Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

# 4 OCAK 1982 Dl$ HABERLER Cumhuriyet 3 NEW YORK, (a.a.) Suudı Arablston Dışlşlen Bakanı Prens Suud Eı Faysal, IsraH'ın Fillstınlıleı »n haklarını tanımasi ve işqa' ettıqi Arap topraklarını qeri vermesl ha linde, hukumdiınm. Israil'i «ko bul edebileceğınl» bıldırdl «The New York Times» qa zetesıne bıı demoo veren Prens El . Faysol Israil'i 1948' de tanımaya vonaşmoyon Arap ulkelerının sorırakl yıllorda meydono gelen bazı oolaylarla, bu goruşlfHri buyuk alando değiijtırdlklcrını soyledl. israH'lrı kanjı edılmesı du çüncesınln Hrjhrt planında yer oldığını belırtsn El . Faysal, planın bolgedekı ulkelere barış lclnde vaşr.ma hakkı tanıdığını vurguladı Gecen kasım ayındakl Fsz doruğunda Fahd planı üzerlnde gorüş blrlKJ, sağlanamama«ma karşın, pıcnin hâlâ yaşodığını kaydeden Prans Suud El • Faysal. «Arrrarlkan polltlkasının Isroll'ir: uzlaşmaz tulumunu desteklediğlne» Işaret ederek, ABD polltlkosındo blr Suudi Arabistan, Israil'i tanıma kosullarını acıkladı • < IŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLAR BOŞALTILMALI VE FILİSTINLILERIN HAK LARI KABUL EDILMELI » değışıklık olm^<:Sa bo'gede hır karışıklık c/kobıleceğmı soyle dı PAKISTAN'A YARDIM Öte yandan Suudı Arabıs «e enerıl kaviıcklarını gelıştırme proıelerıyia malı yardim gerektıren bu'un dlğer proıe lerde yordtmo haıır olduğu nu bıldırdı Suudl Arabstan Petrof Bn kanı Seyh Yamanı, Japonya'ya hareket etmeden once zı yaret ettığı Pokistan'da bu ıılkenln Suudı Arabistan lctn lan Pakıstan'u potrol aramo oncelıkli blr " ı> kp olduğunu ve Pakıstan'a ytirdım lcın elden gfllnn cabamn harcanacaqını ka/dettı «Pcjklstan'a yardım etmekle soruır uyuz ve bunu yerırte qetırmomız gereklıdlr» dıyen Ş»/lı Yjmanı Pakıstan yetkılıle'iyle ıkıl konuları go ruştuklennı be'ırttı Pakıston'ın enerıı kay.u klarını gelıştlrıne konusunflo karşıla$tıqı fio runlardan haboıdar oldukları nı koydeden Seyh Yamani bu ulkenin Suıını Arabıstan'dan hafıf hom pfitrol «îatın olma Isteğının dn yfrınfi qptırılereflini soyledl "ABD'nin Çin'de dinleme üsleri var,, TOKYO (3.a) önde gplen bır Japun Enzetesı, ABD'nın Sovyet fıize denemelerıni ve diger nskeri faalıyetleri izlemek amacıv la geçen yaz Batı Çın'de bir asken dinleme UssU kurduğunu acıkladı «Yomlunı Shimbun» Ga zetesı, Japon Htlkümet ve Savunma Ajansı vetkılılerıne davanarak verdifti haberde, Amenkalı tPknıs ypnlprce işletıldıglnı bclırttl. Gana da siyasi partiler feshedildi Drf Habarler Servisl Batı Afrıka ulkelerınden Gana • da geçtıgımız carşamba gunu bır darbeyle ıktıdara gelen Pılot Tegnıen Jerry Ravvlıngs oncekı gun Gana dakı sıyası partılerın feshedıldığını, ana yasanın askıya alındığını ve purlamentonun dağıtıldığını a cıkladı Teğmen Ravvlıngs ın Gana Radyosundan okuduğu bır o oıklomodo. «Bu topluma gercek ve anlamlı blr demokratık tarzda yenıden biçlm vermenln zamonı geldl» dendı Acıklamada Başkan Lımann'ın. bakanlarının ve bakan yar dımcılarının tumunun gorevınden alındığı ve yurutme Işlf) vınl gorecek olan bır Devlet Konseyı nın kuruldugu yer alıyordu Pılot Teğmen Ravvlıngs, yap tığı acıklamada ayrıco 27 aylık Lımann yonetımının «Bu yonetim bizim haklarımızın kokunden inkarından başka hlc blr?ey değıldl» dedı Rawlınqs. hazıran 1979'da bır darbeyle ıktldara geldıkten sonra, 24 eylul 1979'do ıktldarı Lımann'a devretmıştl Ravvlıngs, eskl yonetımın bü rokratlanna şıddetle cattıgı konuşmadn «Onlor, llacsızlıktan hastanelerlmizl mezarlıklara cevlrdller» dedl DÜNYADA DUGÜN Ali SİRMEN TV'do Tkinci Kanal R ENKl I televıryon vn Ikınrl kanal tartışmaları ülkemlzde gundeme gırmış bulunuyor Iklncl kanal konusu nasıl cozuleoek bllemeyız ama, renkll televlz/nnun savaşımdan yengı ıle çıkacağı, yakında ülkemlzde de renkll yayınları Izleyeceğımı/ anlaşılıyor Turkıye'don cf>k uzokta, blr ıılkad» Guney Afrlka'da rta ıkıncı kannl telovı/yon sorunıı gundfimdeydl Bu konu gectiğımi7 holta ıçınde çozume bağlandı ve artık slyah lar ıcın de yenı blr televizyon kannlı kurulma3i karar (ArUası 7. Savfsda) ROVÎGO (aj.) novigo Ha pishanesi kndınlar koğuşu'nun dış duvarım bomba ila ytkan rnılıtanlar, 4 kadın tuHıkluyu kaçırdı. Patlama suamnds yoldan go çcn blr klşi oldti, 7 klşl de yaralandı. Kadmlar ko£tışunun sokağa bakan duvarının bombalanm»smdan sonra turulcluların kaçtığım abyleyen y«tkllller. 4 kadınm daha once «Kızıl Tugaylar» Bdlı orRÜtün Uyesl olduklan gereçesiyle tutuklandıklan m bUdlrdller. Hapıshanerün dış duvanna yerleştmlen bornba büyük bir delik açtı ve pat lamanın etkl«I ile tuğlalar 100 metro ıızafta fırladi Tutuklulann doftan panlkten vaifirlanarak dışarı çıktıkları Banılıyor. Kaçan tutuklulardan blrlnin, Kızıl Tugaylar'ın eskt bndprlerındpn Susanna Roncom oldu ftu beUrlendl. Bu arada hapıshane fiuvann da dftlik açan patlamaya, kal dırıma parkedllmlş bir otomo bllln neden oldugıı saptandı. Bomba yüklü otomobılln pat lamasının ardından 3 ya da 4 klçinln korajruculara ateş açtı ğını söyleven gtfrgti tanıkJan, daha sonra bu kişlierin kadın tutuklıılara silah verdiklenni vo 4 kftdın nıilıtanın da bu si lahlan kullanarak kaçtıklanni belırttiler. Kızıl Tugaylar üyesi 4 kadın hapishaneden kacırıldı Türkiye İşBankasfnda Ünlü aktör Yves Montand, Fransız Komünist Partisini kızdırdı PARİS (ANKA) Fransonm oşk çarkiluııyla ünlu oktor V8 şarkıcısı /</es Montand Ko munlst Partlsı'nın tepklsıne no den oldu Yvoa Montond, Fransız Komunıst Partl8l'r!ln Polonya He llqlll polıtlkas.nı «kaba» olorak nltelendırsn blr şeklld» eİBştlrlnc» Komunlst Partlsl yayın orqanı L'Humanlta torafın don kınandı Vves Montord Komünlst Par tiBl Hderl Ge>orqes Marchals'ln Polonya'da sıkıyönatlm llon edllmoslnln «n lyl cözum oldu flunu söyleven 8özl«rlnl blr radvo tartışmuBinda köfürle korışık oloro'< eleştlrmlştl. EmekliHesabı 3 aylıklannızla t para kazandırıyor! îş Bankası ile emeMiler arasında her zaman sıcak bir ilişki vardır... 3 aylıklannm çeklerini îş Bankası şubelerinden alırlar... îş Bankası emeklilere şimdi yeni bir imkân sunuyor. Bu tasarruf döneminde maaşlarımn kazanç getirmesini sağlıyor. Mavi Emekli Hesabı işlemleri son derece basit... Emekli çekleriniz ile çeklerinizi aldığmız îş Bankası şubesine hemen geliniz ve Mavi Emekli Hesabı açtırmak istediğinizi söyleyiniz. Üç aylık çek tutarınızı üç bolüme ayırmız. Üç aylığınızm birinci bölümünü vadesiz hesabmıza kaydedelim. Hesabınız yoksa yeni bir hesap açalım, ödemelerinizi buradan yapmız. Üç aylığmızm ikinci bölümü Ile bir ay vadeli, üçüncü bölümü ile iki ay vadeli bir Mavi Emekli Hesabı açalım ve bu hesabmıza sırası ile (yıllık) %25 ve %35 faiz uygulayalım. Böylece aşagıda örnek olarak verilen tabloda da görüleceği gibi üç aylıklarımz para kazansm. Her vade sonunda dilerseniz ana paranızla birlikte f aizinizi de alabilirsiniz. Ya da hesabınızda tutup, biriktikçe kullanabilirsiniz. Gün, tasarruf günü! Üç aylıklarınızı M AVÎ EMEKLt HESABI'na yatırın, maaşınız sizin yerinize para biriktirsin." ABD, Mısır ve Israil Elçilerini danışma için geri çağırdı WASHİNGTON (a^.> Carter yönetlmi îsraıl Elçısi SaırriKl L«cls ve Kahıre Elçısi Alfred Atherton'u, damşmalarda bulunmak tizere WasİTingtoıı'.ı geri çağırda Beyaz ftaray SözcüsU niPİerın Ortadngu'da banş sü recı ve Pılıstin'lilere muhtan vet venlmesı konularıyla ıljrilı olacağım acıkladı. Konu. Golan'ın Is>ra1l tarafmdan ilhakıy la iİRill BM görüşmelerl sırasmda ela alınacak Göruşmeler salı plinü vapılacak. ku>acaı S CIN 8ILİM adamlarının, 1981 vılında nukleer etrate|lk ve taktik fuzelerln yapımında buyuk başarı elde ettlkleri, Yenl Cm Haber Aıansı tarafından blldlrıldı • MISIR DEVLET Bafkanı Husnü Mübarek'ln, Enver Ssdat'ı oldurmekten «anık kl"llerln avukatlarryla gorusmavl reddettlğl blldlrlldl ^ F 15 tlpl Ikl İsraıl sovn? ucağının Irak kava sahnsını ıhlal ettlkleri Irnk Genelkurmav Başkanlığınca acıklandı Acıklamava gore, Sıaıdl Arobıstan tarafmdan gelen Ikl ucak kak hava sahasının 60 km kadar Içlerlne glrdl, Irak kava kuvvetlerıne bağlı ucokların mudahalesi Ozerıne bolgeden uzaklaştılar. • HONDURAS HÜKÜMETİ, II »ınırını aşon Nlkaragua blrllk lerlnln Ikl oyrı kovde barmmak tg olan 200'dan fazla Nlkaranuolı mültsclyl öldürdüklerlnl llwi •OrdO. Emekli Hesabı net gelir toblosu örneğif Oç ayhk çek tutart İkînci ve üçüncü bölümün I yıllık toplam yaklajık aylık geliri ortalama geliri 30.000.45.000.60.000.75.000. 2.393.3.591.4.786.5.984. 200.300.400.500. IS BANKASI (*) Bu tablo, emekli çeki tutarıüç ejitparçayabölünerek düzenlenmi}tir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog