Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurivet 4 SANAT VE EDEBİYAT 4 OCAK 1982 A.tı dınluc yayının ıJtınin adı «Sesslz Sevgılem 1925 vılında M G M studyolannın sahıplennde ı L B Maver Berlm'de bır oyuncu ve donemın aruu vonetmenleroıden Mauntz Stıdeı Ue sdzleşme ımzalar Oyuncunun aaı Greta Garbo'dur ve k'sa sürede ssssız sınemanın taç sıs kralıçesi olacaktır Bu arada gene ^essız slnemanın hıllrtlm süren kralı John Gılbert da Hollyrrood ve d u m a s nemasının en Unlu erkek ovuncusııdur Yonetmen John Ergan Oynayanıar Brıan KeıtfıBarry Bostwıck Harold Gould John Rubınsteın James Olson Krıs ına Wayborn 16.00 TV OKULU 16.30 KAPANIŞ 19.50 MAVİ BÎLYE 20.10 UYKUDAN ÖNCE 20.30 HABERLER 20.50 HAVA DURUMU 21.05 SAZ ESERLERI 21.10 BEYAZ PERDE haftanın sanat çizelgesi MÜZIK ISTANBUL • \HCHEL Rochat yöneUi^ır.dekı Istanbul De' lct Sen'onı O r s e s f a s ı curnTte* 1 11 (K) t e Ataturk Kultur Merkezı Büvuk Salonu nda Sol'stler Mü.verrem Berk, Nazım Acar Mın ço Mınç*n e D Çımaroza nm "Ikı Fiut Konçertosu» N Pa ganın. run «kcmaa Konçertosu No 5», R S c h u n a n n m «4. Sen fonı»s i d e eşlik edecek • *RIF Sağ bugtin 20 30'da Şan T n a t r o s j ' n d a bır resıtal \ e r " o r Gecenm sunuculuğu^u 1 Cemıle Kutgui japacak • \DV<\K V a T a n ' n ybnet tı^1 Istaıtul B»lenıve Turk Halk Mı.zı*ı Topln'ueu'nun bu gun 20 ?0'da Harb've Muhs n ErtuSrul Tı\arosu'ndakı kon sprjîde Umıt Tokcan konik soh«t olara\ ver ahvor Konserın son bö'umunde Ye?ılkoy Halk Oyurlan Grubu ile Bur sa Kılıç Kaikan Ekıbi de ızle nebılecek m PÎYANtST Vedat Kossl varın 19 00'da Teçvikne'deki Avusturya Başkonsolosluftu Kultur Ofısı'nde \erecegi re«ı ta'de Beethoven Schubert \e Chop'n'jı vapıtlannı yorumla \acak • OLC\\T() ö n d e r cumartes 18J0da TurlcInjrtliz Külf ur DerneSı'nds p t a n v l a bır resıtal \envor • MÎKÇO Mınçev (kemani 7 ocak saat 19 00'da Atatürk Kultur Merkezı'nde Judıth Ulug un (pıyano) eşllglnde resıtal sunuvor Genç lotograf »anatçısı Cer.gıı Cıva don blr ornsk. GÖSTERI ISTANBUL • FOTOGRAFCILIK co! şTiclarını 1975 yılınöon berı airdören Cengız Cıva 7 o c a ' saat 18 30 da Turkhgılız Kul'ur Den»gı nae duzeriısnen a u goster s nde son cal şmalannı sunacck. 1981 ,ılnda Yabancı D lle' Yuksek Okulu Fransızca Bâiumunü bıtren Cıva fo'ograflannda öoça konusuna ağıriık verı/or Ci*a nın çeşıt! /arışTialarda toplam on dort odulu var • V YANA Fılarrronı OrKestrası nın venı v ' Konserlerl VIyana dar Eurovısıon voymı o arok bugun '8 0C de renklı, 75 dakıkalık b r f Itn hat nde Avusturva BaşKorsolo 0 jğu Kultur Ofıs nde yen'den gostenhvor • TURK Almcn Kultjr Enstıtusu nde «L«b«nsz«ichen» (Yoşam Belırtılen) fılnryle 1968 Berlın Fılm Şsili(5ı Gumuş Ayt. <Jed«r fur slch, Gott gegen alle» ıHe.'kes KenJı Başıncj ıle d» 1975 Cannes Jurı O^el Odu u nu kazanon VVerne, Herzofl un toplu gosterısı sunulu/or Bu çerçevede ılk olarak yarın 18 00'tie 1978 77 >apiTii «Stroszek» ccrsamba 18 00'de «''onlorın Öfkssıı, cjma 13 00 de ıse «La Soufrlere» ıle «Yonlucu Steınsr ın Buyuk Coşkusu» cdlı fıirrier goru'ebnır 21.55 TURK HALK MüZİĞİ 22.20 SPOR 22.55 HABERLER Istonbul Valısı Nevzat A/az sanatçılar Altan Erbulak va Adıle Naşıt tÇatol matal kaç çatal1'» o/ununu ızleme/e gelen kucuk çociik!ar| a (Fotoğraf. Ender ERKEK) TRT I 05 00 A.çıl:ş ve program 05 05 Ezgı k e n a m , 05 30 Şarkılar \e ovun hava a n 06 00 Kısa haberler 06 02 Bolgesel vavın 06 30 Kove haoerıer, 06 40 Gunajdm 07 •» Haberler 07 40 Gu nun ıçmden (1) 10 00 Kısa haberler, 10 02 Arkası \a nn 10 22 Bolgesel yavın 1100 Kısa haberler 1105 O/Ciıl radvosu, 12 00 Kısa haberle 12 10 Öğ'e uzen n f O Haberler 13 15 Hafıf muzik 13 30 Boleesel va vuı 14 45 Ogleden sonra 1 = 00 Kısa haberler <! 16 05 Okul rad\osu, 17 00 O\a\ lann 'çınden 17 TO Fasıl, 18 00 Kısa haberler 13 05 Çocuk barıçesi, 18 20 Haf tanın çocuk «arkısj. 18 23 Bolgesel vavın 19 00 01 00 TRT II ile ortak vavın 1100 Haberler 1<»?0 Yurttan sesler 20 00 KovU müz kovlumuz. 20 20 Sar tcılar. 20 40 Tuıkce sö7lü haf A mıteık. 21 no Kısa haberler, 2105 Türk sanat rrrjzıÇı dınlevıci ısteklerl 21TO Frkekler foplu'.ugı 22 00 Ksa haberler 22 05 Çeşıth sotolar klasik mü zık, 22 23 Turküler 22 40 Sarkılar 23 00 Haberle'2315 Gecenın ıçmden 01 00 Program \e kapanış 07 00 4çılış ve program 07 02 Solıstlerden seçmp ler. 07 30 Haberier, 0" 40 Turküler ve ovun ha^a'a n. 08 00 Sabah ıcm muz k 09 00 Şarkılar, 0Q3O Pıva nonun övkusu, 10 00 Tur küler 10 20 Bır sohs* f en şarkılar, 10 40 Benl tanıyor musurmz', 1100 Türkuler geçıdi, 1120 Türkçe soe'u hafif maziK 1140 Bır solistten şarkılar, 12 00 Suleyman Nazıf ın olUmu oael programı, 1215 An^Ara Radvosu Çok Seslı Korosu, 12.30 Beraber şarkılar. 13.00 Ha be'ler, 13 15 Saz eserleri, H30 Bır albüm, 14 00 Turk fo'Morunaan danüalar 14 30 Yabancı dıl oğrenelım, 15 30 Zaman içınde sana* 16 00 Türk m JSI kısı sozlügu. 16 20 Arkası yarın. 16 40 Türkülerden bır demet, 17 00 Olavlann ıçınden, 17 30 Küçuk konser 18 00 Küçuk koro, 18 30 Turk romanı 19 00 0100 TRT I ıle ortak ya yın. ÎSTANBUL 0 ÜLKEMİZDE şımdı\e dek orneiLerı sergılenen yapısı \e boyuüarı nedeıııyle farklı Ba tıda «Happenlnp. d^>e tanım .anan bır «Muzlkli Çocuk !?enlığı» olarax tasarlarup gerçek leîtırılmıs «Çatal Matal Kaç ÇaUl?» aal: ÇOCUK o>unu Uluslararası Sanat Gos^enlen A Ş tarafındar. v rmı oır haXta süreyle her cumartesı pazar gu nu saat UOOde Şan Tiyatrosu'nda sahneye getırılıyor Darıs, muzık, dekor aksesuar gıbı ogelen çocuklnn ve ebe\e>n.e'in ılgısını çekecek bı çırrde duzenlenen oyunu hazır layanlir Aaıle NaşA, Altan Erbula^ Puson Erbulak, Ulvı Alaca<aptan, Ha^an Tanfer, Ta rık Öcal, TuLn \anı 1 maz, Le man Sal ve P a n a Şenol U.vı Aıacakaptan ın vonettıgı, mu 7 klerı Mehmet Duu ^arkı s^ız le.^ de Yalvaç Uraı taraiuıdan terçekleştırılmış oyun ın aekor Urında F<r Sezeren ın İTizası var Kostum'er Haıe Eren se naryo aa ^ttıla Alpdge'den. Fılmı Salıh Ecer vonetıyor O \unun don Ye'ıştırme Yorda og'enc lerme japılan ücretsız s.z gos'ensınden once konuşan İstanoul Va^sı Nevzat \\az «t lkemizin her vuresındeki egı tıtn kurumlarının a>ıu maddi Imkânlara sahıp nimadıgım» belirttı, Istanbul dan oTiekler vererek Mıllı Eğıt^n Bakaruığı TIYATRO bUtçesııun varolan sorunlan çozmede yeterh olmadığını soy leaı • AMKARA Çocaıi Kulübu ya da bavuk ılgı goren «Aksak Timur ıle Hoca Njsrcc'dhı» o joınunu cumartesı pazar gun lerl 1100 de Dostlar Tıjatrosu' nun Baro Han daKi salonunda sahneve getınyor Bır >^rüven dızisı a r a s n d a bellı bır dıyalektık ıç.nde ver.ler. böjlece blr akışın sağlandıgı oyunun muzlklenni Turgut Denızer hazırladı \e yonettı Talısın Ünuvar. Turgut Denızer Bora Aicgun Arsun Erdsl Bulent Den»zer Selma Te^can Serdar Dinçer Nı.g n Denızer Cengız Peynırc. Lmıt Denızer, Yaman Tarcan ve Muşflk Erbaj a r rol alıjor ISTANBUL İMZA GÜNU ANKARA Senîonı Orke«îtrası'run cuma 20 30 ve cumartesi llOOdekı kons^rını Gürer Aykal ycVne'ı \or Kemanda S*e?an BuhB'nın sclıst olarak yer alacafı kon serm prograTH Brahms'ın «Keman Knnçertonı Op. 77» ve K. Pımder m «1 Senfoni»smden olusuvor • TÜRK îngilfe Kültür Derneğı'nde 7 ocak 20 00'de Kla sik Türk müzıği konseri verıliyor TRT III 07 00 Açılış ve program, 07 02 Gune başlarken, 08 00 Sabah konserı, 09 00 Türk çe haberler, 09 03 Barok müzlk, D9 30 Çalıyor s o j l j jor, 10 00 Saz eserlen, 10 15 Çeşıth müzık, 11 00 Oğleye doğru, 12 00 Haber ler, 12 12 Dıskotegımızden 13 00 Konser saatı 14 30 Caz muzığı 15 00 Muzıklı aakiKalar 16 00 Gunon konserı 17 00 Haberler, 17 12 Sızler ıçın 18 00 Plak lar arasında, 19 00 Haber ler 1912 Çağdaş müzık, 19 45 Hafıl muzık. 2030 Caz muzıgi 2100 Mjzık sohbetlen, 22 00 Haberler 22 12 Gecemn ge'ırd klerı 23 00 Muzık Ukvımı 24 00 Geoe ve muzık, 01 00 Prog ram ve kapanı? ismaiGULGEÇ • NıŞANTAŞI ndakı Akademı Kıtabevı nde yıı n ılk ımza BÛnO Ruhı Su n j n Rufı Su yarın16 00 19 00 ara SOP olara* çıkon nZaybekler», adlı uzuncaiarının yanı sıro «Semohor», «Cocuklar, Gocler ve Balıklar» El Kapıları» «Korofllu», ıŞ'ırltr v« Turkuler», «Pır Sultan», «Karacaoglan», «Yunus Emr*» cSef«rb«rllk Turkulerl ve Kuvayı Mıllıye Destanıı Cuma 3ur,u 16 00 • 19 00 arası se Necatı Cumalı son o arak YAZKO Yjyınıorı nda çıkan «Etıier Mektupları» adlı deneme kıtabını ımzaisvacaK Cumalı nın ş md ye dek 12 şnr 9 hıkâye, 5 romanı 'kı deneme kıtabı ^a/ımland , avrıca yırmı oyunu da altı kıtap halınde toplandı • SELIM ||«ri cumartes; gunu 15 00 19 00 crosı Moda Cumalı Scnot Ga'erısı nde son cıkan «Aşkı Merrmu yo do Utun Bir Kışin Slyah Gunierımı ımzolayacak llen'nın ooha once yayımfanan kıtapları «Cumartesı Yalnızlığı», cpottırmo Yacıı, cDıstan Gonuller», «Dostlukların Son Gunu*, «Her G*ce Bodrum», tCagdaşlık Sorunu», «Ölum llifkilertı, Ceh*nnem KrollC«sl», «Bir Denızın Eteklerındı», «Yaşarken v« Olurkcn». IZMİR OLLM , SONBA rt&PI VAV BE ' 2EVM0 KIZ TRT II • tZMtR Devlet Senfont Orkes^rası cuma 20 30 ve cumartesı 1100'de Bartok'un «Rumrn Dar.slan» Savgon'un «Pı isııo Konçertosu» l e ^leidels sohrı'U1 «5. Senfoni» adlı \anıt .p'inı seîlendınvo'Hircmet S mşek ymeterek «oLsı ıse uH'n Ona\ SERGI ÎSTANBUL • RESSA.M Llku Yener yağ 1 boya resım sergısını augun Parmakkapı Iş Sanat Galerı sı nde açacak «Natunnort» ve «peyzaj» çaıişmaıarırj kapsaypn otuz kadar eserle sergı açan Yener klasık çalıstığını, fırça ve spatul kuHandığını v« zamanlantıı değerlendırmek ı çın resım çalısmaları vaptıgı nı soyluyor. Eşının gorevlı bulundufu Lüleburgaz, Baeskı ve Erzurum'dan sonra dor duncü kışısel sergısju tstan bul'da açan ÜLce Yener'ın ya nı sıra aynı galende Vehyl In cesu'nun r e « m ve hevkeı çalıs malan da 22 ocak tanhıne dek gorulebıhr • DEVLET Tatbüd Guzel Sanat lar Yuksek Okulu Terael Sar^t Egltımi I doneın ogren cı çahşmaıan sergısı 518 ocak tarihlen arasmda OKUI salon lannda ver alacak • D T G S Y . O Grafıs BolU nrı asıstanlanrıdan Fnzi Karakoç Galleri Lebriz'de sergı a çacak 1947 vüı doğumlj sa natçının 1979 Uluslararası Yaz Akadenusı htograiı çalısmaları ıle Salzburg kentı onur d^p loraası ajrıca 1^82 42 Dev let Resım ve Heykel Sergısı Resım Ödülü bulunuyor Ka raxoç çeşıth yıllarda Isvıçre Fransa Romarija, Yiıgos.a^a, Belçı^a, îtaJya'da \e yurt ıçın de karma sergılere kktıldı. • Mehmet Arpacıkın 25 a ra ık'a Pangaltı Güzel Sanatiar Galerısı'nde açılan resım ser gsı 15 ocakta kaoanacak •AYDIN Ülken'ın resım ser gısı 6 şubata kadar Maçka Sa nat Galerısınde Çagdaş Bale Topluluğu'nun gosterlsinden 123456789 BALE • GECTIĞIMIZ /ıllaröa «Carmına Burana», «Ferhot II* $1nn», «Romeo Julıette», «Yedi Bale» gosterıs ıle ızleyıcıierln karşıs na CK3.1 Çagdaş Bale Toplulugu bu gosten r'onemınde St r a'. ınskymn «Orpheus» balesı ıle perdelerını cctı OrpheuStan, başka 16 ,',' anonım muzıklerınaen derlenen «Ronesans Çeşltlemelerı», J Lord un «Arayış», Debussy nın «Bu Pan'ın Öğleden Sonrosu, E Sat e nın «Gymnopedıe»sı de aynı gecede ızleyıcılere sunulu/or Topiulugun dagarından ceş.tlı ıkılı dor'Siarın da sergllendığı uç perde ık gostenn n gıysılerı \Q koreo(,'rafık duzenleme ıerı Cem Frte<ın'ın yara'ıs Çagdaş Bale gosterılerı her sa ı 20 30 da Harbıye Muhsın Ertuğrul Tıyatrosu naa yınelenıyor. SINEMA 9 LILI MARLEN / Gunjmuzun en /erımlı ve ılgınc »ınemflcılarınüan sa/ılan Alman Yonetmei Fassbınder'ın ılk kez blr fılmı Tırkıye de Hem de 1930 yılında çevırdıği ve lum dünyada buyuk ıigı gormjş b r fılm Ikıncı Durrya Savaşı nın unlu Şork sı Lı ı Varlen ın o/kusunde Fassbınder ın gozde oyuncmu Hanna Ş gula ve Kaı/an Cıancarlo Cıanrını hanka bır oyun verı/orlar Uzun zamandr kapalı olan Pangaıtı INCI Sıneması bu fılmle açılıyor • SIS (The Fog) / Bu mevsım «Yabancı Holltmeen» filTttnı zledıg TIIZ kor^u sınemasının yenı u3tası John Corp«nter ın ılk fılTilermden b rı Bu turu sevenler kac rmamalı Unutjlma\an o/uncu Janet Veıgh da var {Osmanbe/ Sıte) • MADO / «Sen ve Ben», «Sen Ben ve DlğerHrl», «$«ref Yolu» gıbı f Irrlerını urutnodığımız Ciaude Sautat nın yenı fılrrı Hayat <arşısında orta yoşın umutlarını sıkmtılarını ve kaygılarını yaşa>an bır avuc ınsanın alab Idığıne ıctenl.kle vernmış o/kusü Mıchelı Pccolı. Octav a Pıccolo Romy Schneıder o/nuyorlar (Taks m Sanat Evı) SOLDAN SAGV 1 Yuksek Oğrenırn Kurumunun Başkanı 2 Bır renk Kernıklerın topar lak ucu Yemek 3 B r hayvan hastalığı Bır renk 4 Ukel bır den z f ve\a ırmak asıtı 5 Ja pon derebeılerırun hızme tınde'îi sa'aşçı 6 Habeş «Gjlusu 7 Uzun tuvlu tiıi hay\an Ürem 8 iurt Ensız Bır nota 9 Hern alafurka hem alaîrangp şarkı so\ le\ P 1 bır tvaaıR sanatçımızın so yadı 1 Bugdaygıl'erden k j raklığa da\amklı bır bıt kı Kpm klenn 10 boşluK larını dolciuran \ağ'ı mad cie 2 Bır dı rurrdan bP1ka bır auruma geçme Kariçik renMi 3 Tehlı Its ışaretı 4 Bır ıçıiı Başka 5 Amenkyumun sımgesı Elam'da bır şehır Su 6 Yeniçer'lere venlen ılk üç a\l'k TERSÎ, Adet, gelenek 7 Antalya. korfezme dokülen bır çay 8 Kiml yerlerde kadınlann boydan boya ortunduklen çarşaf . N.jerya'da bır şehır. 9 Zıya Bır ıç denız. 23456789 (SÜRECEK) YENER Resinı Çabşmasını Sürdürmektedir rl 1 CADDEBOSTAN GÜZEL SANATLAR ATÖLYESİ Tel.: 58 87 a» Baçdat Caddesi, 2M. sinemalar tiyatrolar bu kösede yayınlanmasını tstedıgniz ılanlannız ıcm OO4 AJANS «ŞAN MUZtKHOLCNDE» \ ctesi pazar matine saat 17.00 ^ .. T ,. I J e r s cuma ERBU* ctesi, suare saat 2100 OD4AMNS 44 92 95 Kultur Merkezı HODRIWEYDAN SOLDİER BLUE Candıce Bergen Petcr Straut Pte«, Salı 15 3018 3021 00 Çaıj 15.30 P«r* Cu, 15 3018 30 Ctes 13 0021 00 Pazv 13 0021 00 Çocuk Sınem»* C u t ı Haz 11 00 SEVİMLİ MİNİKLER Kore Şehıtlen Cıd No. 50 Zınctrlıkuyu ittanbut Tel 66 74 1967 04 96 maviaskerier Sanat Galcrilcri bukösede •ysyınlanmasını ıstedıgıniz ılaniannız tcfn URART SANAT GALERİSİ AKK IPEKO CADOES1 21 N B * W » a BTMIBU. TOEfCf. « » 0 3 » TELEKS » W 2 L1AT TR. NESETGÜNAL R«ım Sergıs ISArahk 1981 lSOcik 1982 KurtulujCad 191 B Tel 40 47 83 INİHAT AKYUNAK tel : OD4 AWNS RESİMS€RGİSİ 5Ocak/25Ocak resim sergısı 22 Aralık iqsi16Ocak 1982 FİUZBASARAN ÖZAYTEN SAiNAT 65 Tk JANEFONDA DONALD 9UTHERIAND Y Ö N : A U N J.PAKULA evrensel fJJIGALERİ LEBRİZ sanat galerısı KİS \\ehmet fEVZİ kARAİiOÇ Resımcıoglu ^ ^ M tHatpasa M 74 Ynnıjfhır Hn^ra I865B Tel 40 22»? 41 09 M Tek» 24454 AITLTR I MAÇKA SANAT GALERİSl Eyum Cad 31 İst Tel 40 80 23 YON CLAUDE SAUTET MÜNİF FEHİM.İHAPHUUJSİ. SALİH ACAR, SÜKRİYE DİKMEN BİHRAT MAVİTAN GÜRELYT>rrAN r©6ims»rgısj 4,11 ocak 1982 OYN : Mıchel Piccoli Romy Schneıder • Jacques Dutronc Ottavıo Piccolo Nathalıe Ba>e Pzt, Salı, Çar, Per, Cum, 14 3 0 1 6 4 5 1 9 0 0 C t , P z , 1 2 1 5 1 4 3 0 1 6 4 5 1 9 0 0 2115 AYDIN ÜLKEN Resım Sergısı 5 Ocak 6 Şubat S*anslar13 30 1S45 18O0 20 45 ^vk& sansinemasında 'E!madjğ)Tel 40 67 92
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog