Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER çinde olduğuna degınmelıyıa. Mılletvekıllen ve siyasal parü uyelennın teşebbüs ve bağlı şırketler yonetım kurullarına ve genel mudur yardımcüiklarına atanması ıçuı, benzer olaTak genel mudurler ve yarduncılannın genel ve yerel seçımlere katılmalan ıçın beş yıllık bır zaman aşunı aranraası (Md 12 ve 22), denetım yetkı lerının TBMM'den Başbasanlk Yuksek Denet leme Kurulu'na aktarılması (Md 15, 24, 29, 30), KIT Genel Kurulu'nun turmıyle ıcradan sorum lu kışılerden oluşması (Md 9) bu çabalann örneklendır. KİT muessese ve ışletme kademeleruıı gu nubırlık siyasal mudaiıalelerden arındırmak, KİT'run bugun ıçınde bulundu»u koşullarda kârlılığı jşletme başarısının temel olçutu kıl mak, personel atama ve üeğerlendırmelerinde meslek becerısını tek ılke olarak kabul etmek kuskusuz jenndedır Ancak, oronde saygıdeger bır uğraş olan sıyasetı, KIT uzenndeta TBMM denetımını kaldıracak kadar hıçe saymanuı ve kendılerıne gelecek'ekı tnlyonluk butçelerın emanet edı.ecegı sıj'asal kadroları benımseyecekleri genel ekonomi polıtıkalar doğrul tusunda KIT ı bır araç olarak kullanmaktan yoksun bırakmanın anlamı yoktur KIT vonetimını burokratlastıran 1960 tanh ve 23 Sayılı Yasa uygulamasının gosterdığı gıbı, «müllıs KİT» ve «çırkın polıtıkacıuya karşı tepkıleıın yasalaştırılması, KIT sorunlannı çozmeye vetmemektedır. Son olarak. genış kapsamlı bır KİT reîor mu uygulamasında «model» tasanmı ıle her şeyın bıtmedığı unutulmamalıdır Reformun «ıda resı» ve ızlenmesmden soromlu bırımlenn oluşturulması, nıteuklerı farklı olan katma bııtçe'a, doner sermayeli kuruluşlann ve TÜBİTAK, MPM, TODAIE gfbı ktırumlann (Tasan'nın Geçıcl Md l'de onjorduğü gıbi) KİT modeline uymaya zorlanmaması reformun bovutlannın ve zamanlarnasının gerçekçı bır bıçımde saptanması gozonunde buîunduralması gereklı o taki önemh hususlardır. (1) Bıı elestirtmlzle kolavcı fitıansman yöntemlenni savunduğumuz sanılmasın. tşaret etmek lstedi|lmiı şey, tum çağdaş ekonomilerde (kamu olsun, dıel olsun) glrlşimler keslminln kaynak açı%ı verdikleri ve bu açıfın hane halkı tasarruflan ile karsılsndırıdır. «KİT slstemi kavnak açıçı vermesin» demek, «yatınmlan kamu kesinri deçil. özel kcsim vapsm» demekle eş•nlamlıdır. (2) \nD ış çevrelerının tanınmış derjri"*i Business Week, 21.12.1981 tarihli saMsmda (Sh. 31) şunları yazı\or* «EŞer Ankara, kamu kesimini kurallar dışına çıkarmayı basanrsa. avnı sorunlarla bunalan ulkeler. orneiin Hindıstan Için de bir model oluşturulabilır.» 4 OCAK 1982 j afcanlar Kurulu gündeminde bulunan v© I «Itancı Aysan Tasansı KlT'lenn Kura' luşu, Örgut Yapısı, Yönetırm ve Denetımı Hakkında Kanun Tasarısı» başlıgım tasıyan tasanyı kısaca değerlendırmeye ve ba» onerıler geııştırmeje çalısacağım. Tasarıya egemen olan dttşünceleri ırdelemeden once, 196O'lı yıllardakı KIT duzenlemelerinin nıye kısa surede yetersız kaldığını açıklanjak gereklı. Anılan düzenlemeler. ülke blçeğinde yaygın, ancak çalışma alanı bır ya da bırkaç uretım dalı ıle sınırlı olan, daha çok 19501ı yıllara ozgtf bır devlet şırkeü moâelme dayanıyordu 19601ı ve 197O'lı \ıllarda KIT sıstemının hızla genışlemesı, mevcut KIT'nı çok sayıda üretım dalına yayılmaya zorladığında, mevzuat kısıtlamaları bır yandan Anonım Ortaklık statüsündekı kuruluşlann, bbür yandan ıstıraklenn yayguüık kazanması ıle aşüdı. Bırçok dalda üretım yapan şırket modelı, teşeobus merkezı kademesınde bıçımlenmesı gereken (tplanlama ve stratejı saptama» ışleu ıle muessese kademesınde orgutlenmesı gereken «ısletmelen yönetme ve denetleme» işlevının farklılastınlmasını zorunlu kılmakta ıdı. Boyle bır modeli olusturacak yasal duzeniemelerın yapılamaması ve ışletme duzeyınde vertm]ı çalışmayı ozendırecek unsurların yokluğu, KIT ust yonetımlennın gıderefc «beyın ve sııur sıstemı» olmaktan çıkmasuıa, ısletme duzeyındeki bınlerce karar arasında boğulmasına yol açtı. 19701ı yıllarda ulusal düzeyde strateji ve politıkalar gelıştınlmesınde belıren tıkanıklıklar, sıyaset adamlan ve merkezı burokrasının ışletmelere gunübırlık mudahalelen ıle asılmak ıstendı Bu müdahaleler başansız kaldığında, hedef saptınlarak, KÎT bır günah kecısıne donustürüldü. Bu gozlemler ışığında, 198O'lı yıllardakı bır KİT düzenlemesının gozetaıek durumunda otdugu bellı başlı hususlan şöyle sıralayabflins: • Teşebbüs muessese ışletme kademelermden oluşan ışlevsel hıyerarşıye uygun bır şırketleşme modeli. • Genışlemış ve nıtelıği defışmiş olan tesebbüste, merkezin isletme bırimlerıne doğrudan muhatap olmasmın lmkânsızlığı karşısında, muessese kademesıne önemli olçude yetkl devrı, başka bır deyisle gerçekçı bir «ademımerkezileşme», • Bunun sonucu olarak, siyasal karar orgaru ve merkezi planlama orgutıi Ile tesebbüsler arasındakı üışkJnln yeniden bıçımlendınlmesı, • KtT"nm tüm kademelerınl kapsayacak, basit ve geçerlı ozendırme mekanızmalannm oluşturulması. Yukarıda sıraladıgımız hususlardan ilkl, Bakanlar Kurulu'na sunubnuş bulunan tasanda (bın tarun, altısj sanayi, üçü enerji, dordu u B KIT Tasarısı GENİŞ KAPSAMLI BİR KIT UYGULAMASÎNDA «MODEL» TASARIMI ILE HER ŞEYİN DÜZELMEYECEĞİ UNUTULMAMALI. Cumhuriyel sahibı. CumTiurıyet MaiDd&cılı& ve Gazetftalık TJV Ş adına NADİR NADÎ Genel Yayın Müdılni „ HASAN CEMAL Muessese Müdüru EMtNE LŞAKJJGÎL yazı Islen Mudunl OKA* GÖNENSIN Basan ve Vsyan: Cumhunyet MatbaadliK ve GazetecJlüt TJl S CagEİogiu Turkocafı Cad 39tl Posta Kutusu: 246 IST^NBUL TEU : 20 97 03 BÜROLAR: • ANKARA: Konuı bofeak a4/4 YENISEHİR Tel. 17 58 25 17 58 6b îdare • 18 33 35 • tZMlB : Halıt Zıya Bulvan No : 65 K&t: 3 Tei 25 47 09 13 12 31» • ADANA: Atatürk Caddesı rürfc Hava K.urumu l s Haru. K a t : 2. No • 13 Tel • 14 550 19 731 T AK V 1 M 4 OCAK 1982 Imsak Güoeş ö£le tkindi Akşam Tatsı 6 40 8 24 1319 15.40 17.54 Dr. Oktar TÜREL ODTU Ekonomi Bolümü lastırma, üçü de hızmet sektorlerınde çalışa cak) 17 holdıng (Tasarı'nın deyımı ıle Kamu Iktıssdı Teşebbüsü) çevresınde topıanan müesseseler (Tasarı'nın deyımı tle tle «devlet anonım şırketlerı» ve «bağlı anonım sırketler») ve en altta işletmeler kademesının oluşturulması ıle gozetümış bulumıyor. (Md. 2). Tasarı, çağdaş bır holdıng şırket modeluun KİT ıçın artik zorunlu oldtıgunu kabul etmektedır. Merkeze bağlılıktan kurtarma'nın (ademımerkezıleştırmenm) Tasan'ya yansıyan yontemı ıse benımseneoek gıbı değüdır. Tasarı'dakl yaklasım, KIT'mn her kademede ozel kesımın iştırakıne açılması (Md 11, 13, 21), natta bu açıüsın yasal hukümlerle zorunıu kuınması (Md 32)ve sayılan 1979'da (doner sermayelı bınralerı hariç) 4600'e varan ışletme bınmlennın esas ıtıbanyle Turk Ticaret Kanunu ve Sermayo Pıyasası Kanunu irutaımlerı ıle bağh, «ozerk» anonım şırketlere donuşturiılmesı (Md. 7, Geçıcı Md. 2), devlet ıştırak payının zıncırleme olarak besaplanması yolu ile KIT hıyerarsisının tabanmdakı ıştıraklerm bzel şırket sayılması ve KİT yasal sıstemınden kopanlması (Md. 33)'dır Yakın geçmıste Şıli ve Arjantin'de de orneklerıne rastladığımız bu özelleştırme çabası nın korunmasmdakı ekonomık ve toplumsal gerekçeler ortadan kalkmış olan az sayıda KIT ıstıraki dışında uygulanabılir yanı yoktur Bu sadece bızım gorüfumuz değıldır; Turk ış adamlannın «kıdemliusı Bay Vehbi Koç'a göre de «KÎTlenn ozel sektöre satüması, tasfıyesı gibi hususlann kabıliyeti tatblldyesi yoktur» (Müllyet, 27 9.1981) Öyleyse. bu bnerüer mye gılndeme gelıyor? Kanımızca Tasan, sozü edılır ama uygulanamaz bu politikanın ardında, fazla goze çarpmayan ancak uygulanabüecek (asünda ocak 1980'den bu yana da uygulanan) bır polıükaya yönelıktır Kamu gırisimcılıgınin gelişmesının durdumlması Bunun kanıtian da apaçik ortada: KİT'nden Bütçe ve Merkez Bankası desteğmin çekılmesı (Md 4, 13) (1), KİT sisteminin kendl bankacılık servıslerıyle orcanık ılgısının koparılması (Geçıcı Md 7), teşeob'islenn DPT ıle ılışkılennın boşlukta kalması, Kalkınma Planı ve Yılhk Programlara atıflar (Md. 13 17. 21, 26) yapümakla bırhkte yatınm kararlanndan hıç soz edılemeyerek bu kararlann «zımnen» teşebbüs ve baglı şırket yonetımlenne bırakılması, teşebbüs yıllık program zamanlarnasının ulusal butçe ve yıllık program bazırlıklan ıle eşzamaTLİı olmaktan çıkanlması (Md. 28) başka turlu nasü yorumlanabılır'' Kamu uretken kesımını ozelleştınne, bu yapılamazsa geruşlemesmi durdurma yolunda dış kaynaklı telkınlenn de butundugu bılınıyor. Bu telkmlerin araında yatan sey, gunümuzde çok uluslu şirKetlerden az gehşmiş ulkelerdekl taşaron fırmalara kadar zıncırlenen, hıyerarşık yapıda bır dunya sşbolumünün «ıdeal» oır model olarak az gelışmış ülfeelere bemmsetılmesı çabalandır. Bu turden bır ışbolumunun getıreceği duşey tünüeşme (entegrasyön), ulke duzeyinde ulusal planlama ve guçlendınlmış blr kamu kesımı aracılıgı ıle sağlanacak yatay tumleşmeye aykın dusmektedır Bu nedenle 19501i yıllarda Türkıye'ye hararetle ulusal planlama oneren çok uluslu Örgutler, şımdı ulusal planlarnaya ve onua kaynak tahsıslerını yonlendırmede en etkılı aracı olan kamu gırışımlenne karşı çıkmaktadırlar. «Kamu jçırişımlerini tasfıye» modelim uygulayan bir Türkıve ekonomısi, hâlâ planlarnaya benzer bırşevler vapmaya ve kamu vatınmlannı gelişme polıtıkasırun aracı olarak kullanmaya çahssn az eellşmis ülkelere de ornek olabılecektır (2) Yasa tasansı, akçalı teşvıklerı sadece ust düzey yöneticıleri içın öngörerek (Md 31). öbür personeli verimhhfte öıendırecek tedbirler üzennde durmamıştır. KlT'ni pıyasa güçlerine acma iddıasmda olan T&san'nın niye tum KtT çalışanlannı, özel kesimdeki gıbı, lş Kanunu'na göre istihdaın etmeyı öngormedıği de açıklanması gerekli bır çelıskldir Maliye BakanliKi'nın KİT personeli içın hajnrladığı bildınlen vasa, tasarnıf re tekdüzelik gerekçesı ıle Devlet Personel Kanunu'na paralel, katı b u kadro ve hlyerarşl vasası olacaksa. becen ve uretkenlık odUllendinlmeyecekse KlT'in gıderek çokmesı ön'enemez Son olarak, Tasarı'nın KlTYım hemen her kademesını siyasal etldlerden antma çabası i ( Cumhurivet naaaiaaa ) 4 OCAK 1932 Yeni kibrit fabrikası Kıbnt Inhisarı taralın dan Büyukdere'de yapılmaya başlanan kıbrıt fabrıkasımn ınşaatı bıtmıştır. Fabrıkanın tecrubelerıne bu ay ıçınde başlanacaktır. Memleketımızın iiancı kıbnt fabnkası olan bu fabnka, bugunkü vazıyette bır senede memleketın bır buçuk senelık ıhtıyacı nı temın edecek vazayette dır. Fabnka uç taKim amele ıle çauştıjı tasdırde bır senede memlekeun dort senelık ıhtıyacına yetecek derecede kıbrıt u retebüecek guçtedır . Fabnkada ımalat Içın Darulîunun Hukuk Fa lcultesı Talebe Cemiyetı tarafından DarUlfununda bır tabldot tesıs edılmıştır Hukuk Fakultesı talebesı burada uç türlü \egereklı olan kımyevî maddeler memleketımizde ol madığı >çm Avrupa'dan geleeekur. Memleketım:zde kıbrıt çopü yapmaya elvenşlı agaç olmadığı ıçm bu ağaçlar da Avru pa'dan getırilecektır. Mem leketımızde kavak agacı olmasına rağmen bunlar çok az mıktarda olduğu ıçm üretıme vetecek guçte degildır. Kıbnt kutu ve sandıklan verlı agaçlar dan yapüacaktır 300 amelenın çalışacagı fabnka Avrupa'nın en mo dern {abrıkalanndan bın olacaktır Tasarı Neyi Amaçlıyor? KİT ve Siyaset Darülfünunda bir lokanta açıldı OKTAY AKBAL HfiVIR £VİT Yanıt Bekleyen Sorular tl983 guzunde SBcim var.» Devldt Boşkanının yenı Vıl mu|desıdır bu. 1983 güzünde «n geç 1984 ılkyazında gen'jı seçlmler yapılacak. «Dunya olaylannda bizi etkileyecek onemll olaylar çıkmozsa.» Soyi' Devlet Başkanı Kenon Evren ın 1981'ın son gunu yaptığı bu ocıklamo demokratık yaşama dönüç ısteğının kesin bır belırtısıdlr Şimdı ne olocak? 1982 yılı nasıl gececek? Bır tokım onıemıer, yasaklamalor kaldırılacak mı'' Yenı Anayosa nın hczırlanması yalnızca Danışma Meclısi uyeıerl vo onlarıı, zoman zoman cağırıp düşuncesınl oğrenecsklerl Dir 'uzmonlar* cercevesı ıcmde mı kalacak'' Yoksa 7 va 5fc sayılı bıldınlerle YOZTiolon. konuşmaion on'enen esk' polıtikacıların görüş ve duşunceierını belırtmelerıne olanok sağlanacok mı? Kısacası, Anayasa, dar b,r kadro tarafından mı, yoksa odamakıllı genış bır uzmanlaı, aydınlar, yazarlar. hukukcular, ıktısatcılar, her mes'ekten her goruşten yurttaşlar tarafından mı hozi''anaccık Incelenecek. eleştırılecek ve sonunda halk oylamasıylo kabul ya da red edılecek? Butut. bun'ar henuz bılmmıyor Tek bılınen Sayın Evrerı ın yaptığı acıklamodır Secimlenr en erken 1983 guzü, er, gec 1984 llVyazipdo yapılocağı, Anayasa ı c n halkoylomüsının da 1982'nın kasım ayında gerçeKleştırilece^ı... Tabı. Danışma Meclısi Anayasa'yı Ou tanhe kadar hazırlayabılırse ve dunya oloyları da ayrıca bır engel cıkamnczsa'. Bız. herşeyın yolunda gıdeceği, Danışma Meclisi'nin Işınl zamanında b'tıreceğı, dunya olaylannın dr herhangi bır 'engel' çıkarmayacağı varsayım.rdan hareket edelım ve konu uzennde bıraz duşünelım 1982'nın kasım oyında halkoylamasına göturülecek Anayaso'mn hazırlıklarına ve tartışmasına tum ulusca kotılmak gerekmez m ı ' Kapalı kapılar ardında oluşturulon; bcsınou kamuoyunda tartışılmayan bır Anayasa' nın haıkoy.arr.osmda ulus coğunluğunu loplayabılmesl güo oimaz mı'' Once bu sorunun yonıtı verılmelıdır. 12 Ey'ül 19S0 oncesmdekı değişık dönemlerde ıktıdar 6orumlu'ugt yi'klenmış bugün kapatılmış partiler ve onların llaer durumundakl kişıleri, üyelarl. sorumluları. yandaşları ortaaan yıtıp gıtmış değıldırler. Halkoylamasındo o/ kullanacak yurttaşlar ezıci çoğunluğuyle bu parjılete oy vermış kımselerdır. Halkoylamasınao da etkın olacak b r guctur bu seçmenler. Bu yuzden Anayaso hazırlıfını, goruşmesmı, tartışmasını açık acık yapmak buna halkımızı da ortak etmek, basında, radyoda, TV'de gereken yorumlarla, soruşturmalarla, yansız dovra p ışlarıo yenı Anayasa'nın benımsenmesi, anlaşılması yolunco çaba harcamak sağduyunun gereğıdır sanıyorum Dıye'ım k' 1982 sonunda Anayasa ve onunla bırlıkte Secım ve Partıler Yosası da onaylandı, yururluğe gıraı. O ioTiarı yenı partıler kurulacak, yenı liaerler orlayo cıkacak ve yurtta 1945'lerl anımsatan bir siyasal ortam oiu^>turulacak Yıne bazt sorular akla gelıyor: 12 E/lul 1980 oncesınde partılerde sorumluluk alan, yonetıcı olan Meclısierde uye olarak bulunan yüzlerce, bınlerce yurttaş yenı Anayasa'nın getırdığı siyasal ha<lOrdan ^ararlonabılecekler mı? Yanı, yeni partiıere glrebıiecek.er mı' Aday olabılecekler mı? Eskı partılerın! yeniden kuıobılecekler mı? Hatta şımdıkı Danışma Meclısı uyeıer, şu yo da bu partınin oluşmasmdo rol oyno9 yacakiGi m ı Hk genel secımde aday olabılecekler mı? Biilun bu soruların yanıtları en gec 1982 sonuna kadar a nabı'irsb «siyasal yaşamın vazgeçilmez parçası» portıler genel &eçımierden hıc değ^se bır yıl önce kuruiup yurt olcusunde orgutlennı yaygınlaştırabılirse, 1983 g'ızunde gercoK anlamıyle bir 'secim' yapabilmek, ulusumuzo duğr'ı ve başarılı bır secme yapabilmek alanağı tamnmıs olocoktır Yukarda yer alan sorular 1982 ıçınde enıne bcyuna gorüşülup Incelenmelı, ıkl yıla yakın bır zamaidıı sürdurülen yasaklar belırll bl rsure sonra kaldırılıp, gercsk bır tartışma ortamı yaratılmaıı kl, 1983 te yapılacağt söyienen genelr secimle yurdumuz, ulufeumuz ıcln yararlı olabılsın... So/'n Devlet Başkanmın sozlerl demokrasinin erdemıne narmn uıiiSumu2a gercek bır yılbaşı armağanı olmuştjr 198?'rıı barış ve anlayış havaSı ıcinde gecmesl, coğdaş dünyaya yakışan Turk demokrasısıni yoratmak yolunıiok' cabo'ann olumlu sonuclor vermesi tum ulusumu/jn en buyük özleml ve dıleğldır. LUSAL ekonomıyl dovız darboğazından kurtarmak amacıyla uygularnaya konan 24 Ocak karorlarının, tuketicıye yukledığı ozverılerden vazgeçmiyeceğl anlaşılmaktodır Izlenen ekonomi polıtıkasının bazı yonlennı haksız ve acımasız bulan eleştırılere karşı yabancıların durumu cok be ğendığını soylıyenlerle tartışma ya gırmek olanoksız Ancak, ekonomıdekı sıkıntımn toplumun değişık kesımlerınde nasıl dağıtıldığını yabancıların değıl Turk Ulusunun değerlerjdıre bıleceği kesındır u Emek Yalnız Kalınca... EKONOMIDEKI DARLIĞI GİDEREBİLMEK İÇIN, EMEK KESİMİ BÜYÜK SIKINTI ÇEKERKEN, SERMAYE BU DARLIĞI ARTTIRACAK ÜRETİMLER YAPARSA BAŞARI SAĞLANAMAZ. Ucretliler Toplumda calışanları kapscyan ve «dar gelırlı» nıtelığını bır turlu değıştıremeyen kesımın ıssızlık, poholılık ve gelır yetmezlıgi sorunları gıderek artmaKtadır. Konut edınme'erı olonaksız hale gelmış, kıra odemssı ıse gecekondu duzeyıne ınmıştır. Acıklamalaro gore, alıcı bulamadığı ıçn ucuz mobılya uretımı de durmuştur. Dargslırlılerm butun paralarmı beslenmeye harcayarak. hayat ta kalmaya calıştıkları açıkca ortadadır Bu nedenle 24 Ocak kararlarının yıllardır beklenılen mutlu son umudunu yenılemekten ote bır şey yapabıldıgı ılerı suruiemez Çalışanlar ışsız, evsız ve eşyasız kaldıktan sonra ekmeğını bıle azalttığı halde dufumu duzeltemezse ne olur? Soruna bu açıdan bakmak ve uygulamayı eleştirenlerı kınamamak gerekır. Uygulanon ekonomi polıtıkasınin dargelırlıleri güc duruma duşureceğı bılındığı haide, sıkıntıyı hafıfletıci onlemler alınmamıştır. Örneğın. ucret sınırlaması getırıldıkden sonra üevam eden pahaıılığın calışanları guc durumda bırakacağı bel lı/dı. Cok beğendığımız Batı ekonomısınde. ucretlere bır kısıtlama konduğu zaman fıatlar da sınırlanır. Ulkemızde, Malıye Bakanının fıatlara zam yapılmamasını fsteyen ozel ricalarmdan başka bır şey gorülmedı Boylece fazla kâr etmenın serbest, fazla ucret istenmesının ıse yasak olduğu bır payasa kuruldu. Aşırı kâr tutku sunun örnekler verilerek yetkllıler tarafından kınandığını göruyor, fakat gereken yasal duzenlemeye bır türlu kavuşamıyoruz. Bır ulkeyı yönetenler bazı olaylardan yokınır oma düzenlemez Ise halkın bu gerceğe katlanması gereklyor demektır. Tuketımın pek cok malı lceren genış bır kavram olduğu bı lındığı halde. ekonomıdekl hastalığa «Aşırı tuketim» dıye belırsız bır ad konması ve topyekun pahalılıkta ısrar edılmesl ikmcl büyük yanlış olmuştur Ulusal ekonomıye zarar veren tuketim türlerintn açıklanması ve öze! vergıler yoluvla yalnız bu tüketımln kısıtlonması gerekır. Boyle bır uygulamo hem daha etkılı olacak, hem de pahalılığm zorunlu tuketım üzerındekı yükünü bıraz czaltabılecektır. Yılmaz CORUM ruz: «Bunlaro gore. Turkıye'de sanayi carpık kurulmuştur. İşletmeler, devletın hımaye polıtıkasından cesaret atarak, ıç pazarı somurmeye oncelık ver mıştır Aşırı karlar ve spekulatıf kazanclar. ucuz banka kredısı desteğınde sjrup gılmıştır . Ama artan ıhracatı gercekleştıren de bu eskı yap.dır. Artık dayonılmaz hâle gelen kredı faızlerıne roğmen. ışletmelerını calıştıranlar da aynı kuruluşlor ve sahıplerıdır.. Eko nomde de sı/asette de, gecmışte yaratılan kapasıtelerı korumaya çalışarak yenı doneme gecışı sağlomaltyız. Yıka rak kurmayı değıl. gelışerek kur mavı oğrenmelıyız... vs» Dışsatımın bu çarpık sanayi torafından artırıldığı tortışmalı olmakla beraber, sözu uzatnnamok Içm doğm varsoyahm Corpık sanoyıı yıkmak berl dur sun. daha fazla carpılmaması ıçın onlem bıle alamıvoruz Orneğın. mevcut otomobıl fabrıka larını yaşatmak bır sorun ıken bır otomobıl fabnkası daha kurulabılır Nitekım Volksvnagen fırması Japonlardan once davranarak, ulkemıze yatırırn vapmaya hazırlanıyormuş Gelırse ne yapacağız' Traktor fabrıkasında olduğu gıbı kurulmaması ıcın rıca mı edeceğız7 Yoksa, bıraz daha ac ka'ıp onu da yaşatmaya mı colışacağız 9 Her gun televızyonda Izledığımız başka bır ornek verelım Turk Ulusu elektrık tasarrufu Yapmaya cogınlırken, yalnız kârını duşunen sermave, elektrıkiı termosıfon uretımme gec mıştır Bu uretımın durdurulması ya da ozel vergı konması ıse kımsenm aklına bıle gelmıyor Gercek odur kı. dovız ve elektrık tasarrufu gıbı sorunlar sermayeyi hıc ılgılendırmez Olumsuz davranışların sorumlusu ıse. bazı ınsanda bıle bulunmayan erdemlı duyguları ser mayede var zanneden ve denetlenmesıne gerek gormeyenlerdır renlere gelınce Yuksek faız oz kar demektır Fokat, az kar ıle az ekmek eşıt ozverıler degılaır. Oysa parası olmadığı ıcın tüketım yapomayanlar suskun dururKen, molını satamayanıarın avazı gonlere cıkmaktadır Ekonomının gunahı sanayi yenne tüketicıye yuklendı, calışanlar az ucret ve az tuketıme zorlanırken sermayenın hıç bır ozgurlugune dokunulmadı ama y,ne de yetmedığı anloşılıyor. Sanayımız carpık bııe olsa, oz gurluğunun surmesınden boşka. faızlenn denetlenerek duşuk tutulmosını ve enflasyon gerekse bıle mallarının satılmasını ısrarla ısteTiektedır. As lında, olıştıgı şeyı ısteyen sermayeye fazla kızmamak gerekır Fokat, bozuk ekonomının gercek suclusuna verılen faız cezasının yeterli olmadığı gorulduğu halde, serbestlıkte ısrar edenlerı haktı Duimaya ola nak voktur meğı on beş kurusa yiyebılmektedır Ilerde bu lokantanın genışletılerek butun Darulfunun talebesme uygulanması duşunulmels tedır \arşova 2. (a a ) Bu gun Turkıye nın ılk Pu yukelçısı Cevat Bey Reısı cumhura ıtımatnamesmı takdım etmıstır Merasım de Başvekıl M Prystor, Hancıye N a a n ve dığer ılgıliler hazır bu\unmuşlar dır Cevat Bev ırat ettık len nınukta ıkı mpmleketj bağlıyan kadım dostluğu Varşova Sefırimiz kavdederek Turkıve'nın Lehıstan'da ılk buyukelçısı olarak seleflerının gü?el eserlerıni takıp ede ceğını temın etmış, daha sonra da ımzalanan ticaret anlaşmasının ıktısadı munasebetlerin gelısmesm de kuvvetli bır da>anak olacafı mutalaasmda bu lunmuştur T.S.E.K. İSTANBUL SÜT VE MAMÜLLERİ ŞANAYll MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Sonuç 1981 Basın Ödülü Duyurusu Veteriner Hekimler Dernegi Baskanlığından Oemeğınuz, kurulusunun 52. yılında, «Vetenner Hekimlii:, Havvancılık ve Beslenme» konularında, 1981 yılında yerel gazetelerle bırlıktetüm basın organlarında çıkan haber, makale, arastırma vb dallarda «1981 Basın ödülü» verecektir. Seçici Kurul, doğrudan yapacagı değerlendirmenın yanı sıra, ödül Için yapılacak başvuru ve önenlen de göscönune alacaktır. Başvuru ve onerilerın, yaymlann birer brneeı ile 18 ocak 1982 gününe kadar, «Veteriner Hekimler Derneğı, Saglık Sok. No 21, Ankara» adresıne gondermeleri nca olunur. (Cumhunyet: 10645) Ulkemızın ıc nde bulunduğu ekonomık bunauTi aşırı tuketımı yaratan carpık yatırımlardan doğduğu halde, yatırımlarm denetlenmesınden sureklı Tum tuketımı % kac nılmaktadır •suclayarak tum yatınmlan ser best bıratan bugunku ekonomi polıtıkasının ıse haklı ve ye terlı o'amıyacaç;ı örnekler ıle gorulrreye başlanmıstır Dar ge lırlı'erın tum tüketım kısıtlaması tarafından ezılmesıne razı olunsa b le, yalnız kâr peşınde kosan ve ssrbestlık ıcmde calışan sermayenın ülke cıkarionna ters duşen dovramşları onienememektedır Genel suclama ve onlemler ıle yetınmeyerek, kolkınmaya zarar veren yatınm ve tuketımlerı saptamak ve engellemek zorundayız Ekonomık yaşamın ıkı ana U'kemızdekı sermayentn de etkenı olan sermaye ve emekyuksek foıze katlanarak buyuk ten yalnız bırını kısıtlayarak ozvende bulurduğunu Ilerı susonucu değıştırmeye olanak voktur Ekonomıdekı darlığ, gıderebılmek ıcın emek büyuk sıkıntılara katlanırken, sermaye bu darlığı arttıracak üretımler yaparsa, başarı sağlanamaz Bu durumu bellı bır yone gıtmek ısteyen insonın yalnız bır ayağmı kullanmasına benzetebılırız Sıçrayarak bır kaç ham le yapsa bı!e, sık sık yuvarlanması kacınılmaz olur. Muhtelif Hurdalar Satılacakfır Muessesemtıce aşağıda yazıh hurda malzemeler kapalı zarfla teklıf almak suretıyle satılacaktır Malzemenin Clnsi: 1) Şıse Kırığı 2) Hurda demır kaso 3) Hurda demır 41 Polıstren leı/ha artığı 5) Alımunyum Folya artığı 6) Hurda' araç parcası 7) Hurda kağıt 8) Plastık hurda guğum Tahmini Mıktan 30 Ton 36 Ton 5 Ton 3 Ton 2,5 Ton 1 Ton 1 Ton 840 Adet Hurda malzemelen Müessesemız hurdalığında oohşmo saatlerı ıcerısmde gorulebılır ve şartname Muessesemızden temın edılebılır Gereklı temınatı votırmış o'an ısteklHerın en gec 19 11982 gunu saat 15 00"e kodar kapalı teklıflerın Muessesemız Ticaret Şeflıgıne tevdı etmelerı rıca olunur Hurdalarm bır ve/a bırkac cms ne veya tamamı ıcın tekllf verılebılır Muessesemlz 2490 sayılı kanuna tabıi değıldır Londra Asfaltı Kulelı Mevkı] Bakırkoy İSTANBUL Tel. 75 06 50 51 T.S.E K İSTANBUL SUT VE MAMÜLLERİ SANAYİI MÜESSESESİ MUDÜRLUĞU (Basın. 26434) 10640 Sayın hekim ve eczacılarımızm dikkatine 430 TON SÖNMEMİŞ KJREÇ SATINALINACAKTIR Şartnamesl, bedelsız olarak asagıda adreslerden alınabüır. 1 KARABÜKTE: Demir ve Çelık Pabnkalan Müessesesı Tedank ve Ikmâl Mudurlügumüz. 3 ÎSTANBOLT3A: Şirkecı, Yaîıkoşku Cad. Yalütoşkü Han Kat: 45'dekl mümessıuigımız 3 ANKARATJA: Küçükesat, Büklum Sokak No: 22'dekı Mümessıllığimız ISTEKLILERIN şartnamemız esaslarırta gore hazırlayacaklan kapalı teklil mektuplannı geçici teminatlanvla bırlıkte en geç 13 ocak 1982 çarşamba ganü saat 14 00'e kadar Karabuk'tekı Müessesemız H3berleşme ve Arşıv Mudürlügü'nde bulundurmaları ılân olunur. (Basın 26287) 10643 HEMOROİD I tedavisinde Sermaye Tüketım, üretimo bağlı olduğu icın yanlış üretım yapılmadan yanlış tüketım yapılmasıno olanak voktur Bu nedenle yatınmlan ve uretımı yanlış vapan sermayeyi bırakıp surekll olarak tüketicıye yonelen suclama ve onlemler yeterli gorulemez Bu konuda sermoyeyl savunan bır yazınin öğretıcl ve ılginc bölumlerıni aynen alıyo k 18 Süppozituarlık kutuda yeniden tıp hizmetine verilmiştir. İlaç San. Ltd. Şti. Sisliİstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog