Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

4 OCAK 1982 EKONOMİ Cumhurivet 5 EKONOMİDE Tohumluk koza ifhalatı BURSA (â.«.) Ülkemisde yapılan güz dönemi kozacılığında thtiyaç duyulan t o humluk Kozalann ithaiatıcın durdurulacagı bildirildi. Bursa Koza Tarım • Satıs Koopsratifleri Birligi Genel Müdürlügü yetkililertnden alınan bilgiye göre. Japonya'dan itiıal edilen ve Onemli oranda döviz ödemesini geraktiren ithalat, Koza Birlik t&rafından kurulacak olan to hum üretim tesislerinin hiaraete glrrnesiyle tona ereeek. Yetkililer. bu emaçla tohum üretim tesislerine ek tesisler yapılacagını ve i!kbahar beslemesinden arta kalan tohumlann burada saklanacağıra ve yapılacak oian tohum üretimiyle de güz dönemi beslemesi içın gereken tohumluk koza ithalatına ve ithalattan dofacak dövi* kaybına neden kalmayacağını bildirdiler. Yeni bir yıl başlarken dünya ekonomisi: Müezzinoğlu: "Geçen yıl Friedman yılıydı, bu yıl Keynes yılı olacak,. Yalçın DOĞAN 2Talçm Dofan Birsı enrlasyon üzerinde durıura. Son yıllarda hemen hemen her ülkede eatlasyonla sava$ınun, uv gulanan ekonomi politikaları içinde en önemli yerf tnttuğunu biliroruz: Politlkalar bu yıl da böyle surdürülecek mi? Zlya Mttezztnoglu Evet, sü regelen fiyat artışları nedeniyic son yıllarda ve özellikle geçen yü içinde izlenen politikalann ana amacı, «her seyden önce istikrar» idi. üluslararası kuruluşların önerileri ve uygula malan da bu dogrultuda ol muştur. o nedenle geçen yıla bir bakıma «enflasyonla savaşım» yılı da denebillr. Bu politikalann temelini gıkı para ve yüksek faiz uygulamaları yanmda kamu harcamalannın kısılması yoluyla ekonominin borulan dengelerinin düreltiimesi ve ıstikrarm saglanması oluştunıyordu. Bu uygulama lann sonucunda fiyatlardakj artış hızı ysr yer kesilmekle birlikte, daralan talep nedeniyle üretim, ıstihdam ve yatırım alanlanr.da yeni sorunlar ortaya ç'fcmış buiunuyor. O nedenledir ki, bu yaklaşımın geçerlıligl konusunda akademik çevrelerde başlayan tartışmaîar, son zamanîarda ekonomi politikalann! oluşturan ve uygulayan çevreleri de içine aldıâi göriılmektedir. Nitekim. daha once yalnız enflasyor.dan söz «dilirken. geçen yıl mayıs ayında yapılan OECD Bakanlar Konse yinde. «enflasyon ve işsirliKle» saraştmdan söz edildiji gıbi, Dünya Bankası ve Para Fo nu'nun son yılhk toplantısında da soranun bu i!d yönüyle birlikte eîe almdıgına tarok olduk. Resesyon gittikçe yaygınlaşırken, hızla artan işsizliğin yarattıgı kaygının bunda en büyiik etmen olduğu acıktır. Ger çekten, Japonya dı^mda sınaıleşmiş ülkelerin hemen hepsinde işsizlik büyük bo;.utlara uîaşmış buiunuyor. Örnek vprmek gerekirse. APD'de 1979 yılında işgücünün rJzdesi ola rak işsizlik oranı yüzde 5,S iken 1981 yılında bu oranın yiizde fi'i aştığı hesaplanmaktadır. îngiltere'de yüzde 5.4'den yuz de 10'a; Batı Alman^a'da yüzde 3,8'den yüzde 5.5'e ve Fransa'da yüzde 5,9dan yüzde yediye varan bir artış sözkonusudur. Avrupa ülkelerinin bazılannda yabancı işçilere karşı uygulanmaya başlanan sert önlemler de bir yönüyle bu durumdan Anadolu Bankası'nın kurulus yıldönümü Ekoionu Sarvisf Bir devlet bonkası olan Anodolu Bankosının 20'nc' kuruluş yıldonümu kutlanıyor. Öncekı gün istonbu! Toksım deki Atatürk Anıtı'na bankonın Yönetim Kurulunco çe'enk konuiarak boşlatılan kut!omo torenlerı. bugiinden itiboron Beyoğlundoki Genel Müdürlük v« Türkiy»'o>ki 113 «nbcof surdürülecek. Bursa Ticaret Borsası BURSA (»J. 1981 yılınd» Bursa Ticarer Borsası'nda toplam üç miiyar 106 mil yon liralık satış yapıldığı bildirildi. Bursa Ticaret Borsası Baş kanlıgı yetkililerinden alınan bügiye göre. 1980 yılında borsaoa iki miiyar 779 milyon liralık isiem yapıldı. 1981 vılında gerçekleş'inlen satışlar bir önceki yıla oran la 312 miîyon liralık artış gbsterdi, ancak saulan ticari mal miktarmda ortalsma yüzde 35 oranında bir azal ma oldu. 1980 yılında borsada. ağırlık öiçüleriyle satışı yapılan maddelerin 4ö mıl yon 102 bin kilo oldugunu, bu sayınm 1981 vıbnda 15 milyon 7S0 bine düştüğünü belirten yetkililer. özellikle gıda madde'.eri fivatlarında yüzde 30 40 oranında artış kaydedildiğini söylediler. DÖVİZ KURLARI Dovlıln Cln«l Döviz Alif Ddvlz Satif 134.95 151.95 849 59.32 3.53 18.27 23 53 54.09 24.18 74.85 EfeKtif Allş 132.30 141.52 8.3H 58 35 329 1791 2307 53 03 23 71 73.38 10.38 56 70 106.37 445.84 21.52 250.25 36.77 Efektlf Sotış 136,27 153.44 3.57 60.10 356 1845 23.76 54 62 2442 75.58 11.27 61.47 115.33 433.3& 23.33 257.76 1 ABO Oolorı 132.30 1 Avustralya Doları 148.97 1 Avusturya Şilini 8.32 1 &atı AımGn Markı 58.35 1 Belcika Frangı 3.46 1 Danimarka Kronu 17.91 1 Fransız Frangı 23.07 1 Hollonda Florinl 53.03 1 İsveç Kronu 23.71 1 İsvıcre Frongı 73.38 100 İtalycn Lireti 1094 100 Jopon Yeni 59 68 111.97 ( 1 Konado Doları Î* Kuveyt Dinarr 469.31 1 Norvec Kronu 22.66 1 Sterlin 250.25 1 Suudl Arobistan Riyali 38.70 kaynaklanmaktadır. O nedenle bu ülkelerde, şımdi, sıkı para poiitikası yanında talep üzerindeki baskıyı hafifletecek ve yatınmİBrı özendirecek önlemlerden dah» çok söz edilmeğe başlanmış buiunuyor. Buna bakarak, enîlasyonla sava$ım açısından geçen yıl «Friedman yılı» idi; bu yıl daha çok «Keynes yılı» olacak diyebiliriz. Doğan Yeni yılda daha çok Keyoesci uygulamaların sozkonnsu olabilecejini ileri sür düniiz. üys» Keynes'in vaUnı olan İlijtiltere'de büktimeiin Friedman'cı politikavı sürdür mekte Ursrlı oldofu görülüyor. Müezzinoğiu Evet İngiitere'de işbaşında bulunan Muha fazakar Parti hUkUmetisin ve özellikle bu konudakı tutumu nedeniyle «Demir Bayan» adı verilen Başbekan Bayan Thaıc her'in monetarist uyRulamalan sürdürmekte kararlı oldugu biliniyor. Bu bir gerçek. Fakat îngiltere'de işsiz sayısırun en karamsar tahminleri biîe gende bırakarak üç milyonu aşügı da bir olgu. o nedenledir kı geçen yılcian bu yana bu koııudaki tartışmalar gittikçe yogun laşmıştır. Dünyanm bugün ya şadığı enflasyonun seçmiştekı enflasyonlardan farklı oldugunu ve bunda enerji bunalımımn ör.emh bir payı bulundufunu iİEri sürenler, bu gerçek gözönünde tumlnv.yarak yalnızca parasal önlemlerle arztaiep den gesine uiaşıhnağa çalı.şılırsa, bunun sonunda gerçekleşebileceğini fakat bu arada ekonormden de geriye bir şey katmıyabileceğim bellrtiyorlar ki şim diya kadar elde edilen sonuçlar da bunu doğrulayacak nitelikte. Gerçekten, evvelce topiumun genellikle çalısanlar kesimi bu uygulamalara karşı çıkarken. işveren çevrelerinin eleştirileri de gittikçe artmış buiunuyor ve evrelce yalnız küçük ve orta boylu işletmeleri etkiliyen bunalım. büyük i?letmeleri de eıkileme^e başla mış srözüküyor. riojsn fiyat artıslanyl» n* vaşımda başka seçeneklerin mi gündeme gelebüecefini sör lüyorsnnuz?. Müezzinoglu Yakın zatna na kadar monetarist (parasa!) modelin enflasyonla savaşımda tek seçenek oldugu öne sürülüyordu. Oysa. geçen yıîın uygularca sonuçları karşısmda, bu sav gücünü önemli blçüde jitırmiş buiunuyor. Ve şirndı her ülke kendi koşullarına tıygun düşecek çözum yollan araytşı içinde göriinüyor. r>o%na D15 ödemeler alanındaki püçliıklerden ve Eelijme süıecindekj ülkelerin daru mnndaa • * etmiftik. Yu için & de bn slands olumlu ve olumsuz yönde ne gibi gelişmeler beklenebiiir. Müezzînoğlu Petrol fıyatlannın artmasından ve petrol şokunun dür.ya ekonomis: üze rindeki olumsuz etkilerinden sonra, dünyacla dış ödemeler aiftnııyfo ortaya çıkan guçlükler sürmeirtedir. 1981 yılı içinde petrol tüketimindeki azal ma nedeniyle sınaileşmiş ülkelerin durumunda belli blr iyile?me olmuş ve bu Ülkelerin 1980 yılmda 44 miiyar dolan buian cari i^lemler açıgı, ilk verilere göre, 29 milyar dolara inmiştir. Yeni yıl içinde de bu gelişmenin silreceği tahmin edilmektedir. Buna karşılık, petrolü olmayan gelijme sürecindeki ülkelerin içinde bulundufu güçlükler artarak sürmektedir. Bu ülkelerin 1980 yılında 82 milyar dolar olan cari işlemler açıgı, 1981 yılında, ilk verilere göre, 97 milyar dolara yükselmiş buiunuyor. Pet rol fiyatlanndaki artıj yanında sınaileşmi? ülkelerin uyguladıkları himayeci politikalaria ticaret hadlenndekı olumsuz değişmeier, dünya para piyasasında faız oranlannda görülen dalgalanmalar gelişme sürecindeki ülkelerin açıklarmm artmasında e:ı büyük rolü oynamış buiunuyor. Söz kor.usu üı keler, bu açıkîan geçmişte u lus'ararası kuruluşlardan sağladıkîarı kaynaklar yanında, ikili ilişkiler çerçevesinde el Yoksul ülkelerde enflasyon arttWASHI.\GTON (A.NK.4) Yoksul Ülkelerde geçen yıl ortalama ertflasyon ora mnın blr önceki yıla göre ortalama yüzde 5 dolayında artarak yüzde 38 oranına ulaştığı öne »ürüldü. IMF'nin vıllık raporunda. geli^miş ü!ke!erde ortalama enHasyon oranırun ise 1981 yılmda vüzde 2 dolayuıda "düştüğü" ve yüzde 10 dolayında gerçek leştiği bildirildi. Raporda en yüksek enflasyonun yüz de 100'ü açan oranlarla ts rail, Brezilya, Arjantin ve Gana'da görüldjğü Türkiye"nin ise. bir önceki yıl yüzde 100"ü aşan enflasyon hızınj yüzde 36'ya indirdigl kaydedildi. 11.16 60.87 114.21 478.K) 23.10 255.26 38.47 39.86 de ettikleri yardımlar ve sermaye piyasalarmdan borçlaııarak karşıîamı.şlardı. thtiyaçlar arttığı halde, yeni yıl jçtnde bu kaynakİ3rda artma değil da ralma söı konusu. Son iki yıl içinde gelişme sürecindeki ülkelere koşullu kredi olarak önemli miktarda ödeme kolaylıgı sağlamı? bulunan Para Fonu ile DUnya Bankasıran kaynaklarında, yeni yılda anlamlı artışlar bekîenmemektedir. Ayrıca, kredi koşullannın agırlaş ünlması da söz konusu bulu nuyor. Bunun yanı sıra, yardım veren ülkelerin bir yandan İçinde bulundukları güçlükler. öte yandaa bu Ülkelerin tutumlanndaki değişlklikler nedeniyle bu alanda da azalma söz konusudur. İkili yardırr.lann da daha çok siyasal amaçlarla kullarulacağı anlasılmaktadır. Kısaca değinilen bu nedenlerle, gerek uluslararası kuruluşlar gerek yardım veren ülkeler, gelişme sü recindeki ülkeleri şimdi bu ihtiyaçlannı dünya sermaye pı yasasından karsüama ve yabancı sermayeden yararlanma önerisindp bulunuyorlar. Oysa, son yıl içinde dış borçları 50 milyar dolar artarak 425 rmlyar dolara ulaşan bu ülkeler, borçlarmm taksitlerini ödeyemiyecek durumdalar. O nedenle, geçmişte bu üikelere 245 milyar dolar borç vermiş olan üluslararası bankalar. son yıllarda artan borç erteieme ıstemlerini de göz önünde tutarak yeni krediler açmak konusunda hiç te istekli gözükmüyorlar. Eu bakımdan 1932 yıhnın petrolü olmayan gelişme sürecindeki Ülkeler için özellikle güç ve sıkıntılı bir yıl olacagı şimdiden belli olmustur. Ooğan Sorun nssıl çözüle cek. ne yapacak bn ülkeler bu durumda?... Müezzinoğlu Bu başlı basına bir konu. Kısaca sunu söy leyebılıriz ö , gelişme sürecin deki üJkelerin bugün içinde bu iunduklan durum, dış yardım ve borçlanınayâ dayalı kalkınma çabalaruun diişündürücü sonuçlannı ortaya koymaktadır. Aynı zamanda bu durum, ver ver uygulanan standart mo dellerin her koşuida g»çer!; ol madığını gösteriyor. O nedenle bu iCkeler, ekonomik ve sos yol yapı'.annın özellıkleriyle birlütte dünya koşullannı da göztfnünde tutarak kendi rao de'.lerini geliştirmek ve uysxılamak durumımdadıriar IXin yada gördügünıüz başarılı ve baçansız örnekieriyle gördügümüz uyçnjlamalar da anlayışı doğraluyor. Do#sn Te?ekkür ederim. Btrrt Bozer, "Maüye'nîn bankalar tebiiğînin hukuki gecerlilîği şüpheli^ dedi • tŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ KOCAÖMEK DE, TEBLİĞİN BANKALARI GÜÇLENDlRMEYE YÖNELİK OU3UĞUNU SÖYLEDt. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye îs Banka81 Genel Müdürü Cahit Kocaömer, Malaye Bakanlığuıın, baakalann sermaye artırunma iiişkin teoliğini «olnnuu» karşılarken, Günııük ve Tekel Bakanı, Hukuk Pasültesi Ticaret Hukuku Kürsüsü Ba^karu Prof. Ali Bozer, «TebUğln hukuki geçerliliginln şüpheli» oldugunu söyledl. Türldye İş Bankası Genei MUdürü Kcx;aömer, «Tankı» dergisinin sorularını yanıtlarken, «Sermaye artınnu her işletmede olduğu gibi bankamıa daha da piçlendlrecek ve dolayıslyle kirblığını daha d» artıracaktır. ülumsuz herhangi bir etkisi olmayacaktu» dedi. Maliye Bakanlığının sözkonusu tebliginin, banlcacüıga zaıan aokuımıayacaSını belirten Kocaömer. tebligi olum;u niteleyerek, »Bizim acuruzdan herhangi bir olumsujt yönü bulunnıamaktadır. Amı dlfer bankalar açısından bırşey »öylejejneyecetim» dedi. Bankaların kredi maiiyetlenni yükseltmelerınin gerei^iz masraîlara sebep olmadıgına iiişkin soruyu Kocaömer şöyle yanıtladı: «rÖteden beri bu görüs öne sürülür. BankrJann gerekstz yere kredı maüyetlnin yükselmesini etkilejen glderler, fona ve verj^ye fiden mlktardır. Bu miktarlsn düsürdükleri Ukdirde. kredi maliyetl ucuzlar.» BOZER'tN SÖZLERİ Öte yandan Prof. Ali Bozer, aynı konuda görüşlerini açıklarken. Maliye Bakanlığı tebliginin. «Hukuki freçeriiliğinin» şüpheli oldugunu söyledi. Bozer şöyle konuîtu: «Bu kararm geçerliliği kabul edilse clahi tek oaşına elkili olacağııu sanmıyorıım. Bankalann ülke içinde ve ulustararası düzeyde tatminkâr faaliyet gös'.ermeieri için kuvvetli bir mali bünyeye sahip o'.malan gerekir. Ancak, bu hu*us. sadece sermaye artınmı ile sağlanamaz. Bunun yanında bankaların mevcutlannın yenidcn de^erlendirilnıesi ve sağlanı likidite tedblrlcrinin de alınması jerekir.» Bozer. bankalanrı kârları ile il.trtli olarak da, «Bankaların geçen vıl kadar kâr yapacaklan söylenemez. Fakat yine ban bankalar ba yıl da kâr elde edeceklerdlr» dedi. TISK: SSK'da biriken fonlar verimli sekilde kullamlmıyor ÎZMİR <THA) Sosyal Sigortalar Kurumunun en tıüyiik sorununun biriken forJanru verimli şekilde kulianamarnası olduğu öne sürüldü. Devletin, kurum finansmamna katılmasımn bir yasa değişikîiği ile saglanması istendi. Türkiye tşveren Sendikalan Konfederasyomınca hazırlanan bir raporda, «Sosyal Sigortalar Kunımu malî bünyesi ekonomi ilim ve esaslanna dayanan, sağ lam karar ve çercekçi uygulnmalarla düıe'tilmedikce yapılacak vasa fieçisikliklerinin hiçbir önemi olmavacaktır» denildi. Kurumun en büyük probleminin biriken fonlarmı verimli dazevde kullar.amaması oldılgu öne sürülen TÎSK raporunda yapılan plasmanlar karşüıgında elde edilen gel:r oranımn '.TJzde 8.94 gibi son derece duşük ve yetersiz bir düzeyde kaldıgı iddia edilerek özetle şu gorüslere yer vsrücli: «Ülkemizde tasarruflara en viiksfk ffelirin saftlandığı blr dönemde loırumun milyarlarca liralık fonlanndan bu kadar az bir çelir elde e.tmesi. asia onay lanamaz. pörev böyle düşük nranlı imkânlarla veriııe Retirilcmeveceği icîi. vıllar boyunca vapılan tathikjt, işçi ve işveren primlerinin clurmadan »rtınlması VP buna rasmeu Enıekli Sar.dığırin üye'prine tanııiığı standartlara bir türlü vaklaşılamamKgı olmuçtur. Ke sin kanaatimiz odur ki, Kurumda biriken fonlar sıhhatll ve veterii bir geiir kaynaği sağ layacak rasyonel plasınanlara dönüşütüriilmedikçe bu olumsuz gidişi durdurmâk mümkün olaraayacaktır.» Bu arada özel sektörün kamu sektöründen daha rantabl çahşnğı kaydedılen raporda ku ruma ödedigi prim oranında ftzeî sekTöre finar.s;r;an kaynajîı saglanması gerektiği görüşü sa vunuldu. TİSK raporunda SSK'nın kuru!t:5 amacı olan hizmetleri istenilen düzeyde sımabilmesi 1 çin fonlannın en akücı ve verımli yolda değerlendirilmesi yanında dcvletin kurumun finansmanın3 katılmasınm da bir yasa ile sağlanması önerüdi. T.C.Ziraat Bankasmın tasarruf sahiplerine duyurusu kısa yüksek falz q T.C DZ K K TASKIZAK TERSANESI DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASKÖY İSTANBUL Onsy \ o : 7S6 Genel MüdürlüğUmuıoe aaagıda beUrtilen malzemeler iîgili idari ve teknik şartnamesine göre KAPALI ZARP USTJLÜ ile satm alınacaktır. MAIJ5EMENIN ClNSt MrKTARI 1. GURLT DtRSEKLER TA1L\MI 37 KALEM'DİR 2. GURUP TXER 3. GUKÜP KONİK REKOR'LAR 4. OURUP DUPLU NİPELLER 5. GI^ITJP REDÜKStYONTAR 1. Malzemenin tamamının tahmini bedeli 2359.57S. TL. (Ikimilyonüçyüzellidolcuzbinbeşyüzyetrnişbef > lira, Geçlci Teminatı ise 84.537. TI4. (Seksendörtbinlmşytlzotuzyedi) liradır. 2. Teklifler İdari Şartnamede belirtildigi gibi verilecekUr. 3. Teklifler mal2emenin tamamma verüecefi gibi gurup, gurur olarak'da verilebilir. 4. Satınalmacak (37) kalem mateemere ait tdari ve Teknik Şartnameler Satınalma Komisyonu Başkanhgı Olisinden 500. TL. (Beşyüz) lira Dz. K. lerini Güçlendirme Vakfına yardım makbuzu karsılığında temin edilir. 5. Posta İle sartnajne gönderilıne», bu rmrustafci ratl MOUtlsr cevaplandınLmaz. 6. Genel MUdUrlUğümUs 3490 «yıh kanuna tabi deJikür. 7. Geçici teminat olarak, tedavülde olan Türk parası, Tilrkiye'de fasliyette bulunan bankalann verecekleri vadesiz teminat mektuplan, Borsa'da kayıtlı esham ve Uhvilâttan Maliye Bakanlıgınca tayin edüecek olanlar reya Devlet iç istikraz tahvilleri, Döner Sermaye Muhasebe Müdürlügü veznesine makbuz karsılıgı verilecek ve makbuz teklif zarfımn içine konulacaktır. 8. Genel MUdürlügümuzce herhangi bir teklifin se çilmesi ve Uzerinde muameleye geçilmesi, Genel Müdür lük ile satıcı arasında baglantı garsntisi yüklemez. 9. Teklifier engeç 19 ocak 1982 salı günü saat 10.00'a kadar Döner Sermaye Satınalma Komisyonu Ofistae kayıt ettirilerek verilecek ve aynı saatt* Satınalma Komis yonu Baskanlıgınca açılacaktır. (Baaın: 3841S) 10641 Kuru soaan standardma uyulması istendi 1.11982 tarihinden itibaren ZİRAAT BANKASI "adı yeter,, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 12iw vadeli j mevduata vadeli 2ay mevduata %35 vadeli Q 3ay mevduata 7o45 vadeli O Cf\ / 6 mevduata FAİZ VERİYORUZ ANKARA, (a.a.) Bokanlor Kurulu, ihrac edılecek kuru scğanlarla TSE'nce behrlenen standartlcra zorunlu olarak uyulmas^nı kararlaştırdı. İhrac edilecek kuru soğanlar, bütün, soğlam, temiz, don vurmamış. en azından iki kabuğu ve sa pı kuru olacak. Ceşitieri. cYa1 lova '2, İmrolı. Hameek İrpp rooved, Svveet Spairsh vg Va lencianas olarak beür!enen ku ru soğonlar. boy bakımından da küçük, orta. büyük ve cok büyük olmak üzere dörde ayrılacak. Kücük boydaki soğan lcrın capı 10/20. ya do 15/26 mm. orta bovdakilerin 20/40 mm. büyük boydaküerin 40 ' 70 n m . arasında: cok büyük boydaki'er ise 70 mm.'den bü yük olacak. Bu arada, yeni armut standartı uvarınca da capı 45 mm 'den kücük armut lar ihrac edi'emeyecek, İSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN 3000 KG. TEL LEHİM SATIN ALINACAKTIR. Teşekkülümüz ihtiyacı olarak 3000 kg. tel lehlm kopolı teklif alma suretiyle satın alınacaktır. Bu işe ait şortname Gayrottepe Yıldız Posta CaddMindeki Başmüdürlük binamızın 1. katırvda Malzeme Müdürlüğümüzden temin edilebilir. istekli olanlann bu işe ait kapalı teklif mektuplarını engec 4.2.1982 perşembe gunü saat 11.00'e kadar Molzeme Müdürlüğümüze tevdi etmeleri ilan olunur. (Bosın: 26309) 10639 ANKARA (a.a.) Tanm re Orman BakanJığı'nm bu yıl top lam 112 projeyi uygulamaya koyacağı ve bu pro.jeler için koopera*ifîere yaklaşık bir milyar lira yardım yapacağı öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanlıgı, 1975 1981 yıllarıarasında toplam 218 projenin uygulanmasını gerçekleştirdi. Proieler için kooperatiflere 626 milyon lira kredi, 40 milyon Hra bağış olmak üzere toplam 666 milyon lirahk yardım yapıldı. öte yandan. Orman Köy Kalkınrna Kooperatifleri sayısı 1975 yılmda 530'a. 1981 yılı so Kooperati'lere 1 milyar liralık yardım yapılacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog