Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 4 OCAK 1982 Işci ya da memvır olma secimi kisiye bırakılıyor MGK "deki memurlarla ANKARA, (ANKA) Sos/a! Guvenlık Bakanı Sadık Şıde, «Fııli ışçılık yapan ışçl. fıill Işcillk yapmayan memur slatusunda calışacak* dedı. ANKA muhabırinın sorularını cevaplandıran Sosyal Güven'ık Bakanı Sadık Şıde «657 Sayılı Devlet Memurtorı Yosasında degişıkllk ongoren yasa tasonsı, işçimemur ayn muna da bır açıklık getlrmış vs kımlerin ışci, kımlerın memur statusunde çalrsacaklonnu kesln hükumler« bağlamıştıra şeklınde konuştu. Sosyot Güvenlık Bakanı Sadık Şıde bu konudaki açıklamasırH şöy le sürdurdü: «Işclmemur cyrtmına da ke sin blr cözum getlren 657 Sayılı Devlet Memurlan Yosasında değlşiklik ongoren yasa tasansı MGY'ye sunulmustur Yasa Tasorısrndo kotnu kuruluşlormda flfll olarafc Isçl 1.863 diplomalı issiz Ortadogu'ya ilgili tasarıda müktesep haklar korunuyor gönderiliyor Hukumetımızin de basından berı Izledigi politıko geregı işçı memur aynmındaki buyuk uçurumlann ortadan kaldırılması da bu yasa tasarısımn hazırlanmasında en onemll ılke olarak kabul edllmıştır, Ay rıca tasonnın hozırlanışında hızmetl yapanın yaplığı hizmet oranında ucret olması prensıbl doğrultusunda hareket edilmıştır» ANKARA (UBA) Yuk sek okul mezunu olup da halen ıs buiamamış kışılerın, yurt dışmda ıstıhdam ed.lebılmeîen amacıyıa Iş ve Işçı Bulma Kunımunda başlatılan çalışmalann surduruldugu oğremldı Iş ve Işçı Bulma Kurumu yetkılıiennden edınılen bılgiye gore. stırdurulen ça Uşmalar esnasmda bu yılın başında ılk etapta 1 863 dıp lomab ışsızın OrtaDoğu Ul kelenne gondenlmesı plan landj. Yetkllıler, Turkıye'de ösellıkle eczacı, kımyager, dışçl, ınşaat muhendısı mı mar muhendıslen gıbı mes lek dallannda bu>uk olçu de bır enflasyonun soz konusu olduğunu sojledıler Yetküüer, muracaatlann degerlendmldığını ve Ortadoğu ulkelen ıl? ^•apılan ıkılı temaslar sonucunda dıpıomalı işsızlerden buvük bır boltanunuu bu ulkelerde ıstıhdam edüebılmesı konusunda büvuk olanalc yaratüdığnu toydettıler. Avrupa Konseyi Türkiye'nin üyeligini ay sonunda görüşecek ANKARA, (ANKA) A.rupa Konseyı'nın ocak ayının son haftası ıcında yopacagı toplantıda Turkıye nın uyelığı tar tışılacak Tartışrtıalarda. bır konsey heyetımn 715 ocak ta nhlen arasında Turkıye'de ya pacağı goruşmeier sonrası ha zırlayacağı rapor lemel olacak Sıvasal gozlemcıler Avru pa Konseyi nde s /asal portılerin feshedılmesı ve CHP eskı Gene! Başkanı Bulent Ece>"t ın hapıs cezasına corptı rılmasıyla Turkı/e aleyhıne ge lışen havanm, Devlet Başkanı Evren ın derokrosıye gscış tokvım nı somullaştıran yıl başı mesaıı/la «onemll olcu deı yumuşadığıno dıkkat cekıyorlar 7 ocak perşembe gunO Tur kı/ö'ye geleceğı bıldırılen Avrupa Konseyi he»etı, Syası ve Hukuk Komısyonları ı!e a't komısvon uyelennden oluşu>or Heyette s yas komısvon Tnrkıva raDortom Avustur,oIı parlamenter Ludwıg Ste ner' In yamsıra sıyası komısyon Boşkonı Ingılız parlamenter Tom Urvın Hukuk Komısyonu Bcş<anı Ingılız Parlaıren'er Peicy Gneve ve Hukuk Korııs/onu raportoru Alman Par lamenter Hans Barden3 de bu lunuyor lık yapanlann Işçl, fllll olarak Işçılık yapmayanların ıse me mur statusunde çahşmaları ongoruluyor. Ancak, her konuda oldugu gıbl bu konuda da hukumetimız müktesep hak ilkesıne saygı gostermıştir Ta san yasalaştıgında halen çalışanlar, Işçi ya da memur ol ma konusundakl karatiarını kendileri verecekler ve bu ko nudakl karariarı doğrultusunda belirtenen statulerı emekil llklerine kodar devam edecek tir Tobil bu tosanda Işçlmemur aynmındaki büyuk uçurumlar da gıderllmış bulunmaktadır Halen işcı statusun de çalışanların memur statusu ne gecmelerın sağlayacak ozendırıcı onlemler de alınmıştır Tasorı yasalaştıktan sonra bu durumdakl calışanlar he sopların kendileri yapacaklar ve işçi ya da memur alarak colışma konusundaki kararia nn kendileri verecekler Maaşların, sosyal ödemelerle birlestirilmesi öngörülüyor 4NKAR4 <WK4) Devlet Personel Daıresı, 657 sayılı Devlet Personel Yasasında ya pılan değışıklıkte, merntırların \an odeme dışındakı sosîal o dentüerın maaşlarla bırleştınl mesı onensmde bulundu Devlet Personel Yasasında değışık lık ongoren tasartda, bu onen nın yer aldığı, ancak bu konu aa son karan Mı'h Guvenlık Konsevı'nın vereceğı bıldınlı yor. 657 savılı Devlet Persorıel Yasasında degışıkhk ongoren \e MılU Guvenlık Kon«eyıne sur.ulan tasanda, devlet n» murlannın en düşuk brüt maaşian 20, en yuksek bru f maaşlan da 80 bm lıra ola rak belırlendı Eu burutlenn ıçı^le yan odemeler dışındak, tum sosyal odentıler de bulu nuyor Tasan avnen benımsen dığı taktırde maaslardan ayn olarak yan odeme en az 5, en çok 30 bm lıra olacak Boyle ce, yan ödemelerle birlıkte me mur maaşları en az 25, en çok 110 bın lıra duzeyme getinle cek Yetkılılerden edınılen bılgı ve gore 657 savıh Devlet Per soneı Yasasında dejfışıklik öngoren tasanda, en çok tartışı lan konu memur maaşlannm mıktar •e odeme bıçımı uzev rmde yapılıior Tasanda, hukümetın onerısı aynen benım sendığı takdırde memur maaş lanna yapılması kararlaştırı ıan ve vuzde 25 olarak açıklanan zam da bu brut nnktann ıçınde olacak Ancaıt memur maaşlannın van odeme dışm da bırleştınlıp, bırleştırllmeveceğı ve taban ve tavan maaşlan santama konusu Mıllı Guvenlık Konsevınde son şekle baglanarak «Bütün ilaçlar yılda 2 kez kontrol ediliyor» ANK4RA (Cumhunjet Bun* su) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıgı Mustssan En>er Şenerdem pıvasadakl tum ılaçlann yılda ıkı kez kontrol edıldığını açıkladJ Tum ılaçlan kontrol edeoek olanaklan bulundugunu bıldıren Şenerdem vapılan kontrol îer sonucunda 10 ılaç toplat. ma karan alındığını soyledi. Yankı derg'smın sorularını yanıtlavan Şenerdem, ılaç kontrolu vapan mufettışlenn eczacı olmamasmın vakınmalara ^olaçtığInî ilışkın bır hatırlatmaya şu karşıhgı verdı «Mufettişin eczacı olman $art dcgıldır. Eti. sucnğu v« diger (rıda maddelennin kont. rolunu beİPdıvrlenn doktorlan Tapmaktadır Buna sağhksa denebüır mi"» UNA Tasârruflannıza çeşitli mevduat sertifikaları önerebilirler. Siz Yapı Kredi'ye gelin. Sırdaş Hesap sahibi olun. Çünkü, tüm diğer hamiline vadeli mevduat sertif ikaları arasmda: Yapı Kredi'nin yüksek geliri Sırdaş Hesap'tadır. Yapı Kredi'nin büyük güvenliği Sırdaş Hesap'tadır. Sırdaşlığa saygı f Sırdaş Hesap tadır. «•• Sınava Doğru Haftalık ^ # ÜYS ÜSS hazırlama dergisi Posta ptdu karşdıği yoflanabî&r TQrkooo$ Cod 39 41 Ca§ato$u PK 24thtanbut Son degışıkhklprıvle 15.Sayı bugün çıktı İCTİHATLI • NOTLU HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU Eden 750 TL. Kıtap ısteme adresı K AhkasıfoğİTi Y Mete Gunel Adalet Bakanlıgı Kanunlar Genel Mudurlugü SÜMERBANK YARIMCA SERAMİK SANAYİİ MÜESSESESİNDEN DUYURU Müessesenuz urettau sıhhı tesısat mamullert ıçın vl Ia5<et hudutlan dahılınde Adana 1 Adıyaman 2, Agn 2, Amasya 2, Ankara 4, Antalya 2, Artvın 1. Aydın 2, Balîkesır 1. Bılecık 1, Bıngol 1, Bursa 1. Conım 1, Dıyarbakır 2. Edırne 3. Elazığ 1, Errunım 1 Eskışehır 2 Gümü9hane 2, Hakkan 1, Hatay 1, Isparta 1 Istanbul 7, îzmır 3, Kars 2, Kastarnonu 1, Kırklare.ı 1 Kırsenır 1, Kocaeli 2 K. Maraş 1. Muğla 1, Nevşehlr 1 Ordu 2. Sıırt 1, Sınop 2 Sivas 1, Tekırdağ 1 Trabzon 1 Yozgat l'er bavılık x&nlecektır. Müdderi dahılinde müracaat etrru\enlerle postada vakı olacak gecıkmeler nazan dıkkate alınrcayacagından ılgılılenn 1979 ve 1980 yılı kavıth bulundugu vergı daıresınden tastıklı b.lançosunu, kârzarar cetvehnı, gerçekleştırebılecegı vıllık satış taahhut miKtan Tıcaret Odası sıcıl kayıt suretl, haktanda bılgı alınabılecek fırmalarm unvan ve adreslen vsllık cırosu çalıştığı banka VB adresıni, satış konusunu teçkıl eden bılgıler ve bayısı bulunduğu fırmalann adrestenyle birlıkte en geç 30 11983 plnü akşamına ksdar şahsen ^e\a vazüı olarak müracaatlan duyurulur. (Basın 26071 1063T Ş HESAP / YALNIZ W l I<REDİ DEDİR. I.E.T.T. İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 2000 M. (140 Cm. ENİNDE) SUNİ VİNLEKS DERİ SATIN ALINACAKTIR 1 Yukanda cınsı vs mıktan yozılı SJPI den mektupla ftot ve teklrf ısteme usulu ıle satın alınacaktır. 2 Teklrf mektupları teklıf edılecek bedel üzerlnoen şartnomesınde yazılı nısbetlere gore hesap edllecek, gecıcl guvence ıle birlıkte 18 oca< 1982 pazortesl günü saat 15 00'e kodar Metrohan 4 r c u katında bulunan Levazım Mudurlüğu Melbusat K s nn Şeflığl'n» slden verılecektır 3 Sartnameler ücretsız olarak Levozım MudürMelbtsat Kısım Şeflıgı nden olınab l i ' (Bosın 25J38 106381
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog