Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ VAYINLAR1 Yavınlarımu ^rasrnda buRüne degin çıtcmış yapıtlan: Sohakla Gürültii Var <2 Oası. ttikendi). C'vanlar <3 bası) 25U.Perde Arıüıjından (3. bası) 150. İki Srtvvet Rusva îki Polonya (4. bası) 80.Olur ijey Ueğil 'ü bası) 15U. Çağdaş Vayınlan. Türkoeafeı Cad. 3941. Cafeloglu fstanbul NAD'R NADİ'nin Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20625 Kurucusu: Yunus NA.DI ya başladılar. Büindiği gibi fcu rul 1982 yılı jçinde sözleşmelere üçüncü yıl zammı olarak yüzde 25 verümesıni daha bnce ka rarlaştırmıştı. Ar.cak bu konudaki uygulamanın nasıl olacağı konusunda henüz kesm karar alınmadı. Yüksek Hakem Kurulu bu konuyu tartışırken, 1982 yılı ıçinde günlük yemek bedellerınin 90 lira olmasmı fcarE.rlastırdı. Daha önce yenilenen tüm sözleşmelerde yemek bedelleri 65 lira olarak saptanmıştı. Yüksek Hakem Kurulu'nda toplu iş sözleşmelerine üçüncü yıl zammının ne biçirade yapılacağı konusu tartışılırken iki ayn görüş onaya çıktı. Bırınci görüş, yüzde 25 olarak belırlenen üçüncü yıl zammımn Resmi Gazete'de ilan yoluvla rüm (Arkası Sa. 9, Sii. Vde) H LJJUSLAKARASI ÇİÇEKÇİUK A.Ş. 10 TL. 5 Ocak 1982 Sah Posta Kutusu 374 İstanbul Telefon: 75 M 64 75 01 «5 FlraaaK için hazjrlattıgınuz özel 1982 takvimlnl isteyiniz. Işcîlerin günlük yemek bedeli 9 0 lira oldu Turhan SALMAN ANKARA Yüksefc Hakem Kurulu bugüne kadar yenilediğı toplu iş sözleşmelerinde gün liik 65 lıra olarak saptadığı yemek ücretinin 1982 yılı içınde 90 liraya çıkanlmasını kararlaştudı. Kurul tarafmdan daha önce yenilenen ve üçüncü yıl zammı verilmemiş olan sözleşmeler için yüzde 25 oramnda zammın da Resmi Gazete'de ilan yoluy la verilmesi düşünülüyor. Edinilen bilgiye göre, Yüksek Hakem Kurulu'nun kurulusundan hemen sonra üç yıllık olarak yürürlüge koyduğu toplu is sözleşmelerirıin ilk iki rülan sırasıyla dolmaya basladı. Kurul bu sözlesmeler için Yüksek Hakem Kurulu, yüzde 25lik 1982 zammını Resmi Gazete'de ilan yoluyla teblig etme egiliminde ilk ikl yıllık zamrm beürleyerek sözleşmeye koyrauş, üçüncü yıl Eammının ise daha sonra açıklanmasını kararlaştırmıştı. Sözleşmelerin ilk iki yıüan do lan jşyerleri, üçüncü yıl zamlanrun yapılması için Yüksek Hakem Kurulu'na basvurma Evren 'in Balkanlar gezisi ertelendi YAPILAN RESMİ AÇIKLAMAYA GÖRE, ERTELEMEYE GEREKÇE OLARAK DEVLET BAŞKANI KENAN EVREN'IN EŞİNİN RAHATSIZLIĞI GÖSTERİLDİ. A.NKARA, (Cumhuriyet Bürosu> Deviet Baskam Kenan Evren'in önümüzdeki haft» başlayacak EaLkan ülkeleri gezisi dün ertelendi. Deviet Başkam Evren, önümüzdeki pazartesi günü 111 ocak> gezisinin ilk durağı olan Bulgaristan Halk Cumhuriyetme gidecekti. Evren'in Buigaristan gezisi üç gün sürece'K, Devlet Başkam "A17 ocak tarüıierı arasuıda da Romanya Sosyalist Cumhunyeü, 1621 ocak tarihlerinde de Yugoslavya Pederatif CumhUTiyeti'ne res mi ziyaretlerde bulunacaktı. Ev ren'in üç ülkeyi kapsayacak Pal kanlar gezisi yaklasık on p.ün sürecektı. Evren Balkanlar gezisi ıle geçen kasım ayında Pakistan'a yaptığı ziyaretten son ra 12 Eylül sonrasında ikınci kez yurt dışına çıkmış olacakU. Kenan Evren'in geasinın ertelenmesi durumu dün sabah ortaya çıktı. Yapüan resmi »çıklamada, ertelemeye gerekçe olarak, eşinin rahaîsızlığı gösterildi. Balkanlar gezisinin ertelenmesi ile ilgili resmı açıklama d'in öğle saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'nca yapıldı. Bakanhk. sözcüsü Bü>ükelçı Nazmı Akıman. şunlan söyledi: «Sayın Deviet Başkam'nın 11 ocak 1982'den başlararak Bul(Arkosı Ga. 7, Sü. 4 de) MGK bazı vergi yasalannı degistirdi Kira geliri 240 bin lirayı aşarsa tümü vergilendirilecek ANKARA, (Cumhuriyet Büro su) MiUl Güvenlik Konseyı bazı vergi yasalan ile tahsilatın hızlandınlması yasasında değişiklik yapan tosanlan kabul ettı. 133 SayıU Gellr Vergisl Yasa sında yapılan değişikükle binala nn raesken olarak klraya verilmesinden elde edilen \rclhk gelir 240 bin lirayı aşarsa bu miktann tamamı vergiye tabi o lacak. Kira geliri 240 bin liradan aşağı olursa bu miktarın 40 üin iirasından vergi alınmayacak. Yapılan bir başka değişiklikle götürü usulde vergi ödememn koşullan yeniden düzenlendı. Buna göre inşaat. tamir ve küçük sanatlarla meşgui olan iar bir t&kvim yılında kullandıkları malzernenın alım bede (Arkas\ Sa. 9. Sü. 6da) Akman: Renkli TVye hükümet karar verir • AKMAN «TRT YARIM SAAT DEĞİL, 3 SAAT BİLE YAYIN YAPABİLİR AMA BUNUN İÇİN HALKIN YATIRIMI COK OLACAK. BİR TELEVİZYON İÇİN 100 BİN LİRA GEREKİR.ı Mılli Piyango'nun yılbaşı çeküişinde en büyük ikramiyeler Bahçekapıda saulan biletlere çıktı. Bu arada Bahçehapı'ya yenı bir rakip çıkti: Galatasaray... 40 milyon liralık büyuk ikramiyenin tam büete çıkmadığı ve dörde bölundüğü yılbaşı çeküişinde 20 milyon lirahk tam biletle en büyüfe parayı yine Bahçeliapı vertii. İki mılyon liraya kadar olan ikramiyelerde Bahçekapı toplam 50 milyon, Galatasaray ise 42 milyon lira dağıttı. Galatasaray'ın verdiği en büyüh ikramiye ise 30 milyonun yansı oldu, Milli Piyango'nun Bahçekapı dahi btirosu ise özellikle amorti kazananlarla doldu. Vzun kuyruklar oluşturan ve bilet parasını kurtaran yurtıaşlar şanslannı bir kez daha denemek için yeni bilet aldılar. Bu arada gezlci bayiler de huyrukların çevresinde dolaşarak kendi cırolannı yükseltmek için amorti biletleri değiştirip yerine yeni yıhn ilk biletlerini verdiler. IFotoğrai. Ender ERKEK) ANKARA, (Cumhurıyet Bürosu) TRT Genel Müdürü Macıt Akman hukümet renkli yayın içın karar verdığı an TRT'nın yarım soat değıl 3 soat bıle renklj yoyın yapabıieceğini açıklodı. TRT Genel Mütiuru Macit Akman renkli yayınm devletın ekonomık gücü ile ilgılı olduğunu belirterek «Hükümet bu konudc olumlu karar veröıği an yarım saat değıl 3 soot bile renkli ya/ın yapabılinz» dedı. Akmon, doha sonra şöyle devam ettr. «Renkli ve ikincl konal konusu TRT'nln konusu değildir. Bu devletin ekonomik gücü ile ilgili olduğu için devlet karar verebllir. Ama ne durumdadır? TRT renkli yayını yüzde 90 yoprrta durumundodır. Yapıyoruz goruyorsunuz da. Renkli yayın için mevcut imkonlar var. Ama halkın yatırımı çok olacak, bir televlzyon İçin 100 bin lira civorındo yatırım gerekir. O zaman döviz kaybı var. Devlelin ekonomisi İle ilgili. İkinci kanal İçin ise 100 milyon morktan fozla yatırım yapması gerekir. ÎZMtR (a.a.) Türkiye'(Arkası Sa. 9, Sü. 3de) den, yüzbin kişinin çeşitli nedenlerle yurt dışına çıkmasının yasak olduğu bildirildi. Yunanistan'da yeni Genel Kurmay Baskanı atandı, kuvvet komutanları değiştirildi • PAPANDREU, ÖZEL SEKTÖR VE YABANCI SERMA YEYE GÜVENCE VERDİ. Vasîl DANİLOF bildirıyor ATİNA Yunan Eaşbakanı Andreas Papandreu, Yunan Silahh Kuvvetleri'nin üst kademelerinde yapılan degişiklikler de beklenildiğinden daha tutucu davrandı. (Arkosı Sa. 7, Sü. 7 de) DÖRT KAÇAKTAN BİRt Kral Tugaylar Örsütünce Venedîkin jünevindeki Rovige Cezaevi'nden kaçırılan Stısanoa Roncont. Her 20 kisiden biri umudunu Toto ve Milli Piyango'ya bağladı Kenan MORTAN İZMİR 1981 yılında şans osnınlanna umut bağlayanlartn sayısı rekor düze• ye vard:. Toto'da son hafta iştırakçı sayısı 1.9 milyona ulaşırken, piyangoda bu jıl 76 milyon adet bilet satıldı. Genel bir tanımlamayla 1981'de her yirmi yurttaştan biri şans oyunlarma katılarak «köşeyi dönmek» için çaba gösterdi. Işuı ilginci şans oyunlarındaki yanşta Türkiye'nin aynı boylamdaki İspanya ve İtalya ile yarışması. Buna karşılık gelişmiş Batılı tilkelerde bu oyunlann bir ölçüde eskı etkisini yitirdigi ve özel bayramlar dışında vatandaşrn bu alana ilgi duymadıgı gözleniyor. Milli Piyango yönetiminden alınan resmi bilgilere göre, 1981 yılı içinde 10 milyon tam bilet. 29 milyon yarım bilet ve 57 milyon adet çeyrek bilet satıldı. Yurttaşlar bunun karşılıgı 16.9 milyar liralık bır ödeme yaptı. Bir başka deyişle, 1981'de bu alana yatınlan para TÜMOSAN Motor Fabrikası'nın toplam proje maliyetine eşıt bır mıktar. B'ana karşüık Milli Pıyango yönetimi ikramiye olarak 11,6 milyar iira dağıttı. Oysa biraz gerilere gittigimizde örneğin 1975 >ıhnda yurttaşlann bu alana ilgisi çok sınıru idi. O yıl milli piyango bileti alanlarm sayısı 34 milyonda kaldı. Üstelik bu biletlerin 9 milyon adedi artüc «tarihe kanşmış», «onda bir» bileüeri idi. 1975 yılmda dağıtüan toplam para da yarım milyan bulmuş değil. Şans oyunlannda yapılan zamlar da yurttaşları pek etkilemiyor. Milli piyango artan ilgiyi gözleyerek 9 nisan tarihinde biletlerine «j'üklii» bir zam yaptı ve 200 lira olan tam bilet îiyatını 400 iiraya çıkardı. Yübaşı bilet lerir.e bir «özcl zam» daha uygulaadı ve tam bilet 1000 lira oldu. Anıa bilet reklamlarına cıkan Zeki Metin (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) Yüzbm kisinin yurt dışına çıkması yasak Italyan polisine göre: Amerikalı general ile 4 tutuktuyu aynı kisiler kacırdı VERONA (Q.a.) Italyan polıSı, Amerikalı General James Dozıer'ın Kızn Tuga/larca Kocmlmasıyla dort solcu mahkümun • NATO'YA ÜYE ÜLKELERİN Verona yakıniarmaokı bir hapıshaneden firar etmesi arasında DIŞİŞLERİ BAKANLARI DA bir ılişki Bulunup Dalunmaöığınp araştırıyor. Poiıs Koynoklanno POLONYA'DAKİ GELİŞMELERİ GÖRÜŞMEK ÜZERE göre, aüyuk bir ıhtıroolle geneıalı kacıranlar ıle hepsi de kadm 11 OCAK PAZARTESİ GUolan 4 mahkumu Rovıgo ceza evmaen kacıranlar oynı kışiler. NÜ BRÜKSEL'DE OLAĞANolmodiğı 9'bi kımlıği bılinmeyen şahıslar pazar günü, Verona'USTÜ TOPLANACAKLAR... nın 90 km. Guneydoğusunda bulunan Rovigo cezaevinin duvannda dinamıtie buyjk bir deiik açtıktan sonro kendilerinden ol(Arkası Sa. 7. Sü. 6 do) BRtKSEL (a.a.) Dün Brüksol'de Polonya konusunda bir toplantı yapan Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) üye ülkeler dışişleri bakanları yayınladıklan bildiride Polonya da sıkıyönetime en kısa zamanda son verilmesi, tutuklularm serbest bırakılması ve kılise ve Dayanışma Sendikası ıle «gerçek bir diyalog kurulması» çağrısmda buiundular. Sovyetler Birliğı ve diğer Do (Arkası Sa. 9. Sü. Vde) AET Bakanlar Konseyi Polonya'da sıkıyönetime son verilmesi cagrısında bulundu Normal çekilişlerde bu yıl büyük ikramiye ANKARA (a.a.) Milli Piyango'nun 1982 yılında normal çekilıslerinde 15 milyon lira, 19 Mayıs, 30 Agustos ve 29 Ekim özel çekılışlennde 30 milyon, yılbaşı çeküişinde ise 50 milyon lira büyük ikramiya vereceği bildirildi. Milli Piyango İdaresi yetkiîiîeri, birinci ve ikinci üçer aylık planlann hazırlandığını belirtmiş, bu yıl tam bilet fiyatımn normal çekilişlerde 400. özel çekilişlerde 800 ve yübası çekilişinde 800 lira olarak saptandığını söyledüer. Milli Piyango İdaresi yetkiüleri. bu yıl 19 Mayıs çekilışınin Samsun'da, 9 Eylül çekilişinin de İzmır Puarı'nda yapılmasımn kararlaştınldıgını açıkiadılar. Yöneticıler. her çeküişte safi hasılatın yüzde 70 inin, ikramıye olarak dağıtılacağını da kaydettiler. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Avrupa Konseyi Assamblesmden Ankara'ya gelecek heyetın 18 uyeden oluşacağı oğrenildi. Sıyasi Komisyon ve Hu kuk Komisyonu üyelerinin büyük bir bölümünü kapsayacak olan heyette 2 halyon Komünisti de bulunacak. Böyielikie 12 Eylül sonrasında Ankara'yo gelen Avrupa Konseyi ve Avrupo Parlamenlosu Heyetlerinin zıyaretlerıne ilk kez Komünist Cıyeier de katılıyor. Heyet 7 Ocak Perşembe günü Ankara'yo gelecek, 12'sinde Istanbui'a geceoek. Avrupa Konseyi Assamblesıne üya parlamenterlerıii Ankara'da hükümet ve MGK cevreleri ile temasîarda bulunmaları bekleniyor. Heyet (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) 18 kisilik • Avrupa Konseyi heyetinde 2 komünist parlamenter bulunuyor Emniyet Müdürlüğü yetkilileri. yasaklama kararırun siyasi, adli, mali, idari ve askerlik nedenlen ile alındıgını bildirerek $u bil giyi verdiler: «Yeni oluştunılan genel biİBi toplama merkezlerinde. bu tip kişilerin kayıtla(Arkası Sa. 9. Sü. 8 de) K. Maras davası icin "iadei muhakeme,, istenemiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kahramanmaraş'ta 1978 yılmda çıkan olaylar nedeniyle 23 kişir.in blüm cezasına çarptınldığı davanın bu aşamada iadei muhakemesinin (j'eniden yargüama) istenemeyecegi öğrenüdı. 6. Kolordu ve Adana. İçel Kahramanmaras, Gaziantep. Adıyaman, Hatay İllen Sıkıyonetim Komıı (Arkası So. 7, Su. 2 de) Organ nakli yasası kabul edildi • DANISMA MECLİSÎ. MAH KUMLARA SADECE SAVCILARCA İZİN VERİLMESİNİ ÖNGÖREN ÖNERGEYİ BENİMSEDİ. ANKARA. (tumhurivet Bürosu) Organ ve doku alınması, saklanması. aşılanması ve nakiı hakkındakı yasada değişıkhk öngören tasarı kabul edıl di. Yapılan değişik'.iğe göre. organ nakilleri otoosiden önce vasiyet ve rıza almmaksızır vaoılabilecek. Danışma Meclis: dün saat 1400'ie Başkan Vekillerinden Fenni İslimyeli yönetiminde (Arkası Sa. 9, Sü. Vde) 7 banker günlük bilesik faiz Trakya Türkleri... ıjn Bcışbakanı Papandreu ile Yunan Genel<urmayı arasında bozı sorunlcr çıktığı anlaşıiıyor. Yunan Genelkurmay Başkanmın ıstifası ile doruk noktosmo sıcrayan uyuşmazl:ğın hongi temel sorundan kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Ancak, Papandreu'nun Kıbnso sılah (Arkası Sa. 9., Sü. 7 de) ISTANBUL (a.a.) Merkezleri İstonbul'da bulunan Banker Kastelli, Bimtaş, Eczacıbaşı Yatırım Holdıng, Fintaş, Genfcorsa, Meban. Mentaş odiı bonkerlık kuruluşları 2 ocak cumartesı gününden gecerlı olmak üzere günlük «Bileşik Faiz» uygulamasını boşlattılar. uyguluyor oylık ödemeli yüzde 44.8. lık. yüzde 50, Mentaş ve E taş gün'ük odemelı yüzde < aylık odeme>i yuzde 56, Ms yetk.lıleri ise günlük ode yüzde 43, yıllık odemelı y( 54 taız uygulomalafım ba tıklarını açıkladılcr. • MERKEZLERI İSTANBUL'DA BULUNAN KURULUŞLARIN BAŞLATTIKLARI UYGULAMA 2 OCAK 1982'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK. ORTAK AMAÇ Kocia Meroni. Kızıl fuRaylaı Örsfitü'ylf ajnı amacı süden Cephe Hatü adJı örgütün üyesiydi. Yıllık yuzde 45 fa z üzerınden günlük faizin. ner gün hesaplanarak ano paroya eklens Eczacıbaşı Yatınm Hoı Banker Kastelli Menkul De ceğini açıkiayan Banker Kas A.Ş. yonetıcılerı yüzde t ğerler Yatırım ve Finansman telli. Menkul kıymetlerini bir taban faize karşıiık, yıllık A.Ş. Yönetinn Kurulu Başkam yıl boyunca lsatmayanlara yeni melı yuzde 52,15 net fai2 sistern ile v t l l k yüzde 56'lık Cevher Özden, uygulanmoya rirken, Fintaş ta taban y net faiz verüeceğini bildirdi. bcşlanan yeni sıstem ile daha 43 yıil k faız ise yüzde 54 once yüzde 43'lük foiz tabonıKastelli ayrıca. tasarruf sa rak beliriendı. nın yüzde 45'e çıkanldığmı, hıbine tahvilin günlük değer arYatırım Finansman A.Ş. Yüzde 60 olan faiz tavanının tışmı gosteren bir takvim ve kililerı ;se. 20 Şubot 1981 ise yüzde 58'yo indirildiğinl receklenni, bu takvim ile tah tıinden berı söz konusu gı oBileşik Faiz» uyguiamasmın vilin değennin belirleneceğini faiz uygulamasını sürdü ; «Günlük» o arak yapılacağını sozlerine ekledi. csgari yüzde 35, vodelı c Ka/detti. Öte yandan Genborsa, oltı (Arkası Sa. 9, Sü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog