaya başladığı goruldu Bırbınne gecme bölumlerden oluşan deponun ıcerıs'ne, ka ğıt dumanlarının yoğunluğuna karşın kısa surede gıren calışanlarımız buyuk oır mıktardo kağıt bulunan d ğer depolara aiev lerın sıcramasına engei olmak ıcm ıcde gazete ve yayın balyalarını dışarı to şıdılar Fatıh Itfaıve Gru bu na bağlı bır ekıp de saat 15 te cok cabuk yayııma tehl kes tosıyon yangını kontrol attıno al dı l'fn'ye >/otkılllorı yongı (Arkası Sa 9, Sü 6'da) Rolandis: Türkler gerginliği arîıran faaliyetler icinde LEFKOŞE, (AP) Kıbrıs Rum Yonetıml Dışışlerı Bokonı Nıkos Rolandis Bırleşm ş Mılletler Güvenlık Konseyı nın veto yetkısıne sohıp, tJaımı uyesı 5 üikenın buvukeıcılerını cagırarak Turkıye vı şıkâyet ettı. Rolandis, ABD Sovyetler B'rlığı Cm Fransa ve Ing Itere Buyukelcılennın. «Turkıye ve Kıbrıs Turk Yonetımı'nın Kıb(Arkası Sa. 9, Sü. 7'de) Normlar Hiyerarsisi.., Çe»ıt!ı huhuk kuralları arasındakı llışkılere, nukukcular tNo'tnla 1 hıyerarşisi» adını verırler Normlar hıyeıarşı^.mr en ust katında anoyaso vardır. Anayasayı yasala vasayı yasa gucünde kararnameler, luzukler, yonetme'ıkler ı/,er Yaö^lar arıoyasaya. tüzük ve yonetmelıkler de yasa'ara c/kırı c'amaz. Bu yüzden oncelıkle yasaların (Arkası Sa. 9., Su. 7 de) 24 İDAM ISTEML! KAYSERİ MHP VE ÜLKÜCÜ KURULUŞLAR DAVASi İDDİANAMESİ 10. Sayfada PEVLET PiYANET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog