Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

4 OCAK 1982 Cumhuriyet 9 Enerji tasarruîu (Başuııatı 1 sayfada) ir konute oluşturması ongojluyor Danısma Mechsı gun emınde bulunan, enerjınm ko anması ve tasarnıflu kulla ılmasına ılışkın yasa tasansı rn temel ılkelermi uvgula ıak ıçın uereken onlemlerm Vasanın kabul edilerek \avuv mmasından sonra uç av ıçın e Bakanlar Kurulunca belirle ecegi» bıldinlıyor Bakanlar urulu kararnamesınde şu hu Lislarm ver alması ongorulu OT Akademilerin (Bastctofı 1 Saylado) harcıarın uyçı lanmasıio onü muzdek eqıt'ır oâretım rio nemınder ıtı^oren baslano cak YukseK Ofj'etım Yasasının 65 mad ıes'nrv Yııksek Oğre tım Kurulu nuıı hazırlamaklo VL1 unilu otduqı> ^onetmplıklef S0Vİ6 5 rnlnr ıvcr «1 Vuks»!' Öçretım Kuru lu'nun te<skılotı colısma usul lerı uve'eı'inın secımı ve yel kisınde oıai secrr ve atoma larlo ılcıılı hususlcf 2 Yukîe't Oö'etım Denel lem» Kurulu'nur Isleyişl denetlpme <jsul w esasları ıle ıl p qılı hus'is'ur 3 Onrsnc secme »s verlestırme mprkp/ının kurulusu 'îlevsı •»orev eri oqrenci sec me ve rt'les* r mr esos'orı ve narenci adalrrırcîon olınack •cavı» ve sıno» ucre'ion ve bu ucretlef'e alu<oco|r fonun kul lanı.mas >IP lıj'l' esrs'or 4 Bu koni'n kopsamın dok Yuksek Öoretım Kıırum lorındo vardımcı docentlık ve orofesof!u*e yıık^eltılme ve ntamo islemır.r. 5 Öqret rr e'emanlorının vetıştırılnv e^nsıarı 6 Hcfta!1» de's yuku colışmo esoslar. 7 Yabancı uyruklu ogren cılenn hurclaı ıle harclar konusurıa ılıskın uygulomo esas lan 8 Ders ktaplonnın va teksırlerinin bastınlmosında uygulanacak e»aslar ve odenecek teif hacorı ile llgilı hu suslor, 9 Öğrettm elemanları, memur ve dlğer ptrsonel ile ogrencılerın d «ıphn ışlemlerı dısıplın amınsıının yelktlerl ve dısıplın kuruliorının teşkıll yapılocak bil'îi.sel teknlk Inceleme «e arrstırma ıle yayın lonn gerektır«»ceöi her turlu gıderlere ve vr ıversıtelerın In saat mokirirt ve techızatı ıle ılcjılı ışıerle b^nların bakım ve onanmlarınn uvqulanacck esaslar 11 Ööret<m •lemanlorı memur <e d 6e oersone1 I|P öğrercllvrin «cılierı ile ılgıl' hususlaı > Kııruijn haiiriavacaöı Hk /önetme ı ke K) calısmo ıl keiormı bel ı'<= erek olnr> vo ne'Tiehk öb>u «oretmelıkief yasanm uvcutcnrrn<<ına 'IİS kın ılkel^n be ırlovocpk Kuru lun kend' rje'ıe 5ekreterlık kadrolnrı cal smo /eri ve bn' :esc henü? ccflianmodıöınrior ımvers ı »i >lp nr'isı kurul sekrp tervası Do<jrc>rocı emnne ve nldı Vt><snvlo" h ''ıVîp tüm Yuk sek Öâr°nırr Kurumlorı'ndi okuvan oarencılere qetırıler •Jevom 7orun'"ıpunun uvaulan rıa=ına iıskm vnnptmelıkl<>r IIH «Sınıf ve cer«; aeçme ıle ıloili sınav ve deoerlendırme tarofından YOK Yuksek Öâretım Ku rumian nda v r » kadrolon sap tayıncava deîm kuru'un ızm olmcoan mevc u' bos kndro'o ro atama yop 'omayacok Kurul yen 'flretım donemı basiayano deC n mevcut aka demı fokülte enstıtu ve vuk sek okullorın durumlarını incelevecek inv>emp sonunda b u kuTumlarin tüniversiteye donüstunılmelerı unlversiteler« va da Bakonloro bağlan malorı, unlve'«ıtelerin lcerısin de frkulte «istıtu veyo yuk sek okul halire donustürulme lerl ya da ko'dmlmalan» ko nularını belırlevecek Kurul, bu korarlarım ge'eklı vosal düzenlemelerın yapılması lcm nısan ayı sonuna kadar Mılli Eğıtım Bakani ğı'na sunacak Katma değer (Baştrrafı 1 sayfada) yuzde 10 olacak Bo/lece mol ve hızmetın cok el değıştırmes y e bırlıkte vergı nısbetın n mıktarı aa bjna paralel ar'mış olaca< KATMA DECER VERGISINıN NAPSAMI «Tlcari sınayı zlraı faalıyef ve ser'best rn^sıek faallyetierı» ve «her turlu ııhalut» katma ve g'Sine tcpı olacok Petrol boru rıattı ıle vdpılan ham petrol ;az v bunların urunlennın taşın nosı genel ve kaîma butv«'t ıdareler ıl oze! ıdarelerı bel»'>eler koyler ve bun'aı ı oı •ştorduğu bırlık ier unıversıteer dernekler vakıflar her trlu meslekı ku ruluşlaro aıt vtyo bu kuruljş lar tarafındOf '•urutan kurum lor ve jcner sermayelı kuru luşlar katmo oeğer vergısının kapsamına aiır.ıvor Ihracot ıle vurı dışındakı muşterılere voLilan hızmet er denız hava /o demıryolu ta şırro arocları n e yuzen lesıs ve araçlarınıtı ınşaosı tesiı mı onanmı otkımı ve bunla rin ışıetı mesı katmo deger verg sınden • ucl tutuluyor ! Kuftur ve ectım amacı ıle sosyal amac t^şıyan ışlemlerı de verg den rrıaf tL'tan tasa rı qelır ^erqıs yasasına gore vergıden muif esnaf zıraı faalıyet kon^suna gıren ve muafıyet hakk na sahıp hızmet'er ıle bat Ka ve sıgorta muame'elerıne de muafıyet ongorulüyor KATMA DEĞER VERGİSI MUKELLEFLERI Katma değiı vergısı mukel leflen tasar,!!! şoyle sıralanı yor ıA Maı ttsllml v« hizmet Ifası hallunnde, bu Işlerl Spor • Toto leşkllat Mudurluğu. D Transi' taşsmalardo gumruk veya geçiş islemıne muhatap oıan aı C At yarışları ve dıger musterek bjn's oyunları ıle profesyonel morculorın sa natkârların veıoldığı sportif foolivetler qoster||er maclor ve vanslarda bunları duzenle yen'erdır» Mukeilelıe mal ve humet kullananlardj vera vı kesmek le «nnımin nıiı lacoklar VERGİ ORANI Tasar katn c değer vergı sının ornnın vergıye tobi her ıs'em ıcm yüzaeı 10 olarok kat ma değer verçıs dohıl bedel lere uygulanacak verqı nıspe tı de vurde 3 olarak onqorü luyor Ancok celır verq>s va sosına aore kczoncları götu ru jsulfte be' rlenen mukellef lerden alım sctım ışıyle uğ rnsanlor d s r»ckılenn kntma deö^r verqısı oelır vergıst tor h na esas ola' aoturü mat rahlorına vuzrte 13 vergl nıs petı uva jJnnmol' suretıvle hp saolanarak Trsarıvo ao o katma deâer vera sı rnüke >="enn yazılı be vonlarına do« r d ı n l a c k Ay nca rıerhonp' bi' vergılendır m« donemındi verq ve tnbı ıs leTiıerı bulum oyan mukellef ler de beyan 'C me vermek zo runda ülacaf'ir Ithalatto alncn katma de öer verqısi dj gOmrük qırış bevannemes'rr'pkı «beyan»o gor*» ho30Dİtrf"C0k VERGİ GİOFP OLARAK KAYOE'DİLMFYECEK MukeHefle' vermls olduklo rı kotma deöe veraısıni gırler olarak kovde'"pmeveceHer Av nca perakendo mol satısı vo pan'ardan ka J na değer vergi sıne tabl olon'cr mollara aıt et ketlerde kotrro değer vergı sınl satış flvciına dahll olup olmodı^mı da ccıkca belırtmek zonjnda tutulacoklar Sanayide büyüme hızı (Başı.vatı 1 saytada) Turkıye'nın dış borç rakamla lan oldugu goruluyor 1981 yılında Turkıve dış borç ana parası olarak 680 mılyon dolar oderken faız odemelen ıçın ana paradan daha vuJcspk olarak 920 mılyon dolar odemıs oldugu gorulayor Dolayı sıjla 1981 yıl'ncla dıs borç a na para ve faızı olarak Turkı verun 1 mılyar 600 rruljon dolaı1 odedıfı ortaya rıkıyor Ky nı rakamlarm 1982 programın da gorunumu şojle Dış borç ana para odemesı 950 mılyon dolar faız odemesı yıne ana paradan daha vuksek olarak °6ü mılyon dolar Dolayısıyla cuş oorç toplam odemesı 1 mıl var 910 mıijon doları buluyor Dış borç ana para ve faız odemp'ennm 1985 jılmda 3 mıl var 800 mırjon dolara yuksele ceğı tahTiır eoı'.ıyor Tum bzendıncı ılkelere rağ men ozel yabancı sermajenın 1931 yılında 75 mıijon dolarda kaldığı gorüluyor Buna karşm Turkı\e'ye 1982 yılında 150 mıl von dolar tutannda vabancı sermaje gırmesı on^oruluvor ödemeler dengesmın ışçı ge lırlerı kalemınde ıse 1982 vilın da gecen yıla gore 300 mılyon dolarlık bır artış beklenıyor Geçen vıl 2 mırıar S50 mılyon dolan bulan ışçı dovızlenmn bu >nl 2 mılvar 850 mıljon do lara vukselmesı tahmınler a ras.nda jer alıyor 800 MtLYON DOLARA tHTt\AÇ VAR Son üç yıl ıçmde her yıl OECD ülkelennden borç bu lan Turtaye'nın aynı vonteme 1982 yılında da baş\aıracagı 1982 ekonoraık programının odemeler dengesı rakamlarmda ortaya çıkıyor Programdal'i tabloya gore Türkıye geçen vıl, rier turltl ıthalatta kullaı mak üzere 850 mılyon dolar çe şıth ulke \e kurumlardan 375 mıhon dolar da rvtF'den borç buldu 1982'd.e ıse tMF'den kul lanılması ongoruıen kredı 34n mılyon dolar Çeşitli tılkelere ve bu arada OECD çerçevesı ıçmde aranılacak kredı mıktarı ıse 800 mılyon dolan buluyor Her türlü ıthalatta kullanılan borçlann dışında bellı projelerde kullanılacak mıktarı ıse 750 mıljon dolardan 850 mılyon dolara yukseltılıvor ÇIKÎRTILAN İATIRIMLAR 1982 ekonomık programı yıl ıçmde 700 yenı projenın baslatılmasını ongorüyor Sonuçlandarılacak yatırımlann ıhracaata donuk, daş kredısı saglanmış ve ıç kaynak sorunu çozuimuş olan projeler oldugu belırlenıyor Ancak buna karşın bazı p r o jelerın daha oncekı yılliıc prog ramlarda >er almış \e bunlara lışkın harcamalarda bulunulmuş olmasına ragmen, 1983 programından çıkarıldığı gorü ıuyor 1982 programından çıkarılan projelerden bazıları şunlar Sıgara fabnkalarmdan sadece Tokat'takı fabrıkanın tamamlanması ongoruluj or Dığer sıgara fabrıkalarırun yapımı durduruluyor Orta Anadolu rafınerısı japımı yavaşlatılıyor, ancak buna karsın Alıaga Petro Kımya tesıslerme daha fazla kaynak aynlıyor. MKE pro]elermden Çorum tsç hızat fabrıkası ıle Bılecık Ruiman fabnkasmın yapımları durduruluyor «Şanlı kuruluşlar» olaraK bılınen ağır sanayi vatırımları arasınaa TUMÖS^N'ın traktor ve traıttor motoru pıojesı surduruluyor Buna karşuı aktarma organlan, kamyon motor u ve hafıf dızel mo oru projelerı durdtruluyor Kemsan'm buyus jenerator, buhar ve su türbünleri projesı de durduruluyor. Istan bul Ankara arasında >er alan Arıfıye Sıncan demıryolu yapımı da durdurulan projeler aıasında bulunuvor Enerjının korunması ve ta ırrufu konusunda alınacak t« ıel onlemler • tlgılı mevzuatta ongoru > çalısma saatlerınde bır ar n şa meydan vermeden kamu sktoru ve ozel sektordekı saayı kuruluşlannın çalışma ve afta tatıl gunlen • Bakanlıklar ve otekı kamu uruluşlarının konu ıle ılgılı orev ve sorumluluklannın taımlan Yasa tasansında bakanlıkla & verılen gorevler soyle sıra ınıyor • Genel yaşamı ılgılendıren nlemlenn il duzeyındekı ujgu ıma ve denetım konusunda î ışien Bakanlığı, • Konuya çeşıtlı duzeylerdei okullann progıamlannda \e alk e£ıtımi hızmetlermde ge eken onem ve agırlıkta ver enlmesuıın saglanması bu ko tuda mes'ekj eğıtımın gelıştı ılmesı ıçın Mıllı Egıtım Ba anlıjı • Devlete alt yapuarın ve lt va.pi tesıslerinın mşaatında tygulanacak onlemlerle ılgılı larak Bayındırlık Bakanlığı, Gençler (Baştarafı Sporda) ıdanasDor 4 i Kocaelıspor Eskısehırspo' 11 DıyarıokırsDOr Bj'sospor 08 Sazıantepspo. Ankaragucu 0 Adana Demırspor Saoryaspor 00 PUAN DURUMU akımlar O. G B M A Y P Suraospor 1512 3 1 38 12 27 leşıktoş 16 9 4 3 24 922 locaeli 16 6 9 12010 21 rabıon I'j 7 6 2 1 9 1 0 2 0 BahCe 13 7 5 4 241219 Utov 14 8 3 3 231219 5oztepe 15 7 4 51914 18 'onguldak 16 e 5 51612 17 ^d D S 15 6 5 5161317 kdanaspor 11 6 5 3 1 3 1 0 1 7 3 Saray 1> 3 9 3 121015 krık Gücü 16 2 8 6 9 1 8 1 2 îakarya 16 3 4 9 9 2210 îozıantep 16 3 4 913 27 10 skışehir 16 1 7 8 9 1 7 9 3olu 15 3 210 9 31 8 5 BaKır 15 312 337 3 TVjIMADA TERCtHLER • Çe::tl tasıma olanaklan arasında tercıhler yapılmasın da \e kıtle taşınaacılıgının du zenlerraesınde Ulaştırma Ba •canlıgı • Tarım ve oriıan urunlen artıklarından enerjı uretımı ı çm yararlanmada verımlı tek riıklerjı ge'ıştırılmesı ve koru vucu onleTiler almiıasnda Ta rım ve Onıan Bakanlığı GENEL EVERJI ÜRETtMt • Kamu \e ozel sektorde mevcut ve kurulacak sanayı tesıslerı ıçın enerj' kullanma dengelerre ve verımlılığı artır ma esaslannı fesbıt etraek ve denetlemer: uîere Sanavi ve Teknolon Bakanlığı • Tum yakıt ve enerjı tur lerırun uretımınden son tuketıcıye u'aşmasına kadar butun asamalarda enerjımn korun rrası \e tasaruî orüenlerırun planlanTiası \e uysıı'anması genel eneru uretım ve kulla nım teknıklerının gelıştınlmesı amacıjla arastırmalar va pılması ıçm Eneru \e Tabu Kavnaklar Eakanl'ğı • Her turlu vapılarda pro je ve yapım şartlan ıle ısıtma \e aydınlatma esaslarının tes bıtı, ujgulanması \e denetlenmesmde Imar ve Iskân Bakan lığı • Kırsal alanda gelışen ener 1. tuketımı ıçın gereklı onleme lerm tesb'tı, uygulanması ^ rehberlık faalıjetîerının peliştı rılmesınde Kdv tslen ve Koope ratıfler Bakanlığı, • Kalkınma Dlanlannın ıl hk prosramlannın hazırlanma smda teşvık tedbırlennın tes bıtmde enerjı tasarrufu onlem lerine aKirlık verümesı ve uy gulamarm lzlenmesı konula nnda Devlet Planlama Teşkıla tı ÜCRETStZ YAYIN • Enerji tüketen araç ve gereçlerın norm ve standartlan nm ^esb'tıne oncelık vermek suretı ıle Turk Standartlar Ens tıtüsü • Enerjinin korunması te tasamıfu içın yapılacak resml duyuru, teşvık ve uyanlan, TRT ve resroi basın organlannca öncelıkle ve ücretsız olarak yayımlarlar. Anayasayı (Başıratı 1 sayfada) hette ki. favdalı \navasa metınlerıne bakarak bır rejım \aratılamaz. Vsttlık de, kendl memleketlnin sorunlannı Incelcmeden, venl bir Anayasa vapılatnaz. Kendi gereklerunıze gore, bır Anayasa hazırlamaya çahşılacaktır » Ote yandan jenı Anayasa nın hazırlanmasına ılıjkm, Anayasa Komısyonu'nun Koruşune başvurduğu kurulusların 15 şu bat 1932 tarıhıne kadar raporlarım Komısyona sunacaklan bıldırıldı «Anket uMjulamasının yapılabilirligi). uzerındekl çalışmaların da surdugu ogrenıldı Anayasa Komısyonu, Danışma MecUsı ıçtuzugtı uyarınca japtıgı çalışmalara ılıskm ıİK raporunu 23 aralık tarıhmde Danışma Meclısı'ne verdi Komısyon 23 aralık tanhme kadar olan sürede çalısma ılkelerını belırledı ve gelecekteki ça lışmalann yontemlerını saptadı Prof. Aldıkaçtı başkanlığındaki komısyon, daha sonra, ıçtuzuk uyarınca, toplumun çe şıtlı kesımlerını temsü edea kurum ve kuruluşlann yenı Anayasa'ya ıhşfcın gorüşlenru büdırmelennı ongoren mektup lan yollada Cumhuriyet muhabınnın edindıgı bilgıye gore, yaklaşık 50'yı askın kuruluşa gonış istejen mektuplar gondenldj Bunların arasında unıversıteler, barolar, Türk Iş, yargı organlan, TRT, Ttırkıye Işveren Sendıkalan Konfederasyonu ve çeşıtlı meslelc kuruluşları bulunujor Anayasa Komısyonu sozkonusu kuruluşlann goruşlerinı ısterken, sadece çogunlukla belırlenen gonışlenn değıl azınlılt ve aykın goruşlenn de Komısvo'nun bılgısme sunulmasıru onerdı Bu kurumlar gonışlerını hazırlarken, Anayasa Komısjonu 15 şubat tanhme kadar olan surede mukayeseh Anayasa e» tudlen, jayımlanmış yazılar, Anayasa eleştınlen ve basmda ver alan Ajayasa'ya ıliskın tum gorüşlen toplavarak tasnıf edecek ANKET UYGILAMASI Ote yandan, Prof Ferıdun Ergın yonetımınde Hıkmet Altug, Şener Akyol, Turgut Tan ve Halıl îbrahım Karal dan oluşturulan bır kurul anket uygulamasının yapılabılırhğı uzenndekı çalışmalarını sürdüruvor Behrlenen goruşlere gore, zarnanın kısalıgı, teknık olanak; sızlıklar ve maddı sorunlar neaenıyle anket uygulamasmın yapılması uzak bır olasıhk olarak gonıluvor. Kuruluşlardan yanıtlann gelmesı, basında yer alan çeşitli goruşlenn derîenmesı ve eger yapüırsa, anket uvgulamasından sonra Anayasa'nın kaba tercıhlen ortava çıkacak Cum hurıyet muhabınnm edmdıği bilgıye gore Komısyon ancak, bundan sonra vaşama ve yıirut menın seklı, haklar ve hurnvetler uzennde tartışmalara başlayacak ve çalışmosı "e llglll hususlor 10 YukMk öğretlm Kurumları ve burHara bağlı kuruluş Ve blıim'er tarafından yapanlar, B Ithalotta mai Ithal edenler, C Spor Toto oyununda, Fenerbahçe (Bastarah Sporda) Gol Trabzonspoı'a muthış »ır hırs getırmıştı Fenerbah»•yt alaruna hapseden konuk îkip gole her an ulftşabilır bır îorunüm içıne gırdı. 73. dakıcada Mustafa ve Sınan'ın bırlıkte harcadüüan bır toptan sonra 89. dakikada gol geldı. Mustafa, Alpaslan'dan kaptıgı h opu ortaladı, yan hakemın ofsayt bayragı kalktı, önen gormedı Fenerbahçe savunması uzaklastıramayınca genlerden vetışen Husnu vurdu, Onur"un mUdahalesıne karşın top ağlara takıldı 11 Fenerbahçe Kulubu Başkanı Alı Şen'ın Başbakan Yardım cısı Turgut Özal ıle bırlıkte ızledıgı karşılaşma da' bu skorla sona erdı BU OZEL Ayakta (Baştarafı Sporda) gerekırken golu yedıler Trabzonıu Mustafa tek başına forvetm yükünü taşırken so nuç hesabı yapan Trabzonspor da oyuna ağırlığını koyan organızatbr oyuncu eksıklıgi hıssedildı SanLacıvertlı takırnda ıse Arıf, Isa zaman zaman Mustafa, Mujdat ve Onur takımın daha çok alkışlanacak futbolculan oldular Lıgın ılk yan perdesi ınerken ortada bır gerçek var. Is tanbul'un Fenerbahçesl bu yıl Şampıyonlukta soz sahıbı. Kronoloji (Baştarafı Sporda) muş kazonan Doksorlerımız, takım halinde bırıncılıgı aldılor. • 100 Yıl Ataturk Gureş Turnuvalannda serbestte 4 Grekoromende 6 altın aldık. Takım sıralamasındo Istanbul Bolgesı 66 puanlo bırıncı olur ken Macarıstan 36 puanl o ıkıncl, Polonya 6 puanlo uçun cu sırayı aldı • lurkıye Kros Bırıncılıgını Sefa Het kazandı 14 Aralık Eczocıbaşı Ba yon Voleybol Takımı Avrupa Şampıyon Kulüpler Kupasında Levskı Spartak'ı 31 yendı 19 Aralık Konfederasyon Kupasındo Guney Sanayi Isvıçre'nın Chenoıs takımını 3 0 yendı 20 Aralık 6 Balkan Boks Şampıyonosında Turkıye 1 altın, 3 gumuş 4 bronz madol ya alorak 3 o'du • Voleyboldo Eczacıbaşı bayan takımı Levskı Spar tak" a 30 yenıldl Tocspor do Hollando'nın Starlıf takımını 31 yenmesıne korşın elendl Isvec'ln Chenois takımını 30 yenen Güney Sanayi Ile Vu nanistan'ın Ircklis takımını 30 yenen Karşıyaka tur atla dılor 21 Aralık Avrupa $ampı yon Kulüpler Kuposında Hoi landa'nın Verbunt tokımınr 32 yenilen Eczacıbaşı Erkei' Vo'eyBol takımı elendl • Atatürk Kır Kosus ı^u Ibrahım DağdPİen knz^ndı » BITTI UBPTKP (Baijicafı 1 sayfada) mesnu, hukumet sorumluluşu nu nTurkljeve bulaştınlmamasını» koşul olarak one sunıyor. TJBP ıse, bu goruşmelerde, «Meclis Başkanlık Dıvanmın go ruşulup bclırlenmesini» ıstedı. Denktaş, bugımku toplantı dan sonra UBP ve TKP Genel Başkanlarını ayrı ayrı kabul edıp goruşeosıi. ANADOLL BANKASI SATILIK TELEFON Sah bınden Yeşılyurtta acele satılık 73 lu telefon Tel: 28 03 14 SATILIK TELEFON Sah bınden Suadıye de acele satılık 59 lu telefon Tel 22 6163
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog