Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 31 OCAK Î982 Müşteriye saldıran lokanta sahibi, garsonunu öldürdü... tstanbnl Haber Serrisl lokantasında hesaba itıraz eden müşteriye, kasap bıçağı ile saldıran patron, garsonunu öldürdü. öneelri gece saat 22.20 sıralannda Zeytmtmrnu Ysnidofean Mahallesi 42. Sokak 125 rtolu Havuzlııbahçe içkili lokan tasında, yedikleri yemeğin hesabına itiraz eden miişterilerie lokanta sahibi arasında çıkan kavgada, Mehmet Arslan adındaki garson kalblnden yaralanaxak öldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yettolilerinden edinilen biliriye göre. içkili lokantada alkol almakta olan, Zeynel Süslü, Ali Karal. Ali Sulu ve Hüseyin adındaki müşterilerin adısyon fişine itiraz ettikleri sı rada. diğer bir masada içki içen dtikkan sahibi Mustafa Ars lan, elme geçirdıfi kasap bıça gı ile 4 kişirsin üzerlerıne sal dırdı. Kavgayı yansnrmak isteyen parson Mehmeî Arslan, patronun savurduğıı bıçağa ha dei olarak olay yerinde öldü. Diğer ddrt kişi'de haftf şekılde yaraiandı. Yetkililer olaydan sonra firar eden lokanta sahibi Musta fa Arslan"ın Zeytinburnu Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipleroe kısa sürede suç aleti bıçak la yakalandıjmı bildirdi. Memmrlgrm Mart Mggşlgrı | Yılmar ŞİPAL 12. DERECEDEKI MEMURLARIN MAR7 1982 MAASLARI: ORTAK KESİNTt Derec* 12 12 12 12 12 12 12 1 l" 12 3 (30 katsayı ile yeni göstergelere göre) EVLÎ • 2 ÇOCTKLU MaU D.V. 113 115 BEKAR MaU D.V. 128 130 133 136 141 146 EVLt • Ç O C Ü K S U Z Net Aylık 8.810 8*89 8.968 9.947 9206 9364 9.522 9.680 9.837 GeUr Vergisi 2.311 2.353 2.416 2.469 2.574 2.679 2.785 2.890 2.995 MaU D.V. 119 121 124 127 132 13" 143 143 154 EVLt • 1 COCÜKLU Gellr Vergisl 2.252 2.305 2 35R EVLÎ . 3 ÇOCl'KLU Mali D.V. 110 Kademe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gostcrjt 425 430 435 440 450 460 470 4S0 490 Briit Aylıh 12.750 12 900 13.050 13.200 13.500 13.800 14.100 14.400 14.700 Emekli Sandıği 1.275 1.290 1.305 1.320 1.350 1.3*1 1.410 1.440 1470 Damga GeUr Verjri. Vergisi 51 52 52 53 54 55 56 58 Net Aylık 8.994 9.074 9.153 9.231 9.390 9549 9.706 9.864 10.022 MaH DV. 116 118 121 124 Net Gelir Aylık Verçlst 9.056 2.194 9.135 2.246 9.214 2.299 9 293 2352 9.452 2.457 9.610 2.562 9.768 2.668 9526 2.773 10083 2.878 Net (ietir Aylık Vergisl 9.117 9.197 9576 9.354 9.513 9.672 $)£29 9587 10.145 2.135 2.188 2.241 3.293 Nıt Aylıı9.1 > 9.2V93?." 9.4T9S7S 9.733 9891 10.04ü 10.206 tstanbnl H&brr Servisl E'5 Karayolu Uzertnde seyretroefc. t« olan bir yolcu otobüsü ç»rambole yuvarlandı, 1 H5I öldü, 6 kiçi de ağır yaraiandı. istanbul Emnrvet Müdttrlügti •etküilerinden edinilen biljriye Eöre, 6nceW »kşam saat 22.10 sıralannda Pendik köprüsll yakmlannda 34 TT 610 plakalı yoleu otonttsü sürllcünün direk siyon hakimlyetini kaybetme»iyle şarampole yuvarlandı. Otobüsün içinde tnılunan yolcu Şarampole yuvarlanan otobüste, 1 kisi öldü, 6 kişi yaraiandı 59 2.488 2.539 2592 2644 2.749 2855 2.960 3.065 3.171 152 163 157 2.410 2.515 2.621 2.726 2.831 2.937 129 134 140 145 151 121 12* ııa 131 137 112 115 118 1.398 3609 2314 3İ20 1504 148 142 134 139 145 123 128 13. DERECEDEKI MEMURLAR1N MART 1 9 8 2 MAASLARI: ORTAK KEStNTÎ Deree* 13 13 13 13 13 (30 katsayı ile yeni göstergelere göre) EVLt 2 ÇOCVKLÜ Gelir Vergisl 2.036 2088 2.141 2.194 2 246 2.299 2.352 2.457 2.562 MaH D.V. 104 107 110 113 115 118 121 126 lardan Çavırova, Cam Fabrflca sı işçisi Dursun Ytiee (1934) öldü. Ayru oJayda, Behçet Cengla Ca»lar, Ramazan îspir, Bayram Veli Kurçun, Adil Derin. Niya ıl Akdoğan ve îsmail Kıran ad lı kişiler'de Bğır sekiîde yara landılar. Yetküiler yaralanan yolculann Goztepe Sosyal Sigor talar Hasfane^inde tedavi altı na almdıklanm olayın sorumlusu ofobtls silrticüsü Mııstafa BtneöTUn de EÖzaltına almdıfmı bildirdiler. BEKAR MaU D.V. 119 122 125 128 130 133 136 141 146 EVLt ÇOCÜKSUZ Net Aylık 8.574 8.652 8.731 «.810 8.839 8.968 9.043 9.206 9.364 Gellr Vergitf 2.153 2.205 2.258 2.311 2.363 2.416 2.469 2.574 2.679 MaH O.V. 110 113 116 119 121 124 127 132 137 EVLt • X Ç O C Ü K L Ü Gelir Vergisl 2.094 2.147 2.000 2.252 2.305 2.358 2.410 2.515 2.621 MaU D.V. 107 110 113 116 118 121 124 129 134 EVLt • 3 ÇOCUKLl) MaU D.V. 101 104 107 110 112 115 118 Kademe 1 2 3 4 5 Gösterjr* 410 415 420 425 430 435 440 450 460 Rrfit Aybk 12.300 12.450 12.600 12.750 12.900 13.050 13.200 13300 13.800 Emekli Sandıgı 1.23Û 1.245 1.260 1.275 1.290 1.305 1.320 1.350 1.380 Damga OHr Vergi. VerRisi 49 50 50 51 52 52 53 54 Net Aylık 8.758 8.837 H.91h 8.994 9.074 9.153 9.231 9.390 9.549 Net Ayltk 8.R2D 8.398 8.977 9.056 9.135 9.214 9293 9.452 9.610 Na Gelir Ay»k Venrisl 8.881 8.960 9039 9.117 9.197 9.276 9.334 9.513 9.672 1977 2.030 2083 2 135 2.188 2.241 2.293 2.3M 3.504 Net Aylık 8 943 9.021 9.100 9.179 9.253 9.337 »416 9575 9.733 13 13 13 6 7 g 8 55 2.328 2.381 2.434 2.486 2.539 2.592 2.644 3.749 2.855 131 123 128 Yabancı Basın Dernegi Baskanlıgına Ünsal secildi ANKARA ( » A . ) Yabancı Basm Derneği'nin olagan gene.1 kurul toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantı sonunda, demegln ' yönetim kunüu üyeleri belirlendl. Dernek başkanhgma, Le Monde Gazetesinin Ankara tem eilcisi Artıın Ünsal seçlldl. Visnews muhabirı Ayşo San oglu G^nel Sekre'er'iğe, ı^ juğ Ajansı temsilcisi SaHh Konjhodzic muhasip üyeliğe getirildi. Pinancia Tımes'den Merln Münir, Giıardian'dan David Barchard v? Hsinhua'dan Lui Kai Chen rîe Yönetim Kurulun da liye olarak görev aldılar. 14. DERECEDEKI MEMURLARIM MART 1 9 8 2 MAASLARI: ORTAK KESIVTt Dertc* 14 14 14 14 14 14 14 14 14 (3C katsayı ile yeni göstergelere göre) EVU 2 ÇOCUKLU Mali D.V. 96 REKAR MaU D.V. 111 114 117 119 122 125 EVLt • Net GeUr Aylık Vergisl 8.337 8.415 «493 H.574 R.fi52 «731 «.810 8.R89 8.968 1.995 2.047 2.100 2.153 2.205 2.258 2.311 2.363 2.416 çocrastz MaH D.V. 102 105 110 113 116 119 121 124 EVLt • 1 ÇOCCKLU MaU D.V. 99 102 105 107 110 113 116 118 121 l\Lt • 3 ÇOCUKLU MaH D.V. 93 96 99 101 104 107 110 112 Kadem» 2 1 Brüt Gnsterıre Aylık 395 400 «15 410 415 420 425 430 435 Emekli Sandıgi 1.185 1.200 1.215 1.230 1.245 1.260 1.275 1.290 1.305 Damga Gelir Vertf. Vergisl 47 48 49 49 50 50 51 52 Net GeUr Ayltk Vergisl 8.521 8.600 8.67R R.75K a.837 R.91IS 8.994 S.074 9.153 1.93ı; 1.989 2.042 2094 2.147 2 200 2.252 2.305 2.358 Net Gelir Aylık Vergisl 8.583 8.661 8.739 8.820 8.898 8977 9.056 9.135 9514 1.878 1.930 1.983 2.036 •2.083 2.141 2.194 2.116 2.299 Net Gefr Aylık Vetfsi R.644 8.723 8.801 RJJ81 8.960 9.039 9.117 P.197 9.276 1.819 1.872 1.925 1 977 2D?0 2.083 2.135 2.188 2.241 Net Aylık 8.706 8.784 8.862 8.943 9.021 9.1O0 9.179 9.25B 9337 Son 10 yılda 10 milyon nüfus artışına karşm, gazete okuru sadece 660 bin arttı Istonbui Haber Sorvlsı Turkive nufusunun artışı ile gazete okuru sayısındakl artı$ arasındakl oran, llginc sonuclar sergilıyor. Son 10 yılda nufusumuz 10 mılyon artarken flazete okuru ise 660 bm dola yında bir yüksolme gösterlyof. Devlet Istotistik Enstltusü sayıları i!s Basın llan Kurumu'nun gorete satışlorına lliş kın rcporları 10 mı!yonluk nu fus arlışının sadece 660 bm gazete satış artışı getırdığıni saptıyor. Yetkıliler 10 yılda 660 bm kişının ucretını odeyerek gaze te aldığını, oysa gazetelerın elden ele dolaşma ve okunma hızlarının da oynı sure ictnde önemlı yükselış gosterdığını beiirtiyorlar. 3 4 5 6 7 8 9 11.850 12.000 12.1.50 12.300 12.450 12.61)0 12 750 12 900 13.050 52 2.170 2.223 3.276 2.32R 2.331 2. «4 2.4R8 2.539 2 592 108 99 102 104 107 110 113 115 12fi 130 133 118 115 15. DERECEDEKİ MEMURLARIN MART 1 9 8 2 MAASLARI: ORTAK KESINTI DflTM 15 15 15 15 15 15 15 15 (30 katsayı ile yeni göstergeere göre) EVLİ • 2 ÇOCCRLÜ Mali D.V. 88 91 94 96 99 102 104 107 110 BEKAR Mali D.V. Ntt 106 108 111 114 117 119 122 125 EVLt • Net Aylık •8.039 • çocrKsrz Mali D.V. '9497 100 102 105 108 110 113 116 Net KVLÎ • 1 ÇOCÜKLÜ Gelir Aylık Vergisl 1.778 1.S31 1 884 1.936 1.989 2 042 2.0P4 2.147 2.200 MaU D.V. 91 94 97 9!» 102 105 107 110 113 EVLt • tÇOCtKU) Mali O.V Kadem* 1 2 3 4 5 7 8 9 Gfistere* 330 385 390 Briit Aybk 11.400 11.5.50 11.700 11.851 12.000 12.150 12.300 12.450 12.600 Emekli Sandığı • 1.140 1.155 1.170 1.185 1.200 1.215 1.230 1.245 1.260 Damga Gelir Vergi. Vergisi 46 46 47 47 48 49 49 50 Gelir Verpisi ı sal • • 1.890 1.942 1.995 2 047 2.100 2.153 2.205 2.258 Net GeUr Aylık Vergisi 8.345 8.424 8.502 8.583 8.661 8.739 8.820 8.898 8.977 1.720 1.773 1.825 1878 1 930 1 9R3 2.036 2088 2.141 Net Gelir Aylıl 5 Vergisl 8:406 8.485 8.564 R.644 8.723 8R01 8 881 8.960 9.039 1 661 1.714 1 767 1.819 1 872 1.925 1.977 2.030 2.083 Net Aylık 8.547 8.625 8.706 8.784 8 862 8.943 9.021 9.100 M68 Yemekten zehirlenen anne ile iki yasındakî kızı öldü s b l Haher SerrJsi Ye Aitüeri yemekten zehirlenen an ne ile 2 yaşmdaki çocufu öldü. önceki akşam Kartal Topselvi Caddesindeki evlerinde yedlkleri yemekten zehirlenen ay nı aileden, bir klşi ölmüş iki kışi de hastaneye 'salctnlmışn. Haydarpaşa Nmnune ve Zeynep Kâmil Hastanelerinde tedavl altına alınan, Meryem t>z karakaşoglj (1960) ile kiM Öz gür Karakaşoglu (2) mayar.k öîdüîer. , 3gs 15 400 405 410 415 420 50 2.012 2.065 2.118 2.170 2.223 2.276 2.328 2.381 2.434 8.178 8.257 8.337 R.415 8.493 8.574 8.652 8.731 8.283 8.362 8.441 R.521 8 600 8.678 8.758 8.837 8.916 \ 1* ı4 1M Rl TTİ \ POLİTİKA VE ÖTESİ KEMAL M Doha gokdelenlerın dikümedıği dönemöe Namazgâh'tan Murted Ovasını süzen An karo Turkocağı'nın cocukluk belleğımde Oiel bir yerj varcır. Bu yapının temel otırnmdon ortaya cı^masına değin bütün aşamalarmı ıziemıçımdır. Çunkü mohallemiz bu yapıva yokın bir yerdeydı ve cocuk oyunlarımız gorkemli vopının mermer kırıkları ila doludur. Yapının istosyona doğru bakan an kapısının hemen kenorında Hıkmet dıve bir imzo okurduk. Yanında sılık bir ismet yazılıydı. Mımarın adı belki ds Hikmet Ismet'tl omo. bılmeedık. Şoyle 56 yıl var kı. bu yopınm mımcnmn Hıkmet Koyunoğlu olduğunu öğrendım. Radvodcn TV'den, devlet ödüllerınin dağıtîmından sızler de benım gıbi Hikmet Koyunoğlu'nu tammışınızdır. Koyunoğlu, günömuzde, bır vüzyılı ordındo komuş, 92'sınden 93'üne basmıs bir dehkanlıdır. Gecendö tanımok ve oturup konuşmak fırsatını buldum. Be'leği sağlam geçrniş oloylan dersni ezberleTiiş bir öğrenci gibı rıatırlıyor. cTurkocağı'nı, Elnogratvo Müzesini ve şimdi Tekel Bakonlığı olarak bilinen yoptları ben yaptım» dıye söze başladı. Corak ve kurak Ankaro'da o zamanlar böy'e rr.emer vapıları yapmak zordu. Bırakm mermerisri bulrrovı, tuğla ve kirec de bulunmozdt. «Frenkbzü'nde tuğlo ocokları kurdum. Bentdere'sinde laş ocağı octım. Akköprü'de kirec yaktım. Kiremit vordı, oma tuğla yoktu, bilmeılerdl de... Mermerler Marmaro adosındon gelirdi. İstasYonda bunları ta$ıyocağız. Aroç, gereç yok. Oomuz arabalon yoptırdım. Bunları vagonların önuno boyor, kol gucüyle mermerleri yüklerdik.» B\z v o p | l o n n cevresmdg oynarken, hatırlonm sık sık Gazl Paşa gelir. buraları denetterdı. Bozkır Ankara'smı gorkemli yapılar ycparok kalkındırmok öyle kolay Işler dsn değildi. Bizim gıbl bu yörede oturan cocuklar da, ufacık mermer kırıkları hırsın olmuştuk. Bu mermer pcrrcolanyla kay dırak oynordık Gozl Paşa'y cto geliş gidışlerındn görürduk. Güldu Hikmet Kovunoğlu, «demek o kucuk mermer hırsızı cocuklar sizdinlz öyle mi?.» «Evet.» «Tekel Bokanlığı olan yopıyı Maartf Türkocağı'nı Ya P an Mimar I.E.T.T. Genel Müdürlüğünden Bildirilmiştir Enerjl ve Tabii Koynoklar Bokonlığı'nm 21 Moyıs 1981 gun ve 164/056/34/8195 sa/ılı musaadelerine dayanarok pılot bölge secüen Sultanhamam ve Perşembepazarı semtler nde HOvoltoIan şebeke genlımi 8 Şubat 1982 tarıhinde 220 volt'a çevrıleceğ'nden bu ışlem sırasında can ve rnal emnivetının korunması ve ışın aksamadan gercekleştirilebılmesi icm aşağıda belırtılen hususlara uyulmosını abonelerimiiden onemfi nco ederız. 1 Geriiimi değıştirılecek abonelerımizın tOmüne tebügat yapılmış ve sayacları 220 volt'iuk soyaclarla değişîirılmiştir. Ancok herhangi bır yanlışltğa yer vermemek arrıacıvla genlimi değiştinlecek abonelerın csrevanı 1 ve 2 Stıbct 1982 gunlen saat 10 00'da 10 dakika sure ile kesilersk kontrol yapılacaktır. Bu kontrol kesintılerınde cerevanı kesıldiği halde daha önc e sayacları değiştirilmemıs bulunon Sultanhamam'daki obonelerınnizm Beyazıt şubemize, Perşembe Pazorı'ndaki abonelerımizın de Beyoğlu şubemize erı kısa sürede şahsen trasvurmaları gereklıdir. 2 Geril'm değiş'kliğinden 1 gün önce, yon! 7 Subot 1982 pazcK günü T.RT kanalıy'a Son bır hctır'otma yapı;acck ve 8 Şuba* 1982 pazortesi günü soot 8 00'den ıtıbaren abonelerımızin gerekli hazırlıklorını ycpmalon, cihaz ve tesisatlorım değıstırmeleri icm cerevon kesı'ecektır. Aynı gün saat 13.00'de 220 vo'.t olorok tekrar cereyon veritecektir. Bu ıtıborla obonelerım'zın 8 Şubat 1982 gunu saot 13 00'e kadar daha önce vazılı olarak kendilerine tebl'ğ eciılen haiirlıklarını tamamlamış olmaları gerek'tdir. Aksi ho'de cereyanın 220 vo't olarak tekrar verilmesinden doğabiiecek kaza ve hasarlardan idaremiz sorumlu olmoyacaktır. 3 Yapılacok işler hakkmda herhangi bir tereddüt hası! olduğu toktirde vukcnda beürtılen şubelerlmize en kısa süred© başvurulmalıdır. İ.E.T.T. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Basın 10855 785) Özet Bölüm: TOPLUMSAL GELİŞMELER KARŞ1SINDA KADIN SANATÇILARIMIZ Füreya Korai, Eren Eyüboğlu, Azra Ehat, Nezihe Meriç, Yıîdız Kenter, Gülten fen, Füruzan, Filiz Ali Laslcr, Suna Korad, Suna Kan, Tomris Uyar, Meriç Süme, Candan Sabuncu, Sennur Sezer, Pınar Kür, Bilgesu Erenus, TürkânŞory, Rengin Taş, Gülriz Sururi \ ÖYKÜLERtYLE Haldun Tancr, Tarık Dursun K. Ş H R L E R Î Y L E Fazıl Hüsnü Dağlarca, Bakanlığı olarak yopmok Istemiştlk, Rahmetli Mustafa Necall Istemlştl. Ama sonro Hariciye Bakonlığı oldu. Tevfik Rüştü Aros, Gozl Paşa"ya gidryor, Paşom, aiyor. Biz kücuk bir yerde oturuyoruz, yoboncııora ayıp oluyor. Bu yapıyı bize versinler. Boylece Moarıt Vekaletj sonradon yonan yopıya taşındı. Burosı da Hariciye vekoteti oldu.* «Türkocoğı sonradan Holkevine dönüştu?» löyle oldu» dedi ve gutdu. «Acıklı bir öykusü vordır. Türkocağını yoplık, bltirdik. Bizim lctn cok zohmetli oldu. Ancak Sowyet Büyükelçlsl İbrahim Abilof Atalürk'e diyor ki: Paşam, biz sizinle dostuz. Kurluluş Savoşı'ndo bu dostluğu ispatlodık. Para siloh yardımı yaptık. Ancak Turkocoğı" nda dos'luğa yakısmayan bazı olaylar o!u yor. Burada Türkistan'ı alocağız, Azerbaycan'daki Turkleri kurtaracağız diye konfsranslar veriliyor. Bu dostluğa yakışmaz, bunun onlenmesinl istiyoruz. Atatürk, araştırıyor eleinin söyledikleri doğru... Hamdullah Suphi'den bunların önlenmesirti Istiyor. Ama olmuyor. Bunun üzerine Türkocaklan kapatıldı, yerine Halkevleri kuruldu. Bu yapı da Halkevi oldu.» «Bu yapıda Scvyet Işcılerinın. ustalorınm colıştığı da söylerrr, doğru mu?» «Hayır, calışmodı. Benim param yoktu. Buranın ihalesini Erzurumlu Natiz Bey olmıstı. Aradan bir sure gecli, Nafiz Bey iflas etti. İşler yarırn kalacaktı. Biz burayı yaptık, ayıptır söylemesi, parasını da alamadık. Recep Bey (Peker) dedi ki: Turkocaklarımn bir zeytinliği var orayı satmak istiyoruz. Satarsak senin param vereceğiz. Zeytinlikleri de satamadılor.» Gözlerl, yenlden daldı, sonra anlotmaya basiodı: «Etnografyo Müzesini yapıyoruz. Kariı bl r kış günü icerde çalışıyoruz. Tiplde, korda Gazi Poşa geldi. Bizim çalıştığımızı gö runce cok şaşırdı. Bitirmek icin cok calı?tığımızı söyledik. Gazocağında coy ko>natryorduk. Paşa'ya sunduk. Biroz sonra <lo tipl dlndt. Tepeden ovaya baktı. Yaıın klm bllir burosı n 0 kadar serin olur, dedi. Hele yaz gelsin, blr gün gelir, burada biraz serinleriz dedi. Ölümünden sonra, blliyorsunuz buraya gömdüler v 9 on yıl burada yottı. Buyük adomdı» sanatobyı • 16 sayfalık SANAT İNSANLARI ekinîn ilk fasikülü (Şahin Kaygun'un objektîfinden sanat DEĞERLENDİRMELERtYLE düni'amızın ünlü kişilerinin portrelcri) Aziz Nestn, Sabahattin Kudret Aksal, Şükran Kurdakul, Halıl Köksel, Adnan Azar Muhsin Küfeli YAZILARIYLA Emin Özdemir, Attilâ llhan, Yağmur Atsız, Orhan Barlas, Mücap Ofluoğlu, Adnan Binyazar, E1i( Naci, Dr.Turhan Bozkurt, Nccati Cumaİ!, Zeynep Karabey, İrfan Yalçın, Hıfzı Touz, Çetin A.özkırım ŞUBAT SAYISI ÇIKTI H.Vasfi Uçkan, Emel Ceylan Tamer, Fatih Özgüven, Arslan Kaynarda§ REStM VE ÇİZGİLERtYLI 'Kczban Batıbcki, Gülsün KaTamustai, E.Nürnbach, Gülşen Saraço§lu O.D.T.Ü. MEZUNLAR1NA ÖNEMLI DUYURU Üniversıtemizin 25. kuruluş yılı doiayısiyle tesis edll mesı düşunülen «O.D.T.U. Vakfunın gelısmesinl sağlamak amacıyia butün mezunlarımızın iş ve ev adresierlnln bılinmesine Ihtıyaç duyulmuştur. Lütfen en gec 15 gün ıçenslnde ış ve ev adreslerınizl üniversitamize veya yeni acılmış bulunan universıtemiz Mezunlan Oerneğinin c8eşevler, Şerefli Sokak No 35, Ankara» adresindeki mezunlar evlne mektupla veya telefonla bıidirmenlzi önemle rıca ederlz. MezunSar Evı Tel: 23 75 59 ODTÜ Halkla İlişkiler ve Yayın Müdurlüğu Tel: 23 7100/21392140 O.D.T.Ü. REKTÖRLÜGÛ İLAN FATtH 2. Sl"LH TEREKE H.\KIMLİĞtXDEN 1981/46 Tcreke 10 Eylül 19R1 Unhinde ölen Muhittin oglu. 1924 D ^ ETHEM ŞENGUL'ün (Kum sal Sok. No: 7. Yenikapı adTesinde oturur> adresinda rnirasçılan tesbit edilstnemiş otduğundan terekeslnden hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde. cıkartacakları veraset ilamı ile mahkememize müracaat etmelerı. siire bıtiminde öltinün terekesinin hazlneve devredilecegi ilan oUınur. (Basın: 856) 793 î L AN tSTANBU, ASLtTE 5. TtCARET MAHKMESÎ BAŞKANUĞINDAN Dosva No:19r! 262 Türklye Kmlay Dernegi Genel Müdürlüğü il Niluf^r Maden Suyu Limited Şirketı arasındakı davan» japılan muhakemesı sonunda: Da\alı Nilüfer Maden Suyu Lımıted Şırketmndavna Demeğe ait maden suyu fsodasO sişelerıne kenanaden suyunu doldurup satmasının ve şışelerın konula\u kasalara kendl sulariyle dolmus şışcler pıyasav'a snnesinin ve Kızılaya ait ışaret ve aıetlen kullaninasıın önlenmesine bu şekiide iltıbasa ver veren teearuzilnvı önierunesine ve davacı çişelen ve ka^alan ile yapıirı satışlarda kullanüan su ve diger maddplenn toplattnasv na karann îstanbul'da vayınianan ıkl gazetede b'.reıdefa neşır ve ilanına karar verilmiştir. 1977/262649 sayi ve 21.12.197U tarihll hükilmılan olunur. Basın: ^ • 793
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog