Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

31 OCAK 1982 Cumhuriyet Damstay (Baftarafı 12. Sayfada) Selomi Çalayır, Bahlr Oğuz Aycm. Onuncu Dalre Üyellkleri: Ibrahlm Koloğlu, Şerıf Atalay, Galip Tanrıöver, Selahattin Falay, Hason Basrı Gü!tekin, Ferudun Taşkın, S. Sabri Ümlt Tandoğan. Danıştay üyeliğine atanan, Azgür, Gökce Eryılmaz ve Kır calı'nın Danışma Meclisi'ne üyellkleri sürecek. Danıştay Yasasına göre yapılan yeni dü zeniemeye göre, üyeliğe atanan Danışma Meclisi'nin 4 uyesı Kurucu Meclis'ln oluşturulmnsıno lllşkin 2465 sayılı yasaya göre ücretslz Izinll sa yılarak, Donışma Meclisi'ndeki görevierini sürdürecekler. TUTANAKLARDAN TIKP DAVASI (Bastarafı 12. Sayfada) projcram ve toprak devrimi programıyla ilgili kitaptı. 11 temmuz 1979 taribll yaa Ue istihbarat şubesüıden bu kitaplar hakkında benden karargâh içi mütalâa istendi. 12 temmuz 1979 tarihinde tnceledijrun bu kitaplar hakkmdaki mütal&ayı verdim. Mütalâamda fiil ve kastt bakimından bu tdtaplarda bir suç unsuru olmadığı düşüncesiyle durumu bUdirdim. Bu mütalâama hari yazının fotokopisini Ibraz ediyorum.» Daha sonra dosyadaki yazılı kanıtlann okunmasuıa devam edildi. Savunma tarafı okunan belgelerden sonra savunma tarafına söz hakkı verilmesi konusunda karar alınraasmı istediler. Mahkeme duruşmanın hızlı yürütülsbilmesi için savunma tarafına her duruşma sonunda söz hakkı verilmesini kararlastırdı. Daha sonra belpelerin okunması sürdürüldü. Duruşma sonunda sanıkl&r salıverilme isteminde bulundu. Tu tanaklara Köre salıverilme lstemi konusunda söz alan Dogu Perinçek'in konuşması şöyle: «Parti yöneticileri hakkında verilmis beraat ve kovusturmaya yer oltnadığı, kararlannı ibraz edirorum. (Van, Konya, Ksyseri yöne. ticilerl hakkında verilmiş kararlan Perşembe ilçe örgütü hakkudakl Vall Yardımcısı lm zasıyla Erzincan 1 Numaralı Askeri Mahkemesine yazılan müzekkereri fbraz etti.) Van, yöneticileri hakkında ve rilen karann lçeri£ine göre. suç kamtı voktur. Partimizden yasal olarak bahsedilmisttr. Knnva ili vöneticileri haklcn daki dava beraatla neticelenmiştir. Bu şahıslar kurucu üye ve vönetim kurulu üyeleridlr. Kararda sanıkların yasa dışı çalışmaları olmadığı ve menaup olduklan psrtinin vasal partl olduğu belirlilmiştir. Kayseri il yöneticileri hakkmdaki dava. TİKP üyesi olmaları Iddiasıyla acümış, sarcılık beraat istemiş ve beraatle neticelenmiştir. Bu karan perekçel! karar vazılmadığından snnamıyoruz. Tutanağını ibraz edlyoruz. Kontrgerilla aflşi yapıstırmaları nedeniyie haklartnda dava açılan sanıklar (3) Numaralı Süayönettm Mahkemesince suçu kabul etmiş olmalanna rağmen, afişlerin yasal parti ile ilffili ve ujarıcı mahiyette olma lan cerekçesiyle beraat karan Ue neticelenmiştir. Persembe teşkilatının iUegal örpütler'e i]?iüi olrnadığı, Ordu Valiliği vazisından anlaşılmaktadır. Bu celse dinlenilen Sıkıyönetlm eskl Adli Müsaviri Remzt Sirin'fn buırfinkü beyanı sarihtir. Adli Müşatir olarak tüıük ve pro(tramımjıd» ve diğer belKelerde suc unsuru bulamamıştır. Üve'priTnlz beraat etroekte. ySnettd olarak bizler tutukln kalmaktayız. Bunu çelişkl olarak görüyoruz. Adli ve yönetim eörüs birlijri eaki sunduğumuz karar ve belgeler ve evvelld beyanlarunız da dikkate alınarak tahliyemlze karar verilmesini istiyoruz. Tüm sanıklar Dofu Perinçek. in ileri sürdüğü nedenlerle tahliye isteminde bulunuvoruz ve beyana katılıyoruz dedileT.» Mahkeme tutuklu sanıklar, Dogu Perinç:k. Danjral Oral Çalıslar, Mustafa Kemal Camkıran. Mehmet Bedri Gültelrin, Durmuş üyanık, Mehmet Halim Spatar. Mehmet Cengiz. Sa hin Cömez ve Rıza Böke'nin salıverilmesi istsmini kabul etmedi. Deniz polisi, sürat motoru ile kacakcı tekneleriniyakaladı İstanbul Haber Servisi Kumkapı ile Adalar arasında önceki akşam, deniz polisi ilginç bir operasyona girişti. Bo ğazlardan transit geçen yaban cı bandıralı bir gemiden denize atılan iki baks sigarayı sur' at tek.'eleri ile karaya çıkarraak isteyen kaçakçUarla, deniz poüsı arasısdaki kovalama ca yarım saat sürdü. Bu arada kaçakçı teknelerinden biri. sahilde kayalara bindirdi. Iklsi ise denizde yakalandı. Marmarada yabancı bandıralı bir geminm denize kaçafc mal attıgıru haber alan Deniz Foîısı. «Beyaz Yunuslas hara kete geç'.ı. Saatte 55 mil sür* at yapan «Beyaz Yunui» Adalardan Kurr.kapı sahile mmeltte olan "aç tekneyı uzaktan saptadı. Megafonla tekne kaptanlanna durmalan için uyan yapıldı. Ancai saatte 40 mildea fazla sür'at yapabilen kaçakçı tekneleri, rota değiştirerek Marmara denizine açılmağa başladı. İçinde balık adam lar ve keskln nişancılarda noluşan Deniz Polisi timinin bulunduğu «Beyaz Yunus» hızla kaçakçı teknelerini kovalamaga basladı. Deniz polisi, kaçakçılara yals laştıkça, teknedekıler de harekete geçükleri göruldü. Polis, yeniden uyarıda bulundu. Bu sırada Beyaz Yunus, teknelerden birine bordaladı. Diğer teknedekiler de, tesUm olacaklannı söyliyerek hız kestıler. Ancak tnotorlardan biri, Kumkapı sahiline bindirdi. İki teknede yapılan arama sonucu, yabancı bandıralı gemiden atılan 1000 paket sigara Marmarada kaçakçılık yapan ile 2 bin 80 dolar bulundu. Şevket Kadamak, Ender Hasan Durak, Cavit Yıimaz ve £min Şanlı gözaltına almdılar* Deniz Polisi iki kaçakçı teknesine el koydu. Yapı KredKden şükran duygulanyla 1. 1981'de, tasarruf sahiplerimiz Yapı Kredi'yi "büyükrağbef'le ödüllendirmiştir. 4. Gene 1981'de, Yapı Kredi veznelerinden Devletimizin Hazinesine 993 milyon dolarlık döviz akmıştır. Bu 1 milyar dolara 2. Yapı Kredi'nin yakm döviz, ülkemizin en mevduatı, bir yıl içinde, hayati gereksinmelerine, 90 milyar liradan, 205 özellikle petrol ithalatma milyar liraya yükselmiştir. Tüm bankalarımızm (465 milyon dolar) Böylece Yapı Kredi, mevduat sertıfikaları ara tahsis edilmiştir. dört büyük banka arasında sında, en yüksek rakama Yapı Kredi, kendisini en yüksek mevduat artış ' 'Sırdaş Hesap'' ulaşmıştır. bu aşamaya eriştiren, oranmı gerçekleştirmiştir. 9 bin bilgıli, çalışkan Hiçbir gösterge, mensubuna ve 3. 1981'de Sırdaş Hesaba Yapı Kredi'ye duyulan hizmetlerini rağbetle ödülmutlak güveni, emanet edüen lendiren saym halkımıza tasarruf miktarı 30 milyar bu rakamdan daha iyi şükran duygularmı sunar. kanıtlayamaz. lirayı aşmıştır. Elestirmen ve oyun yazarı Melih Vassaf öidü Sanat Servisi Tiyatro ya zar, çev.rmen ve eıeştırmenl Melih Vassaf, cuma akşamı kaip yetmezlıği sonucundo oldu. Vassaf, 1922 yılında Aydın'da doğru. Orta oğrenımını Aydm'da tamamlayan yazar, daha sonra Istanbula gelerek Boğazıçı Lısesı ve Sosyai Sigortalar Kurumu'nda 1969 yılıno dek mülettişlık yapan Vas saf, ilk oyununu 1958'de yozdı. «Sam Ruzgorları» adli bu ılk oyunu İstanbul Şehır Ttyotrolarında oynandı. Yazarın tAşka Susamışlardı, «Nuhun Gemisi», «Yat Borusu» ve «Kerem ile Nazlı» adli tellf esarlerının yanısıra, 15'e yakın cevırı oyunu bulunmaktaydı. En son iki cevinsinden bir), cKimse Durduramaz* adı fle Gazanter Ozcan Gönul Ülkü Tıyatrosunda oynanmaktaydı. fPerde Acılıyor» ad!ı diğer yapıt ise Şehir Tiyatrolarında yakında sahnelenecek. Rosenthal Kıbns ve Ege sorunları için uluslararası konferans önerdi ATÎNA (ANKADPA) ABD li Kongre üyesi Benjamin Ro. senthal, Türkiye ile Yunanistaa arasındaki Kıbns ve Ege sorun larını çözmek içın uluslararası bir konferans önerdi. ABD Kongresi, Dışlsleri Ko mitesi Avrupa ve Ortadoğu alt komitesi üyesi olan Rosenthal, konferansın ABD veya Federal Almanya tarafından duzenlene bileceğini kaydetti. Yunanistan Basbakanı Papandreu ile Atina'üa görüşen Eosenthal, Türk birliklerinin Kıbns'tan çekilmesmin «önemli» bir adım sayılabileceğini ve ABD'nin Ankara'yı daha ılımlı bir çizgiye çekmek için» bu ülkeye silah sağlayıa rolünü kullanması gerektigtni söyledi. ABD'li kongre üyesi Benjamin Rosenthal, Papandreu'nun, NATO, Türldye ve yunanistan daki ABD askeri varlığı ile il gili görüşlerini «çok açık» ve bir lasmınm «anlaşılabilir» olduğunu savundu. Rosenthal özellikle Papandreu'nun 1952 yı lında imzalanan ABDYunanistan Usler anlaşmasının şimdiki koşullara uymadığı yolundaki görüşünün anlaşılabilir olduğunu söyledi. ABD'li kongre üyesi, Papand reu'nun ABD ile Yunanistan arasındaki göriişmelerin önümüs deki aylarda başlayabileceğini söyledığini dfi bildirdi. Fizik Kimya dersleri özenle verilir. TEX: 71 32 31 . 75 41 07 BAKIRKÖY YAPI ve KREDİ BANKASI Devren Kiralık Bakkaliye Merter, Pruko arltası Hürriyet Gıda Pazan. PİYANO DERSİ VERİLİR Tel.: 36 43 12
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog