Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI NAD5R NADI'nin Yayınlanmız arasında bugune değtn çıkmış yaoıtlan Sokakta fiurultu Var (2 bası tükendi) (Jyanlar C bası) 250 3 Perde Aralıstndan (3 bası) 150 Ikj Sovret Rusva tld Polonya (4 bası) 80 Olur Şey DegM (2 bası) 150 Çajtfaş Yavınlan Turkocagı Cad 3941, Cagaloğlu Istanbul Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20624 Kurucusu: Yunus NADI 10 TL. 4 Ocak 1982 Pazartesi Bırınrı A.samaya Ha7irlama Vptpnpk Oncesı MiYİPm Rynlnjı Modem fttmya Jîesdoas. Istanbuİ 6072İÎQ=6Q21QL Prof. Aldıkactı, bilimsel tahminin güc olduğunu söyledi: Komisyon bugün Maliye bütçesini görüsüyor 1982 ekonomik progratnı belli oldu Anayasayı hazırlama süresini bilemem,. Mustafa EKMEKÇI ANKAKA Anajasa Komısnu PfiŞKanı Prof Orhan Al taçtı Cumhunyet muhabın iın «venı Anayasa bu vıl eyavına yetışebılır mı°» Bıçındekı sorusuna şu karşılıgı rdı «Bu hususta hıçbır tıknm k Anavasa Komıstonu'nda, nını çıbi bazı uveler bıran lel eorevımızın başırta unırsıteve dnnmek ıstı\oruz \ e dar sürcr hilmıvorurn Savin \let Raskanı .hovle bir arzu lırtmıstır Klımızden eelen ratle Anavasa'vı hazırla\anz Ama başarıv? ulasırız ısmavız bılemıvorum Içtuk ha7irlanırken hıç umma imız hfr maddp 0c eun tar ıldı tçtÖ7uço 15 eun ıçınde ırmek znnındavdık G*çen ANAYASA KOMISYONUNUN YENI ANAYASA ILE ILGILI GORUŞ ISTEDÎĞI KURULUŞLAR, 15 ŞUBATA KADAR RAPORLAKIN1 HAZIRLAYACAK gvn Danışma Meclisi'nde «alt komısvon» tartiştldı Içtuzuk açık olsavdı hıç bu tartışma lara luzum voktu 160 uvf var orada Inanın 160 tane snası parti var S*k«em doksanı RO riiş açıklamak istese an heş vırmi dakika ıkincl eomşme vl sınırlavabilırim be? dakika Ue ama ilk gonışmevi sınırlavamam Anavasa hazırlığı ne kadar surer bılmıyorum kl, bu hususta bilimsel bır tahmin vapmak mumkün deeıl • Prof Orhan Aldıkactı «Avrupa Anavasalan elınızın altında mı'*» sorusuna da şu kar şılıgı verdı «Şahsen benım elımın altında Mcsleğım bu Dıger arkadaşlann ellennın altında olan lar var Asıl mesele bır Ana tasa'nın nazan olarak elde edılmesi teonk vapısı defit Anavasa nın nasıl uvgulandıçını enrmek Onemlı olan bu Yoksa buçıın Bırleşmıs Mılletler flenel sekreten'ne \azalım her de\let orava Anaıasası nı *er me*e mecbur çetırtelım Ama o ülkelerde nasıl ıngrulanıvor0 Rutun meselp orada Ama A na\asa nın metnıni çormek el (Arkası Sa. 9, Su. 8'de) Kücük dereceli memurlara ek artıs secenekleri eie alınacak ANKARA (Cumhurıyat Burosu) Molıye 8akanlığı 1982 IÎOII yılı butcesı nın Danıçmo Meclısı But ç e Plan Komısyonu'nda goruşulme«ı sırasında «Kucuk de ecelı memurla ra katsayı dışındakl artış orgoren Sbceneklerını be (Arkas, Sa 7 Su 3 de) Sanayide büyüme hızı yüzde 6 y a düşürüldü Yalçın DOĞAN ANKARA Içınde bulundu ğuunuz jilda Turk ekonomısı ne yon verecek olan «1982 eko Domlk prosramı» ana hatlan ıle belli oldu. Yatırımlardan odemeler den gesını, çeşıtlı ekonomik kesım lerdekl buyumelerden Turkaye nın dış ekonomik ılışküerıne dek tum bir yılın ekonomiK faalıyetlermı kapsayan 1982 ekonomık programı Devlet Plan lama Teşkılatı tarafından ha zırlanarak Danışma Meclısı Butçe Plan Komısjonuna su nuldu Halen çeşith bakanliıda nn butçelerj ıle bırlıkte butçe gorusmelenne kaynaklık eden 1982 ekonomik programında buyume hızı yuzde 4 4 olarak ongorulujor Toplam yatınmlann kamu kesımı ıle ozel kesım arastn dakı dağılımı 1981 de olduğu gıbı 1982 de de >ıne aynı oranlarda tutuluyor Buna gore 1982 vılında toplam yatırımla nn yuzde 57'sı kamu kesımı yuzde 43 u de ozel kesım tara fından gerceıtleştırılecek Ka mu jatırımlarında 1981 jılında tahminı gerçeklesme 8e8 nııl yar Ura ıken bu rakamm 1982 de 1 trıhon 53 mılyar lırava çiKması ongoruluvor 1981 >ı lında 660 mılvar lıra olaraıt gerçekleşmesı tahmin edılen ozel kesım vatınmlann ıse 1982' de 840 mılvar lıraja çıkması ongoruluyor Ancak belırtılen yatınm rakamlannda «sabıt fı yatlarla», bır başka deyımle 1981 f yatlarıyla kamu jatırım ları hesaplandıgında gerçekte kamu vaMrunlannın \oızae 33 oranında azalmakta oldugu gorulu>or Buna karşın ozel ke sım yatırımlarının sabıt fı\atlarla hesaplanması sonucunda, bu tur yatırımların vuzde 1,5 oranında arttığı goruluj or 1982 ekonorrık progTamı ıma lat sanayıınde mal turlerı itı banyle yatınmlann dağılımına degışıklık getınyor 1981 yılm da yuzde 25 5 oranındakı tuketım mallan vatınmîan 1982 yı Cesitli yatınm projeleri programdan cıkarıldı OECD cercevesinde 8 0 0 milyon doiar kredi gerekiyor lında yuzde 20'je düşüruluyor Benzer bıçımde 1981 yılında >nızde 11 3 olan yatınm malla n oranı da 1982 jılmda yuzde 99a duşuniluyor Euna karşı lık ara mallan yatınmları juz de 63 2 den yuzde 69 9'a çıka rılıyor Genel olarak sanayı kesımı buyume hız: ıraelend ğınde, bu rada geçen yıla gore 1982 de buyume hızının dusuruldugu gozlemyor 1981 yılında yüzde 7 6 olan sanayıdekı buyume hı zınm 1982 yılında vuzde 6 l'e djşünılmesı ongorülujor 1181 yılı ıçinde çeşıtlı tartış malara kaynaklık eden tarım kesımınde ıse gerçekleştıgı tah mın edılen buyume hızı 1982 proğramının verılenne gore yuzde 0 5 te kalıyor Dolajısıy la geçmış vıllara gore tanmda beklenen gehşmelerm 1981 yı lında gerçekleşmedığı ortaya çıkıjor Tanm kesımınde bu Katma değer vergisi tasarısı komisyonda ANKARA (ANKA) Katma deger verg sı Danıjma Meclısı ılgılı kom syonlarında goruşulmeye başlandı Katma değer vergısı yasaloşarak yururluğe gırdığı taktırde mal ve hızmet uretınnı her aşamada vergılendırılecek Mal ve hızmetlerın her el değıştırme aşaması Icm katma değer verg oranı (Arkası Sa 9, Sü 5de) yüme hızı 1982 yılı ıçın yuzda 3 1 olarak ongörulüyor Sanayıden başka 1982 de buyume mzı duşurulen bır başka alan da hızmetler kesımı 1981' de yuzde 4 4 olarak buyumesı hedeflenen hızmetler kesımınde 1982 yılında buyume hızı yuzde 3 9a duşüruluyor Ekonomıde toplam yatırımla nn çeşıtlı ıç ve dış kaynaklar dan sağlanması ongorulürken, dış kaynak gereğıne geçen jila gore «daha az ıhtivaç duyulacagı» belırtılıyor 1981 yılında 212 mılyar lıra olan dış kaynak gereğı 1982 yatırımlarında 167 mılvar lıra olarak ongonıluyor 1982 programımn dış odemeler aenpresme gelınce burada en çarnıcı kalemlerden bırınuı (Arkası Sa. 9, Su 7de) YÖK, 11 yönetmelik hazırlayacak Akademilerin durunıu nisan ayı sonuna kadar belli olacak INKAPA \Ci.mhunyet Buro Yukse* Öğretım Yasaıle kurulon ve bır sure on oluşturulan Profesor Ihsan 3ramacı Başkanlığındakı K yasanın uygulanmasıılışKm yoietmelıklerl ha •yacak Venı yonetmeliklehazırlanmoEiyla bırlıkte yo ıın uygulanrr a yontemlerl k'ık kaıarcfak )evfet Baskunt nca secılen uyeden oluşan Yuksek Öğm Kurulu nun yasada belen qenel v p surekli nıteekı aorev eri dışında ıve Kle tomamioması gereken evlerı buluruyor Ivedılıktamon anTicsı gereken gölerm başırco gorev surele 31 Temmuzdo sono erecek ıversıte Rektörlerı nın yerıne secı'ecak adayların saptanarok Devlet Başkonı no one rılmasl gelıyo: Daha sonrakı aşama ıs n gorev surelerı 31 Ağustosta sonj eren Fakulte Dekanları nın secılmesı de konlor da rey'cri«rın önorısı ile Yüksek ÖÇretım Kurulu ta rafmdan sec acek Ayrıca YÖK Yüksek öğre tım DenetlöTîo KuruJu icin 5 profesorü sec^rek onerecek Yuksek Ogrenm Kurulu Baş kanı Prof "isan Dogramacı kurul uyeleri o asından bır ki şıyı boşkanlıgc atayacok Oğrencılenn odeyecekleri harc mıktarlarını da Yuksek Oğretım Kuruu saptayocck Yasonm 46 r«uddesınde harc ların «ogrelın bedelının en cok beşle bir» oranında olacağı bel rtıl vo Yasaya qore (Arkası Sa 9, Su 3'de) Yunanistan Genelkurmay Baskanı Gratsios istifa etti • YUNANİSTAN ULUSAL SAVUNMA KONSEYI BUGUN M.LLI SAVUNMA BAKANI VE BAŞ3AKAN ANDREAS PAPANDREU NUN BAŞKANL1GINDA TOPLANIYOR Dış Hoberler Servısı Yunanistan Genelkurmay Bas^a nı Orgeneral Agomerrnon Grat sıos gorevınden ıstıfa &tt Yu nanıstan ın Sesı Rad/osunun haberıne gore Orgenerol Grat sıos un ıstıfa nedemyle ıigılı henuz resm bır acıkloma vopılmadı Rad/onun haberınde Yunanistan Ulusal Savunma Konseyı nın bugün Mıllı Savun ma Bakanı ve Başbakan And reas Papandreu nun başkanlığ nda toplanacağı belırtıldı aa 'nın haberıne gore bjgun Başbakan Andreas Papandreu yap Imosı yolunda kararlar alı nacak Bjna gore Orgeneral Grats os un /er ne en kuvvetlı aday olaraK Kara Kuvvetlerı Komutanı Karayann s ın getırılmesı beKlenmekte Denız Kuvveîlerr Komutanı Amıral Deyannıs ın de Gene kurmav Başkonlığına atanabılecegı so/lenmekte Yunan Denız ve Hava Ku.vetlerı Kurmay Baskanlorı Ge neral Konofaos ve Papagıorg u nun da degıştırılecek komu'an lar arasında bulunduğu bılrlın lıyor Org Agarnemnon Gratsios nun başkanlığında toplanacak Ulusal Savunma Konseyı toplantısmda Yunan ordu ust ka demelerınde de değışıklıkler Yunan Kara Kuvvetlerının ba şına General Papokonstantınıu Denız Kuvvetierı Komutanlığına Amıral Dımıtropulos ve Hava Kuvvetlerı Komutanlığına da General Kourıs'ın getırılmelerı beklenıyor. Yurt dışında calısanlar öncekinden 2 kat daha fazla mal getırebilecek ANKARA. (ANKA) Yurt dışında çalışan Tur kıve de verleşık kışılenn yurda donuşlermde «Zati eşyalan» dışında getıreb:le ceklen mal degerı 2 kat artınldı Maliye Bakan lığınm dunku Resmı Ga (Arkas, Sa 7 Sü 3 de) 105 Ermeni saldırısında yalnız 5 olayın faili yakalandı Türk temsilciliklerine yöneltilen saldırılardan 2 ayrı olayın faili 5 Ermeni militan yargılanıyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ermeni teror örgutlerının bugune kadar Turkıye va Ucuncu Dunya ülkeier nı hedef alan toplam 106 saldın gercekleştırdıklerl saptandı Bu saldırılardan bugune kaaor yalnızca beşının faıllerı yakalanabıldı Halen ıkı ayrı olayın faılierınden beş Er menı tedhışçı yargılanıyor Edınılen bılgılere gore yakalanabılen faıller ve haklarındakı koğuşturma ve yargılamalara ılışkın durum şöyle 1) Gurgen Yanıkyan Ermeni asıllı bır Amerıkan vatandaşı olan Yanıkyan bir bahane Ile Santa Barbara ya davet ettığı Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demır ı 27 ocak 1973 gunu şehıt ettı Yanıkyan cımyetten sonra yakalandı va Santa Barbara Agır Cezo Mahke mesınce yaşam boyu hapıs cezasına carptırıldı 1979 şubat ayında aiınan bır kararla 1984 te affedılmesı ongoruldu 1981 sonbahannda cezasının .gerı kalan bolumünu cekmek uzere Sağlık nedenle rl ıle bır hastaneye sevkedıldı 2) Mox Marair Klindyan' Türkıye nln Bern Büyukelçısı Doğan Türkmen'e 2 şubat 1980 tarıhınde yapılan ve Buyukelcının hafıf bır yara ıle kurtulduğu suıkast gırışımının zanlısı olarak, Isvıcre makamlarının ıstemı uzerıne 1980 de Fransa nın Marsılya kentınde tutuklandı Ermeni asıllı Fransız vatandaşı, halen Marsılya da Baumetteş Cezaevı'nde tutuklu olup 22 3 ocak 1983 tarıhlerınde Agır Ceza Mahkemesınde yargılanacak 3) Ara Alex Yenıkuyumcuyan ve Suzy Manseredyan Ermeni asıllı Lubnanlı Yen kuyumcuyan ve Ermeni asıllı ABDII Suzy Mahseredyan 3 eklm 1980 günü Ce nevre de Beau Sıte Otelınde kaldıkları odada b r bombayı ayarlomak ısterlerken bombanın patlaması sonucu Isvıcre guvenlık makamlannda yakalandılar Yenikuyumcuyan patlamada sol gozu ıle sol elmı kaybettl Her ıkısı de «ASALA» mılıtanı olan terorlstlerden Suzy Manseredyan Cenevte Aslıye Mahkemesınce «Kotu nıyetle patlayıcı modde bulundurmak saklamado ışbırlıgı yapmak ve ASALA adına zorla (Arkası Sa 7, Su 2 de) Polonya parası devalüe edildi • SUNDAY TIMES GAZETESİ. POLONYA BAŞBAKAN YAR DIMCISI RAKOVVSKI NIN OGLUNUN FEDERAL ALMANYA'DAN SIGINMA HAK Kl 3TEDIĞINI BILDIRDI VARŞOVA (a^. . AP) Polonya'da asken yonetım, ulke ekonomısını ıçınde bulunduğu darboğazdan çıkannak amacıyla aldıgı ekonomik onlemler çerçevesınde Zlotı nın (Polonya parasO değennı duşururken ust duzeyde 90 yetkılının de gorevden almdıgi bıldınldı. Ingıltere'de yayınlanan «Sundav Tımes» gazetesı ıse Polonya Başbakan Yardımcısı Mıecyslaw RaK0wskı nın oğlunun Federal Almanva dan sığınma hakkı ıstedığını haber verd . Polonya parasının devaule edıl mesı konusunda ajanslar degı (Arkası Sa 7, Su 7 de) ner|i asarrufu mlemleri 'önetmeîikle >elirlenecek ENERJININ KORUNMASl VE KULLAMLMASI HAK KINDAKI VASA TASARISIN DA 11 3AIAN ILE DPT MUSTEŞA^ .NDAN OLUSAN BIR KOORDINASYON KURULU ONGORULUYOR Erbil TL'ŞALP NKARA fcnerjmın iorunsı \e tasarruî u kullanılma hakkındakı %asa lasansında ısarrufa ılışkın onlemlerın letmelıklerle duzeıılenecegı» ırtılıjor •asarıda BaşoaKarın bascan nda 11 bakan ^e DPT Muste ınaan Ojuşan bır koordınası kurulması ongırulu^or IIDevlet Bakanı Miılı Savan , Içısler Mıllı cgıtım Ba dırlık ülaştırma Tarın ve nan SanajT \e Teknoloıı E jı ve Tab ı Kavnaklar Imar Iskan KoMşler ve Koopeıfler Bafeanları \er alacas Enerıının Korunması ve arrufu Koordnas^on Kura her vı] mart ve ev ül ayla da toplanaca< Tasarıda av ı Enerjı ve Tabıı Kavna1: Ba/canlıSmın koordmatorlu ıde anılan Bakanlı'clar arada e^sudumu saSIamak ıcm (Arkası Sa 9 Su l'de) Işci sağlığı denetimi yine boslukta kaldı Danıstay, isyeri hekimleri yönetmeliğini iptal etti Şükran KETENCI Danıstay TurKiye Işveren Sendıkaları Konfederasyonu nun (TISK) acmış oldugu dava ıstemme uyarak Işyer Hekırr lerı Yonetmelığını ıptal ettı Ikıye karşı uc oyla kabul edı len karar henuz yazılmadığı ı cın gerekcesı belli değıl An cok Calışma Bakanlığmm «tasrııhı karars duzeltme ıste memesı ya da ocele yenı bır yönetmelik cıkormaması halınde Işcı sağlığı acıstndan • İURKIYE IŞVEREN SENDI KALARI KCNFEDERASYO NUN'JN ACMGI DAVA IS TEMINI .YARAK VERI LEN IPTA KARARI KAR SISINDA ^OGAN BOSLU GA ACIL OLARAK ÇOZUM BULUNIVASI ISTENIYOR olarak cıkanlabıtmıştı 50 den fazla ışcı calıştıran ışyerlerınae gorev yapacak doktor arın calışma koşullarını gorev ve sorumluluklarını duzenlı/en yo netmelık temmuz 1980 ue yururluge g rmıştı O torıhten bu /ana da mesiek host3 ıK lannın ueiırlenmesı ve tedavı smde SSK ka/ıton le goz lemlenen onemlı bır ge ışme kayaedılmıştı Isveren Konfederos/onu yonemelıgın çeşıtlı hukumıennın uygulanamayacagı ılgıl yasc ve tuzuk hukumlerını aştıgı ge rekcelerı ıle ıptal davosı ac mıştı Iş Yasasının 74 maddesıne dayanılarak 11 1 1974 yılındo cıkarılan Işcı Saglıgı ve Iş Guven ıgı Tuzugu 5C ve doha fazla ışcı calıştıran ışyerlerı nın en az bır ış yen doktoru bulundurmalarmı ongoruyor Tuzugun 91 maddesıne gore 50 den fazla ışcı calıştıran ışyerı ışçı sayısıno, ışteKi * tehlıkenın buyukluğune bağlı olarak, işcılerın sağlık durum lannın denetlenmesı ılk yar dım acıl tedavı, koruyucu sağ lık hızmetlerın duzertlemek u (Arkası Sa. 7, Su. 4 d e l UBPTKP koalisyon görüsmeleri bugün başlıyor (tzzet Bıza Yalın büdirijor) Lefkoşe uzun sursden berı guncellıgını koruyan Ulusal Bır lık Partısı (CBP) Toplumcu Kurtjlus Partısı rTKP) arasm da «koalisyon goruşmelerı» ou gun resmen başlıyor Ikı Pararun Genel Başkanları Genel Sekreterlerı ve en az ıkı grup baskamekıllerının oluşturacagı UBP ve TKP komı telerımn resmı goruşmelennın, bugun saat 1100 de Federe Meclıs'te \apılması kesınleştı UBA Koalısjon Komıtesınde, UBA Gerel Baş:anı Mustafa Ças;atay Genel Sekreter Ir=en Kuçuk grup basKanveıallerı Dr Dervış Eroglu \e Taşk"nt Atasaian TKP Koal sjon Komıtesınde Genel Başkan Alpay Durduran, Genel Sekreter Turgut Afsaroğlu grup başka nvekıllerı Fuat Vezıroğlu ve Erdal Sureç bulunuyor TKP, UBPne sunduğu belge de «Başbakanla dort bakanın ThP'h olması'nı. LBPne bır Başbakan "iardımcılıçı »e dort hakanlık \crılerck ıkı pjrtınırt hukumette eşit ver almasının faplanmasını» ıstiior TKP a\rıca «"iijrortaların devlctlestınl co< onemlı olan ışyerı hekımı sorunu yen den boslukta ka laca1* Danıstay ın TISK ın actıgı dava sonunda ıptal ettığı /o netmelık ılgıl tuzugun ongordugu tarıhten 6 yıl gecıkmelı layların rdındaM ayıların Turkıye de Devlet htatıs tıh Enslıtusu ve Tıcaret Octa ları gıbı çeşıtlı kuruluşla> ekonomik ve toplumsul ge lışmelere ılışkın sayısaı ve rıler yayınlamaktadır Son aylarda bu sayılara buka rak Turkıye ekonomısı ko nusunda tyımser vorumlar yapılıyor ve dar bogazlar dan çıktıgımız muıdelen ve rılıyor IMP'nın ve benzen kııruluşlann da artık Turkıye ıle bır tartışması yofe tur Çunku IMP yetküüerı ne ısterlerse 'Turkıye eko nomısıntn bır numaralı ıda mi' aıye adlandınlan bazı dergüerce 'yılın adamı se çılen Turgut Ozal elıyle ıs tekler uygulanmaktadır Turknede enflasvon hızı nın vuzde 1O0 terden \uzde 3olere dusuruldugu de bu arada behrtılmektedır An cak bu alanda şu soru\ u da •*• (Arkası Sa 7, Sü 6 da) Istanbul da bulunan Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Turgut Ozal dun Inonu Stadyumunda yapdan ve 1 I t,onuçlanan Fenerbahçe Trabzon kar şılaşmasım Fenerbahçe ve Beşıktaş başbanlan Ue ızledı Uzun vülardır Istanbul da ılk kez bır futbol karşüaşması ızleven Turgut O zal sagındakı Fenerbahçe Başkanı Alı Şen ve Beşıktaş Başkanı Mehmet Ustunkaya ıle dıger yanında oturan Fenerbahçe eskı Baş kanı ışadamı Ermn Cankurtaran ıle sık sıfc konuştu oyuncular hakkında bıiaı aldı Turgut Özal dün mactaydı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog